Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2011

โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๕๔ ในประเด็น “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิต ครอบครัวไทยที่พอเพียง” โดยขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิตครอบครัวไทยที่พอเพียง” ชิงโล่รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมวุฒิบัตร และรางวัลเงินสด การแข่งขันแบ่งออกเป็น นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาตอนต้น
เรียงความที่ส่งเข้าประกวด เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า A4 เขียนชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นโรงเรียนที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก Email ถ้ามี แนบเอกสารบัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – ๗ เมษายน ๒๕๕๔
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๒ ๙๒๔๐ และ ๐๘๖ ๓๒๐๘๖๘๓

โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๕๔ ในประเด็น “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิต ครอบครัวไทยที่พอเพียง” โดยขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “รักษ์หัวใจ ในวิถีชีวิตครอบครัวไทยที่พอเพียง” ชิงโล่รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมวุฒิบัตร และรางวัลเงินสด การแข่งขันแบ่งออกเป็น นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาตอนต้น
เรียงความที่ส่งเข้าประกวด เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า A4 เขียนชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นโรงเรียนที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก Email ถ้ามี แนบเอกสารบัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – ๗ เมษายน ๒๕๕๔
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๒ ๙๒๔๐ และ ๐๘๖ ๓๒๐๘๖๘๓

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ครบรอบ ๒ ปี
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก และยุทโธปกรณ์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย รวมทั้งประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ ส่วนการบริหารสัญญาตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ์หลักให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา หรือตามที่กองทัพเรือจะสั่งการ และติดตามรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดหายุทโธปกรณ์หลักหรือยุทโธปกรณ์ที่กองทัพเรือมอบหมาย มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย แผนกธุรการ กองเทคโนโลยีทางทหาร กองโครงการและกองบริหารสัญญา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีโครงการที่ลงนามในสัญญาจ้างและที่จะลงนามในสัญญาจ้าง โดยรวมประมาณ ๒๑ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีความสำคัญยิ่งต่อกองทัพเรือ ปัจจุบันมี พลเรือตรี ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

ข้อมูล สยป.ทร.
๓๐ มี.ค.๕๔

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ครบรอบ ๒ ปี
สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก และยุทโธปกรณ์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย รวมทั้งประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ ส่วนการบริหารสัญญาตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ์หลักให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา หรือตามที่กองทัพเรือจะสั่งการ และติดตามรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดหายุทโธปกรณ์หลักหรือยุทโธปกรณ์ที่กองทัพเรือมอบหมาย มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย แผนกธุรการ กองเทคโนโลยีทางทหาร กองโครงการและกองบริหารสัญญา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีโครงการที่ลงนามในสัญญาจ้างและที่จะลงนามในสัญญาจ้าง โดยรวมประมาณ ๒๑ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีความสำคัญยิ่งต่อกองทัพเรือ ปัจจุบันมี พลเรือตรี ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

ข้อมูล สยป.ทร.
๓๐ มี.ค.๕๔

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน

กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านอย่างยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพ และเสนอชื่อเข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖
และเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม เกิดพันธะสัญญาที่มั่นคงในการดำเนินงาน ระหว่างกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔๐๐ ที่เวทีกลางฮอลล์เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓๐ มี.ค.๕๔

งาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๗๓

จังหวัดเชียงรายร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และพี่น้องประชาชนในจังหวัด จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๔ หรือ งาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๗๓” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนตุง และโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๕ พรรษา
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การสรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิของเทศบาลนครเชียงราย การประกวดรถเทพีสงกรานต์และขบวนแห่ การประกวดการประกอบอาหาร และขนมพื้นเมือง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่สนุกสนาน โดยมีพิธีเปิดใน ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าสวนตุงและโคม เชียงรายและบริเวณถนนธนาลัย ซึ่งเป็นถนนสายหลักกลางใจเมือง จัดให้เป็นถนนคนม่วนเล่นน้ำตลอดทั้งสาย มีอุโมงค์น้ำพุที่มีสายน้ำที่ใสสะอาดพุ่งออกจากสองฟากถนน พร้อมมีระบบน้ำพุ และจัดปาร์ตี้โฟมที่ขาวสะอาด
จึงขอเชิญเที่ยวสงกรานต์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๙ มี.ค.๕๔

งานมหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
การแสดงในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นความสามัคคีของชาวไทย เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การแสดงเพลงโหมโรงฉัตรทอง รำอธิษฐาน เพลงสามัคคีไทย การแสดงเดี่ยวไวโอลีน การขับร้องประสานเสียง รำวงเมดเล่ย์ เพลงหนึ่งในโลก ผู้แสดงทั้งหมดเป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑,๐๐๐ คน จาก ๑๖๐ โรงเรียน ๕๐ สำนักงานเขต และใช้เครื่องดนตรี จำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ ชิ้น
การแสดงมีวันละ ๒ รอบ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ รอบซ้อมใหญ่ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ รอบพิธีเปิดเวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ รอบเช้าเวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ และรอบพิธีปิดเวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๑๖๐ และ ๐ ๒๔๖๖ ๒๖๕๕

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๙ มี.ค.๕๔

เปิดรับการเสนอชื่อแม่ทั่วประเทศเพื่อรับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดรับการเสนอชื่อแม่ทั่วประเทศเพื่อรับรางวัล แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
การคัดเลือกแม่ดีเด่น จัดทำขึ้นเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณของแม่ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนตลอดจนให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญและยิ่งใหญ่ของสตรีในฐานะที่เป็นแม่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ จะต้องมีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี มีความเป็นแม่ที่ดี มีอายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ยกเว้นแม่ของผู้เสียสละ นอกจากนี้จะต้องมีครอบครัว เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างต่อสังคม เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทยและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยจะต้องส่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นแม่ดีเด…

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภันแน่นอน” ฟรี พร้อมตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ๑๕๘๔

เพื่อสนองนโยบายปีแห่งความปลอดภัยเพื่อให้ “คมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุข” กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะให้บริการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์สภาพเบรก คลัตซ์ เกียร์ สายพาน ที่ปัดน้ำฝน ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่อง น้ำในหม้อน้ำ รวมทั้งระบบไฟส่องสว่างต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง พร้อมกับจัดตั้งจุดพักรถโดยสารสาธารณะบนถนนสายหลักทั่วประเทศอีก ๗ จุด เพื่อให้พนักงานขับรถได้หยุดพัก และได้เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ เฉพาะกิจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้บริการประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้ และที่กรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพให้บริการซ่อมรถเบื้องต้นบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง…

งานอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๕๔

ในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกรมการศาสนา จึงได้บูรณาการดำเนินงานจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปี ๒๕๕๔ นี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑-๘ เมษายน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ และระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในส่วนของกรมศิลปากร จัดงานระหว่างวันที่ ๒-๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติภายใต้หัวข้อ “งานช่างหลวง” มีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การสาธิตงานช่างสิบหมู่ การสาธิตการจารใบลาน การออกร้าน และผลิตภัณฑ์งานช่าง การแสดงนาฎศิลป์ของกรมศิลปากร และปีนี้มีการจัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันเดียวเที่ยวไม่พอในโครงการจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ขอพรพระคเณศ โดยอัญเชิญพระคเณศจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๑๑ แห่ง จำนวน ๓๒ รายการ มาจัดแสดง ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเป็นครั้งแรกของประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกราบไหว้เ…

งานสมโภช ๑๐๐ ปี เขตคลองสาน พุทธศักราช ๒๕๕๔

กทม. โดยสำนักงานเขตคลองสาน จัดงานเฉลิมฉลอง “งานสมโภช ๑๐๐ ปี เขตคลองสาน พุทธศักราช ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๒๔๐๐ บริเวณถนนลาดหญ้า ตั้งแต่หน้าสำนักงานเขตคลองสาน ถึงซุ้มประตูไทยซิกข์เฉลิมพระเกียรติ (สามเหลี่ยมลาดหญ้า) ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานสามวัฒนธรรม”
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา อาทิ การเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๑๐๑ รูป พิธีบวงสรวงสมโภช ๑๐๐ ปี เขตคลองสานโดย พระราชครูวามเทพมุนี พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ จัดเส้นทางท่องเที่ยว ๓ เส้นทาง ๓ วัฒนธรรม ทั้งทางรถราง ทางเรือ และทางจักรยาน กิจกรรมสมโภชเพื่อให้ประชาชนได้เลือกชม ชิม ช็อป ตลอด ๓ วัน ชิมอาหารอร่อย ๑๐๐ ร้าน ๑๐๐ รส สินค้า OTOP การแจกทุนการศึกษา ๑๐๐ ปี ๑๐๐ ทุน เพื่อ ๑๐๐ ความดี โดยให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตคลองสานส่งเรื่องราวความดี ร่วมชิงทุนการศึกษา ๑๐๐ ทุน มีมหรสพสมโภช การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันชกมวยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑๐๐ คู่ อุปรากรจีน ลิเก เวทีเสวนาย้อนร…

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น ๑๐

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สปท.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยโครงการฯ สนับสนุนทุนการศึกษา ร้อยละ ๒๕ ของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาแก่ข้าราชการทหารที่สมัครเข้ารับการศึกษา
สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ชุด ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๐๓๐ – ๑๙๓๐ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๗ ๓๖๙๗ หรือดูได้ที่ WWW.Thaindsi.org หรือ WWW.dpu.ac.th
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๕ มี.ค.๕๔

กทม. ช่วยภัยแล้งในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

ช่วงหน้าแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน การประปานครหลวงจะแจ้งให้กรมชลประทานรับทราบปริมาณความต้องการใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา และเขื่อนแม่กลอง เพื่อการผลิตน้ำประปาล่วงหน้า การประปานครหลวง จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำทุกคนควรใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เพราะหากทุกคนร่วมมือกันประหยัดก็จะช่วยให้มีน้ำเหลือใช้ไปถึงภาคส่วนอื่นๆ และเพื่อให้มีน้ำเหลือในเขื่อนไว้สำหรับปีหน้าด้วย
หากประชาชนประสบปัญหาการใช้น้ำ สามารถนำภาชนะหรือรถบรรทุกน้ำของราชการมาขอรับน้ำประปาได้ฟรีที่จุดจ่ายน้ำประปาทั้ง ๒๗ จุด ซึ่งจะตั้งอยู่ในสำนักงานประปาทั้ง ๑๕ แห่งทั่ว กทม.และปริมณฑล และยังมีจุดบริการอีก ๑๒ จุด ในพื้นที่ต่างๆ ด้วย และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๒๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๕ มี.ค.๕๔

การสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ในปี ๒๕๕๔ กองทัพเรือ อนุมัติการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างกองทัพเรือ กับหน่วยส่งกำลังบำรุง กองกำลังประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ในการจัดสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับสูง (Senior headers Leminar:SLS) 2011 ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพมหานคร
ประเทศเข้าร่วมสัมมนามี ๑๓ ประเทศ ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอเลสเต ไทย เวียดนาม ประเทศในเอเชียได้แก่ บังคลาเทศ มัลดีฟ และศรีลังกา มีหัวข้อการสัมมนาฯ คือ การต่อต้านการก่อการร้าย โดย กองทัพเรือมอบให้กองเรือยุทธการ รับผิดชอบ และกองเรือยุทธการ มอบให้ กองเรือฟรีเกต ที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ข้อมูล กร.
๒๕ มี.ค.๕๔

งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีอำเภอดำเนินสะดวก

อำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กำหนดจัดงานเทศกาลองุ่นหวานและ ของดีอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณท่าน้ำวัดราษฎร์เจริญธรรม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวกให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนการจำหน่ายและแสดงผลิตผลทางการเกษตรของชาวดำเนินสะดวก การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าราคาถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายองุ่นพันธุ์ดี ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตในท้องถิ่นในราคาถูก มีการประกวดพืชผักผลไม้ ขบวนแห่เรือสาวงามองุ่น รำวงย้อนยุค บริการล่องเรือชมสวน ล่องเรือไหว้พระ การแข่งขันกีฬาทางน้ำ กิจกรรมการกุศล กิ่งกาชาดดำเนินสะดวก และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๓ มี.ค.๕๔

กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ในปี ๒๕๕๔ รัฐบาลจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หลังจากที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลสำคัญของโลก ๔ สาขา คือ การศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน
กิจกรรมแรกจะจัดในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๐ ปี ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดสถาบันคึกฤทธิ์ ที่ได้ก่อตั้งที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา ทุ่งมหาเมฆ เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติ ผลงานวรรณกรรมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ทุกด้าน และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ใน ๔ รูปแบบได้แก่ ๑. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ๒. ม.ร.ว.คึกฤทิ์ กับบทบาททางการเมืองถ่ายภาพกับประธานเหมา เจ๋อ ตุง ๓. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ กับสุนัขตัวโปรด และ ๔. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ แต่งชุดโขน โดยจัดพิมพ์แบบละ ๕๐๐,๐๐๐ ดวง จำหน่ายดวงละ ๓ บาท พร้อมจำหน่าย ใน …

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ในทุก ๓ ปี โดยกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่างๆ ได้บัญญัติกรณีที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังนี้
- เมื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงขึ้นในตระกูลใดต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองของตระกูลนั้น
- กรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืน ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
- เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์วายชนม์ ผู้รับมรดกต้องส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนทุกชั้นตรา ยกเว้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นสูงสุด
- ถ้าส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ต้องชดใช้ตามราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น
สำหรับการปรับราคาในครั้งนี้ เป็นการปรับราคาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๔-๒๕๕๖
สอบถามรายละเอียดได้ที่กองเสมียนตรา…

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๔

ในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ อาคาร ๔ อิมแพค เมืองทองธานี
โดยในปีนี้ ใช้หัวข้อการจัดงานว่า “ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา ราชการเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาธรรม การเสวนา และนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมการให้บริการของกระทรวงต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าราคาถูกธงฟ้า และการแสดงบนเวที
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ
๒๒ มี.ค.๕๔

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน

มูลนิธิไทยพึ่งไทย จัดทำโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการบูรณะครั้งนี้เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความทรุดโทรม และได้รับอนุญาตจากกองทุนพัฒนาลุมพินี และได้รับการอนุมัติแบบจากคณะกรรมการมรดกโลก เรียบร้อยแล้ว
การบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓ ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อประมาณ ๒,๓๐๐ ปีก่อน ครั้งที่สองโดยท่านอู่ถั่น ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อ ๔๐ ปีก่อน การบูรณะครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีของคนไทย ที่จะได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสที่พระพุทธศาสนาจะมีอายุครบ ๒,๖๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ ตลอดจนร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล ๖๐ ปี ราชาภิเษก และ ๘๔ พรรษามหาราช
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยบริจาคผ่านชื่อบัญชี “กองทุนลุมพินีสถาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย หรือที…

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน

มูลนิธิไทยพึ่งไทย จัดทำโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการบูรณะครั้งนี้เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความทรุดโทรม และได้รับอนุญาตจากกองทุนพัฒนาลุมพินี และได้รับการอนุมัติแบบจากคณะกรรมการมรดกโลก เรียบร้อยแล้ว
การบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓ ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อประมาณ ๒,๓๐๐ ปีก่อน ครั้งที่สองโดยท่านอู่ถั่น ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อ ๔๐ ปีก่อน การบูรณะครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีของคนไทย ที่จะได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสที่พระพุทธศาสนาจะมีอายุครบ ๒,๖๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ ตลอดจนร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล ๖๐ ปี ราชาภิเษก และ ๘๔ พรรษามหาราช
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยบริจาคผ่านชื่อบัญชี “กองทุนลุมพินีสถาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย หรือที…

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ SF Strike Bowl ชั้น ๔ เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร
การจัดโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการสวัสดิการข้าราชการหญิงและกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลของสำนักงานทหารเรือหญิง การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีมกิตติมศักดิ์ ๑๐,๐๐๐.- บาท และทีมบุคคลทั่วไป ๓,๐๐๐.- บาท รางวัลการแข่งขันประเภททีม รางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศของ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ รางวัลถ้วยรองชนะเลิศของ สำนักงานทหารเรือหญิง ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลถ้วยชนะเลิศบุคคลของ พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ รางวัลถ้วยรองชนะเลิศบุคคลชายของสำนักงานทหารเรือหญิง รางวัลถ้วยชนะเลิศบุคคลหญิงของพลเรือตรีหญิง สุรัชฎา ชะลออยู่ หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง รางวัลถ้วยรองชนะเลิศบุคคลหญิงของสำนักงานทหารเรือหญิง สมัครแข่งขันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๓๒๓๒ และ ๐ – ๒๔๗๕ – ๗๕๖๔
ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๑๗ มี.ค.๕๔

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๒๗

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๒๗

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๒๗ จำนวน ๓๐ นาย ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ เรือตรี – นาวาโท อายุไม่เกิน ๕๐ ปี และไม่เคยผ่านหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนมาก่อน
ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว กรุณาแจ้งยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีเกิด ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๐๓๘


ข้อมูล กวก.กพร.ทร.
๑๖ มี.ค.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

งานวันท้องถิ่นไทย ย้อนยุค ร.ศ.๑๒๔

งานวันท้องถิ่นไทย ย้อนยุค ร.ศ.๑๒๔

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมพระราชทานนามถนนตลาดท่าฉลอมว่า “ถนนถวาย” ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งรวมประวัติศาสตร์ของเมืองท่าฉลอม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้ความนิยม เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงจะย้อนยุคบรรยากาศสมัย ร.ศ.๑๒๔ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสในงานวันท้องถิ่นไทยย้อนยุค ร.ศ.๑๒๔” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และวัดแหลมสุวรรณาราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ในงานจัดให้มีบรรยากาศสมัย ร.ศ.๑๒๔ ย้อนความเป็นไทยกับประเพณีโบราณที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน การแสดงแสง สี เสียง สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง “ร.ศ.๑๒๔ สู่ ๑๐๖ สุขาภิบาลท่าฉลอมกำเนิดวันท้องถิ่นไทย” การแสดงละครรำ การละเล่นพื้นบ้าน การวิ่งกระสอบ การเล่นชักเย่อ การแสดงมวยตับจาก การประกวดธิดาท้องถิ่นไทย การออกร้านจำหน่ายสินค้าโบราณ อาหารและเครื่องดื่มโบราณและมีศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร เ…

การฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ ๔

การฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ ๔

กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการฝึกต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ในน่านน้ำของสาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้เชิญกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคส่งกำลังทางเรือ หน่วยถอดทำลายอมภัณฑ์ และคณะนายแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำเข้าร่วมฝึก
กองทัพเรือไทยได้ส่งเรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงบางระจัน ฝ่ายอำนวยการจากกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ ๑ ชุด จากกรมสรรพาวุธทหารเรือ คณะนายแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำจากกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมฝีกโดยจัดตั้งเป็นหมู่เรือฝึกผสมกับมิตรประเทศต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกครั้งที่ ๔ มี นาวาเอก เอกราช พรหมลัมภัก เสนาธิการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงและก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในลักษณะพหุภาคีในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก

ข้อมูล กทบ.กร.
๑๘ มี.ค.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจ…

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการปลดหนี้สิน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ และให้ข้าราชการกู้เงินชำระหนี้สินนอกระบบ ซึ่งขณะนี้จะปรับฐานข้อมูลใหม่ในวงรอบ ๖ เดือน และผู้ที่จะขอกู้เงินปลดหนี้สินต้องมีชื่อเป็นฐานข้อมูลส่งให้กิจการปลดหนี้สินต้องมีชื่อเป็นฐานข้อมูลส่งให้กิจการปลดหนี้สินแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณา
กิจการปลดหนี้สินได้ให้หน่วยดำเนินการสำรวจข้อมูลหนี้สินนอกระบบของกำลังพล พร้อมจำนวนวงเงินส่งถึงกิจการปลดหนี้สิน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการเสนอพิจารณาปลดหนี้สินนอกระบบกับกิจการปลดหนี้สิน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๘ มี.ค.๕๔

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยวัดปากน้ำญี่ปุ่น

ขอเชิญคนไทยร่วมบริจาคเงินช่วยวัดปากน้ำญี่ปุ่น

วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญคนไทยร่วมบริจาคเงินซื้อไฟฉาย น้ำดื่ม และผ้าห่มกันหนาวให้กับวัดปากน้ำญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้วัดดังกล่าวเป็นสถานที่พักพิงช่วยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยที่ประสบกับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้ประกาศให้วัดปากน้ำญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทำให้วัดต้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือคนไยให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งขณะนี้ต้องการผ้าห่มเป็นจำนวนมากเนื่องจากอากาศภายนอกค่อนข้างหนาวจัด
ผู้ที่ต้องการร่วมบริจาค ติดต่อบริจาคผ่านทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า ที่บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ ชื่อบัญชี บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด เลขที่บัญชี ๑๘๙ – ๓ – ๐๐๓๐๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๕๐๒๑๒๖๙๐ โดยหนังสือพิมพ์แนวหน้าจะมอบเงินให้ทางวัดปากน้ำญี่ปุ่นต่อไปข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๘ มี.ค.๕๔
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

แทนนักเรียนจาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการซาตูปาดูรวมใจใฝ่สันติปีที่ ๓

ผู้
กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการซาตูปาดู รวมใจใฝ่สันติปีที่ ๓ โดยนำผู้แทนนักเรียนและครูในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างใต้สันติสุข” ซึ่งบริษัทแอร์เอเชีย จำกัด ให้การสนับสนุนการเดินทางตลอดเส้นทางระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่
กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดจัดโครงการซาตูปาดู รวมใจใฝ่สันติปีที่ ๓ โดยบริษัท แอร์เอเชีย จำกัด ให้การสนับสนุนนำผู้แทนนักเรียนและคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมเสียงตามสายของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา จำนวน ๑๐๐ คน เดินทางจากจังหวัดสงขลามารับการอบรมด้านเทคนิคและกระบวนการจัดรายการวิทยุ รวมทั้งทัศนศึกษา สถานที่สำคัญต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนของตน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและเกิดความรักความหวงแหนในประเทศชาติต่อไป

ประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน ฤดูปลาวางไข่

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเรื่องกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง รวม ๔ จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามระยะเวลา ๓ เดือน โดยมีเครื่องมือประมงที่ห้ามใช้อยู่ ๓ ชนิด คือ อวนลากทุกประเภท ทุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือกล อวนล้อมจับทุกชนิดและอวนติดตาขนาดช่องตาเล็กกว่า ๔.๗ เซนติเมตร ทำการประมงในพื้นที่หวงห้าม ยกเว้นเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางวัน เครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกล เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเข้ มีคานถ่าง หรืออวนลากที่ประกอบเรือกล ซึ่งใช้เชือกเส้นใยประดิษฐ์เป็นสายลากอวน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการยึดเครื่องมือทำการประมงด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัตว์น้ำที่กำลังมีไข่ถูกจับก่อนที่จะได้วางไข่


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ มี.ค.๕๔

สภากาชาดไทยขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชน เที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม -๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “๘๔ พรรษามหาราช ตามรอยพระบาท กาชาดช่วยไทย ถวายไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน อาทิ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร้านศูนย์ศิลปาชีพ ๙๐๔ ร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง ๗๕ จังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก กิจกรรมการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด และกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี รวมทั้งการจัดประกวดร้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งมี ๔ ประเภท ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ-น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม-เสริมส่งเทคโนโลยีท้องถิ่น…

สภากาชาดไทย เปิดประมูลพื้นที่ออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔

สภากาชาดไทย โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ จัดให้มีการประมูลพื้นที่ออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ บริเวณด้านหลังพระบรมรูปทรงม้า ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป เพื่อนำเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทย
การจัดประมูลพื้นที่เพื่อร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ นี้ กองอำนวยการจัดงานกาชาดได้จัดพื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเฉพาะบริเวณด้านหลังหางม้า จำนวน ๓๒ ล็อค เป็นพื้นที่สำหรับการประมูล ซึ่งกองอำนวยการจัดงานกาชาดจะเปิดโอกาสให้บริษัท ห้างร้าน หรือร้านค้าทั่วๆ ไป เข้าร่วมประมูล โดยกำหนดจัดประมูลในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เพียงวันเดียวเท่านั้น จำหน่ายซองประมูลตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ และจะเปิดรับซองประมูลตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ จนถึง ๑๒๐๐ โดยกรรมการฯ จะทำการเปิดซองประมูล ในเวลา ๑๓๐๐ และจะทำการประกาศผลร้านค้าที่ประมูลได้ภายในเวลา ๑๗๐๐ ของวันเดียวกัน ผู้ยื่นซองประมูลได้จะต้องวางเงินมัดจำร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูล (ในวันประมูล) รายได้จากการประมูลออกร้านงานกาชาดจะนำไปสมทบบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป
สำหรับร้านค้าที่สนใจต้องการเข้าร่วมประมูลพื้นที่ออกร้านงาน…

กองทัพเรือทำการฝึกอบรมก่อนการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรีของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๙๐ นาย ก่อนการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เพิ่มเติมและเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของความเป็นทหารให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับ และให้มีความเหมาะสมกับการที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษาภูมิประเทศและชมกิจการหน่วยต่างๆ ทั้งหน่วยที่ตั้งปกติและหน่วยราชการชายแดน เพื่อให้ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนาวิกโยธินอย่างแท้จริง


ข้อมูล กพ.ทร.
๑๑ มี.ค.๕๔

กรมควบคุมโรคให้ระมัดระวังโรคติดต่อในฤดูร้อน

กรมควบคุมโรค เตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคติดต่อสำคัญที่มักเกิดในฤดูร้อน ประกอบด้วย โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ๕ โรค ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์ การติดต่อโรคดังกล่าวเกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ อาหารค้างคืน อาหารส่วนใหญ่ของผู้ป่วย มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปนคลื่นไส้อาเจียน
ทั้งนี้ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย ๒. ให้เฝ้าระวังความสะอาดอาหาร น้ำดื่ม น้ำประปา ตลาดสดและส้วมสาธารณะอย่างเข้มงวด และ ๓. ให้ติดตามสถานการณ์การป่วยของประชาชนอย่างใกล้ชิด และหากมีรายงานผู้ป่วยโรคดังกล่าว ออกสอบสวนควบคุมโรคทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด ส่วนโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คนไม่มียารักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย โรคนี้พบได้ตลอดปี แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงในช่วงหน้าร้อน ดังนั้น จึงเป็นโรคที่ประชาชนต้องให้ความระมัดระวังอยู่เสม…

กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑๓๐ ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนสวัสดิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการกุศลอื่นๆ โดยมีรายละเอียดในการแข่งขันดังนี้
ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย
- ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ทีมทั่วไป ทีมละ ๒๕,๐๐๐ บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นาวาเอกอเนก อันสุขสันต์ โทร. ๐๘ ๑๘๐๓ ๕๖๑๐ ,e-mail nekoyo@hotmail.com
ข้อมูล นย.
๑๐ มี.ค.๕๔

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชานักเรียนเตรียมทหารในโครงการบรรพชาฯ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชานักเรียนเตรียมทหารในโครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ โดยบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทยสาขานครนายก ชื่อบัญชี “โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา) เลขที่บัญชี ๔๐๙-๒-๓๓๘๑๕-๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๙๐


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๐ มี.ค.๕๔

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต นักศึกษา เข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม ตั้งแต่วันนี้-วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ครั้งนี้ เป็นปีที่ ๑๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สาธารณชนทราบและถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝัง สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต นักศึกษา
สำหรับรางวัล ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต…

กองทัพเรือ เชิญชวนกำลังพลร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

คณะรัฐมนตรีประกาศให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้หน่วยงานภาคราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์
กองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย และผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย


ข้อมูล สลก.ทร.
๘ มี.ค.๕๔

กองทัพเรือ เชิญชวนกำลังพลร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

คณะรัฐมนตรีประกาศให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้หน่วยงานภาคราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์
กองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย และผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย


ข้อมูล สลก.ทร.
๘ มี.ค.๕๔

กิจกรรมวันสตรีสากล

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวว่า ในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล พร้อมเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี
ประเทศไทยโดยคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ศตวรรษใหม่สตรีสากล เพื่อสังคมเสมอภาค” หนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือการประกาศเกียรติคุณ แก่ สตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ การเสวนาและเปิดตัวหนังสือ มิติหญิงชายกับการจัดการภัยพิบัติเชิงบูรณาการ รวมทั้งมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ร่วมงานรับทราบถึงการจัดการและฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่มีมุมมองมิติหญิงช…

เปิดสอนเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ๒๓ อัตราในพฤษภาคมนี้

กรมกำลังพลทหารเรือ เปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒๓ อัตรา ในเดือนพฤษภาคมนี้ จำนวน ๘ สาขา ได้แก่
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ อัตรา
- สาขาบัญชี บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การสอบบัญชี บัญชีต้นทุน และการเงินการธนาคาร จำนวน ๔ อัตรา
- สาขานิติศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา
- สาขาวิชาโภชนาวิทยา คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร จำนวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา
- สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา
- สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครสอบไว้ ซึ่งกรมกำลังพลทหารเรือจะ-ออกประกาศให้ทราบต่อไป สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบ ประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา สำเนาอนุมัติกองทัพเรือให้ไปศึกษาและหมา…

งานประมงน้อมใจไทยทั่วหล้า

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ร่วมกับมูลนิธิคุณแม่คุณภาพและชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม กำหนดจัดงานประมงน้อมใจไทยทั่วหล้า ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการยกระดับและมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม พร้อมทั้งยังเป็นเวทีประกวดปลาสวยงามที่มีมาตรฐานระดับประเทศ ในปีนี้จะมีการประกวดพันธุ์ปลาสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทย ๗ สายพันธุ์ ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีครอสบรีด ปอมปาดัวร์ ปลาแบกเงินแบกทอง และปลาตะพัด โดยมีรางวัล ประกอบด้วย ชนะเลิศสูงสุด (Best In Show) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รางวัล Reserve Best In Snow ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัล Best In Breed ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และเงินรางวัลรวมมูลค่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท และยังมีการแข่งขันจัดตู้พันธุ์ไม้น้ำประเภทเลียนแบบธรรมชาติ โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
จึงขอเชิญผู้สนใจ…

กทม.เร่งติดตั้งไฟฟ้าสว่างพร้อมรับแจ้งทางสายด่วน ๑๕๕๕

กทม.ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งแสงสว่างทั่วพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล ที่มุ่งลดปัญหาอาชญากรรมให้ได้อย่างน้อย ๑๐ % โดยให้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยง จุดล่อแหลมต้องติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเป็นการเร่งด่วน โดยขณะนี้ทั่วพื้นที่ กทม. มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไปแล้ว ๒๓๐,๐๐๐ ดวง ทั้งถนนสายหลัก สายรอง และถนนเชื่อมโครงข่ายจราจร ประมาณ ๑,๐๐๐ สาย พร้อมทั้งให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจติดตั้งไฟฟ้าในทุกตรอก ซอย
หากประชาชนมีปัญหาเรื่องราวติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน ๑๕๕๕ หรือที่สำนักงานเขตเพื่อดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนต่อไป

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๗ มี.ค.๕๔

กทม.ชวนเที่ยวตลาดน้ำในกรุง

กรุงเทพมหานคร มีตลาดนัดที่มีเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม มีทั้งตลาดประเภทสัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำและวิถีแห่งเกษตรกร รวมถึงตลาดโบราณที่มีอายุยาวนาน ได้แก่ “ตลาดน้ำตลิ่งชัน” เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๗๐๐-๑๗๐๐” ตลาดน้ำวัดสะพาน” เปิดเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙๐๐-๑๔๐๐ “ตลาดน้ำคลองลัดมะยม” เปิดเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐-๑๗๐๐ “ตลาดน้ำวัดนิมมานนรดี” เปิดเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๗๐๐-๑๔๐๐ “ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์” เปิดเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙๓๐-๑๔๐๐ ตลาดประเภทจับจ่ายซื้อของ ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร เปิดเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๗๐๐-๑๘๐๐ “ตลาดนัดต้นไม้” บริเวณสวนจตุจักร เปิดพุธ-พฤหัสบดี เวลา ๐๖๐๐-๑๘๐๐ “ตลาดนัดธนบุรี” (สนามหลวง ๒) เปิดทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ฯลฯ
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเที่ยวตลาดน้ำในกรุง เพื่อเลือกซื้อสินค้าของชุมชนได้ตามสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ มี.ค.๕๔

โรงเรียนนายเรือทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล

โรงเรียนนายเรือ จะทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ โดยจะมีพิธีส่ง “หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ” ณ บริเวณท้ายเรือ เรือหลวงตากสิน ท่าเทียบเรือ เสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘๐๐ โดยพลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ เป็นประธานฯ
กองทัพเรือ อนุมัติให้จัดหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) โดยมี พลเรือตรี ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ช่วงเวลาการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวม ๗๐ วัน โดยให้ เรือหลวงตากสิน (เรือธง) และเรือหลวงสายบุรี เป็นเรือฝึก มีกำลังพลรวมทั้งสิ้น ๖๕๒ คน โดยเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ -๔ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ จำนวน ๓๒๑ นาย แผนการเดินทางตามเส้นทางโรงเรียนนายเรือ-ฐานทัพเรือสัตหีบ -เกาะช้าง-เกาสมุย-ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์-ฐานทัพเรือสงขลา-ปีนัง (สหพันธรัฐมาเลเซีย)-โคลอมโบ (ศรีลังกา) –ภูเก็ต-เมดาน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)-บาหลี (สาธารณรัฐอินโ…

วันสถาปนา ทสปช.๔ มีนาคม

การจัดงาน ทสปช.๔ มีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นการจัดงานโดยให้ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาค ๑,๒ และ ๓ แยกเขตจัดงานในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ โดยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลา พิธีสวนสนามทางบก สำหรับปีนี้ ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ๑ รับผิดชอบจัดพิธีสวนสนามทางเรือ ซึ่งมีเรือร่วมพิธีจำนวน ๔๐ ลำ ประกอบด้วย เรือกองทัพเรือ เรือประมงและเรือตำรวจน้ำ ส่วนกิจกรรมสัมพันธ์ ได้แก่ การสาธิตปฏิบัติการทางทหาร การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี รวมทั้งมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลสำหรับวิทยากรและสมาชิก ทสปช.ดีเด่น
สถานที่จัดงาน ประกอบด้วย ศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาค ๑ จัดที่วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ ทสปช. ในทะเลเขตทัพเรือภาค ๒ จัดบริเวณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขตทัพเรือภาค ๓ จัดที่ฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่ง ทสปช.ในทะเลเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพประมงหรือเกี่ยวข้องกับการทำประมงที่ได้รับการอบรมจากกองทัพเรือใ…

เปิดอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ อบรมระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนทุกชั้นยศ มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี เป็นผู้สมัครใจเข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเป็นสมาชิกฌาปนกิจของกองทัพเรือ
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมยื่นใบสมัครส่งถึงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๐๑๙
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ มี.ค.๕๔

จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

กลุ่ม ปตท.ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ทุกภูมิลำเนาทั่วประเทศในโครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจรกับกลุ่ม ปตท. รุ่นที่ ๖๙ อบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานใหญ่ ปตท.
กำหนดการอบรมรุ่นที่ ๗๐ อบรมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ที่จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๗๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ ๗๒ อบรมระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๗๓ อบรมระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่จังหวัดแพร่ และรุ่นที่ ๗๓ อบรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๗ ๑๘๕๒ และ ๐๒๒๗๑ ๘๔๒๕ และ ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๘๑ และเว็บไซต์ www.pttplc.com


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๔ มี.ค.๕๔

กิจกรรมประมวลภาพประทับใจ ๘๔ ภาพ ตามรอยพระบาทยาตรา ๗๗ จังหวัด

เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดกิจกรรม “ประมวลภาพประทับใจ ๘๔ ภาพ ตามรอยพระบาทยาตรา ๗๗ จังหวัด” โดยเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการส่งภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประทับใจ พร้อมข้อความอธิบายความประทับใจที่มีต่อภาพความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด พร้อมระบุที่มาของภาพ และวัน เดือน ปีที่บันทึกภาพ ภาพที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกต้องมีขนาด 4x6 นิ้วขึ้นไป ส่งได้ทั้งภาพขาว ดำ และภาพสี ที่กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔ และ ๑๖๐๖

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๔ มี.ค.๕๔