Skip to main content

กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ในวันลอยกระทง กองทัพเรือ​

          ในวันนี้ ๑๔ พ.ย.๕๙ กองทัพเรือ มอบหมายให้ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ ณ กองบังคับการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ


          การดำเนินการของศูนย์ฯ จะ​ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะมีประชาชนมาลอยกระทงบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เช่น ตำรวจนครบาล,ตำรวจน้ำ, กรมเจ้าท่า และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ในการที่จะให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง 
              สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
              พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนา – อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
              พื้นที่ระหว่าง โรงเรียนนายเรือ – อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า


          เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยทั่วไปจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น สำหรับพื้นที่นอกเหนือจากนี้จะให้การช่วยเหลือตามเหตุการณ์หรือตามความเหมาะสม โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ ๑๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ถึง ๑๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐


          กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้ดำเนินการเตรียมการทั้งด้านบุคลากร และยุทโธปกรณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เช่น การเปิดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อฝึกอบรมให้กำลังพลของหน่วย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทักษะและการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การส่งกำลังพลไปให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง การสำรวจท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบและปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ท่าเรือสำคัญ ​


          ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ  ขึ้นตรงต่อ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยมีที่ตั้งกองอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ ตั้งอยู่ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ในพื้นที่กรมอู่ทหารเรือ) โดยจัดกำลังพลกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  และ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย กำลังพล ๒๐๐ นาย เรือ ๓๔ ลำ รถพยาบาล ๒ คัน รถยนต์ ๕ คัน โดยแบ่งกำลังออกเป็น ๓ หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
              ๑. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๑ ตั้งอยู่ ณ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า -  สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยแยกวางกำลังทางเรือในพื้นที่ๆ มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงหนาแน่น ๒ พื้นที่
                   ๑.๑ หมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานพระปกเกล้าฯ จัดเรือ จำนวน ๑๕ ลำ
                   ๑.๒ หมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นที่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสะพานพระปกเกล้าฯ – สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จัดเรือ จำนวน ๘ ลำ
              ๒. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๒ ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เขตบางนา พื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ ท่าเรือบางนา – อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยจัดเรือ จำนวน ๒ ลำ
              ๓. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๓ ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  โดยจัดเรือ จำนวน ๒ ลำ  
          และได้จัดเรือพร้อมรับสถานการณ์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ (หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.) กรณีมีการร้องขอหรือประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ต้องจัดกำลังไปสมทบเพิ่มเติมในหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จัดเรือ จำนวน ๗ ลำ การติดต่อสื่อสารกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ สายด่วนกองทัพเรือ ๑๖๙๖ โทร.๐๒ ๔๖๒ ๖๙๖๓ และ ๐๒ ๔๗๕ ๓๐๙๓
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๔ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…