Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2011

การแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวง จะจัดการแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้สนาม Norht และสนาม West เป็นสนามแข่งขันของ Flight A,B,C (แต้มต่อ ๐ ถึง ๑๙), Fligh VIP (นายพลเรือ) และ Flight อาวุโส (อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป) ออกเล่นพร้อมกันทุกหลุมเวลา ๑๒๐๐ ส่วนสนาม South และสนาม East เป็นสนามแข่งขันของ Flight (แต้มต่อ ๒๐ ถึง ๒๙) ออกตามกันตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ ที่หลุม ๑ South
ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกครอบครัวของกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง สมัครเข้าแข่งขันติดต่อจองกลุ่มและชำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ได้ที่ ห้องจำหน่ายบัตร กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๐๓ ๓๘๑๑ , ๐๘๐ ๒๐๙ ๙๑๗๕ , หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๐๕๗๒ ต่อ ๑๒๔
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ ก.พ.๕๔

พิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจัด “พิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗๐๐ ณ บริเวณลานองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเอก พหล สง่าเนตร รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำนักในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมา ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ข้อมูล กห.
๒๘ ก.พ.๕๔

งาน “รวมพลังระวังต้อหิน เนื่องในวันต้อหินโลก ปี ๒๕๕๔”

กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการจัดงาน “รวมพลังระวังต้อหินเนื่องในวันต้อหินโลก ปี ๒๕๕๔” ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖๐๐-๑๒๐๐ ที่อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ “รวมพลังระวังต้อหิน” การตรวจสุขภาพตา การเสวนาหัวข้อ “รู้ลึกรู้จริงเรื่องต้อหิน” ชมนิทรรศการความรู้เรื่องต้อหิน และกิจกรรมตอบปัญหากับดารานักแสดง โรคต้อหินเป็นสาเหตุทำให้ตาบอดชนิดถาวรที่พบบ่อยเป็นอันดับ ๑ ในประเทศไทย ซึ่งมีรายงานอุบัติการณ์ของโรคประมาณ ๒.๕-๓.๘ % หรือคิดเป็นจำนวนผู้ป่วย ๑.๗-๒.๔ ล้านคน โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลศิริราช ได้สำรวจชุมชนของกรุงเทพมหานคร พบว่า ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป เป็นต้อหินสูงถึงร้อยละ ๓.๘ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๖.๑ ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ผู้ป่วย ๙ ใน ๑๐ คน จะไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่จะสังเกตได้เมื่อเกิดอาการขั้นรุนแรง ซึ่งอาจทำให้ตามัวหรือมองไม่เห็นได้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคต้อหิน ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีสายตาสั้นมาก และผู…

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้านให้มีความรู้ความสามารถ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศเป็นส่วนรวม
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ จึงกำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า ชั้นยศตั้งแต่เรือโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี หลังจบปริญญาตรี
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cm-mba.bus.ku.ac.th หรือขอรับใบสมัครที่โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมัครเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๗ ๓๖๙๗
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ ก.พ.๕๔

ประกาศรายชื่อสมาชิก สอ.วด.ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ รางวัล

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ นันทอุทยานสโมสร นั้น สอ.วด.ได้มีการจัดรางวัลให้กับสมาชิก สอ.วด. เป็นเงินสด มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ รางวัล สำหรับสมาชิกที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่สำนักงาน สอ.วด. ตั้งแต่เวลา ๐๙๓๐-๑๑๓๐ และ ๑๓๐๐-๑๕๐๐ หรือส่งสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ ที่หมายเลขโทรสาร ๕๕๐๘๘ , ๕๕๙๖๔ และ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่ http://www.navy.mi.th/wsc/new/main_option.php

ข้อมูล สอ.วด.
๒๕ ก.พ.๕๔

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

ศิริราช ๙ มงคล ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกำลังศรัทธา หรือบริจาครายละ ๙๙๙ บาท โดยบริจาคครั้งเดียวครบจำนวน หรือบริจาค ๙ ครั้ง ๆ ละ ๑๑๑ บาท
สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เป็นโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ กำลังก่อสร้าง ณ พื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีเดิม ประกอบด้วย อาคารปิยมหาราชการุณย์ เป็นอาคารโรงพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นอาคารสำหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งทางเดินริมน้ำ ท่าน้ำ พิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟธนบุรี เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นสถาบันการแพทย์และโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้การรักษาพยาบาลระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนเป็นจำนวนมาก
สำหรับความหมายของ ๙ มงคล ประกอบด้วย ๙ มงคลแรก คือ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช…

กำหนดการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการในโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการพร้อมกับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการ รวมทั้งหลักฐานประกอบการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนอ กำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการกับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการได้ที่ http://info.navy.mi.th/person
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๔ ก.พ.๕๔

คอนเสิร์ตการกุศล บทเพลงแห่งกุศลดลดวงใจ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดคอนเสิร์ตการกุศล “บทเพลงแห่งกุศลดลดวงใจ” ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้สร้างบ้านการุณนิเวศน์ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวและฝึกอาชีพ สำหรับสตรีและเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตะหนักถึงปัญหาที่เด็กเยาวชนและสตรี ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ จึงร่วมกับจังหวัดลพบุรี หารายได้เพื่อสร้างบ้านการุณนิเวศน์ เพื่อช่วยเหลือสตรี และเด็กที่ได้รับความเดือดร้อน เยาวชนที่เลิกยาเสพติดแล้ว และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งมีโอกาสเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ได้รับการฝึกอาชีพตามความสมัครใจและความถนัด เพื่อกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปกติสุข ศิลปินที่มาร่วมคอนเสิร์ตการกุศล นำโดยศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง ร่วมด้วย รวงทอง ทองลั่นธม ดาวใจ ไพจิตร ทิพวัลย์ ปิ่นภ…

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรเปิดสอนอาชีพ

ศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักร เปิดสอนฝึกอาชีพ ๑๙ วิชา แบ่งเป็นหลักสูตร ๘๐ ชั่วโมง (จันนทร์-ศุกร์) เรียน ๑ เดือน รวมปีละ ๑๒ รุ่น จำนวน ๑๒ วิชา ได้แก่ วิชาอาหารคาว เบเกอรี่ นวดแผนไทย คอมพิวเตอร์ เพ้นท์ผ้าบาติก ดอกไม้ดินหอม แกะสลักผักผลไม้ จัดดอกไม้สด งานเพ้นท์ ศิลปะ และแปรรูปสมุนไพร
หลักสูตร ๑๖๐ ชั่วโมง (จันทร์-ศุกร์) เรียน ๒ เดือน รวมปีละ ๖ รุ่น จำนวน ๓ วิชา ได้แก่ วิชาตัดผมชาย เสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี หลักสูตร ๘๐ ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) เรียน ๒ เดือน รวมปีละ ๖ รุ่น จำนวน ๑๔ วิชา ได้แก่ วิชาอาหารคาว เบเกอรี่ นวดแผนไทย คอมพิวเตอร์ เพ้นท์ผ้าบาติก ซ่อมโทรศัพท์ มือถือ และเพ้นท์เล็บ หลักสูตร ๑๖๐ ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) เรียน ๔ เดือน รวมปีละ ๓ รุ่น จำนวน ๓ วิชา ได้แก่ วิชาตัดผมชาย เสริมสวย และตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑-๒ นิ้ว ๒ ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ใบ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมได้โดยไม่เสียค่าสมัคร ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าสมัคร ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๔๗๔๑ ๐ ๒๕๑๓ ๖๖…

ทุ่งครุเกษตรแฟร์

สำนักงานเขตทุ่งครุร่วมกับกลุ่มเกษตรกร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มประชาคม และประชาชนในพื้นที่กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๔ “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ ๕๔” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๘ โดยยึดหลักแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดงานกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดผลิตผลทางการเกษตร ประกวดผลไม้ประจำท้องถิ่น เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มบางมด มะม่วงสุก มะม่วงมัน มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วยหอม และพืชผักสวนครัวต่างๆ มีการประกวดแพะ ประกวดปลากัดสวยงาม การจัดสวนถาด การสาธิตการเลี้ยงแพะ เลี้ยงปลากัด เลี้ยงไก่ไทยพื้นบ้าน และโชว์นกเขาชวาเสียงที่ชนะเลิศ มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ นานาชนิด สินค้าราคาถูกจากโรงงาน พืชผักผลไม้ฤดูกาลและอาหารของเขตทุ่งครุ รวมทั้งมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย และในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๙๐๐ จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และการ…

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รักษ์ดวงตานาวี” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม “รักษ์ดวงตานาวี” ณ อาคารราชนาวิกสภา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๐๐
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จึงได้จัดกิจกรรม “รักษ์ดวงตานาวี” ขึ้น โดยมีการบรรยายให้ความรู้โรคจอตาเสื่อมและโรคต้อหิน การตรวจสุขภาพตา นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคตา ตลอดจนให้คำปรึกษาโรคตาแก่กำลังพลและข้าราชการบำนาญของกองทัพเรือ
จึงขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี หรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ติดต่อสำรองที่นั่งได้โดยตรงภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๑๑ ๔๒๖๔ และ ๐๘๑ ๘๔๒ ๓๓๖๘ หรือลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรับและกรอกใบลงทะเบียนได้ที่ตามจุดต่างๆ ดังนี้ กองบัญชีและศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หรือส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๔๒ ๓๔๖๖

ข้อมูล ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
๒๒ ก.พ.๕๔

เสียภาษีช่วยพัฒนาชาติ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบด้วยการแบ่งเงินภาษีที่ต้องเสียตามปกติเป็นประจำทุกปีให้แก่พรรคการเมือง โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม นับเป็นอีกหนึ่งหนทางในการร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสนอและผลักดันนโยบายสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด
การบริจาคภาษีทำได้ง่ายๆ ๓ ขั้นตอน คือ กรอกแบบฟอร์มยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.๙๐,๙๑ ทำเครื่องหมายถูกในช่องประสงค์จะบริจาคเงินภาษี ๑๐๐ บาท และกรอกรหัสพรรคการเมืองที่ต้องการบริจาคเพียง ๑ พรรค โดยดูรหัสพรรคการเมืองได้ ณ สถานที่เสียภาษี หรือทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect,go.th และเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๗๗ , ๐ ๒๑๔๑ ๘๔๓๕ และกรมสรรพากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๘๐๐๐

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ ก.พ.๕๔

คอนเสิร์ตฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

คณะพยาบาล-มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมคอนเสิร์ต “ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ” โดยรับฟังเพลงพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ ครูล้วน ควันธรรม, วราห์ วรเวช บรรเลงโดย วงซิมโฟนี่ ออเครสตร้าของกรมศิลปากร รับฟังเพลงจากนักร้องกิตติศักดิ์และนักร้อง รับเชิญมากมาย อาทิ สันติ ลุนเผ่, ดาวใจ ไพจิตร, ศรวณี โพธิเทศ, ดวงดาว เถาว์หิรัญ,วาณี จูฑังคะ และแชมป์จากชมรมเพลงแห่งสยามในวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม เวลา ๑๓๓๐ ณ โรงละครแห่งชาติ ผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่ โรงละครแห่งชาติคณะพยาบาลและมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ – ๔๑๒๔๖๗๐
ข้อมูล คณะพยาบาลฯ
๒๑ ก.พ.๕๔

โครงการประเทศสีเขียว

โครงการประเทศสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยรวมใจร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้นทุกชนิด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน จำนวน ๙๘๔ ล้านต้น ในพื้นที่ ๕-๑๐ ล้านไร่ ทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมตามแนวพระราชดำริ มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
วิธีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย แจ้งจำนวนกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ได้ทำการปลูกแล้วที่ประสงค์ร่วมโครงการ มอบกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นให้โครงการนำไปแจกจ่ายต่อ สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดเตรียมจัดหากล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น รับมอบกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นจากโครงการไปดำเนินการปลูกในพื้นที่หน่วยและสนับสนุนพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๕๕ ๘๐๓๑ และ ๐๘ ๗๐๖๖ ๙๙๔๗, E-mail:green countryproject @ gmail.com

ข้อมูล โครงการประเทศสีเขียว
๒๑ ก.พ.๕๔

งานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๔

คณะภริยาทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย จะจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่มีชื่อเสียงจากสถานทูตประเทศต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ การจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมบันเทิงบนเวทีมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล สภากาชาดไทย
๒๑ ก.พ.๕๔

งานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๔

คณะภริยาทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย จะจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่มีชื่อเสียงจากสถานทูตประเทศต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ การจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมบันเทิงบนเวทีมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล สภากาชาดไทย
๒๑ ก.พ.๕๔

สมาคมภริยาทหารเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๔

สมาคมภริยาทหารเรือ พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน
ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุน สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน สำเนาบัตรสมาชิกฯ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน หนังสือรับรองความสามารถพิเศษ สำหรับผู้สมัครขอรับทุน สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ แล้ว กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ได้ที่ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๖๖๕ และ ๕๓๒๔๓ และส่งใบสมัครได้ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภาคตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๓๓
ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ
๑๗ ก.พ.๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด เป็นกิจกรรมพิเศษในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ โดยเปิดรับเยาวชนชาย-หญิง อายุ ๑๘-๒๕ ปี และมีคุณสมบัติ “ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้” เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งกุลบุตร-กุลธิดากาชาดจะได้รับทุนการศึกษาและรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม-๗ เมษายน ณ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยาและถนนราชดำเนินนอก
สำหรับเกณฑ์การสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาดในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ จะเปิดรับสมัครเยาวชนไทย ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๖) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ “ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้” ม…

งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑ กรมการจัดหางานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานประชาชนทั่วไป ผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระ และผู้พิการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๓๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมในงาน มีการรับลงทะเบียนสมัครงานพบกับนายจ้าง สถานประกอบการกว่า ๖๐ บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า ๕,๐๐๐ อัตรา รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สาธิตและฝึกทดลองปฏิบัติอาชีพ ๕ อาชีพ ประกอบด้วย เปเปอร์มาเช่กล่องทิชชู่ กระเป๋าสตางค์สไตล์ญี่ปุ่น พับธนบัตรเป็นดอกไม้ ถักร้อยสร้อยด้วยหินสีอินเดีย ทำขนมลูกชุบ และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๒๖๘๔-๕

ข้อมูล สำนักจัดหางานฯ
๑๗ ก.พ.๕๔
ประชุมวิชาการสูตินรีเวชทันยุคเฉลิมพระเกียรติในหลวง ๘๔ พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงานประชุมวิชาการ “สูตินรีเวชทันยุค” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ทั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จเปิดงานประชุมวิชาการพร้อมทรงบรรยายพิเศษเรื่อง “๒๐ ปี กับการทรงงานด้านเอดส์” ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕ รพ.ศิริราช
การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ จัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาร่วมสมัย ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ และการตรวจสืบค้นทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภค ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๔๗๗๙

โครงการถวายกตัญญู พ่อหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน

ชมรมเอกลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้จัด “โครงการถวายกตัญญูพ่อหลวง แม่หลวง ของแผ่นดิน” LONG LIVE THE KING & LONG LIVE THE QUEEN เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ โดยชมรมได้จัดทำสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ สีชมพู และสีฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อรับสายรัดข้อมือ สีชมพู และสีฟ้าไปสวมใส่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติสีชมพูและสีฟ้า เส้นละ ๙๙ บาท รายได้มอบถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อการศึกษาในชนบทให้ชนบทให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ และวัดพระบาทน้ำพุเพื่อผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๒๔๒๒ ๐ ๒๕๐๙ ๕๔๐๖ และเว็บไซต์ www.weloveking.info


ข้อมูล โครงการถวายกตัญญู
๑๖ ก.พ…

ละครเวทีเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน เดอะมิวสิคัล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน เดอะมิวสิคัล” เสนอเรื่องราวสะท้อนปัญหาครอบครัว สังคม ในเรื่องยาเสพติด โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชภารกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๗๐๐ วันละ ๑ รอบ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา รายได้จากการจัดงานมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ วัดปทุมวนารามวรวิหาร และเป็นกองทุนอาหารกลางวันนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ
การจัดแสดงละครครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนในวิชาการแสดงและกำกับการแสดง รวมถึงนักศึกษาที่สนใจในการแสดงละครเวทีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ได้ร่วมกันแสดงความสามารถและศักยภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ และเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงนำเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนของแต่ละครอบครัวมานำเสนอ โดยยึดหลักจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานเรื่องดังกล่าว
ผู้สนใจซื้อบัตรราคา ๖๐,๘๐ และ ๑๐๐ บาท ได้ที่ชมรมการแสดงบ้านสมเด็จเ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำวัฒนมงคล

พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยจะตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี เวลา ๐๙๐๐ และถวายผ้าป่าสามัคคี เวลา ๐๙๓๐
การร่วมสมทบทุน สมทบทุนได้ที่แผนกการเงิน กองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ หรือที่วัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ในวันทอดผ้าป่าสามัคคี โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรานนก ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๐-๑๙๒๙๑๘๗๓๘ ชื่อบัญชี ผ้าป่ากรมสวัสดิการทหารเรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๗, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๗-๘
ข้อมูล สก.ทร.
๑๕ ก.พ.๕๔

โครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของกองทัพไทย

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทำโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนของกองทัพไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงค้นคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยได้นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานและในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท และ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยผลงานที่เข้าประกวด แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ประเภทครอบครัวข้าราชการที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทครอบครัวข้าราชการที่มีรายได้รวมกันมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทประชาชนอาชีพเกษตรกรรม ประเภทประชาชนทั่วไปประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานฯ เข้าร่วมประกวด โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ต้องการเข้าประกวดในลักษณะ “เล่…

กรมประมงปิดอ่าวให้สัตว์น้ำวางไข่ขยายพันธุ์

กรมประมงเตรียมประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย (ปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย) ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๓ เดือน มีผลบังคับใช้ในอาณาเขตพื้นที่ประมาณ ๒๖,๔๐๐ ตารางกิโลเมตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย
ช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์-๑๕ พฤษภาคมของทุกปี ท้องทะเลบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำหลายชนิด และจากการเก็บข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์น้ำในช่วงหลังฤดูกาลปิดอ่าวฯ เมื่อปี ๒๕๕๓ พบว่าปริมาณการจับสัตว์น้ำมีมากขึ้นกว่าช่วงก่อนปิดอ่าว แสดงว่ามาตรการดังกล่าวสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้คืนกลับมาได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหากมีชาวประมงรายใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห…

กรมประมงปิดอ่าวให้สัตว์น้ำวางไข่ขยายพันธุ์

กรมประมงเตรียมประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย (ปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย) ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๓ เดือน มีผลบังคับใช้ในอาณาเขตพื้นที่ประมาณ ๒๖,๔๐๐ ตารางกิโลเมตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย
ช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์-๑๕ พฤษภาคมของทุกปี ท้องทะเลบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำหลายชนิด และจากการเก็บข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์น้ำในช่วงหลังฤดูกาลปิดอ่าวฯ เมื่อปี ๒๕๕๓ พบว่าปริมาณการจับสัตว์น้ำมีมากขึ้นกว่าช่วงก่อนปิดอ่าว แสดงว่ามาตรการดังกล่าวสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลให้คืนกลับมาได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหากมีชาวประมงรายใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห…

จัดแสดงสงครามเก้าทัพ ตอน “วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า”

จัดแสดงสงครามเก้าทัพ ตอน “วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า”

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงกลาโหมและกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่๑ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดการแสดงละคร แสง เสียง เทิดพระเกียรติปฐมบรมราชจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง สงครามเก้าทัพ ตอน “วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี
การแสดงละคร แสง เสียง เทิดพระเกียรติ ในครั้งนี้จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เผยแพร่พระเกียรติคุณผ่าน เรื่องราวของสงครามเก้าทัพ ที่ทรงปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทยให้ประชาชนได้รับรู้และภาคภูมิใจ และนำมาซึ่งความตระหนักถึงความรักชาติ รู้รักสามัคคี และหวงแหนแผ่นดิน พร้อมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงการครบรอบวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยการแสดงจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยแสง เสียง ที่งดงามด้วยงบประมาณถึง ๖๐ ล้านบาท นักแสดงกว่า ๖๐๐ ชีวิต ความยาว ๙๐…

ตั้งแต่ ๖ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปรถจักรยานยนต์จดใหม่ทุกประเภทต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสีย

ตั้งแต่ ๖ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปรถจักรยานยนต์จดใหม่ทุกประเภทต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสีย
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศบังคับให้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่จะนำมาจดทะเบียนใหม่ทุกคัน จะต้องมีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียเพื่อป้องกันอันตรายต่อคนโดยสาร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สำหรับรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนไว้แล้วและไม่อยู่ในบังคับของประกาศนี้ เจ้าของรถควรจัดให้มีวัสดุป้องกันความร้อนปิดท่อไอเสียไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับขี่เอง และต่อคนโดยสาร หากรถจักรยานยนต์ที่จะจดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่ ๖ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป คัดใดไม่ได้จัดให้มีวัสดุป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรถจักรยานยนต์ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๗๒๐-๒
ข้อมูล ข่…

กทม.เชิญชวนเด็กไทยสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

กทม.เชิญชวนเด็กไทยสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๔ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กอล์ฟ แบดมินตัน เทนนิส และว่ายน้ำ กำหนดการแข่งขันคัดเลือกระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓-๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย สัญชาติไทย อายุ ๑๒-๑๕ ปี เกิดหรือมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเป็นสมาชิกศูนย์กีฬาหรือศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร หรือขึ้นทะเบียนนักกีฬาสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครรูปถ่ายปัจจุบัน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ให้ใช้หลักฐาน คือ สำเนาสูติบัตรหรือใบรับรองของโรงเรียน หรือใบรับรอง ทะเบียนแสดงผลการเรียนทดแทนบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬากองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม (อาคารกีฬาเวสน์ ๓) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๖-๐๒๘๒, ๐-๒๒๔๖-๘๐๗๙ ในว…

งาน Smile @ Khao Yai

งาน Smile @ Khao Yai

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Smile @ Kha Yai ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่บริเวณเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อฟื้นฟูธุรกิจชองผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรู้รักธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
กิจกรรมสำคัญคือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมร่วมเวียนเทียนในคืนวันมาฆบูชา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำโป่งเทียมเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า มีการแสดงคอนเสิร์ตและการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่มากมาย
จึงขอเชิญร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๐ ก.พ.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑๕ อัตรา และนายทหารประทวน ๙๗ อัตรา โดยรับบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ หรือมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวนมีสัญชาติไทยและบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
เปิดจำหน่ายระเบียบการการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครในราคา ๖๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมสารบรรณทหาร (อาคาร ๔) กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำหน่ายที่สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย ๓ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด ระหว…

แสตมป์ชุดที่ระลึก ๑๕๐ ปี ถนนเจริญกรุง

แสตมป์ชุดที่ระลึก ๑๕๐ ปี ถนนเจริญกรุง

ไปรษณีย์ไทย จัดพิมพ์ “แสตมป์ชุดที่ระลึก๑๕๐ ปี ถนนเจริญกรุง” และชุด “สื่อแห่งความรัก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส ๑๕๐ ปี การเปิดใช้ถนนเจริญกรุง ถนนสายประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดไปรษณีย์ไทยและเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ถนนเจริญกรุง เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นในปี ๒๔๐๔ เป็นถนนสายแรกที่ใช้การก่อสร้างแบบตะวันตก และพระราชทานนามถนนเส้นนี้ว่า เจริญกรุง อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ถนนที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ถนนเจริญกรุงผ่าน พื้นที่ ๖ เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตสาทร และเขตบางคอแหลม และถนนสายนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานไปรษณีย์ไทยแห่งแรกคือ สำนักงานไปรษณีย์กลาง บางรักในปัจจุบัน และสำนักงานเขตบางรัก ยังมีคู่รักจำนวนมากไปจดทะเบียนสมรสในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นจำนวนมากที่สุด
และเนื่องในโอกาสที่ถนนเจริญกรุงมีอายุครบ ๑๕๐ ปี และในโอกาสเทศกาลวาเลนไทน์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้จัดพิมพ์แสตมป์ที่ระลึกได้แก่ แสตมป์ชุดที่ระล…

โครงการรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๔๕๕๔

โครงการรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๔๕๕๔

กรมป่าไม้ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงราย
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดไฟป่า โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเดินรณรงค์ป้องกันไฟป่า การแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับไฟป่า และการป้องกันไฟป่า การสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟป่า การแสดงบนเวที การประกวดคำขวัญภาพวาดภาพถ่าย การตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
จึงขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดไฟป่าและ ลดเผาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่าที่มีต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตร่วมกัน “ทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดเผา บรรเทาโลกร้อน
ข้อม…

โครงการธรรมะในอุทยานสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่า

โครงการธรรมะในอุทยานสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่า

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการธรรมะในอุทยาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และเป็นโอกาสในการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการนำหลักธรรมะไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่า ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ที่พระองค์ได้เป็นต้นแบบน้อมนำหลักธรรมะมาใช้อบรมพระราชธิดาและพระราชโอรส
โครงการธรรมะในอุทยาน กำหนดจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ น้อมนำธรรมะตามรอยบาทราชชนนี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.และครั้งที่ ๒ ช่วยเหลือแบ่งปันความรักษ์ให้โลกน่าอยู่ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น.
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ คลองสาน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเยี่ยมชมเป็นหมู่…

คอนเสิร์ต ดวงใจ ใครหนอ เชิดชู ๘๐ ปี สวลี ผกาพันธุ์

คอนเสิร์ต ดวงใจ ใครหนอ เชิดชู ๘๐ ปี สวลี ผกาพันธุ์

มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดคอนเสิร์ตการกุศลดวงใจ ใครหนอ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อหาทุนสนับสนุนมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนประจำของมูลนิธิฯ รวมถึงมอบให้สมาคมศิษย์เก่า เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และกองส่งเสริมงานวัฒนธรรม และยังเป็นการยกย่องสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติด้านการขับร้องเพลงไทยสากลคนแรก ที่จะมีอายุครบ ๘๐ ปี ซึ่งได้เคยจัดคอนเสิร์ตหาเงินทุนให้มูลนิธิฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับเด็ก ๆ คอนเสิร์ตนี้มีศิลปินแห่งชาติรวม ๖ คน คือ สวลี ผกาพันธุ์ สุเทพ วงศ์คำแหง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ รวงทอง ทองลั่นธม ชาลี อินทรวิจิตร และ จินตนา สุขสถิต และมีนักร้องกิตติมศักดิ์มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะมากมายการนำเสนอ
จะดำเนินเรื่องราวแบบเข้มข้น โดยนำบทเพลงที่มีเพลงไพเราะและเป็นอมตะ นำเสนอพร้อมข้อมูล ภาพประกอบพร้อมแสงสีและลีลา บรรเลงโดยวงดน…

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมแบ่งปันความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิตในโครงการ เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ
การแบ่งปันความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต เป็นการเติมน้ำใจด้วยโลหิต ถือได้ว่าเป็นการแสดงความรัก ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งทุกวันมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำนวนมากที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษา โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ ๑,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ ยูนิต จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จะมีกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรักด้วย ในส่วนภูมิภาคสามารถบริจาคโลหิตในโครงการได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๕ แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสั…

กทม.จัดทำชุดสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคู่สมรส

กทม.จัดทำชุดสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคู่สมรส

กทม.ได้จัดทำชุดสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคู่สมรส ๒๐,๐๐๐ ชุด เพื่อแจกจ่ายให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต มอบแก่คู่สมรสที่ไปจดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มชีวิตครอบครัว โดยเน้นความสำคัญของการสร้างชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมให้คู่สมรสสามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การครองคู่บนพื้นฐานของความรัก ความอบอุ่น และสัมพันธ์ภาพอันดีของชีวิตครอบครัวอย่างยั่งยืน
ชุดสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคู่สมรส ประกอบด้วยสารของผู้ว่าราชการ กทม. คู่มือสร้างเสริมสุขภาพ สื่อรัก...คู่สมรส คู่มือสุขภาพดีทั้งชีวิตเราดูแล คู่มือกินอย่างไรให้สุขภาพดี คู่มือออกกำลังกายตามสไตล์ที่คุณเลือก พวงกุญแจสายวัดรอบเอวสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคู่สมรส แผ่นมินิวีซีดีออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคู่สมรส ถุงยางอนามัย และชุดยาพกพาพร้อมวิธีรับประทาน
กทม.จัดทำชุดเสริมสร้างสุขภาพนี้ขึ้นมาเพื่อให้คู่สมรสได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เพื่อป…

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร-ธิดา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการค่ายบุตร-ธิดา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๔

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยรับสมัครบุตร-ธิดาของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสมาคมภริยาทหารเรือ กิจกรรมในค่ายจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ นาฎศิลป์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และว่ายน้ำ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
สนใจนำบุตร-ธิดายื่นใบสมัครเข้าโครงการฯ พร้อมหลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วยรูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ใบรับรองแพทย์และค่าสมัครคนละ ๘๐๐ บาท ได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือ www.navy.mi.lth/nwa สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ สามารถสมัครเป็…

งาน “ปันรัก...ปันน้ำใจ มองความห่วงใยแด่คนพิการ

งาน “ปันรัก...ปันน้ำใจ มองความห่วงใยแด่คนพิการ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การด้านคนพิการ อาทิ มูลนิธิคุณพุ่ม สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต สภาคนพิการทึกประเภทแห่งประเทศไทย สำนักงานองค์กรคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสยามนิรมิต กำหนดจัดงาน “ปันรัก... ปันน้ำใจ มอบความห่วงใยแด่คนพิการ” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑๕.๓๐ น.
ณ สยามนิรมิต เขตห้วยขวาง
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมรวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพให้สังคมยอมรับ โดยผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ ๕๐เขตของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์การ คนพิการและสมาชิกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมกว่า ๒,๐๐๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากองค์กรคนพิการและเครือข่าย …

กิจกรรมดนตรีในสวน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเข้าสู่ปีที่ ๓ โดยจัดกิจกรรมดนตรีในสวน กำหนดจัดในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓๐๐-๑๙๐๐ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบรรยากาศที่ดี การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ การแสดงครั้งนี้ เป็นการแสดงดนตรีของวงเยาวชนร่วมกับการประชันแซกโซโฟนของนักดนตรีพี่น้อง อาจารย์นภดล และอาจารย์ประเสริฐ ฉิมท้วม ราชวินิต และสินเจริญ บราเธอริส นอกจากนั้นยังมีวงบิ๊กแบนด์ จากดุริยางค์ทหารบก และมีการนำผลงานภาพวาด ภาพถ่าย และหนังสือเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการในปีที่ ๑ และ ๒ มาจัดแสดงพร้อมทั้งเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี ๓
ผู้สนใจรับฟังดนตรีในสวนและร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๓ ก.พ.๕๔

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รมว.กห. เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามมติ ครม.เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน จำนน ๘-๑๕ เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) และพิจารณาขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการทหาร (ไม่จำกัดชั้นยศ) ที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึง ๓๐ ก.ย.๕๔ และมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสอบสวนทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท และไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย รายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ กับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการ สามารถ Download ได้ที่ http://info navy.mi.th/person
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้รวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมไว้สำหรับกำหนดเวลาในการ…

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รมว.กห. เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามมติ ครม.เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน จำนน ๘-๑๕ เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) และพิจารณาขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการทหาร (ไม่จำกัดชั้นยศ) ที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึง ๓๐ ก.ย.๕๔ และมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสอบสวนทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท และไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย รายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ กับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการ สามารถ Download ได้ที่ http://info navy.mi.th/person
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้รวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมไว้สำหรับกำหนดเวลาในการ…

ร้านภูฟ้าฉลองสาขาที่ ๑๔ จังหวัดเชียงใหม่

ร้านภูฟ้าในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “กระต่ายขี่เต่า” พร้อมพรพระราชทานให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและมีอายุยืน ฉลองสาขาใหม่ สาขาเชียงใหม่ ที่อยู่ ณ โรงแรมแคนทารี วิลล์ เปิดตัวเสื้อโปโลสีใหม่ ๒ สี คือ สีส้มทองกวาว ซึ่งเป็นสีดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และสีชมพูเปลือกลิ้นจี่ ซึ่งเป็นสีของผลไม้ที่นิยมปลูกทางภาคเหนือ นอกจากเสื้อโปโลแล้วยังมีเสื้อคอกลม และเดรส สำหรับลูกค้ารุ่นเยาว์
ภายในร้านภูฟ้ามีผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริมากมาย อาทิ ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ เครื่องจักรสาน เครื่องกะลา ชาสมุนไพร เครื่องดื่มมุมกาแฟ หนังสือพระราชนิพนธ์ และสินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น รายได้จากการจำหน่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้าน รวมทั้งนักเรียนในถิ่นชนบทห่างไกล
จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าร้านภูฟ้าในสาขาต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมช่วยเหลือชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร