Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2018

กองทัพเรือจัดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒ พื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ณ โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
          ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ ป้องกัน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ การบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดจากกรมแพทย์ทหารเรือ การแสดงดนตรีสร้างความบันเทิงและสอดแทรกความรู้ จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การมอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา และชุดยาสามัญให้กับทางโรงเรียน นอกจากนี้ เรือเอก สมรักษ์ คำสิงค์ วีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิคคนแรก พร้อมกับศิลปินวงศิวิไลซ์ จากค่ายรถไฟดนตรี ไ…

กองทัพเรือ อบรมขจัดคราบน้ำมันในทะเล เพื่อเสริมความรู้ให้กำลังพลมีความพร้อมในการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและแม่น้ำ

วันนี้ 30 ม.ค.61 กองทัพเรือโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) และ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association:IESG) จัดอบรมขจัดคราบน้ำมัน ให้กับกำลังพลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขจัดคราบน้ำมันในทะเล โดยมี พลเรือโท สมชาย ณ บางช้าง รอง เสธ.ทร./รอง ผอ.ศรชล.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ
          การอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานงาน การปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลขนาดใหญ่ของน้ำมันในทะเล อันเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนชาติ ซึ่งการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลถือว่าเป็นอุบัติภัยร้ายแรงทางทะเลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นวงกว้าง รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมูลค่ามหาศาล ต้องการการจัดการอย่างรวดเร็ว ทันเวล…

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
          ทั้งนี้ การมอบรางวัล เกียรติยศจักรดาว เพื่อเป็นการเชิดชูย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ความสามารถและได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ สร้างเกียรติยศให้แก่สถาบัน สำหรับในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วย 
          ๑. พลโท นริศ ศรีเนตร อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๓ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๔ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร 
          ๒. พลตรี ประจักษ์ วิสุตกุล อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๒ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๔ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร
          ๓. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๑ รับรางวัลเก…

กองทัพเรือร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน กำหนดจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๘

กองทัพเรือร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน กำหนดจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน และอาสาสมัคร จำนวน ๑๒๐ คน (เป็นเยาวชนชาวต่างชาติ จำนวน ๓๐ คน และอาสาสมัครชาวต่างชาติ จำนวน ๕๐ คน) จัดกิจกรรมและพักแรม ณ พื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง จัดขึ้นเพื่อตอบรับปัญหาเด็กกำพร้า เด็กพิการ และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัวอันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของสังคมซึ่งการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตากรุณาจากสังคมรอบข้างจะทำให้เด็กเหล่านี้มีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยได้นำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม
                                                                                                   ที่มา : กพร.ทร. ๓๐ ม.ค.๖๑

กรมการเงินทหารเรือจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี ๒๕๖๐

กรมการเงินทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย ปีภาษี ๒๕๖๐ ของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
           ** ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารเรือ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” > “สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้าง พุทธศักราช ๒๕๖๑” หัวข้อ “ใบรับรองภาษี”
            ** เจ้าหน้าที่ Token keyการเงินของหน่วยต่าง ๆ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ดังกล่าวให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ได้จาก
           - ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง เมนู รายงาน > รายงานหนังสือรับรองหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
           - ในระบบงานเงินเดือน กรมการเงินทหารเรือ
           - ข้าราชการ เมนู Direct Payment เจ้าหน้าที่ รายงาน ใบรับรองภาษี
           - ลูกจ้างประจำ เมนู Direct PaymentWageเจ้าหน้าที่ ใบรับรองภาษี
           หนังสือรับรองฯ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดง…

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนซื้อดอกไม้ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ โดย มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำหนดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ระหว่างวันที่ ๒๗ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๑ ในราคาดอกละ ๒๐ บาท สามารถหาซื้อได้ที่สถานที่จัดจำหน่ายทั่วประเทศ อาทิ ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตลาดนัดบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานีรถไฟฟ้าBTS หมอชิต/อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ/สยาม/อโศก เป็นต้น หรือร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ” เลขที่บัญชี ๐๒๙ – ๒ – ๗๑๗๗๗ - ๖
          ดอกป๊อปปี้แดงเป็นวัชพืชพันธุ์หนึ่งในยุโรป ใช้เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพราะเป็นดอกที่ขึ้นมาเองระหว่างสนามรบ เพราะในสนามรบมีดินที่ดี มูลนิธิฯ ได้นำดอกไม้ที่จัดทำขึ้นนี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเฉพาะในวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ และเรียกว่…

กองทัพเรือเปิดโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ จะทำพิธีเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สนามกีฬาหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
           โครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังสามัคคีของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ร่วมกับชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่หน่วยของกองทัพเรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตั้งของกองทัพเรือและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการดำเนินการกับชุดตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง (Flying Inspection Team : FIT) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ตลอดจนแนะนำเทคนิคการตรวจสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงเพื่อลดความขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป (European Union : EU) พร้อมให้โอวาทและแนวทางการในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
           การจัดตั้งชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง มี พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (สล.ศปมผ.) เป็นประธานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (European Union…

กำลังพลกองทัพเรือร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และโครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยมีกำลังพล และครอบครัว ลูกจ้าง อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
                                                                             ข้อมูล ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ๒๕ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณกองบัญชาการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กองทัพเรือ โดย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) มี พลเรือโท ชาติชาย ศรีวรขาน รองเสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วย นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลตำรวจโท สุรชัย ควรเตชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม และ พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๑ คน ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๑,๑๐๐,๐๐๐ เม็ด มูลค่ากว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท และเรือหาปลาขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ลำ ได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านนาหนองบก หมู่ที่ ๔ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
           สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติเข้ามาในพื้นที่อำ…

กองทัพเรือช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบอุบัติเหตุชนหินโสโครก บริเวณใกล้เกาะคราม จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงชื่อ ส.นำโชคดี ได้ประสบอุบัติเหตุชนหินโสโครก บริเวณใกล้เกาะคราม ห่างจากชายฝั่งอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล
           พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ จึงได้สั่งการให้เรือตรวจการณ์ ๑๑๑ (เรือ ต.๑๑๑) เข้าดำเนินการช่วยเหลือ พบเรือตะแคงจมอยู่บริเวณใกล้เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถช่วยเหลือลูกเรือ จำนวน ๖ คน ได้อย่างปลอดภัย
           จากการตรวจสอบพบตัวเรือเสียหายบริเวณหัวเรือ เป็นรอยแตกขนาดใหญ่ ทั้งนี้ไต๋เรือและเจ้าของเรือจะทำการวางแผนเพื่อทำการกู้เรือต่อไป สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากเรือถูกคลื่นลมซัดเข้าชายฝั่งเกาะคราม กระแทกกับหินใต้ทะเลอย่างแรงเป็นเหตุให้เรือแตก น้ำเข้าบริเวณหัวเรือจนเรือจมลงดังกล่าว นับว่าโชคดีที่ไม่ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
                                                                          …

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๗๔ อัตรา ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
           ** ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑๖ อัตรา (ช่างเครื่องยนต์ช่างหล่อหลอม ช่างต่อเรือเล็ก ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว ช่างไม้ ช่างสี ช่างไฟฟ้าเรือ ช่างเชือกรอกและการอู่) - กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา (พนักงานธุรการ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ)
           ** ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ - กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๓๖ อัตรา (ช่างเครื่องยนต์ ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างเครื่องยนต์) ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ช่างหล่อหลอม ช่างต่อเรือเหล็ก ช่างท่อ ช่างซ่อมเครื่องไอน้ำ (ช่างต่อเรือเหล็ก) ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว ช่างสี ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง ช่างไฟฟ้าเรือ ช่างเชือกรอกและการอู่ ช่างโยธา ช่างประปา) - กลุ่มงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา (พนักงานธุรการ พนักงานโยธา)
           ** ตำแหน่งที่ป…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ กำหนดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐ นาย และบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด (รัฐวิสาหกิจในการควบคุมของกองทัพเรือ) จำนวน ๒ นาย ดังนี้
           คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เป็นชายโสด อายุ ๑๕ ปี – ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ – วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖) นับถึงวันเปิดเทอมของโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
           การรับสมัคร สมัครและดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/ndas ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยชำระเงินผ่านระบบ Bill payment ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร comcode : ndas ชื่อบัญชี โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือจำนวน ๑๕๐ บาท โดยถือวันโอนเงินค่…

กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานดำเนินการ
           โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เพื่อขยายพื้นที่บริการและพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดตั้งศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์จักษุกรรม และเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงซึ่งเป็นการพัฒนางานดูแลรักษาที่จำเป็นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในทุก ๆ ด้า…

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิคลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพื่อสังคม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๔ – ๖) รุ่นละ ๖๐ คน โดยมีการอบรมรุ่นละ ๖ วัน (ทุกวันศุกร์ จำนวน ๕ วัน และวันเสาร์ ๑ วัน) มีค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ สัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ ๕ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
           ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนาวาตรีขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ – ๕๕ ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยตรงที่มูลนิธิคลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เพื่อสังคม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๑ ๗๘๘๔ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๙๑ ๘๗๗๕ หรือทางเว็บไชต์ www.ndctt.org กับตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรที่ http://info.navy.mi.th/person/ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
                              …

ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญหน่วยงานกองทัพเรือ เข้าสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการเปิดระบบ ราชการและเกิดการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนและภาคส่วน อื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกองทัพเรือที่สนใจขอรับสมัครรางวัลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.opdc.go.th >รางวัลเลิศรัฐ>สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมฯและยื่นใบสมัครได้ที่ http://awards.opdc.go.th
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๕๗๕
                                                                                                   ข้อมูล สปช.ทร. ๒๒ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมภริยาทหารเรือ ขอเชิญบริจาคสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่ยากจน

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อตัดวิบากกรรม ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่ยากจน นำไปใช้ประโยชน์ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงขอเชิญ ผู้มีจิตที่เป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าโครงการไถ่ชีวิตโค ตัวละ ๒๙,๙๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่ ฝ่ายการเงิน กองอาชีวสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๗ หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพรานนก ชื่อบัญชี เพื่อการกุศล กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ เลขที่ ๐๑๙ – ๗ – ๗๓๔๐๗ – ๒ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบ pay-inพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนเงินบริจาค ได้ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๗ หรือ e-mail : navy.vo13@gmail.com เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินต่อไป
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๗ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง www.welfare.navy.mi.th และ www.navyfarm.navy.mi.th

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและนันทนาการกองทัพเรือ พื้นที่พุทธมณฑล

เมื่อวันที่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและนันทนาการกองทัพเรือ พื้นที่พุทธมณฑล โดยมี พลเรือตรี นภดล สำราญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
                                                                                                     ข้อมูล สลก.ทร.๒๒ ม.ค.๖๑

ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญหน่วยงานกองทัพเรือ เข้าสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการเปิดระบบ ราชการและเกิดการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนและภาคส่วน อื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกองทัพเรือที่สนใจขอรับสมัครรางวัลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.opdc.go.th >รางวัลเลิศรัฐ>สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมฯและยื่นใบสมัครได้ที่ http://awards.opdc.go.th
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๕๗๕
                                                                                                    ที่มา : สปช.ทร. ๑๙ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือ กำหนดเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
          หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งได้เรียนรู้ในงานสาขาอาชีพอื่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานในหน่วยงานตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป
           คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
           - เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า นาวาเอก นาวาอากาศเอก พันเอก พันตำรวจเอก และรับราชการเป็นนายทหาร นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรระยะเวลารับราชการไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา อายุไม่เกิน ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบัน การศึกษาของทหาร ตำรวจ …

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และ พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือ ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ ภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำลังพลกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ
           ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาท และเป็นประธานร่วมฟังการนำเสนอองค์ความรู้ของหน่วย และชมนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ
                                                                                                   ข้อมูล สปช.ทร. ๑๗ ม.ค.๖๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย

ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือร่วมพิธีบวงสรวง พิธีถวายราชสักการะ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง) กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร และ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
           เวลา ๐๘.๐๕ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี
           นอกจากนี้ ในเวลา ๐๗.๐๙ น. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
           และ พลเรือเอก พรชัย ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ …

กองทัพเรือจัดทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ทหารกองประจำการในสังกัด ที่ยังไม่เคยกระทำสัตย์ปฏิญาณตน เข้าร่วมพิธี ฯ
           นอกจากนี้ หน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ณ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบก ที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์
          ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประกอบพิธีสงฆ์และปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้ากองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์
          กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
           กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ …

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ และมีความประสงค์ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโท แบบไม่มีภาระผูกพันแก่ข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
           คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นทหารประจำการ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งอัตราทหารที่ประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีอายุเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษากำหนด หน่วยงานต้นสังกัดให้ความยินยอม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ไม่เป็นผู้ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไขผูกพันจากหน่วยงานอื่น แจ้งรายชื่อส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://info.navy.mi.th/person/หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่…

กองทัพเรือเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ตามแผนพัฒนา เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะรองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ
           จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแพร่เข้าสู่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือนักเรียน ที่มี…

กองทัพเรือให้การรับรองผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร

วันนี้ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ นาวาเอก Keith AlexanderRobb ผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำ นาวาเอก Rodger Ward ผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์ ประจำกรุงเทพมหานครคนใหม่ ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           การรับเยี่ยมคำนับฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรี และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกอทัพนิวซีแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
                                                                                                 ข้อมูล ขว.ทร. ๑๕ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของวีรบุรุษทหารเรือไทยที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ
           โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. ประกอบพิธีวางพวงมาลาของผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สมาคมและชมรมต่าง ๆ จากนั้นเวลา ๑๐.๑๕ น. ประธานในพิธีฯ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ
           พิธีสดุดีวีรชนและบำเพ็ญกุศลแด่วีรชนของกองทัพเรือ เป็นพิธีสำคัญที่กองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทหารเรือทุกคนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือที่ได้ทำการรบอย่างกล้าหาญและเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติจากศัตรูที่รุกรานแผ่นดิน กับเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงอยู่ในความ…

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ กำหนดนำสินค้าจากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ กำหนดนำกุ้งขาว (แซบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้
           ** วันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จำหน่ายที่บริเวณกรมสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ** วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จำหน่ายที่บริเวณข้างกองโรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สำหรับราคาจำหน่ายจะแจ้งให้ทราบทางแผ่นป้ายบอกราคา ณ วันจำหน่าย
                                                                            ข้อมูล กิจการเกษตรกรรม ทร. ๑๕ ม.ค.๖๑

รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจยุทธศาสตร์การใช้ การป้องกันการบุกรุก และการแก้ไขการใช้ที่ดินของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ที่ดินสนามยิงเป้ากองทัพเรือบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ดินสนามยิงเป้าบ้านเพ จังหวัดระยอง ที่ดินสนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และที่ดินกองทัพเรือ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความต้องการและพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือ การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การใช้ที่ดิน ยุทธศาสตร์การป้องกันการบุกรุกที่ดินของราษฎรและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินของกองทัพเรือ รวมทั้งเป็นการไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังกองทัพเรือในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

                                                                                       …

กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบของที่ลึกแก่คณะเยาวชนตามโครงการรวมใจ ไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ คน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
           กองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น นำคณะเยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งเรือหลวงและงานด้านการอนุรักษ์ของกองทัพเรือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา ในพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือ โดยมี หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือรับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
     …

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

กองทัพเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพศชายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ (ปวช.๓) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๐ ปี ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อายุ ๒๑ – ๒๔ ปี มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้
           เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกวัน ได้ทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                    ข้อมูล ยศ.ทร. ๑๐ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งพระราชทานฯ ในโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๑) พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วย พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ทำพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง พระราชทานให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเสด็จพระราชกุศลฯ ในโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีพี่น้องชาวประมงแถบชายทะเลด้านอ่าวไทย ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ร่วมในโครงการ รวม ๑๕ หน่วยงาน โดยมีนาย ปรีชา สมชัย นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นผู้แทนฯ เข้ารับมอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน เพื่อแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป
          นอกจากนี้ พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ่อเกลือ โดยนายอำเภอบ่อเกลือ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อแจกจ่ายตามโร…

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอ่อนและพิการทางสมอง ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอ่อนและพิการทางสมอง ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธ ๑๐ ม.ค.61 เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐  โดยมีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอ่อน ๔๐๐ คน พร้อมทั้ง มอบของขวัญ มอบเงินบริจาค และสิ่งของจำเป็น
           ท่านใดที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันได้ที่บ้านเฟื่องฟ้า ตามวันและเวลาดังกล่าว
                                                                                  ข้อมูล กปจ.สจว.กพร.ทร. ๙ ม.ค.๖๑

กรมการเงินทหารเรือ กำหนดวิธีปฏิบัติในการนำใบจ่ายเงินเดือนไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน

กรมการเงินทหารเรือได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการนำใบจ่ายเงินเดือนไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้
           ** ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนจากระบบงานเงินเดือนในเว็บไซต์ของกรมการเงินทหารเรือได้เอง และหากจะนำไปทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ต้องนำไปให้หัวหน้านายทหารการเงินหน่วยต้นสังกัดลงนามรับรองการจ่ายเงิน และระบบวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ให้ชัดเจนในใบจ่ายเงินเดือน
           ** ให้สำนักงานการเงินทุกแห่ง กำหนดเลขที่ในใบจ่ายเงินเดือน ที่หัวหน้านายทหารการเงินหน่วยต้นสังกัดได้ลงนามรับรอง และจัดทำทะเบียนคุมเลขที่ใบจ่ายเงินเดือนให้เรียบร้อย ครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ การแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในใบจ่ายเงินเดือน นอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้ว ยังถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย ขอให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ถือปฏิบัติตามที่กรมการเงินทหารเรือ กำหนดดังกล่าว
                                                                                                   ข้อมูล กง.ทร. ๙ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (คณะอนุกรรมการจัดการความรู้กองทัพเรือ) กำหนดจัดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ ภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอองค์ความรู้บนเวที และการแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ
           ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมชมการจัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
                                                                                                ข้อมูล สปช.ทร. ๙ ม.ค.๖๑

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุระหว่าง ๑๖ - ๑๘ ปี เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพเรือ) ประจำปี ๒๕๖๑

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุระหว่าง ๑๖ - ๑๘ ปี เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพเรือ) ประจำปี ๒๕๖๑ สามารถสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพเรือ) ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทาง website: http://www.admission-rtna.net รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
          ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.rtna.ac.th , http://www.navy.mi.th โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๙๙๕ , ๐๒ ๔๗๕ ๗๔๓๕ ในวันและเวลาราชการ หรือ admissionrtna@gmail.com
                                                                                                          ข้อมูล รร.นร. ๘ ม.ค.๖๑

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน ๑๓ หน่วย ได้แก่
           - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยไฮไลท์ที่สำคัญคือ การเยี่ยมชมเรือหลวง และเฮลิคอปเตอร์ บริเวณ ท่าเทียบเรือโรงเรียนนายเรือ (เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงปันหยี) โดยในวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ทร.ร่วมกับช่อง ๓ จัดกิจกรรมนำเยาวชนลงเรือหลวงถลาง เส้นทาง กองเรือทุ่นระเบิด (สมุทรปราการ – โรงเรียนนายเรือ) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ การแนะแนวการเข้าศึกษาเป็นนักเรียนนายเรือและนักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, การแสดงนิทรรศการต่างๆ, การแสดงการปฏิบัติงานของสุนัขทหาร, การแสดงดนตรีสามสมอ และกิจกรรมบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) ของนักเรียนนายเรือ เป็นต้น
          - พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปรากา…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดอากาศยาน และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๕ เข้าช่วยเหลือลูกเรือประมงจำนวน ๘ คน หลังจากเรือประมงถูกเรือบรรทุกสินค้าชนอัปปาง

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๑ พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ผบ.ทรภ.๑/ผอ.ศรชล.เขต ๑) หลังได้รับรายงานจากสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (สจป.) ว่า เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น.ของคืนวันที่ ๖ ม.ค. เรือประมงโชคชูชัย โดนเรือบรรทุกสินค้าชนจมลงบริเวณ ห่างจากชายฝั่งสัตหีบ จ.ชลบุรี ประมาณ ๖๑ กิโลเมตร ในเรือมีลูกเรือทั้งหมด ๘ คน (ไทย ๓ คน , กัมพูชา ๕ คน) โดยลูกเรือ ๔ คน (ไทย ๑ คน , กัมพูชา ๓ คน) ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงชื่อสุวิทย์การประมงได้อย่างปลอดภัย ส่วนลูกเรือ ๔ คน (ไทย ๒ คน , กัมพูชา ๒ คน) ทราบภายหลังว่าเสียชีวิต
          ในการนี้ พล.ร.ท.บรรจบฯ ได้มอบหมายให้ พล.ร.ต.สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าอำนวยการ และได้สั่งการให้ หมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ นำเครื่องบินลาดตระเวน แบบ DO-228 (ดอร์เนียร์) ขึ้นบินตรวจสอบ ค้นหา พร้อมนำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๕ (ต.๙๙๕) , เฮลิคอปเตอร์ และชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.๑ เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ของหมวดบินเฉพาะกิจ ทรภ.๑ พร้อมชุดแ…