Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การบริการออกหนังสือรับรองแก่ข้าราชการกองทัพเรือ กรณียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและ ผู้บังคับหน่วยในสังกัดกองทัพเรือ ที่มียศพลเรือตรีขึ้นไป รวมถึงภรรยาและบุตรตามกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒                ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรอง ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดแก่กำลังพลกองทัพเรือที่ใช้บริการของธนาคารฯ ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอหนังสือรับรองพร้อมแนบเอกสารประกอบ และนำส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อขอรับบริการผ่านสำนักงานสาขาของธนาคารฯ ทุกสาขา หรือนำส่งเอกสารผ่านกรมกำลังพลทหารเรือ ซึ่งจะเจ้าหน้าที่ธนาคารมาประสานงานเพื่อดำเนินการให้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งแบบฟอร์มคำขอใช้บริการได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง กรมกำลังพลทหารเ…

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันปราบดาภิเษก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ  พระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนกรมในส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษาและวิจัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกล่าวคำถวายสดุดี ถวายความเคารพ และวางพานพุ่ม                อนึ่ง กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้จัดพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ นอกจากนี้ กองทัพเรือมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิม อันเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านมาก่อน

               นอกจากนี้ กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้เปิดให้ปร…

กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระราชวังเดิม เนื่องในโอกาส ๒๕๐ ปี แห่งการปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ขอเชิญประชาชนเข้าชมพระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) เนื่องในโอกาส ๒๕๐ ปี แห่งการปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระราชวังเดิม ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด              ชมสถาปัตยกรรมโบราณสถานทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในยุคกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่น่าสนใจ อาทิ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคารท้องพระโรง อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่และหลังเล็ก อาคารตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลศีรษะปลาวาฬ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ และเรือนเขียว               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ , ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ (ที่มา : มูลนิธิฯ)

กองทัพเรือทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยทำการฝึกทางยุทธวิธีในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดมโนธรรมาราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ/ผู้บังคับหมวดเรือฝึก กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานฯ   

   การฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในสาขา การปฏิบัติการตามลำน้ำ การปฏิบัติงานร่วมกัน และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรือ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งต่าง ๆ ในเรือได้
          การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  สำหรับการฝึกฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การยิงทำลาย ที่หมายบนฝั่ง ด้วยเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (Soc – R) การยิงทำ…

กองทัพเรือจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลาดจอดรถ นันทอุทยานสโมสรถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร                โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการบริการให้กับข้าราชการ ในกองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
               จึงขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือรับการบริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ไพวรรณ คุ้มครอง ครูวิชาขนส่ง โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิชาการ กรมการขนส่งทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ ๕๔๑๐๗ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๐๑ ๗๐๑๒  (ที่มา :ขส.ทร.)

กองทัพเรือกำหนดแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ” ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องชมวัง (อาคารราชนาวิกสภาหลังใหม่) หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
               โครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ” ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกที่ดี ไปยังครอบครัวของตนเอง และชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และมีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  (ที่มา : กพร.ทร.)

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือกำหนดจำหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ แก่ข้าราชการกองทัพเรือ

ด้วยกิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ กำหนดนำสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อาวุธปืน และสินค้าประเภทอื่น ๆ จำหน่ายให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ โดยวิธีผ่อนชำระ ณ อาคารอเนกประสงค์อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑                จึงขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือที่สนใจเลือกซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ ได้ โดยขอให้เตรียมหลักฐานดังนี้                **  ผู้ซื้อ – ผู้ค้ำประกัน                     - ใบจ่ายเงินเดือนเดือนปัจจุบัน โดยมีนายทหารการเงินของหน่วยลงชื่อรับรอง                     - สำเนาบัตรประจำตัว                     - สำเนาทะเบียนบ้าน                     - กรณีผู้ซื้อเป็นพนักงานราชการ ผู้ค้ำต้องเป็นข้าราชการชั้นยศพันจ่าตรีขึ้นไป (ที่มา : กิจการร้านสวัสดิการ ทร.)

กองทัพเรือจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยส่งสมุดประวัติ รับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อให้ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด  และเล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในการดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ กรมกำลังพลทหารเรือขอให้หน่วยต่าง ๆ แจ้งให้ข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  นำสมุดประวัติ ฯ เล่มที่หน่วยเก็บรักษา ไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ (กทพ.สบส.กพ.ทร.) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าประวัติฯ เล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาถูกต้อง โดยขอให้เจ้าของสมุดประวัติฯ นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมา เพื่อประกอบการตรวจสอบประวัติฯ ดังนี้              ** รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป (ติดที่สมุดประวัติเล่มต้นสังกัด๑ รูป) (ยศปัจจุบัน)            …

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือรับสมัครข้าราชการกองทัพเรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานี วิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ในวาระตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ อัตรา ดังมีรายละเอียดดังนี้            ** ผู้อำนวยการสถานี ชั้นยศนาวาเอกขึ้นไป จำนวน ๑ อัตรา              ** รองผู้อำนวยการสถานี ชั้นยศ นาวาตรี – นาวาโท จำนวน ๒ อัตรา            ** หัวหน้าส่วนราชการ ชั้นยศ เรือตรี – เรือเอก จำนวน ๗ อัตรา            ** เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ ชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก จำนวน ๖ อัตรา            ** เจ้าหน้าที่ดำเนินรายการ ชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก จำนวน ๔ อัตรา            ** เจ้าหน้าที่เทคนิค ชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก จำนวน ๖ อัตรา            กำหนดรับสมัครถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ http://www.voiceofnavy.com และได้ที่เว็บไซต์กรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ http://info.ncit.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3389

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการกำลังพล ฝ่า…

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ โดยขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษา ดังนี้                ** เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนาวาเอกขึ้นไปและต้องไม่เป็นผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ มีประสบการณ์ทำงาน ๑๐ ปีขึ้นไป                ** สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี                 กำหนดการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร                 ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษา ส่งรายชื่อถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๐๒๑ ,  ๐ ๒๑๔๑ ๘๙๙๘ หมายเลขโทรส…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชายและเพศหญิง) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ มีรายละเอียดดังนี้
             คุณสมบัติของผู้สมัคร              ** เพศชาย                    - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป                     - ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)                    - ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)                    - มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์                    - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป                **เพศหญิง                    - สถานภาพโสด                    - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป                    - ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)        …

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้ที่สนใจทั่วไป ชมและเลือกซื้อจักรยานประเภทต่าง ๆ

กรมสวัสดิการทหารเรือขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และผู้ที่สนใจทั่วไป ชมและเลือกซื้อจักรยานประเภทต่าง ๆ เช่น จักรยานเสือภูเขา จักรยานเสือหมอบ และจักรยานสำหรับแข่งขันไตรกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ได้ที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : สก.ทร.)

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร              **สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า              **เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑)              ** มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร              ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน              ** สำเนาระเบียนแสดงผลการเ…

การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี

กองทัพเรือได้กำหนดหลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี แก่บุคคลที่สมควรได้รับมอบเครื่องหมายฯ
          กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ พิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถฯ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี พร้อมระบุกิจกรรมที่สนับสนุนกองทัพเรือ หรือ ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ตามแบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอขอเครื่องหมายฯ โดยกรุณาแจ้งให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑                ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ นาวาโท ชลมนัส พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกระเบียบการ กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๗๒ ๖๓๕๓   (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชวนเที่ยวชมร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญชวนเที่ยวชมร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินีถนนพระรามที่ ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.                ร่วมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิง เช่น เกมส์ชิงโชค แข่งขันยิงปืน นิทรรศการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การทำนายโชคชะตา และสลากสภากาชาด รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  ร้านกองทัพเรือตั้งอยู่ด้านในสวนลุมพินี ใกล้กับประตูด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือแต่งตั้งโฆษกกองทัพเรือ รองโฆษกกองทัพเรือ และผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกองทัพเรือ รองโฆษก กองทัพเรือ และผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ผลการดำเนินงานของกองทัพเรือที่สำคัญต่อสาธารณชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับโฆษกเหล่าทัพ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ จึงให้ พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทำหน้าที่เป็นโฆษกกองทัพเรือ  พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ เลขานุการกองทัพเรือ ทำหน้าที่เป็นรองโฆษกกองทัพเรือ และ เรือโทหญิง ชมพร เทียมชัย รักษาราชการประจำแผนกล่ามและแปล กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ  (ที่มา : สลก.ทร.)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์เรียนเชิญข้าราชการกองทัพเรือที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศพลเรือตรีขึ้นไป เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกำหนดอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
           ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม แจ้งชื่อพร้อมใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/person/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) ถึงกรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๓๘๔๖ และทางเว็บไซต์ www.nmu.ac.th (ที่มา: กพ.ทร.)

กองทัพเรือคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี”

ตามที่กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ (กรมกำลังพลทหารเรือ) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ตั้งแต่รองหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองประธานกรรมการ และรองหัวหน้าคณะทำงานลงมา ที่ได้พิจารณาเสนอผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าหลักเกณฑ์ คุณสมบัติที่เหมาะสม สมควรได้รับเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศนาวี มีรายชื่อดังนี้
           ** พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
           ** นาวาโท บพิธ ทศเทพพิทักษ์ หัวหน้านายช่าง โรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
           ** พันจ่าตรี สันติ คุ้มค้ำ พันจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
           ** จ่าเอ…

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี

สภากาชาดไทย...ขอเชิญย้อนรำลึกค้นหา “มนต์เสน่ห์ งานกาชาด จากวันวาน สู่วันนี้” ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี โดย กองอำนวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สโมสร รวมถึงบริษัท และร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมออกร้าน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 เดินทางสะดวก ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยโทรศัพท์: 0 2256 4440, 0 2255 9911, 0 225…

กองทัพเรือขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ โปรดส่งเงินบริจาคที่หน่วยต้นสังกัด และขอให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗           โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๐๖๖๑๓ – ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ๒๕๔๔” ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกใหญ่ ๑๐๖๐๐ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐           วัดเครือวัลย์วรวิหาร (เจ้าอาวาสฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๕๖๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๖๖๙๙ กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ พระอารามหลว…