Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2014
วันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหารเรือ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหารเรือ ครบ ๘๒ ปี กรมสารบรรณทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสารบรรณกลางของกองทัพเรือ มีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณและงานธุรการของกองทัพเรือ ปัจจุบันกรมสารบรรณทหารเรือ ได้นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ เพื่อให้มีความรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ กรมสารบรรณทหารเรือ มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ การแจกจ่ายหนังสือเวียน เอกสารประชาสัมพันธ์ และคำสั่งกองทัพเรือ ได้เริ่มต้นจากการใช้ E-mail ของกองทัพเรือ โดยเป็นการแจ้งเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งสมัครเข้ารับบริการ ต่อมากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือได้พัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณ จนใช้ได้จริงตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานสารบรรณของกองทัพเรือ ทำให้ข้าราชการและหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสามารถดำเนินงานด้านเอกสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมา…
กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “ธรรมเนียมการแต่งกายในพระราชพิธีโสกันต์” พิพิธิภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ธรรมเนียมการแต่งกายในพระราชพิธีโสกันต์” สมัยโบราณ จะนิยมให้บุตรธิดาไว้ผมจุกจนโต อายุประมาณ ๑๑-๑๓ ปี จะทำพิธีโกนจุก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกกับทั้งตัวเด็ก และคนรอบข้างว่า บัดนี้ตนหาใช่เด็กเล็กๆ อีกต่อไปแล้ว หากแต่กำลังก้าวข้ามสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ พิธีโกนจุกนี้หากเป็นของพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป จะเรียกว่า “พระราชพิธีโสกันต์” ส่วนพระองค์ระดับหม่อมเจ้า เรียกว่า พิธีเกศากันต์ โหรหลวงจะดูฤกษ์ยามเพื่อกำหนดวัน เวลาที่จะเริ่มพระราชพิธีโสกันต์ ส่วนใหญ่มักจะประกอบ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมักจะประกอบพิธีนี้ ร่วมกับพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ (พิธีตรุษไทย พระราชพิธีเดือน ๔) ซึ่งต่อมาจะประกอบพิธีร่วมกับพิธีตรียัมปวาย (โล้ชิงช้า) ส่วนเครื่องพิธีที่ใช้ในพิธีโกนจุกที่โบสถ์พราหมณ์ ประกอบด้วย บัณเฑาะว์ สังข์ ถาด ๓ ขารองสังข์ กรรไกร และมีดสำหรับโกนผม ทำจาก เงิน ทอง นาก และแว่นเวียนเทียน ประชาชนที่สนใจเ…
บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด รับสมัครกรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพเรือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับอู่เรือ สร้าง/ซ่อมเรือ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkokdock.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในวันทำการตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากร บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เลขที่ ๒๓๖๙ หมู่ ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ (๐๓๘) ๔๓๒๔๖๔ -๖๕ ต่อ ๓๐๑-๓๐๒ ข้อมูล บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ๓๐ มิ.ย.๕๗
พม.เปิดเว็บไซต์ช่วยเหลือหญิงไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดตัวเว็บไซต์ www.Yingthai.net ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ พม. กรมการกงสุล กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสุขภาพจิต บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ นอกจากนั้นเว็บไซต์ยังมีบริการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพจิต ฮอตไลน์ให้บริการปรึกษา ปัญหาการดำเนินชีวิต ผ่านระบบ web chat.VDO Conference ทั้งยังเป็นศูนย์ประสานรับเรื่องร้องทุกข์จากหญิงไทยในต่างประเทศและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานข้างต้นอีกด้วย ข้อมูล พม. ๒๗ มิ.ย.๕๗
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ หรือของเหลือใช้ โดยการนำไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์แทนการนำไปกำจัด รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนรวมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย การประกวด แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ จัดประกวด ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา ม.๑- ม.๓ หรือ ปวช. และระดับอุดมศึกษา ม.๔ – ม.๖ หรือ ปวส. และ ๒. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๐ ๗๒๐๘ ตั้งแต…
โครงการ “คนยิ้ม....ชุมชนยิ้ม” กองทัพเรือ สนับสนุนการเคหะแห่งชาติในการจัดโครงการ “คนยิ้ม...ชุมชนยิ้ม” ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐-๑๔๓๐ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ ๑ ถนนแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่คนในชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ คสช. ที่มุ่งเน้นให้เกิดความสงบสุขในสังคมไทย โดย กองทัพเรือ ได้จัดวงดนตรี จากกองดุริยางค์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ไปให้บริการประชาชน และกองทัพเรือยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในหลายพื้นที่จัดโครงการคืนความสุขให้คนในชาติอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๗ มิ.ย.๕๗
กิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต “คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์ กองทัพเรือ โดย คณะอนุกรรมการหารายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ต” คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์” ใน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐-๒๔๐๐ ณ สนามฟุตบอลเทศบาล นครภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนน้ำใจไทยฯ กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นตามดำริของพลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ในการช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพเรือ และครอบครัว ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคมได้ต่อไป ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือได้จัดกำลังพล ๔,๐๐๐ นาย ไปปฏิบัติงานในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนราธิวาส ในภารกิจรักษาความสงบให้กลับคืนมา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชีเงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใ…
โครงการแว่นแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. ร่วมกับธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลประชารักษ์ วัดไร่ขิง และบริษัทหอแว่น กรุ๊ป จำกัด กำหนดจัดโครงการแว่นแก้วระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ ออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่น โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมรณรงค์รับบริจาค เพื่อซื้อแว่นตาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ๖ หมื่นคน เพื่อให้ครบ ๒๖๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โครงการแว่นแก้ว เกิดจากพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ทุนทรัพย์จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนสำหรับแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กนักเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อตั้ง “โครงการแว่นแก้ว” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสามพราน ชื่อบัญชี “เงินบริจาคโครงการแว่นแก้ว” เลข…
ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ อ.ต.ก.จัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ครั้งที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ตลาด อ.ต.ก. กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน และขอรับเครื่องหมาย อย. จากองค์การอาหารและยา การจัดตลาดนัดโครงการจากจังหวัดต่างๆ หมุนเวียนนำสินค้ามาจำหน่าย จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๔๕ ในวัน เวลาราชการ ข้อมูล อ.ต.ก. ๒๖ มิ.ย.๕๗
กรมการศาสนาจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบนโยบายให้กระทรวงต่างๆ ร่วมกันสร้างความปรองดองของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในทุกระดับ ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชน โดยนำหลักธรรมคำสอน และกิจกรรมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดำรงตนด้วยวิถีชีวิตที่ดีงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักธรรมทุกศาสนา กรมการศาสนาได้จัดทำแผนเป็น ๓ ระยะ คือ ๑. ส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา นำมิติทางศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ ๒. พัฒนากลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้คนไทยมีความปรองดองสมานฉันท์ และ ๓ พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยกรมการศาสนาได้จัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ เชิญผู้นำองค์การศาสนา และผู้แทนองค์การศาสนาต่างๆ มาประชุม ซึ่งองค์การทั้ง ๕ ศาสนาเห็นด้ว…
กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา กรมสวัสดิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และรับสมัครเพศชายและเพศหญิง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปี เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา, สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารประจำการ, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว , สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ผู้ประสงค์จะสมัครสามาร…
การคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดให้มีการคัดเลือกแม่ดีเป็นศรีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยผู้จะได้รับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นแม่ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ, ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่, ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้ที่ต้องการส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ ต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคลอ้างอิงได้ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ เอ ๔ พร้อมผลงานจำนวน ๓ ชุด กำหนดส่งเรื่องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่งเรื่องไปที่สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ ๕๘ ซอยศุภราช ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๖๔๕๒ และ ๐๘๑ ๕๑๓ ๓๕๖๓ ข้…
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดมาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว ตามที่มีข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จนเป็นผลให้แรงงานต่างด้าวอพยพและละทิ้งงานกลับไปภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงขอแจ้งมาตรการชั่วคราวในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าวให้ทราบดังต่อไปนี้ ๑. คสช.ยังไม่มีนโนบายที่จะเร่งรัดจับกุมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวตามที่ปรากฏเป็นข่าว ๒. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ในขณะนี้ คสช.กำหนดให้มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว โดยให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่ประกอบกิจการบนบก และทางทะเล จัดเตรียมรายชื่อลูกจ้างในสังกัดให้ครบถ้วน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในห้วงต่อไป ๓. สำหรับมาตรการ/กระบวนการ และการปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนระเบียบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืนและไม่ให้เกิดผลกระทบดังเช่นที่เคยเกิดขึ้…
วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ จะจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ เฝ้าระวังและหยุดยั้งปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งกองทัพเรือ ก็ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เยาวชนและชุมชนในพื้นที่สำหรับในปีนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวถวายปฏิญาณไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดของส่วนการศึกษา การรับฟังธรรมเทศนา “ธรรมะพ้นภัยต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดสากล” จากทีมงานพระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง โดยมีสถาบันการศึกษา ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมประมาณ ๑.๕๐๐ คน ข้อมูล กนผ.ฯ ๒๔ มิ.ย.๕๗
ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพใน ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายและวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ พื้นที่บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๓๑๔ กำหนดลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง รอบเอว และวัดความดันโลหิต และบรรยายความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข และเวลา ๑๔๔๐ – ๑๕๐๐ เริ่มออกกำลังกายและวิ่งแข่งขัน ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงขอเชิญชวนกำลังพลในพื้นที่พระราชวังเดิมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย และวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของรางวัลได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑ คัน โดยออกจากหน้ากองรักษาการณ์ พระราชวังเดิม เวลา ๑๓๐๐ พร้อมรับกลับเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ ข้อมูล กพ.ทร. ๒๔ มิ.ย.๕๗
กิจกรรม “เดิน-วิ่ง โอลิมปิกเดย์ ๒๐๑๔” คณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดิน-วิ่ง โอลิมปิกเดย์ ๒๐๑๔ ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง โอลิมปิกเดย์ ๒๐๑๔ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สวนหลวงราชินี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมเดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ จัดขึ้นในโอกาสวันโอลิมปิกสากลของโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก ๒๐๗ ประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงสปิริตของประเทศไทยในการส่งเสริมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ สร้างคน คนสร้างชาติ และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกีฬา เพื่อมวลชนของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย เดินระยะทาง ๔.๒ กิโลเมตร และวิ่ง ๑๐.๕ กิโลเมตร เส้นทางตั้งแต่สวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่ ไปตามถนนเพชรเกษม จนถึงเทศบาลเมืองหัวหินและกลับมาเข้าเส้นชัยที่สวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเหรียญโอลิมปิก ๒๐๑๔ ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบ พร้อมใบประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือโอไอซี ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๓ มิ.ย…
งานคืนความสุขสู่ประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับ กทม.จัดงานคืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยจัดให้มีการร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๘๗ รูป การจัดงานรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง ส่วนจำนวนพระสงฆ์ ๙๘๗ รูป เป็นตัวเลขมงคล ประกอบด้วย เลข ๙ คือ รัชกาลที่ ๙ และเลข ๘๗ คือเลขพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว การตักบาตรจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ พระสงฆ์เดินวนเป็นวงกลมรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่ เกาะพญาไท เกาะราชเทวี เกาะพหลโยธิน และเกาะดินแดง ในช่วงกิจกรรมตักบาตรจะปิดการจราจรชั่วคราว โดยคาดว่าจะจัดกิจกรรมแล้วเสร็จในเวลา ๑๐๐๐ ข้อมูล กทม. ๒๓ มิ.ย.๕๗
กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทน การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม การเข้าพบผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหรือผู้แทน การเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งยังได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วย ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๓ มิ.ย.๕๗
กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนา และวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทน การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม การเข้าพบผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหรือผู้แทน การเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งยังได้ไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วย ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๓ มิ.ย.๕๗
โครงการใต้ร่มพระบารมี ๘๗ ชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี ริเริ่มจัดโครงการใต้ร่มพระบารมี ๘๗ ชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน จากวิกฤตการณ์ด้านพลังงานของไทย ทำให้สำนักงานใต้ร่มพระบารมีน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีฯ โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาชุมชน พัฒนาพลังงานทดแทน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างความสามัคคีในชุมชน และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ลักษณะการดำเนินโครงการ จะคัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสม เข้าร่วมโครงการ โดย ในชุมชนต้องมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ พันไร่ นำมาจัดสรรให้เกษตรกรคนละ ๑๐ กว่าไร่ เพื่อให้ปลูกหญ้าพันธุ์ ๔๑๙๐ เป็นจำนวน ๑๐ ไร่ ส่วนที่เหลือทำไร่นาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะนี้สำนักงานใต้ร่มพระบารมี ได้เริ่มขยายกล้าพันธุ์หญ้าและเริ่มติดต่อหาที่ดิน นอกจากการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปพัฒนาชุมชนด้วย ข้อมูล โครงการใต้ร่มพระบารมี ๑๖ มิ.ย.๕๗
กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิธีไหว้ครูดุริยางค์เป็นพิธีและประเพณีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่อครั้งที่ จอมพลเรือ สมเด็จเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือจัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนดุริยางค์ และศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ดย.ทร. ๑๖ มิ.ย.๕๗
โครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ (ศพส.ทร.) กำหนดจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และรณรงณ์เพื่อรวมพลังต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยยาเสพติด การแนะแนวการศึกษาการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์การกีฬา รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนสัตหีบ และโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ข้อมูล ศพส.ทร. ๑๖ มิ.ย.๕๗
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๒๕๕๖ มีประเภททุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้เพียง ๑ ทุน เท่านั้น ,มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด ในปี ๒๕๕๖ และจะมอบทุนให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๒๒๖๒ หลักฐานการขอรับทุนประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา, ใบรับรองของสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ ,สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน, กรณีที่ชื่อ-สกุล และหลักฐานอื่นๆ ที่คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เห็นสมควร สมาชิกที่ประสงค์…
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะพระธรรมจาริก ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๑๔ พรรษา ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้โดย โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๒๑-๑-๒๒๕๔๐-๑ ชื่อบัญชี “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๒๔-๒-๑๐๐๒๑-๐ หรือธนาณัติสั่งจ่าย “ปท.พลังพลาไชย” ในนาม “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๕๒๕ ๖๖๘๖ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๒๒๗๓ และวัดปากน้ำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๙๗ ๙๐๔๒ ข้อมูล มูลนิธิฯ ๒๐ มิ.ย.๕๗
ทำหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยร่วมกับมูลนิธิราชสุดา เปิดตัวโครงการ Gme by One: หนังสือเสียงเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบซีดีในระบบเดซีถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มูลนิธิแอมเวย์ ได้ทำกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา สำหรับโครงการ One by One: หนังสือเสียงนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๗๐ เล่มแบ่งเป็น ๔ หมวดหมู่ คือ หนังสือชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ, หนังสือพระราชนิพนธ์ทั่วไป, หนังสือพระราชนิพนธ์บทกวี และหนังสือพระราชนิพนธ์วิชาการ มาทำการอ่านและบันทึกเป็นหนังสือเสียงคุณภาพสูงในรูปแบบซีดีระบบเดซี เพื่อส่งมอบแก่สถาบันและโรงเรียนผู้พิการทางสายตา ๑๓๒ แห่ง ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงของโครงการฯ จะมีการอบรมทักษะการอ่าน สามารถสมัค…
ขอเชิญบูชาพระหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย “สธ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” จารึกที่ด้านหลังพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด (แบบเหรียญและแบบพระผง) และประดับที่ผ้าทิพย์พระบูชาหลวงพ่อทวดหน้าตัก ๕ นิ้ว โครงการจัดสร้างพระหลวงพ่อทอดเหยียบน้ำทะเลจืด ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และวัดพะโคะ เพื่อทูลเกล้า ถวาย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งสมทบกองทุนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พระหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย สธ. ประกอบด้วย หลวงพ่อทวดบูชา ๕ นิ้ว, เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด, พิมพ์หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ , พิมพ์หลังเตารีด พิมพ์เล็ก, เหรียญเสมา ๑ ชุด ๕ เหรียญ และพิมพ์หลังเตารีด ๑ ชุด ๕ องค์ ผู้สนใจสั่งจองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๙ ๗๖๖๖ , ๐ ๒๔๓๑ ๓๖๑๙-๒๑ เว็บไซต์ www.psmschool.ac.th ข้อมูล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ๑๘ มิ.ย.๕๗
ขอเชิญชวนประหยัดไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนร่วมกันประหยัดไฟฟ้า สำหรับวิธีประหยัดพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ไฟฟ้าแสงสว่าง - ปิดไฟฟ้าดวงที่ไม่จำเป็น - ใช้แสงธรรมชาติแทนแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า - หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ - ใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศ - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องเกิน ๑ ชั่วโมง - ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น ๑ องศา (๒๖ องศา) จะประหยัดพลังงานได้ร้อยละ ๑๐ - ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ ๕ - เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ห้อง ตู้เย็น - ตั้งตู้เย็นห่างจากผนังด้านหลัง และด้านข้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร - ตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นที่ ๓-๖ องศา - อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดประตูนานๆ - ไม่ตั้งตู้เย็นใกล้แหล่งความร้อน - อย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานเพิ่มขึ้น กินไฟมากขึ้น โทรทัศน์ - ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู โดยปิดที่ตัวเครื่องไม่ใช้ปุ่มแสตนด์บายจากรีโ…
การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และบรูไน เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เนื่องจากสมาชิกอาเซียน เห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนมีจำนวน ๑๐ ประเทศ ประชากรเกือบ ๕๐๐ ล้านคน จึงควรร่วมมือกันเพื่อทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ๔ ด้าน คือ ๑. เป็นตลาด และฐานการผลิตร่วมกัน ๒. สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ๓. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ๔. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก กองทัพเรือมีส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกองทัพเรือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงต่อไป ซึ่งกองทัพเรือ จะได้แสดงบทบาทนำในภูมิภาคโดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิลเลน…
โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพบก จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดสารคดีสั้น ๑ ชุด “รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ มีเนื้อหาของสารคดี ประกอบด้วย ๑. สะท้อนถึงสภาพความขัดแย้งของสังคมไทย อาทิ ปัญหาคอรัปชั่น การเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่าง แนวความคิดทางด้านการเมือง การเอารัดเอาเปรียบ ช่วงชิงและการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ๒. แนวทางที่จะเสริมสร้างให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคีต่อคนในชาติ รู้จักเสียสละ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กติกาการประกวด เป็นสารคดีสั้นความยาว ๓-๕ นาที พร้อมบทสารคดี, บันทึกภาพในระบบที่มีความละเอียดสูง (HD) และบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MP4 รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท, รางวัลรองชนะเลิศลำดับ ๑ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล…
กสทช. เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงคงามคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. สำนักงาน กสทช.ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz/๙๔๒.๕- ๙๖๐.๐ MHz พ.ศ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ ๘๙๕-๙๑๕๙๔๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น สำนักงาน กสทช. เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้เคลื่อนความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมดังกล่าว จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นตามช่องทางด้านล่างได้จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ช่องทางแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย e-mail:tel_license l @nbtc.go.th, ทางโทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๑๒๔๔ …
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ขอเชิญเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดโครงการเยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ “เสาธงเพื่อน้องร่วมร้องเพลงชาติไทย” และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวม ๓๒ ตำบล ระยะเวลาการประกวด รอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และระดับ ๔ อำเภอ ชิงชนะเลิศ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ หอประชุมโรงเรียนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และครู เป็นคณะกรรมการ โดยมีสถาบันที่สามารถเข้าร่วมประกวด ได้แก่ ศูนย์อบรมจริยธรรม ประจำมัสยิด (ตาดีกา), โรงเรียนของรัฐ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า สังกัดกระทรวงศึ…
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๑ กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙๓๐ รอบประชาชนทั่วไป และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙๓๐ รอบเสด็จพระราชดำเนิน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดง รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดย เสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินได้ที่กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการทหารเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๗๙๘๖-๕ และส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ สำหรับสิทธิประโยชน์จากการบริจาคเงินนั้น ผู้บริจาคเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กองทัพเรือมีความยินดี ขอเชิญเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึกพร้อมจัดทำภาพถ่ายเข้ารับพระราชทาน…
งานนัดพบแรงงานใหญ่ e-Job Expo 2014 Fortune Town กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ e-Job Expo 2014 @Fortune Town ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๓ และหน้าลานอาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการจ้างงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมกว่า ๘๐ บริษัท เช่น บริษัท เอส ซีจี โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีตำแหน่งว่างกว่า ๑๐,๐๐๐ อัตรา เช่น วิศวกร พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายบุคคล ฯลฯ การจัดงานครั้งนี้ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสมัครงานเพื่อลดขั้นตอน และเอกสารในการสมัครงานและอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและคนหางาน โดยสามารถสมัครงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ www.e-jobescpo.com ส่วนภายในงานนอกจากการรับสมัครงานแล้วยังมีการเสวนาเกี่ยวกับการสมัครงาน, การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ, การให้บริการจัดหางานให้แก่คนพิการ รวมทั…
ขอเชิญร่วมบริจาคงานวันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจัดรายการพิเศษ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒๒๐-๐๐๑๕ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๐๕ มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็น-ภาระแก่ครองครัวและสังคม ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะปัญญาอ่อน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมกับกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดรายการพิเศษขึ้นเพื่อหารายได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา รับชมรายการพิเศษและร่วมบริจาคสมทบทุนในรายการพิเศษดังกล่าว หรือสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๖๔๓ , ๐ ๒๒๔๕ ๓๙๕๔ …
พิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลที่เคยไปปฏิบัติราชการในสงครามเกาหลี ใน ๒๕ มิถุนายน นี้ กรมสวัสดิการทหารเรือ แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่กำลังพลที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสงครามเกาหลี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ – ๑๔๙๓ จำนวน ๑๕๐ เหรียญ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขอแจ้งให้กำลังพลกองทัพเรือที่เคยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสงครามเกาหลีในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ได้เหรียญเชิดชูเกียติจากสาธารณรัฐเกาหลี กรุณาแจ้งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ พันเอก ทองรัชช์ อยู่พูล สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๗๘๘ หรือ นาวาโท บุญชู วีสูงเนิน หัวหน้าแผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๐ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๒ มิ.ย.๕๗
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดบรรยาย เรื่อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการซ่อมบำรุง ระหว่าง ๒๖-๒๗ มิถุนายน นี้ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จะจัดบรรยาย เรื่อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการซ่อมบำรุง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๗๐๐ ณ กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิทยากรจาก Panasonic, Allied Telesys, Interlink มาบรรยายประกอบการใช้งานทั้งเบื้องต้นและชั้นการซ่อมทำให้กับหน่วยซ่อมบำรุงของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และการใช้ระบบสำหรับหน่วยงานที่ได้มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทราบภายใน ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดประสานโดยตรงกับ นาวาตรี สวัชชัย เกียรติระบือไกล หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๖๒๖๓ ข้อมูล อล.ทร. ๑๒ มิ.ย.๕๗
ยูเนสโก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ปี ๒๕๕๘ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ในปี ๒๕๕๘ ในโอกาสที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับการยอย่องเชิดชูเกียรติจาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรมครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ นำชื่อเสียงมาสู่คนไทยและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคณะกรรมการการจัดงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จะได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองในโอกาสสำคัญนี้ อาทิ การจัดทำตราไปรษณียากร การจัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงานระดับชาติและระดับโลก การจัดทำวีดิทัศน์ การจัดสัมมนา การมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา การส่งเสริมวัฒนธรรมแ…
วันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้ายึดเมืองจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้ายึดเมืองจันทบุรี ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มีกิจกรรมประกอบด้วย เวลา ๐๘๑๙ – ๐๙๒๙ พิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เวลา ๑๐๐๐-๑๐๓๐ แถลงข่าวโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี ในค่ายตากสิน ณ พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เวลา ๑๔๐๐-๑๗๐๐ งานเสวนา “พระเจ้าตากสิน จันทบุรี” ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย พลเรือเอก วสิน สาริกะภูติ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , อาจารย์มนตรี พงศ์เจริญ นักประวัติศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี , อาจารย์ กามนิต ดิเรกสินป์ นักโบราณคดี และอาจารย์องอาจ บุญการี นักประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเข้ายึดเมืองจันทบุรี ถือเป็นการเริ่มต้นของพระองค์ในการกอบกู้อิสรภาพ โดยหลังจากนั้นพระองค์ทรงรบชนะพม่าและยึด…
ปรับวงเงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม อัตราดอกเบี้ยต่ำ กิจการให้กู้เงิน ได้จัดทำโครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยกำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๒๔ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ลดต้นทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดวงเงินกู้ จากไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนชำระจากเดิม ไม่เกิน ๒๔ เดือน เปลี่ยนเป็น ไม่เกิน ๖๐ เดือน (๕ ปี) ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอกู้เงินตามโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๗๙, ๕๕๒๕๑ และ ๕๕๒๕๒ หรือทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/welfare/ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๑ มิ.ย.๕๗
วันทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ถือเอาวันที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ช “ราชนาวิกโยธิน” เป็นวันทหารนาวิกโยธิน เมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรราชองครักษ์ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญอยู่กับการทรงดนตรี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นาวาเอก สนองฯ ขึ้นไปร้องเพลงนาวิกโยธิน แต่เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีเพลงนาวิกโยธิน จึงได้ร้องเพลงทหารเรือถวายและได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน จนเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นาวาเอก สนอง เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธิน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่เหล่าทหารนาวิกโยธิน ต่อมาคณะนายทหารนาวิกโยธิน และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ร่วมกันประพันธ์คำร้องประกอบทำนองเพลงที่ได้รับพระราชทาน เพื่อให้ทหารนาวิกโยธินได้ขับร้องเป็นเพลงประจำหน่วยมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความซาบซึ…
คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปจากประชาชน โดยคณะได้กำหนดหัวข้อไว้ดังนี้ ประเด็นที่เป็นปัญหาของประเทศที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการปฏิรูป ซึ่งจะอยู่ใน ๘ กลุ่ม ดังนี้ การเมือง/การปกครอง ,เศรษฐกิจ, สังคม, พลังงาน/สิ่งแวดล้อม,กฎหมาย/การปกครองเศรษฐกิจ, สังคม, พลังงาน/สิ่งแวดล้อม, กฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม, การทุจริตคอรับชั่น, องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และเรื่องอื่นๆ ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอข้อมูลที่ต้องการให้มีการปฏิรูปได้ที่ คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ (ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๒-๓๐๖๕ (ในเวลาราชการ) อีเมล์:rfm@mod.go.th ไปรษณีย์ส่งได้ที่คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสงบสุขให้คนในชาติ ตู้ ปณ.๙๙ ไปรษณีย์ สาขามหาดไทย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๖ ข้อมูล rfm.mod.go.th ๑๐ มิ.ย.๕๗
ขอเชิญเช่าบูชาเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญกรมหลวงชุมพร ขอเชิญร่วมเช่าบูชาเหรียญกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้กรุณาเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์อธิษฐาน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ - เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนายเรือและมอบให้โครงการอุปสมบทประจำปีของนักเรียนนายเรือ - เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ และเป็นทุนสวัสดิการสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกองเรือทุ่นระเบิด - เหรียญส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ - มอบเงินสมทบทุนให้กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ - สมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่…
ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์แจ้งข้อมูลกำลังพลผู้กระทำผิดเผยแพร่ข้อความหรือสื่อปลุกระดม ยั่วยุ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงขอชี้แจงให้กำลังพลกองทัพเรือในสังกัดทราบดังนี้ - ห้ามกำลังพลกองทัพเรือ ดำเนินการเผยแพร่ข้อความ หรือสื่อเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อภาคลักษณ์ของกองทัพเรือ - ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพเรือ สามารถสืบค้นได้จาก http://cybersecurity.navy.mi.th โดยเคร่งครัด - กรณีที่หน่วยหรือกำลังพลของกองทัพเรือ พบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลให้กองปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๐ ๒๔๗๕ ๗๘๓๙ หรือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ iwo…
การฝึกการบริหารวิกฤการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กรมการสรรพกำลังกลาโหมร่วมกับจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ หรือ CMEX-14 ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ แผนงานหลักด้านบรรเทาสาธารณภัย คือ แผนการปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ที่รองรับการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากสาธารณภัยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ และมีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง และแผนป้องกันประเทศ เป็นการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามในรูปแบบเดิม และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ โดยเป็นการเตรียมพร้อมการบริหารจัดการขณะเกิดเหตุ และการฟื้นฟูภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที มี ๕ จังหวัดด้านชายแดนคือ สุรินทร์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ราชบุรี และภูเก็ต สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนั้น เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ต้องระดมสรรพกำลังมาดำเนินการ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุเรือล่ม มีคราบน้ำมัน จำเป็นต้องใช้บูมล้อมบริเวณคราบน้ำมัน หร…
โครงการ “กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้เยาวชนได้รับทราบ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาในการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ รวมทั้งจะมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ข้อมูล ศพส.ทร. ๙ มิ.ย.๕๗
เตรียมพร้อมรับมือป้องกัน-แก้ไขปัญหาอัคคีภัย อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท และไม่รู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ต้องใส่ใจไม่ประมาท” กระทรวงมหาดไทย จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติตามแนวทางสำคัญดังนี้ ๑. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒. วางระบบประสานการปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ๓. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอัคคีภัย ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในทุกกลุ่มเป้าหมาย ๕. สร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๖. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอยู่เสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๗. เตรียมสรรพกำลังให้พร้อมรองรับเหตุอัคคีภัย ๘. กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย หากมีเหตุการณ์สำคัญสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ …
กทม.เฝ้าระวังการระบาดของไข้เลือดออก ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาดได้ง่าย อีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นตัวเร่งให้ลูกน้ำใช้เวลาในการเจริญเติบโตเป็นยุงเร็วขึ้น สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๗-วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยทั้งหมด ๑,๒๑๘ ราย ช่วงอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ อายุตั้งแต่ ๑๐-๑๔ ปี จำนวน ๑๘๓ ราย รองลงมาอายุ ๑๕-๑๙ ปี และอายุ ๒๐-๒๔ ปี มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๑ ราย มีผู้ป่วยทั้งประเทศจำนวน ๖,๔๒๐ ราย เสียชีวิต ๔ ราย ในช่วงที่เข้าฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค.) เป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกจะระบาดมากที่สุด กทม.จึงเร่งดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ โดยสำนักอนามัยร่วมมือกับสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขตเน้นลงพื้นที่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ทั้งในโรงเรียน สถานประกอบการ ศาสนสถาน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ กทม.จะร่วมมือกับ ๖ จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี ในการทำงานร่วมกัน เนื่องจากประชาชนมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดตลอดเวลา อีกทั้งมีความเสี่ยงที่โรคจะระบาดได…
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ่อหลี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ วัดบ่อหลี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แต่ก่อนเป็นสำนักสงฆ์ ได้ก่อสร้างมานาน ปัจจุบันขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ศาลาการเปรียญและกุฏิที่พักของภิกษุสามเณรชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ รวมทั้งคณะผู้มีจิตศรัทธาได้พร้อมใจกันจัดผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวาย เพื่อนำจตุปัจจัยไปร่วมสมทบทุนบูรณะ ศาลาการเปรียญและกุฏิที่พักของภิกษุที่พักของพระภิกษุสามเณรให้กลับคืนสภาพเป็นสถานที่ควรแก่การบำเพ็ญกุศลสืบต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่แผนกการเงิน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาป้อมพระจุลจอมเกล้า ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคี กองเรือทุ่นระเบิด เลขที่บัญชี ๐๔๔-๒-๗๘๐๓-๑ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินไปที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๖๑๖๓ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อมูล กองเรือทุ่นระเบิด ๕ มิ.ย.๕๗
ชวนชาวใต้ประหยัดไฟช่วงแหล่งผลิตก๊าซหยุดซ่อมแซม ในปี ๒๕๕๗ มีแหล่งผลิตก๊าซที่ต้องหยุดซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลานาน ๒๘ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน–๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คือ แหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียหรือแหล่งเจดีเอ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซเจดีเอจะป้อนเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา จึงส่งผลให้ไฟฟ้าจะนะไม่สามารถเดินเครื่องได้ ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้หายไปจากระบบประมาณ ๗๑๐ เมกะวัตต์ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจสุ่มเสี่ยงเกิดไฟฟ้าดับในภาคใต้ กระทรวงพลังงาน จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการรองรับด้านต่างๆ ไว้พร้อมรับมือ หากเกิดวิกฤตไฟฟ้าดับ มาตรการเตรียมพร้อมประกอบด้วย มีการปรับเลื่อนแผนบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าภาคใต้ที่เหลือทั้งหมดให้มีความพร้อมเดินเครื่องผลิตในช่วงที่แหล่งเจดีเอหยุดซ่อมบำรุง ส่วนด้านเชื้อเพลิงได้จัดเตรียมน้ำมันสำรองที่โรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้า สุราษฎร์ธานีให้เต็มก่อนที่แหล่งเจดีเอจะหยุดซ่อม รวมทั้งได้รณรงค์ถึงกลุ่มประชาชนภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ให้ร่วมมือลดใช้พลังงานในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน- ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในช่วงเวลา ๑๘๓๐ -…
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ในวันนี้ (๔ มิถุนายน ๒๕๕๗) พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ เสนาธิการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๑ (ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) ,โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ (ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่ง) , โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ (กรมทหารปืนใหญ่กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ (เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ) และเปิดโรงเรียนวิวัฒน์ทหาร ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ถือเป็นหน่วยงานพหุภาคีหน่วยแรกๆ ที่ได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ ซึ่งสามารถช่วยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม และสามารถดำรงชีวิตและเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบันต่อไป ข้อมูล ฝกร.ศพส.ทร. ๔ มิ.ย.๕๗
คสช.ชี้แจงข้อมูลคืนความสุขให้ประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แจงเหตุทำรัฐประหาร หวังคืนความสุขให้ประชาชน เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น นำความสูญเสียมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ ปัญหาสำคัญดังกล่าว ได้แก่ ๑. มีความขัดแย้งทางความคิดการเมืองอย่างรุนแรง หยั่งรากลึกจากระดับประเทศไปถึงระดับครอบครัวคนไทย ๒. การใช้อำนาจการปกครองที่กระทำอยู่เดิม ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยก และการกระทำผิดของกลุ่มต่างๆ ได้อีกต่อไป ๓. แนวทางการเลือกตั้งในรูปแบบเดิมมีการต่อต้านอย่างกว้างขวางถ้าเลือกตั้งต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้ อาจเกิดปัญหาความวุ่นวายไม่จบสิ้น ๔. การชุมนุมทางการเมืองที่มีต่อเนื่องมาถึง ๖ เดือน ซึ่งมีสาเหตุจากความขัดแย้งทางความคิด และการแก่งแย่งผลประโยชน์ทางการเมือง ตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำให้ประชาชนแตกความสามัคคี จนไม่อาจปรองดองกันได้ ๕. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น มีคดีความจำนวนมากอยู่ในชั้นศาลและยังรอกระบวนการยุ…
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือน กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนตลอดจนแบบคำร้องและแบบหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือนให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงขอแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งมาดังกล่าว ข้อมูล สปช.ทร. ๓ มิ.ย.๕๗
กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิธีไหว้ครูดุริยางค์เป็นพิธีและประเพณีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ เมื่อครั้งที่จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ทรงได้ดำริให้กองแตรทหารเรือจัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนดุริยางค์ และศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและนาฏศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ดย.ทร. ๓ มิ.ย.๕๗
วันรำลึกทรงหว่านข้าว วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์สำคัญต่อการเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และสมเด็จพระอนุชา (พระยศในขณะนั้น) ได้เสด็จ พระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน พระนคร ทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงหว่านข้าว ทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงหว่านข้าวในแปลงนาหลังตึกขาว (ปัจจุบันคือ ตึกพืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเห็นความสำคัญของเกษตรและชาวนาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้ชื่องานว่า “งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙” ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดในวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีกล่าวราชสดุดี, การฉายวีดิทัศน์ ๕ มิถุนารำลึก พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงยาตรา…
๑ มิถุนายน นี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์-รถจักรยานยนต์ สามารถเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ได้ทำข้อตกลงกับกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ประชาชนที่ต้องการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ จะต้องเตรียมความพร้อม เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก ได้ปรับหลักเกณฑ์การทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ โดยพัฒนาหลักสูตรกรอบรมให้มีเนื้อหาครอบคลุมการขับรถให้มากขึ้น เข้มข้นขึ้น ทำให้การทำใบอนุญาตขับขี่จะยากขึ้นกว่าเดิม หลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับขี่จะต้องเข้ารับการอบรมด้านทฤษฎีเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎจราจรที่ควรรู้ การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ จะเพิ่มเวลาการอบรมจาก ๔ ชั่วโมง เป็น ๑๒ ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกจะเป็น ๔ ชั่วโมงก่อนเนื่องจากหลายๆ ส่วนยังไม่พร้อมเท่าที่ควร โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ช่วง เช้า-บ่าย ช่วงละ ๒ ชั่วโมง หลักฐานการเข้าอบรมประกอบด้วย บัตรประชาชนตังจริงพร้อมใบสำเนา หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมใบสำเนาที่ใช้แทนบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ตัวจริงไม่…
ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์แจ้งข้อมูลกำลังพลผู้กระทำผิดเผยแพร่ข้อความหรือสื่อเชิงปลุกระดมยั่วยุ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงขอชี้แจงให้กำลังพลกองทัพเรือในสังกัดทราบดังนี้ - ห้ามกำลังพลกองทัพเรือ ดำเนินการเผยแพร่ข้อความ หรือสื่อเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรงความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศกองทัพเรือ สามารถสืบค้นได้จาก http://cybersecurity.navy.mi.th โดยเคร่งครัด - กรณีที่หน่วยหรือกำลังพลของกองทัพเรือ พบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลให้กองปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๗๘๓๙ หรือแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ iwoc@nav…
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ททท.กำหนดจัดเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑.-๓ เมืองทองธานี งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๕๗ จัดอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบกับ “ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยว” ภายในงานได้จำลองหมู่บ้านท่องเที่ยว ๕ ภูมิภาค แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในฝัน Dream Destinations นิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สัมมนาเชิงวิชาการเสนอขายสินค้าบริการท่องเที่ยวหลากหลายในราคาพิเศษ มีร้านอาหารอร่อยจากทุกภาค สินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียง กิจกรรมบันเทิงกิจกรรมการท่องเที่ยว การแสดงทางวัฒนธรรมหลากหลาย นิทรรศการของหน่วยงานพันธมิตรกับ ททท. พร้อมทั้งพบกับโปรโมชั่นพิเศษของสายการบิน แพ็คเกจที่พัก โรงแรมและบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ฯลฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ททท. ๒ มิ.ย.๕๗