Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2019

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔

กรมสวัสดิการทหารเรือ จะดำเนินการให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดใน ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับกำลังพลที่เคยไปปฏิบัติราชการในการป้องกันประเทศหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิทำบัตรฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๕๑๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อองศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยตนเอง จึงขอแจ้งการปฏิบัติ ดังนี้ **  ผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอคำแนะนำและยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวฯ ได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๕๓๒๘๐ ได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป           ** ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี           **  ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ท…

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ตามที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ตามมติคณะรัฐมนตรี ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์พิจารณาขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ นั้น การดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ออกจากราชการใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) ตามมติ          คณะรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงกลาโหม ดังนั้น เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบหนี้สิน และข้อผูกพันกับทางราชการ รวมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารประกอบการขอพระราชทานยศสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นยศ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสิทธิประโยชน์รวมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อ “โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” (http://www.person.navy.mi.th) ทั้งนี้กรณีมีข้าราชการประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ให…

ขอเชิญชวนสมัครเรียนออนไลน์ ๗ วิชา KMITL MOOC

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.) ร่วมกับ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเรียนออนไลน์จำนวน ๗ รายวิชาใหม่ KMITL MOOC จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรวิชาดังกล่าวสามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้รับประกาศนียบัตรทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยคณาจารย์และทีมงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกอบด้วย ๗ รายวิชาดังนี้         ** รายวิชา KMITL008 การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)          ** รายวิชา KMITL009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ (Creative Photography)         ** รายวิชา KMITL010 การผลิตหนังสั้น (Short Film Production)         ** รายวิชา KMITL011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)         **  รายวิชา KMITL012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน (Algal Cultivation)         **  รายวิชา KMITL013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม (Pet Management)         **  รายวิชา KMITL014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based …