Skip to main content

ศปมผ. โดย ศรชล.เขต ๑ ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร

          ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ซึ่ง พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑) และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) ได้สั่งการให้ น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการนำกำลังพลชุดตรวจสอบสถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามบัญชีเป้าหมายของคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ศปมผ. และตามข้อมูลการข่าวที่กำหนดไว้  จำนวน ๑๒ แห่ง โดยการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจรอบที่ ๔ ระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย.๕๙ ซึ่งเป็นการตรวจแบบปูพรมครั้งที่ ๒ ซึ่ง ศรชล. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จำนวน ๕ ชุด จากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมประมง อุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประกันสังคม จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
          สำหรับการตรวจในวันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจ เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำความผิดโดยการตรวจในวันนี้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ดังนี้
                    - พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
                    - พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
                    - พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
                    - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
                    - พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
                    - พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘
          หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานประกอบการที่ถูกตรวจพบความผิดด้านต่างๆ ได้ปรับปรุงแก้ไข ให้มีมาตรฐานถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
          จากการตรวจสถานประกอบการรอบ ๔ ระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ๒ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๔ แห่ง ดังนี้
              ๑. สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำที่ไม่จดทะเบียนกับกรมประมง จำนวน ๕ แห่ง
              ๒. ตรวจซ้ำโรงงานอุตสาหกรรมและสถานแปรรูปสัตว์น้ำที่กระทำความผิดร้ายแรง จำนวน ๓๐ แห่ง โดยมีแรงงานที่ผ่านการตรวจแล้วรวม ๒๘,๓๒๑ คน ประกอบด้วย
                    - แรงงานไทย ​จำนวน ๑๑,๙๗๓ คน
                    - แรงงานพม่า ​จำนวน ๑๔,๑๑๔ คน
                    - แรงงานลาว ​จำนวน ๑๗๖ คน
                    - แรงงานกัมพูชา ​จำนวน ๒,๐๓๒ คน
                    - อื่นๆ ​​จำนวน ๒๖ คน 
          การปฏิบัติในครั้งนี้ สถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่เข้าทำการตรวจได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง​จึงทำให้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ส่งผลให้ภาพรวมของการแก้ปัญหาประมงเป็นไปตามแนวทางที่ ศปมผ.ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                                                                                                     ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ.
                                                                                                                               ๒๙ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…