Skip to main content

Posts

Showing posts from 2017

ศปมผ. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้ อนกลับของท่าเทียบเรือประมง

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ ศปมผ. โดย กองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้ อนกลับของท่าเทียบเรือประมงให้กับผู้ประกอบการ ท่าเรือ/แพปลา ที่จดทะเบียนกับกรมประมง ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ ต.ค.๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอกพัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
           วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่าเรือ/แพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมงและมีการขนถ่ายสัตว์น้ำส่งเข้าโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อส่งไปจำหน่ายในสหภาพยุโรป ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล จำนวน ๒๗๓ แห่ง และมีหน้าที่ต้องบันทึกการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า (ตามมาตรา ๘๕ แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๐ ลง ๘ ก.ย.๖๐) ให้มีความเข้าใจการปฏิบัติที่ถูกต้องในการบันทึกการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่า ซึ่งเป็นการเพิ่มปร…

ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับหมู่เรือของกองทัพเรือมาเลเซีย (เรือ ทร.มซ.)

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นาวาเอก วุฒิไกร หุ่นดี ผู้อำนวยการกองข่าว กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยข้าราชการ และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับหมู่เรือของกองทัพเรือมาเลเซีย (เรือ ทร.มซ.) จำนวน ๔ ลำ ประกอบด้วยเรือ KD KINABALU KD JERAI KD LEDANG และ KD MAHAMIRU ในการเข้าเยี่ยมประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ – กองทัพเรือมาเลเซีย และเข้ารับการส่งกำลังบำรุง โดยมีกำหนดจอดเรือเทียบท่า ณ หลักเทียบเรือ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
                                                                                                     ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๙ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองเรือยุทธการ ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าร่วมซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำในเรือพยาบาล กร.913 และส่งกลับสายการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงต่อไป
                                                                                                  ข้อมูล พร.ทร. ๑๙ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือลำเลียงเรือผลักดันน้ำ สนับสนุนสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันน้ำ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๒๒๐๐ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน ๑๒ ลำ พร้อมกำลังพล และรถยนต์บรรทุกในการเคลื่อนย้าย ให้การสนับสนุนสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะลำเลียงเรือผลักดันน้ำทั้ง ๑๒ ลำ จากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไปติดตั้งยังพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการผลักดันน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง รอการระบาย ประกอบด้วย คลองลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว ๕๖ , คลองลาดพร้าว บริเวณ อุโมงค์พระราม ๙ และคลองสามเสน บริเวณอุโมงค์บึงมักกะสัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน”
                                                                       ที่มา ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร. ๑๘ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือขอให้ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำสมุดประวัติตรวจสอบความถูกต้องที่กรมกำลังพลทหารเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ จะต้องจัดทำคำขอรับบำเหน็จ บำนาญ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส่งสมุดประวัติรับราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อให้สมุดประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัดและเล่มที่กรมกำลังพลเก็บรักษามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในการดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ กรมกำลังพลทหารเรือจึงขอให้หน่วยต่าง ๆ กรุณาแจ้งให้ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการนำสมุดประวัติไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออก กรมกำลังพลทหารเรือจะจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบสมุดประวัติฯ ให้แก่ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดังนี้
           ข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกรมอู่ทหารเรือ และ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธกา…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในการรับส่งประชาชนเข้า - ออก และลำเลียงสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย ในพื้นที่หมู่บ้านสุตต์จิตนิเวศน์ (ประมาณ ๕๐๐ หลังคาเรือน) ซอยท่าข้าม ๔ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
           นอกจากนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ โดย กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกในการให้บริการรับส่งประชาชน ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม รวมถึงการอำนวยความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/สิ่งของในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมทันที โดยจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้สั่งการในเบื้องต้นให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเ…

ขอเชิญร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และการรักษาความปลอดภัย และการจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ขอเชิญร่วมงานดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๗ (Defense & Security 2017) ในวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคาร ๖ – ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
          โดยภายในงานจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และการรักษาความปลอดภัยของ บริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า ๔๐๐ บริษัท จาก ๕๐ ประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ครอบคลุมภารกิจของทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น อีกทั้งในงานยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม รวมถึงมีการบรรยายทางวิชาการ และ การสาธิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอกชนที่มาร่วมจัดแสดง 
                                                                                                ข้อมูล วท.กห. ๑๖ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนน อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป กิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช และกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ
                                                                                                  ข้อมูล กพร.ทร. ๑๒ ต.ค.๖๐

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลและความพร้อมของยุทโธปกรณ์ รวมทั้งตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศบภ.ฐท.กท.) ณ บริเวณด้านหลังพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

                                                                                          ข้อมูล สลก.ทร. ๑๒ ต.ค.๖๐

ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนในพื้นที่ เปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเรือโทสุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อและพิธีมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ให้ห้องประชุมพลับพลาที่ประทับฯ ซึ่งสโมสรโรตารี ภูเก็ต และสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีภูเก็ต ภาค ๓๓๓๐ ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการทำงานของนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์ และมีความคิดที่มีจิตสาธารณะ
           ในการนี้สโมสรโรตารี ภูเก็ต ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้รับรองการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับ ฯ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการ และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีฯ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวัน ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกี…

กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการใหม่

กระทรวงการคลังได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานถือปฏิบัติ โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ประกาศใช้บังคับ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

                                                                                                  ข้อมูล สปช.ทร. ๑๑ ต.ค.๖๐

นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติและจัดทำนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมในห้วงระยะต่อไปยังคงยึดถือตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
           นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญครอบคลุมในเรื่องการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิรูปโครงสร้างความพร้อมรบ การส่งเสริมงานด้านการวิจัย การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ การสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ การสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล การดูแลปัญหาความเดือดร้อนและบริการประชาชน และการสนับสนุนรัฐบาล และ…

กองทัพเรือโดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนการให้บริการประชาชนในห้วงงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดรถและเรือบริการรับ – ส่งประชาชน ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือโดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนการให้บริการประชาชนในห้วงงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดรถและเรือบริการรับ – ส่งประชาชน โดยไม่เสียค่าใข้จ่าย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ต.ค.๖๐ มีดังนี้
 ๑. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จำนวน 10 คัน บริการระหว่างเวลา 0600 – 2400 น. 
         ๑.๑ เส้นทางที่ ๑ สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี – เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) – กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน (เที่ยวกลับย้อนเส้นทางเดิม)
          ๑.๒ เส้นทางที่ ๒ จากที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ (สุขสวัสดิ์ 26) – โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ (ฝั่งธนบุรี) – กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน (เที่ยวกลับย้อนเส้นทางเดิม)
๒. จัดเรือเวรด่วนทางธุรการ จำนวน ๒ ลำ บริการระหว่างเวลา ๐๖๐๐ - ๒๔๐๐ ออกทุกชั่วโมง เส้นทาง ท่าเรือสาทร – ท่าเตียน (เที่ยวกลับย้อนเส้นทางเดิม)
          ๒.๑ จัดเรือเวรข้ามฟาก จำนวน ๔ ลำ เวลา ๐๖๐๐ – ๒๔๐๐ น.  ท่าราชนาวิกสภา – ท่านิเวศน์วรดิษฐ์
          ๒.๒ ท่าเรือยายเผือก…

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ และเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ PIPO ใน ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ให้โอวาทแก่กำลังพล จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ การปฏิบัติตามนโยบายกองทัพเรือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑รวมถึงอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ทั้ง ๗ หน่วย โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพื้นที่เข้าร่วม
           สำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ทั้ง ๗ หน่วย ประกอบไปด้วย กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมอู่ทหารเรือ นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพเรือทั้งในด้านการรักษาเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามสงบและยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ …

ศปมผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO” ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ต.ค.๖๐

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560ศปมผ. โดย กองทัพเรือ ร่วมกับ กระทรวงแรงงานฯ กรมเจ้าท่า กรมประมง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และ ศรชล เขต๑-๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO” ในระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ต.ค.๖๐ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. ในฐานะ ผบ.ศปมผ.เป็นประธานในการประชุม
           การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงแนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตามคู่มือปฏิบัติการของศูนย์ PIPO ที่ กปม. ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายใหม่ และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาการประมงไทยให้มีความยั่งยืน เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญให้แก่ประชาชน และอนุชนรุ่นหลังของชาวไทย การประชุมฯ ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ต.ค.๖๐ จะจัดประชุมฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรชล เขต๑ และ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค.๖๐ จัดประชุมฯ สำหรับผู้ปฏิบัต…

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด

กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ภาครัฐ และเอกชนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ “เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด” (PTTEP Photo Contest: H.T.M.S. Prab & Sattakut) ขอเชิญชวนนักดำน้ำชาวไทยและต่างชาติ สัมผัสคุณค่า ความงดงาม และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลไทย โดยร่วมส่งภาพถ่ายบริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงปราบ ณ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร หรือเรือหลวงสัตกูด ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในกิจกรรม PTTEP Photo Contest พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓ แสนบาท ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายใต้น้ำที่สื่อความหมายตามแนวคิด “แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล : เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด” ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณเรือหลวงปราบหรือเรือหลวงสัตกูด โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ – วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้า…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญผู้จิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมหามงคล ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย อำเภอ เขาชะเมา จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ณ วัดทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
           จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๐ กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินโดยติดต่อได้ที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๓ ๔๒๗๕ และ ๐๘ ๕๙๖๓ ๗๕๙๖

                                                                                                         ข้อมูล ฐท.สส. ๙ ต.ค.๖๐

สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนแล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญราชการนั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ อนุมัติหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก ๓ ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗ (๔) ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓…

ซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปิดถนนชั้นใน ๑๘ เส้นทาง

วันซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะปิดถนนชั้นใน ๑๘ เส้นทาง ดังนี้ ๑.ถนนราชดำเนิน ๒.ถนนสนามไชย ๓. ถนนหลักเมือง ๔. ถนนกัลยาณไมตรี ๕. ถนนเจริญกรุง ๖. ถนนพระพิพิธ ๗. ถนนท้ายวัง ๘. ถนนมหาราช (ข้างพระบรมหาราชวัง) ๙. ถนนมหาราช (ข้างวัดพระมหาธาตุ) ๑๐. ถนนพระจันทร์ ๑๑. ถนนเศรษฐการ  ๑๒. ถนนเชตุพน ๑๓. ถนนพระยาเพชร ๑๔. ถนนหน้าพระลาน ๑๕. ถนนหน้าพระธาตุ ๑๖. ถนนราชินี ๑๗. ถนนพระอาทิตย์ ๑๘. ซอยสราญรมย์
                                                                                 ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ ๖ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการสนับสนุนยานพาหนะในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้

ด้วยในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ กรมการขนส่งทหารเรือ มีภารกิจในการสนับสนุนยานพาหนะให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้การสนับสนุนยานพาหนะสำหรับสวัสดิการดังนี้
           ** งดให้การสนับสนุนยานพาหนะ เพื่อการสวัสดิการ ให้กับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ ยกเว้น เพื่อการสวัสดิการสำหรับการเสียชีวิตของครอบครัวข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ
           ** งดการให้การสนับสนุนกับหน่วยงานภายนอกกองทัพเรือ (งานกิจการพลเรือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่งทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๒๓๘
                                                                                                                ข้อมูล ขส.ทร. ๕ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือ จัดงานการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทหารชั้นยศนายพลเรือทั้งหมด นายทหารชั้นยศนาวาเอกพิเศษ (ยกเว้นประจำหน่วย) ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ และผู้บังคับกองพัน ฯ ร่วมรับฟังการแถลง
          นโยบายฯ การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บังคับบัญชาและนายทหารสัญญาบัตรที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้ทราบถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ และนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมอย่างประสานสอดคล้อง
                                                                                                       ข้อมูล สลก.ทร. ๕ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือ ร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว

พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ นั้น จะดำเนินการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความผาสุกและสันติภาพตามแนวชายแดน โดยจะยึดหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็วอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ การเจรจาอย่างโปร่งใส ไม่ทำให้เขตแดนกลายเป็นประเด็นทางการเมือง และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
                                                                                                         ข้อมูล อศ.ทร. ๔ ต.ค.๖๐

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บริจาคปัจจัย ในโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ วัดพิชยญาติการาม วรวิหารจัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๙๙๐ รูป ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บริจาคปัจจัย เป็นค่าอัฐบริขาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒๕๕๗๐๕-๐ ชื่อบัญชี “วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร โครงการอุปสมบท ๙๙๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัดพิชยญาติการาม โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๓๘ ๑๗๓๗
                                                                                               ข้อมูล สลก.ทร. ๔ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือ จัดพาหนะรถยนต์โดยสารรับ – ส่งผู้ร่วมพิธีพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่กองทัพเรือ จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ไปถวาย ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ นั้น กองทัพเรือได้จัดพาหนะรถยนต์โดยสาร เพื่อรับ – ส่งผู้เข้าร่วมพิธีฯ ดังนี้
           ** จัดพาหนะรถยนต์โดยสารขนาดเล็กปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับ – ส่งคณะกรรมการฯ และผู้แทนหน่วย โดยออกจากหน้ากรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร และจากหน้ากรมสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน รถออกเวลา ๑๒.๐๐ น. และรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๑ คัน จากหน้ากรมการเงินทหารเรือ รถออกเวลา ๐๙.๐๐ น.
           ** จัดพาหนะรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ เพื่อรับ – ส่งผู้ร่วมพิธีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากบริเวณหน้ากรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน และบริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน รถออกเวลา ๑๒.๓๐ น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
                 …

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดวันทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
          จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ โดยสามารถบริจาคทรัพย์ได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือโอนเงินเข้าบัญชี “กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม” ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๙๗๕ – ๐ – ๐๑๐๙๕ – ๗ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการฯ (อาคาร A) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
                                                                                     ข้อมูล กระทรวงยุติธรรม ๓ ต.ค.๖๐

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นนายพลเรือ

วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดี และพิธีรายงานตนเองของนายทหารชั้นนายพลเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศ เข้าร่วมในพิธีจำนวน 121 นาย ส่วนนายทหารชั้นนายพลเรือที่เข้ารายงานตนเองต่อผู้บัญชาการทหารเรือ มีจำนวน 50 นาย สำหรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือที่เข้าร่วมในพิธี อาทิ พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
          สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/person/หรือhttp://info.navy.mi.th/person/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                                              ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ต.ค.๖๐

ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน พระปริยัติธรรมวัดสัตหีบ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ กองการเงิน ฐานทัพเรือสัตหีบ หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี "กฐินฐานทัพเรือสัตหีบ” เลขที่บัญชี ๓๐๒ – ๗ – ๒๓๖๘๙ – ๖ และนำส่งใบสำคัญโอนเงินที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๓๘๔๓ ๗๙๕๖

                                                                                                ข้อมูล ฐท.สส. ๒ ต.ค.๖๐

กองเรือยุทธการ โดยกองการฝึกกองเรือยุทธการ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างเครื่องฝึกจำลองยุทธ์( Naval Warfare Taining Simulator:NWTS)

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างเครื่องฝึกจำลองยุทธ์( Naval Warfare Taining Simulator:NWTS) โดยมี พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
                                                                                   ข้อมูล กองเรือยุทธการ ๒๗ ก.ย.๖๐

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง เมื่อปีพุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า ธงไตรรงค์
          กองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนหน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลางของกองทัพเรือในการจัดทำโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนกำลังพล และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงออกโดยการชักและประดับธงชาติไทย ตามอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ 2560 ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสร้างความรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย
                  …

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอาหารสุนัขและแมวแก่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัดและแมว ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท ภาณุ บุญยะวิโรจ เสนาธิการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะนายทหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีเมตตาธรรม การนำสุนัขจรจัดในพื้นที่มาดูแล รักษาโรคทำหมัน และฝึกสุนัข โดยให้ผู้มีใจรักสุนัขรับไปเลี้ยงดู ปัจจุบันมีสุนัข ๔๘๓ ตัว และแมว ๙๕ ตัว อยู่ในความดูแล
                                                                                       ข้อมูล กองเรือยุทธการ ๒๗ ก.ย…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ โรงเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ
           ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวทหารกองเกียรติ บริเวณด้านหน้า กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ และตรวจพลสวนสนาม ณ ลานสวนสนาม โรงเรียนนายเรือ เมื่อเสร็จการตรวจพลสวนสนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือกล่าวสดุดีผู้บัญชาการทหารเรือ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวอำลาชีวิตรับราชการ พร้อมทั้งพิธีมอบของที่ระลึกให้ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยพิธีเชิญธงลง และพิธีย่ำพ…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ งานก่อสร้างอาคารนันทาภิรมย์ ๒

วันนี้ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๙ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างอาคารนันทาภิรมย์ ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้าง อาคารนันทาภิรมย์ ๒ เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่พัก กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการ ศึกษา อบรม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง โดยใช้พื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของบ้านพักรับรอง ผู้บัญชาการฐานเรือกรุงเทพ ริมถนนอิสรภาพ ใกล้กับซอยอิสรภาพ ๓๙ เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดย พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการ โดยมี พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ทำหน้าที่ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาที่พักอาศัยของกำลังพลประจำการให้มีความเหมาะสมในการอยู่อาศัย รวมทั้งให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบ…

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกำลังพล รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก และเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๒ สถานีเรือละงู และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละงู และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเข้าไปแจกจ่ายอาหาร และช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปย้ายที่ศูนย์พักพิง
          และเมื่อวันที่ (๒๓ กันยายน ๒๕๖๐) หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๒ สถานีเรือละงู และหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และนายอำเภอละงู เข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลกำแพง บ้านปากปิง บ้าน และโกตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ดำเนินการตามนโยบายของพลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยเตรียมความพร้อมของก…

กองทัพเรือ ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้”

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือตรี บัณฑิต จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมในพิธีเปิดงานและชมนิทรรศการงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น ๓ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

           ภายในงานพบกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง ใน ๗ กลุ่มเรื่องวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติระยะ ๒๐ ปี อันประกอบด้วยงานวิจัยเพื่อความมั่นคง งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสังคม งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข งานวิจัยเพื่อพลังงาน และงานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ คลินิกให้คำปรึกษา การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
                                                                                                ข้อมูล กพ.ทร.…

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ”

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๘๐ ปี ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม ๑๔ วัน และไปปฏิบัติธรรม ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
           ทั้งนี้ข้าราชการ รวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ สามารถลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้โดยไม่นับเป็นวันลาทางราชการ ข้าราชการกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทฯ ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิการลาตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในวันที่ไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้
           สามารถประสานรายละเอียดกับ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประธา…

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกฯ ในโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้อนุมัติเงินกู้สามัญแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อได้มีโอกาสนำเงินไปใช้ประโยชน์กรณีมีความจำเป็น และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในโครงการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
           ** ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           ** จำนวนเงินที่ขอกู้สามารถกู้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงิน ค่าหุ้นบวกเงินฝากออมทรัพย์ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
           ** ผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ งวด (๓ ปี)
           ** สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ ได้เพียงครั้งเดียว
           ** สมาชิกที่มีความประสงค์จะกู้เงินตามโครงการนี้ ต้องไม่มีหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือกับสหกรณ์มาแล้วเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันที่ขอกู้
           ** ต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ได้รับ
           ** ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
           ติดต่อได้โดยตรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ชั้น ๑ อาคารจอดรถยนต์ อาคา…

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ๒๔ กันยายน ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ และพิธีทางศาสนา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยราชการในและนอกกองทัพเรือ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ฯ
           วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” หรือ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ซึ่งบรรดาเหล่าทหารเรือต่างเทิดทูนและกล่าวขานถึงพระองค์ท่าน และกองทัพเรือได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องจากพระดำรินานาประการที่ทรงมอบไว้แก่ราชนาวีไทย ทั้งโครงการสร้าง…