Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2012

กิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล เพื่อโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศลเพื่อโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ระว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน โดยใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จะเริ่มเดิน – วิ่ง จากจุดเริ่มต้นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ผ่านเซ็นทรัลพระราม ๒ สิ้นสุดโรงพยาบาลตากสิน รวม ๒๕ กิโลเมตร วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จากโรงพยาบาลตากสินถึงสวนลุมพินี รวม ๒๑.๕ กิโลเมตร วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ จากสวนลุมพินีถึงสวนวชิรเบญจทัศ ( สวนรถไฟ ) รวม ๒๓.๕ กิโลเมตร และวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เส้นทางสวนวชิรเบญจทัศถึงบริเวณประกอบพิธีปิด รวม ๑๔ กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๘๔ กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางเดิน – วิ่ง ๘๔ กิโลเมตร จะมีการสักการะอนุสาวรีย์กษัตริย์ราชวงศ์จักรี ๙ รัชกาล ได้แก่ รัชกาลที่ ๑ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวราราม รัชกาลที่ ๓ วัดราชนัดดา รัชกาลที่ ๔ วังสราญรมย์ รัชกาลที่ ๕ ลานพระราชวังดุสิต รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี รัชกาลที่๗ หน้ารัฐสภา รัชกาลที…

โรงพยาบาลศิริราชปิยราชการุณย์ จะเปิดให้บริการปลายเดือนเมษายนนี้

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเปิดให้บริการโรงพยาบาลศิริราชปิยราชการุณย์ ในรูปแบบการบริหารโรงพยาบาลแนวใหม่ที่เน้นแนวคิด ผู้รับและผู้ให้ ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๕
โรงพยาบาลศิริราชปิยราชการุณย์ เป็นอีกมิติหนึ่งทางการแพทย์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นเสาหลักของสังคมไทยมานานในฐานะศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ วันนี้โรงพยาบาลศิริราชต้องรับภาระดูแลผู้ป่วยจำนวนปีละมากกว่า ๒.๘ ล้านราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งยังต้องดูแลเรื่องการศึกษาของแพทย์ การวิจัย ตลอดจนมีหน้าที่ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจหลักทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทุนทรัพย์มาก ดังนั้น ด้วยการบริหารรูปแบบใหม่ จะสามารถให้บริการที่สะดวกรวดเร็วลักษณะเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีโอกาสเข้าถึงมาตรฐานการแพทย์ของศิริราชได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถรับภาระค่าบริการทางการแพทย์ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐ ที่สำคัญคือผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่ เป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้” คือเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์ ในขณะเดียวก…

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่าง ๆ ร่วมกันจัด โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ระว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยและประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศมีส่วนร่วมในโครงการอุปสมบทหมู่ เป็นแบบอย่างให้เกิดโครงการนี้ทั่วประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย
คุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท เป็นชายอายุ ๒๐ – ๕๐ ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต ประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่น ๆ ไม่ติดยาเสพติด ร่างกายไม่พิการเช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักรูปที่ไม่เหมาะสม โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…

กรมแพทย์ทหารเรือรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาที่รับสมัคร และตำแหน่งบรรจุ ดังนี้
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาศัลศาสตร์ทรวงอก บรรจุในตำแหน่ง ฝ่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้านในสาขาดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และไม่มีภาระการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญากับทางราชการหรือไม่มีภาระทางราชการทหาร มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้ารับราชการ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
หลักฐานการสมัคร …

อย. เตือนนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับนวดขนาดเล็ก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผลิตภัณฑ์สำหรับนวดขนาดเล็กมีผลเพียงนำมาถูนวดร่างกายจะทำให้เกิดการสั่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเท่านั้น โดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่า สั่นเพียงพอสำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทางการแพทย์ หรือบรรเทาอาการปวดตามที่ต้องการได้ จึงไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ดังนั้น หากผลิตภัณฑ์สำหรับนวดขนาดเล็กแสดงสรรพคุณในการบำบัดรักษาโรคหรือใช้ให้เกิดผลทางการแพทย์ต่อร่างกายของมนุษย์จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ต้องแจ้งรายการละเอียด แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือสนับสนุนสรรพคุณทางการแพทย์ จึงอาจเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดข้อหาขายเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ด้วยเช่นกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูล อย.
๒๗ ก.พ. ๕๕

สอ.นย. รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด (สอ.นย.) รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรใกล้เคียงกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐
- เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรใกล้เคียงกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐
กำหนดเปิดรับสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน วันที่ ๕ –๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ และ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ ในวันราชการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ – ๓๐๘๓๐๙ และเว็บไซต์ www. Thaimarinecoop.comข้อมูล นย.
๒๗ ก.พ.๕๕

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี จะได้รับสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย ได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ โดยได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราศพละ ๔ บาท คูณด้วยจำนวนสมาชิกในวันที่ ถึงแก่กรรม ได้รับความสะดวกในการขอพระราชทานเกี่ยวกับศพ อาทิ น้ำหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ ยามเกียรติยศ กองทหารเกียรติยศ และเรือลอยอังคาร และได้รับส่วนลดเป็นกรณีพิเศษในการประกอบพิธีทางศาสนา ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยถ้ายื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์พื้นที่กรุงเทพฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีหลังจากวันที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ ภายในไม่เกิน ๑ วันทำการ และหากยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์พื้นที่สัตหีบ สงขลาและพังงา จะโอนเงินเข้าบัญชีหลังจากวันที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ภายในไม่เกิน ๓ วันทำการ
หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบส่งไปที่กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ๒/๙ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓-๕ และ ๐ ๒๔๑๑ ๙๘๗๕-๖
ข้อ…

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพี่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงบประมาณ กำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และสานต่อแนวพระราชดำริ รวมทั้งผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ
จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมพระเกียรติและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านผ่านโครงการต่างๆ ภายในงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล สำนักงาน กปร.
๒๔ ก.พ.๕๕

๑๑๖ ปี ของดีเมืองอ่างทอง ๒๕๕๕”

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “๑๑๖ ปี ของดีเมืองอ่างทอง” ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของดีเมืองอ่างทอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและชื่อเสียงจังหวัดอ่างทองจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เฉลิมฉลองศาลหลักเมืองอ่างทอง และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดของดีเมืองอ่างทอง จากสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงในกลุ่มอาชีพต่างๆ การร้องเพลงการกุศล การประกวดพระเครื่อง การแข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง การประกวดแม่ไม้มวยไทย รวมทั้ง การจัดตลาดนัดธารน้ำใจเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฯลฯ ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๓๖๒ ๐๐๗๑ , ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๔ ก.พ.๕๕

ราชนาวีสโมสร ขอเชิญชวนใช้บริการชั่วโมงสำราญ ๒ มีนาคม นี้

ราชนาวีสโมสร ขอเชิญชวนสมาชิก ข้าราชการกองทัพเรือ และผู้สนใจใช้บริการชั่วโมงสำราญ ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ – ๒๒๐๐ ซึ่งมีบริการพิเศษได้แก่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาทุน จำหน่ายสุราต่างประเทศขายปลีกเป็นแก้ว บริการคาราโอเกะฟรี พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๔๒๙๕ และหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๕๗๗ ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูล ราชนาวีสโมสร
๒๓ ก.พ.๕๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ ใน ๒๔ กุมภาพันธ์ นี้

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๓๐ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศ ๑ กองร้อยและวงดุริยางค์ทหารเรือ แถวต้อนรับ ณ ลานซีเมนต์หน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะวางพานพุ่มพร้อมถวายเครื่องสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระรูปปั้น พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาคารส่วนบัญชาการ ๕ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร จากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบภารกิจ การจัด และการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพเรือ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๓ ก.พ.๕๕

เชิญชวนส่งพระฉายาลักษณ์เพื่อจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เนื่องในมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานพระ ราชานุญาตให้จัดทำหนังสือ “ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช ๒๔๙๕ – ๒๕๕๕” และจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลดังกล่าว
หนังสือประมวลพระราชกรณียกิจฯ นี้ ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจพร้อมพระฉายาลักษณ์ พระราชดำรัส และพระราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ มาประมวลได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะจัดพิมพ์จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด ( ๑ ชุด มี ๑๐ เล่ม) เพื่อเผยแพร่ไปตามห้องสมุด สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วม โดยการส่งภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้บันทึกภาพด้วยตนเอง โดยระบุข้อมูลของภาพ ประกอบด้วย วัน เดือน ปี คำอธิบาย ชื่อผู้บันทึกภาพ หรือหน่วยงานและความประทับใจขณะฉายพระฉายาลักษณ์ แล้วส่งไปที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี …

งานเทศการปั่นเมือง

กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว จัดงาน “เทศกาลปั่นเมือง” ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ภายใต้สโลแกนร่วมลดมลพิษกรุงเทพฯ เป็นพลังปั่นเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ นอกจากจะรณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะทางเลือกและเพื่อสุขภาพแล้ว ยังต้องการสร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิถีเมืองจักรยานกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองโดยเฉพาะคุณภาพอากาศ
ภายในงานมีการแสดงดนตรีแนวใหม่ Acoustic Bicyele บนเวทีประหยัดพลังงาน โดยใช้จักรยานอาศัยแรงปั่นอาสาสมัครปั่นไฟสร้างพลังงานสะอาดเป็นแสงสว่างจากหลอดประหยัดไฟ และฉายวีดิทัศน์การแสดงคอนเสิร์ตด้วยเครื่องดนตรี Acourtic และ Percussion ลดพลังงานไฟฟ้าในการให้เสียง มีกิจกรรมประหยัดพลังงาน เช่น จักรยานออกกำลังปั่นไฟเก็บในแบตเตอรี่ ,จักรยานปั่นน้ำผลไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงจักรยานประเภทต่างๆ บริการปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยจักรยาน และมีการให้บริการสำรวจคุณภาพอากาศใกล้บ้านบนแผนที่ยักษ์
ผู้สนใจร่วมงานต้องปฏิบัติตามกติกาโลกสีเขียวโดยเดินทางด้วยจักรยาน ขนส่งมวลชน หรือ Car Pool พกกระติกน้ำ กล่องข้าว ห่อของ/อาหารในงานทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ เพื่อลดการสร้างขย…

กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

กทม.กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+Earth Hour 2012) ภายใต้แนวคิด I will….if you will” คือ การให้คำมั่นในการลงมือปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือไปจากการปิดไฟ เช่น ฉันจะปลูกต้นไม้ จะเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ฯลฯ โดยจะรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐๓๐-๒๑๓๐ ตามเวลาท้องถิ่นร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก
รูปแบบการจัดกิจกรรมปีนี้ แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย ๑. กิจกรรมแถลงข่าวปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕๓๐ – ๑๖๓๐ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ๒. กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดกิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ไปตามถนนสายสำคัญต่างๆ เช่น ถนนสีลม ถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ และ ๓. กิจกรรมสุดท้าย คือ การปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐๓๐ – ๒๑๓๐ ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ ก.พ.๕๕

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ (ระดับนายพลเรือ)

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้สัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือ “(ระดับนายพลเรือ) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ในการนำเสนอผลงานของกองทัพเรือสู่สาธารณชนให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลเรือ ที่มีโอกาสให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพิ่มความมั่นใจในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดยมีนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนายพลเรือ จำนวน ๓๐ นาย เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมจะมีทั้งการบรรยายภาคทฤษฎี และแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งหมายให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล กวก.
๒๒ ก.พ.๕๕

งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน ภายใต้ชื่อ “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี”ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะฝีมือ ภูมิปัญญาของคนไทย อันมีส่วนให้ขยายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายภายใต้ชื่อ OTOP สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นโซน อาทิ โซนอลังการงานศิลปาชีพและนิทรรศการเทิดไท้องค์มหาราชินี โซนผลิตภัณฑ์ OTOP ๔ ภาค โซน OTOP Select และสินค้าทางวัฒนธรรม เป็นต้น
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๑ ก.พ.๕๕

งานนัดพบแรงงาน

สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ ๒ กรมการจัดหางาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จัดนัดพบแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ตกงาน รวมถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ และต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยได้เชิญนายจ้าง ผู้ประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน และสัมภาษณ์ผู้สมัครงานโดยตรง ทั้ง ๒ แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน แห่งละกว่า ๑๐๐ บริษัท มีตำแหน่งว่างงานทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวมแห่งละกว่า ๕,๐๐๐ อัตรา
ครั้งแรกกำหนดจัดในวันที่ ๒๑ -๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒ จัดในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานนัดพบแรงงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๑๐ ๑๑๘๓ -๔ หรือสายด่วนกรรมการจัดหางาน หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๙๔
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๑ ก.พ.๕๕

โครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน

สมาคมภริยาทหารเรือ จะจัดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รับสมัครบุตร-ธิดา ของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ซึ่งมารดาเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้สมัครต้องเกิดในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง พ.ศ.๒๕๔๔
กิจกรรมในค่ายจัดให้มีกิจกรรมทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และว่ายน้ำ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๙ ภุมภาพันธ์ (ปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวนแล้ว) ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และที่สมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค บริเวณอาคารรับรอง ๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือ www.navy.mi.th/nwa
หลักฐานการรับสมัคร รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ และบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ (ของมารดา)

ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ
๒๑ ก.พ.๕๕

กองทัพเรือจัดกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (ผบ.CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการ

กองทัพเรือจัดกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล Combined Maritime Frces (CMF) ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจประมาณ ๑๒๖ วัน โดยมี พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือ CTF 151 และจะรับหน้าที่ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การปฏิบัติราชการในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองทัพเรือจัดกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (ผบ.CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการในพื้นที่อ่าวเอเดนชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย เนื่องจากมีโจรสลัดปล้นยึดเรือและมีการปะทะต่อสู้กันหลายครั้ง นอกจากนี้ การเข้าร่วมปฏิบัติงานกับ CMF ยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทความเป็นผู้นำทางทหารในเวทีสากล โดยจะบังคับบัญชากำลังทางเรือจากชาติต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด ซึ่งมีผลกระทบต่อเรือสินค้าชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือ…

กระทรวงสาธารณสุข เตือนระวังโรคฉี่หนูออฟฟิศ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิส จะพบในเฉพาะท้องทุ่งนาหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง หนูที่อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือรนหรือสำนักงานต่างๆ ก็เป็นพาหนะของโรคนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในหนู วัว ควาย ดังนั้น อาคารสำนักงานควรทำสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในลักษณะที่ไม่เอื้อต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู เช่น กำจัดอาหารตกค้างไม่ให้เป็นสิ่งดำรงชีพของหนู ทำความสะอาด และจัดเก็บมุมสกปรกหรือมุมอับไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู
โรคฉี่หนูมีระยะฟักตัวโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐ วัน หรืออยู่ในช่วง ๔-๑๙ วัน แต่อาจจะเร็วภายใน ๒ วัน หรือนานถึง ๒๖ วัน อาการของผู้ป่วยที่พบบ่อยได้แก่ ไข้เฉียบพลัน ปวดศรีษะรุนแรง หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง มักปวดที่น่อง โคนขาและกล้ามเนื้อหลัง ตาแดง อาจมีไข้ติดต่อกันหลายวัน สลับกับระยะไข้ลด และมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีผื่นที่เพดานปาก โลหิตจาง มีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุ ตับและไตวาย ดีซ่าน อาจมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ทำให้รู้สึกสันสน เพ้อ ซึม กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ…

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญร่วมฟังเสวนา “รู้ทันน้ำเพื่อบ้านปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สภาวิศวกร สถาปนิกสยาม และสถานีข่าว TNN24 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “รู้ทันน้ำ เพื่อบ้านปลอดภัย” รวมถึงเปิดคลินิกตอบข้อซักถาม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันน้ำท่วม รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันบ้านที่อาจจะเกิดอุทกัยในอนาคต โดยงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๓๐ ณ ห้อง ๑-๑ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๔ ๗๓๐๐ ต่อ ๕๖๐,๗๒๒,๕๓๘


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๗ ก.พ.๕๕

พิธีเปิดการฝึก ทร.๕๕

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ บริเวณลานสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ และแสดงความพร้อมของกำลังกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ จะมีการสาธิตการฝึกประกอบด้วยการปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก การแทรกซึม การโจมตีโฉบฉายสะเทินน้ำสะเทินบกทางอากาศ การยิงสนับสนุนจากกำลังภาคพื้น และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่การรบ โดยการฝึกจะจัดระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
ข้อมูล บก.กอฝ.ทร.๕๕
๑๖ ก.พ.๕๕

กาน จังหวัดเชียงใหม่

งานสรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและโบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีพระดำริให้จัดงาน “สรรค์ศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ครั้งที่ ๒ ขึ้น ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โบราณสถานเวียงท่า ในปีนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีดำริให้จัดกิจกรรมการแข่งขันถ่ายภาพ One Shot Knock Out ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม่ราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ ในประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โบราณสถานเวียงท่ากานเป็นที่รู้จัก ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณสวัตถุ ผ่านการถ่ายภาพ โดยการแข่งขันถ่ายภาพจะจัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘- ๔๑๑๑-๖๖๑๖ และ www.rpst.mobi โดยผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลู…

งานวันวิภาวดี ประจำปี ๒๕๕๕

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ๓๕ ปี ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานวันวิภาวดี ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสดุดีและบำเพ็ญกุศลถวายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ ลานพระรูปจำลอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวิภาวดี รัชนี ทรงเป็นพระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี พระองค์หญิงทรงพระปรีชาสามารถหลายประการโดยเฉพาะทางอักษรศาสตร์ ทรงเขียนเรื่องสำหรับเด็กเมื่อพระชันษาเพียง ๑๔ ปี และทรงใช้นามปากกาว่า “ ว.ณ ประมวญมารค” ทรงนิพนธ์นวนิยายเรื่อง ปริศนา รัตนาวดี เจ้าสาวของอานนท์ ฯลฯ อีกทั้งสารคดีเรื่องตามเสด็จปากีสถาน ต่อมาทรงนิพนธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง พระราชินีนาถวิกตอเลีย คลั่งเพราะรัก ฯลฯ และยังได้ทรงนิพนธ์เรื่องสั้นรวมทั้งบทละครวิทยุด้วย พระองค์หญิงทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคต่าง ๆ ในราชอาณาจักรต…

กองเรือทุ่นระเบิดฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด ๒๐๑๒

กองเรือทุ่นระเบิด จัดกำลังทางเรือ เป็น “หมวดเรือฝึกสงครามทุ่นระเบิด” ประกอบด้วย เรือหลวงบางระจัน เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น จำนวน ๒ ลำ (เรือ ท.๙ เรือ ท.๑๐) ออกปฏิบัติราชการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบนและจังหวัดชลบุรี-จังหวัดระยอง
การจัดกำลังทางเรือในการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกการนำเรือผ่านช่องทางกวาดก่อนการยกพลขึ้นบก การต่อต้านทุ่นระเบิด และการฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิดจากโครงการวิจัยทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและประสบการณ์แก่องค์บุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด และเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีร่วมกันด้านการฝึกแลกเปลี่ยนและหาประสบการณ์ระหว่างหน่วยที่เข้าร่วมฝึก ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ก.พ.๕๕

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ของประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยที่ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมพื้นที่อย่างมาก ตลอดจนข้าราชการของหน่วยจำนวนกว่า ๓๐๐ ราย มีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดังกล่าว กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือข้าราชการดังกล่าว ณ สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟฮิลล์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหรือจะร่วมบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาพุทธมณฑล ชื่อบัญชี กอล์ฟการกุศล กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เลขที่ ๐๗๙ – ๒ – ๒๗๕๕๗ – ๐ และกรุณาสำเนาหลักฐานโอนเงินไปที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๐
ข้อมูล ยศ.ทร.
๑๕ ก.พ.๕๕

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดบวชเณรถวายแม่แห่งแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์พระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และจังหวัดนครปฐม จัดบรรพชาเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ จากจังหวัดต่างๆ เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๑๗ วัน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายความจงรักภักดีด้วยการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบรมราชินูปถัมภ์ของมูลนิธิฯ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ก่อตั้งในโอกาสสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นที่ปรึกษามูลนิธิฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดามาตุ ทรงเป็นประธานมูลนิธิองค์ปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา ๑๗ วัน เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ จากจังหวัดต่างๆ กว่า ๑๐๐ คน ที่บรรพ…

งาน “รักแท้ รักษ์ธรรม นำชีวิต”

สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) กำหนดจัดงาน “รักแท้ รักษ์ธรรม นำชีวิต” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๖๐๐-๑๙๐๐ ณ บริเวณสนามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนหันกลับมารักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในวันแห่งความรัก ด้วยการใช้วิถีกรรมของพุทธศาสนาเป็นเครื่องชักจูงจิตใจไม่ให้หลงผิดตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่สร้างการปนเปื้อนทางวัฒนธรรมอยู่ในปัจจุบันทั้งทางด้านภาษา ศิลปะ จริยธรรมและด้านอื่นๆ
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากพระอธิการ จารยะ อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์ทริภุญไชย จังหวัดลำพูน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ พระอนุตตรสัมโพธิญาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนิทรรศการวันมาฆบูชา ฯลฯ นอกจากนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวจะจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการวัดเคลื่อนที่ให้พุทธศาสนาเข้าหาเยาวชน โดยจะจัดกิจกรรมสนทนาธรรมในสวนสาธารณะและศูนย์รวมเยาวชนในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า๑๔ ก.พ.๕๕

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศปิดอ่าวช่วงฤดูปลาวางไข่

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผย กรมประมงได้ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูที่มีวางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน หรือประกาศปิดอ่าวในพื้นที่ทะเลบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ประมาณ ๒๖,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นเวลา ๓ เดือน
ทั้งนี้ เพื่อให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวน เป็นการบริหารทรัพยากรประมงไว้ใช้อย่างยั่งยืนเป็นช่วงฤดูที่สัตว์น้ำในฝั่งทะเลอ่าวไทย กำลังวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนเกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
สำหรับการประกาศปิดอ่าว ได้ห้ามชาวประมงใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมง ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้แก่เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องอวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวที่ความยาวเรือไม่เกิน ๑๖ เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (ตั้งแต่เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น)
เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ป…

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศปิดอ่าวช่วงฤดูปลาวางไข่

ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผย กรมประมงได้ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฤดูที่มีวางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน หรือประกาศปิดอ่าวในพื้นที่ทะเลบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ประมาณ ๒๖,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นเวลา ๓ เดือน
ทั้งนี้ เพื่อให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวน เป็นการบริหารทรัพยากรประมงไว้ใช้อย่างยั่งยืนเป็นช่วงฤดูที่สัตว์น้ำในฝั่งทะเลอ่าวไทย กำลังวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนเกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
สำหรับการประกาศปิดอ่าว ได้ห้ามชาวประมงใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมง ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้แก่เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องอวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวที่ความยาวเรือไม่เกิน ๑๖ เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน (ตั้งแต่เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น)
เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ป…

เปิดตลาดช่วยแรงงานผู้ประสบภัย

สืบเนื่องจากในช่วงปี ๒๕๕๔ หลายจังหวัดของประเทศไทย ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง มีแรงงานจำนวนมากต้องว่างงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดกิจกรรม “งานเข้า งานหาคน คนหางาน” เพื่อแนะแนวอาชีพ บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศจากกว่า ๕๐ บริษัท การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย สิทธิประโยชน์การคุ้มครองแรงงาน โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ตรวจสุขภาพฟรี บริการสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยมีกำหนดจัดตามสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ
จึงขอเชิญแรงงานที่สนใจร่วมงานได้ตามพื้นที่จัดงานดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๔ ก.พ.๕๕

กรมชลประทานเปิดสายด่วนให้บริการข้อมูลสถานการณ์น้ำ

กรมชลประทาน ได้ร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาน้ำที่ผ่านมา รวมทั้งได้เปิดสายด่วน ๑๔๖๐ เพื่อให้บริการข้อมูลสถานการณ์น้ำแก่ประชาชนทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้งปริมาณความจุทั้งหมด ปริมาตรน้ำโดยรวมในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำที่สำคัญ ลำน้ำสาขา ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ปิง วัง ยม น่าน ชี มูล แม่กลอง จันทบุรี ไปจนภาคใต้ฝั่งตะวันออก แม่น้ำปัตตานี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยประชาชนจะได้รับทราบระดับตลิ่งและระดับน้ำในปัจจุบัน ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน ซึ่งหากมีข้อสงสัยจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายสถานการณ์น้ำ ให้อย่างชัดเจนและผู้ที่ต้องการรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ ยังสามารถใช้อินเตอร์เนต โดยเข้าไปที่ www.facebook.com/raorukcholpratan และ twitter:pr_rid
ข้อมูล นสพ. แนวหน้า
๑๓ ก.พ. ๕๕

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จะจัดสร้างศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ซึ่งศาสนสถานดังกล่าวจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ในส่วนของพุทธสถานนั้นได้มีการสร้างพระประธาน “พระพุทธชัยมงคล มหาชนอภิปูชนีย์” โดยมีพิธีเททองหล่อพระประธาน ฯ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณมณฑลพิธี ( ตรงข้ามกองบังคับการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ) มีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธาน กำหนดการประกอบด้วย
เวลา ๐๗๒๙ - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานฝ่ายฆารวาสเดินทางถึงบริเวณพิธี
- คณะพราหมณ์ประกอบพีธีบวงสรวงเทพยดา
เวลา ๐๙๐๙ - พิธีสงฆ์
เวลา ๐๙๔๙ - พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาสนสถาน
เวลา ๑๐๔๙ - เสร็จพิธี
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถไปร่วมพิธีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นย
๑๓ ก.พ. ๕๕

สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมประกวดกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี ๒๕๕๕

เนื่องในปี ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรมสรรหา กุลบุตร – กุลธิดากาชาด เป็นกิจกรรมพิเศษในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ โดยเปิดรับสมัครเยาวชนชาย - หญิง อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี มีคุณสมบัติ “ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้” เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ผู้ที่ได้รับตำแหน่งกุลบุตร - กุลธิดาจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ที่จะจัดระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สวนอัมพร
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวดกุลบุตร – กุลธิดา เป็นเยาวชนไทย ทั้งชาย หญิง อายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๗ ) กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษา มีคุณสมบัติ “ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้” มีใจรักในการเป็นจิตอาสาทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม มีความพร้อมในการทำภารกิจด้านสาธารณกุศลร่วมกับสภากาชาดไทย มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายแ…

โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ส.ภ.ท.) ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ภายใต้แนวคิด “เพื่อประโยชน์สุข” และภาพถ่ายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม ๖ รางวัล
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่รักการถ่ายภาพทั้งช่างภาพมืออาชีพ และสมัครเล่น ได้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับแนวคิด “เพื่อประโยชน์สุข” นั้นมีที่มาจากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
รางวัล ๖ รางวัล ประกอบด้วย ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ , ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา…

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล

กองทัพเรือ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) ( Master of Science Program in Maritime Administration ) แบ่งเป็น ๓ แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการขนส่งทางทะเล แขนงวิชาทรัพยากรทางทะเล และ แขนงวิชาความมั่นคงทางทะเล โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ๒ ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคต้นและภาคปลาย
ทั้งนี้ในภาคต้นของปีการศึกษา ๒๕๕๕ กองทัพเรือได้อนุมัติหลักสูตรและสาขาวิชาดังกล่าว จำนวน ๖ ทุน โดยผู้เข้าศึกษาในส่วนของกองทัพเรือที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือหรือหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ไม่เกิน ๕ ปี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๓๕๑๖
ข้อมูล ยศ.ทร.
๑๐ ก.พ. ๕๕

การจัดสร้างพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช

ตามที่กรุงเทพมหานคร จัดสร้างพระพุทธพรรณีศรีไภสัชเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา และนำรายได้สมทบทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนนั้น
บัดนี้ได้กำหนดวันประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘๐๐ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั้งนิมนต์เกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๘ รูป ร่วมประกอบพิธีด้วย
กรุงเทพมหานคร จึงขยายเวลาการรับบริจาคเงินและสั่งจองพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่ง กทม. ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ประชาชนที่มีจิตศรัทธาสั่งจองติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. ( เสาชิงช้า ) สำนักงานเขต ๕๐ เขต และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ๙ แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน กทม. ๑๕๕๕ หรือโทร ๐ – ๒๒๒๔ – ๒๙๔๗ , ๐๘๘ – ๑๘๙๓๘๐๗ , ๐๘๓ – ๕๔๙๙๔๔๘ และเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๐ ก.พ.…

กรมประมงปิดอ่าวไทยฤดูวางไข่ ๓ เดือน

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย ๓ เดือน ช่วงฤดูวางไข่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กรมประมงแจ้งว่า ด้วยขณะนี้เป็นช่วงฤดูที่สัตว์น้ำในฝั่งทะเลอ่าวไทย กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อนเกิดขึ้นจำนวนมาก กรมประมงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำเหล่านี้เอาไว้ เพราะปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย จึงได้กำหนดให้มีการใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (ปิดอ่าวฝั่งทะเลอ่าวไทย) เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ของทุกปี ห้ามชาวประมงใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำประมงในช่วงเวลาดังกล่าว ในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จสามารถรักษาประชากรสัตว์น้ำให้คงความสมดุลได้
สำหรับปีนี้ กรมประมงจะประกอบพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมทั้งปล่อยขบวนเรือตรวจประมงทะเล ออกปฏิบั…

เชิญชมนิทรรศการประมวลผลงานย้อนหลังการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง “ทศวรรษที่ ๓ จิตรกรรมบัวหลวง”

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการประมวลผลงานย้อนหลัง การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง “ทศวรรษที่ ๓ จิตรกรรมบัวหลวง” ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐- ๑๙๐๐ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเปิดให้ชมทุกวันยกเว้นวันพุธ
ขอเชิญพบกับผลงานของศิลปิน ๖๘ ท่านที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๒๑ – ครั้งที่ ๓๐ ในช่วง พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๕๑ จัดแสดงคู่กับผลงานใหม่ที่ศิลปินคัดสรรมาแสดง รวมจำนวน ๑๔๒ ชิ้น การนำมาจัดแสงอีกครั้ง จะเป็นการเชิดชูศิลปินบัวหลวง และสะท้อนแนวคิดในยุคต่างๆ ดูการพัฒนาก้าวหน้าของเทคนิคของศิลปินที่น่าสนใจ
จึงขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๙ ก.พ.๕๕

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาที่รับสมัคร และตำแหน่งบรรจุดังนี้
- คุณวุฒิแพทยศาสตร์บัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก บรรจุในตำแหน่งแพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และไม่มีภาระการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญากับทางราชการหรือไม่มีภาระทางราชการทหาร มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ในวันสมัครเข้ารับราชการ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
หลักฐานกา…

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดโครงการบริการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยตนเอง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการบริการประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้จัดให้มีคลินิกประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยได้พัฒนาวิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวางระบบการคัดกรองโรคมะเร็งให้เหมาะสมกับอายุและสภาพความเสี่ยงของแต่ละบุคคลมาเป็นเวลากว่า ๓ ปี และได้จัดให้มีบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ในเว็บไซต์ www.thaicancerrisk.com เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไป การประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ละบุคคลสามารถทำด้วยตนเองได้ที่บ้านและจากข้อมูลที่ใช้ในการประมวลวิเคราะห์ จะสามารถบอกระดับความเสี่ยงของบุคคลนั้นได้
โครงการนี้จัดให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถนำระบบการประเมินที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาษาไทย ไปทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง และทราบผลด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมไปกับการให้คำแนะ…

งานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๕

สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือจากคณะภริยาทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๕ (The 45th Diplomatic Red Cross Bazaar 2012) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำหรับกิจกรรมในงาน นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่มีชื่อเสียงจากสถานทูตประเทศต่างๆ แล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ การจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต การจำหน่ายของที่ระลึกสภากาชาดไทย รวมทั้งกิจกรรมบนเวที เป็นต้น
จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล สภากาชาดไทย
๘ ก.พ.๕๕
กองทัพเรือ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๔
กองทัพเรือ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๔ (The 2011 King’s Cup Kbank Dragon Boat Championship) พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. โดยมี พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุล นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
การแข่งขันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อส่งเสริมพัฒนากีฬาประเภทเรือพายให้ก้าวหน้าสู่ระ…

ศูนย์ต่อต้านยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการสร้างแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต่อต้านภัยยาเสพติดพื้นที่เกาะล้าน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐

ฝ่ายป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูศูนย์ต่อต้านยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมสร้างแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต่อต้านภัยยาเสพติดพื้นที่เกาะล้าน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ (บ้านเกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานฯ
กิจกรรมการสร้างแกนนำเยาวชนเข้มแข็งต่อต้านภัยยาเสพติด พื้นที่เกาะล้านที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการรวมกลุ่มกันเล่นกีฬา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “โทษภัยและการปฏิบัติตัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด” แบ่งกลุ่มทำ workshop และแถลงผลและการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๗ ก.พ.๕๕

คพท.จัดตั้งศูนย์ติดต่อการมีงานทำแก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ (คพท.) ได้ผลิตทหารกองประจำการให้มีฝีมือมาตรฐานในสาขาอาชีพต่างๆ และได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงานเป็นจำนวนมาก สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการไปแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมามีสถานประกอบการ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ประสงค์จะรับบุคลากรเข้าทำงาน โดยได้ติดต่อผ่านมาทาง คพท. ให้กับทหารที่ใกล้ปลดประจำการ เพื่อแจ้งตำแหน่งว่างและรับเข้าทำงานตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การหาตำแหน่งงานให้กับทหารที่ใกล้ปลดประจำการและปลดประจำการไปแล้วให้มีงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม คพท. จึงได้จัดตั้งศูนย์ติดต่อการมีงานทำ (Call center) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางระหว่างทหารกองประจำการของกองทัพเรือกับผู้ประกอบการ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๐๒๐ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๙๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๘๐๑

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๗ ก.พ.๕๕

กรมอู่ทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หลักสูตรการศึกษา ๓ ปี ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาต่างๆ คือ สาขาช่างต่อเรือ ช่างการอู่เรือ ช่างเครื่องกลโรงงานเรือ และช่างไฟฟ้าเรือ
คุณสมบัติผู้สมัคร ฯ มีดังนี้
- เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี นับอายุตาม พรบ.รับราชการทหาร มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง ๑๘-๓๐ ปี ไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดเนื่องจากกระทำความผิดไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
- มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันตามที่ทางราชการกำหนด
- ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติและพันธกรณีที่ทางราชกำหนด
- ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติและพันธกรณีที่ทางราชกา…

โครงการ “สัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง Bangkok Sister Cities Week 2012 : urban Rehabilitation & Renew”

กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการ " Bangkok Sister Cities Week 2012 : Urban Rehabilitation & Renew” ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ ณ อุทยานสวนเบญจสิริ เขตคลองเตย
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองอื่นๆ ทั่วโลก อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติของเมืองต่างๆ อาทิ การวางผังเมือง การปกครอง การจราจร สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาเยาวชน กีฬา สุขภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา และการท่องเที่ยวเป็นต้น
ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ลงนามสร้างความสัมพันธ์ “เมืองพี่เมืองน้อง” กับเมืองต่างๆ ๑๘ เมือง ใน ๑๓ ประเทศทั่วโลกได้แก่ วอชิงตัน ดี.ซี. (สหรัฐอเมริกา) , ปักกิ่ง (จีน) ,บูดาเปสต์ (ฮังการี) บริสเบน (ออสเตรเลีย) ,มอสโก (รัสเซีย) , เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (รัสเซีย) , มะนิลา (ฟิลิปปินส์) , จาการ์ต้า (อินโดนีเซีย) ,ฮานอย (เวียดนาม), เวียงจันทร์ (ลาว) , อัสตานา (คาซัคสถาน) , ฟูกูโอกะ (ญี่ปุ่น) , กรุงโซล (เกากลี) ,กวางโจว (จีน) , ปูซาน (เกาหลี) , ฉงชิง จีน,แต้จิ๋ว (จีน) ,โลซานน์ (สว…

งานแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กองทัพเรือ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันฯ พร้อมพระราชทานรางวัลด้วย
โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนการจัดงานประกอบด้วย การจัดเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๙๙๔ ๑ ลำ และเรือ ต. ๙๙๖ ๑ ลำ จอดบริเวณเส้นชัยและประดับไฟร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ การวางทุ่นทำลู่ในสนามแข่งขัน การรักษาความปลอดภัย การจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ การจัดแสดงดนตรี การจุดพลุในพ…

คอนเสิร์ต “เพลงรักในส่วน” ณ พระราชวังพญาไท

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดกิจกรรม “เพลงรักในสวน” คอนเสิร์ตที่จะนำเสนอบทเพลงแห่งความรักอันหลากหลาย ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอวลด้วยความสุขและความรื่นรมย์ของธรรมชาติภายในพระราชวังพญาไททุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ เริ่มวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บรรเลงโดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บรรเลงโดย วงดนตรีกาญจนะผลิน วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บรรเลงโดย วงดนตรีไทยจากชมรมดนตรีและนาฏศิลป์วังพญาไท ในความอุปถัมภ์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บรรเลงโดย วงดนตรีแจ๊สของครูณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บรรเลงโดย วงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารอากาศ
คอนเสิร์ต “เพลงรักในส่วน” ณ พระราชวังพญาไท บัตรราคาที่นั่งละ ๑๐๐ บาท ผู้สนใจเข้าชมสอบถามข้อมูลและซื้อบัตรได้ที่ชมรมคนรักวัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๗๓๒ ในวัน และ เวลาราชการ
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๖ ก.พ.๕๕

เริ่มโครงการนำร่องในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของข้าราชการ

คณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ดำเนินการโครงการเราขออาสา “ซ่อมแซมบ้านเบื้องต้น” โดยจะเริ่มโครงการนำร่องในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของข้าราชการกองทัพเรือ (บ้านเอื้ออาทร) พุทธมณฑลสาย ๔ ก่อน โดยบริษัทฯ และกรมช่างโยธาทหารเรือ จะจัดทีมงานลงไปสำรวจเพื่อวางแผนการซ่อมบ้านไปดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการจัดหาและสนับสนุนวัสดุสำหรับการซ่อมทำ
สำหรับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เสนอเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อื่นๆ นั้น บริษัทฯ และคณะทำงานฯ จะดำเนินการสำรวจ วางแผน และซ่อมทำเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ประสบอุทกภัยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบด้วยที่อยู่ของบ้านพักอาศัยและเบอร์โทรศัพท์มือถือให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทราบด้วย

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ ก.พ.๕๕

กองทัพเรือจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๒๓๐-๑๕๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ โดยมีทุนการศึกษา ๑๐๐ ทุนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ มีสติและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี สามารถปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจ ศึกษาธรรมะและน้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน


ข้อมูล กวก.ฯ
๒ ก.พ.๕๕

กองทัพเรือจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๒๓๐-๑๕๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ โดยมีทุนการศึกษา ๑๐๐ ทุนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ มีสติและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี สามารถปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจ ศึกษาธรรมะและน้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน


ข้อมูล กวก.ฯ
๒ ก.พ.๕๕

กองทัพเรือจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๒๓๐-๑๕๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ โดยมีทุนการศึกษา ๑๐๐ ทุนทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมกับบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ มีสติและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมานับว่าได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี สามารถปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจ ศึกษาธรรมะและน้อมนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน


ข้อมูล กวก.ฯ
๒ ก.พ.๕๕

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพเรือ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ซึ่งมีการดำเนินงาน ๕ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ และรับทราบแผนแม่บท อพ.สธ.-ทร. ระยะ ๕ ปี ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง อพ.สธ. ดำเนินการขอพระราชทาน พระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔ นับว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีการลาดตระเวนพื้นที่ทางบก ทา…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริกองทัพเรือ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ซึ่งมีการดำเนินงาน ๕ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ กองทัพเรือ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ และรับทราบแผนแม่บท อพ.สธ.-ทร. ระยะ ๕ ปี ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง อพ.สธ. ดำเนินการขอพระราชทาน พระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔ นับว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีการลาดตระเวนพื้นที่ทางบก ทา…

การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๒

การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ ๑๒
กองทัพเรือ ร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยใช้พื้นที่ฝึกบริเวณจังหวัดลพบุรี สุโขทัย นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และอ่าวไทย
การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ แสวงหาหลักนิยมและยุทธวิธีใหม่ ๆ มาพัฒนาการฝึกและการปฏิบัติของหน่วย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ๗ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย การฝึกประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ เป็นการฝึกโดยการวิเคราะห์ภารกิจของกองกำลังผสมนานาชาติที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในการใช้กำลังทางเรือ และอากาศนาวีปฏิบัติการให้เกิดสันติภาพ การฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล เป็นการฝึกปฏิบัติการทางเรือในสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือและอากาศยาน การปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด การปฏิบัติการพิเศษทางเรือ การโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกผสม และการปฏิบัติการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหาร่วมกับกองกองกำลังนาวิกโยธินผสม…

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กำหนดจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ใน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม และพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเรือตรี สุธีพงศ์ แก้วทับ เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธาน ฯ
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ ๕๗ ปีของการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของกอง…