Skip to main content

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับ ศรชล. พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

          วันนี้ ๑๑ พ.ย.๕๙ ศรชล.จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล (ผอ.ศรชล.)/เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รอง ผอ.ศรชล.ทั้ง ๕ ท่าน , ผอ.ศรชล. เขต ๑ ๒ และ ๓ , ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ , ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ , อธิบดีกรมประมง , รองอธิบดีกรมเจ้าท่า , รองอธิบดีกรมศุลกากร , ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง , นักการทูตชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. ร่วมประชุม ณ โรงแรม AVANI Riverside Bangkok เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา  ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐


          การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. รับทราบนโยบาย ของ ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งได้ร่วมหารือประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่สำคัญในปัจจุบัน และรับชมการสาธิตการปฏิบัติงานของ ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ศรชล.


          โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
               - การมอบนโยบาย ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ผอ.ศรชล.
               - ความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
               - ความก้าวหน้าการจัดทำโครงสร้าง ศรชล. ภายหลังการยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการฯ  
               - แนวทางการจัดระเบียบและการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย - มาเลเซีย (มซ.) (Joint Development Area: JDA)  
               - แนวทางการแก้ไขปัญหาเรือสินค้าทิ้งน้ำท้องเรือ/น้ำมัน/ของเสีย/สารพิษ ในทะเล
               - การเสนอและสาธิตการปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน ศรชล. ดังนี้ 
                     Maritime Information Sharing System 
                     - ระบบสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ (SARMAP) และจำลองการรั่วไหลของน้ำมัน (OILMAP)
                     - ระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง และอุปกรณ์การตรวจ (Vessel Crews Data Base and Inspections Device)
          ทั้งนี้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศรชล. จะเป็นโอกาสอันดีในการขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบัติการหลักของ ศรชล. ทั้ง ๖ หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การยกระดับ เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไป
                                                                              ข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                           ๑๑ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ด้วยกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้แก่กำลังพล กองทัพเรือที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดดังนี้
          ๑. คุณสมบัติของผู้กู้
              ๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อที่พักอาศัยตนเองหรือภรรยาอาศัยอยู่ หรือบิดา – มารดา ให้รวมถึงบิดา – มารดา คู่สมรสด้วย
              ๑.๒ มีภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับที่ขอกู้ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด หรือตามที่ผู้จัดการกิจการให้กู้เห็นสมควร
          ๒. วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
               ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
               ๒.๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐
               ๒.๓ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ เดือน (๓ ปี)
          ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๗๙ , ๕๓๒๗๕ และ http://www.welfare.navy.mi.th หัวข้อ ข่า…