Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2016

กองทัพเรือ พิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถและเรือ ตั้งแต่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทหารเรือ ได้พิจารณา ปรับการปฏิบัติ บริการรถ/เรือ ตั้งแต่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป ดังนี้
                ๑. รถยนต์โดสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๕ คัน ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๒๐๐ ดังนี้
                    เส้นทางที่ ๑ รพ.ปิ่นเกล้า – สนามหลวง ๒ คัน
                    เส้นทางที่ ๒ สายใต้ใหม่ (สถานีปิ่นเกล้า) – สนามหลวง ๓ คัน
                ๒. เรือด่วนและเรือข้ามฝาก จำนวน ๓ ลำ
                     ๒.๑ เรือด่วน จำนวน ๒ ลำ ออกพร้อมกัน ท่าช้าง – สาทร ออกในเวลา ๐๗๐๐ ๐๘๐๐ ๐๘๓๐ ๑๗๐๐ ๑๘๐๐ และ ๑๘๓๐
                     ๒.๒ เรือเวรข้ามฝาก จำนวน ๑ ลำ ระหว่าง ท่าราชนาวิกสภา ยศ.ทร. – ท่านิเวศน์ฯ เวลา ๐๖๐๐ – ๒๒๐๐ ทั้งนี้ หากประชาชนยังหนาแน่น ขส.ทร.จะเพิ่มจำนวนยานพาหนะ/เที่ยว/ขยายเวลาบริการ จนกว่าประชาชนจะเบาบาง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ (วันและเวลาราชการ) และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗ (นอกเวลาและวันหยุดราชการ)

                                                                                                               …

เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ศูนย์ PIPO สมุทรสาคร และองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ ศรชล. และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อาทิ พล.ร.ท.ปกรณ์ วานิช เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผอ.ศรชล.เขต ๑ ผู้แทนจากกรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) สมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงรับฟังรายงานปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากหัวหน้าศูนย์ PIPO สมุทรสาคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการตรวจเรือ ตรวจแรงงานภาคประมงของเจ้าหน้าที่ ณ องค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร 


           ทั้งนี้ ศปมผ. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ทั้งกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมยุโรป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ และอีกหลายหน่วยงาน …

ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดบางนานอก

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๙ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ ณ วัดบางนานอก แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ การทอดกฐินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงพุทธศาสนา โดยปัจจัยที่ได้จากการบริจาคจะนำเป็นทุนในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา และประกอบสังฆกรรมต่างๆ ต่อไป           วัดบางนานอก เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมถนนสรรพาวุธ ไม่ปรากฏปีที่สร้างโดยประมาณกันว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณราว พ.ศ.๒๔๐๐ ในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดปากคลองบางนา แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ไปตามสภาพภูมิประเทศและสถานที่ตั้งที่มีอีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตอนด้านนอกนิยมเรียกว่า วัดบางนานอก ส่วนวัดปากคลองบางนาอยู่ในที่ลุ่มด้านในจึงเรียกกันจนติดปากว่า วัดบางนาใน มาจนถึงปัจจุบัน วัดบางนานอกมีปูชนียวัตถุและโบราณสถานที่เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป คือ พระประธานอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปี หลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปอายุเก่าแก่กว่า ๑๓๐ ปี พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางรัต…

กองทัพเรือกำหนดหลักเกณฑ์การขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดการเสนอขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับสภากาชาดไทย โดยสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ได้ที่ http://www.navy.mi.th/person หรือ http://info.navy.mi.th/person 
          กรณีเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในร้านกองทัพเรือ ในงานกาชาดประจำปี หรือปฏิบัติงานในคณะกรรมการกาชาดคอนเสิร์ต จะต้องแสดงหลักฐาน อันประกอบด้วย 
               ๑.  บัญชีรายชื่อ บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอขอเป็นรายบุคคล 
               ๒.  สำเนาประกาศนียบัตรเหรียญกาชาดครั้งสุดท้าย (กรณีขอชั้นที่ ๒ หรือชั้นที่ ๑) 
               ๓.  สำเนาของหน่วยที่ให้ไปปฏิบัติงาน (สำเนาแยกเป็นรายบุคคล)
                     กรณีบริจาคโลหิต ให้แนบสำเนาหลักฐานการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย 
          ขอให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ รวบรวมรายชื่อพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส่งถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
          รายละเอียดต่าง ๆ สามารถประสานเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี บุญเ…

กองทัพเรือ พิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถและเรือ ตั้งแต่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป

เนื่องจาก มีการปิดเส้นทางการจราจร จำนวน ๒๗ เส้นทาง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อรองรับประชาชนเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๙ – ๓๐ ต.ค.๕๙ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้พิจารณา ปรับการปฏิบัติ บริการรถ/เรือ ตั้งแต่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป ดังนี้
               ๑. รถยนต์โดสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๕ คัน ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๒๐๐ ดังนี้
                    เส้นทางที่ ๑ รพ.ปิ่นเกล้า – สนามหลวง ๒ คัน
                    เส้นทางที่ ๒ สายใต้ใหม่ (สถานีปิ่นเกล้า) – สนามหลวง ๓ คัน
               ๒. เรือด่วนและเรือข้ามฝาก จำนวน ๓ ลำ
                    ๒.๑ เรือด่วน จำนวน ๒ ลำ ออกพร้อมกัน จากเดิม ท่าช้าง – สาทร เป็น ท่านิเวศน์ฯ (ติดท่าช้าง) – สาทร ออกในเวลา ๐๗๐๐ ๐๘๐๐ ๐๘๓๐ ๑๗๐๐ ๑๘๐๐ และ ๑๘๓๐
                    ๒.๒ เรือเวรข้ามฝาก จำนวน ๑ ลำ ระหว่าง ท่าราชนาวิกสภา ยศ.ทร. – ท่านิเวศน์ฯ เวลา ๐๖๐๐ – ๒๒๐๐
          ทั้งนี้ หากประชาชนยังหนาแน่น ขส.ทร.จะเพิ่มจำนวนยานพาหนะ/เที่ยว/ขยายเวลาบริการ จนกว่าประชาชนจะเบาบาง ติดต่อสอบถามข้อ…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดบางนานอก แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๓๐ โดยมีหัวหน้าคณะทำงานจัดงานทอดกฐินสามัคคีฯ คณะทำงานฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี 
          สำหรับวัดบางนานอก เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้างที่ชัดเจน ซึ่งประมาณกันว่าน่าจะก่อสร้างในราว พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดปากคลองบางนา แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ไปตามสภาพภูมิประเทศและสถานที่ตั้งที่มีอีกวัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตอนด้านนอกนิยมเรียกว่า วัดบางนานอก ส่วนวัดปากคลองบางนาอยู่ในที่ลุ่มด้านในจึงเรียกกันจนติดปากว่า วัดบางนาใน มาจนถึงปัจจุบัน
                                                                                                             ข้อมูล สลก.ทร. ๒๘ ต.ค.๕๙

กองทัพเรือ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศและเรือบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดให้การบริการรถยนต์และเรือให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียด ดังนี้
          ๑. รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน ให้บริการในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๒๒๐๐ ใน ๓ เส้นทาง ดังนี้ 
               ๑.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน
               ๑.๒ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน
               ๑.๓ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ – สนามหลวง จำนวน ๑ คัน
          ๒. เรือด่วนและเรือข้ามฝาก จำนวน ๓ ลำ
                ๒.๑ เรือเวรด่วนทางธุรการ เส้นทางท่าช้าง - ท่าสาทร ช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐ และ ช่วงเย็นระหว่างเวลา ๑๗๐๐ – ๑๘๐๐ จำนวน ๒ ลำ (สำหรับในวันหยุดราชการ ตามแต่จะมีประกาศ)
                ๒.๒ เรือข้ามฟาก เส้นทางท่าราชนาวิกสภา - ท่านิเวศน์วรดิฐ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ –  ๒๒๐๐ จำนวน ๑ ลำ
         …

แจ้งปิดการจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง ๒๗ เส้นทาง ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙

กองอำนวยการสนามหลวง แจ้งปิดการจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง ๒๗ เส้นทาง ปิดการจราจรเต็มรูปแบบรอบพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม โดยตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ เป็นต้นไป จะปิดถนนทั้งหมด ๒๗ สาย ประกอบด้วย 
               ๑. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
               ๒. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
               ๓. ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ
               ๔. ถนนสนามชัย จากแยกป้อมเผด็จ ถึง หน้า สน.พระราชวัง
               ๕. ถนนหับเผย
               ๖. ถนนหลักเมือง
               ๗. ถนนกัลยาณไมตรี ถึง สะพานช้างโรงสี
               ๘. ซอยสราญรมย์
               ๙. ถนนพระจันทร์
               ๑๐. ถนนมหาราช ตลอดสาย
               ๑๑. ถนนท้ายวัง ตลอดสาย
               ๑๒. ถนนเชตุพน
               ๑๓. ถนนเศรษฐการ
               ๑๔. ถนนเจริญกรุง จาก วงเวียน รด. ถึง แยกสะพานมอญ
               ๑๕. ถนนพระพิพิธ
               ๑๖. ถนนราชดำเนินนอก จาก แยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๗. ถนนนครสวรรค์ จาก แยก จักรพรรดิพงษ์ ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๘. ถนนหลานหลวง จาก แยก…

ศปมผ. ร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าติดตามลูกเรือประมงที่ติดค้างอยู่ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ จากการที่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือในการนำลูกเรือประมงจำนวน ๑๐ คน กลับจากประเทศอินโดนีเซีย เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง จากการประสานกับหน่วยงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศทำให้ทราบว่า ยังคงมีลูกเรือประมงตกค้างอยู่ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง ศปมผ. จะดำเนินการเร่งรัดประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมลูกเรือประมงดังกล่าวต่อไป 
          ทั้งนี้จากสภาพภูมิประเทศของอินโดนีเซียที่มีลักษณะเป็นเกาะ จึงทำให้การตรวจสอบ ค้นหา และรวบรวม เป็นไปอย่างลำบาก แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้รับก็ยังสามารถที่จะทำให้สามารถเดินหน้าต่อไป เพื่อนำลูกเรือประมงที่ยังคงตกค้างอยู่ ณ ประเทศอินโดนีเซียจากปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กลับสู่ประเทศไทยต่อไป
                                                                                                     ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๘ ต.ค.๕๙

กองทัพเรือ จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า วันเสาร์ที่ ๕ พ.ย.๕๙

กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันเสาร์ที่ ๕ พ.ย.๕๙
          วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มีชื่อเสียงด้านพระเครื่องของหลวงปู่ศุข สาเหตุที่เรียกว่าวัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื่องจากเดิมมีต้นมะขามเก่าแก่ต้นหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัด ปัจจุบันวัดปากคลองมะขามเฒ่า ยังมีกุฏิของหลวงปู่ศุข เป็นแบบทรงไทยโบราณ ภาพถ่ายและข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งหุ่นขี้ผึ้ง และรูปหล่อของหลวงปู่ศุข พร้อมด้วยรูปหล่อของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่สักการบูชา และวัดนี้ยังมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในพระอุโบสถติดอยู่ตามผนังเป็นภาพพุทธประวัติที่ทรงวาดร่วมกับข้าราชบริพาร เขียนไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เพื่อถวายหลวงปู่ศุข เมื่อครั้งสร้างพระอุโบสถ ซึ่งทางวัดอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐…

กองทัพเรือรับสมัครข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ชั้นยศ จ่าเอก – พันจ่าเอก ไม่จำกัดพรรค – เหล่า ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดหนองคาย มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
          ข้าราชการสังกัดกองทัพเรือของหน่วยต่าง ๆ หากมีความประสงค์จะไปช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมทั้งแนบหนังสือยินยอมการไม่เรียกร้องสิทธิกำลังพลเป็นกรณีพิเศษของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนอกกองทัพเรือ และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด ให้กรมกำลังพลทหารเรือ ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๕๘๔๑๐
                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร./สลก.ทร. ๒๗ ต.ค.๕๙

กองทัพเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ครบรอบวันสวรรคต ๑๕ วัน ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ต.ค.๕๙

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอุลยเดช ครบรอบวันสวรรคต ๑๕ วัน ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นที่ในความรับ      ผิดชอบของ ทร. โดย พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๐๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดดังนี้
               ๑. พื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ สลก.ทร. เป็นหน่วยดำเนินการ
               ๒. พื้นที่ จว.ชลบุรี และ จว.ระยอง ให้ กร. เป็นหน่วยดำเนินการ
               ๓. พื้นที่ จว.นครศรีธรรมราช จว.สุราษฎร์ธานี และ จว.สงขลา ให้ ทรภ.๒ เป็นหน่วยดำเนินการ
               ๔. พื้นที่ จว.พังงา จว.ภูเก็ต จว.กระบี่ และจว.สตูล ให้ ทรภ.๓ เป็นหน่วยดำเนินการ
               ๕. พื้นที่หน่วยในความรับผิดชอบของ กปจ.ชต ให้ กปจ.ชต เป็นหน่วยดำเนินการ
               ๖. พื้นที่ จว.นครพนม จว.หนองคาย จว.อุบลราชธานี และจว.เชียงราย ให้ นรข. เป็นหน่วยดำเนินการ
          การแต่งกาย ข้อ ๑ – ๓ เครื่องแบบหมายเลข ๑ คาดกระบี่ แขนทุกข์
                    …

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาต ในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ       พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
          ๑. ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๓๐ อีกหนึ่งวัน 
          ๒. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑๕ วัน ได้ตั้งแต่           วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เวลา ๐๘๐๐ – ๒๑๐๐ ทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท)
          การแต่งกาย โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สีดำ ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ        ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ
          สุภาพบุรุษ ขอความกรุณาสวมเสื้อมีปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ (งดเว้นกางเกงยีนส์) รองเท้าหุ้มส้น     สีดำ
          สุภาพสตรี ขอความกรุณาสวมชุดสุภาพสีดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุง (งดเ…

เสธ.ทร. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๗๓๐ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน กองทัพเรือ บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมอบขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง
          ทั้งนี้ ยังตรวจดูความปลอดภัย บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ สำหรับให้บริการประชาชนในการสัญจรทางน้ำ พร้อมทั้งลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดลงนามแสดงความ     อาลัยฯ หน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
                                                                 ข้อมูล ศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทร. ๒๖ ต.ค.๕๙

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๒๑ ปี

๒๖ ต.ค.๕๙ ครบรอบ ๒๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลบริวาร พร้อมแถวรับฟังสารอวยพรจาก พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
          กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลบังคับใช้เป็นวันสถาปนาหน่วย สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องมาจาก การที่กองทัพเรือมีขอบเขตความรับผิดชอบและปริมาณงานด้านกิจการพลเรือนเพิ่มมากขึ้น แต่มีเพียงกองกิจการพลเรือน กรมยุทธการทหารเรือ รับผิดชอบงานด้านดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องการบังคับบัญชาอัตรากำลังพลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพเรือจึงมีนโยบายจัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเพิ่มขึ้นอีก ๑ ส่วนราชการ
          …

กรมเจ้าท่า แจ้งปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ๓ จุดหลัก ในวันที่ ๒๖ ต.ค.

กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรทางน้า ชั่วคราวใน ๓ จุดหลัก คือ ช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า-สะพาน        พระปกเกล้า, ประตูระบายน้ำคลองมอญ-ปากคลองมอญ และคลองบางกอกใหญ่ ตั้งแต่ประตูระบายน้ำจนถึง    ปากคลองบางกอกใหญ่ เพื่อประกอบพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙                     ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ โดยปิดตั้งแต่เวลา ๑๒๐๐ – ๑๙๐๐ 
          จึงขอความร่วมมือเรือทุกประเภทไม่ให้ผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมเจ้าท่า โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ - ๘ สายด่วน ๑๑๙๙ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) 
                                                                                                              ข้อมูล กรมเจ้าท่า ๒๕ ต.ค.๕๙

กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมจุดเทียน พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กับประชาชน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๒๒๐๐ พล.ร.ท. อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด กำลังพลจากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และฐานทัพเรือกรุงเทพ จำนวนกว่า ๑๐๐ นาย ร่วมกับประชาชนจุดเทียนพร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร     มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
                                                                                                              ข้อมูล กพร.ทร. ๒๕ ต.ค.๕๙

ศปมผ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับลูกเรือประมงที่ตกค้างจากปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายกลับจากประเทศอินโดนนีเซีย

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ และ หัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานภาคประมง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) พล.ร.ต. อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ น.อ.ดรณ์ ทิพย์นันท์ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน ศปมผ. พร้อมด้วยผู้แทนจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กระทรวง การต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับลูกเรือประมง จำนวน ๑๐ คน ที่ยังตกค้างจากปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย จาก เมืองตวล ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับการช่วยเหลือจากการประสานงานของรัฐบาลไทยและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย โดยลูกเรือประมงทั้ง ๑๐ คน เดินทางถึงประเทศไทยกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว และญาติพี่น้องที่เดินทางมารอรับอย่างเนืองแน่น ในเวลา ๑๗๐๐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ
                                                                                              ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ. ๒๕ ต.ค.๕๙

ผบ.ทร. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ ทร. ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกองทัพเรือ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และร่วมน้อมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
                                                                                                           ข้อมูล สลก.ทร. ๒๕ ต.ค.๕๙

ทร. กำหนดจัดงานวันกองทัพเรือ ปะจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๙

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันกองทัพเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๙ ตามคำสั่งกองทัพเรือที่ ๗๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่                       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๙ กองทัพรือได้ให้กำลังพล ทร. ทุกนายได้มีส่วนร่วมในพิธีทำบุญประจำปี เนื่องในวันกองทัพเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยให้งดการจัดงานเลี้ยงรับรอง และ         ให้กำลังพล ทร. แต่งกายเครื่องแบบตามที่กำหนดไว้ใน รปจ.ทร.๖
          ทั้งนี้ การจัดงานวันกองทัพเรือนั้น เป็นการระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวัน ๒๐ พ.ย. ของทุกปี เป็น “วันกองทัพเรือ” และได้จัดพิธีทำบุญ ประจำวันกองทัพเรือ จัดงานรับรองวันกองทัพเรือ และจัดงานรับรองภายในกองทัพเรือขึ้นเป็นประจำทุกปี
                                  …

สำนักพระราชวัง ประกาศเลื่อนการเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ

สำนักพระราชวัง ประกาศเลื่อนการเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง           จากเดิมที่ประกาศจะให้เข้าถวายบังคมพระบรมศพในช่วงบ่าย วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ เป็นวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๙ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐
เนื่องจากในวันที่ ๒๘ ต.ค. จะมีงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร หรือครบรอบ ๑๕ วัน พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองทัพเรือโดยกรมการขนส่งทหารเรือ จัดเรือ รถ ให้บริการแก่ประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง มาร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองทัพเรือจัดเที่ยวเรือ รถโดยสารปรับอากาศ และเรือข้ามฟาก เพื่อบริการประชาชน ดังนี้
                เรือโดยสาร เส้นทางจากท่าน้ำสาทร (จุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าตากสิน) - ท่าช้าง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – จนกว่าการรับบริการประชาชนจะเบาบาง จำนวนเรือให้บริการ ๔ ลำสามารถรองรับประชาชนได้ ๑๐๐ – ๑๕๐ คนต่อลำ ใช้เวลา ๓๐ นาทีต่อเที่ยว
                เรือข้ามฟาก ระหว่าง ท่าราชนาวิกสภา ฯ – ท่านิเวศน์ฯ (วิ่งต่อเนื่องจากเวลาปกติ) เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
                รถโดยสารขนาดใหญ่ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – จนกว่าการรับบริการประชาชนจะเบาบาง ใน ๓ เส้นทาง ดังนี้
                       ๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ - สนามหลวง
                       ๒. พาต้าปิ่นเกล้า - สนามหลวง
                       ๓. นางเลิ้ง - สนามหลวง
          สอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ นอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
                                                       กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ฉก.นย.ทร. จัดกำลังพลในสังกัด ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้จัดกำลังพล พร้อมด้วยข้าราชการ พลทหาร และครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 
          โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ คน
          โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลงนามแสดงความอาลัย จากนั้นได้มีการยืนสงบนิ่ง ๙ นาที และการอ่านกวีแสดงความอาลัย ที่ประพันธ์โดย นายนิพนธ์ รัตนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อ.เมือง จว.นราธิวาส และมีการขับร้องประสานเสียงเพลงของขวัญจากก้อนดิน และเพลงรูปที่มีทุกบ้าน ซึ่งในการขับร้องเพลงรูปที่มีทุกบ้าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด…

กองทัพเรือ โดย ขส.ทร. จัดเส้นทางเดินรถและเรือ บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง สนับสนุนการไปลงนามถวายความอาลัย ฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งทางบก และ ทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเส้นทางดังนี้
                 ๑. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๕ คัน บริการเพิ่มเติมจากเส้นทางปกติ เริ่มตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ ดังนี้
                     ๑.๑ เส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน ให้บริการทุกวัน                        ๑.๒ เส้นทาง ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน ให้บริการทุกวัน                          ๑.๓ เส้นทาง สนามม้านางเลิ้ง – สนามหลวง จำนวน ๑ คัน ให้บริการทุกวัน 
                ๒. จัดเรือโดยสาร รับ – ส่ง ตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๓ เส้นทาง ดังนี้
                            เส้นทางที่ ๑ 
                                               เวลาเรือออก ๐๖๑๕ ต้นทาง เทศบาลปากเกร็ด – ท่าน้ำนนท์ – สะพานพระราม ๗ – ท่าน้ำเกียกกาย – ท่าราชนาวีสโมสร
                                                เวลากลับเรืออ…

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดหน่วยบริการประชาชนที่เดินทาง ร่วมอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้เปิดหน่วยบริการประชาชนที่มาถวายสักการะ          พระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามสมุดหลวง เพื่อถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ตั้งแต่ ๑๕ ต.ค.๕๙
          หน่วยบริการประชาชน ดำเนินการให้บริการข้อมูลการเดินทาง ประกาศจากสำนักพระราชวัง อาหาร ขนม น้ำดื่ม การบริการทางการแพทย์ การบริการห้องสุขา
          กองทัพเรือ จะเปิดหน่วยบริการให้กับประชาชนทุกวัน ผู้ที่มีจิตศรัทธาและสนใจที่จะร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ น.ท.พัฒนพงษ์ ขยันสำรวจ หน.แผนกช่วยเหลือประชาชน กองบรรเทาสาธรณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๕๒๖๗๙ มือถือ ๐๘ ๖๗๗๐ ๐๙๘๗ หรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

                                                                                                          ข้อมูล กพร.ทร. ๒๑ ต.ค.๕๙

ขอเชิญ พสกนิกรชาวไทย ร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี" ถวาย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช" ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙

ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ จะมีการบันทึกเสียงทำเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีออกฉายทางโทรทัศน์ – โรงภาพยนตร์ โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ณ บริเวณ ถนนหน้าพระลาน กำแพงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
          โดยจะมีการปิดการจราจร เพื่อร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความอาลัยแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล” ในการถ่ายภาพยนตร์นี้จะเป็นการบันทึกเสียงเพลงที่ประชาชนขับร้องสด ร่วมกับ วงดนตรีจาก Siam Philharmonic Orchestra นักร้องประสานเสียงจำนวน ๑๐๐ คน และอาจารย์ สมเถา สุจริตกุล เป็นผู้ควบคุมการบรรเลง
          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ และนำเทียนสีขาวมาร่วมด้วย โดยนัดหมายพร้อมเพรียงกัน       เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเวลา ๑๐๐๐ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๙๙๔๙ ๕๖๒๙
                                                             …

กพร.ทร. กำหนดเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ของ ทร.” ระหว่าง วันที่ ๑-๓ พ.ย.๕๙

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง ของ ทร.” เปิดรับจำนวน ๓๐ นาย ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พ.ย.๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ในการนำเสนอผลงานของ ทร. สู่สาธารณชน ซึ่งการอบรมดังกล่าว จะจัดให้มีการบรรยายภาคทฤษฎีและแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดจนฝึกการให้สัมภาษณ์และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ 
รายละเอียดการรับสมัคร
               นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ พล.ร.ต. ขึ้นไป กรุณาแจ้งความประสงค์ เพื่อเข้ารับการอบรมฯ         ดังกล่าว สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมฯ ในหลักสูตรนี้มาแล้ว สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนและฝึกทักษะการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ โดยขอให้หน่วยต้นสังกัดกรุณาแจ้งรายชื่อให้ กพร.ทร. ทราบภายใน           ๒๐ ต.ค.๕๙ เพื่อเสนอรายชื่อขออนุมัติ ทร.ต่อไป
          สามารถสอบถามเพิ่มเติม และรายละเอียดการปฏิบัติได้ที่ น.ท.หญิง จุลลดา จุลานนท์ หน.ศึกษาอบรม กวก.สจว.กพร.…

กองทัพเรือ จัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการ ทร. ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนต.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ จะจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการ               กองทัพเรือ ที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยส่งสมุดประวัติรับราชการ                 เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อให้ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัดและเล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือ เก็บรักษามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพล     ในการดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ กพ.ทร.ขอให้หน่วยต่าง ๆ แจ้งให้ข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ต.ค.๖๐ พร้อมนำสมุดประวัติ ฯ เล่มที่หน่วยเก็บรักษา ไปตรวจสอบความ     ถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนประวัติ กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ (กทพ.สบส.กพ.ทร.) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙ ถึง ๑๓ ม.ค.๖๐ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าประวัติฯ เล่มที่ กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาถูกต้อง 
               โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการตรวจสอบประวัติฯ ดังนี้
                           ๑. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รู…

ศปมผ.บูรณาการระบบติดตามเรือ เพื่อพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

ในวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เชิญสื่อมวลชน เข้าชมระบบอำนวยการสั่งการและติดตามเรือ รวมทั้งชมการปฏิบัติของเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ    ศปมผ. ในการรับค่าจากระบบติดตามเรือ ที่ได้รับการคัดกรองจากกรมประมง อันจะทำให้สามารถแสดงรายละเอียดเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า ๓๐ ตันกรอส ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย
          ศปมผ. จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. เพื่อเป็นกำลังในการลาดตระเวน คุ้มครองเรือประมงไทย แรงงานภาคประมง และดำเนินการในการป้องกัน การควบคุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมง ในน่านน้ำไทย
          ระบบสั่งการอำนวยการ และติดตามเรือจากศูนย์ยุทธการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) มีที่ตั้งอยู่ ณ บก.ทร. พระราชวังเดิม จะถูกแสดงค่าเดียวกันกับศูนย์ยุทธการ ศรชล.เขตต่าง ๆ  ทำให้เห็นภาพรวมของเรือประมงในน่านน้ำไทยที่ทำการประมง และจะส่งค่ารายละเอียดเรือประมงให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ.ทราบ
          การปฏิบัติการจากสถานการณ์ในการติดตามอำนวยการ สั่งการในการตรวจเรือประมง และคุ้มครองส่วนต่าง…

กองทัพเรือ โดย ฉก.นราธิวาส ๓๒ ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๒ โดย ชุดปฏิบัติการมวลชน          กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองร้อย ปืนเล็กที่ ๒ ฯ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนผู้มีความพิการทางร่างกาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ณ บ.บือแระ ม.๑ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส พร้อมทั้งสอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่
                                                                                                        ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๑๙ ต.ค.๕๙

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔๐๐ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมี ต่อประชาชนชาวไทย
          โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางพวงมาลาฯ และ      มีผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมรับ – ส่งผู้แทนพระองค์   พร้อมทั้งหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา        ร่วมพิธี ฯ
                                                                                         ข้อมูล ฐท.กท./สลก.ทร. ๑๙ ต.ค.๕๙

อัพเดทเส้นทาง ขส.ทร. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่และเรือ บริการ รับ – ส่ง ประชาชน ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง สนับสนุนการไปลงนามถวายความอาลัย ฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งทางบก และ ทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเส้นทางดังนี้
               ๑. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๑๖ คัน รับ – ส่ง ตามเส้นทางต่างๆ ประกอบด้วย                        ๑.๑ จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ที่ใช้รับ – ส่งข้าราชการร่วมให้บริการตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๑๑ คัน ดังนี้
                           ๑.๑.๑ บก.รจ.ฐท.กท. – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๙๐๐) 
                           ๑.๑.๒ สุขสวัสดิ์ ๒๖ – อธบ.อร.  (เวลาออก ๐๖๔๐) 
                           ๑.๑.๓ แฟลตทุ่งมหาเมฆ – อธบ.อร.  (เวลาออก ๐๖๓๐)
                           ๑.๑.๔ สถานีรถไฟรังสิต – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๕) 
                           ๑.๑.๕ ปากทางแยก อำเภอไทรน้อย – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๑๐) 
                           ๑.๑.๖ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – อธบ.อร. (เวลาออก ๐๖๐๐) 
                           ๑.๑.๗ อจป…

นรข. เขตอุบลราชธานี จัดชุดสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๖๐๐ กองทัพเรือ โดย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี จัดชุดสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย สนธิกำลังร่วมกับ อำเภอเขมราฐ, ตชด.๒๒, สภ.เขมราฐ ตม.จังหวัดอุบลราชธานี, ตชด.๒๒๗ ได้ร่วมกันจับกุม            ผู้ต้องหา จำนวน ๓ ราย พร้อมของกลาง ได้ที่บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๘ ถนนเจริญสุข ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี
 ทราบชื่อดังนี้
               ๑.  นายฉัตรชัย ทองปลิว อายุ ๑๘ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๘ ถนนเจริญสุข ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี
               ๒. นายนิรนันท์ ชื่นใจ อายุ ๒๗ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๘ ต.กองโพน อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี
               ๓. นายท้าวสำเร็จ สีทำมา อายุ ๒๒ ปี บ้านท่าประชุม เมืองสองคอน แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว สิ่งผิดกฎหมายที่ตรวจพบ
               ๑. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) ลักษณะเม็ดสีแดงกลมแบน มีตัวอักษร (wy) จำนวน ๑๙๐ เม็ด สีเขียว ๒ เม็ด
               ๒. อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ๑ กระบอก และเครื่องกระสุน ๑ นัด
               ๓. รถจักรยายยนต…

สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จ                พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้
                ๑. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมยาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ ถึงเวลา ๑๖๐๐
                ๒. พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชน ได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล ครบ ๑๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ถึงเวลา ๑๖๐๐ ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๐๐ 
                ๓. พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่าง ๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ          ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ            ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ ๕๐ วัน
          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสารบัญ สำนักพระราชวัง เบอร์โทร ๐ ๒๒๒๔ ๓๒๗๓ ประกาศสำนักพระราชวัง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเปิดหน่วยบริการพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเปิดหน่วยบริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณด้านหน้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มีบริการ น้ำดื่ม ขนม อาหารฟรี พร้อมจัดชุดปฐมพยาบาล และบริการห้องสุขา
           โดย พล.ร.ท. อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมทั้งสมาชิกชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ ดาราศิลปิน และผู้ประกาศข่าว มาร่วมกันให้บริการประชาชน         เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
          ทั้งนี้ทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือน เริ่มเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ที่ผ่านมา และจะบริการให้กับประชาชนทุกวัน
                                                                                                              ข้อมูล กพร.ทร. ๑๗ ต.ค.๕๙

หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีทางศาสนาอิสาลามถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙๐๙ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ทั่วประเทศ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม มนต์บทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ในสังกัด พร้อมร่วมใจกันเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ภายในหน่วยงาน
          ซึ่งการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม จะจัดขึ้นในช่วงเวลา ๑๙๐๙ ของทุกวันไม่เว้น         วันหยุดราชการ และในวันเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนา จัดกิจกรรมทำบุญ ๒ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านโคกสุมุ กองร้อยปืนเล็กที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
          ทั้งนี้ การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ เพื่อแสดงออก…

ขส.ทร. จัดรถและเรือ บริการ รับ – ส่ง ประชาชน ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ – ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง สนับสนุนการไปลงนามถวายความอาลัย ฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งทางบก และ ทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 รายละเอียดเส้นทางดังนี้
               ๑. เส้นทางการเดินรถ ประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ได้แก่ รพ.ปิ่นเกล้าฯ - สนามหลวง,พาต้าปิ่นเกล้า - สนามหลวง และ นางเลิ้ง - สนามหลวง โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป ในห้วงเวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ โดยใช้รถบัสขนาดใหญ่ปรับอากาศเป็นหลัก รวม ๖ คัน
               ๒. เส้นทางการเดินเรือ ในเส้นทาง สาทร - ท่าช้าง - สาทร รวม ๒ เที่ยว ในช่วงเช้า ๐๗๐๐ และ ๐๘๐๐ และในช่วงเย็น เส้นทาง ท่าช้าง - สาทร - ท่าช้าง รวม ๒ เที่ยว โดยจะออกเรือเวลา ๑๗๐๐ และ ๑๘๐๐ ด้วยเรือด่วนทางธุรการ รวม ๒ ลำ และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ และนอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
 ข้อมูล ขส.ทร. ๑๗ ต.ค.๕๙

รัฐบาลประกาศขอความร่วมมือประชาชน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ               พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช                 บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง        จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้
     ๑.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา       ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
     ๒.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
     ๓. ห้ามนำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงประกอบพิธีการใดๆ รอประกาศสำนักราชวังเท่านั้น              ๔. ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์, พระฉายาลักษณ์, พระบรมสาทิสลักษณ์ ที่พิมพ์ตัวอักษรทับพระวรกายเต็มไปหมดมาโพสเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง
     ๕. ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์มาใช้ในรูปแบบโปรไฟล์ในนามท่าน โดยกดคอมเม้น กดแชร์ และทำการในที่ใดใดก็ตาม มิบังควรหากพบเห็นก…

“เส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ” จากโรงพยาบาลศิริราช – พระบรมมหาราชวัง

ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ จะมีการเคลื่อนพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกจาก                 โรงพยาบาล ศิริราช ในช่วงเวลา ๑๓๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป
          โดยมีขบวนพระศพฯ จะเคลื่อนออกจากประตู ๘ เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่สะพานอรุณอัมรินทร์ ผ่านสะพานพระปิ่นเกล้า มุ่งหน้าไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๑๔ ต.ค.๕๙

การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนักพระราชวัง จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ            พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช                  บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์                 ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙     ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที ถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา ประกาศเมื่อ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ข้อมูล สำนักพระราชวัง ๑๔ ต.ค.๕๙

ทร. ร่วมเปิดพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๙

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๙ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธี
           โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๙ จะนำเยาวชนที่นับถือทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธและมุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน เด็กกำพร้า หรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสังคมท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ดังนั้น เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและร่วมกันสานสัมพันธ์ความสามัคคีส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต ข้อมูล กพร.ทร. ๑๓ ต.ค.๕๙

กิจการปลดหนี้สิน ทร. จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี ๖๐

กองทัพเรือ โดย กิจการปลดหนี้สิน สวัสดิการสงเคราะห์ การเงินกองทัพเรือ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม โดยการส่งกำลังพลที่เป็นข้าราชการและลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพสาขาต่าง ๆ ร่วมกับโครงการของคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ (คพท.) ประจำปี ๒๕๖๐ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
     ๑. หลักสูตร ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
     ๒. หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
     ๓. หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคา
     ๔. หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
     ๕. หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ (เดินเรือ)
     ๖. หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ (ช่างกลเรือ)
     ๗. หลักสูตรการควบคุมรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี
     ๘. หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
     ๙. หลักสูตรปูนปั้นไม้เทียม
   ๑๐. หลักสูตรช่างเครื่องเรือนไม้ไผ่
   ๑๑. หลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แคร์)
   ๑๒. หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร รุ่นที่ ๒
   ๑๓. หลักสูตรช่างก่ออิฐ – ฉาบปูน ๑๔. หลักสูตรช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
   ๑๕. หลักสูตรการขับรถขนส่งระบบโลจิสติกส์สากล (หลักสูตรนิวไดรฟ์เวอร์) 
          ก…

กองทัพเรือ โดยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ สวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๕๙ เวลา ๑๙๐๐ น.อ. วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ         กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้นำคณะทำงาน ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ นาย พร้อมใจแสดงพลังแห่งความศรัทธา ร่วมกันนั่งสมาธิสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยดีขึ้น และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
          ทั้งนี้ นาวาเอกวิรัตน์ฯ กล่าวว่า ภายหลังสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๓๗ เหล่าข้าราชการและนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต่างมีความห่วงใย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้พร้อมใจจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงพลังแห่งความศรัทธา ปาฏิหาริย์จงบังเกิด ให้พระองค์ได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และหายจาก พระอาการประชวร ข้อมูล สลก.ทร/ยศ.ทร. ๑๓ ต.ค.๕๙

ยศ.ทร. เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดทหารเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
      ๑. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑ ธนวาคม ๒๕๕๙ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ราคาชุดละ ๘๐ บาท
               - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
               -  ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพฯ
               -  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
               -  โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
               -  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
               -  ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี              
               -  ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
               -  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
               -  ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
               -  ร้านค้าสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชว…