Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

กองทัพเรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.) ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมฉลองเทศกาลฮารีรายอ เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ หรือวันฮารีรายอ ฮิจเราะห์ ศักราช ๑๔๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ หลังจากได้ถือศีลอดมาตลอดระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม ในเดือนรอมฎอน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน หมู่ ๑ ตำบลระหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
           ในโอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างจิตวิทยามวลชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน และเด็กนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน ร่วมในพิธีเปิดฯ
                       …

รองผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018 (7th ANYOI 2018)ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018 ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Protection and Preservation of the Marine Environment) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Centara Grand Central world กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. มี พลเรือโท เกรียงไกร อนันตศานต์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการตระหนักรู้ถึงภัยคุมคามที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดิน…

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2018

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และพลเรือตรี MurrayJoe “JT” Tynch ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2018 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

           กองทัพเรือได้เริ่มการฝึกผสม CARAT (Co-operation Afloat Readiness And Training) อันเป็นการฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเลระหว่างกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา กับมิตรประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นกองอำนวยการ ฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกำลังพล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุนระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ อีกทั้งเ…

กิจการนันทอุทยานสโมสรรับสมัครบุคคลพลเรือนจ้างเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนจ้างเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ ดังนี้ 
          ** เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย/หญิง)
           ** เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง (เพศชาย) สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกิจการนันทอุทยาน สโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๖ ๘๘๐๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๓๒ หรือทางเว็บไซต์ http://nanta.weddingsquare.com
                                                                     ที่มา : กิจการนันทอุทยานสโมสร ๑๕ มิ.ย.๖๑

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ จัดทำ DVD การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ได้ดำเนินการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ และได้รวบรวมจัดทำเป็นสื่อ DVD เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย กฎหมายการดำเนินคดีที่ดินกองทัพเรือประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างการสรุปข้อเท็จจริงและคำเบิกความ กรณีตัวอย่างแนวคำพิพากษา รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการดำเนินการทางคดีที่ดินในแต่ละพื้นที่และมีการ link file เอกสาร PDF ที่ได้สแกนรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน 
          หน่วยที่มีความต้องการแผ่นบันทึกข้อมูล DVD ดังกล่าว กรุณาเสนอความต้องการพร้อมระบุจำนวน เสนอมายังสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก ประสพ สงค์ประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๖๗๙ หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๘๔๔
                                                                                           ที่มา : สธน.ทร. ๑๔ มิ.ย.๖๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเรือใบไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเรือใบไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือใบประเภท Optimist จากการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ Torfeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
           โอกาสนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ กล่าวว่า การคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ทำให้นักกีฬาเรือใบ Optimist ของไทย ได้รับประสบการณ์และได้พัฒนาศักยภาพจากการแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศ โดยเฉพาะนักกีฬาทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เตรียมส่งนักกีฬาเรือใบ Optimist เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Sailing Championships 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และรายการแข่งขันระดับโลก 2018 Optimist World Championship ณ ประเทศไซปรัส ต่อไป สำหรับการแข่งขันเรือใบนานาชาติ รายการ Trofeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๐ …

ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งการกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดเดิน – วิ่ง การกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยประกอบด้วย
           - วิ่งฟันรัน ๕ กิโลเมตร (FUN RUN)
           - วิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕๐๐ กิโลเมตร (Mini -Marathon)
           - วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๕ กิโลเมตร (Half – Marathon) ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๘๑ – ๒
                                                                                                     ที่มา :พร. ๑๓ มิ.ย.๖๑

กองทัพเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพเรือจะมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรของกำลังพลกองทัพเรือ และเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยให้มีทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร โดยแบ่งประเภททุนการศึกษา ดังนี้
           ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป
               ๑.๑ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท
               ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
               ๑.๓ ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
               ๑.๔ ระดับอนุบาล ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
           ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
           ๓. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๑ ทุน ตามคณะและสาขาที่มหาวิทยากำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าห้องปฏิบัติการตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธ…

กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๑

กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และนาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเปิดสอบในตำแหน่งอัตรา นาวาโท จำนวน ๙ อัตรา และอัตรานาวาตรี จำนวน ๑๔ อัตรา ทั้งนี้ ผู้สอบในตำแหน่งอัตรา นาวาโท ต้องเป็นผู้มีเวลารับราชการในชั้นยศ นาวาตรี ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และผู้สอบในตำแหน่งอัตรา นาวาตรี ต้องเป็นผู้มีเวลารับราชการในชั้นยศ เรือเอก ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือมีจำนวนปีที่รับราชการรวมไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี พรรค – เหล่าตรงตามที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งอัตรา เป็นผู้ไม่มีความผิดอยู่ในเกณฑ์ต้องงดบำเหน็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างสำรองราชการ และผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพิจารณาให้เข้าสอบและมีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
           ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งถึงกรมการขนส่งทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๔๖๓
                                                                                                  ที่มา : ขส.ทร. ๑๒…

อนุมัติให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๙

กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีฏิ้ลฟิตริ หรือ วันฮารีรายอ ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๙ สามารถลาหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ไม่นับเป็นวันลา) มีกำหนด ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
                                                                                            ที่มา :กรบ.สม. ๑๒ มิ.ย.๖๑

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน ๒ ลำ (เรือ ต.๑๑๔ และ ต.๑๑๕)

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๙ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (กตฝ.) จำนวน ๒ ลำ (เรือ ต.๑๑๔ และ ต.๑๑๕) ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ (สายงานข่าว) ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง พร้อมด้วยประธานกรรมการตรวจการจ้าง สร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัท มาร์ซัน จำกัด ให้การต้อนรับ
           พิธีวางกระดูกงูเรือถือเป็นพิธีสำคัญและเป็นพิธีแรกในการสร้างเรือนับตั้งแต่สมัยโบราณทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น พิธีวางกระดูกงูน่าจะมีความเชื่อมาจาก  ในอดีตที่เรือจะสร้างด้วยไม้ และก่อนที่จะมีการตัดไม้เพื่อนำมาสร้างเรือ ต้องมีการทำพิธีบวงสรวงเทพารักษ์และนางไม้เพื่อขออนุญาต และเมื่อได้ไม้ที่ต้องการมาแล้ว ก่อนการสร้างเรือจะต้องทำพิธีวางกระดูกงูเรือ โดยที่ประธานในพิธีจะทำการย้ำหมุดตัวแรก พร้อมกับการจัดพิธีทางศาสนา เพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย แล…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ มี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดเรือหลวงมันนอก พร้อมกำลังพล และยุทธโธปกรณ์ ออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร พื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งบนเกาะล้าน แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ประชาชนที่อาศัยอยู่หลายหมู่บ้านยังคงขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า "ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน"
           สำหรับชุมชนบ้านเกาะล้านอยู่ห่างจากฝั่งเมืองพัทยา ๗.๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔.๗ ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม ๒,๘๖๙ คน จาก ๖๒๕ ครัวเรือน และประชากรแฝงอีกราว ๒,๐๐๐ คน จะมีนักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละกว่า ๑ – ๒ หมื่นคน หากเป็นวันหยุดหรือช่วงเทศกาล จะเฉลี่ยถึงวันละ ๓ – ๕ หมื่นคนเลยทีเดียว ถึงแม้จะมีบริษัทเอกช…

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑”

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ
           ตามยุทธศาสตร์ ONE COUNTRY ONE TEAM ของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือ จึงได้จัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้วยการประสานความร่วมมือไปยังกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน และจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ให้กำลังพลทั้งสองหน่วยมีความใกล้ชิด พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อมีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อให้การกิจกรรมดังกล่าวปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจึงได้จัดงาน “วิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑” เพื่อแสดงผลงานและเผยแพร่บทบาทข…

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์เป็นประจำทุกปีในวันพฤหัสบดีที่ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นพิธีและประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือ (กองดุริยางค์ทหารเรือ ฯ) จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่บรรดาศิษย์ที่มีอาชีพทางด้านศิลปะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาครูอาจารย์
                                  …

กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดทำโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ ให้แก่กำลังพลและครอบครัวผู้พิการ

ด้วยกองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ ประสงค์ที่จะริเริ่มการดำเนินโครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัวผู้พิการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ (พระพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จ้างคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ ในอัตราส่วน ๑๐๐ : ๑ หรือจัดให้มีสัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดช่วงเหมา หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษี หรือให้มีการช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือดูแลคนพิการ ตามมาตรา ๓๕ แทนการจ้างคนพิการ) (มาตรา ๓๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการเข้าทํางานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัด…

กองทัพเรือจัดบรรยายการขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับนายทหารชั้นนายพลเรือ ที่จะเกษียณอายุใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการบรรยายการขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับนายทหารชั้นยศนายพลเรือที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๔ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีการบรรยายถึงการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินฌาปนกิจฯ และสิทธิทหารผ่านศึก
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท ยงยุทธ คำประสิทธิ์ หัวหน้าแผนกเบี้ยหวัด และบำนาญ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๖๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๙๖ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๕๕๖๓ ๖๐๘๑
                                                                                                            ที่มา : กพ.ทร.๑ มิ.ย.๖๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
           ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกองทัพเรือ รวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน จิตอาสาในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหา ให้แก่ประชาชนในพื้…

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือรับสมัครข้าราชการกองทัพเรือเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ในวาระตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘ อัตรา ไม่จำกัดพรรคเหล่า โดยมีวาระปฏิบัติงาน ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
           ** ผู้อำนวยการสถานี ชั้นยศนาวาเอกขึ้นไป จำนวน ๑๓ อัตรา
           ** รองผู้อำนวยการสถานี ชั้นยศนาวาตรี – นาวาโท จำนวน ๕ อัตรา
           ** หัวหน้าส่วนราชการ ชั้นยศเรือตรี – เรือเอก จำนวน ๑๒ อัตรา
           ** เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ ชั้นยศจ่าตรี – พันจ่าเอก จำนวน ๕ อัตรา
           ** เจ้าหน้าที่ดำเนินรายการ ชั้นยศจ่าตรี – พันจ่าเอก จำนวน ๖ อัตรา
           ** เจ้าหน้าที่เทคนิค ชั้นยศจ่าตรี – พันจ่าเอก จำนวน ๗ อัตรา ผู้มีความประสงค์สมัครคัดเลือก ให้เสนอแบบรายงานขอสมัครสอบตามแบบฟอร์ม ส่งถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.voiceofnavy.com หรือที่ http://info.ncit.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3389
           สอบถามรายละ…

กองทัพเรือกำหนดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๑๑๔ และ ต.๑๑๕

กองทัพเรือกำหนดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (กตฝ.) จำนวน ๒ ลำ (เรือ ต.๑๑๔ และ ต.๑๑๕) ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๙ น. เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๔ และ ต.๑๑๕ นี้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงจากแบบเรือ ชุดเรือ ต.๑๑๑ โดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด ได้ดำเนินการสร้างและส่งมอบให้แก่กองทัพเรือ จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ เรือ ต.๑๑๑ ต.๑๑๒ และ ต.๑๑๓ เป็นเรือที่สมรรถนะดีเยี่ยม มีความคงทนทางทะเล สามารถติดอาวุธได้หลากหลายปรับเปลี่ยนตามความต้องการทางยุทธการ โดยได้รับมาตรฐานการออกแบบและสร้างตามมาตรฐานของสมาคมจัดชั้นเรือ ได้ทำพิธีลงนามสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามกับบริษัท มาร์ซัน จำกัด ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ
           ** สามารถปฏิบัติการภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
           ** สามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ ได้ด้วยระบบตรวจการณ์ของเรือ
           ** สามารถ…

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงและนิทรรศการ “Maritime & Space Innovation”

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างกองทัพเรือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และจัดนิทรรศการ “Maritime & Space Innovation” ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ บริเวณห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก ที่ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ยังมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการได้ ซึ่งข้อมูลจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจสภาพภูมิประเทศจริงมากยิ่งขึ้น ทำให้การประเมินสถานการณ์สำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ และสำนักงานพัฒนาเ…

กองทัพเรือกำหนดจัดการบรรยายพิเศษ “การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบริพัตร กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรีหญิง ธนธิดา ดิษยบุตร หัวหน้าแผนกมวลชน กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๕๘๗๘
                                                                                                      ข้อมูล กพร.ทร. ๒๘ พ.ค.๖๑

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล รายได้มอบให้ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือและประชาชนทั่วร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในคอนเสิร์ต “ชั่วฟ้าดินสลาย” ของ ศรีไศล สุชาตวุฒิ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี พบกับศิลปินรับเชิญ นภ พรชำนิ, กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, บอย พีชเมกเกอร์, เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ และ แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รอบเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          จำหน่ายบัตรแล้วที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขาหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖ หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๓,๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท และ ๒,๕๐๐ บาท
                                                                                            ที่มา : สลก.ทร. ๒๕ พ.ค.๖๑

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยแบ่งการแสดงเป็น ๒ รอบ คือ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นรอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี พบกับศิลปินรับเชิญ นภ พรชำนิ เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (บี้ The star 3) วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม The star 4) พร้อมด้วยนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี โดยแบ่งรูปแบบ การแสดงออกเป็น ๒ ภาค
           ภาคแรก เป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิก เพื่อการพัฒนาการดนตรีให้เทียบเท่ากับประเทศในซีกโลกตะวันตก (อารยประเ…

กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของไทย หรือมักเรียกว่าไฟใต้ เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเกิดมาจากปัญหาความขัดแย้งในลักษณะต้องการแบ่งแยกดินแดนในบริเวณดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่ความไม่สงบดังกล่าวเริ่มบานปลายและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยมีเหตุการณ์ลอบทำร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา โดยการทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งได้มีการพัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานเข้ารับผิดชอบ ด้วยการผสมผสานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีกฎหมายรองรับ ซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ๔ อำเ…

กองทัพเรือตรวจสอบและควบคุมเรือประมงต่างชาติ ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้พบเรือประมงต้องสงสัยในเขตน่านน้ำไทย พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จึงได้มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบ โดยได้นำเรือตรวจการณ์ ๙๙๔ พร้อมกำลังพลประจำเรือ ออกลาดตระเวนตรวจพบเรือประมงต้องสงสัย จึงให้สัญญาณหยุดเรือแล้วขึ้นตรวจสอบ พบว่าในเรือลำดังกล่าวมีผู้ควบคุมเรือและเจ้าของเรือชาวเวียดนาม จำนวน ๑ คน ค้นในเรือไม่มีใบอนุญาตให้ทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย ไม่มีเอกสารจดทะเบียนเรือ ไม่มีเอกสารแสดงสัญชาติของเรือ จึงทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง และทำการประมงในเขตประมงไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางอื่นๆ ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อดำเนินการต่อไป
           ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ กล่าวว่าการดำเนินตรวจจับเรือป…

ขอเชิญเสนอส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จัดแสดงนิทรรศการงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๘”

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ เสนอส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๘” โดยเฉพาะผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Network Centric Operations และ Unmanned Technology โดยขอให้แจ้งชื่อผลงาน ขนาดพื้นที่สำหรับจัดการแสดง และชื่อผู้ประสานงาน 
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง ภุมรินทร์ หมายนามกลาง หัวหน้าแผนกรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัย กองวิทยาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๗๒๗๘
                                                                                                     ที่มา : สวพ.ทร. ๑๘ พ.ค.๖๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือช่วยเหลือบรรเทาเหตุวาตภัยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัย พายุเข้าพัดถล่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม มีฝนตกหนัก ลมพัดรุนแรง เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการต่างๆ ได้รับความเสียหาย ต้นไม้ล้มหักกีดขวางเส้นทางจราจร ไฟฟ้าดับ เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าทำการช่วยเหลือในสถานที่ที่จำเป็นโดยส่วนรวม เพื่อเป็นการบรรเทาเบื้องต้น ได้แก่
           ** ตัดต้นไม้ จัดเก็บกวาดกิ่งไม้และทำความสะอาด บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมการจัดงานแข่งขันปั่นจักรยานตามริมแม่น้ำโขงระดับประเทศ
           ** ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถประชาชน ที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลนครพนม
           ** ตัดต้นไม้ที่ล้มทับเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้ไฟดับในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จากการดำเนินการช่วยเหลือในครั้งนี้ ประชาชนและหน่วยงาน ต่างชื่นชมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ที่ได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ต่อไปได้ และเส้นทางสัญจรสามารถเปิดได…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑            เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือ องค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมพิธี           เวลา ๑๐.๒๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้แทนราชสกุลอาภากร ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมพิธี อนึ่ง ในเวลา ๐๖.๕๐ น. ได้จัดพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร…

ปรับเพิ่มวงเงินกู้ “โครงการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน” สำหรับกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ ได้มีการปรับเพิ่มวงเงินกู้ “โครงการกู้เงินเพื่อเหตุ ฉุกเฉิน” สำหรับข้าราชการกองทัพเรือที่เป็นนายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากเดิมกู้ได้ ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับเป็น กู้ได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๒๗๙ , ๕๕๒๕๑ – ๒ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ หรือที่เว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th/wmn/index.html
                                                                                     ที่มา : กิจการให้กู้เงิน ฯ ๑๖ พ.ค.๖๑

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือจำหน่ายกุ้งชนิดต่าง ๆ แก่กำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งชนิดต่าง ๆ จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า อาทิเช่น กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาดและกุ้งฝอย มาจำหน่ายให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ดังนี้ 
          ** วันที่ ๑๕ และ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณกรมสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ** วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
           ** วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือบางนา ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
            จึงขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือเลือกซื้อกุ้งชนิดต่าง ๆ จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่งราคาจำหน่ายกุ้งแต่ละชนิดจะแจ้งให้ทราบทางแผ่นป้ายบอกราคา ณ วันจำหน่าย
                                                                           ที่มา : กิจการเกษตรกรรม ทร. ๑๕ พ.ค.๖๑

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ทั้งนี้สภากาชาดไทยจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่าง ๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เป็นต้น
           กองทัพเรือขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยสามารถแสดงความจำนงร่วมบริจาคเงินได้ดังนี้
           ** บริจาคเงินสดโดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฝ่ายหารายได้) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เลขที่ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพร…

ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต” ชิงทุนการศึกษา 2561

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทำโครงการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนชาวไทยได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานรักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต” ชิงทุนการศึกษา ความยาวไม่เกิน 6 นาที รูปแบบของสุนทรถจน์ ประกอบด้วย * การแนะนำตัว (ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา) เนื้อหา ประกอบด้วย ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนลงท้าย ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งคลิปเพียง 1 คลิปเท่านั้น โดยแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน สามารถส่งผลงานประกวด ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.- 11 มิ.ย.61และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 25 มิ.ย.61 ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระ…

กองทัพเรือกำหนดจัดงานวันอาภากร 19 พฤษภาคม 2561

กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร ในปี 2561 กองทัพเรือได้กำหนดจัดงานวันอาภากร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือ โดยประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ พื้นที่ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร สมาคมภริยาทหารเรือ องค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมพิธี และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอาภากร ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย ในฐานะที่ทรงเป็นผู้พัฒนากิจการกองทัพเรือไทย รวมถึงจัดตั้งฐานทัพเรือ และโรงเรียนนายเรือทรงวางรากฐานการทห…

ขอเชิญร่วมบริจาคบูชาวัตถุมงคลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นบูรณะเรือชุมพร

มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี พร้อมด้วยราชสกุลอาภากร และจังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการบูรณะเรือชุมพรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยได้จัดสร้างวัตถุมงคล ประกอบด้วย เหรียญที่ระลึก รูปหล่อ และผ้ายันต์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เรือชุมพร หาดทรายรี จังหวัดชุมพร โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นาวาตรี ภากร ศุภชลาศัย ราชสกุลอาภากร (คุณหลานตา) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและประธานฝ่ายราชสกุลอาภากร จึงขอเชิญชวนผู้ที่เคารพศรัทธาพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริจาคบูชาวัตถุมงคลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่น “บูรณะเรือชุมพร” ได้ดังนี้  ผ้ายันต์กรมหลวงชุมพร ผืนเล็ก (ขนาด ๓๐ เซนติเมตร X๒๐ เซนติเมตร) บริจาคบูชา ๑๐๐ บาท ผืนใหญ่ (ขนาด ๓๙ เซนติเมตร X๕๕ เซนติเมตร) บริจาคบูชา ๒๐๐ บาท เหรียญกรมหลวงชุมพร เ…

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มาราธอน QUEEN SIRIKIT HOSPITAL MINI-HALFMARATHON 2018 ครั้งที่ 13

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มาราธอน
QUEEN SIRIKIT HOSPITAL MINI-HALFMARATHON 2018 ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561  ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561เพื่อนำรายได้สุทธิจากการแข่งขันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ


การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลนี้ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 1. วิ่งฟันรัน 5.5 กม.(Fun-Run) ค่าสมัคร 400 บ.2. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.(Min-Marathon) ค่าสมัคร 500 บ.3. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.5 กม. (Half-Marathon) ค่าสมัคร 700 บ. ผู้สมัครสามารถโอนเงินหมายเลขบัญชีเดิน-วิ่งการก…

ทร. ฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ 2561

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการตรวจเยี่ยมการฝึกของผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ นอกจากจะทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ได้รับทราบรายละเอียดการปฏิบัติในการฝึก และทราบถึงขีดความสามารถ ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกแล้วยังเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาชั้นสูง อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก โดยภายหลังที่ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกที่สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางพร้อมด้วย นางเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งชมการปฏิบั…

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วย บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อุทิศตนเสียสละความสุขส่วนตัวในการดูแลรักษาชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และรักษาอธิปไตยของชาติ จะมอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารที่ทำการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด (เฉพาะบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่ ๒ – ๓ – ๔) ขอสมัครเข้ารับทุนได้ ๑ ทุน ต่อทหารชายแดน ๑ นาย ศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (ในขณะที่ขอรับทุน)  มีความประพฤติดี   มีสุขภาพดี สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษา  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันใด ๆ   ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ผลการเรียนในเกณฑ์ ๒.๓๐ หรือร้อยละ ๖๖ ขึ้นไป  ศึกษาในสถา…

ศูนย์แบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ (One Stop Service : OSS)

ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ ได้เปิดที่ทำการอาคารศูนย์แบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ (One Stop Service : OSS) หรืออาคารสภาเรือแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการเพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการกองทัพเรือที่ลาออกจากราชการและเกษียณอายุราชการ รวมทั้งทายาท ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสิทธิกำลังพลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยการรวมจุดบริการมาไว้เพียงจุดเดียว อาทิ การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการและการบริการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสภาเรือ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60 ที่ผ่านมาและเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์แบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ ในวันที่ 8 พ.ค.61 สำหรับอาคารสภาเรือ ที่สร้างขึ้นนี้มีรูปแบบการดำเนินการ ใน 3 ส่วนคือ 1. ด้านกำลังพล ได้แก่ การขอรับเบี้ยหวัด บำเหน…