Skip to main content

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับ ศรชล. พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

          วันนี้ ๑๑ พ.ย.๕๙ ศรชล.จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (ผอ.ศรชล.)/เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ.ศรชล.ทั้ง ๕ ท่าน , ผอ.ศรชล. เขต ๑ ๒ และ ๓ , ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ , ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ , อธิบดีกรมประมง , รองอธิบดีกรมเจ้าท่า , รองอธิบดีกรมศุลกากร , ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง , นักการทูตชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. ร่วมประชุม ณ โรงแรม AVANI Riverside Bangkok เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา  ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐


          การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. รับทราบนโยบาย ของ ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งได้ร่วมหารือประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่สำคัญในปัจจุบัน และรับชมการสาธิตการปฏิบัติงานของ ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ศรชล.


          โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
               - การมอบนโยบาย ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ผอ.ศรชล.
               - ความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
               - ความก้าวหน้าการจัดทำโครงสร้าง ศรชล. ภายหลังการยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการฯ  
               - แนวทางการจัดระเบียบและการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย - มาเลเซีย (มซ.) (Joint Development Area: JDA)  
               - แนวทางการแก้ไขปัญหาเรือสินค้าทิ้งน้ำท้องเรือ/น้ำมัน/ของเสีย/สารพิษ ในทะเล
               - การเสนอและสาธิตการปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน ศรชล. ดังนี้ 
                     Maritime Information Sharing System 
                     - ระบบสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ (SARMAP) และจำลองการรั่วไหลของน้ำมัน (OILMAP)
                     - ระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง และอุปกรณ์การตรวจ (Vessel Crews Data Base and Inspections Device)
          ทั้งนี้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. จะเป็นโอกาสอันดีในการขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบัติการหลักของ ศรชล. ทั้ง ๖ หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การยกระดับ เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป
                                                                              ข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                           ๑๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…