Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2015

กรมบัญชีกลางแจ้งข้าราชการผู้รับบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัดที่ใช้สิทธิ Undo ชำระเงินภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของข้าราชการผู้รับบำนาญ และผู้รับเบี้ยหวัด ที่ใช้สิทธิ Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ว่า ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ และพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ และ พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๗,๙๘๑ คน โดยแยกตามประเภทผู้มีสิทธิที่เป็นข้าราชการ ๒๔๙,๒๔๕ คน ผู้รับบำนาญ ๑๘๘,๖๔๙ คน และผู้รับเบี้ยหวัด ๘๗ คน ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องคืนเงินให้กับทางราชการ เป็นเงิน ๒๒,๐๖๘.๙๙ ล้านบาท และได้รับเงินคืนจากทางราชการ เป็นเงิน ๑๖,๑๒๙.๘๖ ล้านบาท โดยเมื่อหักลบกลบกันแล้ว คาดว่าจะมีเงินคืนเข้าบัญชีเงินสำรองแล้วไม่ต่ำกว่า ๕,๙๓๙.๑๒ ล้านบาท สำหรับผู้มีสิทธิที่เลือกใช้สิทธิแบบแบ่งชำระเงินเป็นงวด คงเหลือให้ชำระในงวดเดือนสิงหาคม และกันยายนนี้เท่านั้น ซึ่งต้องชำระให้ครบหมดทั้งจำนวนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ แต่หากผู้มีสิทธิท่านใดชำระเงินไม่ครบจะถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพ…

กพ.ทร.กำหนดจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ ๑๑ ก.ย.๕๘

กรมกำลังพลทหารเรือกำหนดจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๘๘ นาย ในวันที่ ๑๑ ก.ย.๕๘ ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น ๑ อาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ทั้งนี้ การแต่งกายกำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ ประดับแพรแถบ พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๔๖ ข้อมูล กพ.ทร. ๓๑ ส.ค.๕๘

แพทย์ห่วงคนไทยเป็นโรค “โมโนโฟเบีย” ขาดมือถือไม่ได้

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน จนก่อให้เกิดอาการ “โนโมบายโฟนโฟเบีย (No Mobile Phone Phobia)” หรือเรียกว่า โมโนโฟเบีย คือ อาการขาดมือถือไม่ได้ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาการวิตกกังวล เช่น ผู้ที่มีมือถือแต่ใช้การไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณ หรือแบตเตอรี่หมด จะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย บางรายหากเป็นมาก อาจเครียด ตัวสั่น เหงื่อออก และคลื่นไส้ได้ สำหรับข้อสังเกตของผู้ที่มีอาการโมโนโฟเบีย คือ มักพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลา จะรู้สึกกังวลใจหากมือถือไม่อยู่กับตัว หมกมุ่นอยู่กับการเช็กข้อความ หรือข้อมูลในมือถือตลอดเวลา และดูโทรศัพท์บ่อยๆ แม้ไม่มีเรื่องด่วน เมื่อได้ยินเสียงเตือนเข้ามาจะวางงานเพื่อเช็กข้อความในมือถือทันที เล่นมือถือก่อนนอน หลังตื่นนอน หรือขณะทำกิจกรรมประจำวัน เช่น ทานอาหาร, เข้าห้องน้ำ, ขับรถ หรือนั่งรถ ไม่เคยปิดมือถือ ใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์มากกว่าคุยกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดอาการข้างเคียงหลายอย่าง เช่น นิ้วล็อ…

กพร.ทร.จัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๘”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค.๕๘ ณ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ กองทัพเรือได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาจัดทำโครงการภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มาทัศนศึกษาหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนปลูกฝังความรักความสามัคคี และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื…

ผบ.ทร.มอบโล่และเงินรางวัลให้แก่หน่วยรับตรวจพิเศษที่มีผลการตรวจราชการดีเด่น

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่หน่วยรับตรวจพิเศษที่มีผลการตรวจราชการดีเด่น เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารส่วนกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ทั้งนี้ หน่วยรับตรวจพิเศษที่มีผลการตรวจราชการดีเด่นตามสาขาการตรวจ ๔ สาขา ประกอบด้วย สาขาการกำลังพล, สาขายุทธการและการฝึกหัดศึกษา, สาขาการส่งกำลังบำรุง และสาขาทางเทคนิคและการป้องกันความเสียหาย จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ คะแนนรวมอันดับที่ ๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, คะแนนรวมอันดับที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ และคะแนนรวมอันดับที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล จร.ทร. ๒๘ ส.ค.๕๘

ทร.จัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย-มาเลเซียและร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX-THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕

กองทัพเรือ โดยหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ จัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วมไทย-มาเลเซียด้านนราธิวาส-กลันตัน เดินทางเยี่ยมเมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย และร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX-THAMAL ครั้งที่ ๖๐/๒๐๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ ส.ค.-๒ ก.ย.๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงคลองใหญ่, เรือต.๙๙๖ และเรือ ต.๑๑๒ โดยมี นาวาโท พัชริศ สุขพานิช หัวหน้ายุทธการ หน่วยปฏิบัติการภาคใต้ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมทางทะเล SEAEX-THAMAL เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการฝึกผสมฯ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ในการนี้ พลเรือตรี สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๒ มีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีปิดการฝึกผสมฯ ณ มณฑลทหารเรือเขต ๑ กวนตัน ประเทศมาเลเซีย ข้อมูล ยก.ทร. ๒๘ ส.ค.๕๘

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๕”

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนาวีวิจัย ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ และมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกองทัพเรือ และผู้แทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้าร่วมงานฯ การจัดงาน "นาวีวิจัย ๒๐๑๕" ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกองทัพเรือ ซึ่งกำหนดให้จัดการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและดำรงสภาพความพร้อมรบของกองทัพเรือ โดยสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้งานตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง และมุ่งไปสู่การผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การใช้ประโยชน์อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยมีสำนักงานวิจัยและพั…

ผบ.รร.นร.เป็นประธานเปิดการประชุม “นายเรือวิชาการ ๕๘”

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นายเรือวิชาการ ๕๘” เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นายเรือวิชาการ ๕๘” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกองทัพเรือและหน่วยงานอื่นที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ เช่น - โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธีระยะประชิต (Close Range Tactical UAV) - การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุเพื่อใช้ในการควบคุมปฏิบัติการ (Object Detection System for Operation Control) - การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานข่าวกรอง (Applying Artificial Intelligence to Intelligence Affair) - การประเมินศักยภาพลมเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นอกชายฝั่งสำหรับประเทศไทย (The Investigations of Offshore Wind Farms Potential in Thailand for Electricity Generation) - สัญญาณเตือนภัยของการทำประมงในเขตน่านน้ำสากล - เครื่องบินทะเ…

ฐท.กท.แจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามมาตรการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด

ฐานทัพเรือกรุงเทพดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการจัดการจราจรในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน พบว่า ปัจจุบันยังมีผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยใช้ความเร็วเกินจากที่กำหนดและไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้น ขอให้กำลังพลให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการจัดการจราจรโดยเคร่งครัด ดังนี้ - การขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร / ชั่วโมง - ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในทางร่วมหรือทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (Stop Sign) จะต้องหยุดรถทุกครั้งและตรวจสอบรถที่มาจากเส้นทางอื่น โดยให้รถที่มาถึงทางแยกก่อนได้ผ่านไปก่อน ในกรณีที่มาถึงทางแยกพร้อมกัน ให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือของผู้ขับขี่ผ่านไปก่อน ทั้งนี้ หากตรวจพบการละเมิดจะดำเนินการจดบันทึกและตักเตือนในทันที รวมทั้งรายงานผู้กระทำความผิดให้ต้นสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป ข้อมูล ฐท.กท. ๒๗ ส.ค.๕๘

รอง ผบ.กร.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดหอพระและเบิกเนตรพระพุทธสิงหนาทราชนาวี

พลเรือโท ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดหอพระและเบิกเนตรพระพุทธสิงหนาทราชนาวี โดยมี พลเรือตรี ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีฯ โดยมี พระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษารองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ และเป็นเจ้าพิธี นำคณะสงฆ์รวม 10 รูป สวดชัยมงคลคาถา ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๘ ณ หอพระพุทธสิงหนาทราชนาวี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ หอพระพุทธสิงหนาทราชนาวี ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๖ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเททองหล่อพระประจำหน่วย ตามคำกราบทูลเชิญของ พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในขณะนั้น และทรงพระกรุณาประทานนามว่า พระพุทธสิงหนาทราชนาวี ซึ่งแปลว่า พระพุทธรูปอันทรงไว้ซึ่งความองอาจสง่างาม มีอำนาจดุจราชสีห์แห่งราชนาวี หรือที่รู้จักกันในนามว…

ผบ.ทรภ.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๘ ณ บริเวณเกาะขาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑ มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกไห้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๖ ส.ค.๕๘

แพทย์ผิวหนังเตือนกินยาคุมเลี่ยงสิวอาจเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมและระบบสืบพันธุ์ได้

ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สาวๆ สมัยนี้ต่างอยากมีผิวขาวใส ไร้สิว ซึ่งแต่ละคนมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมทั้งหญิงแท้และหญิงเทียม คือ การกินยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันสิว โดยส่วนใหญ่เกิดจากความเชื่อจากคำบอกเล่าของเพื่อน ๆ หรือได้รับคำแนะนำจากร้านค้าหรือศึกษาด้วยตนเองจากเว็บไซต์ ซึ่งในยาคุมจะมีส่วนผสมของฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน แต่ความจริงคือยาคุมกำเนิดมีหลายประเภท บางชนิดมีเอสโตรเจนอย่างเดียว บางชนิดมีเอสโตรเจนผสมโปรเจสเตอโรนในเม็ดเดียว บางชนิดมีโปรเจอเตอโรนอย่างเดียว ดังนั้น การที่บอกว่ายาคุมทุกชนิดทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดีขึ้นนั้น ไม่ถูกต้อง และหากรับฮอรโมนเอสโตรเจนมากเกินไป อาจทำให้เกิดฝ้าและมะเร็งเต้านมได้ รวมถึงมีผลทำให้ผนังมดลูกหนาตัวมากไป และมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งทางระบบสืบพันธุ์ พญ.สุวิรากร กล่าวว่า การเกิดสิวมีหลายสาเหตุ เช่น ต่อมไขมันทำงานเยอะ เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนกลุ่มแอนโดรเจนมากระตุ้น และมีการอุดตันที่ผิวหนัง หรือแบคทีเรียเพิ่มจำนวน ทำให้เกิดการอักเสบ การทำให้มีผิวขาวใส ไม่มีสิว จึง…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีปล่อย “เรือหลวงแหลมสิงห์” ลงน้ำ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ปืนลงน้ำ และ คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ ณ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ซึ่งได้ทยอยปลดประจำการและใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรือ อากาศนาวี หน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยกำลังนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งแต่ในภาวะปกติ โดยมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ ๒ มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการสงครามผิวน้ำและการต่อสู้ภัยคุกคามทางอากาศ โดยกองทัพเรือจัดซื้อแบบแปลนรายละเอียดและพัสดุสำหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ปืนจาก บริษัท มาร์ซัน จำกัด ในลักษณะ Package Deal โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๙๙,๔๕๙,๐๐๐ บาท และมอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการสร้างเรือ ใช้พื้นที่ของอู่ทหารเรือธนบุรีเป็นสถานที่ต่อเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกรมอู่ทหารเรือในการต่อเรือตรวจการณ…

ผบ.ทร.มอบเครื่องหมายสหัทยานาวีแก่บุคคลที่สนับสนุนหรือทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ ณ ห้องชมชลธี อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชั้น ๓ หอประชุมกองทัพเรือ กองทัพเรือได้มอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายให้แก่บุคคลที่สนับสนุนหรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ การประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายชิดกับขอบกระเป๋าด้านใกล้กับดุมกลางลำตัวเสื้อ ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายอยู่ แล้วให้ประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีถัดไปทางซ้ายของเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษนั้นๆ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีปกกระเป๋าบนให้ประดับเครื่องหมายนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายในแนวเดียวกับกระเป๋าบน ถ้าประดับกับเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพราง เครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีแกมเขียว หรือเครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีพรางของกองทัพเรือหรือเครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนามของเหล่าทัพอื่น ให้ปักด้วยด้ายมันหรือ…

นายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการกองทัพเรือ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจากคุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน สมาคมภริยาทหารเรือได้จัดตั้ง “กองทุนคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ๒๕๕๘” เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ครอบครัวข้าราชการทหารเรือชั้นผู้น้อย และให้การบำรุงขวัญข้าราชการทหารเรือที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ สมาคมภริยาทหารเรือ จึงได้มอบเงินรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลและที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ ให้กับหน่วยงานของกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรธิดาข้าราชการดังกล่าว ข้อมูล สน.ผบ.ทร. ๒๕ ส.ค.๕๘

ผบ.ทร.เป็นประธานมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๒๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่นักกีฬากองทัพเรือ รวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันอุทยาน กองทัพเรือสนับสนุนกำลังพลเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งได้ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าว นักกีฬาของกองทัพเรือได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและกองทัพเรือเป็นอย่างมาก ข้อมูล สกฬ.ทร. ๒๔ ส.ค.๕๘

ศบภ.ทร.พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ แบ่งเป็น ๗ ศูนย์ ได้แก่ ๑. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ทางบก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง รวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ และพื้นที่ทางน้ำ ได้แก่ ทะเล เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน รวมทั้งทะเล อำเภอเกาะช้าง เกาะกูด และเกาะต่างๆ โดยหน่วยที่รับผิดชอบ ได้แก่ - ศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์ปฏิบัติการกองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๘๐๐๕ และ ศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๘๐๐๘ - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๑๕๐๒ และ ๐ ๓๘๔๓ ๑๔๗๗ ๒. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ พื้นที่รับผิดชอบทางบก ได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ และพื้นที่ทางน้ำ ได้แก่ ทะเล เกาะต่างๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่าง มีหน่วยที่รับผิดชอบ ได้แก่ - กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔๓๒ ๕๘๐๒ - ศูนย์ปฏิบัติ…

แพทย์แนะนำวิธีป้องกันผู้สูงอายุลื่นล้มในบ้าน

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้สูงอายุหกล้ม หรือลื่นล้ม ถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะนำมาซึ่งการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้ โดยพบว่า การเสียการทรงตัวของร่างกายเป็นปัจจัยที่พบบ่อยที่สุด รองลงมา คือ อาการหน้ามืดวิงเวียน เป็นลม เนื่องจากเป็นวัยที่มีความเสื่อมของร่างกาย ได้แก่ สายตาพร่ามัว การทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่ไม่มั่นคงจากการเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ รวมทั้งอาจพบอาการหลงลืม หรือสมองเสื่อมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พื้นลื่น สะดุดสิ่งกีดขวาง พื้นต่างระดับ แสงสว่างในบ้านที่ไม่เพียงพอ ยังทำให้เกิดผู้สูงอายุลื่นล้มด้วย ดังนั้น จึงแนะนำหลักการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ๑. พื้น ควรปรับให้เป็นพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ และไม่ขัดมันจนลื่น โดยเฉพาะห้องน้ำ เพราะการเปียกลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายและรุนแรง ควรหมั่นทำความสะอาดไม่ให้มีคราบสบู่ หรือตะไคร่ตกค้างบนพื้น อาจนำแผ่นกันลื่นมาวางไว้ ทำราวเกาะไว้ยึดทรงตัว เปลี่ยนส่วนส้วมซึมเป็นแบบนั่งราบ เพราะส้วมซึมจะทำให้ลำบากและปวดในการงอเข่า เวลาลุกนั่งอาจเซหรือล้มได้ และบริเวณบ้านไม่ควรมีพื้นต่างระ…

กฝร.จัดหมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเลยุทธวิธีรบผิวน้ำ ๒๑-๒๔ ส.ค.๕๘

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเลยุทธวิธีรบผิวน้ำ หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ รุ่นที่ ๒/๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่อย่อว่า “มฝ.ยุทธวิธีรบผิวน้ำ ๕๘๔” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ส.ค.๕๘ เส้นทางบริเวณอ่าวสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ ทั้งนี้ เพื่อให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ได้ฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีในทะเลให้มีความรู้ความสามารถในยุทธวิธีเรือผิวน้ำ และการปฏิบัติการทางเรือ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่นายยามยุทธการ นายทหารปฏิบัติการรบ และนายยามปฏิบัติการสงครามทางเรือในระดับหมวดเรือได้ ข้อมูล กฝร. ๒๑ ส.ค.๕๘

สค.รน.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๘

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภททุนเรียนดี ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๗๖๑ มีบุตรกำลังศึกษาในภาคเรียนปกติในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาได้เพียง ๑ ทุน สำหรับหลักฐานการยื่นความจำนงขอรับทุน ประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา, หลักฐานการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน, สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรสมาชิก, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำหรับผู้ที่ขอรับทุนประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้พิการ เช่น ใบรับรองแพทย์และบุตรผู้พิการ เป็นต้น และหลักฐานอื่นๆ สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด ภายในวันที่ ๑๑ ก.ย.๕๘ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด http://www.kehanavycoop.com/ ข้อมูล สค.รน …

สธ.แจ้งเตือนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเตือนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ พบผู้ป่วยโรคคอตีบที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากเป็นผู้ที่เกิดก่อนหรือเกิดในช่วงต้นของแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเน้นการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุระหว่าง ๒๐-๕๐ ปี โดยขอให้ประชาชนไปรับวัคซีน และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเอง ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดในปี ๒๕๕๘ พบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน ๓ ราย และจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยแล้วจำนวน ๑๑ ราย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่จำนวนผู้ป่วยทั้งปีมีไม่ถึง ๒๐ ราย ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๑ ส.ค.๕๘

ผบ.ทร.เดินทางไปร่วมประชุม ผบ.ทร.อาเซียนครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ภริยา พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ส.ค.๕๘ การเดินทางไปประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนของผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือในเรื่อง “ASEAN Naval Teamwork toward the ASEAN Integration” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Fostering ASEAN Naval Teamwork in Regional Maritime Security” ตามการเชิญของ พลเรือเอก Thura Thet Swe ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้อมูล ยก.ทร. ๒๐ ส.ค.๕๘

รร.นร.จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นายเรือวิชาการ ๕๘” ๒๖-๒๘ ส.ค.๕๘

โรงเรียนนายเรือกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นายเรือวิชาการ ๕๘” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ส.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกองทัพเรือและหน่วยงานอื่นที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ เช่น - โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธีระยะประชิต (Close Range Tactical UAV) - การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุเพื่อใช้ในการควบคุมปฏิบัติการ (Object Detection System for Operation Control) - การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานข่าวกรอง (Applying Artificial Intelligence to Intelligence Affair) - การประเมินศักยภาพลมเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นอกชายฝั่งสำหรับประเทศไทย (The Investigations of Offshore Wind Farms Potential in Thailand for Electricity Generation) - สัญญาณเตือนภัยของการทำประมงในเขตน่านน้ำสากล - เครื่องบินทะเลแบบพอเพียง ; ขีดความสามารถและแนวทางการนำไปใช้งาน (Sufficiency Seaplanes (SUSP) ; Feasibility St…

เชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสและยากไร้ รพ.ศิริราชเนื่องใน “วันมหิดล” ๒๔ ก.ย.๕๘

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างกุศลตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ด้วยการบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสและยากไร้โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ซึ่งในปีนี้ “วันมหิดล” ตรงกับวันพฤหัสบดี “ธงมหิดล” จึงเป็นสีแสด โดยผู้บริจาคตั้งแต่ ๓๐๐ บาท ขึ้นไป รับธงวันมหิดลพร้อมเสาเป็นที่ระลึก บริจาคตั้งแต่ ๒๐ บาท ขึ้นไป รับธงมหิดลเป็นที่ระลึก บริจาคน้อยกว่า ๒๐ บาท รับสติ๊กเกอร์วันมหิดลเป็นที่ระลึก สามารถบริจาคได้ที่ -ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๗๓๐-๑๗๓๐ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐ - กล่องรับบริจาคภายในหอผู้ป่วย และหน่วยตรวจโรคต่างๆ ของโรงพยาบาลศิริราช - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ ในวันเวลาราชการ และตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๗๐๐-๑๘๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๔๖-๘ และ ๐ ๒๔๑๙ …

ปธ.คปษ.ทร.ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ ณ มณฑลพิธีอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ กองทัพบกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ ณ บริเวณพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” โดยมีความหมายว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง ๗ พระองค์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งได้มีการจัดพิธีอัญเชิญประดิษฐาน ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ทบ. ๑๙ ส.ค.๕๘

กพ.ทร.จัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี งป.๒๕๕๘

พลเรือตรี อรรถพร บรมสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.๕.๕๘ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมกำลังพลทหารเรือจัดการประชุมสัมมนาให้แก่ข้าราชการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายหลังออกจากราชการไปแล้ว ประกอบด้วย การเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ, สิทธิประโยชน์จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, การเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ, สิทธิประโยชน์ของฌาปนกิจและทหารผ่านศึก รวมถึงสิทธิกำลังพลของข้าราชการบำนาญ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ, เงินบำเหน็จดำรงชีพ, เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงินช่วยเหลือหรือเงินขวัญถุง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกและได้รับเงินที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเว…

รอง ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดงานประชุม สน.ทร.หญิงประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมของสำนักงานทหารเรือหญิงประจำปี ๒๕๕๘ “ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี” เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรีหญิง สุปาณี เชาวน์แหลม หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง และคณะ ให้การต้อนรับ สำนักงานทหารเรือหญิงจัดงานประชุมประจำปี ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่องานว่า “ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี” เพื่อให้กำลังพลหญิงของกองทัพเรือได้รับความรู้ในลักษณะของการส่งเสริมและป้องกันในการดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรับทราบกฎหมายใหม่เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้นานาสาระกับกฎหมายใกล้ตัว” โดย อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช, การให้ความรู้ “รักษ์ฟันอย่างถูกวิธี” โดย นาวาเอกหญิง ขวัญฤดี เม่งอำพัน, การตรวจสุขภาพฟรี ได้แก่ มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งลำไส้, ตรวจวัดน้ำตาล, ไขมันในเลือด และมวลกระดูก และเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือกำลังพลห…

ทร.จัดผู้แทนร่วมประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง ทร.ไทย-ทร.สิงคโปร์ ครั้งที่ ๑๗ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กองทัพเรือจัดผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือสิงคโปร์ ครั้งที่ ๑๗ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ส.ค.๕๘ โดยมี นาวาเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกองทัพเรือ การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือสิงคโปร์ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามกรอบความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อการหารือเกี่ยวกับร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่สำหรับยกระดับจากการประชุมคณะทำงานร่วมเป็นการประชุมฝ่ายอำนวยการที่กองทัพเรือเห็นควรแล้วให้กองทัพเรือสิงคโปร์พิจารณา, การเชิญชวนกองทัพเรือสิงคโปร์ส่งเรือเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรืออาเซียนและการสวนสนามทางเรือที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ, การแลกเปลี่ยนด้านการอบรมศึกษาและการฝึกจากผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา, การหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนห้วงเวลาการฝึก SINGSIAM 19/2017 ที่กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับการพิจารณาการจัดเรือเข้าร่วมการฝึกพหุภาคีภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห…

ทรภ.๓ จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับกรมการบินพลเรือน และจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยประจำปี ๒๕๕๘ (SAREX 2015) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ส.ค.๕๘ ณ ท่าเรือน้ำลึก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในงานจะมีการแสดงการสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยของกองทัพเรือ, การแสดงการบินทางอากาศ, การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการจัดแสดงอากาศยานของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search And Rescue Exercise : SAREX) คือ การฝึกการค้นหาและช่วยชีวิตที่ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องจัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปีในฐานะชาติสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการประสานงานในภารกิจการค้นหาอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัยในชื่อ “ศูนย์ประสานงานการค้นหาและการช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” ที่มีกรมการบินพลเรือนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในการฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้ จะเป็นการฝึกเจ้าหน้า…

เชิญร่วมทำบุญมหากุศลบูรณะมหาวิหารมายาเทวีถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาลุมพินีสถาน ร่วมกับมูลนิธิไทยพึ่งไทย จัดโครงการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารมหาวิหารมายาเทวี ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างครอบสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า และมีมาร์กเกอร์ สโตนที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้น ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้ โดยโอนเงินมาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “กองทุนลุมพินีสถานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย” เลขที่บัญชี ๐๔๗-๒-๕๕๙๑๖-๔ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๗๑ ๗๕๗๕ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๘ ส.ค.๕๘

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มยุทธนาธิปัตย์และเข็มนภยาปัตย์เป็นกิตติมศักดิ์ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๕๘ นาย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒๗ นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๘๕ นาย ข้อมูล กพ.ทร. ๑๗ ส.ค.๕๘

ผบ.ทร.ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอบี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ๗ หน่วยงาน ร่วมลงนาม ทั้งนี้ กรมประมงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่กรมประมงได้พัฒนาระบบ “Fishing Info” เป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลเรือประมง ใบอนุญาตทำการประมง และแรงงานประมง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพเรือ, กรมเจ้าท่า, กรมการปกครอง, กรมการจัดหางาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง ในการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก (Port in-Port out) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ภายใต้การดำเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ข้อมูล กรม…

“ราชนาวี” เยือน “กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี” ๒๓ ส.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๒๒ พบสโมสรฟุตบอลกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี ในวันที่ ๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัด สระบุรี ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๗ ส.ค.๕๘

“ราชนาวี” พบ “บีอีซี เทโร ศาสน” ในศึกไทยพรีเมียร์ลีก ๑๙ ส.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๒๑ พบสโมสรฟุตบอลบีอีซี เทโร ศาสน ในวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๔ ส.ค.๕๘

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จัดรายการการกุศลเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ รพ.พระนั่งเกล้า

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดรายการการกุศลพิเศษเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ เวลา ๒๒๒๐-๐๐๑๕ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เพื่อระดมทุนดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้า ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยประมาณ ๒,๓๕๐ คน/วัน และในปี ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกระดับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าให้เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญ ๗ ด้าน โดยได้รับงบประมาณเฉพาะการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๖๐ ห้อง จึงจำเป็นต้องจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปในอนาคต ข้อมูล มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ๑๔ ส.ค.๕๘

มก.จัดงาน “ถนนสายอาชีพ” รวบรวมความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “ถนนสายอาชีพ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ส.ค.๕๘ ณ บริเวณโดยรอบอาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพกว่า ๓๐ วิชาชีพ, การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน, งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตัล, การจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรจากเกษตรกรตัวจริง, การสาธิตการประกอบวิชาชีพบนเวที และบริการตัดผมให้แก่ประชาชนฟรี นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เพราะ... (เพาะ) เห็ดถึงไม่จน” ผู้สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาทางเว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๘๒๐-๙ ต่อ ๔๐๐-๔๐๕ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๔ ส.ค.๕๘

นรข.เขตเชียงรายจัดกำลังพลร่วมสร้างฝายตามแนวพระราชดำริน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย โดยสถานีเรือเชียงของ จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ ณ ลำห้วยโป่ง บ้านใหม่เจริญ หมู่ ๔ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน นอกจากนี้ ยังร่วมปลูกต้นยางนา และหญ้าแฝกตามแนวลำห้วยด้วย ข้อมูล นรข.เขตเชียงราย ๑๓ ส.ค.๕๘

พร.นำคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลเข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม

กรมแพทย์ทหารเรือนำคณะอาจารย์และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ ๑ เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๘ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในสมัยกรุงธนบุรีให้แก่ผู้เข้าชมได้รับทราบ โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเป็นผู้บรรยายประวัติความเป็นมา พระราชวังเดิมนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแห่งชาติของชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ สอบถามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ หรือที่เว็บไซต์ www.wangdermpalace.org ข้อมูล กพร.ทร. ๑๓ ส.ค.๕๘

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จัดตั้งกองอำนวยการด้านการพยาบาลบริการผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่

ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ หรือ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๕๐๐-๑๙๓๐ นั้น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดตั้งกองอำนวยการด้านการพยาบาล เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอรับบริการด้านการพยาบาลได้ตามวันเวลาดังกล่าว ข้อมูล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ๑๓ ส.ค.๕๘

ทร.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

กองทัพเรือสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูล กพร.ทร. ๑๑ ส.ค.๕๘

สวพ.ทร.จัดงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๕” ๒๗ ส.ค.๕๘

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๕” ในวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานฯ การจัดงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๕” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ, การจัดนิทรรศการ, การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบติดตามเรือกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ขาดการควบคุม หรือ IUU และเรือผู้อพยพชาวโรฮีนจา” โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, การเสวนา “เทคโนโลยีงานวิจัยยุคใหม่กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง”, การชมการสาธิตเทคโนโลยีระบบเฝ้าตรวจรายงานเชิงบูรณาการ และเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา เช่น ปืนไรเฟิลซุ่มยิง, รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด ๘ x ๘, รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย, อากาศยานไร้คนชับ ห…

เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สายธารแห่งน้ำพระราชหฤทัย” ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการ “สายธารแห่งน้ำพระราชหฤทัย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชมนพรรษา ๘๓ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอาชีพเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนของพสกนิกร โดยกำหนดจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ เว้นวันหยุดธนาคาร ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่าง, โครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ พร้อมจำลองลักษณะเด่นของบ้านชาวเขา, การแต่งกายของชาวเขา ๔ เผ่า ได้แก่ เย้า, กะเหรี่ยง, อาข่า และมูเซอ รวมถึงงานด้านผ้าทอผ้าปักของชาวเขา และผลิตภัณฑ์ผ้าจากชาวเขา นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูป, ผักอินทรีย์, ข้าวพันธุ์ต่างๆ และผลิตภั…

ทรภ.๓ จัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๕๘ (SAREX 2015) ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ส.ค.๕๘ ณ บริเวณท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต โดยมีทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดการฝึกฯ ร่วมกับกรมการบินพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในระหว่างการฝึกฯ จะมีการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “ขีดความสามารถของกองทัพเรือในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยทางทะเล” ในวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๘ ด้วย ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๐ ส.ค.๕๘

“ราชนาวี” สู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีก พบ “บางกอกกล๊าส เอฟซี” ๑๖ ส.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๒๐ พบสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ในวันที่ ๑๖ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามลีโอ สเตเดียม คลอง ๓ ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑๐ ส.ค.๕๘

เชิญชมนิทรรศการ “ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุดโขนพระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดนิทรรศการ “ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุดโขนพระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ตลอดจนทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนง รวมทั้งการแสดงโขนมาตลอดหลายทศวรรษ โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๖ ก.ย.๕๘ (เว้นทุกวันจันทร์) ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๑๙๐๐ ณ โถงอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว แบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนที่ ๑ กว่าจะเป็นโขน, โซนที่ ๒ กำเนิดโขน นาฎกรรมคู่แผ่นดิน, โซนที่ ๓ การศึกษาพัสตราภรณ์โขน, โซนที่ ๔ ห้องฉายภาพยนตร์แสดงเบื้องหลังการสร้างสรรค์งานศิลป์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับโขน และไฮไลต์การแสดงโขนตอนต่างๆ, โซนที่ ๕ งานหัวโขนและศิราภรณ์, โซนที่ ๖ การออกแบบเทคนิคประกอบฉาก, โซนที่ ๗ เทคนิคการแต่งหน้าสำหรับโขนพระราชทาน, โซนที่ ๘ อินเตอร์แอคทีฟ ร่วมค้นหาคำตอบของตัวละคร ๑๘ มงกุฎในเรื่องรามเกียรติ์, โซนที่ ๙ เรื่องย่อโขนพระราชทาน การสืบสานงานโขนสู่คนรุ…

ทร.กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้เกษียณอายุประจำปี งป.๒๕๕๘

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ เป็นผลให้กองทัพเรือมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายในงาน ประกอบด้วย การมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ, การกล่าวคำสดุดี, การจัดงานเลี้ยง และการมอบของที่ระลึก ทั้งนี้ ในปีนี้มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๗๖๖ นาย ได้แก่ นายพลเรือ จำนวน ๑๐๐ นาย และนาวาเอก-ลูกจ้าง จำนวน ๖๖๖ นาย ข้อมูล กพ.ทร. ๗ ส.ค.๕๘

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ จัดงานระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ๑๐-๑๒ ส.ค.๕๘

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ส.ค.๕๘ ณ ลานแฟชั่นแกลเลอรี่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น ๑ ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, การร่วมพูดคุยกับนักแสดงผู้เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช, การสอยดาว, การจำหน่ายสื้อที่ระลึกฝีมือออกแบบโดยครูโต-ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, การแสดงมินิคอนเสิร์ตโดยศิลปิน นักร้อง นักแสดงจากอาร์เอส บรอดคาสท์ฯ เวิร์กพอยท์ และการร่วมประมูลของรักของนักร้อง นักแสดง อาทิ เจมส์-จิรายุ, เกรท-วรินทร, มาร์กี้-ราศี และคริสซี่-กฤษณ์สิริ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เป็นอาคารที่เป็นศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจร และเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ ๗ ส.ค.๕๘

เชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ริมทางหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโครงการ “Khaoyai Color Streets Project”

ชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (SUTEC) ร่วมกับแขวงการทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมา, สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการปลูกต้นไม้ริมทางหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้โครงการหลัก “Khaoyai Color Streets Project” หรือ “เขาใหญ่มหัศจรรย์เส้นทางแห่งสีสัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ริมถนนหลวงรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทางหลวง ครั้งที่ ๑ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๘ บริเวณริมถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ ๙ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยจะทำการปลูกต้นคูนสีแห่งความรัก คือ คูนสีชมพู จำนวน ๘๓๐ ต้น ระยะทางยาว ๑.๒ กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการปลูกต้นไม้ถวายแด่แม่หลวงของปวงชนชาวไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ…

กพ.ทร.จัดการประชุมสัมมนาให้แก่ผู้ร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี งป.๒๕๕๘ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต้

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดประชุมสัมมนาให้แก่ข้าราชการที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ส.ค.๕๘ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ส.ค.๕๘ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ - กรมการเงินทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร และในวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ - กรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร และในวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ - กรมสวัสดิการทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เง…

ทร.ไทย-ทร.เวียดนามจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือเวียดนามครั้งที่ ๑๘

กองทัพเรือร่วมประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือเวียดนาม ครั้งที่ ๑๘ ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๔-๘ ส.ค.๕๘ โดยมี พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วมฯ การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือเวียดนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดระเบียบทางทะเลในเขตติดต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ และแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้กองทัพเรือเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ข้อมูล ยก.ทร. ๖ ส.ค.๕๘

รร.นร.ร่วมกับ จว.สมุทรปราการจัดการแข่งขัน “สามสมอ JET SKI CHAMPIONSHIP”

โรงเรียนนายเรือ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และสมาพันธ์บางกอกเจ็ทสกี จัดการแข่งขัน “สามสมอ JET SKI CHAMPIONCHIP” ระหว่างวันที่ ๘-๙ ส.ค.๕๘ เริ่มการแข่งขันเวลา ๐๙๐๐ ณ ท่าน้ำโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันได้ตามวันเวลาดังกล่าว ข้อมูล รร.นร. ๖ ส.ค.๕๘

ผบ.ทร.เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปี งป.๒๕๕๘”

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘” เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน กองทัพเรือจัดงาน “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งยกย่องชมเชยหน่วยงานจัดการความรู้ที่ดี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง และเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ในอนาคต สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่างๆ และพิธีมอบรางวัลการจัดนิทรรศการดีเด่นของกองทัพเรือ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นแนวทางให้หน่วยต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้สำหรับก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการมีศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ นอกจากนี้ ยังมีเวทีปัญญา “ถ่ายทอดประสบการณ์สู่…

กปช.จต.จัดพิธีสวนสนาม “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีสวนสนาม “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เดินรณรงค์เทิดพระเกียรติฯ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมสวนสนาม “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ, การแสดงโดดร่มจากกองทัพเรือ และการแสดงต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ข้อมูล กปช.จต. ๕ ส.ค.๕๘

“ราชนาวี” เปิดบ้านต้อนรับ “นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี” ๙ ส.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๑๙ พบสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ในวันที่ ๙ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๕ ส.ค.๕๘

ทร.เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗ อัตรา

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๗ อัตรา โดยเปิดรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า ๗๖ เซนติเมตร เพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร โดยคุณวุฒิสาขาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ วิชาบัญชี/การบัญชี, คหกรรมศาสตร์ และบรรณารักษ์ศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และรับเฉพาะเพศชาย ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รับทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสำรวจ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาการพิมพ์, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสา…

เสธ.ทร.เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการหลักใน ศรชล.

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting : SOM) ในการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประชุมผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการหลักใน ศรชล. โดยมีการติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงจากการประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมถึงการรับทราบแนวทางในการดำเนินการกรณีเหตุการณ์ปล้นเรือสินค้าไทยในทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละกา พร้อมกับกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตลอดจนการทบทวนแผนการพัฒนายกระดับ ศรชล. ให้เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และแนวทางในการเปลี่ยนผ่านศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้แก่ ศรชล. โดยมีฝ่ายต่างๆ ใน ศรชล.ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อมูล …

วธ.จัดงาน “นุ่งผ้าไทย ถวายพระราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “นุ่งผ้าไทย ถวายพระราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สืบทอดการทอผ้า และริเริ่มให้มีการอนุรักษ์ศิลปะบนผืนผ้าและวัฒนธรรมไทย โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ส.ค.๕๘ ณ ลานพาร์ค ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายในงาน ประกอบด้วย การนำเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติฝ่ายชาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ ๓ แบบ มาจัดแสดงร่วมกับฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระราชทานไว้ ๘ แบบ รวมทั้งเครื่องแต่งกายพื้นถิ่น เครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ, นิทรรศการเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับพระราชดำริงานสร้างสรรค์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยด้วยผ้าไทย และวิวัฒนาการของการใช้ผ้าไทยแต่งกายแบบไทย, การแสดงพิพิธทัศนาวิวัฒนาการแต่งกายของคนไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนชาวไทยแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติอย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ …

ศรชล.จัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ ๓

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. กำหนดจัดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ส.ค.๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมฯ ข้อมูล ยก.ทร. ๓ ส.ค.๕๘

ฐท.สส.จัดเทศน์มหาชาติประยุกต์หารายได้สมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบกำหนดจัดให้มีเทศน์มหาชาติประยุกต์ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ โดยพระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) เจ้าอาวาสวัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์เทศน์มหาชาติประยุกต์ ในวันที่ ๖ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์มหาชาติประยุกต์ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติประยุกต์ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอพระพุทธรูปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๐ ๒๑๒๗ หมายเลขโทรสาร ๐๓๘ ๔๓๗๙๕๖ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “กองทุนจัดสร้างหอพระฯ ฐานทัพเรือสัตหีบ” เลขที่ ๓๐๒-๗-๒๑๗๑๙-๓ ทั้งนี้ ฐานทัพเรือสัตหีบได้จัดสร้างพระพุทธชินราชวรเวทมุนีราชนาวีศรีบูรพา เป็นพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๖ และได้อัญเชิญประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ศาสนสถานฐานทัพเรือสัตหีบ โดยได้จัดสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปประจำฐานทัพเรือสัตหีบขึ้น และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤก…

สน.ทร.หญิงจัดงาน “ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี / งานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘”

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน "ทหารเรือหญิง รวมพลัง เพื่อราชนาวี" /งานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “ความรู้นานาสาระกับกฎหมายใกล้ตัว” โดย อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช และการให้ความรู้ “รักษ์ฟันอย่างถูกวิธี” โดย นาวาเอกหญิง ขวัญฤดี เม่งอำพัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกำลังพลหญิง การออกบูธเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมตรวจสุขภาพฟรี และบูธจำหน่ายสินค้าต่างๆ ข้อมูล สน.ทร.หญิง ๓ ส.ค.๕๘