Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2010

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือด้านช่างควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ตลาดเพชรเมืองราช จังหวัดราชบุรี
การแข่งขันเน้นการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้เยาวชนและกำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลซึ่งเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับคัดเลือกไปสู่สนามการแข่งขันฝีมือแรงงาน ทั้งในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ โดยเยาวชนที่จะเข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง ๑๕-๒๑ ปี และเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับภาคจากทั่วประเทศมาแล้ว การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทเยาวชน ๒๐ สาขา และประเภทบุคคลทั่วไป ๑๐ สาขา
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๔๐๓๕
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๘ ม.ค.๕๓

การประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง

ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศเอเชียด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมไฮแอทรีเจนซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และหามาตรการป้องกันการรุกรานเสือโคร่ง อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ เสือโคร่ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ในพื้นที่ ๑๓ ประเทศ ลดจำนวนเหลือเพียง ๔,๐๐๐ ตัว ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางห่วงโซ่อาหารถูกทำลาย เพราะเสือถือว่าอยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร และการที่จำนวนเสือโคร่งใกล้สูญพันธุ์เป็นเพราะการบุกรุกพื้นที่ป่า ทำลายระบบนิเวศ ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกตระหนักถึงภัยคุกคามต่อเสือโคร่ง และประชากรเสือโคร่งที่ลดลง และประเทศไทยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างกันด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งทั้งระดับภูมิภาคเอเชียและโลก

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๘ ม.ค.๕๓

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครนักเรียนช่าง

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ รับสมัครนักเรียนช่าง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
- เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี (นับอายุตามพระราชประวัติรับราชการทหาร) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
- มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
- มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันตามที่ทางราชการกำหนด
- ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
หลักสูตรการศึกษา ๓ ปี ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชาช่าง ดังนี้ ๑. ช่างต่อเรือ ๒. ช่างการอู่เรือ ๓. ช่างเครื่องกลโรงงานเรือ ๔. ช่างไฟฟ้าเรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ และมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้
จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท จำหน่ายที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กร…

๑๐ วิธีปฏิบัติ เอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ใกล้ตัว

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้ง ๑๐ ข้อปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อนเนื่องจากสภาพอากาศแห้ง และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ประกอบด้วย
๑. จัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ขจัดสิ่งรกรุงรังที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น กระดาษ น้ำมัน ถังแก๊ซ ให้เรียบร้อย
๒. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
๓. ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกครั้ง
๔. ดับไฟในเตาหุงต้มให้สนิทก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
๕. อย่าทิ้งก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทลงพื้น กองขยะ หรือหญ้าแห้ง รวมทั้งไม่จุดธูปเทียนบูชาพระหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล
๖. จัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือที่สามารถดับไฟได้ทุกประเภทไว้ประจำบ้าน
๗. ดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที
๘. ผู้อยู่ในอาคารสูงควรตรวจสอบตำแหน่งบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุด
๙. ไม่เผาขยะและหญ้าแห้งในขณะที่ลมแรงและต้องเฝ้าดูจนเสร็จสิ้น
๑๐.หากพบเห็นเพลิงไหม้ให้แจ้งศูนย์กู้ภัย ๑๙๙ หรือสถานีดังเพล…

กองดุริยางค์ทหารเรือ ขอเชิญซื้อซีดีเพลงทหารเรือ

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดทำซีดีเพลงทหารเรือ มีให้เลือก ๓ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ บรรเลง โดยวงคอมโบ้ และวงบิ๊กแบนด์ มีจำนวน ๑๖ เพลง ชุดที่ ๒ บรรเลงโดย วงหัสดนตรี มีจำนวน ๑๗ เพลง และชุดที่ ๓ บรรเลงโดยวงหัสดนตรีผสมเครื่องสาย มีจำนวน ๑๑ เพลง โดยรายได้ทั้งหมด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดนตรีกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเพลงทหารเรือสามารถสั่งซื้อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ แผนกวิชาการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๓๓

ข้อมูล ดย.ทร.
๒๖ ม.ค.๕๓

งานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก จัดงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงมะขามหวาน พืชเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พิธีบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนรถแห่มะขามหวาน ๔๙ ขบวน การประกวดธิดามะขามหวาน ประกวดธิดากาชาดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การออกร้านของดีจากอำเภอต่างๆ การจัดนิทรรศการมหกรรมอาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย รวมทั้งยังมีบรรยากาศทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามมหาเอเชียบูรพาด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๕ ๒๗๔๒-๓

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ ม.ค.๕๓

งาน Thailand SME EXPO 2010

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กำหนดจัดงาน Thailand SME EXPO 2010 ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กิจกรรมภายในงาน จะแบ่งเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของภาคธุรกิจ จะเป็นการแสดงและการเจรจาธุรกิจ การจำหน่ายสินค้า SME และภาควิชาการ จะเป็นการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และที่สำคัญ คือ วิสัยทัศน์ เพื่อยกระดับ SME ของไทย นอกจากนี้ จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรม Best Shopping Place เป็นการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก SME ชั้นนำกว่า ๔๐๐ บูธ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องหนัง ยาและสมุนไพร อัญมนีและเครื่องประดับ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สิ่งพิมพ์ กลุ่มเฟรนไชส์ กลุ่มสินค้าเชิงวัฒนธรรม กลุ่มธุรกิจสปา ฯลฯ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ ม.ค.๕๓

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง รวมใจธำรงรักษ์ ภักดี ราชจักรีวงศ์

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๓๙ เรื่อง “รวมใจธำรงรักษ์ ภักดี ราชจักรีวงศ์” การบรรยายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและฟังกรบรรยาย ในวัน เวลา ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหนังสือ “รวมใจธำรงรักษ์ ภักดี ราชจักรีวงศ์” และ ซีดี “ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์” ทุกท่าน

ข้อมูล สมาคมจิตวิทยาฯ
๒๒ ม.ค.๕๓

กองดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยรับสมัครทั้งชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑) สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมีร่างกายแข็งแรงสามารถว่ายน้ำได้
ผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ และประชาสัมพันธ์ กองดุริยางศ์ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒, ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ และ ๐๒๔๗๕ ๕๒๙๖

ข้อมูล ดย.ทร.
๒๒ ม.ค.๕๓

กองทัพเรือ ร่วมกับ ๕ ประเทศ ทำการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๑๐

กองทัพเรือ ร่วมกับ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ทำการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยจะมีพิธีเปิดการฝึกวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง
การฝึกในปีนี้มุ่งเน้นการฝึกใช้กำลังในลักษณะการรวมขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ให้เกิดการรวมพลังอำนาจทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่ฝึกบริเวณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๐ ถือเป็นการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา จากเดิมที่เป็นการฝึกระดับทวิภาคีระหว่างไทย-สหรัฐฯ เท่านั้น แต่ไทยได้เสนอให้ขยายเป็นการฝึกระดับพหุภาคี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทย-สหรัฐฯ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของประเทศที่เข้าร่วม และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่การฝึกด้วย สำหรับการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ในปีนี้กองทัพไทยได้เลือกเกาหลีใต้เข้าร่วมการ…

สน.ทร.หญิง จัดกิจกรรมการกุศล

สำนักงานทหารเรือหญิง (สน.ทร.หญิง) กำหนดจัดกิจกรรมการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี สำนักงานทหารเรือหญิง และเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสในสังคมในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพเรือ ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ ซอย ๑๕ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ผู้มีจิตศรัทธาที่จะช่วยบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน หรือเงินเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาได้ที่ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสสมเด็จพระปิ่นเกล้า ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๒๕ ม.ค.๕๓

งานวันนักประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง

การประดิษฐ์คิดค้นเป็นเครื่องบ่งชี้ตัวหนึ่งถึงศักยภาพของบุคคลและประเทศ หากประเทศใดมีนักประดิษฐ์คิดค้นมาก ผลงานนั้นก็จะถูกนำไปใช้พัฒนาในด้านต่างๆ ส่วนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลนั้น สำนักงานคณะกรรมการมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่การใช้งานได้จริง
สำหรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นปี ๒๕๕๓ เป็นงานประดิษฐ์ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาต่างๆ โดยมีกระบวนการพิจารณาทั้งการประเมินในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๓ มีผู้เสนอผลงานเข้าประกวดจำนวน ๑๖๒ ผลงาน และผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล ๓๕ ผลงาน แบ่งเป็นผลงานระดับดีเด่น ๑ ผลงาน ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท ระดับดี ๙ ผลงาน ได้รับเงินรางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท และระดับประกาศเกียรติคุณ ๒๕ ผลงาน รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
วันนักประดิษฐ์เป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นนักประดิษฐ์ไทย โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับบุคคลต่างๆ…

สารคดี เส้นทางสู่พระเมรุ

สารคดี เส้นทางสู่พระเมรุ

งานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่ยังคงตราตรึงในความทรงจำของปวงชนชาวไทยจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นได้ถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จัดทำขึ้นเป็นสารคดี ในเรื่อง “เส้นทางสู่พระเมรุ” ประมวลเหตุการณ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานไปจนถึงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและบันทึกไว้ในรูปแบบดีวีดี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับภาษาไทย ราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายนำสมทบเข้ากองทุนการกุศล ของพระองค์ท่าน
ของผู้สนใจติดต่อขอซื้อสารคดีประวัติศาสนตร์ ได้ที่มูลนิธีอานันทมหิดล อาคาร ๖๐๙ จำหน่ายเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต (ตรงข้ามสวนอัมพร)หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๖๑๕๑-๗ วังเลอดิส และวังสระปทุมขอเชิญชมผลงานและกิจกรรมทหารของกองทัพไทยเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๓

ขอเชิญชมผลงานและกิจกรรมทหารของกองทัพไทยเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๓

เนื่องด้วยวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นวันกองทัพไทย ได้จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมทหารและผลงานที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะมีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ หลังข่าวภาคค่ำเวลาประมาณ ๒๐.๒๐ น.
จึงขอเชิญชวนประชาชนรับชมและรับฟังการถ่ายทอดกิจกรรมและผลงานของกองทัพไทยในช่วงวันและเวลาดังกล่าว
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ม.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเพิ่มขึ้นถึง ๓๑ มีนาคม ศกนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเพิ่มขึ้นถึง ๓๑ มีนาคม ศกนี้

กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเลือกใช้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นสถานพยาบาลหลัก ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการรักษาพยาบาลกับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ใช้สิทธิประกันสังคม และทางโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้บริการด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งใน ปี ๒๕๕๓ นี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีนโยบายจะรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)
ผู้สนใจเลือกใช้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นสถานพยาบาลหลัก ยื่นแบบการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่ ฝ่ายบุคคล หรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สะดวก หรือสมัครโดยตรงที่งานประกันสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้…

สำนักพระราชวัง จัดทำภาพชุดมหามงคล “ในหลวง”

สำนักพระราชวัง จัดทำภาพชุดมหามงคล “ในหลวง”

สำนักพระราชวัง ได้จัดทำอัลบั้มภาพชุดมหามงคล ๒ ชุด ภาพแต่ละชุดไม่ซ้ำกัน โดยสำนักพระราชวัง ได้คัดสรรภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ จนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานัทมหิดล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภาพจากพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิ่งสำคัญ ของภาพชุดมหามงคล คือ ภาพ ๙ รัชกาล เป็นภาพพาโนรามา ๒ ขนาด คือ ๑๒x๓๖ นิ้ว และ ๘x๑๖ นิ้วและภาพจากงานพระราชพิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมริมทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา เป็นภาพพาโนรามา ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว และได้อันเชิญพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในวันนั้นมาพิมพ์ใต้ภาพด้วย
ภาพชุดมหามงคล ชุดละ ๒๔ ภาพ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต มีทั้งภาพสีและสีซีเปียตามยุคสมัย พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย ราคา ชุดละ ๕๙๙ บาท มีจำหน่ายที่ สำนักพระราชวัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเ…

สมุดบันทึกกำลังใจ ปี ๒๕๕๓

สมุดบันทึกกำลังใจ ปี ๒๕๕๓

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดทำสมุดบันทึกกำลังใจปี ๒๕๕๓ จัดพิมพ์สองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสี่สีสวยงาม ภายในเล่มประกอบด้วยพระฉายาลักษณ์ และพระดำรัสของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ประทาน คำขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรในโอกาสต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เกิดขึ้นจากการที่ พระองค์ทรงต้องการให้กำลังใจประชาชนที่ทุกข์ยากลำบากทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากการดูแลผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ มีกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานถวายงานในปัจจุบันมีเรือนจำใน กทม. อุดรธานี พิษณุโลก และเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปี ๒๕๕๓ จะขยายเรือนจำในภาคตะวันออกและภาคใต้ เข้าร่วมโครงการต่อไป และนอกจากโครงการกำลังใจในพระราชดำริแล้วพระองค์ ยังทรงริเริ่มโครงการยุติความรุนแรงในผู้หญิงด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถหาซื้อสมุดบันทึกกำลังใจ ปี ๒๕๕๓ ได้ที่ร้านหนัง…

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา คณะผู้จัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติได้แต่งบทเพลงเฉลิมพระเกียรติขึ้น ๒ เพลง ได้แก่ เพลง “เพชรแห่งแผ่นดิน” และเพลง “ล้นเกล้าฯ ของชาวไทย” ประพันธ์ คำร้อง-ทำนอง โดยชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร เรียบเรียงดนตรี โดย อาจารย์ วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ เป็นบทเพลงขับร้องเป็นหมู่ โดยกลุ่มนักร้องทั้งชายและหญิงกว่า ๓๐ คน จากสามเหล่าทัพ จัดทำเป็นดีวีดี จำหน่ายแผ่นละ ๑๐๐ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ธนาคารนครหลวงไทยทุกสาขา

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๒ ม.ค.๕๓

สวช.กำหนดประกาศผลการคัดเลือกสมาชิก วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์

ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เขตห้วยขวาง กทม. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ใน ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
สำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทยฯ จะได้รับการฝึกอบรมและซ้อมดนตรีอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ตลอดปี ๒๕๕๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักดนตรีที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นประจำและมีผลการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างน้อย ๒ ครั้งขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจาก สวช.ด้วย
วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ เป็นวงดนตรีประเภทซิมโฟนีออเคสตร้าที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยที่สนใจดนตรีสากลได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ…

กรมอู่ทหารเรือ จัดนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเรือในทศวรรษหน้า : Ship Technology the Next Decade”

กรมอู่ทหารเรือ กำหนดจัดงานนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๒๐ ปี เรื่อง “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเรือในทศวรรษหน้า : Ship Technology for the Next Decade” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ
การจัดงานครั้งนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านอุตสาหกรรมเรือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

ข้อมูล อร.
๑๒ ม.ค.๕๓

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ รับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกตอนต้นตามโครงการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า เป็นชายโสด สัญชาติไทย อายุระหว่าง ๑๔ – ๑๗ ปี รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๙๐, ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๘๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๐
- นักเรียนจ่าทหารเรือ รับสมัครทหารกองประจำการ, ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ และผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพศชาย สัญชาติไทย อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และสมัครด้…

เชิญฟังดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑๗

บุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมกับ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวน คนกรุงเทพฯ ร่วมฟังบทเพลงไพเราะท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นของสวนลุมพินีในทุกเย็นวันอาทิตย์ เวลา ๑๗๓๐ กับเทศกาลดนตรีในสวน
เทศกาลดนตรีในสวนได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลกันเข้ามาในสวนลุมพินี ทุกเย็นวันอาทิตย์ เพื่อรอรับฟังบทเพลงอันไพเราะ จากการบรรเลงของวงดุริยางค์ซิมโพนีกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ รวมทั้งจะมีการเชิญนักร้องรับเชิญพิเศษมาร่วมขับร้องเพลงอันไพเราะอีกมากมาย โดยปีนี้นับเป็นปีที่ ๑๗ ของการจัดกิจกรรม ซึ่งเริ่มต้นสัปดาห์แรก ใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ และจะแสดงในสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาล ใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบทเพลงในเทศกาลดนตรีในสวนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๔๔๙๙ และ ๐ ๒๒๒๕ ๖๖๑๗ – ๘


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๑ ม.ค.๕๓

กทม. เชิญส่งประกวดคำขวัญ

กทม.ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมส่งคำขวัญ กทม.เข้าร่วมประกวด โดยมีเนื้อหาแสดง ให้เห็นถึงเอกลักษณ์พิเศษและความโดดเด่นที่น่าภูมิใจของ กทม. ความยาวไม่เกิน ๓๐ พยางค์ คนละ ๑ คำขวัญเพื่อให้ กทม.ได้มีคำขวัญประจำ และสามารถนำคำขวัญของ กทม.ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาว กทม.
การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา – ประชาชน โดยคำขวัญทุกระดับมีรางวัลระดับละ ๓ รางวัล และมีจำนวนเงินรางวัลเท่ากัน คือ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๓๐,๐๐๐.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ ๒ เงินสด ๒๐,๐๐๐.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ ๓ เงินสด ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมโล่ ซึ่งคำขวัญที่ได้รับการคัดเลือกจากรางวัลที่ ๑ ของทั้ง ๓ ระดับ เพื่อเป็น คำขวัญของ กทม.สำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดได้ที่ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม. เลขที่ ๘๖๙ ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กทม.๑๐๖๐๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑–๕

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๑ ม.ค.๕๓

ขอเชิญร่วมชมสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๓

ทัพเรือภาคที่ ๓ กำหนดประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของกำลังพลในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ฐานทัพเรือพังงา ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธี ฯ โดยในพิธีจะมีการแสดงยิงปืนแบบฉับพลันและการกระโดดร่มดิ่งพสุธาและในโอกาสนี้ ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมชมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในวันดังกล่าว


ข้อมูล ทรภ. ๑
๖ ม.ค.๕๓

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำคณะเยาวชนตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันที่ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนยึดมั่นในประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน อีกทั้งยังจะได้รับทราบถึงภารกิจในการป้องกันและพัฒนาประเทศของกองทัพเรือ รวมทั้งมีกิจกรรมที่สนุกสนานอื่นๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือและทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
สำหรับการทัศนศึกษานอกสถานที่ในพื้นที่กองทัพเรือ ประกอบด้วย เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร,ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล, ชมการสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก, พิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน หาดเตยงาม, เยี่ยมชมพระราชวังเดิม และทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยา และในโอก…

ขอเชิญนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓

กองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓ ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด ไทย จะจัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็ก เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บิดา มารดา และผู้ปกครองเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรหลานให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บิดามารดา และผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กร่วมกัน
ขอเชิญชวนบิดา มารดา และผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง ๑-๖ ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๕๓ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานกาชาด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑ และ ๐ ๒๕๑ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔


ข้อมูล ข่าวสาร
๗ ม.ค.๕๓

เดิน-วิ่ง-กิน-เที่ยว ทะเลกรุงเทพฯ

เขตบางขุนเทียนร่วมกับสโมสรกีฬาบางขุนเทียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรมการแข่งขัน วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอน ภายใต้ชื่อเดิน-วิ่ง-กิน-เที่ยว ทะเลกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑ ใน ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๕๐๐-๐๙๐๐ ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกาย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน โดย การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ประเภทเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๖ ๑๒๖๐ สโมสรกีฬาบางขุนเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๖ ๕๔๐๖ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๕ ๙๑๔๙

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๗ ม.ค.๕๓

หนังสือวันเด็กปี ๕๓

คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่อดวงใจไทย ภาพหน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศ์ พื้นหลังเป็นสีชมพู เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย โครงการเทิดพระเกียรติฯ ต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีแก่เด็ก และเยาวชน บทความหรือเรียงความของเด็ก การรักการอ่าน โครงการ ๓ D เรื่อง สิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์จำนวน ๔-๕ เล่ม จำหน่ายในราคาเล่มละ ๑๕ บาท
ส่วนกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ในส่วนกลาง จะจัดที่อาคาร นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๕ ม.ค.๕๓

งานวันเด็กของกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต
การจัดงานดังกล่าวมีของขวัญ ของรางวัล ไว้แจกจ่ายแก่เด็กๆ จำนวนมาก และยังมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนวัดทรงธรรมของรายการชิงช้าสวรรค์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ การแสดงแม่ไม้มวยไทย การประกวดวาดภาพระบายสีเทียน การอ่านข่าวภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การรายงานข่าวแบบสดๆ นอกสถานที่ ห้องส่งจำลอง และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ประกอบด้วย เกมสร้างปัญญาฝึกสมาธิ การต่อจิ๊กซอร์ กีฬามหาสนุก และซุ้มกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย
จึงขอเชิญน้องๆ เยาวชน ร่วมสนุกในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๕ ม.ค.๕๓

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่รับหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนหรือเทียบเท่า) เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗-๒๐ ปี สัญชาติไทย บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคที่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษา จำหน่ายระเบียบการ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และทางไปรษณีย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) การรับสมัคร ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ส่งคะแนน GPAX คะแนน O-NET คะแนน GAT และคะแนน PAT 2 ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน- ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ส่งใบสมัครและคะแนนวิชาการเฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น ถือวันประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ ที่วิทยาลัยพยาบ…