Skip to main content

Posts

Showing posts from 2017

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงและเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้สามารถกำกับค่าใช้จ่ายและสามารถรับรู้ธุรกรรมได้ทันที เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับการบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาล และได้ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์รับชำระเงินของสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ ในการคำนวณและการติดตั้งอุปกรณ์ของกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว
           กรมบัญชีกลางขอชี้แจงถึงการปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่จะเริ่มใช้ระบบดังกล่าว ดังนี้
           โครงการฯ ดังกล่าว จะยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล โดยจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนทำธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง ณ จุดเก็บเงินของสถานพยาบาลในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ และสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทันที อย่างไรก็ดี โครงการนี้ใช้สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พุทธศักราช ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น ๆ 
           เมื่อผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ทำธุรกรรม ณ จุดเก็บเงิน ร…

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด (สอ.นย.) กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานออมทรัพย์นาวิกโยธินฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดและการออมทรัพย์ นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินฯ มีการมอบของที่ระลึกให้กับเด็กและเยาวชนที่ผู้ปกครองเป็นสมาชิกมาร่วมโครงการฯ ในวันดังกล่าวด้วย
                                                                                                         ข้อมูล สอ.นย. ๒๙ ธ.ค.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ และวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานครเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จ
           พร้อมกันนี้ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
                                                                                                ข้อมูล สลก.ทร. ๒๘ ธ.ค.๖๐

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ กำหนดปิดให้บริการในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

ด้วยกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ ที่อยู่ภายในบริเวณส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครกำหนดปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
                                                          ข้อมูล กิจการศูนย์กีฬา วังนันทอุทยาน ทร. ๒๘ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ จัดสร้างเหรียญ “รุ่นครบรอบ ๒๕๐ ปี ปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสิน”

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้จัดสร้างเหรียญ “รุ่นครบรอบ ๒๕๐ ปี ปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ขึ้น เพื่อนำรายได้สมทบทุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ และเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการของหน่วยที่ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ
           หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้จัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในโอกาสปราบดาภิเษก ครบรอบ ๒๕๐ ปี ด้วยความเคารพเทิดทูน โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานการจัดสร้างเหรียญ “รุ่นครบรอบ ๒๕๐ ปี ปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสิน” เป็นเหรียญที่มีความขลังในทุกด้าน ตลอดจนมวลสารที่นำมาประกอบในพิธีเพื่อจัดทำเหรียญได้มาจากทั่วทุกสารทิศ มีพระเกจิอาจารย์จำนวนมากได้เข้าร่วมพิธี และมอบแผ่นชนวนมวลสารซึ่งลงอักขระยันต์ไว้ เหรียญมีลักษณะเป็นรูปทรงไข่ สูง ๓๕ มิลลิเมตร กว้าง ๒๕ มิลลิเมตร หน่วยบัญชาการสงครามพิเ…

กองการฝึก กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรนายทหารป้องกันความเสียหาย

กองการฝึก กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารป้องกันความเสียหาย แก่นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรือตรี – นาวาเอก (พิเศษ) ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
           โดยให้แจ้งรายชื่อและตำแหน่ง ส่งถึงกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๗๕๖ และ ๐๘ ๑๓๓๖ ๒๕๘๓
                                                                                                      ข้อมูล กฝร. ๒๗ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือรับมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ รับมอบปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
           ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งแรก ได้ดำเนินการรวบรวมปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา กะปิ และน้ำพริกปลากะตัก โดยสมาคมชาวประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร และสมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน ร่วมดำเนินการฯ
           อนึ่ง ทัพเรือภาคที่ ๑ มีกำหนดรับมอบปลากะตักแห้งและปลาทูเค็ม จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ และในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ จากจังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
           พร้อมกันนี้ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีกำหนดเดินทางไปส่งมอบปลากะตักแห้ง และปลาทูเค็ม ให้แก่นักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ ตามแผนงานสำนักงานโครงก…

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพเรือ โดยไม่ต้องชำระเงินสด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายทหารกำลังพลของหน่วยมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๒๔๑๑ และ ๕๒๔๑๒
                                                                                      ข้อมูล รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ๒๖ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในเรื่องของนิวเคลียร์และอาวุธ ชีวะ เคมี ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กิจการพิเศษของหน่วย ในเรื่องมาตรการป้องกันและลดอันตรายจากอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
          ข้าราชการที่ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรม ต้องเป็นข้าราชการชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก ทุกพรรค – เหล่า ส่งรายชื่อ ตำแหน่ง และสังกัด ถึง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๓๐
                                                                                                         ข้อมูล วศ.ทร. ๒๖ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันปราบดาภิเษก ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนกรมในส่วนบัญชาการกองทัพเรือส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษาและวิจัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกล่าวคำถวายสดุดี ถวายความเคารพ วางพานพุ่ม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อนึ่ง กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานร่วมในพิธีฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา…

รัฐบาลจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ – ๑ ม.ค.๒๕๖๑

รัฐบาลจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ระหว่างวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ – ๑ ม.ค.๒๕๖๑ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีเจริญจิตภาวนา พิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยจัดขึ้นในเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ ถึงเวลา ๐๐.๓๐ น. วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ ทั้งวัดในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๒๓,๕๗๗ แห่ง นอกจากนี้มีการจัดไหว้พระ ๑๐ วัดสืบสิริสวัสดิ์๑๐ รัชกาล ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตบางนา


กองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนเกาะ เรือโดยสารไม่สามารถรับกลับเข้าฝั่งได้ เนื่องจากคลื่นลมแรง

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการกิจการเดินเรือโดยสารเกาะหมาก จังหวัดตราด ว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน ๑๗๓ คน ติดอยู่บนเกาะหมาก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเรือโดยสารของผู้ประกอบการไม่สามารถไปรับกลับเข้าฝั่งได้ เนื่องจากคลื่นลมแรง พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จึงได้สั่งการให้ประสานหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
           จากนั้น หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้สั่งการให้เรือหลวงแกลง เข้าให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดังกล่าวอย่างเร่งด่วน สามารถนำนักท่องเที่ยวกลับเข้าฝั่ง ณ บริเวณท่าเรือใหม่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้โดยปลอดภัย
           สำหรับเกาะหมาก เป็นเกาะในจังหวัดตราด อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ ๓๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๙,๐๐๐ ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก มีความยาวชายหาด ๒๗ กิโลเมตร มีชายหาด เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโป…

พิธีเปิดโครงการเวที “ประชาคมอาเซียนกับกระบวนการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสู่สันติสุข จชต.” ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ผู้แทน พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเวที “ประชาคมอาเซียน กับกระบวนการเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรม นำสู่สันติสุข จชต.” ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน ในโอกาสนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาและจ่ายยาเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
                                                                                                ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๒๒ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จัดทำโครงการฯ นี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายหาด ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุง ดูแล รักษาและอนุรักษ์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ บริเวณหาดไม้ขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
                                                                                                           ข้อมูล ทรภ.๓  ๒๒ ธ.ค.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Ang Yau Choon ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ พันเอก Poh Boon Hock ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ รับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการกองทัพเรือเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำชั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
           ** เป็นนายทหารสัญญาบัตร เพศชาย จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่หลังเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ชั้นยศไม่เกินเรือโท อายุไม่เกิน ๒๙ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายทหารประทวน ชั้นยศไม่เกินจ่าเอก อายุไม่เกิน ๒๙ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ไม่จำกัดพรรค – เหล่า สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าของกองทัพเรือ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษา ๒ ปี มีความประพฤติและระเบียบวินัยดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ordn.navy.mi.th หรือที่ โรงเรียนสรรพาวุธ กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๖๓๖๐๓ – ๔
                                                                                         ที่มา : สพ.ทร. ๒๑ ธ.ค.๖๐

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำโดย พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ กรม สห.ทร. และหอประชุม ทร.
                                                                                    ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๑ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ จัดโครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ ครั้งที่ ๒๖ เพื่อพัฒนาเยาวชนและสภาพแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โรงเรียนนายเรือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า จัดโครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ ครั้งที่ ๒๖ ขึ้นณ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยทำการบูรณะและจัดซ่อมแซมอาคารโรงเรียน จัดโครงการสอนสุขภาพ กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กนักเรียน การตรวจสุขภาพ การวัดอัตราการเจริญเติบโต วัดความสมบูรณ์ของเด็กนักเรียน และส่งเสริมข้อมูลการดูแลเด็กให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน อันเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามพระราโชบายฯ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”
                                                                                                           ข้อมูล รร.นร. ๒๑ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือนำกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กองทัพเรือนำกำลังพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ ธ.ค.๖๐ พล.ร.อ.ภัฏ เพียรเกาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.ต.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพเรือ จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมทำกิจกรรมขุดลอกคูน้ำ ตลอดจนพัฒนา , ทำความสะอาด , ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พัก และทางเท้าริมทางรถไฟคู่ขนาน พื้นที่ตั้งแต่สำนักงานเขตจตุจักรถึงสี่แยกวิภาวดีรังสิตตัดแจ้งวัฒนะ ระยะทาง ๖.๘ กิโลเมตร
                                                                                              ข้อมูล กพร.ทร. ๒๐ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือจัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑ พื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย มุ่งเน้นเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ(ศอ.ปส.ทร.) มอบให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ (ฝกร.ศอ.ปส.ทร.) จัดโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๗ – ๒๒ ธ.ค.๖๐ ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมี พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือเป็นประธาน ในการนี้ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรุณาให้เกียรติร่วมในกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมประกอบด้วย การนำกล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดนิทรรศการ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ การมอบอุปกรณ์กีฬา
          กิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนการจัดชุดมวลชนสัมพันธ์สอดแทรกการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผสมผส…

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พรเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เข้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน วันคล้ายวันประสูติในวันที่ ๑๙ ธ.ค. โดยมี พลเรือตรี ธีรพล พึ่งพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยราชการ กพร.ทร. ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
                                                                                  ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๙ ธ.ค.๖๐

กรมการขนส่งทหารเรือ จัดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ ๑๘ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพฯ จัด เยาวชน ผู้ที่ถูกคุมประพฤติ มาร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไม่ดื่มสุรา ช่วงปีใหม่ ที่บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
           ทั้งนี้ โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้ โดยกรมการขนส่งทหารเรือ เป็นโครงการเพื่อบริการให้กับข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธ.ค.๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ผู้ที่สนใจร่วมโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ สามารถเข้ามาตรวจเช็คสภาพรถได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลได้ที่โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๕๕๑๓ ในเวลาราชการ และ ๐๒ ๔๗๕ ๕๗๙๗ นอกเวลาราชการ
                                                                          …

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จำหน่ายสินค้าจากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ เพื่อกำลังพล

ด้วยกิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มาจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ดังนี้
           ** วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. จำหน่ายที่บริเวณกรมสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ** วันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. จำหน่ายที่บริเวณข้างกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
                                                                           ข้อมูล กิจการเกษตรกรรม ๑๘ ธ.ค.๖๐

สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือมีโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กิจการให้กู้เงินฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๒๗๙ , ๕๕๒๕๑ – ๒ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙หรือทางเว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th/wmn
                                                                                    ข้อมูล กิจการให้กู้เงินฯ ๑๘ ธ.ค.๖๐

องทัพเรือ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนา คุณภาพการบริหารจัดภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องปิ่นเกล้า ๒ ชั้น ๙ โรงแรม รอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมการสัมมนาฯ
           กองทัพเรือ โดย สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง การดำเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับการการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทร. (พคบ.ทร.) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้รับทราบแนวทางดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด…

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นาวาเอก กษิดิ กลิ่นศรีสุขผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม ร่วมกับ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดประเภทกัญชา จำนวน ๕๒๕ กิโลกรัม ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
           สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถานีเรือบ้านแพง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม จังหวัดนครพนม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ท่าอุเทน ตำรวจตระเวนชายแดน ๒๓๙ เจ้าหน้าที่กองกำลัง สุรศักดิ์มนตรี ตำรวจน้ำ รวมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอท่าอุเทน ร่วมกันจับกุมและตรวจยึดผู้ค้ายาเสพติด ได้ของกลางเป็นยาเสพติดประเภทกัญชาอัดแท่ง จำนวน ๕๒๕ แท่ง น้ำหนักรวม ๕๒๕ กิโลกรัม ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ ภูธรท่าอุเทน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
                                …

กองทัพเรือจับกุมเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย และเรือประมงไทยที่ทำผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือหลวงสัตหีบ ได้ตรวจพบและเข้าตรวจสอบเรือประมงที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน้ำไทย พบว่าเป็นเรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๑ ลำ ชื่อ KG 95631 TS โดยเป็นเรือเบ็ดราวปลามังกร ขนาดประมาณ ๖๐ ตันกรอส มีไต้ก๋งเรือ และลูกเรือ จำนวน ๑๓ คน ทั้งหมดเป็นคนสัญชาติเวียดนามและเรือประมงไทยที่ทำผิดกฏหมายที่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติบงกช จังหวัดสงขลา ชื่อ แดงพญา เป็นเรือปั่นไฟ ขนาด ๒๒.๕๒ ตันกรอส แต่มีไต้ก๋งเป็นชาวกัมพูชา ไม่มีลูกเรือ ซึ่งเรือทั้ง ๒ ลำ มีความผิด ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๔๘๒ ทั้งนี้ หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำเรือทั้ง ๒ ลำ กลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
                                                                                                 ข้อมูล ทรภ.๒ ๑๕ ธ.ค.๖๐

ขอเชิญชมการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ 2017 KING REGATTA ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชมการแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ 2017 KING REGATTA ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ณ โอเชี่ยน มารีน่า พัทยา จังหวัดชลบุรี และระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
           การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระอัจฉริยะภาพการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสครบรอบการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวาย “เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ” ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ และรำลึกถึงวันที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิก "อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสูงสุด (ทอง)” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับเกียรติยศดังกล่าว นอกจากนี้ในปีนี้ยังครบรอบ ๕๐ ปี ที่พระองค์ท่านทรงเรือใบประเภท OK ข้ามอ่าวไทยจากหัวหินมายังอ่าวสัตหีบ อีกด้วย
                                                                       ข้อมูล…

กองการฝึก กองเรือยุทธการ รับสมัครข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๑/๒

กองการฝึก กองเรือยุทธการ กำหนดเปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร พรรคนาวิน (นว.ก.) ชั้นยศ เรือเอก – นาวาโท เข้ารับการอบรมหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ครั้งที่ ๑/๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมบรรจุหรือได้รับการบรรจุเป็นนายทหารยุทธการในเรือชั้น ๑ ชั้น ๒ หรือนายทหารยุทธการในกองเรือต่าง ๆ ของกองเรือยุทธการ เป็นผู้ปฏิบัติงานในเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี เคยผ่านหลักสูตรของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำนวน ๒ ใน ๗ หลักสูตร (หลักสูตรนายทหารประจำเรือ พรรคนาวิน หลักสูตรต้นปืน หลักสูตรนายทหารอาวุธนำวิถี หลักสูตรนายทหารปราบเรือดำน้ำและควบคุมอากาศยานปราบเรือดำน้ำ หลักสูตรกวาดหรือล่าทำลายทุ่นระเบิดสัญญาบัตร หลักสูตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร หลักสูตรปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน และหลักสูตรผู้บังคับการเรือ) 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงกับ นาวาโท วราวุฒิ สีลารักษ์ หัวหน้าแผนกการรบ ผิวน้ำ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๖๑๓ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๕๖๔ ๖๒๑๐
                                                    …

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
 คุณสมบัติผู้สมัคร
           **สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
           **เป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓) หรือเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ที่ปลดจากกองประจำการ อายุ ๒๑ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐)
           เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คำแนะนำการสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด…

กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่สนใจเข้ารับการอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้
           ๑. เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ ๓๔ อบรมวันที่ ๑๓ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
           ๒. เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๘ อบรมวันที่ ๖ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
           ๓. เทคนิคการพูดสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๓ อบรมวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
           ๔. นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล รุ่นที่ ๒๒ อบรมวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
           ๕. งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล รุ่นที่ ๑๕ อบรมวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
           ๖. การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ ๑๐ อบรมวันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
           สามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการฝึกอบรม ตารางฝึกอบรม และใบสมัคร ได้ที่ http://training.prd.go.th และLine@uzr4695j ก่อนวันเปิดอบรม ๒๐ วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรม…

กองทัพเรือ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
คุณสมบัติของผู้สมัคร
           ** เป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งเพศชายและหญิง
           ** มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร
           ** ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวรกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ ๑ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอนที่ ๒ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences)
           ** นักศึกษาแพทย์ที่จากสถาบันของรัฐบาล ต้องไม่มีพันธะผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข
           ** ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน ศีลธรรม เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ ไม่มีประวัติหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางอาญา มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 หลักฐานการสมัคร
           ** ใบสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไว…

ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือเอก นฤดม แป้นเจริญ ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ผู้แทน เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านยะกัง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
                                                                                                 ข้อมูล ฉก.นย.ทร. ๑๒ ธ.ค.๖๐

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป สักการะ “อาศรมหมอพร”

ขอเชิญข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ สักการะ “อาศรมหมอพร” อาคารเรียนรู้การแพทย์เชิงบูรณาการ ที่จัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โดยจัดภูมิทัศน์โดยรอบอาศรมหมอพรเป็นสวนรักษ์สุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ จะขอกำลังใจด้วยศรัทธาในเสด็จในกรมฯ ณ ด้านข้างอาคาร ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปิดให้สักการะและเข้าชมได้ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

                                                                                                                   ข้อมูล พร. ๑๒ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ”

วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเชิญร่วมงาน “จากพี่เพื่อน้อง” พร้อมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” โดย
           ** พลเรือเอก ชาตร์ นาวาวิจิตร ในหัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อักษรศรี พานิชสาส์น หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน”
           ** ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดอกเตอร์ ไชยวัฒน์ ค้ำชู หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติสหรัฐอเมริกา”
           ** รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ หัวข้อ “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” 
          ดำเนินรายการโดย นาวาเอก วชิรพร วงศ์นครสว่าง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนไทยาวาส – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                                                                                                           ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๒ ธ.ค.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ “ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชาคริต ดิเรกวัฒนะชัย ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ นายวุฒิ นาฮิม ผู้แทน มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมแถลงข่าว
           โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อความรู้…

เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับท่าเทียบเรือประมง

วันนี้ 7 ธ.ค.60 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้ความรู้ เข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ” ณ ท่าเทียบเรือประมง ซึ่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ศปมผ. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่าง 6 - 8 ธ.ค.60 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
          การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ ให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมง / ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
           ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่ง เพื่อควบคุม และลดปัญหาข้อสงสัยจากการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และสามารถตรวจสอบสินค้าประมงตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำจนถึงการแปรรูป และส่งออกต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการทำการประมง
          ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะช…