Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2010

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย”

กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย” โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ส่งเสริมสร้างความมั่นคง พร้อมกับสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ (ความมั่นคง) ให้กับประเทศ และตัวอย่างการทรงงานและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงดำรงความเป็นเอกราช และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ต้องดำรงไว้เคียงคู่กับประเทศไทย หลักการทรงงาน และพระราชกรณีกิจที่สำคัญ ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะเป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนงานและการปฏิบัติงาน


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๐ เม.ย.๕๓

กรมปศุสัตว์จัดทำนิทรรศการมีชีวิต

กรมปศุสัตว์ จัดให้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อให้บริการความรู้แก่เกษตรและผู้สนใจ ศึกษา ดูงานหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตด้านปศุสัตว์ โดยลักษณะของฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์จะจัดทำเป็นนิทรรศการมีชีวิตแสดงการสาธิต รวมทั้งบอร์ดนิทรรศการ
ฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์จัดแสดงที่ศูนย์ชัยนาท และเกษตรกรเครือข่าย แบ่งเป็น
ส่วนที่ ๑ ฐานเรียนรู้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา แบ่งเป็น ๗ ฐาน
ส่วนที่ ๒ ฐานเรียนรู้ที่เกษตรกรเครือข่าย แบ่งเป็น ๒ ฐาน
เกษตรกรและผู้สนใจเข้าชมและศึกษาเรียนรู้ ติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๐ ๕๐๕๖ เว็นไซต์ www.dld.go.th หัวข้อการให้บริการ “มุมความรู้”

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๐ เม.ย.๕๓

โครงการค่ายเยาวชนรักชาติ

กองทัพบกร่วมมือกับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และเพื่อนองค์กรความดีจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักชาติ” เน้นให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งปลูกจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี ตลอดจนรู้จักแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับเยาวชนไทย
โครงการดังกล่าวจะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ เยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา ๕ วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น วิชาที่จะทำการฝึกอบรม ได้แก่ การเสริมสร้างวินัย ประวัติศาสตรืชาติไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วิชาหน้าที่และพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง วิชาหลักศาสนา และเสริมด้วยการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด รวมทั้งจะได้รับหนังสือชุดเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรพร้อมซีดี King of Kings นำเสนอพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ…

โครงการปิดปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามทางแยก

ตามที่กรุงเทพมหานคร มีโครงการที่จะปิดปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามทางแยกที่มีอายุการใช้งานมานาน และเกิดความชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพบริเวณผิวการจราจร ราวสะพาน หากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั้น มีกำหนดปิดการจราจรเพื่อซ่อมแซมสะพานข้ามแยกเหลี่ยมเกษตรระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาปิดซ่อม ๓๐ วัน ส่วนสะพานที่จะปิดการจราจรเพื่อซ่อมแซมเป็นสะพานต่อไป คือ สะพานข้ามทางแยกท่าพระ โดยกำหนดปิดซ่อมในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางจราจรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางลัดในพื้นที่ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ที่ www.bangkok.go.th , www.trafficpolice.go.th และ http://bkkbridge.homeip.net พร้อมแจ้งปัญหาการเดินทาง รวมทั้งผลกระทบจากการจราจรได้ที่สายด่วน กทม. ๑๕๕๕ และ ๑๑๙๗


ข้อมูล สยามรัฐ
๒๑ เม.ย.๕๓

นิทรรศการภาพถ่าย “รวมมิตรภาพ”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดนิทรรศการภาพถ่าย “รวมมิตรภาพ” ในโอกาสครบรอบวาระ ๕๐ ปี ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้- ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๘-๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐
ในนิทรรศการ จะนำเสนอผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพถ่ายของ ๖ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนักถ่ายภาพชั้นนำของเมืองไทยรวมกว่า ๑๕๔ คน จากสาขาต่างๆ ผลงานแบ่งออกเป็น ๙ หัวข้อ ได้แก่ บันดาลใจ ความคิด ชีวิตและจิตวิญญาณ ร่วมโลก พบเรื่อง ศรัทธา รูปทรงเครื่องไหว มุมมอง และธรรมชาติ ซึ่งแสดงความหลากหลายในเชิงความคิด เทคนิค และรูปแบบบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ ตลอดระยะเวลา ๒ เดือน ภายใต้แนวคิด “แบบเน้นๆ เค้นมุมมอง”
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๔ ๖๖๓๐-๘
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๑ เม.ย.๕๓

เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

ปี พ.ศ.๒๕๔๔ นับเป็นปีมหามงคลพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรัฐบาลเตรียมจัดเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณี และกำหนดขอบเขตการจัดงานตลอดปี ๒๕๕๔ มีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๒๕๕๔ ดำเนินงาน จะจัดกิจกรรมตั้งแต่ ๑ มกราคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
สำหรับชื่องานนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงาน ประกอบด้วย
๑. ชื่อพระราชพิธี “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”
๒. ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔”
๓. ชื่อภาษาอังกฤษ รวมถึงชื่อพระราชพิธีและชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า “The Celebrations the Auspicious Occasion of his Majesty the King’s 7 th Cycle Birthday Anniversary 5 th December 2011”


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๑ เม.ย.๕๓

เตือนภัยสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ รวม ๖ วัน และแม้วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ จะมิใช่วันหยุดราชการ แต่คาดว่าจะมีประชาชนที่จะหยุดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินทาง จึงอาจจะมีการเดินทางตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ทำให้เป็นช่วงหยุดสงกรานต์ที่ยาวนานมาก
เพื่อให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดีงามที่มีการทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ กองทัพเรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมการขนส่งทางบก มูลนิธิเมาไม่ขับ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางช่วงนี้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางและหากง่วงนอน อ่อนเพลีย หรือจะโทรศัพท์ขณะขับขี่พาหนะขอให้จอดพักรถ ณ จุดบริการพักรถตามเส้นทางต่างๆ เพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยและมีความสุขใสช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้


ข้อมูล กปจ.ฯ
๗ เม.ย.๕๓

เสื้อ ๖๐ ปี มหามงคลราชาภิเษกสมรส

ร้านภูฟ้า จัดทำเสื้อ ๖๐ ปี มหามงคลราชาภิเษกสมรสเพื่อร่วมใจถวายพระพรเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี วันราชาภิเษกสมรส ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ โดยอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นสัญลักษณ์แห่งปีพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์ คือ ปีเถาะ และปีวอก มาจัดทำเป็นเสื้อโปโลสีชมพูพันธุ์ทิพย์และสีชมพูกลีบบัว
เสื้อยืดโปโลดังกล่าวมีจำนวนจำกัด จัดจำหน่ายเฉพาะช่วงของการเฉลิมฉลอง ๖๐ ปี มหามงคลราชาภิเษกสมรสเท่านั้น โดยจำหน่ายราคาตัวละ ๓๕๐ บาท สำหรับขนาด XS,S,M,L, XL,XXL และตัวละ ๓๐๐ บาท สำหรับขนาด ss และ sss
ผู้สนใจหาซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง ๑๑ สาขา ร้านภูฟ้าชั้น ๒ สยามดิสคัฟเวอรี่,สาขาสวนจตุจักรโครงการ ๒๔, สาขาสุขุมวิท ซอย ๗, สาขาถนนกำแพงเพชร ตรงข้ามตลาด อ.ต.ก.,สาขาพระที่นั่งวิมานเมฆ, สาขาบองมาร์เช่, สาขาหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ,สาขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต,สาขาเดอะ แพลทินัม เพลส วัชรพล ถนนรามอินทรา สาขาจตุรัสจามจุรี ถนนพระราม ๔ และสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานร้านภูฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๕ ๖๒๔๒-๓ และเว็บไซต์ www.phufa@windowslive.com


นิทรรศการเครื่องเรือนไม้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดนิทรรศการเครื่องเรือนไม้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานเครื่องเรือนไม้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดฝีมือช่างไม้นานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยรวบรวมผลงานของอาจารย์ ชัชวาล ลางดี หัวหน้าแผนกและอาจารย์ประจำแผนกเครื่องเรือนไม้ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และเหล่านักเรียนศิลปาชีพฯ ทั้งเครื่องเรือนและอุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้านที่ทำจากไม้มาจัดแสดงและจำหน่ายมากกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น ชิ้นสำคัญ ประกอบด้วย ชุดเก้าอี้ที่ประทับสมัยรัชกาลที่ ๕ จำลองแบบจากวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดโต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขกทรงสองขาแขนอ่อนและชุดรับแขกทรงย่อเข่า เป็นต้น
จึงขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๗ เม.ย.๕๓

๒๘๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ในโอกาสครบรอบ ๒๒๘ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ศาลหลักเมือง จึงได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทพยดานพเคราะห์ พุทธาเทวาภิเษก เพื่อขจัดปัดเป่าภัยอันตรายต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสิริมงคลให้ประเทศไทยมีความสงบร่มเย็นพ้นจากเภทภัยนานาประการ ประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปกติสุข และมีความสมัครสมานสามัคคีและบ้านเมืองดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงสถาพรตลอดไป


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๕ เม.ย.๕๓

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการก่อการร้ายข้ามชาติพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานฯ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย ได้ทราบถึงรูปแบบของการก่อการร้ายแบบต่างๆ เกิดบรรทัดฐานความเข้าใจและการรับรู้ต่อสภาพภัยคุกคามมิติใหม่ดังกล่าว นำไปสู่การต่อต้านด้วยการเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่สำคัญต่างๆ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๕ เม.ย.๕๓

กทม.จัด ๗ จุด ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

กทม.ได้จัดโครงการ “กทม.ห่วงใยเดินทางปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์” โดยจัดจุดให้บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะเป็นการให้บริการดูแลประชาชนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ กทม. ในเทศกาลสงกรานต์ ทั้งการดูแลคนและรถที่ใช้เดินทางบนเส้นทางขาออกกรุงเทพ ๗ จุด ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๑๘๐๐
จุดบริการ ๗ จุด ประกอบด้วย
๑. ถนนบางนาตราด ขาออก เขตบางนา บริเวณ กม.๔ หน้าปั๊มบางจาก
๒. ถนนเพชรเกษมขาออก เขตหนองแขม หน้าสำนักงานเขต
๓. ถนนบรมราชชนนีขาออก เขตทวีวัฒนา หน้าสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ถนนพุทธมณฑล สาย ๒ ตัดถนนบรมราชชนนี
๔. ถนนพระราม ๒ ขาออก เขตบางขุนเทียน หน้าบริษัทมิตซูบิชิฟูโซ่ใกล้ถนนแสมดำ
๕. ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก เขตจตุจักรหน้าวัดเสมียนนารี
๖. ถนนพหลโยธิน ขาออก เขตดอนเมือง หน้าปั๊มคาลเท็กซ์ใกล้ซอยพหลโยธิน ๗๓
๗. ถนนสุวินทวงศ์ ขาออก เขตมีนบุรี กม.๘ หน้าบริษัทซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
โดยในทุกจุดบริการ กทม. จะจัดหน่วยแพทย์พยาบาลและอนามัย ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ขับขี่และผู้เดินทาง เตรียมเวชภัณฑ์เบื้องต้นและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปพร้อมจัดหหน่วยปฏิบัติการ…

โครงการผลิตและจำหน่าย “ม่วงเทพรัตน์”

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับพระราชทานไม้ดอก Persian Violet และพระราชทานชื่อไม้ดอกนี้ว่าม่วงเทพรัตน์ เป็นดอกไม้ที่สามารถขยายพันธุ์และออกดอกในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้สม่ำเสมอ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงจัดโครงการผลิตและจำหน่ายม่วงเทพรัตน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕๕ พรรษา โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อเป็นทุนในการก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผลิตม่วงเทพรัตน์ให้ออกดอกในขวดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผู้ซื้อสามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติ เพื่อเป็นไม้ประดับต่อไป
ม่วงเทพรัตน์ จำหน่ายราคาขวดละ ๑๕๕ บาท ดูรายละเอียดได้จากใบสั่งจอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๘๕๐ และ ๐ ๒๒๘๒ ๐๖๖๓ และเว็บไซต์ www.rspg.or.th


ข้อมูล อพ.สธ.
๒ เม.ย.๕๓

งาน ๑๑๘ ปี ร่วมใจเกษตรกรไทยเข้มแข็ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “๑๑๘ ปี ร่วมใจเกษตรกรไทยเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๕๓ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของทุกหน่วยงานในสังกัด เช่น การจัดนิทรรศการด้านพระราชดำริ การจัดนิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป นอกจากนิทรรศการให้ความรู้แล้วยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรต่างๆ และมีการจัดประชุมวิชาการหัวข้อต่างๆ ตลอดการจัดงานด้วย


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒ เม.ย.๕๓

กองทัพเรือ เตรียมส่งนักกีฬาโดดร่มเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการโดดร่มกองทัพเรือ จะทำการฝึกซ้อมโดดร่มเพื่อเตรียมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย และสำนักงานแข่งขันกีฬากองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะทำการฝึกซ้อมโดดร่มในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ บริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เพื่อหาประสบการณ์และความชำนาญก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ เม.ย.๕๓

การสนับสนุนการจัดทำสารคดีของกองทัพเรือ

ในวันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๓) เวลา ๐๘๓๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัทวิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด เพื่อสนับสนุนการจัดทำสารคดีของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด เห็นความสำคัญของการผลิตสารคดีที่ให้ความรู้ด้านต่างๆ ของกองทัพเรือ จึงได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้การจัดทำสารคดีมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัย และมีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนทั่วไป


ข้อมูล กกพร.ฯ
๒ เม.ย.๕๓

งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณ ALIVE RARK ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับหลักวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ขึ้นเป็นงานใหญ่ประจำปี และเป็นการแสดงถึงศักยภาพในด้านภูมิปัญญา และฝีมือการผลิตสินค้าของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรว่ามีความสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศมาจำหน่าย
จึงขอเชิญผู้สนใจเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรกรไทยที่มีคุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑ เม.ย.๕๓

คอนเสิร์ตการกุศล Brothers 2 and the Celebs

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดคอนเสิร์ตการกุศล Brothers 2 and Celebs ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๙๐๐ ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่องค์กรการกุศล ๓ องค์กร คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิสัมมาชีพ
คอนเสิร์ตจะมีนักร้องอาชีพและนักร้องสมัครเล่นมาเป็นแขกรับเชิญมากมาย รวมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้ชมร่วมทายเพลงว่าเพลงแต่ละเพลงเป็นเพลงในปีไหน ใครทายถูกจะมีรางวัลมอบให้เพื่อร่วมสนุกด้วย
ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรราคา ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๔ ๔๙๙๙ และ ๐ ๒๒๙๓ ๙๓๐๐ ต่อ ๒๙๔
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ เม.ย.๕๓

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๔

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี การก่อสร้างพระนครคีรี และเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชไทย ๔ รัชกาล ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่จังหวัดเพชรบุรีเป็นล้นพ้น คือ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
โดยภายในงานจะมีการประดับไฟพระนครคีรีอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม การย้อมสีหมู่อาคารพระที่นั่งต่างๆ ด้วยแสงไฟตระการตาด้วยการจุดพลุหลากหลายรูปแบบ หลากสีสัน กว่า ๒๕๐-๖๐๐ ลูก ทุกคืน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร งานช่างสิบหมู่ของครูช่าง การแสดงของกรมศิลปากร การแสดงบนเวทีกลาง การสาธิตการทำอาหารและขนมพื้นบ้านเมืองเพชร การแสดงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง การประกวดสาวหวานเมืองเพชร และในปีนี้ยังมีการประกวดโคมไฟ การจัดแสดงสินค้า และมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตกแต่งอย่างสวยงามมีเอกลักษณ์


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ เม.ย.๕๓