Skip to main content

ศปมผ. โดย ศรชล.เขต ๑ ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสาคร

          ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ซึ่ง พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑) และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) ได้สั่งการให้ น.อ.ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ดำเนินการนำกำลังพลชุดตรวจสอบสถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามบัญชีเป้าหมายของคณะกรรมการปราบปรามการค้ามนุษย์ของ ศปมผ. และตามข้อมูลการข่าวที่กำหนดไว้  จำนวน ๑๒ แห่ง โดยการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจรอบที่ ๔ ระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย.๕๙ ซึ่งเป็นการตรวจแบบปูพรมครั้งที่ ๒ ซึ่ง ศรชล. ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จำนวน ๕ ชุด จากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ตำรวจภูธร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมประมง อุตสาหกรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประกันสังคม จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
          สำหรับการตรวจในวันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจ เบื้องต้นยังไม่พบการกระทำความผิดโดยการตรวจในวันนี้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ดังนี้
                    - พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
                    - พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
                    - พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
                    - พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
                    - พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
                    - พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘
          หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานประกอบการที่ถูกตรวจพบความผิดด้านต่างๆ ได้ปรับปรุงแก้ไข ให้มีมาตรฐานถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
          จากการตรวจสถานประกอบการรอบ ๔ ระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ๒ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๔ แห่ง ดังนี้
              ๑. สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำที่ไม่จดทะเบียนกับกรมประมง จำนวน ๕ แห่ง
              ๒. ตรวจซ้ำโรงงานอุตสาหกรรมและสถานแปรรูปสัตว์น้ำที่กระทำความผิดร้ายแรง จำนวน ๓๐ แห่ง โดยมีแรงงานที่ผ่านการตรวจแล้วรวม ๒๘,๓๒๑ คน ประกอบด้วย
                    - แรงงานไทย ​จำนวน ๑๑,๙๗๓ คน
                    - แรงงานพม่า ​จำนวน ๑๔,๑๑๔ คน
                    - แรงงานลาว ​จำนวน ๑๗๖ คน
                    - แรงงานกัมพูชา ​จำนวน ๒,๐๓๒ คน
                    - อื่นๆ ​​จำนวน ๒๖ คน 
          การปฏิบัติในครั้งนี้ สถานแปรรูปสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่เข้าทำการตรวจได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง​จึงทำให้การแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ส่งผลให้ภาพรวมของการแก้ปัญหาประมงเป็นไปตามแนวทางที่ ศปมผ.ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                                                                                                     ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ.
                                                                                                                               ๒๙ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …