Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2008

โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ

ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ โดยใช้หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตของภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้อนุมัติในปี ๒๕๔๗ มีปี ๒ แผนการศึกษา ได้แก่ แผน ก มีวิทยานิพนธ์ แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญา บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) ชื่อภาษาอังกฤษ MASTER OF ACCOUNTANCY (M.Acc.) หลักสูตรเป็นระบบไตรภาค ปีละ ๓ ภาคการศึกษาเป็นระยะเวลา ๒ ปี
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถศึกษาได้ในหลักสูตร แผน ก ส่วนผู้ที่จะเลือกศึกษาในหลักสูตร แผน ข จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย ๒ ปี
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท การบัญชี …

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ “บูชาคุณ ๘๑ พระชันษามหาราชันย์”

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ “บูชาคุณ ๘๑ พระชันษามหาราชันย์”

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือขอเชิญร่วมทำบุญปีใหม่ “บูชาคุณ ๘๑ พระชันษามหาราชันย์” และทอดผ้าป่าร่วมสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๖.๐๐
กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น เพื่อพัฒนาการให้การรักษาและการสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างแต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงานบูชาคุณแผ่นดิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงแก้ว บัญชีเลขที่ ๐๔๐ – ๒ – ๒๔๗๖๑ – ๓ สอบถามรายละเอียดและจองโรงทานได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๖ ๔๓๙๙

ตำรวจน้ำ ตำรวจทางหลวงเตรียมพร้อมป้องกันอาชญากรรมและการจราจรช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมป้องกันอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ให้ประชาชนระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒
ด้านตำรวจน้ำได้จัดกำลังตำรวจน้ำกว่า ๗๐๐ นาย เรือตรวจการณ์กว่า ๑๑๐ ลำ ประจำอยู่ตามท่าเทียบเรือ และตามเกาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนหมายเลข ๑๑๙๖
ขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สายตรวจเดินเท้า สายตรวจจักรยานและสายตรวจรถยนต์ออกตระเวนให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศทุกสาขา คอยให้ความสะดวกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวต้องการทราบ โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน หมายเลข ๑๑๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ส่วนตำรวจทางหลวงได้วางมาตรการดูแลประชาชนไว้ ๒ ส่วน คือ ด้านการอำนวยการจราจร โดยจัดช่องทางเสริมและแนะนำเส้นทางลัดให้กับผู้ใช้ถนนในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น หรือตามเส้นทางที่กำลังมีการซ่…

งานจำหน่ายสินค้าราคาถูก

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าราคาถูก ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ บริเวณสนามฟุตบอล ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
การจำหน่ายสินค้าราคาถูก เป็นการช่วยเหลือข้าราชการและประชาชนในเรื่องค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดเจ้าหน้าที่และสถานที่จอดรถ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล ฐท.กท.
๒๔ ธ.ค.๕๑

ตำรับอาหาร เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิมพ์ตำรับอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เล่ม ๑ และเล่ม ๒ วางตลาดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป จำหน่ายราคาเล่มละ ๙๙ บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ภายในเล่ม ประกอบด้วย ตำรับอาหารประทานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานตำรับอาหารที่ทรงคิดค้นสูตรส่วนพระองค์ พร้อมพระฉายาลักษณ์ของทั้ง ๒ พระองค์ ขณะทรงประกอบอาหารที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงกล่าวไว้ในพระนิพนธ์คำนำว่า “การทำครัวกับแม่ก็สนุกดี และดูท่านจะทรงโปรดการทำครัวมิเสื่อมคลาย นับเป็นลาภ (ปาก) แก่ลูกโดยแท้” นอกจากนี้ ยังมีสูตรอาหารของ ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ (หมึกแดง) ที่คิดสูตรอาหารจากพืชผักสวนครัวในโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำง่ายและดีต่อสุขภาพ จัดพิมพ์เป็นหนังสือขนาดพกพา ๑๔.๕๐x๒๑.๐๐ ซม. สี่สีสวยงาม
ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๕๘๓-๔ ๐ ๒๒๕…

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กองทัพเรือ สนับสนุนจังหวัดระยองในการจัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดระยอง ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑- ๓ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายถึงวันที่ระลึกที่พระยาวชิรปราการปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔” ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปเรียกพระนามว่า “พระเจ้าตากสิน” เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๑ และสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราชอิสรภาพตราบเท่าทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยต่างยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ท่านว่า “มหาราช” และทุกวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี จังหวัดระยองและหน่วยงานต่างๆ จะจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนการออกร้านยิงปืนและการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๒๔ ธ.ค.๕๑

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๖ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๖ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ และ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๐๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กองทัพเรือได้จัดให้มีการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งแรกในปี ๒๕๐๔ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ แนวเพลงคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่คนทั่วไปด้วย โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตได้จัดขึ้นเป็นประจำ ทุกปี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย รวมทั้งข้าราชการกองทัพเรือในการจัดงานและร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
และในปีนี้ กองทัพเรือ ก็ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตไว้แล้วอย่างเต็มที่ …

เตรียมจัดงานรำลึกสึนามิครบรอบ ๔ ปี ที่เกาะพีพี

จังหวัดกระบี่ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานรำลึกเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มจังหวัดกระบี่ ครบรอบ ๔ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ลานกีฬา โรงแรมคาบานา เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ชมนิทรรศการจากหน่วยงานโยธาธิการเรื่องเส้นทางหนีภัย โรงเรียนบ้านเกาะพีพี เรื่องประวัติทั่วไปของเกาะพีพี ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยว เกาะพีพี เรื่องการท่องเที่ยวเกาะพีพีนอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และจีนเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ และการแข่งขันกีฬากู้ชีพ กู้ภัย และการแข่งขันไตรกีฬา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานรำลึกสึนามิ กรุณาแต่งกายเสื้อสีขาว กางเกงดำ (ชุดดำไว้ทุกข์) เพื่อรำลึกแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๓ ธ.ค.๕๑

โครงการพลิกฟื้นธนาคารถวายไถนาตามพระราชดำริ

สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร กำหนดเปิดงานไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (ถั่วพร้า) ในโครงการพลิกฟื้นโครงการธนาคารถวายไถนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตร ตำบลนาม่วง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แรงงานกระบือนำร่องการรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้ชาวนาไทยหันกลับมาใช้แรงงานกระบือเพื่อไถนาเพื่อการเกษตร ทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของภูมิปัญญาไทย เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเชิงระบบ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวได้อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยในการปรับปรุงดิน ลดการใช้สารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์แก้ปัญหาโลกร้อน และเกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชน ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีการลงแขกทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีความห่วงใยชาวนาไทย ซึ่งประสบปัญหาความยากจน ภายในงานมีนิทรรศการหลากหลายจากหน่วยต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การมอบสัญญายืมกระบือให้…

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันนี้ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑) พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พลเรือตรี อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม เขตหนองคาย เขตอุบลราชธานี และหัวหน้าสถานีเรือ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยในพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมทั้งให้โอวาทและอวยพรปีใหม่เพื่อบำรุงขวัญแก่กำลังพลในพื้นที่ดังกล่าว
การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ส่งผลให้การปฏิบัติงานโดยรวมของกองทัพเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และไว้วางใจจากหน่วยงาน …

ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน

กรุงเทพมหานคร จัดสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนให้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำที่ได้มาตรฐานสำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาทางน้ำให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ฝึกซ้อมและแข่งขัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาความเป็นเลิศ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่แหล่งพักผ่อน และศูนย์กีฬาให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
กีฬาทางน้ำมี ๘ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เรือใบ วินด์เซิร์ฟ เรือ ๕ ฝีพาย เรือคยัคและเรือกรรเชียง บาสเกตบอล ฟุตบอลและเซปักตะกร้อ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๘๓๐ โดยผู้มีอายุ ๕ – ๑๘ ปี เสียค่าสมัครสมาชิก ๔๐ บาท/ปี
จึงขอเชิญเด็ก เยาวชนและผู้สนใจกีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๔๓ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และสามารถถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๘-๐๒๓๖

ข้อมูล กทม.
๒๒ ธ.ค.๕๑

สายด่วนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว สุขภาพจิต ยาเสพติด สามารถปรึกษาปัญหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๔๕ -๔๖ ในวัน เวลา ราชการ
สภาพสังคม เศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัญหาจากครอบครัว ยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเปิดสายด่วนให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ขึ้น โดยจะมีบุคลากรคอยให้คำปรึกษาประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาจากสภาสังคมสงเคราะห์จากภาครัฐและเอกชน พร้อมให้คำปรึกษาบรรเทาความทุกข์ จึงขอเชิญผู้มีปัญหาต่างๆ ใช้บริการสายด่วนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ตามหมายเลขดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๒ ธ.ค.๕๑

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดงาน Ko Chang Countdown and Seafood Festival 2009

กองทัพเรือสนับสนุนจังหวัดตราด ในการจัดงาน Ko Chang Countdown and Seafood Festival 2009 ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณหน้าหาดทรายขาว เกาะช้าง โดยกองทัพเรือจัด เรือหลวงประดับไฟ จำนวน ๒ ลำ ทอดสมอบริเวณหน้าหาดทรายขาว เกาะช้าง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าหาดทรายขาวในระหว่างการแข่งขันเรือพายคยัค
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยภายในงานจะมีกิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้ำ การประกวดทำอาหาร และการแสดงบนเวที
ผู้สนใจสามารถร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ในงานดังกล่าว

ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๒ ธ.ค.๕๑

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้า

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๗๐๐-๐๙๐๐ ณ พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๑ เป็นวันที่พระยาวชิรปราการ ซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกพระนามว่า พระเจ้าตากสิน ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ และเป็นวันที่สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ปวงชนชาวไทยต่างร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราช อิสรภาพตราบจนทุกวันนี้ โดยมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมทั้งในวันนี้จะอนุญาตให้ประชาชนเข้าชมพระราชวังเดิม เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์รักษาไว้เป็นอย่างดี ระหว่างเวลา ๐๙๓๐-๑๕๐๐
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามวัน เวลา แ…

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ ถือว่าวันที่ ๑๙ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย สืบเนื่องมาจากสมัยโบราณยังไม่มีกองทัพประจำการเช่นปัจจุบัน เมื่อมีศึกสงครามก็จะระดมกำลังเข้าเป็นทหารตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จราชการทัพก็จะปลดปล่อยทหารให้กลับไปทำมาหากินตามเดิม ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๔ เริ่มมีเรือกลไฟใช้ในราชการก็มีกรมเรือกลไฟเกิดขึ้น ในต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กำลังฝ่ายทหารเรือแบ่งออกเป็น ๒ หน่วย คือ กรมอรสุมพล และกรมเรือพระที่นั่งเวสาตรี ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๓๐ ได้มีประกาศจัดการทหารให้รวมกันเป็นกรมทหารเรือ โดยขึ้นอยู่ในกรมยุทธนาธิการ ในปี พ.ศ.๒๔๓๔ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แยกกรมทหารเรือออกจากกรมยุทธนาธิการมาปกครองโดยอิสระ ขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๖๖ ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมเฉพาะเรือรบขึ้นมาใหม่เรียกว่า กองทัพเรือ ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๕ หน่วยนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองเรือรบ และในที่สุดเป็นกองเรือยุทธการตราบเท่าทุกวันนี้
กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ มีหน้าที่จัดเตรียมกำลังทางเรือ และกำลังทา…

สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมใจกันรวมพลังอีกครั้ง เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าใน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีสิ่งที่ควรรู้ในการเลือกตั้งดังนี้
- อายุ ๑๘ ปี มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็นครั้งแรก แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเกิดก่อนวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๔ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑)
- ตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐ ของวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ จนถึงเที่ยงคืนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ห้ามขาย ห้ามแจก ห้ามจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตกรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ๖ เดือน หรือปรับ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าทุกคนเลือกพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ทั่วกรุงเทพฯ
- หลักฐานในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถ หรือหนังสือเดินทางก็ได้เช่นกัน
- อย่าลืม ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ หากชื่อ-สกุล ตกหล่นไม่ถูกต้อง หรือมีรายชื่อผู้อื่นแฝงโดยมิได้รับอนุญาตให้แจ้งเพิ่มชื่อ…

ไดอะรี่กำลังใจ ๒๕๕๒/๒๐๐๙

ในช่วงเทศกาลส่งความสุขปีใหม่นี้ ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจให้ผู้คนในสังคมด้วยไดอะรี่กำลังใจ๒๕๕๒/๒๐๐๙ เป็นไดอะรี่สองภาษาโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยคือกลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มผู้ต้องขังเด็ก กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ภายในเล่มประกอบด้วย พระฉายาลักษณ์ และพระนิพนธ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ประทานคำขวัญและกำลังใจในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังได้ประทานแนวคิดในการจัดทำเนื้อหาไดอะรี่โดยการนำบทบันทึกมุมมองต่อชีวิตและสังคมของเยาวชนบ้าน กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานพินิจหรือสถานที่ควบคุมวัยรุ่นชาย มาร้อยเรียง พร้อมทั้งมีพระดำริว่า กิจกรรมต่างๆ จากโครงการกำลังใจน่าจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ตระหนักว่า ยังมีผู้เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยพวกเขาให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการกลับเข้าสู่สังคมได้ และกำลังใจจากสังคมรอบข้างนี่เอง ที่จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อน และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชาก…

ธอส.ปรับเกณฑ์ให้ผู้ประกันตนทุกระดับรายได้ ใช้สิทธิ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำคงที่ ๓ ปี ๔.๕๐%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปรับหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโดยขยายสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนทุกระดับรายได้(จากเดิมกำหนดรายได้ผู้กู้ต้องไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท) สามารถขอสินเชื่อในโครงการบ้านมิตรภาพ สปส. ธอส. เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ซ่อมแซม ไถ่ถอน ได้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ๓ ปี ๔.๕๐% หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีนโยบายในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงได้ปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อดังกล่าว นับเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความแข็งแกร่งด้านครอบครัวให้แก่ผู้ประกันตน ในการมีบ้านเป็นของตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๙๐๐๐
ข้อมูล ธอส.
๑๘ ธ.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยทางอากาศในงานรำลึกสึนามิถล่มครบรอบ ๔ ปี

ทัพเรือภาคที่ ๓ ส่งเฮลิคอปเตอร์ ๒ ลำ ร่วมซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยทางอากาศในงานรำลึกสึนามิถล่มครบรอบ ๔ ปี หลังเหตุการณ์สึนามิถล่มเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเสียชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ได้รับความเสียหายในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นได้จัดให้มีงานรำลึกเหตุการณ์สึนามิถล่มขึ้นเป็นประจำทุกปี
สำหรับในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อรำลึกเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการให้แก่หน่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน การซ้อมแผนสึนามิในห้องบังคับการ และการฝึกซ้อมอพยพลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน
การซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยทางอากาศถือเป็นการซ้อมครั้งแรกตั้งแต่มีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้น ซึ่งจะใช้บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นสถานที่ในการซ้อมในวันที่ ๒๓ ธันวาคม นี้ โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๒ …

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ

กองทัพเรือ สนับสนุนจังหวัดชุมพร ในการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๑ ณ บริเวณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ เขตเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม
๒๕๕๑
จังหวัดชุมพรจัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตืและหารายได้สมทบทุนกาชาดจังหวัดชุมพร รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร โดยกองทัพเรือ ได้สนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ประกอบด้วย การจัดเรือหลวงทอดสมอบริเวณหน้าหาดทรายรีพร้อมประดับไฟ จัดทหารกองเกียรติยศ ๑ หมู่ยิง พรต้อมกระสุน เพื่อยิงถวายสักการะ จัดกำลังพลร่วมเดินเทิดพระเกียรติ จัดวงโยธวาทติ บรรเลงนำขบวนเดินเทิดพระเกียรติ รวมทั้งจัดนิทรรศการพระประวัติและพระกรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ

ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๑๖ ธ.ค.๕๑

การแสดงดนตรีในสวนครั้งที่๑/๒๕๕๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดกิจกรรมบรรเลงดนตรีในสวน ครั้งที่๑/๒๕๕๒ โดยวงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๗๐๐ – ๑๘๓๐ ณ ศาลานันทอุทยาน
ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรเลงเพลง ๔ ช่วง ประกอบด้วย
ช่วงที่ ๑ บทเพลงเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คือเพลงเดินหน้า เพลงดอกประดู่ และเพลงดาบของชาติ
ช่วงที่ ๒ เพลงที่จะใช้บรรเลงในงานกาชาดคอนเสิร์ต ประจำปี ๒๕๕๒ จำนวน ๓ เพลง
ช่วงที่ ๓ บทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน ๓ เพลง คือ เพลงยิ้มสู้ เพลงแว่ว และเพลง O sole mi O
ช่วงที่ ๔ เพลงทหารเรือจำนวน ๔ เพลง คือ เพลงรักกันไว้เถิด เพลงทหารพระนเรศวร เพลงถามคนไทย และเพลงน้ำทิพย์แห่งดวงตะวัน
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการแสดงดนตรีในสวนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


ข้อมูล ฐท.กท.
๑๗ ธ.ค.๕๑

งานคล้ายวันประสูติองค์บิดาของทหารเรือไทย

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งร่วมกับชาวปากน้ำประแส จัดงานวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งเป็นการหารายได้ในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และทะนุบำรุงศาล
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงได้กำหนดให้มีพิธีบวงสรวง และพิธีถวายเครื่องสักการะ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๙ โดยมี นาวาเอก นฤพล เกิดนาค ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธี และตลอดช่วงของการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ จะมีตลาดนัดจำหน่ายสินค้านานาชนิด และในเวลา ๑๙๐๐ – ๒๔๐๐ ของทุกวัน จะมีมหรสพสมโภช ประกอบด้วยละครชาตรี ลิเก และภาพยนตร์

งานมหกรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและสมาคม/ชมรมสัตว์เลี้ยงกว่า ๓๐ องค์กร จัดงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ขึ้น ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรม โรสการ์เด้น รีเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
งานนี้นับเป็นงานระดับประเทศที่รวบรวม การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากชนิดที่สุดไว้ในงานเดียว ได้แก่ สุนัข แมว ปลาสวยงาม นก ไก่ และแพะ รวม ๖ ชนิด นอกจากนั้นยังเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ๔ สุนัข ทรงเลี้ยง มาแสดงความสามารถในการเชื่อฟังคำสั่งในงาน
ในส่วนของกิจกรรมและการประกวดสัตว์เลี้ยงในปีนี้มีสิ่งน่าสนใจมากมาย อาทิ สุนัข ได้แก่ สุนัขพันธุ์ไทย เช่นไทยหลังอาน ไทยบางแก้ว และพันธุ์ต่างประเทศ แมว ได้แก่แมวพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ เช่น แมวเปอร์เซีย แมวไทยพันธุ์แท้ พันทาง ปลาสวยงาม ได้แก่ ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาปอมปาดัวร์ ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม และปลาหมอสีครอสบรีด นกสวยงามได้แก่ นกเลิฟเบิร์ด นกริงค์เน็ค นกหงส์หยก…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นชายโสด อายุ ๑๗-๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๕) มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษา ว่ายน้ำเป็น เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
การศึกษา นักเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรค-เหล่า จะต้องฝึกภาคสาธารณศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประมาณ ๑ เดือน เพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหาร และรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ต่อจากนั้นจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนั…

ร่วมมือลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

กองทัพเรือร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความห่วงใยกำลังพลและพี่น้องประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน เป็นสาเหตุประการสำคัญที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาทิ
- ตรวจสอบสภาพรถให้สมบูรณ์และศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง
- คาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธีหากมีเด็กเล็กให้ใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
- สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุสามารถช่วยลดการเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บของสมองได้ถึง ๒ เท่า และลดจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสทางสมองได้ถึง ๓ เท่า
- เมาไม่ขับ
และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ยานพาหนะ หากมีความจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการโทร
หากทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือ และมีจิตสำนึกของความปลอดภัยในการขับขี่แล้ว จะช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียลงได้

ข้อมูล สสส.
๑๖ ธ.ค.๕๑

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ

กองทัพเรือ สนับสนุนจังหวัดชุมพร ในการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๑ ณ บริเวณ สวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ เขตเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม
๒๕๕๑
จังหวัดชุมพรจัดงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติและหารายได้สมทบทุนกาชาดจังหวัดชุมพร รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร โดยกองทัพเรือ ได้สนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่ประกอบด้วย การจัดเรือหลวงทอดสมอบริเวณหน้าหาดทรายรีพร้อมประดับไฟ จัดทหารกองเกียรติยศ ๑ หมู่ยิง พร้อมกระสุน เพื่อยิงถวายสักการะ จัดกำลังพลร่วมเดินเทิดพระเกียรติ จัดวงโยธวาทิต บรรเลงนำขบวนเดินเทิดพระเกียรติ รวมทั้งจัดนิทรรศการพระประวัติและพระกรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ

ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๑๖ ธ.ค.๕๑

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพศิลปกรรมพระประวัติ และพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการภาพศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๘๔ ภาพ ณ บริเวณมณฑลพระเมรุ ท้องสนามหลวงนั้น เนื่องจากมีประชาชนยังมีความประสงค์จะรับชมอีกเป็นจำนวนมาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงนำนิทรรศการดังกล่าว มาจัดแสดงอีกครั้ง ที่บริเวณชั้น ๔-๕ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
ภายในงานนอกจากผลงานศิลปกรรมแล้วจะมีการนำภาพวีดิทัศน์ในงานออกพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาให้ประชาชนได้รับชมภาพประวัติศาสตร์ด้วย มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภาพต่างๆ ซึ่งทางคณะทำงานได้จัดแบ่งการแสดงภาพศิลปกรรมตามหมวดหมู่ จำนวน ๑๑ หมวด ได้แก่ ๑. พระโสทรเชษฐภคินี ๒. พระประวัติ ๓. ทรงเป็นครูของแผ่นดินและด้านวิชาการ ๔. ยอดบัณฑิตกัลยาณี ๕. ทรงอุปถัมภ์โครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และด้านการแพทย์ ๖. ทรงเกื้อกูลประชากรด้านสังคมสงเคราะห์ ๗. ทรงเกื้อกูลประชากรด้านดนตรี การแสดงและศิลป…

ธอส.จัดงานประมูลทรัพย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คัดทรัพย์ NPA คุณภาพดี จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รายการ จำหน่ายในการประมูลขายทรัพย์ธนาคารครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม เวลา ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ พร้อมกันทั่วประเทศ พื้นที่กรุงเทพฯ จัด ณ ห้องประชุมอาคารจอดรถ ชั้น ๑๑ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม ๙ ส่วนทรัพย์ในต่างจังหวัดจัดประมูล ณ ที่ทำการสาขาที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่
เงื่อนไขพิเศษในการประมูลทรัพย์ครั้งนี้ ธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุดถึง ๙๐ % ของราคาที่ประมูลซื้อได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนดาวน์ ๑๐ % ได้นาน ๑๒ เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือผ่อนดาวน์อีก ๙๐ % สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้เต็มจำนวน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง ๓๐ ปี สำหรับผู้ประมูลได้เพียงวางเงินมัดจำ ๒๐,๐๐๐ บาท (สำหรับทรัพย์ราคาไม่ถึง ๓ ล้านบาท) ในวันประมูลและชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คพร้อมนัดโอนกรรมสิทธิ์ภายในสัปดาห์ถัดไป และหากต้องการเข้าอยู่อาศัยในทรัพย์ระหว่างการผ่อนชำระเงินดาวน์ เพียงวางเงินประกันการซื้อทรัพย์ร้อยละ ๑.๕ ของราคาที่ซื้อโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า
ผู้สนใจติดต่อขอรับคู่มือประมูลทรัพย์และสอบถามรายละเอีย…

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมพระราชวังเดิม

กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๓๐
การที่กองทัพเรือเปิดให้คณะต่างๆ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดโครงการทัศนศึกษาที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โบราณสถานในพระราชวังเดิมที่กองทัพเรืออนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้คณะเยี่ยมชมได้รับทราบ โดยผู้ที่สนใจเยี่ยมชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๒ ๗๒๙๑ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗
ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๕ ธ.ค.๕๑

รวมพลังอีกครั้งเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม.

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชาว กทม. ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมพลังอีกครั้งเพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีกว่า โดยไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐
การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและเป็นวิธีการที่จะทำให้เราได้ผู้ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ เพื่อมาทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย พัฒนากรุงเทพฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยผู้ว่า ฯ กทม.มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารทางราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
๒. สั่ง อนุญาต เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
๓. แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าฯ กทม. เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. แต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ
๔. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
๕. วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. รักษา…

กองทัพเรือจัดแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างทีมราชนาวีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างทีมราชนาวีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ สนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ออกรอบพร้อมกันเวลา ๐๙๐๐
กองทัพเรือจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟประเพณีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีผู้ร่วมเล่นฝ่ายละประมาณ ๕๐ คน โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นหัวหน้าทีมราชนาวีเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๒ ธ.ค.๕๑

ผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในสัญญาซื้อขายโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

วันนี้ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑) เวลา ๑๓๓๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามในสัญญาซื้อขายโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ระหว่างกองทัพเรือกับบริษัท Thales Nederland B.V บริษัท OTO Melara S.p.A และบริษัท MSI-Defence Systerms Limited ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีมีมติให้กองทัพเรือก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และปลัดกระทรวงกลาโหมทำการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้กองทัพเรือซื้อระบบควบคุมบังคับบัญชาการ และตรวจการณ์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งได้เจรจาร่างสัญญาซื้อขายร่วมกับผู้แทนบริษัท Thales Nederland B.V.,บริษัท OTO Melara S.p.A และบริษัท MSI-Defence Systerms Limited จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย และได้ร่วมกันจัดทำสัญญาซื้อขาย เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการลงนามในสัญญาซื้อขายฯ จะเป็นการยืนยันถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับบริษัททั้ง ๓ บริษัทดังกล่าว ที่จะสนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๒ ธ.…

งานรวมใจจงรักพระจักรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “รวมใจจงรักพระจักรี” ณ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ชั้น ๓ สยามพารากอน จัดตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
งานรวมใจจงรักพระจักรี เป็นเทศกาลมหกรรมจัดกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ ๑๓ โครงการหลวง และมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๒ มูลนิธิที่ร่วมจัดงานประกอบด้วย มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่ผลิตภายในวังสระปทุม รวมถึงสมุดไดอารี่สุนัขทรงเลี้ยงในวังสระปทุม ไดอารี่ปุษปสระปทุมปี ๒๕๕๒ มาวางจำหน่าย ร้านภูฟ้า นำผ้าห่มทอมือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์จากกก และสินค้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาจำหน่าย มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสื้อโปโลภาพจากฝีพระหัตถ์ลายวัว กระเช้าของขวัญ งานเครื่องหนัง ผ้าไหม ผ้าเช็ดมือ และแก้วพ่นทรายรูปทรงต่างๆ ที่แกะด้วยมือ เป็นการนำฝีมือชาวบ้านมาจำหน่าย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมวัว และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการมาจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิโครงการหลวง บริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โครงการพั…

๕ ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

การเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม.ใน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ มีการดำเนินการ ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง และจำลำดับชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ หลังจากนั้นไปตรวจสอบรูปถ่าย ชื่อ และหมายเลขผู้สมัครที่เราจะเลือกเพื่อความแน่ใจ
๒. แสดงตน แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถหรือหนังสือเดินทางต่อกรรมการที่หน่วยเลือกตั้งและลงชื่อการขอใช้สิทธิในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓. ลงชื่อรับบัตรเลือกตั้งในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
๔. รับบัตรเลือกตั้งแล้วไปคูหาลงคะแนน กากบาทให้ตรงช่องกับหมายเลขผู้สมัครฯ ที่เราต้องการเลือกให้ชัดเจน และพับบัตรให้เรียบร้อย
๕. นำบัตรเลือกตั้งกากบาทเรียบร้อยแล้ว ไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
รวมพลังอีกครั้ง เพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ขอเชิญชาว กทม. ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปแสดงพลังใน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๑ ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๔ และ ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐
ข้อมูล กทม.
๑๑ ธ.ค.๕๑

การประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมสปริงค์ ฟิล วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติและมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กองตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า และกรมประมงหน่วยปฏิบัติการร่วม อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และส่วนราชการอื่นๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ใน ศร…

โครงการศิริราชเขียวขจี ปลูกต้นไม้ฉลอง ๑๒๐ ปี ทำดีเพื่อพ่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จทรงเปิดนิทรรศการ และทรงปลูกต้นไม้ในโครงการ “ศิริราชเขียวขจี ปลูกต้นไม้ฉลอง ๑๒๐ ปี ทำดีเพื่อพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๓๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช
โครงการ “ศิริราชเขียวขจี ปลูกต้นไม้ฉลอง ๑๒๐ ปี ทำดีเพื่อพ่อ “จัดขึ้นในโอกาส ครบ ๑๒๐ ปี ร.พ.ศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจริญรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรศิริราชในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยในวันเดียวกันนี้ บุคลากรศิริราชจะร่วมปลูกต้นไม้ ๑๒๐ ต้น รอบบริเวณ ร.พ.ศิริราช ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ แก้วเจ้าจอม กัลปพฤกษ์ กันเกรา กระทิง ตีนเปิดน้ำ ไทยอินโด ประยงค์ ปีบ ประดู่อังสนา และลีลาวดี ซึ่งล้วนเป็นไม้มงคลที่คนไทยโบราณเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่มอันเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมา และประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๑๑ ธ.ค.๕๑

กระทรวงสาธารณสุขส่งยารักษาโรคช่วย ๗ จังหวัดใต้น้ำท่วมพบผื่นคัน น้ำกัดเท้า

กระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และตรัง โดยได้จัดส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาตำราหลวง และถุงยังชีพพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากโรงพยาบาลใน ๗ จังหวัดที่ประสบภัย ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒๑ หน่วย โรคที่พบมากที่สุดคือ ผื่นคันและน้ำกัดเท้า และโรคเครียดจากภาวะน้ำท่วม พร้อมแนะนำประชาชนที่ประสบภัยไม่ควรอยู่คนเดียว ควรพูดคุยกับคนใกล้ชิด เพื่อเป็นการผ่อนคลายระบายความเครียด พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖–๘ ชั่วโมง ไม่ควรอดนอน เพราะยิ่งอดนอนมากเท่าใด ปัญหาความเครียดจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๑ ธ.ค.๕๑

ผลการแข่งขันเรือในนานาชาติภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ๒๐๐๘

การแข่งขันเรือใบนานาชาติภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ๒๐๐๘ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๑ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ กะตะบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการแข่งขันระยะทางไกลจำนวน ๑ เที่ยว มีระยะทางประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ออกจากอ่าวกะตะ อ้อมไปทางเกาะเฮ เกาะแอล เกาะน้อย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภท IRC 2 (ไออาร์ซี ทู) อันดับ ๑ คือ ทีมจากกองทัพเรือ หรือ เรือ Royal Thai Navy 2 นำทีมโดย เรือเอก วีรสิฏฐ์ พวงนาค ทำหน้าที่นายเรือ และประเภท Racing อันดับ ๑ คือเรือ Island Fling จากประเทศอังกฤษ ตามมาด้วยอันดับ ๒ เรือ Hi Fi จากประเทศฮ่องกง และเรือ Jelik จากประเทศฮ่องกง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ ธ.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๒ เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมตัดขาด

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา ได้นำกำลังพลพร้อมเรือท้องแบน จำนวน ๖ ลำ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในตำบลพะวง อำเภอเมือง ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากถูกน้ำท่วมเกือบทุกหมู่บ้านเส้นทางปกติไม่สามารถเข้าออกได้ ต้องอาศัยเรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออก
ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะที่ทางจังหวัดประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติรวม ๑๑ อำเภอ นั้น ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละอำเภอเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องอาหารและสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ ธ.ค.๕๑

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กรรมการฝ่ายอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน เยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในท้องที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
นับตั้งแต่เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำผ้าห่ม กันหนาวพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวแล้ว รวม ๑๑,๗๓๓ ครอบครัว และผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว สามารถร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของได้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๐๒ , ๐ ๒๒๘๒ ๙๕๙๖
ข้อมูล มูลนิธิฯ
๙ ธ.ค.๕๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทุกอำเภอแล้ว จำนวน ๑๓ อำเภอ เนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส มีทั้งน้ำป่าไหลหลากจากภูเขา น้ำล้นตลิ่ง เกิดน้ำท่วมฉับพลันและไหลเข้าท่วมบ้านเรือน โดยมีความสูงของระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ถึง ๑.๕ เมตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มจะมีน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทัน
จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ได้นำกำลังพลจำนวน ๑๐ ชุดปฏิบัติการ ยาพาหนะ เรือท้องแบน และเจ้าหน้าที่พยาบาลออกให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยได้
ช่วยยกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปไว้ในที่สูงเพื่อหนีน้ำ ช่วยทำทางเพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็ว และช่วยทำทำนบกั้นน้ำโดยใช้กระสอบทราย โดยได้ร่วมกับประชาชนที่ประสบ…

งานรวมใจจงรักพระจักรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “รวมใจจงรักพระจักรี” ณ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ชั้น ๓ สยามพารากอน จัดตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
งานรวมใจจงรักพระจักรี เป็นเทศกาลมหกรรมจัดกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ ๑๓ โครงการหลวง และมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๒ มูลนิธิที่ร่วมจัดงานประกอบด้วย มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่ผลิตภายในวังสระปทุม รวมถึงสมุดไดอารี่สุนัขทรงเลี้ยงในวังสระปทุม ไดอารี่ปุษปสระปทุมปี ๒๕๕๒ มาวางจำหน่าย ร้านภูฟ้า นำผ้าห่มทอมือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผลิตภัณฑ์จากกก และสินค้าฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาจำหน่าย มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสื้อโปโลภาพจากฝีพระหัตถ์ลายวัว กระเช้าของขวัญ งานเครื่องหนัง ผ้าไหม ผ้าเช็ดมือ และแก้วพ่นทรายรูปทรงต่างๆ ที่แกะด้วยมือ เป็นการนำฝีมือชาวบ้านมาจำหน่าย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา นำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมวัว และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการมาจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิโครงการหลวง บริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โครงการพั…

๕ ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

การเลือกตั้งผู้ว่า ฯ กทม.ใน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ มีการดำเนินการ ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง และจำลำดับชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ หลังจากนั้นไปตรวจสอบรูปถ่าย ชื่อ และหมายเลขผู้สมัครที่เราจะเลือกเพื่อความแน่ใจ
๒. แสดงตน แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถหรือหนังสือเดินทางต่อกรรมการที่หน่วยเลือกตั้งและลงชื่อการขอใช้สิทธิในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓. ลงชื่อรับบัตรเลือกตั้งในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
๔. รับบัตรเลือกตั้งแล้วไปคูหาลงคะแนน กากบาทให้ตรงช่องกับหมายเลขผู้สมัครฯ ที่เราต้องการเลือกให้ชัดเจน และพับบัตรให้เรียบร้อย
๕. นำบัตรเลือกตั้งกากบาทเรียบร้อยแล้ว ไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
รวมพลังอีกครั้ง เพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ขอเชิญชาว กทม. ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปแสดงพลังใน ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๑ ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๔ และ ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐
ข้อมูล กทม.
๑๑ ธ.ค.๕๑

การประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมสปริงค์ ฟิล วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆ เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติและมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทัพเรือเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กองตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า และกรมประมงหน่วยปฏิบัติการร่วม อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และส่วนราชการอื่นๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ใน ศร…

โครงการศิริราชเขียวขจี ปลูกต้นไม้ฉลอง ๑๒๐ ปี ทำดีเพื่อพ่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จทรงเปิดนิทรรศการ และทรงปลูกต้นไม้ในโครงการ “ศิริราชเขียวขจี ปลูกต้นไม้ฉลอง ๑๒๐ ปี ทำดีเพื่อพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๓๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช
โครงการ “ศิริราชเขียวขจี ปลูกต้นไม้ฉลอง ๑๒๐ ปี ทำดีเพื่อพ่อ “จัดขึ้นในโอกาส ครบ ๑๒๐ ปี ร.พ.ศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจริญรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรศิริราชในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยในวันเดียวกันนี้ บุคลากรศิริราชจะร่วมปลูกต้นไม้ ๑๒๐ ต้น รอบบริเวณ ร.พ.ศิริราช ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ แก้วเจ้าจอม กัลปพฤกษ์ กันเกรา กระทิง ตีนเปิดน้ำ ไทยอินโด ประยงค์ ปีบ ประดู่อังสนา และลีลาวดี ซึ่งล้วนเป็นไม้มงคลที่คนไทยโบราณเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่มอันเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมา และประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๑๑ ธ.ค.๕๑

กระทรวงสาธารณสุขส่งยารักษาโรคช่วย ๗ จังหวัดใต้น้ำท่วมพบผื่นคัน น้ำกัดเท้า

กระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และตรัง โดยได้จัดส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาตำราหลวง และถุงยังชีพพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จากโรงพยาบาลใน ๗ จังหวัดที่ประสบภัย ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย จำนวน ๑๒๑ หน่วย โรคที่พบมากที่สุดคือ ผื่นคันและน้ำกัดเท้า และโรคเครียดจากภาวะน้ำท่วม พร้อมแนะนำประชาชนที่ประสบภัยไม่ควรอยู่คนเดียว ควรพูดคุยกับคนใกล้ชิด เพื่อเป็นการผ่อนคลายระบายความเครียด พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖–๘ ชั่วโมง ไม่ควรอดนอน เพราะยิ่งอดนอนมากเท่าใด ปัญหาความเครียดจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๑ ธ.ค.๕๑

ผลการแข่งขันเรือในนานาชาติภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ๒๐๐๘

การแข่งขันเรือใบนานาชาติภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ๒๐๐๘ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๑ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ กะตะบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการแข่งขันระยะทางไกลจำนวน ๑ เที่ยว มีระยะทางประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ออกจากอ่าวกะตะ อ้อมไปทางเกาะเฮ เกาะแอล เกาะน้อย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภท IRC 2 (ไออาร์ซี ทู) อันดับ ๑ คือ ทีมจากกองทัพเรือ หรือ เรือ Royal Thai Navy 2 นำทีมโดย เรือเอก วีรสิฏฐ์ พวงนาค ทำหน้าที่นายเรือ และประเภท Racing อันดับ ๑ คือเรือ Island Fling จากประเทศอังกฤษ ตามมาด้วยอันดับ ๒ เรือ Hi Fi จากประเทศฮ่องกง และเรือ Jelik จากประเทศฮ่องกง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ ธ.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๒ เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมตัดขาด

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา ได้นำกำลังพลพร้อมเรือท้องแบน จำนวน ๖ ลำ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในตำบลพะวง อำเภอเมือง ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากถูกน้ำท่วมเกือบทุกหมู่บ้านเส้นทางปกติไม่สามารถเข้าออกได้ ต้องอาศัยเรือท้องแบนในการเดินทางเข้าออก
ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะที่ทางจังหวัดประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติรวม ๑๑ อำเภอ นั้น ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละอำเภอเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องอาหารและสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ ธ.ค.๕๑

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กรรมการฝ่ายอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน เยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในท้องที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
นับตั้งแต่เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำผ้าห่ม กันหนาวพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวแล้ว รวม ๑๑,๗๓๓ ครอบครัว และผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว สามารถร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของได้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๐๒ , ๐ ๒๒๘๒ ๙๕๙๖
ข้อมูล มูลนิธิฯ
๙ ธ.ค.๕๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทุกอำเภอแล้ว จำนวน ๑๓ อำเภอ เนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส มีทั้งน้ำป่าไหลหลากจากภูเขา น้ำล้นตลิ่ง เกิดน้ำท่วมฉับพลันและไหลเข้าท่วมบ้านเรือน โดยมีความสูงของระดับน้ำอยู่ระหว่าง ๕๐ เซนติเมตร ถึง ๑.๕ เมตร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบทุกหลังคาเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มจะมีน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทัน
จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ได้นำกำลังพลจำนวน ๑๐ ชุดปฏิบัติการ ยาพาหนะ เรือท้องแบน และเจ้าหน้าที่พยาบาลออกให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยได้
ช่วยยกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปไว้ในที่สูงเพื่อหนีน้ำ ช่วยทำทางเพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็ว และช่วยทำทำนบกั้นน้ำโดยใช้กระสอบทราย โดยได้ร่วมกับประชาชนที่ประสบ…

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนการใช้กังหันชัยพัฒนา

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนำพลังงงานแสงอาทิตย์ใช้หมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดมลพิษ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้ให้ทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่ พลอากาศโท มรกต ชาญสำรวจ ประธานกรรมการบริษัท คลีนฟูเอล เอ็นเนอร์ยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดทำกังหันน้ำชัยพัฒนาแบบการนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้หมุนมอเตอร์
และคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบกังหันน้ำชัยพัฒนา ๕ ชุด แก่สวนหลวง ร.๙ เพื่อเป็นการริเริ่มและจุดประกายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๘ ธ.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดแนวทางการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุทางทะเล

เนื่องด้วยในช่วงฤดูนี้เป็นช่วงสิ้นฤดูมรสุมในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนคลื่นลมสงบทำให้ผู้ประกอบการประมงและธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเรือขนาดเล็กมีจำนวนมากขึ้นและเดินทางออกไปไกลจากฝั่งมากขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางทะเลจะยากต่อการค้นหาและให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับเรือประมงและเรือนำเที่ยวมีขนาดเล็กยากแก่การตรวจจับด้วยเรดาร์ อีกทั้งระยะทางที่ห่างไกลจากฝั่งทำให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาและช่วยเหลือหากการค้นหาและช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเอง ดังนั้น ทัพเรือภาคที่ ๑ จึงได้กำหนดแนวทางการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลให้แก่ผู้ประกอบการประมง ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โดยขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
๑. ไม่ออกเรือไปไกลจากฝั่งมากเกินขีดความสามารถของเรือ
๒. ควรแจ้งตำบลที่และเส้นทางการเดินเรือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือได้ทราบก่อนออกเดินทาง เช่น ทัพเรือภาคที่ ๑ ตำรวจน้ำ สถานีวิทยุประมงชายฝั่งของกรมประมงเป็นต้น
๓. ตรวจสภาพความพร้อมของเรือก่อนออกเรือ พร้อมกับศึกษาเส้นทางภูมิประเทศและตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง
๔. เตร…

สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ปุษปสระปทุม”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดพิมพ์สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ชุดดอกบัว อันเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แห่งวังสระปทุม ซึ่งเป็นที่ประทับ เผยแพร่เป็นครั้งแรกหลังพระองค์ทรงบันทึกภาพเหล่านี้ไว้ในยามเช้าระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายในวังสระปทุม พระราชทานชื่อเพื่อจัดพิมพ์เป็นสมุดบันทึกว่า “ปุษป สระปทุม” มีความหมายถึงดอกบัวสายพันธุ์ต่างๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้มากกว่า ๔๐ สายพันธุ์ เช่น บัวหลวงราชินี กัลยานี มังคลอุบล บัวฉัตรทอง สัตตบุษย์ ปริมลาภ นางกวักฟ้า และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบทบรรยายพระราชนิพนธ์เล่าความเป็นมาของการปลูกบัว ศัตรูพืช และอุปสรรคในการปลูกบัวไว้อย่างสนุกสนาน ซึ่งในบทบรรยายพระราชนิพนธ์ยังมีเรื่องราวความเป็นมาของพระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม สถานที่สำคัญของพระราชวงศ์และของชาติเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย รวมทั้งยังทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริพระบาทส…

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ ฉก.นย.ทร.ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๒/๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
กิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ได้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขได้ ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้อง ได้รับทราบภารกิจของกองทัพเรือในด้านต่างๆ มีโอกาสเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งได้เยี่ยมชมหน่วยงานและสถานที่น่าสนใจ อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสนุกดรีมเวิร์ล และกิจการฟาร์มโชคชัย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จะจัดกิจกรรมนี้รวม ๗ ครั้ง
ข้อมูล กปจ.ฯ
๘ ธ.ค.๕๑

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตามที่เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงห่วงใยในราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการนำของนายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ รองเลขาธิการ พร้อมด้วยกรรมการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นำสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราขทานไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในท้องที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ นำไปมอบ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หอประชุมโรงเรียนเทศบาลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ นำไปมอบ ณ จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว…

ทัพเรือภาคที่ ๓ สนับสนุนเรือในการนำฝูงบินปะการังเพื่อทะเลลำสุดท้ายจมสู่ก้นทะเล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือตรี หม่อมหลวง บวรลักษณ์ กมลาสน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ฝูงบินปะการังเพื่อทะเล” โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหาดลายัน อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โครงการฝูงบินปะการังเพื่อทะเลเพื่อสร้างเป็นแหล่งปะการังเทียมและแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตได้จมเครื่องบินลำที่ ๑๐ ซึ่งเป็นลำสุดท้ายชื่อ “ดาโกต้า DI” ลงสู่ก้นทะเลแล้วในโอกาสนี้ ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ให้การสนับสนุนเรือในการรักษาความปลอดภัยและลำเลียงผู้ร่วมพิธี วงดุริยางค์ และกำลังพลเพื่อบริการจัดเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย
เครื่องบินในฝูงบินปะการังทั้ง ๑๐ ลำ ที่นำมาปฏิบัตภารกิจ ประกอบด้วย เครื่องบินแบบดาโกต้า รุ่น ซี ๔๗ จำนวน ๔ ลำ และเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ลำเลียง รุ่น เอส ๕๘ ที จำนวน ๖ ลำ เครื่องบินดาโกต้า เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศเคยใช้เป็นเครื่องบินพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลำแรกและเฮลิคอปเตอร์รุ่น เอส ๕๘ ที่เคยใช้เป็นเครื่องบินพระราชพาหนะเช่นกัน นอกจากนี้เครื่…

ขอเชิญชมการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ

สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ หาดจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักกีฬาเจ็ตสกีระดับโลกเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้เข้าชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและในการนี้ สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือจากกรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ให้กับประชาชนทั่วไป ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท (บริเวณจัดการแข่งขันฯ) ในห้วงระยะเวลาจัดการแข่งขันเจ็ตสกีดังกล่าว ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๓๐ และสำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางขอให้เตรียมหลักฐานไปให้พร้อม ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ ทะเบียนบ้าน และกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา โดยต้องไปลงนามให้ความยินยอมทั้ง ๒ คน
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีดังกล่าว และหากมีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรุณาเตรียมค่าธรรมเนียมในการจัดทำเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.-…

โครงการรณรงค์หมุนเวียนการใช้เศษแก้ว

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด จัดทำโครงการรณรงค์หมุนเวียนการใช้เศษแก้ว เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขวดแก้ว ทำจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรายแก้ว หินปูน หินโดโลไมท์ หินฟันม้า โซดาแอซ ขวดแก้ว เศษแก้ว โดยจะนำวัตถุดิบเหล่านี้มาผสมรวมกันแล้วป้อนเข้าเตา หลอมละลายที่อุณหภูมิ ๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ องศา เกิดเป็นน้ำแก้วแล้วนำขึ้นรูปเป็นขวดแก้ว เพื่อนำไปบรรจุ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่อไป การใช้ขวดแก้วโดยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทำได้โดยนำขวดแก้วเก่ามาทำความสะอาดและบรรจุสิ่งของใหม่ซ้ำอีก และนำขวดแก้ว เศษแก้ว ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นขวดแก้วใหม่ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ทำได้คือ คัดแยกขวดแก้วออกจากขยะอื่นๆ
จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ร่วมกันคัดแยกขยะนำขวดแก้วซึ่งเกิดจากการหลอมรวมของทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.b.gigiglass..com

ข้อมูล บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด
๓ ธ.ค.๕๑

องค์กรลงนามความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลตำบลแหลมฉบังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดให้มีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง จำนวน ๒๘ ไร่ เพื่อให้โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาป่าชายเลนสร้างแหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ ศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปสนับสนุนและเสริมสร้างให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ ธ.ค.๕๑

กองทัพเรือจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑/๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอเมืองจัน จังหวัดเชียงราย โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เข้ารณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติดโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือในการเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การอบรมปลูกจิตสำนึกการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน การจัดอายุรแพทย์ และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ การแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การแสดงดนตรี และการมอบอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

ข้อมูล กนผ.ฯ
๓ ธ.ค.๕๑
พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย
- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖๓๐ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
- วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
เวลา ๐๙๓๐ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๘๓๐ – ๑๙๐๐ การรับเสด็จและจุดเทียนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
เวลา ๑๙๑๐ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘๓๐ งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกองทัพเรือ

ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามข…

ขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรในเว็บไซต์พ่อของแผ่นดิน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช จัดทำเว็บไซต์พ่อของแผ่นดิน โดยผู้ที่จะร่วมจุดเทียนถวายพระพรสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ www.fatherofkingdom.com หรือที่ www.lof.in.th
เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ สามารถร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยพร้อมกันทั่วโลก เนื่องในพระราชวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ นี้ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น และภายในเว็บไซต์จะมีสารคดีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ โครงการพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ อีกมากมาย มีการใช้เทคโนโลยี Rich.Media ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ ที่มีภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งมีเสียงประกอบและสามารถโต้ตอบที่เรียกว่า Interact กับผู้ใช้งานได้
จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมจุดเทียนถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๘๘ และ ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๒๒

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ ธ.ค.๕๑

งานรำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๑

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพุ่ม เจนเซ่น พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มูลนิธิคุณพุ่ม จึงกำหนดจัดงาน “รำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๑ :Save The World By Poomi” ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ เซ็นทรัลชิดลม
มูลนิธิคุณพุ่ม มีการดำเนินการประกอบด้วย การแจกทุนให้แก่เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการทางสมองทั่วประเทศ จัดแคมป์ Happy G ส่งเสริมการกีฬาและสนับสนุนคนด้อยโอกาสรวมทั้งทหารที่อยู่ทางชายแดน โดยงานในปีนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากมูลนิธิคุณพุ่ม อาทิ เสื้อโปโล เสื้อ T-Shirt หมวก กระเป๋าผ้า สมุดบันทึก ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะใช้ภาพวาดผลงานผลงานของคุณพุ่ม จำนวน ๓ ลวดลาย คือ ดอกไม้ ผีเสื้อ และภาพกุ้งหอยปูปลา มาออกแบบตามแนวคิดหลักของงานคือ Save The World By Poomi
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ ธ.ค.๕๑

กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑๙ อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดาและมารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ใบกองหนุน และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ได้ที่กองกำลังพล กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๓๙

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑ ธ.ค.๕๑

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและปล่อยพันธุ์เต่าทะเล

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทัพเรือภาคที่ ๓ กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและปล่อยลูกเต่าทะเล จำนวน ๓๘๒ ตัว และพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งมีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาทะเลโดยเฮลิคอปเตอร์ การแสดงของวงดุริยางค์ ฐานทัพเรือพังงา และการแสดงท่าบุคคลประกอบอาวุธของกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ณ บริเวณชายหาด หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ โดยมี พลเรือโท ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานฯ


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑ ธ.ค.๕๑

งาน ๓ ปีโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงาน “๓ ปีโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ฮอลล์ ๗-๘ อิมแพค เมืองทองธานี
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ก่อกำเนิดด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยยึดหลักปรัชญาการทำงานคือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสุขอนามัยในบ้านเรือนและชุมชน และเสริมสร้างความอบอุ่น เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวของประชาชนทุกครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกวัยให้มีความแข็งแรง อบอุ่น มีความสุข เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงต่อไป ภายในงานจะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทั่วประเทศ มากกว่า ๕๐,๐๐๐ รายการ มาจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ผ้าไหมแพรวา เครื่องประดับจากหินโมเลกุล ผลิตภัณฑ์แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลา อาหารและขนมนานาชนิด
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑ ธ.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุโลก ครบองค์สรีระ

วัดยานนาวา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการส่งออก ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุโลก ครบองค์สรีระ เนื่องในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากทิเบต และพิธีเปิดงาน “พุทธมหาอาณาจักรแห่งทิเบต” ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ฮอลล์ ๒ อิมแพค เมืองทองธานี
การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นการรวมที่สุดของพระบรมสารีริกธาตุจากทิเบต ซึ่งค้นพบในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช โดยอัญเชิญมามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ องค์ เพื่อประดิษฐานให้ปวงชนชาวไทยได้สักการะบูชา รวมทั้งยังมีสิ่งมงคลต่างๆ จากทิเบต อาทิ พระพุทธรูปทิเบตโบราณอายุนับพันปีจำนวน ๑๐๘ องค์ พระโพธิสัตว์กวนอิม อวโลกิเตศวร เนื้อสัตตโลหะ อายุประมาณ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ ปี ภาพเขียนทางศาสนา มีการจำลองสถานที่สำคัญๆ จากทิเบตให้ผู้ชมงานได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์จากทิเบตดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าเข้าชมงาน และจะนำรายได้จากการร่วมทำบุญซื้อดอกไม้ ธูปเทียน และบริจาคทั้งหมด สมทบทุนสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล วัดยานนาวา
๑ ธ.ค.๕๑

ตรวจสุขภาพฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศิจกายน ๒๕๕๑ ในเวลาราชการ ณ สถานพยาบาลคุรุสภา
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบัน ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทุกแห่ง ทรงได้เห็นความทุกข์ยากของประชาชนจนเกิดมีโครงการในพระราชดำริมากมายที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตลอดจนพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้พสกนิกรชาวไทยนำมาใช้ ทำให้สามารถรอดพ้นจากระแสดความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขด้วยความพอเพียง ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๕ ต.ค.๕๑

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ชุด “เจ้าแห่งฟ้า”

เนื่องในมงคลวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “เจ้าแห่งฟ้า” มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔,๕๐๐ ชุด ซึ่งจะนำไปมอบให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการเผยแพร่ถึงพระปรีชาสามารถในด้านการบินของพระองค์ท่านต่อไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เป็นการประมวลภาพตั้งแต่พระองค์ทรงเริ่มฝึกบินขับไล่ของกองทัพอากาศ จนกระทั่งจบหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก และหลักสูตรกัปตันของการบินไทย ตามที่พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ จัดทำเป็น ๕ ตอน ตอนละ ๕ นาที ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ เจ้าฟ้าที่ปวงชนรอคอย ตอนที่ ๒ การฝึกเป็นพื้นฐานประสบการณ์ ตอนที่ ๓ เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง ตอนที่ ๔ เที่ยวบินประวัติศาสตร์ และตอนที่ ๕ เจ้าฟ้านักบินข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๕ พ.ย.๕๑

ขอเชิญชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะนำผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศ มาจำหน่ายระหว่างวันที่ ๙ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๘๐๐ ณ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาอาชีพ เป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ภายในงานจะมีผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากสมาชิกศิลปาชีพทั่วประเทศ ผลิตผลทางการเกษตรจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มตัวอย่างและสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง และสินค้าคุณภาพอีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าจากสมาชิกศิลปาชีพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล มูลนิธิฯ
๒๕ พ.ย.๕๑

เยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ

ในวันนี้ (๒๕ พ.ย.๕๑) เวลา ๐๘๐๐ เยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ได้เข้าพบและรับฟังโอวาทจาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ
พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ
กองทัพเรือจัดให้มีกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมโครงการฯ มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรม โดยยึดมั่นในสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน และพร้อมจะให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญญาอย่างสันติวิธี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ นี้ จะจัดกิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ รวม ๗ ครั้ง สำหรับเยาวชนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑ เดินทางจากจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยได้ไปเยี่ยมชมหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ อาทิ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ อ่าวเตยงาม เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และในวันนี้(๒๕ พ.ย.๕๑) เดินทางมาพื้น…

งาน เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภา)

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานประจำปี เพื่อหารายได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยใช้ชื่องานว่า “เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง(ภา) และ สวนอัมพรเกษตรแฟร์” ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ บริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบ รวมไปถึงบริเวณสวนอัมพรและลานพระบรมรูปทรงม้า
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ตั้งขึ้นมื่อปี ๒๕๓๘ จากเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงจัดโครงการช่วยเหลือ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อยากเสด็จไปด้วย จึงขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานแผนที่ให้ศึกษา พร้อมทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ช่วยเฉพาะน้ำท่วม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีแนวทางการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยพึ่งพาตัวเองได้ และช่วยฟื้นฟูที่อยู่อาศัย อาชีพ และจิตใจ
งานในปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำงานเกษตรแฟร์มาจัดร่วมด้วย ซึ่งจะมีการเผยแพร่เทคโนโลยีความรู้ทางการเกษตรภายในงาน ส่วนผลิตภัณฑ์ในส…

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพลับ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ปัจจัยที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จะเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (๑๙ ธันวาคม) รวมทั้งนำไปสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญของวัดพลับ สืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงด้วยข้อมูล สอ.รฝ.
๒๔ พ.ย.๕๑

เกมส์ ถาม – ตอบ รอบรั้ว กบข.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พัฒนาเว็บไซด์ กบข. เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กบข.ได้สร้างสรรค์เกมส์ถาม – ตอบ รอบรั้ว กบข. เพื่อให้สามารถสนองการเรียนรู้เรื่อง กบข. ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เกมส์ถาม – ตอบ รอบรั้ว กบข. เป็นเกมส์ในรูปของการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะของเกมส์คำถาม คำตอบ มีเนื้อหาเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ของ กบข. อาทิด้านสมาชิก สวัสดิการ การลงทุน การบริหารองค์กร รวมทั้งเรื่องการออมและการลงทุน เพื่อการเกษียณเพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยต้นเอง
สมาชิก กบข. พบกับ เกมส์ถาม – ตอบ รอบรั้ว กบข.ได้ที่เว็บไซด์ www.gpf.on.th ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูล กบข.
๒๔ พ.ย.๕๑

งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับ กทม. จะจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
๕ ธันวามหาราช ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ด้านทิศเหนือ โดยมีกำหนดการประกอบด้วย
- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
- วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ พิธีทำขวัญนาคในช่วงเย็น
- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ พิธีแห่นาคและอุปสมบทหมู่
- วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๖๓๐ พิธีเดินเฉลิมพระเกียรติรอบวัดพระแก้วและ
พระบรมมหาราชวัง ช่วงบ่ายพิธีเปิดงาน ๕ ธันวามหาราช
- วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๖๓๐ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๘๒ รูป ช่วงเย็น พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ เวลา ๑๙๒๙ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดีในช่วงวัน เวลาดังกล่าว ณ ท้องสนามหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูล กบข.
๒๔ พ.ย.๕๑

วัดในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

“มหาอุบาสิกา” แห่งพระพุทธศาสนา เป็นพระสามัญญานามที่พุทธศาสนิกชนถวายความยกย่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา เพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จยังพื้นที่ใด จะเสด็จเยี่ยมวัดในพื้นที่นั้นๆ ทุกครั้ง รวมทั้งยังทรงเป็นประธานในการจัดสร้างพระไตรปิฏกสากลอักษรโรมัน ฉบับแรกของโลก ในชื่อพระไตรปิฏกบาฬี มหาสังคายนาสากลนานาชาติ พ.ศ.๒๕๐๐ อักษรโรมัน พ.ศ.๒๕๔๘ พร้อมทั้งประทานพระไตรปิฏกดังกล่าวให้แก่สถาบันต่างๆ ๑๐ แห่งทั่วโลก เพื่อเป็นคลังทางปัญญาของพระพุทธศาสนา
วัดในพระอุปถัมภ์ ประกอบด้วย
- วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑.๗ ล้านบาท
- วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้ประทานตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ เพื่อเป็นตราวัดธาตุทอง ซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ…

กทม.ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ทุกเขตสำรวจความต้องการของถังขยะในพื้นที่เพื่อจัดหาให้เพียงพอและนำไปให้บริการในช่วงต้นปี ๕๒ ซึ่งการจัดเก็บขยะนั้น กทม.มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ รถขนขยะที่มีการจัดแบ่งช่องทิ้งขยะทั้งในส่วนของขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและขยะพิเศษอย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดย กทม.จะขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
ทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อมจะแจกสติกเกอร์และปฏิทินการเก็บขยะให้ทุกสำนักงานเขตเพื่อแจกจ่ายประชาชน สติกเกอร์สีเขียว เป็นขยะเศษอาหารและขยะทั่วไปจะเก็บทุกวัน สติ๊กเกอร์สีเหลือง เป็นขยะรีไซเคิลจะเก็บทุกวันอาทิตย์ และสติกเกอร์สีแดง เป็นขยะอันตรายจัดเก็บทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน ซึ่งจะรวมไปถึงขยะพวกกิ่งไม้ หรือต้นไม้ด้วย ประชาชนไปทำธุรกรรมที่สำนักงานเขต สามารถไปขอรับปฏิทินการเก็บขยะได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมใจกันคัดแยกขยะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของกรุงเทพ


ข้อมูล นสพ.ไทยร…

กองทัพเรือ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยกำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์ของชาติ ศาสน์กษัตริย์ในกลุ่มผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปีในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณประจำปี ๒๕๕๑ กำหนดจัดพิธีในวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ นั้น ในโอกาสนี้ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ฆนัท ทองพูล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธีฯ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เวลา ๐๖๓๐
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๑ พ.ย.๕๑