Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2014
๙ ยุทธศาสตร์ของ คสช. คสช.กำหนดยุทธศาสตร์ ๙ ประการ เพื่อพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของพลังงาน ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ ๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม ๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน ข้อมูล คสช. ๒๙ ส.ค.๕๗
ขอเชิญส่งผลงานเขียนเล่าเรื่องราวภายใต้หัวข้อ “ดูพ่อทำแล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” กระทรวงพลังงาน ขอเชิญส่งผลงานหนึ่งเรื่องราวก้าวตามรอยพ่อ ภายใต้หัวข้อ “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ คุณสมบัติผู้สมัคร สามารถส่งงานเขียนได้โดยไม่จำกัดเพศ อายุและการศึกษา, ผลงานการเขียนเล่าเรื่องราวจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้ากระดาษ พร้อมภาพถ่าย เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากความสอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ด้านพลังงาน, พิจารณาจากการนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม, การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นวันสิ้นสุด และผลงานการเขียนพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานที่ส่งเข้ามาทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงพลังงาน ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๗ ท่าน จะได้เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์ ในด้านพลังงานต่างๆ ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.energy.go.th ส่งผลงานม…
เชิญผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปี สมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ สำนักงานประกันสังคม เชิญผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปี สมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ทางเลือกที่ ๓ เพื่อเพิ่มหลักประกันความมั่นคงในยามชราภาพ การสมัครเพียงสมัครจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ ๑๐๐ บาท รัฐบาลร่วมจ่ายเงินอุดหนุนให้ ๑๐๐ บาท จะมีออมเดือนละ ๒๐๐ บาท โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (เงินบำนาญ) คือ จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนขั้นต่ำ (๖๐๐ บาท/เดือน) ตลอดชีวิต หากจ่ายเงินสมทบไม่ถึงบำนาญขั้นต่ำ ได้รับเงินบำเหน็จพร้อมดอกผลคืน หรือรับเงินบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน ๖๐ เดือน ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จ ๑๐ เท่า ของเงินบำนาญรายเดือน และหากเกิดกรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ ผู้ประกันตนมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมดอกผลคืนทั้งหมด ทั้งนี้แรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน มาสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อมูล สำนักประกันสังคม ๒๙ ส.ค.๕๗
การปฏิรูปของ คสช. คสช.ได้กำหนด ๑๑ ประเด็นปฏิรูป เพื่อทำให้บ้านเมืองสงบสุข ประกอบด้วย ๑. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ๒. การเข้าสู่อำนาจ (นิติบัญญัติ) และตุลาการ ๓. การใช้อำนาจบริหาร ๔. การควบคุมอำนาจ (กระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระ) ๕. ระบบพลังงาน ๖. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ๗. ด้านสื่อสารมวลชน ๘. เรื่องการศึกษาการเรียนรู้และภูมิปัญญา ๙. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ๑๐. การแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ๑๑. จัดสรรทรัพยากรที่ดิน น้ำ และป่าไม้ ข้อมูล คสช. ๒๘ ส.ค.๕๗
งานสานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูลา พลาซ่า ราชดำริ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสายใจไทยฯ ตั้งหน่วยฝึกอาชีพขึ้นมาเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ทหารทุพพลภาพและครอบครัว เป็นการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีโรงฝึกทั้งหมด ๖ ด้าน คือ งานหนัง งานลวดลายบนแก้ว งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานเพนต์ งานสวน และงานไม้ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ไม่เพียงแต่จะใส่พระทัยติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ แต่ยังรับสั่งเสมอว่า “อย่าผลิตสินค้าแล้วให้คนซื้อเพราะสงสาร ต้องให้คนซื้อด้วยงานฝีมือจริงๆ ให้ผลิตเพื่อความยั่งยืน” ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสายใจไทยฯ จึงมีการพัฒนาและปรับรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๘ ส.ค.๕๗
งานสานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสานสายใย เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูลา พลาซ่า ราชดำริ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสายใจไทยฯ ตั้งหน่วยฝึกอาชีพขึ้นมาเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ทหารทุพพลภาพและครอบครัว เป็นการช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีโรงฝึกทั้งหมด ๖ ด้าน คือ งานหนัง งานลวดลายบนแก้ว งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานเพนต์ งานสวน และงานไม้ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ไม่เพียงแต่จะใส่พระทัยติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ แต่ยังรับสั่งเสมอว่า “อย่าผลิตสินค้าแล้วให้คนซื้อเพราะสงสาร ต้องให้คนซื้อด้วยงานฝีมือจริงๆ ให้ผลิตเพื่อความยั่งยืน” ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสายใจไทยฯ จึงมีการพัฒนาและปรับรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๘ ส.ค.๕๗
โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญองค์กร/สถาบันที่สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการเชิงพื้นที่ และโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับโครงการเชิงพื้นที่สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม- ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ส่วนโครงการวิจัยสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pdc.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๔ ทิศเหนือ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๗๑๗-๘ , ๐ ๒๑๔๑ ๙๗๒๗ ๐ ๒๑๔๑ ๙๗๑๒ และ ๐ ๒๑๔๑ ๙๗๒๗ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล สพม. ๒๗ ส.ค.๕๗
กองทัพเรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการประกวดดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ณ หอประชุม กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ กำหนดจัดโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๘ เป็นการประกวดระดับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ชิงถ้วยรางวัล พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป โดยการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๗ ส.ค.๕๗
ค่านิยม ๑๒ ประการของ คสช. คสช. ได้ให้ค่านิยมในสังคมไทยไว้ ๑๒ ประการ ประกอบด้วย ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น ๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ๙. ปฏิบัติตามพระราชดำรัส ๑๐. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ข้อมูล คสช. ๒๗ ส.ค.๕๗
กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแผนโรดแมป กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงการปฏิรูประยะที่ ๒ ตามโรดแมปของ คสช. โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้ง ๑๑ ด้าน รวมทั้งเดินหน้าแผนงานลดความเหลื่อมล้ำตามโรดแมประยะที่ ๒ ของ คสช. โดยเน้นหนักการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ขยายผลโครงการพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบและความยากจนในระดับครัวเรือน พร้อมเพิ่มโอกาสคนยากจน ในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการต่างๆ ของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ข้อมูล กระทรวงมหาดไทย ๒๖ ส.ค.๕๗
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๗ กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้ง ๙ ชาติ ในอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ของผู้บัญชาการทหารเรือในอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพกองทัพเรืออาเซียนโดยการหารือและพิจารณาบนหลักการสำคัญ คือ การเคารพสิทธิเสรีภาพอำนาจอธิปไตย และไม่ก้าวก่ายในกิจการภายในของแต่ละประเทศ ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ และโดยความเห็นพ้องร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของประชาคมอาเซียน และประเด็นหลักของการประชุม คือ “บทบาทของกองทัพเรืออาเซียน ภายหลังมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘…
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๗ กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้ง ๙ ชาติ ในอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ของผู้บัญชาการทหารเรือในอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพกองทัพเรืออาเซียนโดยการหารือและพิจารณาบนหลักการสำคัญ คือ การเคารพสิทธิเสรีภาพอำนาจอธิปไตย และไม่ก้าวก่ายในกิจการภายในของแต่ละประเทศ ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ และโดยความเห็นพ้องร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของประชาคมอาเซียน และประเด็นหลักของการประชุม คือ “บทบาทของกองทัพเรืออาเซียน ภายหลังมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘…
กำหนดยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๒๕๕๖ มีประเภททุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี, สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น , มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม, ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปี ๒๕๕๖ และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๒๖๒ หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา, ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ , สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน, กรณีที่ชื่อ-สกุลในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ ให้แสดงสำเนาสูจิบัตร หรือหนังสือสำคัญการเปลี่…
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้า “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม ตลอดจนการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนฯ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ “ เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๗๐๘๗-๒ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๕ ส.ค.๕๗
กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ ครั้งที่ ๘ กองทัพเรือ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยผู้บัญชาการทหารเรือทั้ง ๙ ชาติในอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม บริบท (Theme) ของการประชุมในครั้งนี้ คือ “ASEAN Underway:Navies after 2015” มีสาระสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางทะเล ในหัวข้อ “บทบาทของกองทัพเรืออาเซียนภายหลังการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๑๕” หรือ “Roles for the ASEAN Navies after ASEAN Intergration ๒๐๑๕” นอกจากนี้ กองทัพเรือได้เตรียมประเด็นที่จะเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งการเสนอแนวความคิดจัดการฝึกผสมทางเรือแบบพหุภาคีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่างๆ ในอาเซียน …
งานนิทรรศการภาพถ่าย “ภิรมย์ภาพภักดี” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “ภิรมย์ภาพภักดี” ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕๐๐ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยผู้ที่ร่วมบริจาคเงินในงานฯ จะได้รับหนังสือ “ภิรมย์ภาพภักดี” ๖ เล่ม รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย จำนง ภิรมย์ภักดี ช่างภาพกิตติมศักดิ์ ผู้มีโอกาสถวายงานด้วยการฉายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ได้เห็นทั้งสองพระองค์ทรงงานหนักมาก ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาราษฎร์ โดยไม่ย่อท้อ จึงได้ร้อยเรียงเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญพร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ ขณะทรงงานมารวมอยู่ในหนังสือ “ภิรมย์ภาพภักดี” เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งบันทึกของหน้าประวัติศาสตร์ไทย ที่ควรค่าแก่คนไทย จะนำมาศึกษาโดยน้อมนำแนวคิด และแนวทางการทรงงานของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง …
การประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติ) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ (เฉลิมพระเกียรติฯ ) “พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗-Zingiberaceae เพื่อชีวิตและงานมหกรรมขิง-ข่าโลก ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม ใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอาสปีพระราชสมภพครบ ๖๐ พรรษา รวมถึงเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับสากล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยพืชวงศ์ขิง-ข่า และวงศ์ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนา อนุรักษ์ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเ…
โรงเรียนนายเรือ ขอเชิญร่วมงานนายเรือวิชาการ ๕๗ ใน ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนนายเรือ กำหนดจัดงาน “นายเรือวิชาการ ๕๗” และนิทรรศการการจัดการความรู้ โรงเรียนนายเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ “Knowledge Shopping 2014” ณ หอประชุมภูติอนันน์ และห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ การจัดงาน “นายเรือวิชาการ ๕๗” เป็นการจัดงานนายเรือวิชาการ ครั้งที่ ๒ ของโรงเรียนนายเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการของคณาจารย์ โรงเรียนนายเรือ และหน่วยงาน/สถาบันต่างๆ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์ และนักเรียนนายเรือสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิชาการเรียนและการสอน รวมทั้งการวิจัยในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาการและนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถาบันต่างๆ ร่วมกัน สำหรับรูปแบบการจัดงานจะเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านต่างๆ ได้แก่ ด้…
การแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๒๗” สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร ฯ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพ มาราธอน ครั้งที่ ๒๗” ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการนี้ นับเป็นรายการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด โดยรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน รายได้จากการจัดงานภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ข้อมูล สมาคมนักวิ่งฯ ๑๘ ส.ค.๕๗
หนังสือ “ปีกสวย...พันสี...ที่ภูพิงค์” มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิมพ์หนังสือ จัดพิมพ์หนังสือภาพนกและแมลงปีกสวย เพื่อถ่ายทอดความงามจากธรรมชาติภายในภูพิงคราชนิเวศน์ ภูพิงคราชนิเวศน์เป็นพระตำหนักแรกในภาคเหนือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๔ เพื่อเป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานมาทรงเยี่ยมพสกนิกรทางภาคเหนือ รวมทั้งทรงติดตามงานในโครงการพระราชดำริ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่สำหรับรองรับพระราชอาคันตุกะผู้อำนวยการพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้นำเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาประยุกต์ โดยเฉพาะการใช้ธรรมชาติ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ ได้เจอพันธุ์นกและผีเสื้อมากมาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเคยรับสั่งว่าอยากให้พระตำหนัก ภูพิงค์เปรียบเสมือนสวนพฤกษศาสตร์ที่คนทั่วไปได้มาศึกษาความรู้ด้านพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยเฉพาะกุหลาบที่มีถึง ๔๘๐ สายพันธุ์ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด…
กิจกรรมมิว พาส (Muse Pass) เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดตั้งบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบ “มิวเซียมสยาม” โดยเปิดตัวกิจกรรม มิว พาส (Muse Pass) เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ชวนคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น พิพิธภัณฑ์คือภาพสะท้อนมาตรฐานการพัฒนาประเทศด้วยการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน แสดง ให้เห็นถึงวิธีคิด ความเชื่อรสนิยมในการใช้ชีวิตของคนในประเทศ โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว จะใช้พิพิธภัณฑ์ เป็นเครื่องมือในการยกระดับ และพัฒนาคนในสังคม แต่ปัจจุบันพบว่าสถิติการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลดน้อยลง สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จึงจัดกิจกรรม “มิว พาส (Muse Pass) เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ “ขึ้น เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมการท่องเที่ยวเชิงความรู้ให้คนไทยรุ่นใหม่ รวมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “เที่ยวไม่รู้ดูให้คุ้ม” สำหรับ มิว พาส (Muse Pass) คือคู่มือแนะนำพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ๒๐ แห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และป…
งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด กำหนดจัดงานอภิมหากรรมบ้าน-คอนโดฯ และสินเชื่อแห่งปี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภค ได้ตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยรวงรวมโครงการเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านและคอนโดมิเนียม บ้านมือสอง บ้าน NPA ครบทุกดทำเลทุกระดับราคาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำ ที่จะนำเสนอเงื่อนไขพิเศษสุดในรอบปี มีโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมเข้าร่วมกว่า ๓๐๐ โครงการ บ้านมือสอง บ้าน NPA จาก ๗ สถาบันการเงิน และ ๑ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายในงานยังมีการให้บริการ Smart Buyers เลือกซื้อบ้านอย่างชาญฉลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งยังมีการแจกรางวัลให้แก่ผู้ร่วมงานจำนวนมาก จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.ข่าวสด ๑๙ ส.ค.๕๗
กรมการปกครอง กำหนดทิศทางสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องถิ่น การอาสารักษาดินแดนและการทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริเวณที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรมการปกครองมีความท้าทายหลายด้านในการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การบริหารงานทะเบียน การค้าชายแดน การจัดการความขัดแย้ง การประกอบอาชีพของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาภาษาต่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และส่งส่งเสริมประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการกำหนดทิศทางและความเป็นเอกภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การปรับบทบาทภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด/อำเภอ ให้มีความสอดคล้องต่อบริบทแห่งการเปลี่ยนแ…
ขอเชิญสั่งจองหนังสือพระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้จัดทำหนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในเล่มนี้หาพระประวัติ พระกรณียกิจ พระเกียรติคุณด้านต่างๆ ของพระองค์ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพถึงปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ - หนังสือพระประวัติฉบับอ้างอิง ขนาด ๑๐x๑๐ นิ้ว ความหนาประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ หน้า พร้อมกล่องบรรจุอย่างดี พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จัดพิมพ์ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท - หนังสือพระประวัติฉบับประชาชน ขนาด ๒๑X๒๙ เซนติเมตร หรือขนาดเอ ๔ ความหนาประมาณ ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๔ สี จัดพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๓๕๐ บาท ผู้ที่สนใจจองผ่านทางเว็บไซต์ มูลนิธิอาภากรฯ ได้ที่ http://www.abhakara.ort หรือสั่งจองผ่านทางมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘๔ ๖๔๒ ๕๕๗๗ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๗๗ ๘๖๔๒ ข้อมูล กพร.ทร. ๑๙ ส.ค.๕๗
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๒๕๕๖ มีประเภททุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น, มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม, ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปี ๒๕๕๖ และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๒๖๒ สำหรับบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนประเภททุนเรียนดี ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีผลการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ ระดับอาชีวศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓ ระดับอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓ ส่วนบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ ๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบร…
การพัฒนาการของอาเซียน วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันครบรอบวันเกิดปีที่ ๔๗ ของอาเซียน นับตั้งแต่ที่มีการประกาศ “ปฎิญญากรุงเทพ” ที่ประเทศไทยเพื่อก่อตั้ง “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “อาเซียน” โดย ๕ ประเทศสมาชิกแรกตั้ง ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย และสามารถแบ่งช่วงของอาเซียนตามลักษณะสำคัญในแต่ละทศวรรษได้ดังนี้ ทศวรรษแรก ระหว่างปี ๒๕๑๐ – ๒๕๑๙ เป็นยุคก่อร่างสร้างตัว มีการประชุมสุดยอดเป็นครั้งแรกที่เกาะบาหลี อินโดนีเซียในปี ๒๕๑๙ และได้ลงนามใน “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” อันเป็นกฎ กติกา มารยาทสำคัญของอาเซียน รวมทั้งยังได้ตกลงตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา ด้วย ทศวรรษที่สองระหว่างปี ๒๕๒๐-๒๕๒๙ เป็นยุคแห่งการมีตัวตนในประชาคมโลก (ในปี ๒๕๒๗ บรูไนฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก) ในยุคนี้จากผลงานผนึกกำลังของอาเซียนในการแสดงจุดยืนต่อต้านการยึดครองกัมพูชาของเวียดนาม ในปี ๒๕๒๒ ผ่านเวทีระหว่างประเทศ ทำให้อาเซียนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก ทศวรรษที่สามระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๓๙ เป็นยุคแห่งการเติบโต และมีปฏิสัมพันธ์กั…
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ กองทัพเรือ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้ง ๘ ชาติ ในอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วมประชุม บริบทของการประชุม คือ ASEAN Underway:Navies After 2015 โดยมีสาระสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางทะเล ในหัวข้อ “บทบาทของกองทัพเรืออาเซียน ภายหลังการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ.๒๐๑๕” รวมถึงการเสนอแนวความคิดในการจัดการฝึกผสมทางเรือแบบพหุพาคีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่างๆ ในอาเซียน นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ กองทัพเรือ ยังเตรียมจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียนด้วย ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๑๓ ส.ค.๕๗
คต.แจ้งเตือนผู้ประกอบการต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาตประจำปี ๒๕๕๘ กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) แจ้งเตือนผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน, ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัทเซอร์เวย์) และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (เซอร์เวย์เยอร์) ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาต ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของปีที่ใบทะเบียนและใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ การต่ออายุให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบทะเบียน สำหรับผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน, ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าผ่านระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://ocs.dft.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานโดยสแกนผ่านระบบ ผู้ที่ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาตไว้แล้ว ต้องขอรับใบทะเบียนและใบอนุญาต พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุในวัน เวลา ราชการ ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ๑๓๘๕ และเว็บไซต์ www.dft.go.th ข้อมูล นสพ.มติชน ๘ ส.ค.๕๗
ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” ทาง ททบ.๕ และ TNN 2 ตามที่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้กรุณามีดำริให้คณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำสารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” จัดทำภาพยนตร์สารคดีพิเศษร่วมกับ ๗ กระทรวงในฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักถึงการขับเคลื่อนของกระทรวงต่างๆ ในฝ่ายสังคมจิตวิทยา โดยคณะทำงานได้จัดทำภาพยนตร์สารคดีรวม ๗ ตอน ตอนละ ๑๕ นาที ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ “การสร้าง...ที่กลับมา”, ตอนที่ ๒ “ศรัทธาและเหตุผล”, ตอนที่ ๓ “กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว” และตอนที่ ๔ “ตาม หา...จิตวิญญาณไทย”, ตอนที่ ๕ “ชีวิตใหม่..ที่เชื่อมโยง”, ตอนที่ ๖ “รากแก้วของต้นไม้ใหญ่” และตอนที่ ๗ “น้ำเดียวกัน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ (ททบ.๕) โดยภาพยนตร์สารคดี ตอนที่ ๑-๔ ได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และตอนที่ ๕-๗ จะออกอากาศในวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ นอกจากน…
งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพระบาทโครงการพระราชดำริของแม่หลวง” ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ สยามพารากอน เพื่อเทิดพระเกียรติแม่หลวงของแผ่นดินไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ภายในงานจะจัดแสดงพระราชกรณียกิจสำคัญในด้านต่างๆ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำเสนอผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมศิลปาชีพฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ผ่านรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย พร้อมชมกิจกรรมสาธิตการผลิตชิ้นงานศิลปหัตถกรรมไทยจากช่างฝีมือชั้นสูงของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตปักผ้าไทยโบราณ โดยสมาชิกศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, สาธิตการทำตุ๊กตาชาววัง จากศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง และสาธิตการทำหัวโขนโดยสมาชิกศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านเมนูเด็ด จาก ๔ ภาค และมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากพิพิธภัณฑ…
วาง ๔ มาตรการ ปราบคลินิกเถื่อน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจับกุมสถานพยาบาลที่ผิดกฎหมาย คือ ร่วมกันประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งปัจจุบันพบสถานพยาบาลที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำ ๔ มาตรการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือ ๑. จัดทำโครงการตรวจคลินิกกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาบ่อย ๒. โครงการตรวจสถานพยาบาล ที่ให้บริการด้านเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๓. โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ในด้านการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีสถานพยาบาลเถื่อนโดยเฉพาะ ๔. โครงการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนที่พบเห็นให้แจ้งได้ที่ Facebook:มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือ…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ คสช. กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่อการจัดงาน “หัตถศิลป์ แม่เนรมิตเมือง” สุขของลูก คือ ความสุขของแม่ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ – ๒๑๐๐ ณ สวนอัมพร ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมบันเทิง และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจำนวนมาก โดย กองทัพเรือ ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกรมสวัสดิการทหารเรือ และจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล กปจ.ฯ ๗ ส.ค.๕๗
สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม มีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ ทางเลือกที่ ๓ ดังนี้ ๑. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ (เงินบำนาญชราภาพ) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ ๑๐๐ บาท รัฐบาลจ่ายอุดหนุน ๑๐๐ บาท/เดือน จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖- ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒. ลดเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนนอนโรงพยาบาลตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ ๒๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน/ปี ๓. ลดเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์กรณีตาย หากผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หากมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ๑ เดือน ภายในระยะเวลา ๖ เดือนก่อนเสียชีวิต ผู้จัดการศพ มีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ ๒๐,๐๐๐ บาท ๔. เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเข้าสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ได้ แต่ต้องสมัครขึ้นทะเบียนภายใน ๑ ปี เท่านั้น (๙ ธันวาคม ๒๕๕๖- ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗) สำนักงานประกันสังคม จะมุ่งมั่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาช…
ททท.ขอเชิญท่องเที่ยวกับรถไฟ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกับรถไฟ โดยจัดขบวนรถไฟหัวรถจักรไอน้ำเที่ยวพิเศษ OTOP TRAIN ระหว่าง ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เส้นทาง เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ กรุงเทพ-อยุธยา-กรุงเทพ โปรแกรมที่ ๑ ย้อนอดีตช้อป สุขใจหรรษา ลุ่มเจ้าพระยา (๒ วัน ๑ คืน) โปรแกรมที่ ๒ ย้อนอดีตช้อป สุขใจหรรษา อยุธยา (๒ วัน ๑ คืน) โปรแกรมที่ ๓ (ไปเช้า-เย็นกลับ) วันวานอยุธยาพาเพลิน วันที่ ๖ หรือ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ และยังมีขบวนรถไฟหัวรถจักรไอน้ำโบราณเที่ยวพิเศษ “ครอบครัวสุขสันต์ ๑๒ สิงหาคมพาแม่เที่ยว” ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เส้นทาง กรุงเทพ-นครปฐม-กรุงเทพ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๖ ๔๖๑๓-๕ และ ๐๘ ๑๒๕๑ ๒๒๐๗ ข้อมูล ททท. ๖ ส.ค.๕๗
กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๘ อัตรา กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๘ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กลุ่มงานเทคนิค ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ อัตรา และพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔ อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒- ๑ กันยายน ๒๕๓๙) , เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ, สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่าในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, รูปถ่ายหน้าตรง, ใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ, ใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับ…
ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและไม่รู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” เพื่อให้การบริหารจัดการอัคคีภัยของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐดำเนินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางปี พ.ศ.๒๕๕๗ ปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ดังนี้ ๑. วางระบบการประสานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ครอบคลุมทั้งสำนักงาน โรงแรม อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคี ๒. เข้มงวดการดำเนินมาตรฐานการตรวจสอบความพร้อมของอุ…
อย.เตือนภัยผู้บริโภค การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในสื่อต่างๆ หลายช่องทางทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค ขาดความระมัดระวังในการใช้ และอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยตนเอง และได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย สำหรับเครื่องหมาย อย. เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่ให้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นด่านมาตรฐานและความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประเภทอาหารนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่ได้รวมการได้รับอนุญาตโฆษณา ฉะนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงไม่ควรเชื่อข้อมูลจากการโฆษณาที่มีลักษณ…
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเว็บไซต์เดิมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยเว็บไซต์นี้ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการไทย, ผู้ซื้อต่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรู้จักกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และทางกรมยังได้จัดข้อมูลไว้เป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย ข้อมูลตลาด ข้อมูลสินค้า ข้อมูลบริการ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลอบรมสัมมนา และข้อมูลกฎระเบียบ กลุ่มที่ ๒ ข้อมูลสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการไทย กิจกรรมและคำถามที่พบบ่อย และกลุ่มที่ ๓ สำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรม เป็นต้น การพัฒนางานบริการในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการทำการค้า การลงทุนของผู้ส่งออกไทย หากผู้ใช้บริการมีปัญหาจากการเข้าใช้งานระบบใหม่ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ สำนักพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระห…
ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและไม่รู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” เพื่อให้การบริหารจัดการอัคคีภัยของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐดำเนินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จึงได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางปี พ.ศ.๒๕๕๗ ปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ดังนี้ ๑. วางระบบการประสานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ครอบคลุมทั้งสำนักงาน โรงแรม อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคี ๒. เข้มงวดการดำเนินมาตรฐานการตรวจสอบความพร้อมของอุ…
อย.เตือนภัยผู้บริโภค การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในสื่อต่างๆ หลายช่องทางทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โดยเฉพาะสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค ขาดความระมัดระวังในการใช้ และอาจได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยตนเอง และได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย สำหรับเครื่องหมาย อย. เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่ให้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นด่านมาตรฐานและความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประเภทอาหารนั้น ๆ ทั้งนี้ไม่ได้รวมการได้รับอนุญาตโฆษณา ฉะนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงไม่ควรเชื่อข้อมูลจากการโฆษณาที่มีลักษณ…
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แนะนำเว็บไซต์ใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเว็บไซต์เดิมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยเว็บไซต์นี้ได้แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการไทย, ผู้ซื้อต่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรู้จักกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และทางกรมยังได้จัดข้อมูลไว้เป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการไทย ประกอบด้วย ข้อมูลตลาด ข้อมูลสินค้า ข้อมูลบริการ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลอบรมสัมมนา และข้อมูลกฎระเบียบ กลุ่มที่ ๒ ข้อมูลสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ประกอบการไทย กิจกรรมและคำถามที่พบบ่อย และกลุ่มที่ ๓ สำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรม เป็นต้น การพัฒนางานบริการในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการทำการค้า การลงทุนของผู้ส่งออกไทย หากผู้ใช้บริการมีปัญหาจากการเข้าใช้งานระบบใหม่ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ สำนักพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประ…