Skip to main content

กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ในวันลอยกระทง กองทัพเรือ​

          ในวันนี้ ๑๔ พ.ย.๕๙ กองทัพเรือ มอบหมายให้ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ต.นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ ณ กองบังคับการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ


          การดำเนินการของศูนย์ฯ จะ​ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะมีประชาชนมาลอยกระทงบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เช่น ตำรวจนครบาล,ตำรวจน้ำ, กรมเจ้าท่า และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ในการที่จะให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่าง 
              สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
              พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนา – อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
              พื้นที่ระหว่าง โรงเรียนนายเรือ – อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า


          เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยทั่วไปจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น สำหรับพื้นที่นอกเหนือจากนี้จะให้การช่วยเหลือตามเหตุการณ์หรือตามความเหมาะสม โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ ๑๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ ถึง ๑๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐


          กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้ดำเนินการเตรียมการทั้งด้านบุคลากร และยุทโธปกรณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เช่น การเปิดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เพื่อฝึกอบรมให้กำลังพลของหน่วย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทักษะและการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การส่งกำลังพลไปให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองเมื่อตกน้ำ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง การสำรวจท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบและปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ท่าเรือสำคัญ ​


          ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ  ขึ้นตรงต่อ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยมีที่ตั้งกองอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ ตั้งอยู่ที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (ในพื้นที่กรมอู่ทหารเรือ) โดยจัดกำลังพลกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  และ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ จาก กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย กำลังพล ๒๐๐ นาย เรือ ๓๔ ลำ รถพยาบาล ๒ คัน รถยนต์ ๕ คัน โดยแบ่งกำลังออกเป็น ๓ หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
              ๑. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๑ ตั้งอยู่ ณ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า -  สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน โดยแยกวางกำลังทางเรือในพื้นที่ๆ มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงหนาแน่น ๒ พื้นที่
                   ๑.๑ หมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานพระปกเกล้าฯ จัดเรือ จำนวน ๑๕ ลำ
                   ๑.๒ หมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำพื้นที่ ๒ รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสะพานพระปกเกล้าฯ – สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน จัดเรือ จำนวน ๘ ลำ
              ๒. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๒ ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เขตบางนา พื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ ท่าเรือบางนา – อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยจัดเรือ จำนวน ๒ ลำ
              ๓. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๓ ตั้งอยู่ ณ กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  โดยจัดเรือ จำนวน ๒ ลำ  
          และได้จัดเรือพร้อมรับสถานการณ์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ (หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.) กรณีมีการร้องขอหรือประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ต้องจัดกำลังไปสมทบเพิ่มเติมในหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม จัดเรือ จำนวน ๗ ลำ การติดต่อสื่อสารกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ สายด่วนกองทัพเรือ ๑๖๙๖ โทร.๐๒ ๔๖๒ ๖๙๖๓ และ ๐๒ ๔๗๕ ๓๐๙๓
                                                                                                 ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๔ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …