Skip to main content

Posts

Showing posts from 2018

กองทัพเรือร่วมส่งเสริมการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง กำหนดจัดโครงการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาส ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิอาภากรฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือได้ที่ นายถาวร ศรีผ่อง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๑๕๗๓ ๖๒๙๙ และ ๐๘ ๑๕๕๖ ๘๕๑๑  (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร)  

กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่ง แข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทอายุ พร้อมทั้งการจับสลากของรางวัลเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
         จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง นักเรียนทหาร และพนักงานราชการ เข้าร่วม การวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : กพ.ทร.)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีอายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงได้มีพัฒนาการที่ครบถ้วนแข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวด จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทยร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๑๙๗๑ และที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.redcrossfundraising.org/a... (ที่มา : กองอำนวยการจัดงานกาชาด)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1w1F15W469FjcizhYZnysSyHf95AGTOlF4KpkwS_DK1c/viewform?edit_requested=true(ที่มา : พร.)

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ กำหนดจำหน่ายสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจำหน่ายสินค้าราคาชุดละ ๒๘๐ บาท ประกอบด้วย              ** ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ บรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง              ** น้ำมันพืช ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ ขวด              ** น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง            ** สมนาคุณข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารดำเนินการโดยกิจการเกษตรกรรมทหารเรือภายใต้การควบคุมของสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง              กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อสินค้าราคาพิเศษได้บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารจอดรถอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้าราชการ ๑ คน สามารถซื้อสินค้าได้ ๑ ชุดเท่านั้น              อนึ่ง หากหน่วยงานของกองทัพเรือมีความประสงค์จะซื้อสินค้าเป็นส่วนรวม ให้รวบรวมรายชื่อแจ้งยอดจำนวนความต้องการและประสานโดยตรงกับ นาวาโท มาโนช รื่นยาน…

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย” (OceanGovernance for the Future of Thailand) ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสวนาในรูปแบบการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) การนำเสนอบทความทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพยนตร์สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประชุมฯ   จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีฯ ดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  (ที่มา : ฝวก.ยศ.ทร.)

งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งที่ 20 ปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย"

กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย หรือ Ocean Governance –The agenda for the future of Thailand” ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61 ระหว่างเวลา 0900-1500 ณ หอประชุมกองทัพเรือ  งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ประกอบด้วย กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนจัดต่อเนื่องมา 19 ครั้งแล้ว และในปีนี้เป็นครั้งที่ 20 ที่ได้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การปาฐกฐาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ และการเสวนาวิชาการโดยผู้แทนจาก 4 สถาบัน ในกรอบ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคงทางทะเล มิติด้านกฎหมาย มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และมิติด้านมลพิษทางทะเล รวมทั้งการนำเสนอ ผลงานวิชาการ ภาพยนตร์สั้นของนิสิต นักศึกษา นายทหารนักเรียน ในเรื่องสมุทราภิบาล ตลอดจนการแลกเ…

ทร.กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในแต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ส.ค.๖๑ ดังนี้  -พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี กพร.ทร. และ ขส.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันพุธที่ 8 ส.ค.61 ณ วัดครุฑ กรุงเทพฯ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  -พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มี กร. ทรภ.๑ นย. สอ.รฝ. และ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  -พื้นที่ จว.สงขลา มี ทรภ.๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  -พื้นที่ จว.ภูเก็ต และ จว.พังงา มี ทรภ.๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการมีกิจกรรมที่สำคัญป…

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารวิหารน้อย ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารวิหารน้อย สถานที่เก็บพระสรีรางคารของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งอาคารวิหารน้อยนี้ ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2426 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2531 ทั้งนี้ การดำเนินงานได้รับการอนุญาตดำเนินการจากสำนักพระราชวัง และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช โดยทางถึงกรมศิลปากรได้เข้าร่วมในการดำเนินงานแล้ว และได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายของอาคาร และประมาณการบูรณปฏิสังขรณ์ในเบื้องต้นเป็นเงิน 9,000,000 บาท กำหนดให้แล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2561 ขณะนี้ การดำเนินงานได้เริ่มงานได้แล้วกว่า 30 % จึงขอเชิญชวนท่านที่เคารพศรัทธาใน “องค์บิดาของกองทัพเรือไทย” และ “เสด็จเตี่ย” ของทุกท่าน ร่วมบริจาคทำบุญ กับกองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในครั้งนี้ สำหรับผู้ร่วมกุศลบริจาคผ่านทางชื่อบัญชี “มูลนิธิราชสกุลอาภากร” •ธนา…

หน้าหลัก วิสัยทัศน์ ประวัติ ผู้บังคับบัญชา เอกสารดาว์โหลด Search โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสา

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวรพระราชดำริ ได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า นั้น เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเป็นจำนวนมาก ศูนย์อำนวยการใหญ่ฯ จึงขอแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โดยมีช่วงเวลาที่ของดการรับสมัครจิตอาสา เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัครดังนี้ ** วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ปิดปรับปรุงระบบงานลงทะเบียนจิตอาสาเป็นเวลา ๒ วัน ** วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีภารกิจงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๑๐ , ๑๕๑๑ ๐ ๒๒๘๓ ๒๗๔๕ และ ๐ ๒๒๘๓ ๒๐๑๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ที่มา : ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการฯ)

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด จำนวน ๖ อัตรา โดยกำหนดจ้างตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๑ ๑๐๕๕ ต่อ ๓๗๘๔๒ , เรือเอก ชอบ ทองดำ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๐๔๒ ๕๓๒๗ และ จ่าเอก สักรินทร์ นิยม เสมียนกองบังคับการ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราดหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๘๒๘๘ ๓๐๐๒ (ที่มา : กปช.จต.)

แจ้งงดการลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาของข้าราชการทหารและข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ด้วยกรมกิจการพลเรือนทหาร ได้ขอให้กำลังพลและครอบครัวของข้าราชการในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว งดการเดินทางไปละเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาฯ หน่วยในกองทัพเรือสามารถรวบรวมรายชื่อของกำลังพลและครอบครัวที่มีความประสงค์ จะลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาได้ รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก อนุสรณ์ แสงใส รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๓๖ ๐๐๕๙ ได้โดยตรง (ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้            ** ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) จำนวน ๙ อัตรา                 - สาขาการบัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี จำนวน ๓ อัตรา                 - สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาปัตยกรรมภายใน (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยใบอนุญาตฯ ไม่หมดอายุ) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา                 - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร โดยใบอนุญาตฯ ไม่หมดอายุ) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาพุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๔ ประโยค/ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๔ ประโยค/เปรียญธรรม ๙ ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา                  - สาขาคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา            ** ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  เพศชาย/หญิง จำนวน ๖๑ อัตรา      …

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลกองทัพเรือ โดยไม่สำรองจ่าย

กองทัพเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลกองทัพเรือ เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพเรือ โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีไม่ต้องชำระเงินสด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ขอให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพฯ นำบัตรประจำตัวประชาชน ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) และหนังสือรับรองเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีนายทหารกำลังพลและนายทหารการเงินของหน่วยรับรองมาด้วย
           สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.pinklao.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเงินรายได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๒๘๔๗ และ ๔๑๔๑๒ (ที่มา : รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.)

ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ รับสมัครจิตอาสาทั่วไป

ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) กำหนดเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้
           ** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
           ** คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ
           ** หลักฐานการสมัคร - บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย
           ** มาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๒๗๔๕ และ ๐ ๒๒๘๓ ๒๐๑๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

                                                                                …

กรมการขนส่งทหารเรือรับสมัครกำลังพลสายวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือ ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ วาระตุลาคม ๒๕๖๑

กรมการขนส่งทหารเรือประสงค์รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือไปปฏิบัติราชการที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ วาระตุลาคม ๒๕๖๑ มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้
           ** หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.)
           ** หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ (ฉก.นย.๔๑๑)
          ** กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) 
          ** หน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร.) / หน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ๒ (นปท.๒)
           ** ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือ เกาะช้าง (ศรภ.ทร.เกาะช้าง)
            หน่วยกองทัพเรือที่มีข้าราชการประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติราชการให้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น แจ้งรายชื่อพร้อมใบสมัคร หนังสือรับรองความประพฤติ ใบรับรองแพทย์กองทัพเรือ สำเนาใบขับขี่กระทรวงกลาโหม และหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินค่าทดแทน (แบบ บ.ท.ช.๔) ส่งถึงกรมการขนส่งทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่นาวาโท สุกรรณ์ จันทะเดช หัวหน้าแผนกจัดการกำลังพล กองก…

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และพิธีสงฆ์ ในงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้แทนส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม ชมรม องค์กรต่าง ๆ นอกกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ

กองทัพเรือขอเชิญชวนกำลังพลมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ จ่าเอก สมาน กุนัน อดีตข้าราชการกองทัพเรือ ที่เสียชีวิตจากภารกิจช่วยเหลือผู้ฝึกสอนฟุตบอลและเยาวชน ทีมหมูป่า อะคาเดมี่

เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิกำลังพลเพิ่มเติมให้แก่ จ่าเอก สมาน กุนัน อดีตข้าราชการกองทัพเรือ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากภารกิจการช่วยเหลือผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลและเยาวชน ทีมหมูป่า อะคาเดมี่ จำนวน ๑๓ คน ที่พลัดหลงภายในเขตวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย กองทัพเรือจึงขอเชิญชวนกำลังพลร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสมทบตามศรัทธา โดยขอให้หน่วยต้นสังกัดแจ้งยอดการบริจาคได้ที่ นาวาเอก วริษฐ์ ปจิฮี รองผู้อำนวยการกองการปกครอง สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ ๕๕๔๘๔ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๗๗๘๕ ๔๕๙๑ ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนช่วยเหลือครอบครัว จ.อ.สมาน กุนัน” ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๒๖๔๑๓ – ๙ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อดำเนินการมอบให้กับ นางวลีพร กุนัน และครอบครัวของ จ่าเอก สมาน กุนัน ในงานพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดหนองคูขาด ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป (ที่มา …

กองทัพเรือจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลแบบ BIG DATA”

กองทัพเรือ โดย สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลแบบ BIG DATA” โดยวิทยากรจากบริษัท ZD Marketing & Consultants (Thailand) Company Limited ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ประชุมสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น ๔ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           การบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความเข้าใจหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลแบบ BIG DATA รวมทั้งสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วย และบูรณาการข้อมูลของแต่ละหน่วย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
           จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง พักตร์พิสุทธิ์ แดงมาศ หัวหน้าแผนกบริหารฐานข้อมูล กองสารสนเทศจัดการทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๕๙๔ หมายเลขโทรสาร ๕๘๕๙๐ (ที่มา : สปช.ทร.)

กองทัพเรือเร่งค้นหาผู้ประสบภัยเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เรือล่มที่เกาะเฮและเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต จากลมมรสุมและคลื่นลมแรงในทะเลอันดามัน เมื่อช่วงเย็นวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้เร่งค้นหาทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว จากการรายงานข้อมูลเบื้องต้น มีเรือประสบเหตุจำนวน ๓ ลำ ผู้โดยสารที่ประสบเหตุทั้งหมด ๑๓๘ คน ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ให้เรือหลวงหัวหิน เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๒๓๒ และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๒ (เรือ ต.๒๓๒ เรือ ต.๙๙๒) และชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกทำการช่วยเหลือร่วมกับตำรวจน้ำ โดยได้ทำการช่วยเหลือขึ้นฝั่งมาได้แล้วอย่างปลอดภัย จำนวน ๘๙ คน และได้นำส่งโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
           จากผู้ประสบเหตุทั้งหมด ๑๓๘ คน สามารถทำการช่วยเหลือได้ ๘๙ คน ทำให้ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำรวจน้ำ และหน่วยกู้ภัยกำลังดำเนินการค้นหาจำนวนผู้สูญหายอีก ๔๙ คน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้ คลื่นลมในทะเลยังคงแรงและมีความสูงกว่า ๕ เมตร ทำให้เรือเล็กไม่สามารถออกจากฝั่งได้ จังหวัดภูเก็ตจึงออกประกาศเตือนห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาด และมีการรายงา…

ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งการกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๓

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดเดิน – วิ่งการกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐ น. ณ บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
           ** เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
           ** เพื่อนำรายได้สุทธิจากการแข่งขันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
            ** เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
           ** เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๘๑ – ๒

     …

กองทัพเรือกำหนดจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การกล่าวสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ยิงสลุต จำนวน ๑๗ นัด และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้แก่วีรชน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้แทนส่วนราชการ มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนคณะอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมพิธีฯ
           กองทัพเรือจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวาระครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ที่ได้เกิดยุทธนาวีระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศส ณ ปากน้ำเจ้าพระยาและป้อมพระจุลจอมเกล้า นับว่าเป็นการสู้รบที่ทหารเรือไทยได้ทำการป้องกันและตอบโต้อย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่มิอาจยับยั้งฝ่ายตรงข้ามไว้…

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยขอเชิญชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. รอบเสด็จพระราชดำเนิน
           สอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่
           ** สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (ฝ่ายหารายได้) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖
           ** กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓
           ** ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔๔” เลขบัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๒๖๐๙๓ – ๙ และส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อที่ชัดเจนมาที่หมายเลขโทรสาร (อัตโนมัติ) ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗
           ** ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายออกบัตรเชิญ จัดที่นั่ง และต้อนรับ หมายเ…

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๕/๒๕๖๑

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) กำหนดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๕/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๕๖ ปี (เกิด พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นต้นไป) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๐ บาท ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
           ** คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๐ ๘๗๒๓ หรือ ๖๑๐๔๗ ต่อ ๑ และ ๒๑ (ที่มา : สอ.นย.)

กองทัพเรือกำหนดจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือกำหนดจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การกล่าวสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ยิงสลุต จำนวน ๑๗ นัด และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายให้แก่วีรชน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้แทนส่วนราชการ มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนคณะอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมพิธีฯ
           กองทัพเรือจัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวาระครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ที่ได้เกิดยุทธนาวีระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศส ณ ปากน้ำเจ้าพระยาและป้อมพระจุลจอมเกล้า นับว่าเป็นการสู้รบที่ทหารเรือไทยได้ทำการป้องกันและตอบโต้อย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่มิอาจยับยั้งฝ่ายตรงข้ามไว้…

กองทัพเรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.) ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมฉลองเทศกาลฮารีรายอ เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ หรือวันฮารีรายอ ฮิจเราะห์ ศักราช ๑๔๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ หลังจากได้ถือศีลอดมาตลอดระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม ในเดือนรอมฎอน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน หมู่ ๑ ตำบลระหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
           ในโอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างจิตวิทยามวลชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชน และเด็กนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน ร่วมในพิธีเปิดฯ
                       …

รองผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับคณะผู้แทนกองทัพเรืออาเซียนที่เข้าร่วมกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018 (7th ANYOI 2018)ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรม The 7th ASEAN Navy Young Officers Interaction Program 2018 ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Protection and Preservation of the Marine Environment) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Centara Grand Central world กรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. มี พลเรือโท เกรียงไกร อนันตศานต์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการตระหนักรู้ถึงภัยคุมคามที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเดิน…

ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2018

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และพลเรือตรี MurrayJoe “JT” Tynch ผู้บัญชาการส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิกฝั่งตะวันตกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2018 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

           กองทัพเรือได้เริ่มการฝึกผสม CARAT (Co-operation Afloat Readiness And Training) อันเป็นการฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเลระหว่างกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา กับมิตรประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นกองอำนวยการ ฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกำลังพล และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุนระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ อีกทั้งเ…

กิจการนันทอุทยานสโมสรรับสมัครบุคคลพลเรือนจ้างเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ

กิจการนันทอุทยานสโมสร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนจ้างเป็นลูกจ้างสวัสดิการกองทัพเรือ ดังนี้ 
          ** เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย/หญิง)
           ** เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง (เพศชาย) สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกิจการนันทอุทยาน สโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๖ ๘๘๐๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๓๒ หรือทางเว็บไซต์ http://nanta.weddingsquare.com
                                                                     ที่มา : กิจการนันทอุทยานสโมสร ๑๕ มิ.ย.๖๑

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ จัดทำ DVD การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ได้ดำเนินการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินกองทัพเรือ และได้รวบรวมจัดทำเป็นสื่อ DVD เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย กฎหมายการดำเนินคดีที่ดินกองทัพเรือประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างการสรุปข้อเท็จจริงและคำเบิกความ กรณีตัวอย่างแนวคำพิพากษา รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใช้สำหรับการดำเนินการทางคดีที่ดินในแต่ละพื้นที่และมีการ link file เอกสาร PDF ที่ได้สแกนรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยปกครองที่ดิน และหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน 
          หน่วยที่มีความต้องการแผ่นบันทึกข้อมูล DVD ดังกล่าว กรุณาเสนอความต้องการพร้อมระบุจำนวน เสนอมายังสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาเอก ประสพ สงค์ประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๖๗๙ หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๗๓๔ ๕๘๔๔
                                                                                           ที่มา : สธน.ทร. ๑๔ มิ.ย.๖๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเรือใบไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเรือใบไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือใบประเภท Optimist จากการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการ Torfeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
           โอกาสนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ กล่าวว่า การคว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ทำให้นักกีฬาเรือใบ Optimist ของไทย ได้รับประสบการณ์และได้พัฒนาศักยภาพจากการแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศ โดยเฉพาะนักกีฬาทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เตรียมส่งนักกีฬาเรือใบ Optimist เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Sailing Championships 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และรายการแข่งขันระดับโลก 2018 Optimist World Championship ณ ประเทศไซปรัส ต่อไป สำหรับการแข่งขันเรือใบนานาชาติ รายการ Trofeo Marco Rizzottl Optimist Team Racing 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๐ …

ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งการกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดเดิน – วิ่ง การกุศลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยประกอบด้วย
           - วิ่งฟันรัน ๕ กิโลเมตร (FUN RUN)
           - วิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕๐๐ กิโลเมตร (Mini -Marathon)
           - วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๕ กิโลเมตร (Half – Marathon) ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๘๑ – ๒
                                                                                                     ที่มา :พร. ๑๓ มิ.ย.๖๑

กองทัพเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพเรือจะมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรของกำลังพลกองทัพเรือ และเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยให้มีทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร โดยแบ่งประเภททุนการศึกษา ดังนี้
           ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป
               ๑.๑ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท
               ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท
               ๑.๓ ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
               ๑.๔ ระดับอนุบาล ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
           ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
           ๓. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน ๑ ทุน ตามคณะและสาขาที่มหาวิทยากำหนด โดยจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าห้องปฏิบัติการตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธ…

กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๑

กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และนาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเปิดสอบในตำแหน่งอัตรา นาวาโท จำนวน ๙ อัตรา และอัตรานาวาตรี จำนวน ๑๔ อัตรา ทั้งนี้ ผู้สอบในตำแหน่งอัตรา นาวาโท ต้องเป็นผู้มีเวลารับราชการในชั้นยศ นาวาตรี ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และผู้สอบในตำแหน่งอัตรา นาวาตรี ต้องเป็นผู้มีเวลารับราชการในชั้นยศ เรือเอก ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือมีจำนวนปีที่รับราชการรวมไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี พรรค – เหล่าตรงตามที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งอัตรา เป็นผู้ไม่มีความผิดอยู่ในเกณฑ์ต้องงดบำเหน็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างสำรองราชการ และผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพิจารณาให้เข้าสอบและมีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
           ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งถึงกรมการขนส่งทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๔๖๓
                                                                                                  ที่มา : ขส.ทร. ๑๒…

อนุมัติให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๙

กระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจในวันอีฏิ้ลฟิตริ หรือ วันฮารีรายอ ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๕๓๙ สามารถลาหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (ไม่นับเป็นวันลา) มีกำหนด ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
                                                                                            ที่มา :กรบ.สม. ๑๒ มิ.ย.๖๑