Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ โดยขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษา ดังนี้                ** เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนาวาเอกขึ้นไปและต้องไม่เป็นผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ มีประสบการณ์ทำงาน ๑๐ ปีขึ้นไป                ** สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี                 กำหนดการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร                 ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์สมัครเข้าศึกษา ส่งรายชื่อถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๐๒๑ ,  ๐ ๒๑๔๑ ๘๙๙๘ หมายเลขโทรส…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชายและเพศหญิง) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ มีรายละเอียดดังนี้
             คุณสมบัติของผู้สมัคร              ** เพศชาย                    - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป                     - ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)                    - ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)                    - มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์                    - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป                **เพศหญิง                    - สถานภาพโสด                    - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป                    - ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)        …

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและผู้ที่สนใจทั่วไป ชมและเลือกซื้อจักรยานประเภทต่าง ๆ

กรมสวัสดิการทหารเรือขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และผู้ที่สนใจทั่วไป ชมและเลือกซื้อจักรยานประเภทต่าง ๆ เช่น จักรยานเสือภูเขา จักรยานเสือหมอบ และจักรยานสำหรับแข่งขันไตรกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ได้ที่ กรมสวัสดิการทหารเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ที่มา : สก.ทร.)

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร              **สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า              **เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๔) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑)              ** มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร              ** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน              ** สำเนาระเบียนแสดงผลการเ…

การพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี

กองทัพเรือได้กำหนดหลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี แก่บุคคลที่สมควรได้รับมอบเครื่องหมายฯ
          กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ พิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถฯ และเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี พร้อมระบุกิจกรรมที่สนับสนุนกองทัพเรือ หรือ ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ตามแบบรายละเอียดประกอบการพิจารณาเสนอขอเครื่องหมายฯ โดยกรุณาแจ้งให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑                ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ นาวาโท ชลมนัส พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าแผนกระเบียบการ กองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๗๒ ๖๓๕๓   (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชวนเที่ยวชมร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญชวนเที่ยวชมร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินีถนนพระรามที่ ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น.                ร่วมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิง เช่น เกมส์ชิงโชค แข่งขันยิงปืน นิทรรศการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การทำนายโชคชะตา และสลากสภากาชาด รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  ร้านกองทัพเรือตั้งอยู่ด้านในสวนลุมพินี ใกล้กับประตูด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือแต่งตั้งโฆษกกองทัพเรือ รองโฆษกกองทัพเรือ และผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกองทัพเรือ รองโฆษก กองทัพเรือ และผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ผลการดำเนินงานของกองทัพเรือที่สำคัญต่อสาธารณชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับโฆษกเหล่าทัพ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และรัฐบาล รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ จึงให้ พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทำหน้าที่เป็นโฆษกกองทัพเรือ  พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ เลขานุการกองทัพเรือ ทำหน้าที่เป็นรองโฆษกกองทัพเรือ และ เรือโทหญิง ชมพร เทียมชัย รักษาราชการประจำแผนกล่ามและแปล กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ  (ที่มา : สลก.ทร.)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์เรียนเชิญข้าราชการกองทัพเรือที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศพลเรือตรีขึ้นไป เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกำหนดอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
           ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม แจ้งชื่อพร้อมใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/person/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) ถึงกรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๓๘๔๖ และทางเว็บไซต์ www.nmu.ac.th (ที่มา: กพ.ทร.)

กองทัพเรือคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี”

ตามที่กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ (กรมกำลังพลทหารเรือ) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาสรรหา คัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ตั้งแต่รองหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองประธานกรรมการ และรองหัวหน้าคณะทำงานลงมา ที่ได้พิจารณาเสนอผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าหลักเกณฑ์ คุณสมบัติที่เหมาะสม สมควรได้รับเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศนาวี มีรายชื่อดังนี้
           ** พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
           ** นาวาโท บพิธ ทศเทพพิทักษ์ หัวหน้านายช่าง โรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
           ** พันจ่าตรี สันติ คุ้มค้ำ พันจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
           ** จ่าเอ…

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี

สภากาชาดไทย...ขอเชิญย้อนรำลึกค้นหา “มนต์เสน่ห์ งานกาชาด จากวันวาน สู่วันนี้” ในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี โดย กองอำนวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ขึ้นภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สโมสร รวมถึงบริษัท และร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมออกร้าน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 เดินทางสะดวก ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยโทรศัพท์: 0 2256 4440, 0 2255 9911, 0 225…

กองทัพเรือขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โอกาสนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ โปรดส่งเงินบริจาคที่หน่วยต้นสังกัด และขอให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗           โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๐๖๖๑๓ – ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ๒๕๔๔” ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกใหญ่ ๑๐๖๐๐ ในนามกรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐           วัดเครือวัลย์วรวิหาร (เจ้าอาวาสฯ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๕๖๕ และ ๐ ๒๔๗๒ ๖๖๙๙ กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ พระอารามหลว…

กองทัพเรือร่วมส่งเสริมการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง กำหนดจัดโครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาภากรฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือได้ที่ นายถาวร ศรีผ่อง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๑๕๗๓ ๖๒๙๙ และ ๐๘ ๑๕๕๖ ๘๕๑๑  (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร)  

กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่ง แข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทอายุ พร้อมทั้งการจับสลากของรางวัลเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
         จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง นักเรียนทหาร และพนักงานราชการ เข้าร่วม การวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีอายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงได้มีพัฒนาการที่ครบถ้วนแข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวด จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทยร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๑๙๗๑ และที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.redcrossfundraising.org/a... (ที่มา : กองอำนวยการจัดงานกาชาด)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1w1F15W469FjcizhYZnysSyHf95AGTOlF4KpkwS_DK1c/viewform?edit_requested=true(ที่มา : พร.)

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ กำหนดจำหน่ายสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจำหน่ายสินค้าราคาชุดละ ๒๘๐ บาท ประกอบด้วย              ** ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ บรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง              ** น้ำมันพืช ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ ขวด              ** น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง            ** สมนาคุณข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารดำเนินการโดยกิจการเกษตรกรรมทหารเรือภายใต้การควบคุมของสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง              กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อสินค้าราคาพิเศษได้บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารจอดรถอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้าราชการ ๑ คน สามารถซื้อสินค้าได้ ๑ ชุดเท่านั้น              อนึ่ง หากหน่วยงานของกองทัพเรือมีความประสงค์จะซื้อสินค้าเป็นส่วนรวม ให้รวบรวมรายชื่อแจ้งยอดจำนวนความต้องการและประสานโดยตรงกับ นาวาโท มาโนช รื่นยาน…

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย” (OceanGovernance for the Future of Thailand) ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสวนาในรูปแบบการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) การนำเสนอบทความทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพยนตร์สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประชุมฯ   จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีฯ ดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  (ที่มา : ฝวก.ยศ.ทร.)

งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งที่ 20 ปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย"

กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย หรือ Ocean Governance –The agenda for the future of Thailand” ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61 ระหว่างเวลา 0900-1500 ณ หอประชุมกองทัพเรือ  งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ประกอบด้วย กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนจัดต่อเนื่องมา 19 ครั้งแล้ว และในปีนี้เป็นครั้งที่ 20 ที่ได้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การปาฐกฐาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ และการเสวนาวิชาการโดยผู้แทนจาก 4 สถาบัน ในกรอบ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคงทางทะเล มิติด้านกฎหมาย มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และมิติด้านมลพิษทางทะเล รวมทั้งการนำเสนอ ผลงานวิชาการ ภาพยนตร์สั้นของนิสิต นักศึกษา นายทหารนักเรียน ในเรื่องสมุทราภิบาล ตลอดจนการแลกเ…

ทร.กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในแต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ส.ค.๖๑ ดังนี้  -พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี กพร.ทร. และ ขส.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันพุธที่ 8 ส.ค.61 ณ วัดครุฑ กรุงเทพฯ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  -พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มี กร. ทรภ.๑ นย. สอ.รฝ. และ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  -พื้นที่ จว.สงขลา มี ทรภ.๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  -พื้นที่ จว.ภูเก็ต และ จว.พังงา มี ทรภ.๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการมีกิจกรรมที่สำคัญป…

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารวิหารน้อย ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารวิหารน้อย สถานที่เก็บพระสรีรางคารของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งอาคารวิหารน้อยนี้ ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2426 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2531 ทั้งนี้ การดำเนินงานได้รับการอนุญาตดำเนินการจากสำนักพระราชวัง และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช โดยทางถึงกรมศิลปากรได้เข้าร่วมในการดำเนินงานแล้ว และได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายของอาคาร และประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์ในเบื้องต้นเป็นเงิน 9,000,000 บาท กำหนดให้แล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2561 ขณะนี้ การดำเนินงานได้เริ่มงานได้แล้วกว่า 30 % จึงขอเชิญชวนท่านที่เคารพศรัทธาใน “องค์บิดาของกองทัพเรือไทย” และ “เสด็จเตี่ย” ของทุกท่าน ร่วมบริจาคทำบุญ กับกองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในครั้งนี้ สำหรับผู้ร่วมกุศลบริจาคผ่านทางชื่อบัญชี “มูลนิธิราชสกุลอาภากร” •ธนา…

หน้าหลัก วิสัยทัศน์ ประวัติ ผู้บังคับบัญชา เอกสารดาว์โหลด Search โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวรพระราชดำริ ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า นั้น เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการใหญ่ฯ จึงขอแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยมีช่วงเวลาที่ของดการรับสมัครจิตอาสา เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครดังนี้ ** วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปิดปรับปรุงระบบงานลงทะเบียนจิตอาสาเป็นเวลา ๒ วัน ** วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีภารกิจงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๐ , ๑๕๑๑ ๐ ๒๒๘๓ ๒๗๔๕ และ ๐ ๒๒๘๓ ๒๐๑๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการฯ)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด จำนวน ๖ อัตรา โดยกำหนดจ้างตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๕๕ ต่อ ๓๗๘๔๒ , เรือเอก ชอบ ทองดำ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๐๔๒ ๕๓๒๗ และ จ่าเอก สักรินทร์ นิยม เสมียนกองบังคับการ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราดหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๘๒๘๘ ๓๐๐๒ (ที่มา : กปช.จต.)

แจ้งงดการลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาของข้าราชการทหารและข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ด้วยกรมกิจการพลเรือนทหาร ได้ขอให้กำลังพลและครอบครัวของข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว งดการเดินทางไปละเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาฯ หน่วยในกองทัพเรือสามารถรวบรวมรายชื่อของกำลังพลและครอบครัวที่มีความประสงค์ จะลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาได้ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก อนุสรณ์ แสงใส รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๓๖ ๐๐๕๙ ได้โดยตรง (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้            ** ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) จำนวน ๙ อัตรา                 - สาขาการบัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี จำนวน ๓ อัตรา                 - สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยใบอนุญาตฯ ไม่หมดอายุ) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา                 - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร โดยใบอนุญาตฯ ไม่หมดอายุ) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาพุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๔ ประโยค/ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๔ ประโยค/เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา            ** ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  เพศชาย/หญิง จำนวน ๖๑ อัตรา      …