Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2013
การประชุมคณะทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเกาะและทะเลไทย กองทัพเรือ โดย คณะทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเกาะและทะเลไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๗ จัดประชุมวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ ณ อาคารชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ โดย น.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานการประชุม กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมสนองแนวพระราชดำริโดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา และได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย บริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนและเยาวชนเข้าชมเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบการทกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจ และจัดเก็บทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการสำรวจและจัด…
งานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดสืบสานวันทรงดนตรี ในวาระสำคัญวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวียนครบ ๕๐ ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖๓๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ กิจกรรมประกอบด้วย วีดิทัศน์ ๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ, เสวนา “เล่าขานนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด” โดยบูรพาจารย์และนิสิตเก่าที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ผศ.ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตส่า และ อ.ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์, การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทรงโปรด โดยวง เค ยู แบนด์ และการแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์ไทย และยังมีการเดินขบวนแถวเกียรติยศของผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตองค์การบริหาร องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะ จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน การแสดงของวงดุริยางค์เครื่องลม เค ยู อิน ซิมโฟนี่, พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การขับร้องเพลงสดุดีมห…
โครงการ Share for Life ปันน้ำใจให้เพื่อนสี่ขา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ร่วมกับศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน บริษัท เวท เรคคอมเมนต์ จำกัด ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์มนูญเพ็ทช็อป โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซต์และโครงการเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เพื่อช่วยเหลือสุนัข จัดโครงการ Share for life ปันน้ำใจให้เพื่อนสี่ขาเพื่อช่วยเหลือสุนัข ในศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ซึ่งเป็นโครงการในพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะสมัยก่อนหัวหินมีสุนัขเร่ร่อนอยู่ทั่วไป อาจนำโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ มาสู่คนได้ จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้หัวหินมีการจัดการดูแลสุนัขเร่ร่อนให้มีอาหาร มีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยได้รับวัคซีนโรคติดต่อมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมีสุนัขในความรับผิดชอบมากกว่า ๒,๒๐๐ ตัว ความต้องการอาหารและเวชภัณฑ์จึงมีเพิ่มมากขึ้น ผู้สนใจร่วมช่วยเหลือในโครงการดูข้อมูลได้ที่ www.Facebook.com/Ameri can Express Thailand a…
กองทัพเรือสนับสนุนการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือ สนับสนุนคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง กองทัพเรือ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มการจัดการแข่งขันเรือใบเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี ๒๕๓๐ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยได้รับพระราชทานชื่อการแข่งขันเรือใบดังกล่าวว่า ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า และได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่ในระดับสากล และเป็นที่รู้จักของนักแข่งขันเป็นจำนวนมาก สำหรับการแข่งขันในปีนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ ๒๗ ซึ่งมีนักแข่งขันเรือใบจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ได้ตามวัน เวลา…
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และโรงงานพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือมีราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ในหัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๗ พ.ย.๕๖
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย - ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับ ธง ภปร. พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งเครื่องสักการบูชา เพื่อถวายความจงรักภักดี ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.OCSC.go.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน - ขอเชิญพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒,๐๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๓๐ รับฟั…
กองทัพเรือ เตรียมจัดเรือหลวง ๒ ลำ ลำเลียงข้าวสารและสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุ ใต้ฝุ่น Haiyan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ กำลังดำเนินการจัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจช่วยเหลือฟื้นฟูประสบภัยพิบัติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (มวก.ชฟภ.ฟป.) ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่น Haiyan เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งลำเลียงข้าวสารและสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่รัฐบาลสั่งการ สำหรับกำลังทางเรือชุดหมู่เรือเฉพาะกิจช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง กำลังพลประจำเรือ เฮลิคอปเตอร์ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดแพทย์สนาม ชุดกู้และซ่อม และเรือหลวงสีชัง พร้อมกำลังพลประจำเรือใช้สำหรับลำเลียงข้าวสาร และสิ่งของ โดยหมู่เรือเฉพาะกิจดังกล่าว จะออกเดินทางหลังจากที่รัฐบาลสั่งการ ข้อมูล ยก.ทร. ๒๖ พ.ย.๕๖
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดชุดประเมินผลสำหรับตรวจเรือในท่าเพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของหน่วยเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ดำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมบุคลากร กองการฝึก กองเรือยุทธการ ในการจัดการและควบคุมการฝึก โดยจัดชุดประเมินผลสำหรับตรวจเรือในท่า ระหว่าง ๑๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ท่าเทียบเรือพื้นที่สัตหีบ และพื้นที่สมุทรปราการ เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของหน่วยเรือในด้านความรู้ขององค์บุคคลในทีมตามสาขา ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมตามสาขาและความพร้อมยุทโธปกรณ์ตามสาขาความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมตามสาขา และความพร้อมของยุทโธปกรณ์ตามสาขา โดยมีเรือหลวงที่รับการประเมิน ได้แก่ เรือหลวงมันใน เรือหลวงอ่างทอง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ,เรือหลวงตากใบ เรือหลวงกระบี่ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ, เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงปิ่นเกล้า เรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงบางระจัน เรือหลวงทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ และเรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๑๘ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๘๑ กองเรือยา…
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวานนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเนินสูง ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ ๑๘๒ โดย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบจะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณเนินสูง ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ ๑๘๒ อันเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงพระราชทานที่ดินบริเวณอ่าวสัตหีบให้แก่กองทัพเรือเพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินบริเวณสัตหีบของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งในพิธีวางพวงมาลา จะมีเหล่าพสกนิกร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และใกล้เค…
งานเฉลิมพระเกียรติ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสยามพารากอน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” (More than Amonarch) ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สยามพารากอน งานเฉลิมพระเกียรติแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ถือโซนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชสถานะตามรัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์ไทย, พระราชสมัญญาและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, โซนมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ” อาเซียนสดุดีอัครศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถทั้งด้านดนตรี วรรณกรรมและศิลปะ โซนนี้มีการออกร้านของประเทศสมาชิกอาเซียน การสาธิต และจัดแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ OHI ray โดยคณะนักร้องชาติอาเซียน, โซนนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ” กระต่ายแห่งความเพียร” จากจิตรกรของอาเซียน ๑๔ คน และโซนนิทรรศการศิลปะการจัดสวนดอกไม้โครงการหลวงเทิดพระเกียรติฯ ฝีมือ โชโกะ คาริยาซากิ ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับ…
โครงการเปิดให้กู้ยืมเงินของสำนักงานกิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดทำโครงการต่างๆ เปิดให้กู้ยืมเงิน เพื่อให้การสงเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือสวัสดิการด้านการเงินให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ โดยให้ผ่อนชำระต้นเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่นๆ โครงการเปิดให้กู้ยืมเงินประกอบด้วย - โครางการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั่วไป วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๗๒ งวด (๖ ปี) - โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี กู้ได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และสูงกว่าปริญญาตรี กู้ได้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๑๒ งวด (๑ ปี) - โครงการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน นายทหารสัญญาบัตร วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท นายทหารชั้นประทวนหรือลูกจ้างประจำ วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๑๐ งวด - โครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่มีบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๗๒ งวด (๖ ปี) - และโครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพเสริม วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระไม่เกิน …
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ ในโครงการ วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๕ กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิราเมธี กำหนดจ้ดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเป็นการปลูกฝังให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือนำธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับทุน จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ข้อมูล กวก.ฯ ๒๘ พ.ย.๕๖
เทศกาลการ์ตูน กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดเทศกาลการ์ตูน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๔๐๐ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง และลานกิจกรรมด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เทศกาลการ์ตูนเป็นกิจกรรมหนึ่งในพันธกิจการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย ที่กรุงเทพมหานคร ได้ให้ไว้กับยูเนสโก หลังจากได้รับเลือกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลก ประจำปี ๒๐๑๓ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลการ์ตูนขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการ์ตูนได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อยอดรูปแบบให้มีความหลากหลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก รวมทั้งการ์ตูนยังเป็นสื่อสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการอ่านในเด็กและเยาวชน กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพการ์ตูนระดับมัธยมศึกษาชิงรางวัลรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท การประกวดแต่งคอสเพลย์ตัวการ์ตูนจากหนังสือ ชิงรางวัลรวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน การแสดงละครหุ่นจากหนังสือ กิจกรรมวาดไปพากย์ไป กิจกร…
กองทัพเรือ ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ กองทัพเรือจะประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ โดยมี พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือได้เวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อ ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ จึงถือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยในวันกองทัพเรือจะจัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวีแก่กำลังพลที่ประพฤติดี และประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ โดยบุคคลดีเด่นกองทัพเรือที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้มี ๗ นาย ประกอบด้วย - กลุ่มงานกำลังรบ ๓ นาย ได้แก่ นาวาโท ธรรมนูญ วรรณา เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, เรือเอก เมธา คงเจริญ สังกัด กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนา…
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด กำหนดจัดให้มีการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัวหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และเปิดนโอกาสให้ผู้สูงวัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม จึงขอเชิญชวนผู้สูงวัยและหญิง ที่มีอายุระหว่าง ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ตึก ภปร. ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐, ๐ ๒๒๕๑ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔ และเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org. ข้อมูล สภากาชาดไทย ๒๐ พ.ย.๕๖
กองทัพเรือสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองเรือยุทธการ และศูนย์ฝึกทหารใหม่จำนวนวันละ ๑๕๐ นาย และจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๓ คัน รถหัวลากพร้อมหางลากยาว จำนวน ๑ คัน และตู้คอนเทนเนอร์ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนในการบรรจุ และลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเก็บเครื่องบินฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่ได้เกิดพายุไห่เยี่ยนพัดผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เหล่าทัพและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยกองทัพเรือ ได้สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๑ ๑๙ พ.ย.๕…
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์ ยูนิเซฟ ระดมทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์ พายุใต้ฝุ่นไห่เยี่ยนก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด ประมาณ ๙.๕ ล้านคน โดยในจำนวนนั้นเป็นเด็กกว่า ๔ ล้านคน ชีวิตของประชาชนจำนวนมากกำลังตกอยู่ในอันตราย ยูนิเซฟได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดจนจัดหาน้ำสะอาด และยารักษาโรคให้กับเด็กๆ และผู้ประสบภัย ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ๑,๕๐๐ บาท สามารถจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เจ็ดครอบครัวได้เป็นเวลาหนึ่งเดือน หรือบริจาคตามจิตศรัทธา ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีหรือโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม เข้าบัญชีองค์กรยูนิเซฟ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. เลขที่บัญชี ๒๐๑-๓-๐๑๓๒๔๔, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู เลขที่ ๐๐๓-๓-๑๐๔๔๓-๓ และธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี ๐๐๘-๑-๐๙๗๖๖-๖ และกรุณาสำเนาใบโอนเงิน แฟกซ์ไปที่หมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๙๒๓๔ และ ๐ ๒๒๘๑ ๖๐๓๓ และบริจาคได้ทางเว็บไซต์ www.unicef.or.th ข้อมูล ยูนิเซฟ ๑๙ พ.ย.๕๖
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยจัดพิธีเปิด ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานหน้าเสาธง กองบัญชาการ กองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ จึงถือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในวันกองทัพเรือปีนี้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความเสียสละ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบริจาคโลหิต บริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กิจกรรมทาสีกำแพง โรงเรียนทวีธาภิเศก และกิจกรรมพัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหา…
กรมกำลังพลทหารเรือ ออกพื้นที่แจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่สัตหีบ ระหว่าง ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน นี้ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ จากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา และจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานฯ ในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้ - วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะแจกจ่ายที่สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ - วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจกจ่ายที่สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ - วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจกจ่ายที่กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.navy.mi.th/person หรือที่ http://info.navy.mi.th/person (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือโทหญิง มาเรียม จันทร์สวน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๘๑๕๙ ข้อมูล กพ.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๖
เชิญชวนทุกโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเชิญชวนทุกโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานพิชิตความเป็นหนึ่งของประเทศ ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท การแข่งขันแบ่งเป็นระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ ต้องสมัครในนามสถานศึกษา และต้องเป็นสถานศึกษาที่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายจองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง สมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ ปณ.๕ ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสมัครทางเว็บไซต์ www.พลังคิด.com. และ www.eppo.go.th ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมประกวด สามารถสมัครได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๘ พ.ย.๕๖
โครงการ “โรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือ” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) สโมสรโรตารี่พระโขนง ในการจัดโครงการ “โรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือ” ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สโมสรโรตารีพระโขนง จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกสโมสรโรตารีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยนอกจากจะจัดให้มีการแข่งขันแรลลี่แล้วจะไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ รวมทั้งสโมสรโรตารีพระโขนงยังได้มอบเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กองทัพเรือเพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือด้วย ข้อมูล กกพร.ฯ ๑๘ พ.ย.๕๖
กศน.เปิดหลักสูตรทางไกลภาษีจีน-อังกฤษ-ถ่ายภาพ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) แจ้งว่า สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครผู้สนใจลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลรูปแบบการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้, พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ, ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาและเส้นสร้างสรรค์ทุกคนทำได้ โดยทุกหลักสูตรจะเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านชุดการเรียนสื่อประสมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เหมาะกับผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาสามารถวางแผนการเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก ใช้เวลาเรียนประมาณ ๒-๕ เดือน ผู้ที่ผ่านการวัดและประเมินผลตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนดจะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้จากสถาบันการศึกษาทางไกลที่เป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน โดยจะเปิดรับสมัครและลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๔ พฤ…
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ๒๑ อัตรา กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑ อัตรา ได้แก่ แพทยศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, สาขากุมารเวชศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, สาขาอายุศาสตร์โรคเลือด, ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเชลล์วิทยา, วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, เภสัชศาสตร์บัณฑิต, ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดและพยาบาลศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร , สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร และใบรับรองการตรวจร่…
กรมเจ้าท่าออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง กรมเจ้าท่าออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยในส่วนโป๊ะเทียบเรือให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ พร้อมติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเทียบเรือและทางขึ้น-ลง มีพวงชูชีพพร้อมใช้งานได้ทันที มีการกั้นทางขึ้น-ลงของโป๊ะเทียบเรือและจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปบนโป๊ะเกินกำหนด สำหรับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ตรวจสอบเรือและเครื่องจักรยนต์เรือให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที รวมทั้งให้ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ท่าเทียบเรือในการลอยกระทงบนโป๊ะเทียบเรือ หรือโดยสารเรือให้เพิ่มความระมัดระวังห้ามลงบนโป๊ะเกินจำนวนที่กำหนดไว้ และใช้ความระมัดระวังในการลอยกระทงจากอันตรายอันจะเกิดจากคลื่นของเรือที่จะสัญจรไป-มา ห้ามจุดดอกไม้ไฟ…
งานแถลงข่าวครบรอบ ๔ ปี รายการทีวี ๓๖๐ องศา ครอบครัวข่าว ๓ โดยรายการทีวี ๓๖๐ องศา กำหนดจัดกิจกรรมแถลงข่าวครบรอบ ๔ ปี รายการทีวี ๓๖๐ องศา และเปิดตัวงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา ๒๐๑๔ Save the World Expo ครั้งที่ ๒ ใน ๑๕ พ.ย.๕๖ ณ อาคารมาลีนนท์ (ชั้น ๘) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีพลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมในงานดังกล่าว งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อโลกและการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือ ข้อมูล กกพร.ฯ ๑๔ พ.ย.๕๖
กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๙ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน และปี ๒๕๕๖ นี้เป็นปีที่ ๑๑ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ โดยจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชกรณียกิจและนิทรรศการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติในทุกจังหวัดที่มีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคตั้งอยู่ รวมทั้งกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพร…
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัครจำนวนมาก หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป เป็นบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไปผ่านการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓,ชั้นปีที่ ๕ มีบิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป และไม่กิน ๑๘๐ เซนติเมตร นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็น หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.๓ ขึ้นไป) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ และผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV…
กองทัพเรือช่วยเหลือชาวประมง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงเจ้าพระยา และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๑๑๐ ออกเรือลาดตระเวน ค้นหา และช่วยเหลือลูกเรือประมง จำนวน ๓ ลำ ประกอบด้วย เรือประมงโชคกฤษณา เรือประมงรุ่งอรุณ ๒ และเรือประมงกังวานวารี ๔ บริเวณใต้เกาะจวง ประมาณ ๑๐-๓๐ ไมล์ จากเกาะจวง ผลการปฏิบัติ ลูกเรือประมง โชคกฤษณา ผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือประมง จำนวน ๗ คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงสุวิทย์การประมง ๙๙ ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพบเรือประมงกังวานวารี ๔ อับปาง หัวเรือโผล่ลอยพ้นน้ำ ลูกเรือจำนวน ๘ คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงบริเวณใกล้เคียง ส่งขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยอง และลูกเรือประมงรุ่งอรุณ ๒ จำนวน ๗ คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงบริเวณใกล้เคียง ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๓ พ.ย.๕๖
เปิดศูนย์กลางในการให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เตรียมปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างของสำนักงานใหญ่ ชสท. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้านการตลาด เพื่อนำผลิตผลการเกษตรที่หลากหลายมาวางจำหน่าย โดยเฉพาะผลผลิตข้าวเป็นหลัก ใช้ชื่อว่า ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย เป็นศูนย์รวมข้าวแปรรูปทุกชนิดของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ทั้งข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่ให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เพราะศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยไม่เน้นการแสวงหากำไร นอกจากผลิตภัณฑ์ข้าวแล้ว ยังเปิดอาคารกาแล โดยจะนำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย มาจำหน่ายด้วย ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ศูนย์กลางในการให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้านการตลาด ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๓ พ.ย.๕๖
กองทัพเรือกับกองทัพเรือสิงคโปร์ ทำการฝึกผสม SINGSIAM 17/2013 กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม SINGSIAM 17/2013 (หมู่เรือฝึกกองทัพเรือสิงคโปร์) เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม SINGSIAM กับกองทัพเรือสิงคโปร์ ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ และบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี นาวาเอก วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม SINGSIAM ประกอบกำลังจากกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงรัตนโกสินทร์และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ เข้าร่วมการฝึกทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเรือหลวงทยานชลเข้าร่วมการฝึก โดยมีเรือหลวงปัตตานี เรือหลวงอุดมเดช เป็นกำลังสมทบ การฝึกผสม SINGSIAM เป็นการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เช่น การปราบเรือดำน้ำ การรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๒ พ.ย.๕๖
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือ กำหนดจัดแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาในปีนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นเจ้าภาพแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๓๓ ประเภท รวมทั้งการแข่งขันกีฬาทหารเรือที่หาชมได้ยาก อาทิ มวยทะเล ม้าโรมัน แย้ลงรู อุ้มหมูใส่เล้า นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคอนเสิร์ต ของวงโยธวาทิต การประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรดที่สวยงาม และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กรีฑา เรือใบ โปโลน้ำ ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล ตะกร้อ มวยสากล ยกน้ำหนักและเพาะกาย เป็นต้น โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๓๐ ชมการแสดงการโดดร…
กองทัพเรือ เปิดการรอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สัปดาห์ละ ๒ วัน (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ บรรลุผล โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชนเป้าหมาย นำไปสู่การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านต่างๆ ระหว่างเหล่าทัพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศนาวาเอก นาวาอากาศเอก พันเอก พันตำรวจเอก จำนวน ๑๒ นาย ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ เป็นข้าราชการระดับ ๘ จำนวน ๗ คน ภาคเอกชนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร/เจ้าของกิจการ อายุระหว่าง ๓๕ – ๕๔ ปี จำนวน ๒๖ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน ขอบเขตการฝึกอบรม จะมีการบรรยายและสัมมนาในห้องเรียน หัวข้อเกี่ยวกับกองทัพเรือ และการทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่…
สมาคมภริยาทหารเรือ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น สมาคมภริยาทหารเรือ เปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของบุตรข้าราชการกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่สัตหีบ กำหนดอบรมเดือนพฤศจิกายนทุกวันเสาร์ รวม ๑๖ สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขณะนี้ทางสมาคมภริยาทหารเรือได้ขยายเวลาการรับสมัครต่อไปอีก จึงขอเชิญชวนข้าราชการที่นำบุตรเข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ www.navy.mi.th/nwa ข้อมูล สมาคมภริยาทารเรือ ๑๑ พ.ย.๕๖
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เชิญผู้สูงวัยร่วมประกวดสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดประกวดผู้สูงวัย สุขภาพดีประจำปี ๒๕๕๗ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดลชายและหญิง อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรับและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ ณ อาคาร ภปร ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การจัดประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยและผู้ที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยที่สูงขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคมได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเปิดรับสมัครผู้สูงวัยทั้งชายและหญิงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ชั้นล่างอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ในเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ หรือ…
กทม.คุมเข้มร้านค้าจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง กทม.ได้ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง พบว่า ยังมีสถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน กทม.จึงเข้มงวดโดยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และประสานตำรวจตรวจจับดำเนินคดีผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำหรับผู้ค้าที่มีใบอนุญาต ได้ขอความร่วมมือในการจำหน่ายและหามาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง และการเล่นโคมลอย สำหรับโทษนั้น ผู้ผลิต สะสม และจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือข้อหาเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้เล่นหากสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น จำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อมูล กทม. ๑๑ พ.ย.๕๖
งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ และสืบสานประเพณีลอยกระทงปี ๒๕๕๖ จังหวัดระยอง กำหนดจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส และถนนบ้านเก่าริมแม่น้ำประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทงปีนี้จัดในบรรยากาศย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีในการทอดผ้าป่าท่ามกลางสายน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของตำบลชาวปากน้ำประแสที่สืบทอดกันมานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยจะจัดตรงกับวันลอยกระทงในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ซึ่งนอกจากจะมีการลอยกระทงตามประเพณีทั่วไปแล้ว ยังมีการทอดผ้าป่า ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ของชาวบ้านปากน้ำประแส และเป็นประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำหนึ่งเดียวในประเทศไทย และในปีนี้ยังมีการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดเรือแฟนตาซีด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๘ พ.ย.๕๖
กองทัพเรือจัดกิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา ๑๓ พฤศจิกายน นี้ กองทัพเรือ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมสร้างสรรค์ไทยจัดกิจกรรม “เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา” ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ กองทัพเรือเป็นหนึ่งในสามภาคีหลัก กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำไทยให้สะอาด” ของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำ โดยเชิญชวนให้ประชาชนงดการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ ลำคลอง และจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และให้สอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการให้คนไทยช่วยกันดูแล ปกป้อง รักษา แม่น้ำสายต่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยางดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง และการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณท่าเรือสะพานพุทธจนถึงท่าเทียบเรือสะพานปิ่นเกล้า โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ ภายในงานจะมีกำลังพลจากกองทัพเรือ จิตอาสา ศิลปิน ดารา นักแ…
การประดับเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำนักนายกรัฐมนตรี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการประดับเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระกุศลสมทบมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า สามารถนำมาประดับการแต่งกายในงานพระศพและโอกาสต่างๆ ระหว่างไว้ทุกข์ได้ เพราะบัดนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้สิ้นพระชนม์แล้ว อีกทั้งจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๘ พ.ย.๕๖
วันประมงรำลึก กรมประมง ร่วมกับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวประมงไทย สืบเนื่องจากเมื่อปี ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาหมอเทศไปทดลองเลี้ยงในพระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ์ปลาหมอเทศจากบ่อเลี้ยงส่วนพระองค์ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ลงในบ่อเลี้ยงแผนกทดลองเพาะเลี้ยงของกรมประมง และได้พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์แจกจ่ายให้ราษฎรของตน เพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น ต่อมาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานปลานิล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว แก่กรมประมงนำไปขยายพันธุ์ต่อและแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยง และในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้…
รวบรวมข้อมูลกำลังพลที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสงครามเกาหลี กรมสวัสดิการทหารเรือ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมจัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลของกำลังพลกองทัพเรือ ที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสงครามเกาหลี ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับ เช่น ทุนการศึกษา การทัศนศึกษาประเทศเกาหลี จึงขอให้ทหารผ่านศึกเกาหลีหรือญาติ หรือทายาทหรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคย ช่วยกรุณาแจ้งข้อมูล ยศ ชื่อ สกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โดยส่งไปให้แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ ๒/๙ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ หรือทาง Email:jajivjang@hotmail.com และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๐ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล สก.ทร. ๗ พ.ย.๕๖
กองทัพเรือจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวานนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๕๔๕ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการกิจการกีฬากองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการกิจการกีฬากองทัพเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม อาคารราชนาวิกสภา (หลังเก่า) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือและสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวฯ โดยมีการสาธิตกีฬาทหารเรือให้ชม กองทัพเรือ จัดแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาในปีนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหี…
โครงการสถานีตำรวจออนไลน์เพื่อประชาชน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ปอท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับตรวจสอบอาชญากรรมออนไลน์ กำลังดำเนินการจัดทำโครงการสถานีตำรวจออนไลน์เพื่อประชาชน โดยจะมีการทำเว็บไซต์ให้แต่ละสถานีตำรวจ สร้างแอพพลิเคชั่นผ่านระบบ ios ของไอโฟนและระบบแอนดรอยส์ ของสมาชิกโฟนผ่านทางบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ระบบเว็บไซต์ เหล่านี้จะมีระบบบริหารจากส่วนกลาง มีเว็บภาพรวมที่เหมือนกัน ใช้งานง่าย ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสูง ผู้ดูแลเว็บไซต์แต่ละโรงพักสามารถจัดการข้อมูลภายในสถานีตำรวจของตนเองได้ สามารถรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังถ่ายรูปเหตุการณ์ประกอบส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อีกด้วย ในส่วนของแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน สามารถโหลดได้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เพียงแค่กดหาแอพพ์ด้วยคำว่า “TCSD” แล้วกดโหลดเพียงแอพพ์เดียวจะค้นหาสถานีตำรวจที่ร่วมโครงการ เพื่อร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ทันที ข้อมูล นสพ.มติชน ๔ พ.ย.๕๖
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธินประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธินทั้งในและนอกประจำการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมกับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๔๓๐ ณ หอประชุม ๕๕ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก อาวุธ ฐิตะวิริโย ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุม จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านาวิกโยธินทุกท่าน ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท สมนึก พิกุลผล เลขานุการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๕๗ ๘๔๓๕ ข้อมูล นย. ๔ พ.ย.๕๖
ขยายเวลาการไว้อาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และกำหนดการแสดงความไว้อาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช เป็นเวลา ๑๕ วันนั้น เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขยายเวลาการไว้ทุกข์จากเดิม ๑๕ เป็น ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กรมกำลังพลทหารเรือ จึงขอแจ้งให้กำลังพลไว้ทุกข์แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ เป็นเวลา ๓๐ วัน ยกเว้นวันกองทัพเรือ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ให้แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน ข้อมูล กพ.ทร. ๔ พ.ย.๕๖