Skip to main content

กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ในวันลอยกระทง กองทัพเรือ​

          ในวันนี้ ๑๔ พ.ย.๕๙ กองทัพเรือ มอบหมายให้ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ ณ กองบังคับการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ


          การดำเนินการของศูนย์ฯ จะ​ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะมีประชาชนมาลอยกระทงบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เช่น ตำรวจนครบาล,ตำรวจน้ำ, กรมเจ้าท่า และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ในการที่จะให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง 
              สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
              พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนา – อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
              พื้นที่ระหว่าง โรงเรียนนายเรือ – อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า


          เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยทั่วไปจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น สำหรับพื้นที่นอกเหนือจากนี้จะให้การช่วยเหลือตามเหตุการณ์หรือตามความเหมาะสม โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ ๑๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ถึง ๑๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐


          กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้ดำเนินการเตรียมการทั้งด้านบุคลากร และยุทโธปกรณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เช่น การเปิดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อฝึกอบรมให้กำลังพลของหน่วย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทักษะและการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การส่งกำลังพลไปให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง การสำรวจท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบและปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ท่าเรือสำคัญ ​


          ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ  ขึ้นตรงต่อ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยมีที่ตั้งกองอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ ตั้งอยู่ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ในพื้นที่กรมอู่ทหารเรือ) โดยจัดกำลังพลกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  และ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย กำลังพล ๒๐๐ นาย เรือ ๓๔ ลำ รถพยาบาล ๒ คัน รถยนต์ ๕ คัน โดยแบ่งกำลังออกเป็น ๓ หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
              ๑. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๑ ตั้งอยู่ ณ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า -  สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยแยกวางกำลังทางเรือในพื้นที่ๆ มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงหนาแน่น ๒ พื้นที่
                   ๑.๑ หมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานพระปกเกล้าฯ จัดเรือ จำนวน ๑๕ ลำ
                   ๑.๒ หมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นที่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสะพานพระปกเกล้าฯ – สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จัดเรือ จำนวน ๘ ลำ
              ๒. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๒ ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เขตบางนา พื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ ท่าเรือบางนา – อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยจัดเรือ จำนวน ๒ ลำ
              ๓. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๓ ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  โดยจัดเรือ จำนวน ๒ ลำ  
          และได้จัดเรือพร้อมรับสถานการณ์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ (หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.) กรณีมีการร้องขอหรือประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ต้องจัดกำลังไปสมทบเพิ่มเติมในหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จัดเรือ จำนวน ๗ ลำ การติดต่อสื่อสารกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ สายด่วนกองทัพเรือ ๑๖๙๖ โทร.๐๒ ๔๖๒ ๖๙๖๓ และ ๐๒ ๔๗๕ ๓๐๙๓
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๔ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …