Skip to main content

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับ ศรชล. พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

          วันนี้ ๑๑ พ.ย.๕๙ ศรชล.จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (ผอ.ศรชล.)/เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ.ศรชล.ทั้ง ๕ ท่าน , ผอ.ศรชล. เขต ๑ ๒ และ ๓ , ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ , ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ , อธิบดีกรมประมง , รองอธิบดีกรมเจ้าท่า , รองอธิบดีกรมศุลกากร , ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง , นักการทูตชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. ร่วมประชุม ณ โรงแรม AVANI Riverside Bangkok เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา  ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐


          การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. รับทราบนโยบาย ของ ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งได้ร่วมหารือประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่สำคัญในปัจจุบัน และรับชมการสาธิตการปฏิบัติงานของ ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ศรชล.


          โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
               - การมอบนโยบาย ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ผอ.ศรชล.
               - ความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
               - ความก้าวหน้าการจัดทำโครงสร้าง ศรชล. ภายหลังการยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการฯ  
               - แนวทางการจัดระเบียบและการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย - มาเลเซีย (มซ.) (Joint Development Area: JDA)  
               - แนวทางการแก้ไขปัญหาเรือสินค้าทิ้งน้ำท้องเรือ/น้ำมัน/ของเสีย/สารพิษ ในทะเล
               - การเสนอและสาธิตการปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน ศรชล. ดังนี้ 
                     Maritime Information Sharing System 
                     - ระบบสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ (SARMAP) และจำลองการรั่วไหลของน้ำมัน (OILMAP)
                     - ระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง และอุปกรณ์การตรวจ (Vessel Crews Data Base and Inspections Device)
          ทั้งนี้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. จะเป็นโอกาสอันดีในการขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบัติการหลักของ ศรชล. ทั้ง ๖ หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การยกระดับ เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป
                                                                              ข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                           ๑๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐