Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2010

โครงการ “ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคเลือดก่อนปีใหม่... ดื่มไม่ขับกลับปลอดภัย

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระนครใต้ จัดโครงการ “ก่อนเที่ยว เกี่ยวเพื่อน บริจาคเลือดก่อนปีใหม่... ดื่มไม่ขับ กลับปลอดภัย” ระหว่างวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตก่อนเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล
ปีใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่จะเป็นต้องได้รับโลหิต ในการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ
หรือหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ผู้ป่วยต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือดในโครงการพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๕๒๑๖๓๗ และ
๐๒ ๒๕๖๔๓๐๐ ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัด สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๕ แห่ง ได้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบล…

แจ้งผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติไปตรวจสอบความถูกต้องภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามที่กรมกำลังพลทหารเรือได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี นั้น ปรากฎว่าประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) บางนายมีข้อมูลคลาดเคลื่อนกับประวัติฯ เล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือเก็บรักษาไว้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแก้ไข กรมกำลังพลทหารเรือจึงขอแจ้งให้ผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นำประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) ไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดในช่วงวันดังกล่าวจะถือว่าประวัติฯ เล่มที่กรมกำลังพลทหารเรือ ถูกต้องข้อมูล กพ.ทร.
๒๘ ธ.ค.๕๓

ครม.เห็นชอบถวายพระราชสมัญญานามพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วยความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นำความเจริญมาสู่ประเทศอย่างมากมาย โดนเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งพระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างมาก ในรัชกาลของพระองค์ ทรงพัฒนาการศึกษาจนครอบคลุมทั้งในเมืองและชนบท ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการประกาศคุณภาพครู ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย ๖ เดือน ๖ คุณภาพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อประกาศให้พสกนิกรได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา และเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วย

ข้อมูล นสพ.สยา…

ขนส่งทางน้ำระนองออกมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงปีใหม่

สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๕ สาขาระนอง ได้วางมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓-๔ มกราคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการใช้เรือ ใช้โป๊ะเทียบเรือ และการเดินเรือ-แพของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันอุบัติภัยจากการเดินทางสัญจรทางน้ำ ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ผู้ประกอบการ ผู้ใช้เรือครอบครองโป๊ะเรือ จะต้องติดป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักได้ไว้ในที่มองเห็นได้ชัดเจน มีห่วงชูชีพติดตั้งตามมุมต่างๆ ของโป๊ะอย่างน้อย ๔ จุด และพร้อมใช้งานได้ทันที ด้านเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือให้ตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือ และเครื่องจักรเรือ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพในการใช้งาน ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาอย่างเด็ดขาด ในส่วนของประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่ควรแย่งกันขึ้นเรือลงเรือ หากพบว่าเรือที่เดินทางมีผู้โดยสารเต็มแล้วควรรอลำต่อไป

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ ธ.ค.๕๓

กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ “บูชาคุณ ๘๔ พระชันษามหาราชันย์

กรมแพทย์ทหารเรือ และมูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานทำบุญปีใหม่ “บูชาคุณ ๘๔ พระชันษามหาราชันย์” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกประการสุดจะคณานับได้
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรอาหารแห้งและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยตั้งโรงทานและบริจาคร่วมจัดงานโดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงแก้ว บัญชีเลขที่ ๐๔๐-๒-๒๔๗๖๑ -๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๓๔๕๒๘๔ และ ๐๘๙ ๘๙๒ ๘๘๒๒

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ ธ.ค.๕๓

สถาบันกวดวิชา I.C.C ให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

สถาบันกวดวิชา I.C.C ให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีทุน ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทเรียนดี ทุนเรียนกวดวิชาฟรี คอร์สเข้มข้นพร้อมสอบเดือนมีนาคม จำนวน ๓ ทุน มูลค่า ๒๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ทุนบุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม ทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม ทุนบุตรข้าราชการตำรวจ ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุนเรียนดีแก่นักเรียนทั่วไป นักเรียนทุนของสถาบันฯ จะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๒. ประเภท ทุนเรียนดีกวดวิชาครึ่งราคา คอร์สเข้มข้นพร้อมสอบเดือนมีนาคม จำนวน ๓ ทุน มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท คือทุนบุตรข้าราชการทหาร ตำรวจและนักเรียนทั่วไป นักเรียนทุนของสถาบันฯ จะได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าบำรุงสระว่ายน้ำและอุปกรณ์กีฬา คงชำระ ๑๑,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติของผู้รับทุน มีอายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี บริบูรณ์ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเป็นทหาร ตำรวจ เป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุตรบุคคลทั่วไป มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป เพศชาย ผ่านการทดสอบตามเก…

ขอเชิญร่วมงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์” ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

กรมอุทกศาสตร์ กำหนดจัดงาน “๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์” ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ กรมอุทกศาตร์แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบำเพ็ญกุศล การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกรมอุทกศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ” รวมทั้งได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ หอประวัติอุทกศาสตร์ไทย และเยี่ยมชมเรือหลวงพฤหัสบดี พร้อมกับแจกหนังสือที่ระลึก ๙๐ ปี กรมอุทกศาสตร์แก่ผู้ร่วมงาน
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ สำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๖๑ ๒๙๑๕ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/hydro

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๔ ธ.ค.๕๓

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของโบราณสถานในพระราชวังเดิมที่ได้รับรางวัลประเภทอนุรักษ์โบราณสถานดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ จากองค์การยูเนสโก และในโอกาสนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมพระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗

ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๔ ธ.ค.๕๓

โครงการเมาไม่ขับกลับแท็กซี่

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กรุงเทพมหานคร ขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยขอให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการเดินทาง และรณรงค์ในเรื่องเมาไม่ขับ ขับไม่แว้น และง่วงไม่ขับ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจร และขนส่งได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ศูนย์วิทยุแท็กซี่ และภาคีข่ายภาคเอกชนจัดทำโครงการเมาไม่ขับกลับแท็กซี่มาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๑ รณรงค์ให้ผู้ดื่มสุราที่ต้องขับขี่ยานพาหนะกลับบ้าน ใช้บริการสายด่วน กทม.๑๕๕๕ เพื่อประสานศูนย์วิทยุแท็กซี่หรือป่อเต็กตึ้ง จัดส่งรถพร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับและนำยานพาหนะกลับบ้านอย่างปลอดภัย
กทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนขับขี่โดยปฏิบัติตามวินัยจราจร และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอให้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ส่วนผู้ดื่มสุราที่ต้องขับขี่ขอให้ใช้บริการแท็กซี่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๔ ธ.ค.๕๓

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เตรียมจัดเรือยาวมังกรชิงถ้วยพระราชทานฯ

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เตรียมจัดเรือยาวมังกรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และใช้การแข่งขันกีฬาพายเรือในการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภท ๒๒ ฝีพาย ประชาชนชาย และประชาชนหญิง อายุไม่เกิน ๒๓ ปี ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือก ตัวแทนระดับกลุ่ม ๕ ภาค กลุ่มภาคที่ ๑ เริ่มวันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่อ่างเก็บน้ำ มาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลุ่มภาคที่ ๒ วันที่ ๖-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่อุทยานแม่ลา มหาราชานุสรณ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มภาคที่ ๓ วันที่ ๙-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มภาคที่ ๔ วันที่ ๑๙-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่โครงการอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มภาคที่ ๕ วันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนรอบชิงชนะเลิศ จะจัดระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าธ…

รับสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อการกุศลและสงเคราะห์ครอบครัวโดยไม่หวังผลกำไร โดยเปิดรับสมัครข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มียศทหารเรือและคู่สมรส อายุเกิน ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕ ปี (๒๔๙๘-๒๕๐๘)
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ที่กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีกำหนด ๒ เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๘๓-๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๘๑

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ ธ.ค.๕๓

กทม. จัดฉลองเทศกาลปีใหม่

กทม.กำหนดจัดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.
กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีพิธีอัญเชิญพระพุทธวราชบพิตร จากศาลาว่าการ กทม. ไปประดิษฐานที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
วันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงพื้นบ้าน ฉายภาพยนตร์กลางแปลง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ ๑-๙ มกราคม ๒๕๕๔ มีกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด โดยมีรถราง ๔ คันบริการ โดยในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานฉลองปีใหม่ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๙ ธ.ค.๕๓

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัคร

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับสมัครผู้ที่จะปลดจากกองประจำการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ อายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ส่วนสูง ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป
ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๖-๙ ต่อ ๙๓๑๔๐


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ ธ.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดดาวดึงษาราม

วัดดาวดึงษาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เนื้อที่ประมาณ ๑๗ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗๒ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้นิมนต์พระอธิการอินผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัด ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดขรัวอิน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงพระราชทานนามวัดนี้ว่า วัดดาวดึงสาสวรรค์ อันหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทร์สถิต
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณปฏิสังขรณ์ สร้างพระอุโบสถใหม่ก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยหินอ่อนผนังภายในพระอุโบสถถือปูน และเขียนภาพจิตรกรรมหลังคาทำเป็นมุขลด ๒ ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจก สร้างพระประธานปางสมาธิมีสาวก ๒ องค์ อยู่เบื้องหน้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดดาวดึงษาราม จนถึงในสมัยรัชกาลปัจจุบันวัดดาวดึงษารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ตลอดมา
พระอุโบสถในปัจจุบันเป็นหลังที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อรัชกาลที่ ๓ ในบริเวณที่ตั้งอุโบสถหลังแรกซึ่งวัดเป็นศิลปกรรมแบบผสมระหว่างแบบประเพณี…

กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัทห้างร้าน ให้จำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการหรือลักษณะของการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น การใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในกระเช้าของขวัญปีใหม่รวมกับสินค้าอื่นจึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะใส่เพียงบางส่วน หรือใส่ทั้งหมดก็ตาม อีกทั้งเป็นการรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยการมอบของขวัญที่สร้างสุขภาพดีแทนการมอบเหล้า

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ ธ.ค.๕๓

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ ราคาประหยัด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ แชมพูสระผมผสมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักแห้ง สบู่ล้างมือและเจลล้างมือ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และบุคคลทั่วไป ในราคาถูก จึงได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญอย่างสวยงามเพื่อมอบให้แก่บุคคลในโอกาสต่างๆ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสั่งจองได้ที่ นาวาเอกหญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๖๔ และเรือเอก สมชาย พลสุจริต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๒๗ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ข้อมูล วศ.ทร.
๒๑ ธ.ค.๕๓

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗ อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการเชื้อเพลิง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ และพนักงานตัดผม โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการการยกเว้น
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนและใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัด…

กทม.ฝึกอาชีพให้คนเร่ร่อน

สำนักพัฒนาสังคมจัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่สำรวจคนเร่ร่อนไร้บ้านตามที่สาธารณะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความจำเป็นของแต่ละราย รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้หากคนเร่ร่อนไร้บ้านมีความต้องการ และมีความพร้อมที่จะฝึกอาชีพ สามารถเข้ารับการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๑๐ แห่ง ตั้งแต่บัดนี้ -๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยวิชาชีพที่เปิดสอน อาทิ หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างวิทยุ ช่างเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์ ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมวดพาณิชยกรรม ได้แก่ วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเตอร์เนต การออกแบบเว็บไซต์ หมวดคหกรรม ได้แก่ ช่างตัดเย็นกระโปรงสตรี ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี วิชาอาหารไทย นวดไทยสปา นวดตัว การทำผ้าบาติก หมวดศิปกรรม ได้แก่ วิชาคีย์บอร์ด กีตาร์ กลองชุด วิชาขับร้อง
สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพ ทั้ง ๑๐ แห่ง


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๑ ธ.ค.๕๓

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของโบราณสถานในพระราชวังเดิมที่ได้รับรางวัลประเภทอนุรักษ์โบราณสถานดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ จากองค์การยูเนสโก และในโอกาสนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมพระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗


ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๐ ธ.ค.๕๓

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ (นันทอุทยาน) จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังนี้
- ร้านสวัสดิการนาวี ชั้น ๒ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านท็อปซุปเปอร์มาเก็ต สาขาพรานนก คืนกำไรให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ เพียงช็อปสินค้าราคาปกติผ่านสปอต วีวอร์ด การ์ด พร้อมแสดงบัตรข้าราชการ ลด ๓ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านครัวคุณกุ้ง ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แถมอาหารหรือผลไม้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านคัสซิโน ตัดชุดสูทเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกาย ลด ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านหนังสือเพื่อนคุณ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ - ร้านบิวตี้แฮร์ จัดคอร์สสมนาคุณ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากร้าน ลด ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านนันทหัตถานวดฝ่าเท้า ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการที่ร้านสวัสดิการกองทัพเรือพร้อมรับสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้…

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ (นันทอุทยาน) จัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังนี้
- ร้านสวัสดิการนาวี ชั้น ๒ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านท็อปซุปเปอร์มาเก็ต สาขาพรานนก คืนกำไรให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ เพียงช็อปสินค้าราคาปกติผ่านสปอต วีวอร์ด การ์ด พร้อมแสดงบัตรข้าราชการ ลด ๓ - ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
- ร้านครัวคุณกุ้ง ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แถมอาหารหรือผลไม้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านคัสซิโน ตัดชุดสูทเครื่องแบบและอุปกรณ์การแต่งกาย ลด ๕-๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านหนังสือเพื่อนคุณ ลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ - ร้านบิวตี้แฮร์ จัดคอร์สสมนาคุณ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากร้าน ลด ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
- ร้านนันทหัตถานวดฝ่าเท้า ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์
ขอเชิญผู้ที่สนใจใช้บริการที่ร้านสวัสดิการกองทัพเรือพร้อมรับสิทธิพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้…

เปิดศูนย์ ๗ วันอันตราย

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓-๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ศปถ. ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นประธาน และในช่วงรณรงค์ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด และอำเภอ เพื่ออำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายให้เน้นในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ๓ เรื่อง ได้แก่ ความเร็ว เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บ และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บ โดยมาตรการคนขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอลล์ต้องเป็น…

กรมธนารักษ์ ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส ผลิตามจำนวนสั่งเท่านั้น

กรมธนารักษ์ ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส ผลิตามจำนวนสั่งเท่านั้น

เนื่องในโอกาสมหามงคล ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ และเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่กันไปทั่วภูมิภาคในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อขจัดทุกข์ผดุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความลำบากตรากตรำพระวรกาย อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างการครองชีวิตคู่ และทรงเป็นร่มโพธิ์ทองแผ่ความร่วมเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรตลอดมา
การจัดทำเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้ มี ๔ ชนิด คือ ทองคำพ่นทราย ราคาจำหน่ายเหรียญละ ๒๕,๐๐๐.- บาท เงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคาจำหน่ายเหรียญละ ๑,๐๐๐.- บาท ทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษราคาจำหน่ายเหรียญละ ๑,๒๐๐.- บาท และทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาจำหน่วยเหรียญละ ๑๐๐.- บาท ทั้งนี้เหรียญที่ระลึกดังกล่าวจะผลิตตามจำนวนสั่งจอง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
กำหนดเปิดรับจองตั้งแต่บัดนี้ …

การแสดงวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราช

การแสดงวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราช

สำนักพระราชวัง กำหนดจัดการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราช ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่สนามหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
การแสดงจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับความรัก ความผูกพัน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยใช้เทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ ผสมผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละสมัยอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบสื่อผสม ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมตลอด ๙๐ นาที จะเริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ บัตรราคา ๕๐๐ บาท ทุกที่นั่ง
ผู้ใดสนใจหาซื้อบัตรได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๖๒๓ – ๕๕๐๐, ๐ – ๒๖๒๓ – ๕๔๙๙ ต่อ ๑๑๒๐ – ๑๑๒๓,๑๑๒๖ เริ่มแสดงในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๓ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เปิดที่ทำการใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ๑๗ ธันวาคม นี้

เปิดที่ทำการใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ๑๗ ธันวาคม นี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา กองทัพเรือวังนันทอุทยาน กำหนดเปิดที่ทำการใหม่ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ ณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือนันทอุทยาน โดยเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ ทั้งนี้ผู้ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมทำบัตรเอทีเอ็ม KTB SHOP SMART BLUE DIAMOND หรือ KTB SHOP SMART PEARL จะไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และรับของที่ระลึกในงาน
จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานราชการ ร่วมงานและเปิดบัญชีออมทรัพย์ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม นี้ ที่ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ นันทอุทยาน

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพล นรข.เขตอุบลราชธานี และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพล นรข.เขตอุบลราชธานี และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ โดยคุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะฯ จะเดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลพร้อมกับมอบสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่

ข้อมูล กนผ.กพร.ทร.
๑๖ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เชิญชมพิพิธภัณฑ์กลางคืนครั้งแรกในเมืองไทย

เชิญชมพิพิธภัณฑ์กลางคืนครั้งแรกในเมืองไทย

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ภายใต้การจัดตั้งของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ที่มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ จัดเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปี “Night at The Museum Siam พิพิธภัณฑ์กลางคืนครั้งแรกในเมืองไทย” นำเสนอตอนหิมพานต์ เปิดให้ชมระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย ท่าเตียน
รูปแบบการแสดงมีทั้งส่วนของการแสดงและส่วนของเนื้อหาภายใต้แนวคิดของวรรณคดีไทย หิมพานต์ มีการนำต้นไม้ในวรรณคดีมาจัดแสดง อาทิ ต้นมักกะลีผล ต้นปาริชาติ สัตว์ในป่าหิมพานต์ อาทิ ครุฑ กินรี คนธรรพ์ และยังมีการเสวนาเล่าเรื่องหิมพานต์ผ่านงานศิลป์โดยอาจารย์ประสาท ทองอร่าม อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ และ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง
ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๒๕ – ๒๗๗๗ และเว็บไซต์ www.museumsiam.comข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๖ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิ…

ขอเชิญร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ

ขอเชิญร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ
ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ตั้งอยู่บริเวณราชนาวีสโมสร ท่าช้างวังหลวง ถนนมหาราช กรุงเทพ โดยจัดแบ่งเป็นส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นฝีมือขอกลุ่มแม่บ้านทหารเรือ ส่วนของผลิตภันฑ์ในโครงการพระราชดำริ ส่วนจำหน่าย กาแฟ เครื่องดื่ม ขนมเบเกอรี่ รวมทั้งรับจัดทำกระเช้าผลไม้ แจกันดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ พวงหรีด และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อยของกองทัพเรือและกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
และเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๓-๕๕๕๑-๒


ข้อมูล สมาคมภิยาทหารเรือ
๑๕ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เปิดหมายเลข ๑๘๙๙ แจ้งเหตุความมั่นคง

เปิดหมายเลข ๑๘๙๙ แจ้งเหตุความมั่นคง
กองทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานมวลชน กองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ ๑ เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคและปริมณฑล ตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเปิดเลขหมายในการแจ้งเหตุการณ์ด้านความมั่นคงหมายเลข ๑๘๙๙ ซึ่งหมายเลขนี้ จะเชื่อมโยงระบบข้อมูล จากศูนย์รับแจ้งทุกข์ โทร ๑๕๕๕ กองกลาง สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร และศูนย์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ๑๙๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยกองทัพจะจัดเจ้าหน้าที่ทหารไปตรวจเยี่ยม พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในการแจ้งข่าวสารด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา นำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมือง โดยประชาชน สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุการกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

โครงการรวมใจใส่สายรัดข้อมือสลักข้อความ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

โครงการรวมใจใส่สายรัดข้อมือสลักข้อความ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการรวมใจใส่สายรัดข้อมือดอกกุหลาบชมพู สลักข้อความ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระราชทรัพย์และพระราชทานนามให้ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๑๓ โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมโครงการควบคุมโรคเรื้อนตามแนวพระราชดำริ เพื่อการรักษาสงเคราะห์พื้นฟูสภาพประชาชนที่ติดเชื้อและป่วยเป็นโรคเรื้อน ซึ่งในอดีตเป็นโรคที่น่ารังเกียจของสังคม ด้วยพระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับโครงการควบคุมโรคเรื้อนไว้ในพระราชดำริ ให้มูลนิธิฯ อุปถัมภ์บุตรธิดาของผู้เป็นโรคเรื้อนให้มีการศึกษา รวมทั้งได้รับพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิฯ ดูและให้การศึกษาสงเคราะห์แก่บุตรผู้ป่วยโรคเอคส์ ที่กำพร้าด้วย
ผู้สนใจสั่งจองสายรัดข้อมือชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ศูนย์…

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธี “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ๑๕ ธันวาคม นี้

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธี “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ๑๕ ธันวาคม นี้
กองทัพเรือ โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินีนาถ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ซึ่งในปี ๒๕๕๓ นี้ได้ปลูกข้าววันแม่ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯ ซึ่งข้าวที่ปลูกได้ครบกำหนดเก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีพิธีเกี่ยวข้าววันพ่อ ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม นี้ โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานเกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรม
ข้อมูล ยศ.ทร.
๑๔ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เชิญชมโครงการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สีเสงแสดงชีวิต

เชิญชมโครงการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สีเสงแสดงชีวิต
สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และกองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมกีฬาและ การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ ห้องจัดนิทรรศการ ชั้น ๘ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการที่มีคุณค่าได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และภายในงาน มีหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำหน่าย ในราคา ๙๙๙ บาท รายได้จะนำเข้าสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๔ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำแหน่งเจ้าพระยา ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำแหน่งเจ้าพระยา ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานเจ้าพระยาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี
งานนี้นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แล้วยังมุ่งเน้นให้ทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของกีฬาทางน้ำ ที่จะเชื่อมโยงสร้างจิตสำนึก ให้รู้ซึ้งถึงความสำคัญของสายน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และสนับสนุนให้พัฒนาสู่การแข่งขันในระดับชาติ โดยมีเรือที่ผ่านการแข่งขันจากทุกสายน้ำทั่วประเทศ ๓๒ ลำ แบ่งเป็นประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน ๕๕ ฝีพาย เรือยาวกลางไม่เกิน ๔๐ ฝีพาย และเรือเล็กไม่เกิน ๓๐ ฝีพาย
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชม การแข่งขันเรือยาวประเพณีได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๘ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกก…

สอ.วด.ให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สอ.วด.ให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดสรรทุน “เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่สมาชิกได้มีโอกาสนำเงินไปใช้ประโยชน์ในกรณีมีความจำเป็น อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ในวงเงินขั้นต่ำ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาในอัตราร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี โดยยกเว้นการได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์ ฯ ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ ๑๒ งวด แต่ไม่เกิน ๖๐ งวด สมาชิกสามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้เพียงครั้งเดียวและงดการรีไฟแนนซ์ สำหรับสมาชิกที่มีเงินกู้สามัญเดิมอยู่ก่อนแล้วสามารถทำการกู้เงินตามโครงการพิเศษ ฯ นี้เพิ่มเติมได้
หลักฐานการกู้เงิน ประกอบด้วย ใบจ่ายเงินเดือนต้นฉบับ, สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และค้ำประกัน, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน, และสำเนาใบสำคัญการสมรส
ผู้ที่สนใจยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโท…

เชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง

เชิญชวนเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง

กกต. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอนแก่น เขตเลือกตั้งครั้งที่ ๒ นครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๖ พระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ ๑ และสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ ๓ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่มีเลือกตั้งนอกหน่วยเขตจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เคยยื่นความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดไว้ สามารถกลับไปใช้สิทธิ ลงคะแนน เลือกตั้งยังภูมิลำเนาของท่านได้โดยไม่ต้อง แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแต่อย่างใด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายของผู้สมัครที่ต้องการเลือก
หากพบเห็นการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียง แจ้ง กกต.ได้ที่สายด่วน ๑๑๗๑

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๘ ธ.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ราคาประหยัด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ราคาประหยัด

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ แชมพูสระผมสมุนไพร น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักแห้ง สบู่ล้างเมือและเจลล้างมือ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และบุคคลทั่วไป ในราคาถูก จึงได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ อย่างสวยงาม เพื่อมอบให้แก่บุคคลในโอกาสต่าง ๆ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสั่งจองได้ที่ นาวาเอก หญิง ศศิมา ศังขจันทรานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๖๔ และ เรือเอก สมชาย พลสุจริต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๑๒๗ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ข้อมูล วศ.ทร.
๗ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ตลาดนัด ธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ.

ตลาดนัด ธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ ศาสตราภิชาน ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดตลาดนัด ธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ. โดยจะเปิดทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๗๐๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณตลาดนัดกล้วยกล้วย ห้างเทสโก้โลตัส อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยากยาก สภากาชาดไทยร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ กำกับดูแลติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยจะให้ผู้ประสบอุทกภัยนำสินค้ามาจำหน่าย และยังมีพื้นที่ขายของลดราคาจากหน่วยราชการและเอกชน รวมทั้งสินค้า OTOP มาจำหน่ายมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๗ ธ.ค.๕๓

เกาะติดทุก…

คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ

คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ Duke Ellington Charity Concert ” ในวันที่ ๑๒ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช รายได้จากการจัดงานฯ จะนำไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ของสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
คอนเสิร์ตนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปิน โดยเฉพาะทรงมีพระปรีชาสามารถด้านดนตรี อีกทั้งเพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในสถานบันการแพทย์สยามินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔ คอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกที่วงดนตรีแจ๊สระดับโลกอย่าง ดุ๊ก เอลลิงตัน และพาทริซิโอ โบเน่ ศิลปินเพลงแจ๊สมาร่วมบรรเลง และยังมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ ยามเย็น ชะตาชีวิต ในดวงใจนิรันดร์ และเกิดเป็นไทย ตายเพื…

โครงการ ๕๐ ปี ชวนเที่ยว ๕๐ ปีแห่งเขตพระนคร

โครงการ ๕๐ ปี ชวนเที่ยว ๕๐ ปีแห่งเขตพระนคร

เนื่องในโอกาส ครบรอบวันสถาปนา ๕๐ ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ ๕๐ ปี ชวนเที่ยว ๕๐ แห่งเขตพระนคร นำเสนอการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ของ กทม ๕๐ แห่งในเขตพระนคร ภายใต้แนวคิด “ กรุงเทพภูมิใจเสนอ” ในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยังมี E-BOOK เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้วย
หนังสือ “กรุงเทพ ภูมิใจเสนอ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่ถูกคัดสรร และเลือกมาแนะนำจากการสัมภาษณ์บุคคล ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่สนใจ มีทั้งพิพิธภัณฑ์ วัด ร้านอาหาร คลับ สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จัดพิมพ์สี่สีจำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยผู้สนใจขอรับหนังสือได้ที่ ททท. Call Center ๑๖๗๒ และสามารถเข้าไปอ่านหนังสือออนไลท์ ทางอินเตอร์เมต ได้ที่ เว็บไซต์ของ ททท. www.tourism Thailand.org และเว็บไซต์ กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร www.bangkoktourist.com
ข้อมูล ข่าวสาร กร.
๑ พ.ย.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมการขนส่งทหารเรือ แจ้งการนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหารไปใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทหารเรือ แจ้งการนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหารไปใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทหารเรือ ได้รับแจ้งว่ามีข้าราชการ และ/หรือบุคคลนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหาร (ทะเบียนสมอ) ไปใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่รถยนต์ที่ทางราชการกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย
สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทหารของกองทัพเรือ มี ๒ ลักษณะคือ แผ่นป้ายทะเบียน รถยนต์ปกติ ทำด้วยอลูมิเนียม มีขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๔ เซนติเมตร พื้นหลังสีดำ เครื่องหมายสมอ และตัวเลขไทยสีขาว ปั๊มนูนขึ้นรูป และแผ่นป้ายรถจักรยานยนต์ มีลักษณะเช่นเดียวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ปกติ แต่มีขนาดกว้าง ๑๗ เซนติเมตร ยาว ๒๒ เซนติเมตร
หากผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่ หรือแจ้ง กองวิทยาการกรมการขนส่งทหารเรือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๔๖๖ ละ ๕๔๔๙๖ เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ ธ.ค.๕๓

เ…

ข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม

ข่าวสารจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม

เพื่อให้สมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม(สว.อด.)ได้รับทราบการดำเนินการด้านต่างๆ ของสหกรณ์ ขอแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบดังนี้
๑.การพักชำระหนี้ สำหรับสมาชิก สอ.วด. ที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือ แล้วจะประสบปัญหาในเรื่อง ของการไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงประมาณ ๒-๓ เดือนหลังเกษียณทำให้ไม่สามารถชำระหนี้สินกับ สอ.วด.ได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก สอ.วด.จะอนุโลมให้สมาชิกหยุดพักชำระหนี้ออกไปจนกว่าสมาชิกจะได้รับเงินเดือนตามปกติ และหลังจากได้รับเงินเดือนแล้ว สมาชิกต้องนำเงินมาชำระย้อนหลังพร้อมดอกเบี้ยตามจำนวนเดือนที่พักชำระหนี้ ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเพื่อขอพักชำระหนี้มายัง สอ.วด.ด้วย
๒. ของชำร่วยประจำปี ๒๕๕๓ สอ.วด.จะจ่ายเป็นค่าหุ้นจำนวน ๑๕๐.-บาท (๑๕ หุ้น) แก่สมาชิกทุกคน โดยจะโอนเข้าเป็นทุนเรือนหุ้นสะสม
๓. การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สามารถส่งสำเนาเลขบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใดก็ได้ของตัวสมาชิกพร้อมทั้งรับรองสำเนาถู…