Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2014
เปิดตลาดนัดพระเจดีย์ ๓ องค์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนดจัดงานตลาดนัดชายแดน ไทย-เมียนมาร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐-๒๐๐๐ ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านพระเจดีย์สามองค์ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการค้าของผู้ประกอบการไทย-พม่า เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และส่วนราชการของทั้งสองประเทศให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้มีระบบภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เฟอร์เจอร์ไม้ สินค้าคุณภาพต่างๆ จำนวนมาก มีการแสดงดนตรี และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๖ มี.ค.๕๗
ปฏิบัติการทำฝนหลวงปี ๒๕๕๗ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีแผนปฏิบัติการทำฝนหลวงประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม เป็นต้นไปจนสิ้นฤดูฝน โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ในช่วงฤดูแล้งเพื่อเป็นการป้องกันภัยแล้งบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าและลดความรุนแรงของลูกเห็บ และระยะที่ ๒ ในช่วงฤดูฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนต้นฤดูบรรเทาฝนทิ้งช่วง และเพิ่มน้ำในเขื่อน การปฏิบัติการฝนหลวง เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับดำเนินการทำฝนหลวงเป็นประจำทุกปี ซึ่งการปฏิบัติการทำฝนหลวงจะต้องคำนึงถึงสภาพอากาศ รวมถึงความชื้นในอากาศเพื่อความสำเร็จในการสร้างเม็ดฝนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงฯ นักบินและอาสาสมัครฝนหลวงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยดำเนินการตามสภาพเงื่อนไข คือ สภาพพื้นที่ในการเพาะปลูก สภาพภูมิอากาศซึ่งการปฏิบัติการทำฝนหลวง จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง ข้อมูล กรมฝนหลวงฯ ๒๖ มี.ค.๕๗
งานเกษตรแฟร์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงาน เกษตรแฟร์ ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ นวัตถกรรมสร้างเสริม” ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานแบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ๑. ส่วนการแสดงผลงานนวัตกรรมงานวิจัย เป็นผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๖๙ ผลงาน อาทิ Ca-CABA เสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา, แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ และระงับกลิ่นเท้า, มอเตอร์ไซค์ไฮบริค ฯลฯ มีนิทรรศการสัตว์พิเศษ “สรรพสัตว์อาเซียน” ๒. ส่วนศาลานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน ๑๐ บริษัท เป็นถนนนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งจะมีสินค้าการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภคมาจำหน่ายมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๖ มี.ค.๕๗
กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ และช่างกลโรงงาน โดยรับสมัครผู้ที่มีสัญชาติไทย โดยกำเนิด อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันรับสมัคร และผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว ตามหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดา, รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป , สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ในสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนและใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศั…
มวยการกุศลไทยไฟต์จักรีนฤเบศร กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท สปอร์ต อาร์ต จำกัด กำหนดจัดมวยการกุศล ไทยไฟต์ จักรีนฤเบศร ใน ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดมวยการกุศล ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก และหารายได้เข้า “กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” และมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือ โดยได้จัดทำเสื้อไทยไฟต์จำหน่าย ราคาตัวละ ๗๙๙ บาท พื้นที่สัตหีบ วางจำหน่ายที่ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงจักรีนฤเบศร ภัณฑุปกรณ์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, อาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สำหรับในกรุงเทพจำหน่ายที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ ข้อมูล กกพร.ฯ ๒๔ มี.ค.๕๗
๑ เมษายน วันจัดตั้งกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒ มีภารกิจในการทำลายข้าศึก เข้ายึดและควบคุมพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การรบทางบก และการรบพิเศษ กองพลนาวิกโยธิน มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๑๒ หน่วย ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๑ , กรมทหารราบที่ ๒, กรมทหารราบที่ ๓, กรมทหารปืนใหญ่, กรมสนับสนุน, กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก , กองพันลาดตระเวน,กองพันทหารสื่อสาร, กองพันรถถัง, กองพันทหารช่าง และกองร้อยสารวัตรทหารเรือ กองพลนาวิกโยธินกับบทบาทการป้องกันประเทศ ถือเป็นหน่วยงานหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการจัดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติภารกิจตามพื้นที่ต่างๆ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ เช่น การป้องกันอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน ด้านภาคตะวันออก ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด, การจัดกำลังพลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกำลังพลปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ๓๑…
งานสินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานสินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัยได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ตลาดสหกรณ์ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มช่วงทางการตลาดให้แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ รวมทั้งศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เน้นการประชาสัมพันธ์อาหาร เนื้อ นม ไข่ และสินค้าประมงภายในงาน มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการในด้านการส่งเสริมตลาดข้าวสาร การบริหารจัดการนมทั้งระบบ และการจัดการโลจิสติกส์ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ปี ๒๕๕๗ , การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและขบวนการสหกรณ์,กิจกรรมบันเทิงด้านต่างๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นจากขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๕ มี.ค.๕๗
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจ้งดำเนินการทำลายทุ่นระเบิด วัตถุระเบิด และสรรพาวุธ ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ระหว่าง ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด โดย หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๒ จะดำเนินการทำลายทุ่นระเบิด วัตถุระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งได้ทำการเก็บกู้จากพื้นที่ปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่สนามทุ่นระเบิด ในระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐-๑๗๐๐ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๒ บ้านพังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงทราบ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ข้อมูล กปช.จต. ๒๕ มี.ค.๕๗
เหรียญพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ จะทำเหรียญพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น ๑ ในวาระครบรอบ ๑๙ ปี วันสถาปนาหน่วย โดยได้ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ มีพลเรือเอกพิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานจุดเทียนชัย ในการประกอบพิธีได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง รวมทั้งใช้มวลสารวัตถุมงคลจากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รายละเอียดของเหรียญ ประกอบด้วย เหรียญทองคำ สร้างตามสั่งจอง, เหรียญเงิน เช่าบูชา ๑,๒๙๙ บาท , เหรียญทองแดงชุบทองเช่าบูชา ๑๙๙ บาท , เหรียญทองแดงชุบเงิน เช่าบูชา ๑๗๙ บาท , เหรียญทองแดง เช่าบูชา ๙๙ บาท และเหรียญชุด ๓ เหรียญ เช่าบูชา ๗๙๙ บาท โดยเหรียญมีขนาด ๒.๕x๒.๕ เซนติเมตร หนา ๒ มิลลิเมตร ทุกเหรียญยิงเลเซอร์กำกับหมายเลข รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดสร้างพลับพลาที่ประทับพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ป…
กรมการขนส่งทางบก อบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รถจักรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ในวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรมการขนส่งทางบก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยการอบรมความรู้ด้านกฎจราจร และเปิดโอกาสให้สอบขับรถเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกฝัง วินัยจราจรเพื่อเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุบนท้องถนน ยังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับรถด้วยความประมาท ขาดวินัยจราจร ได้แก่ การขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด การตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุราขณะขับรถ โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ต้องขับรถเป็น และมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจำกัด สอบถามเพิ่มเต…
กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา โดยรับสมัครเพศหญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๒ ปี ไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, รูปถ่าย ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ธุรการและกำลังพลกองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๘๙ ข้อมูล กร. ๒๑ มี.ค.๕๗
การจัดมวยการกุศล Thai Fight จักรีนฤเบศร กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท สปอร์ต อาร์ต จำกัด กำหนดจัดมวยการกุศล “Thai Fight จักรีนฤเบศร” ใน ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗๓๐-๒๐๐๐ ณ บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดมวยการกุศล Thai Fight มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปมวยไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก และหารายได้เข้า “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” โดยกองทัพเรือจะนำเงินไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลดังกล่าว ผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินสามารถบริจาคเงินสดได้ที่กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑ ,โอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองงทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี Thai Fight จักรีนฤเบศร เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒๑๗๐๘๗-๒ และให้สำเนาใบโอนเงินไปที่โทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ แล…
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ร.ศ.๑๔๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร งานนี้เป็นการรวมน้ำใจของมุสลิมทั่วประเทศไทย ที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อการศึกษา ทบทวนหลักคำสอนและจริยวัตรอันดีงามของท่านศาสดามูชมหมัดที่มีต่อชาวโลก และเป็นงานที่ชาวไทยมุสลิมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อัครศาสนูปถัมภก และถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องศาสนิกชนร่วมชาติ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ใน ๒๐ มี.ค.๕๗ เวลา ๑๕๓๐ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๐ มี.ค.๕๗
งานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร สร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ทำให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ประเภท หมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล ซึ่งจังหวัดชุมพรนับเป็นพื้นที่เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย โดยยังคงมีทรัพยากรใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และจังหวัดชุมพรยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่ายมองชุมพรผ่านเลนส์, การแข่งขันแรลลี่จักรยาน, การแข่งขันวิ่งขึ้นเขามัทรี, การแข่งขันตกปลา, กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายาก, กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง, เทศกาลอาหารทะเลสดๆ รวมทั้งมีมหกรรมสินค้าและของดีเมืองชุมพรมาจำหน่ายมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว …
สมาคมภริยาทหารเรือ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนจะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส่วนผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ขอทุนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปี (เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๕) หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนจะต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา, สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตรที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน, หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษานั้น ๆ แล้ว ผู้ที่…
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔” กองทัพเรือ ให้หน่วยต่างๆ สนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อนในการจัดกิจกรรมโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้าจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้ปัญหาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อขยายผลในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป และได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นหน่วยรับผิดชอบและอำนวยการประสานงานในภาพรวม โดยได้เรียนเชิญ คุณอัจฉรา พิพัฒนาศรัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๔๒” ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดเลี้ยงอาหา…
โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษามหาราชา โรงเรียนเตรียมทหาร จัดทำโครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชา นักเรียนเตรียมทหาร โดยบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา หรือหากมีความประสงค์จะบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรพชา ๑ รูป มีค่าใช้จ่ายรวม ๖,๐๐๐ บาท บริจาคโดยตรงได้ที่โรงเรียนเตรียมทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๗๐ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขานครนายก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๙-๒-๓๓๘๑๕-๓ ชื่อบัญชีโครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติฯ ข้อมูล รร.ตท. ๑๙ มี.ค.๕๗
งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ ๔๒ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ ๔๒ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โลกคือนิยาย” ภายในงานมีนิทรรศการโลกคือนิยาย, มีการจัดถนนสายหนังสือ ที่มีหนังสือหลากหลาย, นิทรรศการ หูท่ง เอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองปักกิ่ง และพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน ร่วมด้วยนิทรรศการ ข้าพเจ้าได้เห็นมา โลกนิยายของศรีบูรพา และมี ๓ กิจกรรมที่สำคัญ คือ เว็บไซต์ thaibooksociety.com,โครงการ ๑ อ่านล้านตื่น และโครงการมาตรฐานคุณาวุฒิวิชาชีพธุรกิจหนังสือ และสิ่งพิมพ์ พร้อมทั้งมีการออกร้านจาก ๔๓๒ สำนักพิมพ์ รวม ๙๒๑ ร้าน และมีสำนักพิมพ์จากต่างประเทศ ๓๗ สำนักพิมพ์ รวม ๔๐ ร้าน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.ข่าวสด ๑๙ มี.ค.๕๗
กิจกรรม กปช.จต. ในวันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗) พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นหัวหน้าคณะตรวจความพร้อมของเรือในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ ปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน ในสังกัด ฝูงบินทหารเรือ ๓๑๔๑ เพื่อรับทราบความพร้อมของการปฏิบัติร่วมทั้งของเรือและอากาศยานในด้านต่างๆ รวมถึงแนวความคิดในการปฏิบัติสำหรับการรองรับสถานการณ์ของเรือในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ และฝูงบินทหารเรือ ๓๑๔๑ ประกอบด้วย เรือหลวงแกลง เรือตรวจการณ์ ๙๙๕ และเรือตรวจการณ์ ๒๑๗ และพลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” เพื่อให้มีการพบปะปรึกษาหารือ รับทราบปัญหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ข้อมูล กปจ.จต. ๑๘ มี.ค.๕๗
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดตั้งหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ คณะฝ่ายอำนวยการกองทัพเรือ กำลังพลเรือหลวงกระบี่ และพลเรือน ผู้แทน จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ร่วมเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกัน รวมทั้งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ การจัดหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของทัพเรือภาคที่ ๑ ในเรื่องของการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลติดต่อกัน ได้กำหนดแผนงานรองรับ ได้แก่ การจัดหน่วยเรือและฝ่ายอำนวยการเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการกำหนดกิจกรรม เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ ประกอบด้วย การเยี่ยมผู้บัง…
ขอเชิญร่วมซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสมาคมภริยาทหารเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อนำรายได้สุทธิทั้งหมดมอบให้สภากาชาดไทย มีรายละเอียด ประกอบด้วย รางวัลที่ ๑ ทองคำแท่ง มูลค่า ๕๕๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล , รางวัลที่ ๒ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Wave 110 I ๑ รางวัล , รางวัลที่ ๓ ทีวีสี แอลอีดี ขนาด ๔๖ นิ้ว ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น UA 46F500 ๑ รางวัล , รางวัลที่ ๔ ตู้เย็น ขนาด ๑๘.๒ นิ้ว ยี่ห้อ ฮิตาชิรุ่น R-Z SIOV ๑ รางวัล รางวัลที่ ๕ เครื่องเสียง ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น AZSSD USB Direct ๑ รางวัล, เลขท้าย ๓ ตัว หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว ยี่ห้อ ปตท. ๓๐ รางวัล เลขท้าย ๒ ตัว พัดลมตั้งพื้นยี่ห้อฮาตาชิ ขนาด ๑๖ นิ้ว ๓๐๐ รางวัล จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในราคาใบละ ๑๐๐ บาท ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๑๘ มี.ค.๕๗
งาน ๑๐๙ ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม ๑๘ มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย วันท้องถิ่นไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่องาน “ ๑๐๙ ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม ๑๘ มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย วันท้องถิ่นไทย” ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ จะมีพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปร่วมพิธี โดยจะมีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข, การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคี เป็นต้น ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๗ มี.ค.๕๗
กปน.เชิญชวนประกวดนวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน การประปานครหลวง (กปน.) ได้เริ่มโครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยเริ่มจากการประกวดแนวความคิดด้านนวัตกรรมการทำงานของพนักงานภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภายในเกิดความตื่นตัว ปี ๒๕๕๖ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เน้นการสร้างนวัตกรรม อุปกรณ์ประหยัดน้ำ และนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยและโครงการต้นแบบต่อไป สำหรับในปี ๒๕๕๗ ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเน้นในหัวข้อ “นวัตกรรมประปาเพื่อประชาชน” โดยผู้สนใจสามารถสร้างนวัตกรรมในรูปแบบการสร้างกระบวนการ เทคโนโลยีหรือสิ่เงประดิษฐ์ ที่นำมาใช้พัฒนาในกิจการประปา ส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และจะประกาศผลคัดเลือกผู้สมัครทางเว็บไซต์ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓ แสนบาท ข้อมูล กปน. ๑๗ มี.ค.๕๗
เปิดให้สักการะอัฐิสมเด็จเกี่ยว หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส และได้อัญเชิญอัฐิของสมเด็จพระพุฒาจารย์ มาประดิษฐานไว้ที่ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นการชั่วคราว คณะสงฆ์และประชาชนที่มีจิตศรัทธา สามารถเดินทางมาสักการะอัฐิของสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ทุกวัน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๗ มี.ค.๕๗
ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ในโอกาสแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมีองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก ทรงเป็นองค์พระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองไว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดสร้างโดยสำนักกษาปณ์ ๒ แห่ง ประกอบด้วย เหรียญสำนักกษาปณ์โมเน่ เดอ ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ขนาดเหรียญ ๓.๐๑x๒.๖๕ เซนติเมตร จำหน่ายเป็นชุด ทอง เงิน และบรอนซ์ ราคาชุดละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท จำหน่ายแยก เหรียญเงิน ๙๕ % รา…
กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการในการกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยการจัดส่งคณะตรวจสอบออกตรวจสภาพรถให้สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินการด้านข้อมูล สถิติ และงานทะเบียน ซึ่งได้จัดทำโปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศแล้วจัดส่งผลการตรวจสภาพรถมายังกรมการขนส่งทางบกทางระบบอินเทอร์เน็ตแบบ Real time ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะทำให้การควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการตรวจรถของสถานตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายประกาศระเบียบที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถมีความปลอดภัยในการใช้งานเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีสาเหตุเกิดจากความชำรุดบกพร่องของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการสถานการณ์ตรวจสภาพรถอีกทางหนึ่งด้วย หากประชาชนพบสถานตรวจสภาพรถไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๑๓ หรือแจ้ง Call Center 1584 ข้อมูล ข่าวสาร ท…
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ/หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๒ จะดำเนินการทำลายทุ่นระเบิด วัตถุระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ/หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๒ จะดำเนินการทำลายทุนระเบิด วัตถุระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งได้ทำการเก็บกู้จากพื้นที่ปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่สนามทุ่นระเบิดในระหว่างวันที่ ๑-๔ เม.ย.๕๗ ห้วงระหว่างเวลาตั้งแต่ ๐๖๐๐-๑๗๐๐ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๒ บ้านพังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทั่วกันเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ข้อมูล กปช.จต. ๑๔ มี.ค.๕๗
จส.๑๐๐ เปิดแอพจราจรใหม่รูปแบบแผนที่บนสมาร์ทโฟน กลุ่มบริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่นและสถานีวิทยุ จส.๑๐๐ และนอสตร้า ภายใต้บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมบนสมาร์ทโฟน “Nostra Live Traffic Report” รายงานข่าวสารจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ บนท้องถนน ผ่านแผนที่ดิจิตอลบนมือถือแบบรายงานสด Nostra Map Thailand เป็นแอพพลิเคชั่น แผนที่นำทางดิจิตอลเชิงไลฟ์สไตล์ที่ให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้สำหรับการเดินทางบนท้องถนนในชีวิตประจำวัน และในเชิงท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูล ๒ ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ โดยข้อมูลทุกตำแหน่งที่มีการลงรายละเอียดจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความถูกต้อง นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นที่ได้รับความนิยม คือ การที่ผู้ใช้สามารถแชร์ตำแหน่งบนแผนที่ผ่านอีเมล์ SMS และ Social Media เช่น Facebook และ Twitter รวมถึงตำแหน่งที่ใช้ประจำเป็น My Point เพื่อสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปได้ ทั้งนี้ นอสตร้ารองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๑๓ มี.ค.๕๗
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภาและกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดให้มีการมอบรางวัลนานาชาติ โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princers Maha Chakri Award” รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลนานาชาติ ที่จะมอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและพัฒนาคนจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศละ ๑ คน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้จะได้รับเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ รางวัลจะเปิดโอกาสให้ครูจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัล โดยจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคน สำหรับการคั…
กิจกรรม “ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด” ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.ทร.) จัดกิจกรรม “ครอบครัวกองทัพเรือ อาสาต้านภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความอบอุ่นอันจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่อาจแพร่ระบาดเข้าสู่สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสียงได้เป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกป่าชายเลน กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมสร้างความสามัคคีในครอบครัว (Walk Rally) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในสถาบันครอบครัว ข้อมูล ศพส.ทร. ๑๓ มี.ค.๕๗
ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ว.ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ใน ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอำเภอ หรือเทศบาลที่ตนอยู่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และหากลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๘๘๘๘ และสายด่วนเลือกตั้ง ๑๑๗๑ www.ect.go.th ข้อมูล กกต. ๑๒ มี.ค.๕๗
ขอเชิญร่วมประมูลสมทบสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานงานศิลป์ส่วนพระองค์และงานฝีพระหัตถ์ ร่วมการประมูลในงานกาลา ดินเนอร์การกุศล “ศิลปินร่วมบุญเกื้อหนุน ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง แอทธินี รอยัล เบอร์เดียน งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบการก่อสร้างและซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับอาคารใหม่ “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” อาคารรักษาพยาบาลร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลงานศิลป์ที่ได้รับบริจาค ได้แก่ ผลงานส่วนพระองค์/ผลงานฝีพระหัตถ์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ หม้อน้ำมนต์ถมตะทองทรงกลีบบัวลายดอกพุดตาน และใบเทศพร้อมกี่ไม้แกะสลักสายบัว, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ชุด “ภาพแห่งชีวิต” ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทานผลงานฝีพระหัตถ์ “สร้อยข้อมือมุก” พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานผลงานฝีพระหัตถ์ “กล่องใส่เครื่องมือ Patchwork” พร้อมลา…
กองทัพเรือเตรียมปล่อยเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ชุดเรือ ต.๑๑๑ ลงน้ำ ใน ๑๓ มีนาคม กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีปล่อยเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ชุดเรือ ต.๑๑๑ ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๙ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และมีนางอัจฉรา พิพัฒนาศัย ภริยา เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธี กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือหรือเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.๑๑๑ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ตามภารกิจที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ตลอดจนการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๒ มี.ค.๕๗
สภากาชาดไทย งดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ สืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา วัดเบญจมบพิตร และถนนราชดำเนินนอก ซึ่งสภากาชาดไทย ได้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากทุกหมู่เหล่า รวมถึงประชาชนทั่วไปที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนงานกาชาดในช่วงระยะเวลาของการจัดงาน สภากาชาดไทย โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ จึงของดการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๗ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐-๓ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ ข้อมูล สภากาชาดไทย ๑๑ มี.ค.๕๗
มหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระดมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ๔ ภาค เดินสายจัดกิจกรรมในแต่ละภาค โดยจะมีกิจกรรมแตกต่างกัน แต่เน้นการอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร จัดระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จัดระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลลำปาง ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต จัดระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าจังซีรอน หาดป่าตอง ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานที่จังหวัดปทุมธานี จัดระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๑ มี.ค.๕๗
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ครบรอบ ๒๒ ปี กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ศาลกรมหลวง บนเขาแหลมปู่เจ้า พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระภูมิเจ้าที่ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๑ และพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๐ มี.ค.๕๗
๑๑ มีนาคม วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ โดยในชั้นต้น กองทัพเรือ ได้อนุมัติจัดตั้งเป็น “กองเรือเฉพาะกิจภาค” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางทะเล แทนหน่วยเฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม โดยมีอำนาจควบคุมและสั่งการในการใช้เรือและอากาศยาน เพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของชาติทางทะเล ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ นอกเหนือจากกองเรือตามประเภทที่มีอยู่เดิม โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือยุทธการ และมีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ มีพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติการด้านบนของเส้นแบ่งเขตในอ่าวไทยจนถึงทะเลจีนใต้เว้นทะเลอาณาเขตของประเทศอื่น ต่อมา กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติอัตรา “กองเรือภาค” ทั้ง ๓ กองเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ กองทัพเรือ จึงได้อนุมัติยกเลิกกองเรือเฉพาะกิจภาคปรับเข้าอัตราปกติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๕ และกำ…
สมาคมภริยาทหารเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนจะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ส่วนผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ขอทุนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปี (เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๕) หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุนจะต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา, สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตรที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖, สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือทั้งด้านหน้าและหลัง, สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน,หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อได้รับเข้าศึก…
บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ของสามสมอสมาคม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๗ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐๓๐ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย นายกสมาคมสามสมอสมาคมและผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นปีละ ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองงบดุล และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสามสมอสมาคม สำหรับศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังมิได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคม สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยมีค่าใช้จ่าย ๔๐๐ บาท และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ข้อมูล สามสมอสมาคม ๑๐ มี.ค.๕๗
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มโลหะ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เป็นหนึ่งในโครงการหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปสู่การปฏิบัติจริงของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในตลาดโลกที่นำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไข ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ และการฝึกอบรมพนักงานในโรงงานด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ โดยจะได้รับเงินสนับสนุน ๕๐ % ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อโรงงาน โรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ คุณชัยวัฒน์ พานะรมณ์ (วิศวกรโครงการ) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๙๖ ๒๓๔๗ E-m…

งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ชาเลนเจอร์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ กว่า ๕๐๐ ร้าน แล้ว ยังมีนิทรรศการโรงสีพระราชทาน นิทรรศการโคนม นิทรรศการโครงการหุบกะพงในพระราชดำริ นิทรรศการภาคสหกรณ์ โดยนิทรรศการจัดในรูปแบบกึ่งมีชีวิตสัมผัสได้ ด้วยระบบ แสง สี เสียง พร้อมทั้งมีการแสดงบันเทิงจากศิลปินมีชื่อเสียงมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ …

โครงการไถ่ชีวิตโค – สุกร ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

กองทัพเรือ โดย กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – สุกร ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๑,๘๔๔ ไร่เศษ ปัจจุบันมีภารกิจในการทำแปลงสาธิตด้านการเกษตรกรรม สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป โดยมีโครงการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงโคนมและการเลี้ยงสุกร เป็นต้น และจะนำโค – สุกรไปแจกจ่ายให้หน่วยงานในกองทัพเรือหรือเกษตรกรที่ยากจน ที่มีความต้องการโค สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร และสุกรเพศเมีย เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้สำหรับเป็นแม่พันธุ์ต่อไป อีกทั้งเป็นการเชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญโดยการไถ่ชีวิต โค – สุกร ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเข้าโครงการไถ่ชีวิตโค – สุกร สามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี คือ ๑. บริจาคเป็นเงินตามกำลังศรัทธาโดยผู้บริจาคติดต่อได้ที่ แผนกการเงิน กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ ๑๐๖๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๙ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘…

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ๕ จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ ในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัด ( จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิทางการเมือง ๓ ประการ วิธีการแจ้งเหตุ กรอกแบบฟอร์มหนังสือที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ( ส.ส. ๒๘ ) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕ จังหวัด ถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ( ใหม่ ) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิทางการเมือง ๓ ประการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนหน…

การจัดงานแนะแนวและฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ ๕ กำหนดจัดงานแนะแนวและฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานได้โดยตรง โดยภายในงานจะมีบริษัทชั้นนำจำนวนมากกว่า ๒๐ บริษัทมาประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครงาน โดยข้าราชการที่กำลังจะหางานทำให้บุตรหลาน และบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล คณะกรรมการ ฯ …

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๔/ ๒๕๕๗

ในวันนี้ ( ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ) เวลา ๐๙๐๐ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ร่วมกัน …

งานวัน ทสปช. ๔ มี.ค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันสถาปนา ทสปช. ๔ มี.ค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการจัดงานแบบรวมเขต โดยศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขต ทรภ. ๑ เป็นเจ้าภาพ และรับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางเรือ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสุทธิวาตวราราม ( วัดช่องลม ) จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กองทัพเรือเปิดการอบรมชาวประมง เพื่อความมั่นคงของชาติขึ้น และให้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมในลักษณะเดียวกับไทยอาสาป้องกันชาติ กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับกรมประมงและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมชาวประมงตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวม ๒๒ จังหวัด ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันขึ้น เพื่อให้กลุ่มชาวประมงที่ผ่านการอบรมผนึกกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีทัศนะที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการและกองทัพเรือในการป้องกันการกระทำผิดในทะเล การป้องกันและปราบปรามโจรสลัดและมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า “การประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” พร้อมทั้งจัดตั…

การพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุฒาจารย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุฒาจารย์ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗๐๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิง ที่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับพิธีวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗๐๐ จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ ณ ศาลาการเปรียญ ส่วนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิง ช่วงเช้าจะมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรบังสุกุล จากนั้นจะเชิญโกศศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ขึ้นรถวอจัตุรมุข เพื่อเคลื่อนจากศาลาการเปรียญวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในเวลา ๑๒๓๐ โดยใช้เส้นทางจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เลี้ยวขวาสี่แยกแม้นศรี ไปตามเส้นทางถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาแยกกษัตริย์ศึกไปทางถนนกรุงเกษม เลี้ยวขวาแยกนพวงศ์…

วันคล้ายวันสถาปนา กรมการขนส่งทหารเรือ ครบรอบ ๑๑๑ ปี

ในวันนี้ ( ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ) พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทหารเรือ ครบรอบ ๑๑๑ ปี ณ กองบังคับการกรมการขนส่งทหารเรือ โดยในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ในพื้นที่ พิธีปลูกต้นไม้ที่ระลึก และพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย กรมการขนส่งทหารเรือ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๔๔๖ ภายใต้ชื่อ กองพาหนะ มีหลวงพลพิฆาฎ ชื่อเดิม แว ไวณุนาวิน เป็นผู้บังคับการกองพาหนะ ท่านแรก และได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนากองพาหนะให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยหลายครั้งจาก กองพาหนะ เป็นกองพันพาหนะ กองยานพาหนะทหารเรือ หมวดเรือเล็ก จนกระทั่งปี ๒๕๒๘ จึงใช้ชื่อว่า กรมการขนส่งทหารเรือ มาจนถึงปัจจุบัน และได้ถือเอาวันที่ ๓ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา โดยในปีนี้กรมการขนส่งทหารเรือมีอายุครบรอบ ๑๑๑ ปี ปัจจุบันมี พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เป็นเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ …

การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค – เหล่าและนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยหมู่เรือฝึกนักเรียนจ่า ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสีชัง เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวง ปิ่นเกล้า และเรือหลวงคีรีรัฐ เป็นเรือฝึก มี นาวาเอก กำจร เจริญเกียรติ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้บังคับหมู่ฝึกนักเรียนจ่า และมีนักเรียนจ่าทหารเรือเข้ารับการฝึก จำนวน ๙๕๙ นาย ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อ่าวไทย การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลของนักเรียนจ่าทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ได้มีความรู้ในวิชาชีพทหารเรือเบื้องต้น สามารถปฏิบัติตนเป็นชาวเรือที่ดี รู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารประจำเรือ สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานภายในเรือขณะออกปฏิบัติการในทะเลสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ในการศึกษาภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเลต่าง ๆ …