Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานสาธิตปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้การต้อนรับ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นายทหารชั้นนายพลเรือในพื้นที่สัตหีบ กำลังพลหน่วยรับการฝึก ร่วมพิธีฯ
           กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายใน กองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
           ** ทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร (การวางแผนประณีต…

กรมสรรพากรรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่กองทัพเรือ

ด้วยกรมสรรพากรได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
           ** วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
           ** วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณชั้นล่าง กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
                                                                                                        ข้อมูล กง.ทร. ๒๒ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือขอน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคลและน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวไปเป็นหลักในการประพฤติและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
           พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           “บัดนี้ถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
           ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลาย ก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื…

ขอเชิญร่วมชมการแสดงกายกรรมจากมณฑลจี้เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ร่วมชมการแสดงกายกรรมจากมณฑลจี้เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร ชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
           ผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดงกายกรรมดังกล่าว แจ้งความประสงค์ถึงกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
                                                                                                     ข้อมูล: กพร.ทร. ๒๑ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเขียนนาวิกศาสตร์ เรื่อง “การเขียนบทความและศิลปะการถ่ายภาพประกอบเรื่อง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (สน.รนภ.บก.ยศ.ทร.) กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเขียนนาวิกศาสตร์ เรื่อง “การเขียนบทความและศิลปะการถ่ายภาพประกอบเรื่อง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมปอง ดวงไสว นักเขียนอิสระ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความ” และ นายสยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ช่างภาพถวายงานในสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และที่ปรึกษาการถ่ายภาพให้กับบริษัท นิคส์ไทยแลนด์ จำกัด บรรยาย เรื่อง “ศิลปะการถ่ายภาพประกอบเรื่อง”
           จึงขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ส่งรายชื่อถึง สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามรายล…

กองทัพเรือร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือเอก วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และอยู่เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ
                                                                                                  ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ ก.พ.๖๑

กำหนดคำย่อชื่อส่วนราชการของสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ได้ขออนุมัติกระทรวงกลาโหมใช้ชื่อย่อส่วนราชการของสำนักงานฯ ดังนี้
           ** สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ใช้คำย่อ “สง.ปรมน.ทร.”
           ** สำนักอำนวยการ ใช้คำย่อ “สอก.”
           ** กองนโยบาย แผน และการข่าว ใช้คำย่อ “กนผข.”
           ** กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ ใช้คำย่อ “กกมท.”
           ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ ใช้คำย่อ “สปรมน.๑”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ใช้คำย่อ “สรมน.พ.ง.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ใช้คำย่อ “สรมน.ภ.ก.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ใช้คำย่อ “สรมน.น.ธ.”
           ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ใช้คำย่อ “สปรมน.๒”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ใช้คำย่อ “สรมน.จ.บ.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ใช้คำย่อ “สรมน.ร.ย.”
           *…

กองทัพเรือขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์พิเศษผู้บัญชาการทหารเรือ ในรายการ ลับ ลวง พราง

กองทัพเรือขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป รับชมการสัมภาษณ์พิเศษ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในรายการ ลับ ลวง พราง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
                                                                                                             ข้อมูล สลก.ทร. ๑๙ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน ๒๕๖๑ นี้ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ ในวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
           สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๐๗ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๐๑ ๗๐๑๒
                                                                                                 ข้อมูล ขส.ทร. ๑๖ ก.พ.๖๑

กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการจากเงินสด หรือเช็ค เป็นการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business CLICK/ระบบ KTB Corporate Online ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น กรมการเงินทหารเรือจะปรับวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการเงินตอบแทนต่าง ๆ และเงินเบิกตามฎีกาเงินยืมของหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงินที่ขอเบิกกับกรมการเงินทหารเรือ ดำเนินการดังนี้
           ** หน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ขอรับเงินผ่านระบบ Internet Banking โดยการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business CLICK/ระบบ KTB Corporate Online และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนฯ ที่แผนกรับจ่ายเงิน กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หรือ แผนกก…

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๗๐๘๗ – ๒ กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑
                                                                                                     ข้อมูล กพร.ทร. ๑๕ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก กับบริษัท KPMG Service Pte.Ltd.(KPMG) สาธารณรัฐสิงคโปร์จำกัด โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในสัญญาฯ ฝ่ายกองทัพเรือ และ Mr.Sharad Sonami กรรมการบริหาร บริษัท KPMG Service Pte.Ltd. (KPMG) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำกัด ลงนามฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมเป็นพยานและร่วมพิธี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
           รัฐบาลได้มีนโยบายให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่นำร่อง และเป็นฐานสะสมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระเ…

กองทัพเรือส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓)

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ทำพิธีจัดส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓) โดยมี พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ บนเรือหลวงเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
          การจัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือและหน่วยงานในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฯ

                                                                                                        ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๔ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม

กองทัพเรือ โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กำลังพลสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม ณ สนามยิงปืนราชนาวีบางนา ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ดังนี้
           ** กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (กยพ.กร.) และ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
           ** กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.) กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
            ** กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.) กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
            ** กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.) กรมอุทกศาสตร์ (อศ.) สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.) สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ …

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ นาวาโท สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พรรคนาวินและหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (นายทหาร สัญญาบัตร นว.ก. เว้น พธ.และ อศ.) ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือด้วยอาวุธ การก่อการร้ายทางทะเล โครงสร้างและการจัดองค์การระหว่างประเทศทางทะเล ตลอดจนมีความเข้าใจนโยบาย ข้อตกลง และระเบียบปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงาน (Senior National Representative : SNR) ร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Force : CMF) ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
           ผู้สนใจที่จะสมัครไปปฏิบัติราชการดังกล่าว แจ้งชื่อส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๔๗
                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร. ๑๓ ก.พ.๖๑

กองทัพไทย - สหรัฐ จัดการฝึกร่วม/ผสม CobraGold2018 ระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ก.พ.นี้ ในพื้นที่ ภาคตะวันออก และอีสานตอนล่าง

การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ปีนี้จะประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) โครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชน ซึ่งรวมไปถึง การประชุมผู้บังคับบัญชาระดับสูง ว่าด้วยภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) การประชุมทางการแพทย์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมฝึกซ้อมหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างสัมพันธภาพระดับภูมิภาค ในการฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจะมีกำลังพลจากประเทศต่าง ๆ รวม ๓๐ ประเทศเข้าร่วมการฝึกหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีกำลังพลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมฝึกทั้งบนบกและผิวน้ำประมาณ ๖,๘๐๐ นาย
          ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสาร ตลอดจนชมภาพเกี่ยวกับการร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ รวมถึงกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทางเว็บเพจ http://www.marforpac.marines.mil/Exercises/Cobra-Gold/ หรือเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของคอบร้าโกลด์ http://www.facebook.com/ExerciseCobraGold

                               …

กองทัพเรือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครต้องเป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓) ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ อายุ ๒๑ – ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หรือ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีสัญชาติไทย และบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ว่ายน้ำเป็น มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร และไม่เป็นโรค ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามที่กรมแพทย์ทหารเรือกำหนด
           สมัครทาง I…

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งขึ้น เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน ตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ขณะที่บริเวณสนามเสือป่า ประชาชนที่มาร่วมงานยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด
           จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ จิตอาสา ๙๔ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าภูฟ้า มูลนิธิสถายันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ เป็นต้น และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เมืองไทยประกันชีว…

กองทัพเรือจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน ๒๕๖๑ นี้ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ ในวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
          ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๐๗ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๐๑ ๗๐๑๒
                                                                                                       ข้อมูล ขส.ทร. ๙ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชน

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชนทั่วไป โดยมี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง ภริยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงจอดเรือ NAC 1 กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           การอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้รับความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไป ต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือ รวมทั้งให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมประดิษฐ์ผ้ามัดย้อม สอนการชงชาชักใต้และเครื่องดื่มต่างๆ
                                                                                                            ข้อมูล ทรภ.๑ ๘ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรอกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเรียนรู้ในงานสาขาอาชีพอื่นที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานในหน่วยงานตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ รวมจำนวน ๖๐ คน
          กำหนดเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ www.civil2.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๗ และ…

กองทัพเรือขอแจ้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (เครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) – เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)) และเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานฯ ได้ดังนี้
           ** ข้าราชการ
           - ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)บุรุษ จำนวน ๖๗ สำรับ สตรี จำนวน ๙ สำรับ
           - ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ จำนวน ๙๖ สำรับ สตรี จำนวน ๑๑ สำรับ
           - ชั้น ตริยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) บุรุษ จำนวน ๒๓๓ ดวง สตรี จำนวน ๗๖ ดวง
           - ชั้น ตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ จำนวน ๓๐๒ ดวง สตรี จำนวน ๑๕ ดวง
           - ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน ๒๗๙ ดวง
           - ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จำนวน ๔๓๘ ดวง
           - ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน ๑๙ ดวง
           - ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) จำนวน ๓๘๐ ดวง
           - ชั้น เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) จำนวน ๓๑๕ ดวง
           ** ข…

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดช่างภาพสนาม

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดช่างภาพสนาม (Combat Camera Team) ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

                                                                           ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๖ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือเปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดเปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตรการเกษตรเฉพาะอย่าง เรื่อง การเลี้ยงปลา ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยทะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ ต้องเป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก ไม่จำกัดพรรค – เหล่า แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ส่งถึง กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๙

                                                                                              ข้อมูล สก.ทร. ๖ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือเปิดการเรียนการสอนเทนนิสและว่ายน้ำ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

กองทัพเรือ โดย กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ กำหนดเปิดการเรียนการสอนเทนนิสและว่ายน้ำ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน แก่บุตรของกำลังพลกองทัพเรือ และเยาวชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามเทนนิสและสระว่ายน้ำ กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ** เทนนิส เปิดสอนระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
           ** ว่ายน้ำ เปิดสอนระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
           สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์กีฬานันทอุทยานกองทัพเรือ ภายในพื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ตรงข้ามโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๐๒ และ ๐ ๒๔๗๒ – ๐๘๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ facebook.com/wungnunthasport
                                                                                             ข้อมูล กิจการศูนย์กีฬาฯ ๕ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือต้อนรับเรือฝึกนักเรียนนายเรือทำการสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมประเทศไทย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ต้อนรับเรือ RSS RESOLUTIONซึ่งเป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือทำการสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาเอก คมสัน สุวรรณฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกองข่าว กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
           การเข้าเยี่ยมของเรือฝึกนักเรียนนายเรือทำการสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ เป็นการเข้ามาเยือนเมืองท่าตามปกติและเข้ารับการส่งกำลังบำรุง ตลอดจนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับกองทัพเรือ ในการนี้ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมเรือ ในครั้งนี้ด้วย
                                                                                                           ข้อมูล  ทรภ.๓ ๕ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือทำพิธีส่งมอบอาหารแห้งตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ทำพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานส่งมอบฯ และมี พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน และดำเนินการแจกจ่ายปลากะตักแห้งปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จังหวัดสุรินทร์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จังหวัดสกลนคร แ…

ทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ ๑๑ คน ขณะลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย ร.ล.คีรีรัฐ และ ร.ล.สัตหีบ ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ได้ตรวจพบ เรือประมงเวียดนามจำนวน ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ ๑๑ คน ทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย ซึ่งเป็นเรือคราดปลิงทะเล บริเวณเกาะโลซิน จว.ปัตตานี จึงจับกุมและส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
                                                                                                ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๒ ๒ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ลงน้ำ

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – เรือ ต.๒๖๙) ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๙ น. โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ และ นางเกสรา ประทุมสุวรรณ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีฯ รวมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ คณะกรรมการฯผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ และแขกรับเชิญร่วมพิธีฯ
           เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุด เรือ ต.๒๖๕ ต.๒๖๖ ต.๒๖๗ ต.๒๖๘ และ ต.๒๖๙ จำนวน ๕ ลำ ได้ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และได้กำหนดทำพิธีปล่อยเรือชุดดังกล่าวลงน้ำ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้
           ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(ตกช.) รวม ๒๔ ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยมีแผนปลดเรือตรวจการณ์ชายฝั่งที่ใช้ราชการมานานและครบกำหนดปลดระวาง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รวม ๑๔ ลำ จึงมีความจำเป็นต้องการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งทดแทนเรือที่จะปล…

กองทัพเรือจัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒ พื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ณ โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
          ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ ป้องกัน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ การบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดจากกรมแพทย์ทหารเรือ การแสดงดนตรีสร้างความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การมอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา และชุดยาสามัญให้กับทางโรงเรียน นอกจากนี้ เรือเอก สมรักษ์ คำสิงค์ วีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิคคนแรก พร้อมกับศิลปินวงศิวิไลซ์ จากค่ายรถไฟดนตรี ไ…

กองทัพเรือ อบรมขจัดคราบน้ำมันในทะเล เพื่อเสริมความรู้ให้กำลังพลมีความพร้อมในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ

วันนี้ 30 ม.ค.61 กองทัพเรือโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) และ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association:IESG) จัดอบรมขจัดคราบน้ำมัน ให้กับกำลังพลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขจัดคราบน้ำมันในทะเล โดยมี พลเรือโท สมชาย ณ บางช้าง รอง เสธ.ทร./รอง ผอ.ศรชล.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ
          การอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลขนาดใหญ่ของน้ำมันในทะเล อันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนชาติ ซึ่งการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลถือว่าเป็นอุบัติภัยร้ายแรงทางทะเลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นวงกว้าง รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมูลค่ามหาศาล ต้องการการจัดการอย่างรวดเร็ว ทันเวล…

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
          ทั้งนี้ การมอบรางวัล เกียรติยศจักรดาว เพื่อเป็นการเชิดชูย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ความสามารถและได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ สร้างเกียรติยศให้แก่สถาบัน สำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย 
          ๑. พลโท นริศ ศรีเนตร อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๓ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๔ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร 
          ๒. พลตรี ประจักษ์ วิสุตกุล อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๒ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๔ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร
          ๓. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๑ รับรางวัลเก…

กองทัพเรือร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน กำหนดจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๘

กองทัพเรือร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน กำหนดจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน และอาสาสมัคร จำนวน ๑๒๐ คน (เป็นเยาวชนชาวต่างชาติ จำนวน ๓๐ คน และอาสาสมัครชาวต่างชาติ จำนวน ๕๐ คน) จัดกิจกรรมและพักแรม ณ พื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง จัดขึ้นเพื่อตอบรับปัญหาเด็กกำพร้า เด็กพิการ และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัวอันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคมซึ่งการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตากรุณาจากสังคมรอบข้างจะทำให้เด็กเหล่านี้มีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยได้นำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม
                                                                                                   ที่มา : กพร.ทร. ๓๐ ม.ค.๖๑

กรมการเงินทหารเรือจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี ๒๕๖๐

กรมการเงินทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี ๒๕๖๐ ของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
           ** ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารเรือ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” > “สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้าง พุทธศักราช ๒๕๖๑” หัวข้อ “ใบรับรองภาษี”
            ** เจ้าหน้าที่ Token keyการเงินของหน่วยต่าง ๆ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ดังกล่าวให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ได้จาก
           - ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง เมนู รายงาน > รายงานหนังสือรับรองหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
           - ในระบบงานเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ
           - ข้าราชการ เมนู Direct Payment เจ้าหน้าที่ รายงาน ใบรับรองภาษี
           - ลูกจ้างประจำ เมนู Direct PaymentWageเจ้าหน้าที่ ใบรับรองภาษี
           หนังสือรับรองฯ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดง…

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ โดย มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ระหว่างวันที่ ๒๗ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๑ ในราคาดอกละ ๒๐ บาท สามารถหาซื้อได้ที่สถานที่จัดจำหน่ายทั่วประเทศ อาทิ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตลาดนัดบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานีรถไฟฟ้าBTS หมอชิต/อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ/สยาม/อโศก เป็นต้น หรือร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ” เลขที่บัญชี ๐๒๙ – ๒ – ๗๑๗๗๗ - ๖
          ดอกป๊อปปี้แดงเป็นวัชพืชพันธุ์หนึ่งในยุโรป ใช้เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพราะเป็นดอกที่ขึ้นมาเองระหว่างสนามรบ เพราะในสนามรบมีดินที่ดี มูลนิธิฯ ได้นำดอกไม้ที่จัดทำขึ้นนี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเฉพาะในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ และเรียกว่…

กองทัพเรือเปิดโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ จะทำพิธีเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สนามกีฬาหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
           โครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังสามัคคีของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมกับชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่หน่วยของกองทัพเรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตั้งของกองทัพเรือและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการดำเนินการกับชุดตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ตลอดจนแนะนำเทคนิคการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงเพื่อลดความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป (European Union : EU) พร้อมให้โอวาทและแนวทางการในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
           การจัดตั้งชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง มี พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (สล.ศปมผ.) เป็นประธานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (European Union…

กำลังพลกองทัพเรือร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และโครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยมีกำลังพล และครอบครัว ลูกจ้าง อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
                                                                             ข้อมูล ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ๒๕ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณกองบัญชาการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กองทัพเรือ โดย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) มี พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน รองเสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วย นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลตำรวจโท สุรชัย ควรเตชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม และ พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๑ คน ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ เม็ด มูลค่ากว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท และเรือหาปลาขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ลำ ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านนาหนองบก หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
           สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติเข้ามาในพื้นที่อำ…

กองทัพเรือช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบอุบัติเหตุชนหินโสโครก บริเวณใกล้เกาะคราม จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงชื่อ ส.นำโชคดี ได้ประสบอุบัติเหตุชนหินโสโครก บริเวณใกล้เกาะคราม ห่างจากชายฝั่งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล
           พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ จึงได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ ๑๑๑ (เรือ ต.๑๑๑) เข้าดำเนินการช่วยเหลือ พบเรือตะแคงจมอยู่บริเวณใกล้เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถช่วยเหลือลูกเรือ จำนวน ๖ คน ได้อย่างปลอดภัย
           จากการตรวจสอบพบตัวเรือเสียหายบริเวณหัวเรือ เป็นรอยแตกขนาดใหญ่ ทั้งนี้ไต๋เรือและเจ้าของเรือจะทำการวางแผนเพื่อทำการกู้เรือต่อไป สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากเรือถูกคลื่นลมซัดเข้าชายฝั่งเกาะคราม กระแทกกับหินใต้ทะเลอย่างแรงเป็นเหตุให้เรือแตก น้ำเข้าบริเวณหัวเรือจนเรือจมลงดังกล่าว นับว่าโชคดีที่ไม่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
                                                                          …

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๗๔ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
           ** ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑๖ อัตรา (ช่างเครื่องยนต์ช่างหล่อหลอม ช่างต่อเรือเล็ก ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว ช่างไม้ ช่างสี ช่างไฟฟ้าเรือ ช่างเชือกรอกและการอู่) - กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา (พนักงานธุรการ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ)
           ** ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ - กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๓๖ อัตรา (ช่างเครื่องยนต์ ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างเครื่องยนต์) ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ช่างหล่อหลอม ช่างต่อเรือเหล็ก ช่างท่อ ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างต่อเรือเหล็ก) ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว ช่างสี ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง ช่างไฟฟ้าเรือ ช่างเชือกรอกและการอู่ ช่างโยธา ช่างประปา) - กลุ่มงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา (พนักงานธุรการ พนักงานโยธา)
           ** ตำแหน่งที่ป…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ กำหนดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐ นาย และบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด (รัฐวิสาหกิจในการควบคุมของกองทัพเรือ) จำนวน ๒ นาย ดังนี้
           คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เป็นชายโสด อายุ ๑๕ ปี – ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
           การรับสมัคร สมัครและดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/ndas ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยชำระเงินผ่านระบบ Bill payment ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร comcode : ndas ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือจำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่…

กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานดำเนินการ
           โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เพื่อขยายพื้นที่บริการและพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดตั้งศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์จักษุกรรม และเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงซึ่งเป็นการพัฒนางานดูแลรักษาที่จำเป็นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในทุก ๆ ด้า…