Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2012
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดงาน “มหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ๒๐๑๒” ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ที่อิมแพค เมืองทองธานี

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้เข้าประเทศโดยเน้นการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพแบบนานาชาติ โดยงานนี้จะมีการบันทึกสถิตินวดไทยมากที่สุดในโลก (World Record For Thailand) ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๘๐๐ คู่ รัฐบาลได้บรรจุนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Midical Hub โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อเป็นการยกระดับบริการสุขภาพของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่คุณภาพระดับนานาชาติ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การรักษาพยาบาล ๒. การส่งเสริมสุขภาพ ๓. บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ๔. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในอีก ๕ ปีข้างหน้า ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๒๙ ส.ค.๕๕

มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ ณ ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ กทม.

ภายในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลายฝีพระหัตถ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ และผลงานสมาชิกสายใจไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๓๐ ภายในงานปีนี้มีขลุ่ยพิเศษที่จัดขึ้น ๕๐๐ เลา ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และได้รับพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สลักลงบนขลุ่ยมอบให้มูลนิธิเพื่อจำหน่ายในราคาเลาละ ๙,๙๐๐ บาท และมีผลงานคุณภาพ ฝีมือดีของเหล่าสมาชิกสายใจไทย จำหน่ายในราคาย่อมเยา อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผักสดปลอดสารพิษ ข้าวหอมนิลอินทรีย์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีศิลปินนักร้องและนักร้องกิตติมศักดิ์ มาร่วมให้ความบันเทิงในช่วงเวลา ๑๒๐๐-๑๕๐๐ ทุกวัน มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ จัดคณะน…
กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ กำหนดจัดหมู่เรือเดินทางเยือนเมืองท่าเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๕ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมี นาวาเอก พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้บังคับการหมู่เรือเดินทางเยือนเมืองท่าเมดาน

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังเป็น “หมู่เรือเดินทางเยือนเมืองท่าเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เรือหลวงหัวหิน และเรือ ต.๙๙๑ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในการนำเรือในน่านน้ำต่างประเทศให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ ไทยและกองทัพเรืออินโดนีเซีย

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๙ ส.ค.๕๕

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารามอินทรา จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๑๐๐ -๑๘๐๐ เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะชำระภาษีรถยนต์สามารถใช้บริการที่บริเวณท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารามอินทรา โดยจะต้องนำหลักฐานพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์มาแสดง โดยรถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ ที่อายุการใช้งานเกิน ๗ ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน ๕ ปีขึ้นไปต้องมีใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มาแสดงด้วย โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่ก็ได้ และจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี (ป้ายวงกลม) ทันที เช่นเดียวกับมาติดต่อชำระภาษีรถที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่ง ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๕ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ๑๕๘๔ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๓๐ ส.ค.๕๕

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มศิลปินศิลปาศรี จัดนิทรรศการแสดงศิลปะการกุศลศิลปาศรี ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่องาน “หิมพานต์ ๒๕๕๕” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ การจัดนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขต บางขุนเทียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่ามากมายจากศิลปินทั่วประเทศ กว่า ๘๐ ท่าน ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรม จำนวน ๑๐๐ ผลงาน และประติมากรรม ๓๐ ผลงานให้ชม ซึ่งสะท้อนถึงความงดงามอันลี้ลับของป่าไม้ สายน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของเหล่าสรรพสัตว์ในตำนาน

สำหรับผลงานชิ้นเด่น ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ชุดใหม่ของ ศ.ประหยัด พงษ์ดำ ศิลปินแห่งชาติ ผลงานของศิลปินเกียรตินิยมระดับโลก จากประเทศจีน ศ.ซิง เจี้ยน เจี้ยน ที่ให้อารมณ์ดูนุ่มนวลมีชีวิตชีวา รวมถึงงานประติมากรรมเหนือจินตนาการ NAGA โดย อ.ยงเกียรติ กาญจนพายัพ

ผู้สนใจเปิดให้ชม ณ เค วิลเลจ สุขุมวิท ๒๖ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๓๐ …
กองทัพเรือร่วมกับ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร จัดงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐-๑๐๓๐ ณ มณฑลพิธีวัดอรุณราชวราราม โดยกองทัพเรือ จะเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นพระราชพิธีประจำปี ระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ และเดือนอ้าย ถือกันว่า ใครได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทุกกัณฑ์ จะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ น้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศน์ ก็เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับชำระล้างอัปมงคลทั้งปวงได้ ธงชัย กล้วย อ้อย และสิ่งของที่เข้าพิธีเทศน์มหาชาติก็เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ การเทศน์มหาชาตินิยมทำในวันออกพรรษา (เดือน ๑๑) ปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสะดวกสำหรับอานิสงส์ประจำของ ผู้บูชา กัณฑ์ทศพร” นี้ จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่ดี บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นกัน จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาเรียบร้อยทุกประการ

จึงขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง “กั…
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ Theme “จากพระราชดำริ สู่สุขภาวะสังคมไทย” (From Royal Initiatives towards Healthy Thai Society) และการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ Theme “การดูแลเชิงสหสาขาวิชา เพื่อสุขภาพสังคมไทย” (Multidisciplinary Care towards Healthy Thai Society) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาจำนวนกว่า ๔,๐๐๐ คน จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และผู้เข้าอบรมสามารถอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถดูราย…
กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จัดตั้งหน่วยเรือฝึกผสมมิตรประเทศ KAKADU 2012 (นฝ.ผส.มปท.๑๒) ได้ออกเดินทางไปร่วมการฝึกผสม KAKADU 2012 ณ พื้นที่ฝึกบริเวณเมืองดาร์วิน และทะเลบริเวณด้านทิศเหนือของเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

การฝึกผสม KAKADU เป็นการฝึกผสมทางทะเลในลักษณะพหุภาคีของประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน่านน้ำออสเตรเลีย ทำการฝึกปีเว้นปี โดยมีกองทัพเรือออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทางเรือระหว่างกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความชำนาญเกี่ยวกับทรรศนะทางทะเล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการฝึกผสม KAKADU 2012 มี นาวาเอก พีระ อดุลยศักดิ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกต ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฝึกผสมมิตรประเทศ KAKADU 2012 สำหรับหัวข้อการฝึก ประกอบด้วย การฝึกการนำเรือ การฝึกรับ-ส่งสิ่งของในทะเล การฝึกการแก้ปัญหาช่างกล การฝึกเดินเรือในเวลากลางคืน การฝึกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การฝึกตรวจค้น การฝึกยิงปืนประจำเรือ การฝึกป้องกันภัยผิวน้ำ การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ ก…
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ กำหนดจัดนิทรรศการงานปักศิลปาชีพ ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ราชดำเนินกลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

นิทรรศการครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของคณะที่ทำงานถวายด้านต้นแบบผ้าปัก ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ และได้สร้างผลงานมากมาย โดยให้ชาวบ้านปักผ้าตามแนวพระราชดำริ คือ ปักซอยแบบโบราณ อันเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดอ่อน เหมือนภาพวาดจริงๆ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอยากให้ คนไทยได้รู้จักแผ่นดินของตัวเอง งานต้นแบบผ้าปัก จึงมีทั้งเรื่องราวในวรรณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ธรรมชาติ จิตรกรรมฝาผนัง ฯลฯ แสดงภาพปักคู่กับภาพต้นแบบเพื่อให้เห็นถึงความงดงามของงานผ้าปัก และ ยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสอนปักแบบปักซอยขั้นพื้นฐาน สอนวาดภาพสีน้ำขั้นพื้นฐาน การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิล…
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสนองพระราชปณิธานในการหารายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานจัดงานหารายได้ และพระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๒๒๐ ทาง ททบ.๕

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก การแสดงปาฐกถาเกียรติยศเนื่องใน “วันมหิดล” และนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อยจะร่วมกันออกรับบริจาค ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึก

จึงขอเชิญชมรายการพิเศษ วันมหิดลทาง ททบ.๕ ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยร่วมบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๒๒๓๓ (๑๐๐ คู่สาย) ถามปัญหาสุขภาพตลอด ๒ ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๕๙๔๐ (๒๐ คู่สาย) รวมทั้งสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ศิริราชมูลนิธิหรือผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศข้อมูล รพ.ศิร…
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแอพพลิเคชั่นฝนหลวง (Fonluang) ให้ข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝนและปฏิบัติการฝนหลวงรายวัน อัพเดททุก ๔ ชั่วโมง เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีรองรับ ios และ แอนดรอยด์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร พัฒนาระบบสารสนเทศฝนหลวงบนคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส และโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน โดยใช้ชื่อแอพพบิเคชั่นว่าฝนหลวง (Fonluang) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจฝนหลวงในฐานะพระบิดาฝนหลวง อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงาน จากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง แอพพลิเคชั่นฝนหลวงนั้นจะมีการแสดงรายละเอียด ๔ ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพอากาศประจำวันทั่วประเทศ อุณหภูมิ ลักษณะอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และทิศทางลม โดยมีการอัพเดทข้อมูลทุก ๔ ชั่วโมง ส่วนที่ ๒ แสดงข้อมูลพื้นที่ฝนตกประจำวันทั่วประเทศแสดงรายชื่อสถานีที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมใน ๑ ชม. ความเข้มแสง ความกดอากาศ และข้อมูลผลเรดาร์ อัพเดทข้อมูลทุก ๑ ชม. ส่วนบที่…
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “โครงการหลวง ๔๓” Royal Rrojecty 43 ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ และโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้ามาสนองงานในมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่และสินค้าโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักทั่วไป อีกทั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ถึงคุณค่าความงดงามของผ้าไหมไทย ที่เกิดจากความสนพระราชหฤทัยและทอดพระเนตรเห็นความงดงามในงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเกี่ยวกับผ้าไหมที่เกิดขึ้นภายใต้พระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน ในงานปีนี้มีผลิตภัณฑ์แนะนำคือมัลเบอร์รี่ หรือผลหม่อน และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลหม่อน ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเจริญเต็มที่ และมีผลผลิตจากดอยต่างๆ ข้าวกล้องดอย บีทรูท และผลิตภัณฑ์จากโคร…
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กองทัพบก ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดทำโครงการ “ศึกเก้าทัพ” ประกอบด้วย ภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร และหนังสือประวัติศาสตร์ เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนแผ่นดิน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยมาโดยตลอด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเห็นทุกข์สุขของประชาชนอยู่เสมอ แม้ว่าพระองค์ท่าน ทรงพระประชวรอยู่ก็ตาม ทรงไต่ถามด้วยความห่วงใย อยากให้ประชาชนมีความสุข กองทัพจึงได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดทำโครงการศึกเก้าทัพนี้ขึ้น โดยภาพยนตร์สารคดีกึ่งละคร จะดำเนินเรื่องให้สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพิ่มสีสันภาคละคร เน้นถึงพระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทยให้ประชาชนได้รับรู้และภาคภูมิใจอันนำมาซึ่งความตระหนักถึงความรักชาติ รู้รักสามัคคีและหวงแหนแผ่นดิน ส่วนหนังสือประวัติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์หรือ “ทมยันตี” เป็นบรรณาธิการหนังสือ…
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งว่า ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกลวงเงินจากประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการต่างๆ หลายรูปแบบ ทำให้ประชาชนหลายรายได้รับความเดือดร้อน สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มมิจฉาชีพจะแอบอ้างว่า เป็นผู้มาร่วมลงทุนในกองทุน บอกว่าได้รับผลตอบแทนสูง หรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมิจฉาชีพกลุ่มนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และหลอกลวงว่าจะทำให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนว่า หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือปรึกษาปัญหาทางการเงิน สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันและเวลาทำการ หรือติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Call Center 1213 ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๓๔๒ ๑๐๔๕ ทางไปรษณีย์โดยส่งจดหมายไปที่ส่วนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ ๓…
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด) บริการรับทำพระราชบัญญัติและประกันภัยรถยนต์ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ให้แก่สมาชิก ซึ่งมีบริษัทประกันภัยให้เลือก ๑๘ บริษัท อาทิ วิริยะประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, ประกันภัยศรีเมือง, ประกันคุ้มภัย, เทเวศประกันภัย, อลิอันซ์ประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, LMG ประกันภัย, สินทรัพย์ ประกันภัย, อาคเนย์ประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัย, M.S.I.G ประกันภัย คูเนียประกันภัย, ไทยศรีประกันภัย, นวกิจประกันภัย,นำสินประกันภัย ,เอเชียประกันภัย และเจ้าพระยาประกันภัย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.วด.หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๔๘๐๘

ข้อมูล สอ.วด.

๒๓ ส.ค.๕๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตรงกับวันพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี ของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรับกับการประกาศขององค์การยูเนสโก ที่ยกย่องให้สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ ทรงมีพระราชดำริถึงการเฉลิมฉลองที่จะจัดขึ้น ควรเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนหมู่มาก และเป็นสิ่งถาวรที่จะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันวัสสาฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลที่สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างพระราชทานแก่สภากาชาดไทย ทั้งยังพระราชทานพระราชานุเคราะห์มาโดยตลอด ปัจจุบันคับแคบไม่พอแก่ความต้องการ จึงควรสร้างอาคาร เป็นศูนย์รักษาพยาบาลรวม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกอันเป็นการ สืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ร้อนของประชาชนทั่วไปให้คงอยู่สืบไป มูลนิธิฯ จึงได้จั…
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ฉลองสองพระองค์ฯ Olympic Day 2012” ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕๐๐ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๑๐๔๕, ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๔๕ และสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ ๐ ๒๖๒๘ ๘๓๖๑

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๒๔ ส.ค.๕๕

กองทัพเรือ โดยกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เวลา ๑๘๐๐

กองทัพเรือกำหนดให้วันที่ ๔ กันยายนของทุกปี เป็น “วันเรือดำน้ำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์การมีเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่อดีตทหารเรือที่เคยเป็นนักดำเรือดำน้ำและอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตนักดำเรือดำน้ำผู้ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของเรือดำน้ำ ตลอดจนแนวความคิดและความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถเรือดำน้ำของกองทัพเรือ

การจัดงาน “วันเรือดำน้ำ” ในปีนี้ นอกจากจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตนักดำเรือดำน้ำ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้จัดให้มีการบรรยาย/เสวนาหัวข้อ “สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” โดย พลเรือตรี วิเลิศ สมาบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ , จัดฉายสารคดีเรื่อง ประวัติเรือดำน้ำไทย โดยทีมงานสารคดีสะพานเดินเรือ, การบรรยาย/เสวนา หัวข้อ “มุมมอง…
กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้แก่บุคคลต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กล่าวคือ เป็นผู้ที่ กองทัพเรือ เห็นสมควรหรือเป็นผู้สนับสนุน กองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ห้อง ชมชลธี อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ชั้น ๓) หอประชุมกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ มีผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายทั้งสิ้น จำนวน ๙๓ ราย อาทิเช่น คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และนายประกิต ชมพูคำ ผู้ว่าการประปานนครหลวง และชาวต่างประเทศ MR.STIG VAGT-ANDERSEN กงสุลกิตติมศักดิ์เดนมาร์ค และนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย เป็นต้น

“สหัทยานาวี”มีความหมายว่า กองทัพเรือขอบคุณที่ได้รับความร่วมใจ การประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกช…
เมื่อวานนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๐๓๐-๑๒๓๐ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างหน่วยงานหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “ศรชล.” จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๔๐ โดยได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) มีความมุ่งหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันได้แก่ การมีเอกราช อำนาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยทางทะเล ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรืองของชาติ อันเนื่องมาจากทะเล รวมทั้ง ความมั่งคั่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศด้านกิจการทางทะเล และเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้านระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกั…
กองทัพเรือ โดยสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีต้อนรับและงานเลี้ยงรับรองนักกีฬาเรือพายที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๐ ลอนดอนเกมส์ ๒๐๑๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗๐๐ ณ ห้องประชุม อาคารราชนาวิกสภา แขวงพรานนก เขตบางกอกน้อย กทม. การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ ๓๐ ลอนดอนเกมส์ ๒๐๑๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ค.-๑๒ ส.ค.๕๕ โดยประเทศไทยมีนักกีฬาเรือพายผ่านเข้ารอบจำนวน ๒ คน คือ เรือเอกหญิง พุทธรักษา นีกรี โรเด็นเบิร์ก ประเภทเรือกรรเชียง และนายแฮร์มันน์ ลุดวิค ฮุสไลน์ ประเภทเรือคายัคสลาลอม งานเลี้ยงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกียรติและชื่นชมความสามารถของนักกีฬาเรือพายไทยที่สามารถไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้กับนักกีฬาและเยาวชนเรือพายรุ่นต่อไป ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของกีฬาเรือพายข้อมูล สมาคมเรือพายฯ

๒๑ ส.ค.๕๕

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ “โครงการบ้าน ธอส.-ธปท. เพื่อผู้ประสบอุทกภัย” สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่ประสบอุทกภัยให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้างต่อเติม ไถ่ ถอน ชำระหนี้ที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์ฯ และลดดอกเบี้ย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน ๓ ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ๓ % ต่อปี นาน ๕ ปีแรก หลังจากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00 % ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-0.50 % ต่อปี (กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR) ผู้ที่สนใจเตรียมเอกสารให้ครบสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด และทำนิติกรรมภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการดังกล่าวฯ สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. และลูกค้าใหม่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่…
กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เวียดนาม ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเล นั้น มีกำหนดจัดประชุมปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างความสามัคคีเพี่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตต่อไป โดยในปี ๒๕๕๕ นี้ กองทัพเรือไทย เป็นเจ้าภาพ มี พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมฯ ฝ่ายไทย พลเรือตรี ฟาม วัน หวน รองเสนาธิการทหารเรือเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเวียดนาม โดยในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเวียดนามจะเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

ข้อมูล ยก.ทร.

๒๐ ส.ค.๕๕

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา และฉลอง ๘๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ สมาคมนักเรียนเก่าสวิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สวิตเซอร์แลนด์ประเทศไทย กำหนดจัดงาน “สยามนิทรรศน์รัชมงคล” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน

ประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น และยาวนานกว่า ๘๐ ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๓๑ และมาบรรจบกับวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ จึงร่วมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์นานนับ ๑๐ ปี เพื่อให้ชาวไทยได้รับทราบ ภายในงานจะเผยแพร่ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์มีการฉายวีดิทัศน์ “ตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท” ที่ผู้จัดได้ถ่ายทำจากสถานที่จริงใน…
กรมกำลังพลทหารเรือ จัดการวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพให้แก่กำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและบริเวณใกล้เคียงครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยก่อนการวิ่งแข่งขันจะมีการตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิตพร้อมกับมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข

จึงขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมวิ่งแข่งขันฯ พร้อมรับของรางวัลในวันดังกล่าว

ข้อมูล กพ.ทร.

๑๗ ส.ค.๕๕

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระ
ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณศรีย่าน เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียล อายุราว ๑๐๐ ปี แบ่งออกเป็น ห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ รวม ๗ ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.๑๗๕๖ ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ซึ่งค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และยังได้รวมเอามรดกทางวัฒนธรรมของการจัดดอกไม้ไทยมาจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน และมีชิ้นงานสำคัญคือภาพร่างผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สกุล อินทกุล ซึ่งมีชิ้นงานดอกไม้สำหรับงานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และผลงานจากหนังสือ “ดอกไม้ไทย” ที่จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ในปี พ.ศ.…
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระ
ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณศรีย่าน เป็นบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียล อายุราว ๑๐๐ ปี แบ่งออกเป็น ห้องจัดนิทรรศการทั้งชั้น ๑ และชั้น ๒ รวม ๗ ห้อง หนึ่งในนั้นจัดแสดงเอกสารเก่าแก่ เช่น ตำราลับแห่งการจัดดอกไม้แบบโชกะของอิเคโนโบะ หนังสือม้วนโบราณอายุราวปี ค.ศ.๑๗๕๖ ซึ่งเทียบเท่าสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังเป็นที่รวมของภาพถ่ายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ซึ่งค้นคว้ามาได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และยังได้รวมเอามรดกทางวัฒนธรรมของการจัดดอกไม้ไทยมาจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน และมีชิ้นงานสำคัญคือภาพร่างผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สกุล อินทกุล ซึ่งมีชิ้นงานดอกไม้สำหรับงานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และผลงานจากหนังสือ “ดอกไม้ไทย” ที่จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ในปี พ.ศ.…
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังใน ๓ เกาะ อย่างไม่มีกำหนด ประกอบด้วย เกาะทองหลวง เกาะกระ และเกาะเทียน ทั้งนี้ เพื่อรอการฟื้นตัวของปะการังจากปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ประกอบกับที่เกาะปะการังทั้ง ๓ เกาะดังกล่าวไม่ค่อยเป็นที่นิยมดำน้ำชมปะการังของนักท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกระแสน้ำค่อนข้างรุนแรงในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งที่เหมาะในการท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบกับแนวปะการังมีการฟื้นตัวซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าปะการังจะกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม

ส่วนเกาะที่เป็นแหล่งดำน้ำปะการัง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในประกาศห้ามดำน้ำชมปะการังของกรมอุทยานฯ อีก ๙ เกาะ ประกอบด้วย เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก หรือเกาะตุ๊น เกาะเทียน ๒ เกาะกลาง เกาะมะปลิง ๑ เกาะมะปลิง ๒ เกาะยักษ์ หรือยักษ์ใหญ่ และเกาะยักษ์เล็ก นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไป ดำน้ำชมปะการังได้ตามปกติ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๑๗ ส.ค.๕๕

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีสิทธิขอรับทุนฯ ได้เพียง ๑ ทุน บุตรจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับอุดมศึกษา ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาจาก สอ.วด.ในปีที่แล้ว และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๑๓๖๑

สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ ให้ยื่นใบสมัครที่ สอ.วด.พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษาหรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือใบรับรองผลการศึกษา, ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ , สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกและบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน, กรณีที่ชื่อ-สกุลในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุลภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อมูล สอ.วด.

๑๖ ส.ค.๕๕

กองทัพเรือ ร่วมกับบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยเปิดรับสมัครบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ อายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี เข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมะ เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทางบริษัทวิริยะกิจได้จัดเตรียมหนังสือธรรมะ “สูตรลับดับความร้อน” ของพระมหาวุฒิชัยฯ แจกให้แก่ผู้สมัครเพื่อเป็นคู่มือศึกษาก่อนการทดสอบคนละ ๑ เล่ม

การจัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยนำธรรมะมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ

จึงขอเชิญบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “วัยรุ่นร…
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด โขน วิจิตรนาฎศิลป์ไทย จำนวน ๖ ตอน ความยาวตอนละ ๓ นาที เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงฟื้นฟูและสนับสนุนโขน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้กลับคืนสู่ความนิยมและธำรงอยู่เป็นมรดกศิลป์ ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจสืบไป

สารคดีชุดโขน วิจิตรนาฏศิลป์ไทย จะนำเสนอเรื่องราวศิลปะการแสดงซึ่งผสมผสานศาสตร์และศิลปะไทยหลากหลายแขนง สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชั้นครู และช่างฝีมือชั้นสูงในแผ่นดิน ทั้งเรื่องราวการออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกายอันงามวิจิตร การประดิษฐ์ท่วงท่าร่ายรำขึ้นใหม่ที่ผสมผสานการอนุรักษ์ท่ารำแบบโบราณได้อย่างลงตัว การค้นคว้าและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างหัวโขน การคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการแต่งหน้าโขนให้งดงามคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความงามของจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเป็นฉากและเครื่องประกอบฉาก

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา…
ในวันนี้ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๘๓๐ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดมหกรรมการจัดความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ณ สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ ภายในงานจะจัดฉายวีดิทัศน์เรื่องเส้นทางสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ กรมแพทย์ทหารเรือ การจัดนิทรรศการ ประกวดผลงานและมอบรางวัล พร้อมกับจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Success story เรื่อง “การจัดการความรู้จากการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติทางน้ำของกรมแพทย์ทหารเรือ” บรรยายโดยวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดมหกรรมจัดการความรู้ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๑๕ ส.ค.๕๕

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จะจัดงาน “นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕ หรือ Thailand Research Expro 2012” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ การจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๗ ซึ่ง วช.ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศในการนำเสนอผลงานวิจัยมาจัดแสดง เพื่อให้เห็นศักยภาพของนักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ และชุมชนสังมคม ตัวอย่างผลงานที่นำเสนอ อาทิ การอนุบาล กุ้งตัวตลก การใช้ประโยชน์จากแป้งถั่วเขียวเพาะงอกแทนที่แป้งสาลี การผลิตทาร์ต การพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ เครื่องสูบน้ำแบบกระทุ้ง ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๙๗๗๕ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๑

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๑๕ ส.ค.๕๕

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดโครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี จำนวน ๙๐ รูป เป็นเวลา ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการดังกล่าว โดยบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา หรือจะร่วมบริจาคเป็นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรพชา ๑ รูป มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน ๖,๐๐๐ บาท สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่แผนกการเงินโรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๐ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๙-๒-๓๓๘๑๕-๓ ชื่อบัญชี “โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติฯ” สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๙๐

ข้อมูล รร.ตท.สปท.

๑๕ ส.ค.๕๕

มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงบประมาณ กองทัพบก กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมชลประทาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน”

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือ สร้างสรรค์องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้และขยายผลสำเร็จไปสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และที่ทำหน้าที่ในการสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยนำผลสำเร็จที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ประจักษ์แล้ว มาจัดแสดงภายในงาน โดยหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินั้น มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ร้อยเรียงเรื่องราวนับจากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริ รวมถึงหลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่พระราชดำริในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน ตลอดจนการนำเสนอผลสำเร็จในโครงการอันเนื่…
กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำสื่อมวลชนทำข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

การนำสื่อมวลชนไปรับทราบภารกิจของหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จะทำให้สื่อสามารถเผยแพร่ข่าวสาร การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทัพเรือ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำหรับครั้งนี้จะนำสื่อมวลชนไปทำข่าวประชาสัมพันธ์ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน (ค่ายเทวาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี) และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาที่ประสบปัญหาการลักลอบกระทำผิดกฎหมายด้านต่างๆ บ่อยครั้ง อาทิ การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบนำสินค้าหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรเข้าประเทศ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งนับเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติ

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๑๔ ส.ค.๕๕

กองทัพเรือ โดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ (ฝกร.ศพส.ทร.) จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่าง ๑๓-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดตราด และในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองบัญชาการป้องกันชายแดนด้านจันทบุรี และตราด จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนฯ และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคม เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่…
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะครบรอบการดำเนินงาน ๖๐ ปี ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ธนาคารจึงได้จัดให้มีการประกวดชิงทุนการศึกษา “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๖๐ ปี ธอส.พร้อมคำขวัญ” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๖๐ ปี และคำขวัญ เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมครบรอบ ๖๐ ปี ของธนาคารสงเคราะห์ และเป็นการสร้างการรับรู้แก่สาธารณชนในวงกว้าง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร”

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๖๐ ปี ธอส.พร้อมคำขวัญชิงทุนการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้มีสิทธิ์ส่งตราสัญลักษณ์และคำขวัญเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดแนวคิดและรายละเอียดของผลงาน คือ ๑. ภาพตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ต้องสามารถสื่อความหมายของการเฉลิมฉลองการสถาปนา ๖๐ ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๒. ภาพตราสัญลักษณ์ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีตัวเลข ๖๐ เป็นเลขไท…
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ดวงประทีปแห่งแผ่นดินประทีปแห่งปัญญา สู่งานพัฒนาเกษตรกรรม”ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในปี ๒๕๕๕ เป็นที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
การจัดงานครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของกระทรวงฯ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเสวนา การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานตา…
กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรม “ครอบครัวนาวี รักษ์สิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๓๐๐ ณ หอประชุม ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีในครอบครัว และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการรวมพลังครอบครัวของกองทัพเรือในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การบรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝ…
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา จัดโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ ๘๐๐ โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการฯ สามารถบริจาคได้ ๒ รูปแบบ คือ

๑. บริจาคเงิน ๒๐,๐๐๐ .- บาท เพื่อซื้อตู้พร้อมหนังสือ และทางบริษัทนานมีบุ๊คส์ จะร่วมสมทบหนังสือใหม่มูลค่า ๑๒,๐๐๐ .-บาท รวมมูลค่า ๓๒,๐๐๐ .- บาทเพื่อมอบให้กับ ๑ โรงเรียน และจะได้รับการจารึกชื่อหรือบริษัทและโลโก้ที่ตู้หนังสือ

๒. บริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อหนังสือมอบให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จะบริจาคหนังสือใหม่สมทบมูลค่าเท่ากัน เช่น บริจาค ๑,๐๐๐ .- บาท เพื่อซื้อหนังสือ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จะร่วมสมทบหนังสือใหม่ มูลค่า ๑,๐๐๐ .- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ .- บาท

จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมมอบอนาคต มอบปัญญาผ่านหนังสือให้แก่เด็กและเยาวชนของไทย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านนานมีบุ๊คส์ ทุกสาขา หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๖๖๒ – ๓๐๐๐ ต่อ ๔๓๐๙ และเว็บไซต์ www.nanmeebooks.com

ข้อมูล นสพ.สยาม…
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น โดยรับสมัครเฉพาะผู้ชายอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. ๖ ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ไม่มีรอยสัก ไม่มีความประพฤติเสียหาย สายตาปกติ และตาไม่บอดสี ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ไม่เป็นผู้ต้องห้ามเข้าประเทศ และไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องไปฝึกงานกับสถานประกอบการที่ทาง IM จัดให้เท่านั้น ระยะเวลาฝึกงาน ๑ ปี หรือ ๓ ปี ระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงตามกำหนด ผู้สำเร็จการฝึกงานครบตามหลัดสูตร ๑ ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เยน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำน…
กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ จะทำการฝึกผสม KAKADU ๒๐๑๐ ร่วมกับกองทัพเรือออสเตรเลีย ณ เมืองดาร์วิน เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะยุทธวิธีปราบเรือดำน้ำ โดยกองทัพเรือออสเตรเลียจะจัดเรือดำน้ำ ๑ ลำ เข้าร่วมการฝึก ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่กองทัพเรือจะได้รับทราบการปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำของชาติต่าง ๆ ได้เห็นความก้าวหน้าของเรือ และระบบอาวุธสมัยใหม่ และได้รับความรู้ประสบการณ์ในการฝึกผสมในน่านน้ำต่างประเทศ การฝึกในครั้งนี้การประกอบกำลังของกองทัพเรือได้จัด เรือหลวงรัตนโกสินทร์ จากกองเรือฟรีเกตที่ ๑ เป็นเรือฝึก มี นาวาเอก พีระ อดุลยาศักดิ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกต ที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฝึกผสมมิตรประเทศ KAKADU ๒๐๑๐

นอกจากนี้ กำลังทางเรือของกองทัพเรือจะเข้าร่วมการฝึก Passage Exercise ตามคำเชิญของ ผู้บัญชาการทหารเรือบรูไน ร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ ส.ค.๕๕

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติ ฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรพืช

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ในพื้นที่สวนพฤกศาสตร์ ได้ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕๐๐ – ๑๙๐๐ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยช่างภาพต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่สวนพฤกษศาสต…
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการ “ผึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี” เนื่องในปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยประกอบด้วย กิจกรรม “ ๑ นาที ถวายพุทธชยันตี” ซึ่งจะให้นักเรียนในโรงเรียน ทั่วประเทศนั่งสมาธิทุกวัน วันละ ๑ นาที ก่อนเข้าเรียน พร้อมกันนี้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้เชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศร่วมสวดมนต์พร้อมกันทุกสัปดาห์ โดยใช้บทสวดพุทธชยันตี ที่มีเนื้อหากล่าวถึงชัยชนะของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง

นอกจากนี้โครงการยังมีกิจกรรมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่ประทานจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะนำมาจัดแสดงที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร บริเวณรอบภูเขาทอง ในช่ว…
กิจการร้านค้าสวัสดิการกองทัพเรือ จัดจำหน่ายข้าวสารและสินค้าราคาถูกพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและ ลดภาระค่าครองชีพให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจำหน่ายเป็นชุด ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ตราฉัตร ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง และน้ำมันปาล์ม ตรามรกต ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวด โดยจัดจำหน่าย บริเวณลานจอดรถยนต์ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพ ฯ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐ – ๑๔๐๐

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สนใจซื้อสินค้าราคาถูก กรุณานำบัตรประจำตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้า ซึ่ง ๑ คน มีสิทธิ์ซื้อได้ ๑ ชุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๔๑๐ และ ๕๕๔๒๙ หรือดูข้อมูลได้ที่ www.navy.mi.th/navyshopข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๘ ส.ค.๕๕

ปัจจุบันมีผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงเปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมได้ล่วงหน้า โดยสามารถจองคิวได้ด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ ดังนี้

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ติดต่อหมายเลข ๐ – ๒๔๑๕ – ๗๓๓๗ ต่อ ๒๐๔ – ๕

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ ติดต่อหมายเลข ๐ – ๒๔๓๓ – ๔๗๗๓

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ติดต่อหมายเลข ๐ – ๒๓๓๓ – ๐๐๓๕

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ ติดต่อหมายเลข ๐ – ๒๕๔๓ – ๕๕๑๒

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ติดต่อหมายเลข ๐ – ๒๒๗๑ – ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๐๑ – ๔ หรือ ๑๕๘๔

สำหรับในส่วนภูมิภาคสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจะเปิดรับคำขอตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้น ๆ

ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ ติดต่อจองคิวด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันเดียวกัน และจะออกใบนัด เพื่อให้เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา ที่ระบุ ตามลำดับ สำหรับผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม และดำเน…
กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๕ อัตรา กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครผู้ที่สัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและ หมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๗ หลักฐานการสมัครประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ใบกองหนุน ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ

ผู้ที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล ที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๔๑๕๒ และพื้นที่สัตหีบ สมัครได้ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ – …
.เนื่องด้วยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน ๘๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการสนองพระราชดำริตามโครงการธนาคาร โค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสเป็นเจ้าของโค – กระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานโครงการที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ให้เกิดความรัก สามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการรวมใจจากทุกภาคส่วนและ ปวงชนชาวไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพิธีดังกล่าวจะจัดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่ต้องการร่วมพิธีสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๖…
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา ประจำประเทศไทย จัดงาน “ความสัมพันธ์อยุธยา-ศรีลังกา” ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ โดยอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของศรีลังกา คือ “พระเขี้ยวแก้ว” (องค์จำลอง) จากเมืองแคนดี้ ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ขบวนแห่ เอสาละ เปราเหรา พร้อมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์พื้นเมือง และสาธิตงานหัตถกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก รวมถึงการจำหน่ายอาหารหลากหลายรายการ

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานทูตศรีลังกา โดยนอกจากจะเป็นการย้อนรำลึกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้กราบสักการะพระเขี้ยวแก้ว เปรียบเสมือนได้เดินทางไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า และได้นมัสการพระธรรมคำสอนในพระคัมภีร์ใบลานที่นำมาจัดแสดงด้วย

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานได้ตามวัน…
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ดวงประทีป แห่งแผ่นดิน ประทีปแห่งปัญญา สู่งานพัฒนาเกษตรกรรม” ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการพัฒนาการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร การเสวนา การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน ซึ่งจะได้รับความรู้ และยังได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๑ ส.ค.๕๕

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปประชาสัมพันธ์การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ให้ประชาชนได้ทราบ

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในหัวข้อ “คู่พระบารมี องค์พระแม่หลวงของปวงประชา” บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี โดยมี พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดแสดงในวันที่ ๒๘ สิงหาคม เป็นรอบประชาชนทั่วไป และในวันที่ ๒๙ สิงหาคม เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน ณ หอประชุมใหญ่ …