Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2017

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมวิสามัญสามสมอสมาคม ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมสามสมอสมาคม เป็นประธานการประชุมวิสามัญสามสมอสมาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยการจัดงานมีกิจกรรมดังนี้
          ๑. เวลา ๑๕๐๐ – ๑๖๐๐ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับ สมาชิกสามสมอสมาคมที่ล่วงลับไป ณ บริเวณ ชั้น ๒ อาคาร ราชนาวิก โดยมี พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ
          ๒. เวลา ๑๖๐๐ – ๑๙๓๐ กิจกรรมสามสมอสมาคม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี การนำเสนอจัดวีดีทัศน์และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของ โรงเรียนนายเรือ ชีวิตและกิจกรรมของ นักเรียนนายเรือ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุย และพบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาชิก สามสมอสมาคม
          ทั้งนี้ แนวคิดในการจัดงาน เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ของกองทัพเรือ และวัตถุประสงค์ของ สามสมอสมาคม ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสามสมอสมาคม เพื่อให้สามารถนำไปสู่ การบริหารการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
                                                                                    …

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และนำบุคคลในครอบครัว สมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ และสามารถนำบุคคลในครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ ได้ เช่น บุตร ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ – ๔๐ ปี บิดา มารดา อายุไม่เกิน ๕๕ ปี
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ – ๕ หรือที่เว็บไซต์ www.chapanakit.navy.mi.th
                                                                    ข้อมูล สวัสดิการฌาปนกิจฯ ๓๐ พ.ค.๖๐

กองทัพเรือขอให้รวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ โครงการให้นายทหารชั้นนายพลลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

กระทรวงกลาโหม แจ้งให้ กองทัพเรือรวบรวมรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ตามโครงการให้นายทหารชั้นนายพลลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ ๑ ชั้นยศ ตามมติสภากลาโหม โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีอายุราชการเหลืออย่างน้อย ๑ ปี และครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
          กองทัพเรือขอให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ได้รวบรวมรายชื่อ ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

          รายละเอียด และแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อ “โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด” เว็บไซต์ http://www.person.navy.mi.th/
                                                                                               ข้อมูล กพ.ทร. ๓๐ พ.ค.๖๐

พิธีเปิดการฝึกผสม CART 2017 ระหว่างกองทัพเรือไทย - สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ

วันนี้ ๒๙ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ และพลเรือตรี Donald D. Gabrielson ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตก สหรัฐอเมริกา ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2017 ณ สนามหน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภายหลังพิธีเปิด สื่อมวลชนได้ขึ้นชมเรือรบสหรัฐฯ USS Coronado (LCS-4) ที่มาเข้าร่วมฝึก ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
          สำหรับการฝึกผสม CARAT (ย่อมาจาก CO-OPERATION AFLOAT READINESS AND TRAINING ซึ่งหมายถึง "การฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเล") เป็นการฝึกผสมทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือไทยและสหรัฐอเมริกาิรวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๙ เรียกว่า การฝึกผสม CARAT 1995 โดยประเทศไทยเป็นชาติแรก และชาติเดียวที่ทำการฝึกกับสหรัฐอเมริกาในปีดังกล่าว ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๑ และกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก หรือ Commander Logistics Group Western Pacific และก…

กองทัพเรือ โดยโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการฝึกด้านการแพทย์ในการฝึกผสม CARAT 2017

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ พล.ร.ต.ธาดา เวสารัชชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2017 โดยมี น.อ.ประทีป ตังติสานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้อำนวยการฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2017 ระยะเวลาการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ พ.ค.๖๐ การฝึกมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลสายแพทย์ของ กองทัพเรือ ได้รับโอกาสในการฝึกทางการแพทย์ด้านการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยจากภัยพิบัติร่วมกับหน่วยทหารกองกองทัพเรือเหล่าอื่น และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการฝึกได้รับความรู้ มีทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับสูงในภาวะภัยพิบัติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปประยุกต์ใช้ เมื่อต้องปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวบรวมข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะแล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและทันสมัยต่อไป โดยการฝึกมีกำลังพลเข้ารับการฝึก จำนวน ๘๐ นาย ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ โรงพยาบาลอาภากร เกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภ…

ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานครบรอบ ๑ ปี

วันนี้ ๒๙ พ.ค.๖๐ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานครบรอบ ๑ ปี โดยมี นาวาเอก ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้แถลงข่าว เรื่องการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monaxide) ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดกิจกรรมฯ มีดังนี้
          - การเสวนา และการแสดงนิทรรศการวิชาการการพัฒนาความเป็นเลิศระบบทางการแพทย์ของศูนย์เวชศาสตร์ความดัน บรรยากาศสูง ณ โถงชั้น ๑ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค
          - การเข้าถึงบริการการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon onaxide) โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
          - การให้บริการการบำบัดด้วยออ…

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ พลทหาร ธนะวัฒน์ สิงห์งาม ทหารกล้าผู้ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่แผนกดับเพลิงของฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ พลทหาร ธนะวัฒน์ สิงห์งาม ตำแหน่ง พลลูกมือ หมวดอาคาร กองกิจการพิเศษ ช่วยปฏิบัติราชการ แผนกดับเพลิง กองการขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ได้ให้การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ 
          จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๘๒๗ ขณะเข้าทำการฝึก โดยเจ้าหน้าที่แผนกดับเพลิงของฐานทัพเรือกรุงเทพ พบว่า มีเด็กชายวัยขวบเศษพลัดตกน้ำ และกำลงจะจมน้ำ บริเวณเรือดับเพลิง พลทหาร ธนะวัฒน์ ฯ ทหารประจำเรือได้กระโดดน้ำลงไปช่วย ซึ่งพบว่าเด็กหมดสติจากการจมน้ำ จึงได้ทำการปฐมพยาบาล จนสามารถทำให้เด็กฟื้นคืนสติ จากนั้นได้เร่งนำไปส่งโรงพยาบาลศิริราชเพื่อทำการรักษาตัวต่อไป ซึ่งล่าสุดอาการของเด็กปลอดภัยดี โดยการช่วยชีวิตเด็กจมน้ำให้รอดชีวิตของพลทหาร ธนะวัฒน์ฯ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างคนดีในสังคมอย่างยิ่ง และภายหลังการมอบเกียรติบัตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมคณะฯ เข้าเ…

เสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุม Navy to Navy Talks และการประชุมการจัดระเบียบทางทะเล

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และ Commodore Manish Sharma ตำแหน่ง Principal Director Foreign Cooperation (PDFC), Indian Navy หัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเล (JWG – EoS) ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๐๘๓๐ ณ ห้องรับรอง ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          การประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะทำงานร่วมการจัดระเบียบทางทะเล (JWG – EoS) ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ค. – ๑ มิ.ย.๖๐
                                                                                                 ข้อมูล ยก.ท…

กิจการร้านสวัสดิการ ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่กำลังพล ในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๐ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์กิจการร้านสวัสดิการ ทร.

กิจการร้านสวัสดิการ ทร. จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพล ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร. ในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์กิจการร้านสวัสดิการ ทร. โดยจัดจำหน่ายราคาชุดละ ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย
          ๑. ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตราฉัตรเพชร ถุงละ ๕ กก. จำนวน ๒ ถุง
          ๒. น้ำตาลทราย บรรจุถุงละ ๑ กก. จำนวน ๑ ถุง
          ๓. น้ำมันพืช ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ ขวด
          ๔. น้ำปลาอย่างดี ขนาด ๗๐๐ cc. จำนวน ๑ ขวด
          และสมนาคุณข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เกษตรนาวี ปลอดสาร ดำเนินการโดยกิจการเกษตรกรรมภายใต้การควบคุมของ สวัสดิการร้านค้าและบริการ ทร. บรรจุถุง ถุงละ ๑ กก. จำนวน ๑ ถุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ท.มาโนช รื่นยาน และ น.ท.หญิง ศนิสา น้อยฉายา โทร.๕๕๔๒๙ หรือ ๕๕๔๕๔
                                                                                   ข้อมูล กิจการร้านสวัสดิการ ทร.
                                                                                                 ๒๖ พ.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เทิดพระเกียรติพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระเกียรติคุณ ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันอาภากร โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตรวจรักษาชาวบ้าน เกาะพะลวย อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการทางแพทย์ผู้เข้ารับบริการประมาณ ๑๐๐ คน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ๒ คน การมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย และ มอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้สูงอายุ
                                                                                                 ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๒
                                                                                                         ๒๕ พ.ค.๖๐

สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย เปิดอบรมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องในโครงการ "พูดภาษาไทยชัด สนองพระราชดำรัสในหลวง ร.๙"

สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย เปิดอบรมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องในโครงการ "พูดภาษาไทยชัด สนองพระราชดำรัสในหลวง ร.๙" ในวันที่ ๒๔-๒๕ มิ.ย.๖๐ ณ ห้องบุญเกียรติ หอประชุมคุรุสภา เทเวศน์ กรุงเทพฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ สนใจเข้าอบรมครั้งนี้ ติดต่อสมัครได้ที่สมาคมฯ โทร.๐๒-๔๓๔-๕๓๒๕ ในเวลาราชการ รับจำนวนจำกัด
                                                           ข้อมูล สมาคมวิชาชีพจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน์
                                                                                       ๒๕ พ.ค.๖๐

ทหารประจำเรือดับเพลิง แผนกดับเพลิง กองการขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ กระโดดน้ำช่วยชีวิตเด็กชาย ๓ ขวบ จมน้ำ

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๘๒๗ ขณะที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดย กำลังทำการฝึกดับเพลิงองค์บุคคล ที่ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ อยู่นั้น ได้ประสบเหตุเด็กชาย อายุประมาณ ๓ ขวบ ตกน้ำ และกำลังจมน้ำ ลอยตามกระแสน้ำมาที่เรือดับเพลิง โดย พลทหาร ธนะวัฒน์ สิงห์งาม กระโดดน้ำลงไปช่วยเด็กชายขึ้นจากน้ำ จากนั้นจึงทำการปฐมพยาบาลประมาณ ๑ นาที จนเด็กมีอาการสำลักน้ำออกจากปากจำนวนมาก และเริ่มรู้สึกตัว จนมีอาการดีขึ้น ในเวลาต่อมาพ่อของเด็ก ได้มารับตัวเพื่อนพไปส่ง โรงพยาบาลศิริราช
         ทั้งนี้ พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผบ.ฐท.กท. ได้สั่งการให้ ร.อ.ภาวนา คุ้มทรัพย์ ประจำแผนกดับเพลิง กองการขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ ติดตามความคืบหน้าอาการของเด็กต่อไป
                                                                                                  ข้อมูล สลก.ทร. ๒๕ พ.ค.๖๐

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิ.ย. - ๒๒ ส.ค.๖๐ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถในเรื่องของนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษของหน่วยในเรื่องมาตรการป้องกันและลดอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และความรู้ด้านยุทโธปกรณ์ทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
          ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมต้องเป็นข้าราชการกองทัพเรือ ชั้นยศเรือตรี ถึง นาวาโท ทุกพรรค – เหล่า โดยสามารถแจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง และสังกัด ให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง กนิษพรรณ ภุมมะโสภณ หัวหน้าแผนกวิชาการ กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๑๓๐
                                                                                       ข้อมูล วศ.ทร. ๒๔ พ.ค.…

มูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จัดพิธีมอบรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายเรือที่การศึกษาดีเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม และ ลักษณะผู้นำที่มีคุณธรรมดีเยี่ยม

พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายเรือที่การศึกษาดีเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม และ ลักษณะผู้นำที่มีคุณธรรมดีเยี่ยม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖๓๐ ณ บริเวณท้ายเรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จว.สมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดเสาวนา โดย ฟองสนาน จามรจันทร์ โหรชื่อดัง เรื่องผ่าดวงเมืองไทย กับ ภัยคุกคามทางทะเล และย้อนรอย " จอวส์ใหญ่" พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ตามปณิธานที่ว่า “ความสุขสงบของชาติอยู่เหนือทุกสิ่ง”
                                                                                     ข้อมูล รร.นร./สลก.ทร. ๒๔ พ.ค.๖๐

ทร.ไทย-สหรัฐฯ ร่วมฝึกผสม “Guardian Sea 2017”

กองทัพเรือไทยร่วมทำการฝึกผสมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ “Guardian Sea 2017” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยทำการฝึกบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ พ.ค.๖๐ ทางกองทัพเรือได้จัดเรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงล่องลม พร้อมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (S-76 B) จากทัพเรือภาคที่ ๓ ประกอบกำลังในการฝึกเป็นหมู่เรือ โดยมี นาวาเอก วโรดม สุวารี รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการเป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก Guardian Sea 2017 สำหรับกำลังทางเรือในการฝึกประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงล่องลม เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (S-76 B) เรือดำน้ำชั้น Los Angeles เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ USS STETHEM และเครื่องบิน P-3C
          โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดนายทหารสังเกตการณ์การฝึกลงเรือดำน้ำ เรือพิฆาต USS STETHEM และอากาศยานของกองทัพเรือสหรัฐฯ การฝึกความคุ้นเคย(Familiarization) การฝึกตรวจจับและติดตามเป้า(TRACKEX)เรือดำน้ำ การฝึกแบบอิสระ(Free Play) การฝึกการขัดขวางค้นหาเรือดำน้ำในการเดินทางผ่านในพื้นที่ของหน่วยปราบเรือดำน้ำ การฝึกการเดินทางของหน่วยปราบเรื…

กองทัพเรือ ร่วมกับ กระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการ จัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจิตอาสาในการปรุงอาหารและบริการประชาชนให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯ

กองทัพเรือจัดกำลังพล ๑๐๐ นาย จากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมสารวัตรทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และกรมพลาธิการทหารเรือ ร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือจิตอาสาในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่สนามหลวงระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ พ.ค.๖๐ โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๐๓๐๐ – ๒๐๐๐ ของทุกวัน
                                                                                                   ข้อมูล ฐท.กท. ๒๓ พ.ค.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พร้อมกำลังพล แถวให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
                                                                                            ข้อมูล สลก.ทร. ๒๓ พ.ค.๖๐

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือ “กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้สละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ”

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้สละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” เพื่อช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๗๐๘๗ – ๒ กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑
                                                                               ข้อมูล กองทุนน้ำใจไทยฯ ๒๓ พ.ค.๖๐

ขอเชิญชวนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๗๕ รูปนำสวดเจริญพระพุทธมนต์พิธี มหามงคล ในวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖๓๐ เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต หลังพระบรมรูป ทรงม้า
          รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีมหามงคลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๗๑๐ เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD) ,ช่องดาวเทียม Thai TV Global Network(TGN) ,ช่อง NBT World
          นอกจากนี้ยังติดตามรับฟังพิธีมหามงคลนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ หรือจะรับชมทาง face book "liveNBT2HD"
          สำหรับท่านที่ต้องการบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง ๒๘ บท สามารถถ่ายQR Code ดาวน์โหลดบทสวดได้ที่เว็บ…

เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระยอดธงทหารกล้า” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระยอดธงทหารกล้า” พร้อมด้วย พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผบ.ทรภ.๑ พล.ร.ต.เอกราช พรหมลัมภัก ผบ.สอ.รฝ. ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และกรรมการจัดสร้างพระยอดธงทหารกล้า ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จว.ลพบุรี พระครูธรรมธรสุวรรณ พระอาจารย์วรรณ วัดท่ากุ่ม อ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระคู่สวดสายธรรมยุติร่วมพุทธาภิเษก ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างวัตถุมงคล “พระยอดธงทหารกล้า” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ซึ่งในแต่ละปีมีความจำเป็นต้องมีรายได้เข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
          คณะกรรมการจัดสร้าง “พระยอดธงทหารกล้า” ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเ…

กองทัพเรือ โดยคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางเรือนานาชาติ นำคณะสื่อมวลชนเข้าชมการเตรียมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑พ.ค.๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ต.บำรุงรัก สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางเรือนานาชาติ นำขณะสื่อมวลชน เข้ารับฟังบรรยายสรุปการเตรียมการมหกรรม ทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยมี พล.ร.ต.สมนึก เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
          และเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พล.ร.ต.บำรุงรัก สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมเจ้ากิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาสนำคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางเรือนานาชาติ และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยทาง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประธานต้อนรับ และมี นายอรรถพล ทวีสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งเทศไทย สำนั…

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิสามัญของสามสมอสมาคม ประจำปี ๒๕๖๐

สามสมอสมาคม โดยนายกสามสมอสมาคม ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิสามัญของสามสมอสมาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๙๓๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งการจัดงาน ในปีนี้ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
          ๑. เวลา ๑๕๐๐ – ๑๖๐๐ จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับ สมาชิกสามสมอสมาคมที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ ชั้น ๒ อาคาร ราชนาวิกสภา
          ๒. เวลา ๑๖๐๐ – ๑๙๓๐ จะเป็นการจัดงาน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี การนำเสนอจัดวีดีทัศน์และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของ โรงเรียนนายเรือ ชีวิตและกิจกรรมของ นักเรียนนายเรือ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุย และพบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาชิก สามสมอสมาคม
          ทั้งนี้ แนวคิดในการจัดงาน เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ของกองทัพเรือ และวัตถุประสงค์ของ สามสมอสมาคม ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสามสมอสมาคม เพื่อให้สามารถนำไปสู่ การบริหารการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
          สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการฯ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๘ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๐

วันนี้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ฯ ฐานทัพเรือกรุงเทพ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมาคมภริยาทหารเรือ องค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมพิธี เวลา ๑๐.๒๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้แทนราชสกุลอาภากร ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมพิธี และเวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าขอรับพรจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
                                                                                          ข้อมูล สล…

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

วันนี้ ๑๙ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๗๑๕ พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ และผู้แทนชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ วางพวงมาลาถวายสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
          เนื่องด้วย กองทัพเรือกำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ด้วยทรงวางรากฐานการทหารเรือให้มีความเข้มแข็งมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้
                                                                                                ข้อมูล กพร.ทร. ๑๙ พ.ค.๖๐

โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๖.๐๐ น. กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพลิกฟื้น คืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยนำพันธุ์กล้าไม้โกงกางที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปปลูก ณ มณฑลพิธี แปลงปลูกป่าชายเลนบ้านอิเทพ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
                                                                                                ข้อมูล กปช.จต. ๑๙ พ.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ไม่ให้มีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนป้องกัน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับความเสียหายจาก การปกคลุมของขยะ โดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล กิจกรรมปลูกปะการังเทียมคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๐๐ คน
                                                                                                    ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๘ พ.ค.๖๐

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรม "ออกหน่วยแพทย์ ตามรอยหมอพร " เนื่องในวันอาภากร

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ โรงพยาบาล ศิริราช กำหนดจัดกิจกรรม "ออกหน่วยแพทย์ ตามรอยหมอพร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ออกให้การตรวจรักษา ตรวจฟัน แจกยาสามัญประจำบ้าน และ ให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กำหนดจัดที่วัดมะลิ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. กำหนดจัดที่วัดสุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กำหนดจัดที่วัดภาวนาภิรตาราม ซอยบางขุนนนท์ ๒๐ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          หมอพร หรือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวง…

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือมาเลเซีย ในการประชุม “Navy to Navy Talks” ครั้งที่ ๑

วันนี้ ๑๘ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี ภราดร พวงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ และ RADM Datuk Khairul Anuar bin Yahy Chief of Staff, Operation and Exercise, RMN HQ หัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือมาเลเซีย ในการประชุม Navy to Navy Talks ระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือมาเลเซีย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องรับรอง ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
                                                                                             ข้อมูล สลก.ทร./ยก.ทร. ๑๘ พ.ค.๖๐

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการยุทโธปกรณ์ทางเรือ (International Maritime Defence Exhibition Asia 2017 - IMDEX Asia 2017) และประชุมThe 5th International Maritime Security

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ ๐๙๑๕ (ตามเวลาท้องถิ่น) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการยุทโธปกรณ์ทางเรือ (International Maritime Defence Exhibition Asia 2017 - IMDEX Asia 2017) ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือมิตรประเทศ 20 ประเทศ โดยมี Dr.Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ Changi Exhibition Center ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
          และในเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมฟังการสัมมนา The 5th International Maritime Security หัวข้อ “Safe and Secure Seas – A vision for a Maritime Region” โดยมี นาย Ong Ye Kung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ เปิดการสัมมนาฯ และมีพลเรือตรี Lai Chung Han ผู้บัญชาการทหารเรือสิงคโปร์ กล่าวนำการสัมมนา โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือจาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ผู้ร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย
                                                                                         ข้อมูล สลก.ทร. ๑๗ พ.ค.๖๐