Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2009

กรมบัญชีกลาง จัดงานจ่ายเช็คช่วยชาติผู้รับบำนาญส่วนกลาง ๒๖ – ๓๑ มีนาคม นี้

กรมบัญชีกลาง จัดงานจ่ายเช็คช่วยชาติผู้รับบำนาญส่วนกลาง ๒๖ – ๓๑ มีนาคม นี้

กรมบัญชีกลาง จัดงานจ่ายเช็คช่วยชาติผู้รับบำนาญส่วนกลาง ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก และพบกับร้านค้าที่เข้าร่วมโรงการเพิ่มมูลค่าเช็คช่วยชาตินำสินค้าและบริการมาในงานมากมาย หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สามารถไปขอรับเช็คได้ที่กรมบัญชีกลาง
สำหรับผู้มีสิทธิทางส่วนภูมิภาคสามารถรับเช็คได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือสถานที่ที่สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งให้ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ผู้รับบำนาญทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองและสถานที่รับเช็ค ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือสอบถามโดยตรงได้ที่กรมบัญชีกลาง Call center หมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ หรือ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔, ๐ ๒๒๗๑ ๐๖๘๖ – ๙๐ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๐๑ การรับเช็คให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรผู้รับบำนาญไปยื่นแสดงขอรับเช็ค ซึ่งมีผู้มีสิทธิสามารถไปขอรับเช็คได้ภายใน ๙๐ วัน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับเช็คได้ด้วยตนเอง
ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ รวมทั้งกรณีที่…

๒๘ มีนาคม ร่วมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

๒๘ มีนาคม ร่วมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

กทม.ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานรณรงค์ Earth Hour 2009” หยุดให้โลกพักลดใช้ไฟถ้าไม่จำเป็น” ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยกำหนดจุดหลักที่ถนนข้าวสาร มีนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนอกจากนี้ ยังมีการจัดงานในถนน ๔ เส้น ได้แก่สีลม รัชดาภิเษก เยาวราช และเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งระหว่างการปิดไฟ การไฟฟ้านครหลวงจะโชว์ผลการใช้พลังงานที่ลดลงผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่
งานรณรงค์ “Earth Hour 2009” หยุดให้โลกพักลดใช้ไฟถ้าไม่จำเป็น เป็นการสานต่อและขยายการณรงค์ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการได้ผลเป็นอย่างดี คือหลังปิดไฟ
๑ ชั่วโมง ระหว่าง ๒๐๐๐ – ๒๑๐๐ สามารถลดพลังงานได้ ๓๐ % หรือ ๑,๓๘๔ เมกะวัตต์ ในปีนี้จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และในอนาคตจะขยายการรณรงค์จากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองใหญ่ของไทย เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เพื่อให้ประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ประเทศ ของโลกที่ลดการใช้ไฟได้มากที่สุด

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๐ มี.ค.๕๒

ค่ายเยาวชนร้อยดวงใจ สานรักสามัคคี

ค่ายเยาวชนร้อยดวงใจ สานรักสามัคคี

สำนักพัฒนาประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน ร้อยดวงใจสานรักสามัคคี” จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕ วัน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๒
การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจ ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิดและวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาค สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีและเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยจะนำผู้แทนจากเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ ๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน มาอยู่ค่ายและทำกิจกรรมร่วมกัน ณ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๒๐ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ใน วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสมาชิก สชร. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และร่วมงาน
พบปะสังสรรค์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว กำหนดลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ข้อมูลข่าวสาร ทร.
๒๐ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กองทัพเรือ จัดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติฯ รุ่นที่ ๒๖๗ จังหวัดตราด

กองทัพเรือ จัดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติฯ รุ่นที่ ๒๖๗ จังหวัดตราด

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขต ๒ และ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๒๖๗ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒
การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงมีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือ ในการป้องกันการกระทำความผิดในทะเล การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ กับเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล รวมทั้งให้สามารถติดต่อสื่อสารและรายงานข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติให้แก่ทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวประมงที่มาเข้ารับการอบรมในแต่…

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เตรียมการจัดงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่าน และมีโอกาสเลือกสรรหนังสือดีๆ ที่เหมาะสมกับเพศ วัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยปีนี้มีสำนักพิมพ์กว่า ๔๕๐ แห่ง ร่วมออกร้านรวม ๙๐๐ ร้าน และภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โครงการทอฝัน ปันหนังสือเพื่อน้อง ซึ่งปีนี้จะมีการแจกคูปองแทนเงินสด ในราคมใบละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ เพื่อให้เด็กที่ไปและเด็กด้อยโอกาส นำไปใช้ในการเลือกซื้อหนังสือที่ชื่นชอบ กิจกรรมห้องสมุดหนังสือใหม่ เป็นการรวบรวมหนังสือใหม่ ที่ยังไม่เคยวางจำหน่ายจำนวน ๒,๕๐๐ ปก จาก ๑๑ หมวด มาโชว์ในงาน การแสดงวงดนตรีแนวใหม่สำหรับภายในห้องบอลรูม มีการจัดนิทรรศการก้าวหน้าด้วยการอ่าน นอกจากนี้ยังมีโซนนิทรรศการหนังสือภาพร่วมสมัยจากเยอรมน…

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของสถาบันการบินพลเรือน โดยผู้สมัครจะต้องเป็น ผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๕๘ ปี มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีวิสัยทัศน์การบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สนใจขอรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สำนักผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ - ๔ ต่อ ๓๑๑ และ ๐ ๒๖๑๗ ๗๑๑๖ หรือดูที่ www.catc.or.th
ข้อมูล สบพ.
๒๓ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๓ เมษายน ศกนี้

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๓ เมษายน ศกนี้

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กำหนด จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ องค์ผู้ทรงก่อตั้งวางรากฐานโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ อาคารประภาสโยธิน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ นิทรรศการ บริจาคโลหิต การบรรยายสรุปผลงานในรอบปี และพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๓๖๖๗
ข้อมูลข่าวสาร รร.สธ.ทบ.
๒๓ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

๒๘ มีนาคม ร่วมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

๒๘ มีนาคม ร่วมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

กทม.ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานรณรงค์ Earth Hour 2009” หยุดให้โลกพักลดใช้ไฟถ้าไม่จำเป็น” ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยกำหนดจุดหลักที่ถนนข้าวสาร มีนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนอกจากนี้ ยังมีการจัดงานในถนน ๔ เส้น ได้แก่สีลม รัชดาภิเษก เยาวราช และเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งระหว่างการปิดไฟ การไฟฟ้านครหลวงจะโชว์ผลการใช้พลังงานที่ลดลงผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่
งานรณรงค์ “Earth Hour 2009” หยุดให้โลกพักลดใช้ไฟถ้าไม่จำเป็น เป็นการสานต่อและขยายการณรงค์ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการได้ผลเป็นอย่างดี คือหลังปิดไฟ
๑ ชั่วโมง ระหว่าง ๒๐๐๐ – ๒๑๐๐ สามารถลดพลังงานได้ ๓๐ % หรือ ๑,๓๘๔ เมกะวัตต์ ในปีนี้จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และในอนาคตจะขยายการรณรงค์จากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองใหญ่ของไทย เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เพื่อให้ประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ประเทศ ของโลกที่ลดการใช้ไฟได้มากที่สุด

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๐ มี.ค.๕๒

ค่ายเยาวชนร้อยดวงใจ สานรักสามัคคี

ค่ายเยาวชนร้อยดวงใจ สานรักสามัคคี

สำนักพัฒนาประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน ร้อยดวงใจสานรักสามัคคี” จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕ วัน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๒
การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจ ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิดและวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิภาค สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีและเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยจะนำผู้แทนจากเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ ๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน มาอยู่ค่ายและทำกิจกรรมร่วมกัน ณ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๒๐ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ใน วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสมาชิก สชร. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และร่วมงาน
พบปะสังสรรค์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว กำหนดลงทะเบียนเวลา ๑๓.๐๐ข้อมูลข่าวสาร ทร.
๒๐ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ตร.เตือนป้ายทะเบียนรถแฟชั่นผิด กม.

เจ้าหน้าที่ตำรวจพบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายทะเบียนรถฝ่าฝืนผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการติดแผ่นป้ายทะเบียนแฟชั่น แผ่นป้ายทะเบียนเลอะเลือน หรือมีวัสดุอื่นปิดบัง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือบางรายไม่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนของทางราชการเข้าข่ายติดป้ายทะเบียนปลอม เป็นต้น นอกจากนี้ยังตรวจพบผู้ติดแผ่นป้ายของทางราชการปรับแต่งพับเอียงได้ ไม่ติดตรงกับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้เห็นได้ไม่ชัดเจน และเป็นที่สังเกตว่าอาจจะนำไปก่ออาชญากรรมได้
การกระทำในลักษณะดังกล่าว เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ (กฎกระทรวง พ.ศ.
๒๕๔๗) มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบเกี่ยวกับแผ่นป้ายลักษณะดังกล่าว ทราบว่ามีการสั่งมาจำหน่ายจากต่างประเทศและมีการจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายตามร้านประดับยนต์ ซึ่งผู้ที่ซื้อนำไปใช้อาจจะยังไม่ทราบถึงความผิด หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มองเพียงว่าเป็นแฟชั่นทำตามแบบอย่างกัน ตำรวจจึงขอฝากเตือนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้ไม่ต้องถูกเจ้าหน้าที่จับกุม ซึ่งจะกวดขันจับกุมความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนในลักษณะ…

การอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย ประกอบด้วย
ครั้งที่ ๑ ชมรมแอโรบิก จัดอบรมในวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒
ครั้งที่ ๒ ชมรมจักรยาน จัดอบรมในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒
ครั้งที่ ๓ ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดอบรมในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
อบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๔ ๐๑๒๐ ต่อ ๖๖๐๑ และ ๐ ๒๙๓๘ ๙๒๘๖-๗ ต่อ ๑๐๒

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๗ มี.ค.๕๒

สำนักงาน ป.ป.ช.จัดประกวดบทความป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดกิจกรรมประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๒ ในหัวข้อเรื่อง “ช่อสะอาด”
กำหนดบทความให้มีความยาว ๑-๓ หน้ากระดาษ A 4 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศของประธานกรรมการ ป.ป.ช. โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดจากสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี สร้างจิตสำนึกให้เกิดแรงบันดาลใจ เสริมสร้างคุณธรรม ความดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักจริยธรรม และคุณธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๑๕๕๐ อาคารธนภูมิ ชั้น ๒๒ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๗ ๐๘๔๗ ในวันและเวลาราชการ และ http://nacc.thaigov.not
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ มี.ค.๕๒

กองทัพเรือเตรียมเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ จะดำเนินการเรียกพล โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนพรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ จำนวน ๓๐ นาย เพื่อฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี พจนา เผือกผ่อง เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการเรียกพลฯ
กองทัพเรือจัดให้มีการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมชี้แจงสิทธิหน้าที่ของกำลังพลสำรอง พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึก อุดมการณ์ หน้าที่ของตนในการรับใช้ชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลประจำการกับกำลังพลสำรอง และฝึกทบทวนวิชาทหารให้มีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของกองทัพเรือ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๗ มี.ค.๕๒

โครงการ Discovery Camp ตอน “นักโบราณคดีน้อยกับลูกปัดปริศนา”

ปิดเทอมนี้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ชวนน้องๆ หนูๆ อายุ ๘ – ๑๒ ปีมาเข้าค่ายปิดเทอมแสนสนุก ในโครงการ Discovery Camp ตอน “นักโบราณคดีน้อยกับลูกปัดปริศนา” แคมป์การเรียนรู้แบบ Discovery ที่พาน้องๆ ไปเข้าค่ายทั้งหมด ๕ วัน แบบไปเช้า เย็นกลับ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๘๓๐ ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ซึ่งจะปลูกฝังการเรียนรู้นอกห้องเรียน การอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์รากเหง้าของอารยธรรมตั้งแต่อดีต รวมทั้งสอดแทรกการเป็นนักโบราณคดีที่ดี กระตุ้นให้เกิดความสงสัย นำไปสู่การค้นคว้า และหาคำตอบต่อไป
พบกับกิจกรรมนันทนาการ แรลลี่ตะลุยฐานการเรียนรู้ต่างๆ รู้จักอุปกรณ์ในการขุดค้นทางโบราณคดี ทดสอบปฏิบัติจริงในหลุมขุดจำลอง โดยมีวิทยากรจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรให้คำแนะนำ กิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย
เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ คน ค่าสมัครคนละ ๓,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและ…

กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “๙๐ ปี การสาธารณสุข เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ๒๐-๒๓ มีนาคมนี้

กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “๙๐ ปี การสาธารณสุข เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพครบวงจร ได้แก่ ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจสภาพผิวหนัง และได้คำปรึกษาตรวจจอประสาทตา ตรวจหาสารพิษในเลือด ตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม นวดศรีษะ คอ บ่า ไหล่ และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปฟรี และจัดนิทรรศการต่าง ๆ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมด้านสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ได้ภายในงาน “๙๐ ปี การสาธารณสุขเพื่อคนไทยสุขภาพดี” ในช่วงวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ มี.ค.๕๒

พัทยาเตรียมชุดกู้ภัยทางทะเลพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

จากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวอับปางจนทำให้มีนักท่องเที่ยวสูญหายที่จังหวัดภูเก็ตนั้น นายสนิท บุญมาฉาย ประธานความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย เมืองพัทยา ได้สั่งการให้ทางหน่วยกู้ภัยทางทะเล เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เตรียมความพร้อมของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยเฉพาะทางน้ำ โดยมีการเตรียมกู้ภัยทางทะเลแบ่งไว้ ๕ ชุด ชุดละโซน โดยมีโซนอ่าวจอมเทียน โซนอ่าวพัทยา โซนอ่าววงษ์อมาตย์ โซนอ่าวกระทิงลาย และโซนเกาะล้าน เพื่อสามารถออกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่มีเรือพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกัน

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ มี.ค.๕๒

ขอเชิญเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าอบรมแล่นใบเบื้องต้น

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดอบรมแล่นใบเบื้องต้นประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเยาวชน อบรมระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ และหลักสูตรบุคคลทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ ณ สำนักงานสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ส่วนแยกสัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สำหรับหลักสูตรเยาวชน ต้องมีอายุระหว่าง ๘ ปีถึง ๑๔ ปี และหลักสูตรบุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป เป็นผู้มีมารยาทดี สุขภาพและพลานามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการแล่นใบ เช่น โรคลมชัก ลมบ้าหมู หรือสายตาสั้นมาก และไม่ติดสารเสพติด ต้องว่ายน้ำได้ ระยะ ๕๐ เมตร ในเวลา ๒ นาที ส่วนเยาวชนควรมีผลการเรียนระดับปานกลางขึ้นไป
กำหนดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ทดสอบว่ายน้ำ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๐๐ และบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ทดสอบว่าว่ายน้ำ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๐๐
ขอเชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาสูติบัตร หรือส…

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) กำหนดเปิดอบรม “โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ
อาชีพเสริมที่เปิดอบรม ประกอบด้วย การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ ค่าอุปกรณ์ ๕๐ บาท การทำเต้าหู้นมสดและเต้าฮวยฟรุทสลัด ค่าอุปกรณ์ ๕๐ บาท การทำเทียนแฟนซี ค่าอุปกรณ์ ๕๐ บาท และการประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร ค่าอุปกรณ์ ๘๐ บาท และให้นำธนบัตรฉบับละ ๒๐ บาท มาเอง จำนวน ๓ ฉบับ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ผลงานคืนกลับไปด้วย
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๖๓

ข้อมูล คพท.
๑๖ มี.ค.๕๒

ททท.ขอเสียงร่วมโหวต “พนมรุ้ง” เป็นสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทย

บริษัท Post Publishing Company L.td. ผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ได้จัดโครงการ “Thailand’s Top Destinations Vote” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑-มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อให้นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกันคัดเลือกหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นสุดยอดของเมืองไทย ๙ แห่ง ซึ่งคณะกรรมการได้กลั่นกรองให้เข้าร่วมรายการโหวต จำนวน ๓๐ แห่ง โดยมี “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ – มกราคม ๒๕๕๒ มีผู้ร่วมโหวตมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน โดยโหวตทั้งทางเว็บไซต์ และใช้คูปองที่คัดจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และโพสต์ ทูเดย์
เพื่อให้มีผู้ร่วมโหวตการคัดเลือกสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยครั้งนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ขยายเวลาการโหวตออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ พร้อมเพิ่มช่องทางการโหวตผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถส่ง SMS ด้วยการพิมพ์ DI-D30 ซึ่งเป็นรหัสของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ๓๐ แห่ง จึงขอเชิญนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ร่วมเชียร์ร่วมโหวตให้ “อุทยานประวัต…

กองทัพเรือ จัดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๒๖๖ จังหวัดสตูล

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขต ๔ และฐานทัพเรือพังงา กำหนดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๒๖๖ ณ หอประชุมวิทยาศาสตร์เทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมง มีทัศนคติที่ดี และให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือ ในการป้องกันการประทำความผิดในทะเล การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ กับเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่วิชการที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล รวมทั้งให้สามารถติดต่อสื่อสารและรายงานข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติให้แก่ทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวประมงที่มาเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ มี.ค.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๓ ส่งเรือหลวงพฤหัสบดีชี้จุดเรือไดว์วิ่งจม

ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้นำเรือหลวงพฤหัสบดีออกค้นหาจุดเกิดเหตุเรือไดว์วิ่งล่มในฝั่งทะเลอันดามันและผู้สูญหายโดยใช้เครื่องซาวด์น่าค้นหา ซึ่งขณะนี้พบจุดที่สงสัยว่าน่าจะเป็นจุดที่เรือล่มแล้ว แต่จะเป็นเรือโชคอนันต์ ๑๙ หรือไม่นั้นจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง โดยบริษัทเจ้าของเรือได้ส่งนักดำน้ำลงไปสำรวจจุดที่ทางเรือหลวงพฤหัสบดีได้ชี้จุดไว้ แต่จากการค้นหายังไม่พบอะไร เนื่องจากไม่ทราบที่แน่นอนประกอบกับใต้ทะเลมืดมากอย่างไรก็ตาม การค้นหาก็ยังมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งทางอากาศและทางผิวน้ำ รวมทั้งในส่วนของการส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจจุดเรือล่ม
สาเหตุที่เรือไดว์วิ่งประสบอุบัติเหตุเกิดจากถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าใส่ช่วงที่มีพายุฝน ที่สำคัญช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทั้งหมดอยู่ระหว่างการพักผ่อนนอนหลับ จึงไม่ได้มีการสวมใส่เสื้อชูชีพ และช่วงเกิดเหตุเป็นเวลากะทันหัน รวดเร็วมาก ทางกัปตันเรือมีการแจ้งเดือนให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพไม่ทัน

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ มี.ค.๕๒

โครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดโครงการ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๓๐ ณ บริเวณชายหาดและทะเลเจ้าหลาว แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การดำเนินการ คือ จัดให้มีการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จและท้องทะเล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีนักดำน้ำอาสาสมัครประมาณ ๓๐๐ คน ร่วมดำน้ำทำความสะอาดใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการัง ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
จึงขอเชิญหน่วยงานและผู้สนใจร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลร่วมกันโดยสามารถสอบ…

สมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน “มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน” โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือจากเดิมมาตรการ ๖ เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน เดิม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประสบปัญหาค่าครองชีพอย่างแท้จริง เป็นระยะเวลาอีก ๖ เดือน ภายหลังมาตรการเดิมสิ้นสุด โดยรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๙๐ หน่วย/เดือน ซึ่งครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในสถานประกอบกิจการที่พักอาศัยให้เช่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีอัตราค่าเช่าห้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท/ห้อง/เดือน และได้ลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการดังนี้ ๑. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่อยู่ในระบบจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน ไม่เกิน ๙๐ หน่วย/เดือน ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จนถึงค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแต่อย่างใด ๒. ผู้เช่าอาศัยในสถานประกอบกิจการที่…

สสส.จัดทำคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคทางระบบประสาทที่มีสาเหตุสำคัญ ๒ ประการ คือ โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง พบได้ร้อยละ ๘๐ และโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากเลือดออกในสมอง พบได้ร้อยละ ๒๐ โดยความผิดปกติที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุ และตำแหน่งของเนื้อเยื่อสมองที่ได้รับบาดเจ็บ ทำให้ผู้ป่วยมีความพิการหลงเหลือจากพ้นภาวะวิกฤต และอาการที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ การรับรู้ความรู้สึกของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งลดลงหรือขาดหายไป การสื่อสารที่บกพร่อง ซึ่งอาจรวมไปถึงการไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ จากอาการต่างๆ สร้างปัญหา และผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย และญาติที่ดูแล
สสส. จึงจัดทำคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านขึ้น มีเนื้อหาและภาพประกอบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อาทิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค ปัญหาที่พบจากการดูแลผู้ป่วย การดูแลส่งเสริมด้านจิตใจของผู้ป่วย แนวทางการช่วยเหลือ กิจวัตรประจำวัน ท่าบริหารที่ถูกต้อง บันทึกการฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้ญาติติดตามและบ…

กทม.เปิดสวน “วนธรรม” เน้นใช้ประโยชน์ทางศาสนา

กทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการเปิดให้บริการสวน “วนธรรม” ตั้งอยู่บริเวณหลังสวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ มีพื้นที่ ๓๘ ไร่ เป็นสวนสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ ร่วมทำกิจกรรมครอบครัวและชุมชน รวมทั้งประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งจะอาศัยธรรมะของทุกๆ ศาสนาเป็นเครื่องชี้นำและโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความสงบ
สวน “วนธรรม” แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น ๓ โซน ประกอบด้วย
โซนที่ ๑ มีลานธรรมใช้จัดกิจกรรมในวันหยุด เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน อาคารคลังปัญญา (ห้องสมุด) เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมของทุกศาสนา อาคารสำนักงานและโรงเรียนต้นไม้ (ลานเพาะชำ) เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์ของต้นไม้นานาชนิด
โซนที่ ๒ มีสวนปริศนาธรรม ลานเจริญสติ ลานศรัทธาชุมชนและหุบเขาแห่งปัญญา ให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนและการมีส่วนร่วมของหมู่คณะด้วยการใช้ธรรมะเป็นเครื่องชี้นำได้แก่ กิจกรรมสำคัญทางศาสนา และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
โซนที่ ๓ อยู่ด้านในสุดของสวนมีความสงบ เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม มีอาคารปฏิบัติธรรม และบริเวณที่พักค้างคืนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วย

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๒ มี.ค.๕๒

กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ขอเชิญแข่งขันยิงปืนถ้วยพระราชทาน

กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในรายการ “MARIWES SHOOTING CHAMPIONSHIP 2009” ณ สนามยิงปืน กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๘๐๐
ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้า ฯ ถวาย โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย และเพื่อปรับปรุงสนามยิงปืน กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ให้เป็นสนามยิงปืนที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถให้ข้าราชการหรือนักกีฬายิงปืนและผู้สนใจทั่วไปได้ฝึกซ้อมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างและปลูกฝังนักกีฬายิงปืนรุ่นใหม่ต่อไป
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทานฯ สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาวาตรี ศราวุธ บุตรเสรีชัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ ๑๑๕ ๘๙๖๒ และเรือเอก มีชัย ธนสงวนวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐¬๘๑ ๗๕๐ ๐๔๑๖

ข้อมูล กรม ร.๑ พล.นย.
๑๒ มี.ค.๕๒

งานมหกรรมขายของถูก ผูกรอยยิ้ม

งานมหกรรมขายของถูก ผูกรอยยิ้ม

กทม.กำหนดจัดงานมหกรรมขายของถูก ผูกรอยยิ้ม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ท้องสนามหลวง
งานดังกล่าวจะมีการนำของราคาถูกมาขายอย่างต่อเนื่อง ๕๔ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐ ของวันที่ ๒๐ มีนาคม – เวลา ๒๒๐๐ ของวันที่ ๒๒ มีนาคม มีเต็นท์ขายสินค้าที่ลดราคา ๕๐ – ๗๐ % จำนวน ๒๕๐ เต็นท์ และมีการขายสินค้าโอทอปสินค้าเด่นของ ๕๐ เขต มีบริการตรวจสุขภาพฟรี ๕๔ ชั่วโมง มีการให้คำแนะนำการส่งเสริมอาชีพ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีเวทีแสดงดนตรีของโรงเรียนในสังกัด กทม. นักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วมให้ความบันเทิง
การจัดมหกรรมขายของถูก ผูกรอยยิ้ม เป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ของผู้ว่าราชการ กทม. จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาเลือกซื้อสินค้าราคาถูก และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๖ มี.ค.๕๒เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาศิลปการต่อสู้ป้องกันตัว “1” Asian Martial Arts Games 2009” ครั้งแรกของเอเชีย ปลายเมาษยนนี้

ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาศิลปการต่อสู้ป้องกันตัว “1” Asian Martial Arts Games 2009” ครั้งแรกของเอเชีย ปลายเมาษยนนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “1” Asian Martial Arts Games 2009” สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia:OCA) และสมาคมกีฬาการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ครั้งแรกของเอเชียในงาน “1” Asian Martial Arts Games 2009” ซึ่งเป็นการรวบรวมเอารูปแบบศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศต่าง ๆ ของเอซียรวม ๙ ชนิด มาจัดแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาประเภทใหม่ ๆ สู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นยุทธสาสตร์กีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างความตื่นตัวของประชาชนในชาติให้หันมาสนใจและเล่นกีฬา และเป็นการบูรณาการด้านกีฬาและการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในแง่การส่งเสริมความสมานฉันท์และมิตรภาพระหว่างกัน
การแข่งขัน “1” Asian Martial Arts Games 2009” ในประเทศไทยครั้งนี้ เกิ…

มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม

มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พุทธศักราช ๒๕๓๐ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่ผลิตปิโตรเลียม โครงการนางนวล กับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมโครงการเบญจมาศและทานตะวัน รวมถึงระบบท่อส่งก๊าซปิโตรเลี่ยมธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม จึงขอความร่วมมือจากเรือประมงเรือต่าง ๆ ดังนี้
- ไม่เดินเรือเข้าไปในเขตปลอดภัยในระยะ ๕๐๐ เมตร บริเวณรอบของสถานที่ผลิตปิโตรเลี่ยมโดยมิได้รับอนุญาต
- ไม่ทอดสมอเรือ เกาสมอ หรือกระทำอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อแนวท่อผลิตและแนวท่อส่งก๊าซผลิตปิโตรเลียมในทะเลมาถึงชายฝั่ง
- ไม่เดินเรือข้ามท่อหรืออุปกรณ์ของท่อ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตปิโตรเลี่ยม โดยมิได้ชักสมอขึ้นพ้นน้ำจนแลเห็นได้
หากมีการตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากผู้กระทำผิดนั้นเป็นเหตุให้ท่อหรืออุปกรณ์ของ…

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

เทศบาลตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ เป็นต้นไป ณ สนามฝั่ง ม.ต้น โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การแสดงครั้งนี้ เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมการแสดงดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข้อมูล ฐท.กท.
๖ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

รายการพิเศษ“กองทัพเรือเพื่อกาชาดคอนเสิร์ต”ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒เวลา ๒๒๒๕ – ๒๓๒๐ ทาง ททบ.๕

รายการพิเศษ“กองทัพเรือเพื่อกาชาดคอนเสิร์ต”ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒เวลา ๒๒๒๕ – ๒๓๒๐ ทาง ททบ.๕
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๖ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ (วันซ้อมใหญ่) และในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ (วันแสดงจริง) เวลา ๒๐๐๐ ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รายได้จากการแสดงโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีได้ และหากบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้สภากาชาดไทยในคราวเดียวกันเป็นจำนวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท สามารถขอสิทธิเป็นสมาชิกสภากาชาดไทยประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์ และได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ส่วนผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กองทัพเรือขอเชิญเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันเสด็จ
(๑๙ มีนาคม) พร้อมจัดทำภาพถ่ายเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกมอบให้เป็นเกียรติ
เพื่อเป็นการร่วมหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย กองทัพเรือได้จัดรายการพิเศษ “กองทัพเรือเพื่อกาชาดคอนเสิร์ต” มีเนื้อหาประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ผบ.ทร. และสภากาชาดไทย ถึงความเป็นมาและวัต…

กทม.เปิดรับนักเรียนการแสดง ก้าวสู่นักแสดงอาชีพ

กทม.เปิดรับนักเรียนการแสดง ก้าวสู่นักแสดงอาชีพ

กรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์กิจกรรมทางเลือกในศูนย์เยาวชน จัดอบรมการแสดงสำหรับเด็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้ค้นหาศักยภาพในตนเอง พร้อมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนักแสดงอาชีพในอนาคต
กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ชาวกรุงเทพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่อบอุ่น มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความเป็นผู้นำที่เชื่อมั่นในตนเอง โดยใช้กิจกรรมในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเป็นทางเลือกในการเติมความสุขให้กับการใช้ชีวิต และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ จึงได้จัดฝึกอบรมการแสดงสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการค้าหาศักยภาพในตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการสร้างเส้นทางสู่ความเป็นนักแสดงอาชีพในอนาคตได้ และการจัดอบรมการแสดงได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๔ แล้ว
สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม ต้องเป็นสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร อายุ ๘ – ๑๓ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๔) และผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จัดกา…

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะรับสมัครงาน

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะรับสมัครงาน

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะเปิดสอบคัดเลือกครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลายตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ และสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๓ ๔๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๑๕๖๑ – ๓ ต่อ ๑๑ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ WWW.navigschool.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูล รร.นาวิกโยธินบูรณะ
๕ มี.ค.๕๒

เ กาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สัมมนาวิชาการเรื่อง “แผ่นดินล้านนา” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สัมมนาวิชาการเรื่อง “แผ่นดินล้านนา” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

การประชุมผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ

การประชุมผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ

พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในขั้นต้น พร้อมเสนอแผนงานการบูรณาการในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนในปีงบประมารณ ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงที่จะบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ข้อมูล ทรภ.๑
๕ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดให้ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลแสมสาร และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดช่องแสมสารอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ถือเอาวันที่ ๑๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ซึ่งเดิมได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในนามของกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ และปัจจุบันได้ปรับเป็นทัพเรือภาคที่ ๑ ในอัตราเพื่อพลาง ขึ้นตรงกับกองทัพเรือ ตามโครงสร้างที่กองทัพเรือ
ได้จัดตั้งขึ้นใหม่และยังคงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ เช่นเดียวกัน
ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางทะเลแทนหน่วย
เฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบและยามสงครามให้สามารถควบคุมสั่งการใช้เรือและอากาศยานในการป้องกันคุ้มครองรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของชาติทาง…

กทม.วางมาตรการเชิงรุกกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

กทม.วางมาตรการเชิงรุกกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกใน
กรุงเทพมหานคร จากสถิตพบว่ามีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ทั้งนี้โรคไข้เลือกออกเป็นโรคที่เกิดกับทุกกลุ่มอายุ ไม่ได้เกิดเฉพาะกับเด็ก มีแนวโน้มจะเกิดใน
กลุ่มวัยทำงานมากขึ้นสำนักอนามัยจึงได้กำหนดมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของปัญหา รวมทั้งร่วมกันป้องกันแก้ไขและควบคุมโรคไข้เลือดออกไว้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้แก่มาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และมาตรการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
โดยมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเครือข่ายในการปฏิบัติการประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุขและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT จำนวน ๗๑ ทีม และทีม Health Best จำนวน ๕๐ ทีม จากสำนักงานเขต เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและสอบสวนโรค ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยสามารถเข้าควบคุมโรค
ได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง สำหรับมาตรการรณ…

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วันที่ ๔ – ๒๔ มี.ค.นี้

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วันที่ ๔ – ๒๔ มี.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ภาค ข. และ ภาค ค. วันที่ ๔ – ๒๔ มีนาคมนี้ โดยมีอัตราบรรจุกว่า ๒๔,๐๐๐ ตำแหน่ง
ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๒ จากการสำรวจของสำนักงาน ก.พ. พบว่ามีตำแหน่งว่างในส่วนราชการประมาณ ๒๔,๐๐๐ กว่าอัตรา
ซึ่งคณะกรรมการ ก.พ.ได้พิจารณาและมีการเห็นชอบว่าจะมีการเร่งบรรจุเข้าราชการเข้าสู่ระบบ โดยจะเปิดสอบภาค ข. และภาค ค. ในตำแหน่งงานความรู้ความชำนาญเฉพาะทางได้แก่ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยบุคคลที่สอบผ่านภาค ก. จำนวนกว่าแสนคน จะมีสิทธิ์สมัครสอบในครั้งนี้ ซึ่งหากสอบผ่านจะได้ขึ้นบัญชีไว้เพื่อรอเข้ารับการบรรจุ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.พ. (WWW.OCSC.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ยังแนะนำผู้ที่สนใจสมัครสอบว่าตรงกับสายงานที่จะสม…

กบข.ให้สมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี

กบข.ให้สมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.เพื่อรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี

กบข.ให้สมาชิกแนบใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมแนะช่องทางสะดวกสำหรับผู้ที่ทำหายหรือต้องการขอใหม่ สามารถเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วย
ตนเอง
ในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงของการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นจึงขอย้ำเตือนให้สมาชิก กบข.ทุกท่านนำใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปี ๒๕๕๑ ในส่วนที่ ๒ ที่แสดงรายการใบรับรองยอดเงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้า กบข. นำไปแนบกับ ภ.ง.ด.๙๐ หรือ ภ.ง.ด.๙๑ เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับเงินสะสมที่ส่งเข้ากองทุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนและ
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท
นอกจากนี้ กบข.ยังได้จัดบริการเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่ต้องการตรวจสอบและสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดด้วยตัวเองผ่านบริการ GPF Web Service เพียงสมาชิกเข้าสู่เว็บไซต์ WWW.gpf.or.th เลือกหัวข้อ GPF Web Service ซึ่งสามารถใช้แนบเพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร…

รับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๑๐ – ๑๑ มีนาคม นี้ ที่ กรมการเงินทหารเรือ

รับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๑๐ – ๑๑ มีนาคม นี้ ที่ กรมการเงินทหารเรือ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓๐ จะมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐, ๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๑ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๓๐ ณ บริเวณ กรมการเงินทหารเรือ
พระราชวังเดิม
ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างที่มีความประสงค์ใช้บริการดังกล่าว กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, ใบหักลดหย่อน และ ใบ กบข.(ถ้ามี) มาพร้อมในวันดังกล่าวด้วย


ข้อมูล กง.ทร.
๔ มี.ค.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดให้ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร และกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดช่องแสมสารอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ถือเอาวันที่ ๑๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ซึ่งเดิมได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในนามของกองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ และปัจจุบันได้ปรับเป็นทัพเรือภาคที่ ๑ ในอัตราเพื่อพลาง ขึ้นตรงกับกองทัพเรือ ตามโครงสร้างที่กองทัพเรือ
ได้จัดตั้งขึ้นใหม่และยังคงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ เช่นเดียวกัน
ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางทะเลแทนหน่วย
เฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบและยามสงครามให้สามารถควบคุมสั่งการใช้เรือและอากาศยานในการป้อง…

งานรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน

งานรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัฒน์ ประธานกองทุนวิมลฉัตร ในฐานะพระนัดดา พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ร่วมกับ สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา จัดงานรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ระหว่างวันที่ ๗-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ มิวเซียมโรมแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับทราบถึงพระกรณียกิจของเสด็จในกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ที่ทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน จนได้รับการยกย่องเป็นองค์บิดาแห่งการรถไฟไทย องค์บิดาแห่งการสื่อสาร องค์บิดาแห่งทหารช่าง องค์บิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย และองค์บิดาแห่งการโรงแรม ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ พระกรณียกิจ และการจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยาก รวมทั้งมีการประกวดเรียงความในหัวข้อ “แรกมีในหัวหินกับกรมพระกำแพงเพ็ช…

ขอเขิญเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม เทควันโด เพื่อเด็กรักกีฬา

ขอเขิญเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม เทควันโด เพื่อเด็กรักกีฬา
ขอเชิญบุตร-หลาน ข้าราชการ ที่มีอายุตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป และเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมฝึกอบรมกีฬาศิลปะป้องกันตัวเทควันโด กับทีมงานนักกีฬา เทควันโดของยิมนาวีเทควันโด โดยนายนาชา ปั่นทอง นักกีฬาทีมชาติ เป็นผู้ควบคุมดูแล ฝึกอบรมทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ บริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางสุขสวัสดิ์ ๒๖ กองทัพเรือ (อาคาร ๕) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครเรียนได้ทุกวัน ณ สถานที่ทำการฝึกสอนโดยนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ๑ ใบ สำเนาสูติบัตรเด็ก และสำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของที่เด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๔๖๑ ๕๐๕๓ และ ๐๘๗ ๓๔๘ ๘๕๙๔ข้อมูล กพ.ทร.
๓ มี.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กองทัพเรือ แจ้งห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงในพื้นที่หวงห้ามจับปลาในฤดูวางไข่

กองทัพเรือ แจ้งห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงในพื้นที่หวงห้ามจับปลาในฤดูวางไข่
กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช ๒๔๙๐ ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการประมงและเรือประมงห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงในวัยอ่อน ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อนประเภทปลาทูถูกจับมากเกินควร
เครื่องมือที่ห้ามใช้ในช่วงฤดูดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวที่มีขนาดความยาวเรือไม่เกิน ๑๖ เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน, เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีการล้อมติดปลาทูหรือด้วยวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน, เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนครอบ อวนซ้อน หรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทำการประมงปลากะตัก และเครื่อ…

ครม.เห็นชอบในหลักการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

ครม.เห็นชอบในหลักการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.๒๕๕๕
วัตถุประสงค์ในการจัดงานแข่งขันเพื่อมุ่งส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการยกระดับการยอมรับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานฝีมือในประเทศสมาชิก
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศอาเซียนได้ตกลงกันให้มีการจัดแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ โดยมีการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนทุกๆ ๒ ปี
สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับเป็นเจ้าภาพตามคำร้องขอของประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเป็นโอกาสที่ได้แสดงให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นถึงความพร้อมในศักยภาพของทรัพยกกรมนุษย์ของประเทศไทย และยังช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศให้แก่ไทย เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและสนับสนุนให้ประชาชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทย…

โครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสำหรับประชาชน

โครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสำหรับประชาชน
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสำหรับประชาชนและสื่อมวลชน ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงาน ป.ป.ช.
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรั้ฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและสื่อมวลชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถกำหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คือ สื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่สามารถอยู่ร่วมการอบรมได้ตลอดรายการ ผู้เข้ารับการอบรมตลอดรายการจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้ที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน ป.ป.ช. หรือดาว์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www”nccc.Thaigov.net โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๘๐ – ๒๘๐๕…

กรุงเทพมหานครตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กรุงเทพมหานครตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน ๔ ปี จากนี้ไปจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ ๕,๐๐๐ ไร่ เพิ่มปีละ ๑,๒๕๐ ไร่ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะรับผิดชอบ จำนวน ๒๕๐ ไร่ สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต รับผิดชอบ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่/ปี
สำหรับแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน ๔ ปีนี้ จะประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำสวนสาธารณะในพื้นที่ว่าง เช่น ที่ของเอกชน ศาสนสถาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งจัดทำสวนแนวตั้งบริเวณเสาตอม่อ ป้ายรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น อีกทั้งพิจารณาจัดทำสวนลอยฟ้า และสวนลอยน้ำ ในสถานที่ที่เหมาะสมด้วย
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีอากาศบริสุทธิ์ จะส่งผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งหากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกัน ทำพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว จะทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้นต่อไป


วันสถาปนาไทยอาสาป้องก้นชาติในทะเล

วันสถาปนาไทยอาสาป้องก้นชาติในทะเล
กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.) ทั้ง ๔ เขต จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ โดย ศูนย์ ทสปช.แต่ละเขตจะจัดกิจกรรม ประกอบด้วย จัดพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีสวนสนามทางบก และพิธีมอบ รางวัลแก่สมาชิก ทสปช.ดีเด่นประจำปี พร้อมกับจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสมาชิก ทสปช.ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมวันไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจะจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของศูนย์ ทสปช.แต่ละเขตดังนี้
- ศูนย์ ทสปช.เขต ๑ จัดกิจกรรม ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ มี พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
- ศูนย์ ทสปช.เขต ๒ จัดกิจกรรม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานเรือสัตหีบ มี พลเรือเอกสมเดช ทองเปี่ยม รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
- ศูนย์ ทสปช.เขต ๓ จัดกิจกรรม ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ มี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นป…