Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2016

กปช.จต.ร่วมจัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” พร้อมกันใน ๒๔ จังหวัด สำหรับจังหวัดจันทบุรี กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” ในวันที่ ๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐ กิจกรรมประกอบด้วย การปั่นจักรยานจากสะพานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปตามเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ระยะทางรวม ๒๗.๖ กิโลเมตร ถึงสถานที่ปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณบ้านอิเทพ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ข้อมูล กปช.จต. ๒๘ ก.ย.๕๙

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

สวพ.ทร.ขอเชิญหน่วยงาน ทร.เสนอคำขอโครงการย่อย/กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำรงสภาพและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือเสนอคำขอโครงการย่อย/กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำรงสภาพ และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้นโครงการตามเป้าหมายของกระทรวงกลาโหม จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์และด้านหลักการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการวิจัยสนับสนุนการดำรงและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ โครงการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารสู่การใช้งาน และโครงการวิจัยเทคโนโลยีทางทหารเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือที่มีความประสงค์จะดำเนินการเสนอคำขอโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอโครงการย่อย/กิจกรรมย่อย (แบบ วท.กห.๗) ได้ที่ www.dstd.mi.th และที่ http://www.navy.mi.th/nrdo และกำหนดส่งคำขอฯ ถึงสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๗๒๑๗ ข้อมูล สวพ.ทร. …

ทรภ.๑ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับบุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ English for Fun รุ่นที่ ๒/๕๙ ซึ่งเป็นโครงการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับบุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือและหน่วยงานใกล้เคียง โดยมี พลเรือตรี อาทร เคลือบมาศ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คณะนายทหาร ผู้ปกครอง และเยาวชนที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๗ คน ร่วมในพิธีปิด เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๙ ณ สโมสรทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดให้มีการดำเนินโครงการ English for Fun สำหรับบุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือและหน่วยงานใกล้เคียงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๙ เป็นต้นมา เพื่อสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้แก่บุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ช่วงอายุ ๖-๑๒ ปี เพื่อปลูกฝังให้บุตรหลานข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีความชื่นชอบ สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ มีความเข้าใจและสนุกสนานกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนภาคปกติในโรงเรียน หรือนำไปต่อยอดการเรีย…

นรข.เขตเชียงรายได้รับประกาศชมเชยหน่วยปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดดีเด่น

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย มี นาวาตรี จตุรงค์ ขจรฟุ้ง หัวหน้าสถานีเรือเชียงของ เป็นผู้แทนผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทหารจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพภาคที่ ๓ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ถึงระดับกองพัน ร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายได้รับประกาศชมเชยหน่วยปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วย ข้อมูล นรข.เขตเชียงราย ๒๗ ก.ย.๕๙

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ ๒

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue Summit-ACD Summit) ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ต.ค.๕๙ ที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue-ACD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๔ ประเทศจากทุกอนุภูมิภาคของเอเชีย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันโดยอาศัยศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก ข้อมูล กต. ๒๗ ก.ย.๕๙

ทร.จัดเรือ กร.สนับสนุนโครงการเดินเรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม

ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กรุงเทพมหานครเริ่มนำร่องให้บริการ เรือโดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือเทเวศน์ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร เพื่อระบายการจราจรทางถนนที่คับคั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้จัดเรือ กร.๑๑๓ และ เรือ กร.๑๑๔ ให้การสนับสนุน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๙ และจัดเรือ กร.๙๑๑ ให้การสนับสนุน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ โดยกำหนดออกเรือทุกต้นชั่วโมง รวมทั้งให้เรือ กร.๙๑๑ ออกเรือให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้กับเรือของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และเรือของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งในห้วงการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดำเนินการได้ว่าประชาชนให้การตอบรับด้วยดี และมีแนวโน้มการใช้บริการมากขึ้น ด้วยเหตุผลว่ามีความแน่นอนของระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง บริการด้วยความสุภาพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีความมั่นใจในความปลอดภัย ข้อมูล ศปก.ทร.…

ทร.ผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ จว.ชายแดนภาคใต้

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งกำลังพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ โดยจะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลจากกองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ ไปผลัดเปลี่ยนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ในวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ โดยเรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสีชัง และเรือหลวงมันใน จะออกเดินทางจากท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปขึ้นบกที่หาดบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส และรับกำลังพลที่จะพ้นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เดินทางกลับที่ตั้ง ณ พื้นที่ภาคตะวันออก ข้อมูล นย. ๒๖ ก.ย.๕๙

ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใดๆ (เว้นแต่ลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท) มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด ได้รับความยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนหรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดา-มารดา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ในกรณีที่เ…

ผบ.ทสส.เยี่ยมอำลากองทัพเรือเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐๕๐ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และจัดพิธีอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารเรือ ไปยังเรือหลวงนราธิวาส ซึ่งจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อขึ้นแท่นรับการเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้าได้ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ จำนวน ๑๙ นัด จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงจากเรือหลวงนราธิวาส ไปยังเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (ต.๑๑๒) เพื่อตรวจพลสวนสนาม โดยมีการจัดกำลังพล จำนวน ๑ กรมผสม ประกอบด้วย กำลังพลจากกองเรือยุทธการ พร้อมกำลังทางเรือที่รับการตรวจพล ประกอบด้วย เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงปิ่นเกล้า และเรือหลวงคีรีรัฐ รวมถึงอากาศยาน ประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๙ ณ วัดหงส์รัตนาราม วาชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ข้อมูล สลก.ทร. ๒๓ ก.ย.๕๙

หน.สน.ปชส.ศปมผ.นำเจ้าหน้าที่ ILO เยี่ยมชมความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

พลเรือโท อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย นำคณะสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ และรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมการตรวจเรือประมงในทะเล ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา และบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ก.ย.๕๙ เพื่อให้สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ทราบ และเข้าใจถึงการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะด้านแรงงาน ได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูล ศปมผ. ๒๓ ก.ย.๕๙

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๒๓ นาย ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ เป็นว่าที่เรือตรี ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๔๓๐ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๒๓ นาย ประกอบด้วย พรรคนาวิน (กองเรือยุทธการ) จำนวน ๑๑ นาย พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๖ นาย และพรรคนาวิน (หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) จำนวน ๖ นาย ได้รับการประดับยศเป็นว่าที่เรือตรี และปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด สังกัดกรมกำลังพลทหารเรือ ข้อมูล กพ.ทร. ๑๖ ก.ย.๕๙

ทร.ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก และรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นประธาน ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก และมีสิทธิได้รับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๙ มีจำนวน ๖๖๔ นาย โดยแบ่งตามชั้นความสามารถนักแม่นปืน ดังนี้ เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืนชั้นยอดเยี่ยม (ชั้น ๑) จำนวน ๔๒ นาย มี เรือโท บุญฤทธิ์ ทะราช สังกัด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทำคะแนนได้สูงสุด ได้รับการจารึกชื่อลงโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๙ เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืนชั้นเชี่ยวชาญ (ชั้น ๒) จำนวน ๑๔๖ นาย เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืนชั้นสูง (ชั้น ๓) จำนวน ๑๙๓ นาย เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืน (ชั้น ๔) จำนวน ๒๘๓ นาย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อกำลังพลที่มีสิทธิรับเครื่องหมายฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ordn.navy.mi…

กรมเสมียนตราอำนวยความสะดวกจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญให้นายทหารชั้นนายพลเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ

กรมเสมียนตราอำนวยความสะดวกให้แก่นายทหารชั้นนายพลเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ ในวาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๔๐๐ ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น ๑ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กำหนดการแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๑ ประดับแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.sctr.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนพล สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๔๖ ข้อมูล สลก.ทร. ๑๖ ก.ย.๕๙

ทร.ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ผู้ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือวาระตุลาคม ๒๕๕๙

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ วาระตุลาคม ๒๕๕๙ โดยประกอบด้วยนายทหารชั้นนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น และนายทหารสัญญาบัตรยศนาวาเอก อัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารชั้นนายพลเรือนั้น กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเรือ วาระตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้ได้รับพระราชทานยศ จำนวน ๙๔ นาย ประกอบด้วย เป็น พลเรือเอก จำนวน ๑๓ นาย เป็น พลเรือโท จำนวน ๒๙ นาย เป็น พลเรือตรี จำนวน ๔๖ นาย และเป็น พลเรือตรีหญิง จำนวน ๖ นาย ทั้งนี้ขอให้ประดับอินทรธนู เครื่องหมายยศใหม่ โดยติดต่อขอรับอินทรธนูเครื่องหมายใหม่ได้ที่กองเสมียนตรา สำนักบริการและสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๓๖ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ เป็นต้นไป หรือขอรับได้ในวันประกอบพิธีฯ สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/per…

ทร.-มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จัดการประกวดดนตรีไทยครั้งที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง จัดการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา เพลงที่ใช้ในการประกวด คือ เพลงไส้พระจันทร์ อัตรา ๓ ชั้น และประเภทวงปี่พาทย์เสภา เครื่องคู่ ระดับประชาชนทั่วไป เพลงที่ใช้ในการประกวด คือ เพลงพม่า ๕ ท่อน อัตรา ๖ ชั้น ทั้งนี้ โรงเรียน สถาบันต่างๆ และประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมการประกวดโดยส่งแผ่นดีวีดี หรือวีซีดีบรรเลง และขับร้องเพลงตามที่กำหนด ไม่มีการตัดต่อ แต่งภาพ และเสียง มาได้ที่มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ๑๐๐๓ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ ภายในวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.abhakara.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ ในเวลาราชการ ข้อมูล มูลนิธิราชสก…

พร.ชี้แจงทำความเข้าใจโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

กองทัพเรือ โดยกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ขอชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ให้กำลังพลกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค ดังนี้ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นไวรัสสกุล Flaviviridae พบครั้งแรกในป่าซิกา ประเทศยูกันดา มียุงลายเป็นพาหะแพร่เชื้อ นอกจากนี้การติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างมนุษย์ คือ จากเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด อาการของโรค คือ มีไข้ ปวดศีรษะ มีผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดข้อ อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นเพียงเล็กน้อย ประมาณ ๒-๗ วัน โดยมีระยะฟักตัวของโรคประมาณ ๓-๑๒ วัน ด้านการรักษา โรคนี้ยังไม่มีวัคซีน และไม่มียารักษาโดยเฉพาะ จึงต้องรักษาตามอาการ ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งอาจทำให้ทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนั้น ทารกที่คลอดไม่ได้มีศีรษะเล็กแต่กำเนิดทุกราย จึงไม่ควรกังวลมากเกินไป แต่ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการดูแลติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด การป้องกันโรคคือ ป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง สวมเสื้อ…

ผบ.ทร.มอบรางวัลพิเศษให้แก่นาวาตรีหญิงอารีย์ วิรัฐถาวร

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพเรือ เป็นประธานมอบรางวัลพิเศษให้แก่ นาวาตรีหญิง อารีย์ วิรัฐถาวร ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักของนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๑๙ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๕๓๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ขอรับการสนับสนุน นาวาตรีหญิง อารีย์ วิรัฐถาวร ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ เมืองริโอ เดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ นักกีฬายกน้ำหนักสามารถทำได้ ๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน และ ๑ เหรียญทองแดง ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย การมอบรางวัลพิเศษในครั้งนี้จึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นาวาตรีหญิง อารีย์ วิรัฐถาวร ในฐานะผู้ฝึกสอนนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยต่อไป ข้อมูล ศปส.ทร. ๑๔ ก.ย.๕๙

ทร.จัดพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลจากภาคเอกชน ได้รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๘ ราย กองทัพเรือได้มอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายให้แก่บุคคลต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน ๑,๗๐๖ ราย โดยได้พิจารณาตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายของกองทัพเรือ กล่าวคือ เป็นผู้ที่กองทัพเรือเห็นสมควรหรือเป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ สำหรับการประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประดับที่ปากกระเป๋าเสื้อ ชิดกับขอบกระเป๋าด้านใกล้กระดุมกลางลำตัวเสื้อ ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประ…

กพ.ทร.รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน.

กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครข้าราชการสังกัดกองทัพเรือที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการประจำฝ่ายงบประมาณและประเมินผล ส่วนแผนและประสานงาน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐ คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ชั้นยศนาวาตรี-นาวาโท ไม่จำกัดพรรคเหล่า ผู้มีความประสงค์แจ้งชื่อให้กับกรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๔๑๐ ข้อมูล กพ.ทร. ๑๔ ก.ย.๕๙

ทร.จัดงานเทศน์มหาชาติทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กองทัพเรือร่วมกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานเทศน์มหาชาติทำนองหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ย.๕๙ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดยกองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ในวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ ณ มณฑลพิธีวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร การเทศน์มหาชาติจัดเป็นพระราชพิธีประจำปี ระหว่างเดือน ๑๑ เดือน ๑๒ และเดือนอ้าย ถือกันว่าใครได้ฟังเทศน์มหาชาติจนครบทุกกัณฑ์จะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ และน้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศน์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับชำระล้างสิ่งอัปมงคลทั้งปวงได้ ธงชัย กล้วย อ้อย และสิ่งของที่เข้าพิธีเทศน์มหาชาติก็เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ การเทศน์มหาชาตินิยมทำในวันออกพรรษา (เดือน ๑๑) ปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสะดวกสำหรับอานิสงส์ประจำของผู้บูชา ข้อมูล กพร.ทร. ๑๓ ก.ย.๕๙

ทร.จัดพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุและผู้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

กองทัพเรือกำหนดจัดงานพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และผู้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก และกล่าวสดุดีผู้ครบเกษียณอายุ และผู้ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด รวมถึงแสดงความขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรักความสามัคคีต่อกัน จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทหารเรือได้จัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน ๓ คัน เพื่อรับ-ส่งผู้ครบเกษียณอายุ และผู้ที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ที่เข้าร่วมพิธี ในพื้นที่สัตหีบ เส้นทาง ฐานทัพเรือสัตหีบ-หอประชุมกองทัพเรือ-ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยให้พร้อมที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพ…

ทร.จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๘

กองทัพเรือขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๘ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร-ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.-๑๐ ต.ค.๕๙ กำหนดสอบวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐-๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๕๔๕ ๘๕๑๙ ทัพเรือภาคที่ ๓ ถนนศักดิเดชน์ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๘๒๖ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๒ ๕๓๕๐ และบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕)…

ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๕๙

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ บริเวณพระราชานุสาวรีย์จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ กองบัญชาการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ผู้แทนหน่วยราชการ และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ วันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของจอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หลังสำเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมันในปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเท…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ปืน (ตกป.) เรือหลวงแหลมสิงห์

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีกำหนดเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ปืน (ตกป.) เรือหลวงแหลมสิงห์ ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๕๐๙ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วมพิธีฯ เรือตรวจการณ์ปืน (ตกป.) เรือหลวงแหลมสิงห์ เป็นเรือตรวจการณ์ปืนลำใหม่ของกองทัพเรือ ดำเนินการสร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๗ ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ ใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรือ อากาศนาวี หน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยกำลังนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ โดยมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ ๒ มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการสงครามผิวน้ำ และการต่อสู้ภัยคุกคามทางอากาศ เรือตรวจการณ์ปืน (ตกป.) เรือหลวงแหลมสิงห์ มีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ ยาว ๕๘ เมตร กว้าง ๙.๓๐ เมตร กินน้ำลึก ๒.๕๐ เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด ๕๒๐ ตัน ทำความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ นอต (ที่ระวางขับน้ำสูงสุด) มีระยะปฏิบัติการในทะเลไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ไมล์ทะเล มีความคงทนทะเลจนถึงสภาวะทะเลระดับ ๔ (Sea State 4) โดยที่…

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อประจำโรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย

สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการกองทัพเรือ ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อประจำโรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย (Australian Defence Force Academy Foreign Military Liaison Office) ระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ DC คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัคร เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศเรือเอก-นาวาตรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอกองทัพเรือ ขออนุมัติตัวบุคคลหรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรใดๆ หรือให้สมัครรับทุนไปศึกษาหลักสูตรใดๆ หรือให้ไปราชการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศไว้แล้ว กำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ADFELPS ไม่ต่ำกว่าระดับ ๗ โดยกรมกำลังพลทหารเรือจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอรายชื่อให้สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาร่วมกับเหล่าทัพอื่น ข้าราชการกองทัพเรือที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิที่ทางราชการกำหนด ในก…