Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2013
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ กิจกรรมจะมีทั้งการอภิปรายสัมมนาทางวิชาการนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย - วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ โครงการสัมมนาเศรษฐศาสตร์ฉลาดรู้สู่เยาวชนไทย - วันที่ ๒-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เลือกซื้อหนังสือและสื่อการศึกษาได้รับส่วนลด ๑๐-๕๐% - วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โครงการเรียนรู้สู่อาเซียน - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โครงการแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน” - วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย ครั้งที่ ๗ - วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สุนทรีย์คีตะพระปกเกล้า” - วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๖ การประกวดบทประพันธ์ร้อยกรองและการประชันกลอนสดในหัวข้อ “๑๒๐ ปี บารมีพระปกเกล้า” ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๔ ๗๗๘๘ และ www.stou.ac.th ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๓๐ ส.ค.๕๖
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และในฐานะที่ทรงเป็นองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย เนื่องในเดือนแห่งวันสวรรคต (๒๔ กันยายน) มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก จึงร่วมกับสยามพารากอน โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์ จาก ๔ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย” ในรูปแบบสื่อผสมมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ไลฟ์สไตส์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ พร้อมทั้งพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิฯ และพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์และทันตแพทย์ ที่มีผลการเรียน…
งานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงฝ่ายฆราวาสเฉลิมพระเกียรติ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงฝ่ายฆราวาส เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดยกองทัพเรือ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย การเทศน์มหาชาติ เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีมาแต่โบราณ นิยมทำกันในช่วงหลังออกพรรษา มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเทศน์มหาชาตินับเป็นมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์มหาชาติได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ข้อมูล กกพร.ฯ ๓๐ ส.ค.๕๖
งานเทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค ททท.กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖๐๐-๒๑๐๐ ณ บริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศ มีการจำหน่ายหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ โดยภายในงานได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวไว้ ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๓๐-๑๖๐๐ ชมโครงการสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี ,วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๐๐-๑๕๐๐ ชมอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ตลาดน้ำบางน้อย ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน สิรินาถราชินี สถานีรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดภาคกลาง ททท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๓๔๐-๔ และ www.เที่ยวภาคกลาง.com ข้อมูล ททท. ๒๘ ส.ค.๕๖
งานกองทัพเรือและจังหวัดจันทบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี กองทัพเรือ จังหวัดจันทบุรี และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ร่วมกันจัดงาน “กองทัพเรือและจังหวัดจันทบุรี ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี” ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑๐๐-๒๑๓๐ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณบ้านอ่าวหมู ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ กิจกรรมเปิดกรวยถวายพระพรฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ณ สนามสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเวลา ๑๙๑๕-๑๙๓๐ และกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต “ทีวี ๓ สัญจร” บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ สนามสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่างเวลา ๑๙๓๐-๒๑๓๐ โดยศิลปินดาราจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ โดยมีคุณเจมส์ มาร์ จากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณสมชาย เข็มกลัด, คุณระชา รัก…
การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ ๑๖ กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณี เรื่อง “ความมั่นคงรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ การประชุมวิชาการประเพณีระหว่างกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันทั้ง ๔ สถาบัน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ทศวรรษ ในการประชุมวิชาการประเพณี ในปี ๒๕๕๖ นี้ เป็นครั้งที่ ๑๖ โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ และได้กำหนดหัวข้อการประชุม เรื่อง “ความมั่นคงรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขในจังหวัดแดนภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมนี้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันทั้ง ๔ สถาบัน ในการหาแนวทางการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมวิชาการประเพณี ประกอบด้วย การปาฐกถาพ…
กองทัพเรือจัดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๔ กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือส่วนกลาง (หัวหิน) อาคารนาวีภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประชุม ศร.ชล.ในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลักใน ศรชล. และแผนปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งรับทราบแนวทางและข้อเสนอแนะจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ใน ศร.ชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตลอดจนจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับบทสรุปแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเลที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และการดำเนินการในการส่งเสริมบทบาท ศร.ชล. ให้เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของไทย การประชุมได้…
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก กรมทรัพย์สินทางปัญญา และจังหวัดลำปาง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับ นักออกแบบ องค์กร หน่วยงานและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทผลงาน ประกอบด้วย ๑. เครื่องประดับสตรี ๕ ชิ้น ประกอบด้วย กระดุม เข็มกลัด กำไรหรือสร้อยข้อมือ สร้อยคอและต่างหู ๒. เครื่องตกแต่งบ้านและสวน (น้ำตก/น้ำผุด) ขนาดไม่เกิน ๗๐x๗๐x๙๐ เซนติเมตร ๓. ของขวัญของที่ระลึก ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ขนาดไม่เกิน ๑๕x๑๕x๑๕ เซนติเมตร ๔. ผลิตภัณฑ์วัตกรรมหรือเทคโนโลยีสูง หรือทันสมัย ที่ทำจากเซรามิก หรือใช้เซรามิกเป็นส่วนประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยไม่จำกัดแนวคิด ประเภท รูปแบบ ขนาด ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ๕. ชุดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยการออกแบบภาพวาดด้วยมือลงสี หรือภาพที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับผลงานถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ , วันที่ ๑๓-๑๕ กันยาน ๒๕๕๖ จัดแสดงผลงานการประกวด และมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ รางวัลการประกวด รางวัลที่ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัลๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเ…
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ณ ห้องประชุมอาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีฯ วันที่ ๔ กันยายน ของทุกปี บรรดาทหารเรือที่เคยประจำการในเรือดำน้ำ ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันที่ระลึกเรือดำน้ำ สืบเนื่องมาจากวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๘๐ เรือดำน้ำ จำนวน ๒ ลำ จากจำนวน ๔ ลำ ซึ่งสั่งต่อจากบริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น คือ เรือหลวงมัจฉานุ และเรือหลวงวิรุณ ได้สร้างแล้วเสร็จ ทางบริษัทพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ราชนาวีไทย ดังนั้น ทหารที่ถูกจัดให้อยู่ประจำเรือทั้งสองลำนี้ ได้กระทำพิธีรับมอบและลงประจำเรือ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับว่าเป็นครั้งแรกที่ราชนาวีไทยได้มีเรือดำน้ำ ส่วนเรือหลวงสินสมุทร และเรือหลวงพลายชุมพล ได้วางกระดูกงูเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๙ และทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๘๐ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๘๑ ถึงแม้กองทัพเรือจะปลดระวางประจำการเรือดำน้ำชุดนี้ไปแล้วก็ตาม แต่ในอดีตนั้น เรือดำน้ำทั้ง …
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรีแก่ผู้สูงอายุ และเนื่องจากยังมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ยังมีความจำเป็นและต้องการรับบริการฝังรากฟันเทียม จึงได้ขยายเวลาดำเนินการต่อระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จากพระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “เวลาที่พระองค์ทรงมีปัญหาเกี่ยวกับฟันมีทันตแพทย์ดูแลรักษา แล้วราษฎรที่อยู่ห่างไกลจะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือเปล่า” และทรงมีพระราชดำรัสว่า “......เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายไม่แข็งแรง” ซึ่งแสดงถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ จึงร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโ…
กองทัพเรือประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์นันทอุทยานสโมสร การแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ กำหนดผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี ต้องสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ และสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา และได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบการแต่งตั้งยศของเหล่าทัพแล้ว สำหรับในปี ๒๕๕๖ มีผู้เข้ารับการประดับยศ ฯ จำนวน ๓๒ นาย ประกอบด้วย พรรคนาวิน (กองเรือยุทธการ) จำนวน ๑๖ นาย พรรคนาวิกโยธิน จำนวน ๘ นาย พรรคนาวิน (หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) จำนวน ๘ นาย โดยนายทหารเหล่านี้จะเป็นกองหนุนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพและประเทศชาติต่อไป ข้อมูล กพ.ทร. ๒๖ ส.ค.๕๖
กรมข่าวทหารเรือ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “กลยุทธขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน” กรมข่าวทหารเรือ กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “กลยุทธขับเคลื่อนการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ การสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหน่วย หรือผู้ช่วยนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัยของหน่วย รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหน่วยได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ตามหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสาร ทร. ๒๓ ส.ค.๕๖
งานต่อต้านค้ามนุษย์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดประสานงาน ปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์เพื่อทำหน้าที่ประสานและดำเนินงานกับหน่วยงาน และสร้างความตระหนักแก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการประมง และแรงงานต่างด้าวใน ๗ พื้นที่ ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นครศรีธรรมราช สงขลา และสระแก้ว ซึ่งสถานการณ์การค้ามนุษย์ประมงน่าเป็นห่วงมากที่สุด กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำหรับในปีนี้ กระทรวงกำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กิจกรรมสำคัญในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานและสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ การแสดงละคร…
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีไปทอด ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล คณะผู้มีจิตศรัทธา กำหนดจะนำผ้าป่าสามัคคีไปทอด ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล ตำบลเขาน้อย กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัด ระยอง เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมหามงคล ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ –คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ เป็นประธานกรรมการดำเนินงาน ผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ ,โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๓๓๙๘-๗ ชื่อบัญชี “กฐินวัดถ้ำวัฒนมงคล” และส่งหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ ข้อมูล คณะกรรมการฯ ๒๓ ส.ค.๕๖
พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) กองทัพเรือ กำหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการระหว่างกองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ อาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย พลเรือเอก อภิชาย ฟุ้งลัดดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ คุณนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และคุณชวัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม บันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ในส่วนของกองทัพเรือ ได้ร่วมกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ห้วงระยะเวลาตามแผนที่กำหนด เตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม อุปกรณ์การฝึกอบรม และวิทยากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่บริษั…
กองทัพเรือขอเชิญชมเทปบันทึกการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๐” ทาง ททบ.๕ กองทัพเรือ ขอเชิญชมเทปบันทึกการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๐” ที่กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๒๓๒๕-๐๐๒๐ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๒ ส.ค.๕๖
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เชิญฉลองพระองค์ใหม่ ๙ องค์ มาจัดแสดงในนิทรรศการไทยพระราชนิยม ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมสืบสานพระราชปณิธาน เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ผ้าไทยให้มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมจวบจนปัจจุบัน ชุดที่นำมาจัดแสดงใหม่นี้ อาทิ ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตสีแดง โดยปิแอร์ บัลแมง ชาวฝรั่งเศส ตัดเย็บจากผ้ายกทองสีแดงลายพุ่มข้าวบิณฑ์ประยุกต์ ปักประดับด้วยหินสี เลื่อม ดิ้นทองและลูกปัด สันนิษฐานว่าทรงระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๐ และฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย โดยปิแอร์ บัลแมง ตัดเย็บจากผ้ายกทองสีงาช้าง ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ปักประดับด้วยลูกปัดเลื่อมและคริสตัลตามลายผืนผ้า และยังมีชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยจักรี รวมถึงชุดไทยเรือนต้น และเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ความรู้ จะมีการเปิดให้บริการห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ผ้า รวบรวมหนังสือเฉพาะทาง…
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือ ๒๒ สิงหาคม นี้ โรงเรียนนายเรือ กำหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หัวข้อ “Show Share &Cheer RTNA 2013” ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรือและกองทัพเรือ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของกำลังพลโรงเรียนนายเรือทุกระดับได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงขอเชิญผู้สนใจชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล รร.นร. ๒๑ ส.ค.๕๖
กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks กองทัพเรือ และ กองทัพเรือเมียนมาร์ กำหนดจัดการประชุม Navy to Navy Talks ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กรมยุทธการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร การจัดการประชุม Navy to Navy Talks ในครั้งนี้ ในฐานะที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งแรกในประเทศไทย จะเป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Navy to Navy Talks กับกองทัพเรือมิตรประเทศ เป็นการประชุมหารือเพื่อการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (Tern of Reference:TOR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารซึ่งเป็นผู้แทนกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ได้ร่วมประชุมหารือในเรื่องความมั่นคงทางทะเล การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับความร่วมมือจะครอบคลุมกิจกรรมทางทหารในด้านต่างๆ ดังนี้ - ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนของกองทัพเรือ/เรือรบ ได้แก่ การเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับบัญชาใน…
กองทัพเรือเข้าร่วมฝึกผสมทางทะเล SEAEX – THAMAL ครั้งที่ ๕๖/๒๐๑๓ ณ ประเทศมาเลเซีย กองทัพเรือ จัดหมู่เรือเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเล SEAEX-THAMAL ครั้งที่ ๕๖/๒๐๑๓ ด้านนราธิวาส-กลันตัน เดินทางไปร่วมการฝึกผสมฯ และเยี่ยมเมืองท่ากวนตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีกำลัง ประกอบด้วย เรือหลวงคลองใหญ่ เรือ ต.๙๙๖ เรือ ต.๙๖ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑๗๘ นาย เข้าร่วมการฝึกผสมฯ และพิธีปิดการฝึกผสมฯ มีนาวาโท กรุง บุญจันทร์ศรี เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ การฝึกผสม SEAEX-THAMAL เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางเรือระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือมาเลเซีย มีกำหนดฝึกเป็นประจำทุกปี ๆ ละ ๒ ครั้ง ประกอบด้วย การฝึกผสมฯ ในฝั่งทะเลอันดามัน (ด้านสตูล-เปอร์ลิส) และการฝึกผสมฯ ในฝั่งอ่าวไทย (ด้านนราธิวาส-กลันตัน) ซึ่งการจัดหมู่เรือร่วมการฝึกผสมฯ และจัดผู้บังคับบัญชา พร้อมฝ่ายอำนวยการร่วมพิธีปิดการฝึกผสมฯ นอกจากจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการฝึกผสมฯ แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ…
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ฯ ครั้งนี้จัดตลอดทั้งปี ๒๕๕๖ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ที่ทรงมีอย่างเป็นเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย และยังเป็นโอกาสในการร่วมกันถวายพระพรและขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอาราธนาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงเจริญพระชนมายุยั่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรไทยตลอดไป สำหรับกำหนดการประกอบพิธีในครั้งต่อไป ประกอบด้วย - วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ - วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร - วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕…
เชิญส่งผลงานร่วมประกวด ชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ชิงรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในวงการประกวดนวัตกรรมไทย “พระบิดาแห่งวัตกรรมไทย” พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้สนใจร่วมประกวด กรอกรายละเอียดในใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.nia.or.th/niaward หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดยขอให้ผู้ร่วมประกวดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลงาน อาทิ แผ่นพับ รูปถ่าย สำเนาสิทธิบัตรหรือซีดีแนะนำผลงานด้วย ประเภทรางวัล ประกอบด้วย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประกาศผลในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันนวัตกรรมแห่งชาติ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nia.or.th/niaword,E-mail:niaward@nia.or.th ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๐ ส.ค.๕๖
พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (เรือหลวงกระบี่) พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (เรือหลวงกระบี่) ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางกระดูกงู เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดหาเรือหลวงกระบี่เข้าประจำการ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพเรือจัดซื้อแบบรายละเอียดและเทคนิคในการติดตั้งเชื่อมต่อ การตรวจรับ การทดสอบ ทดลองอุปกรณ์ และการสร้างเรือในสาขาต่างๆ ตามแบบเรือของบริษัท BVT Surface Fleet จำกัด สหรา…
กองทัพเรือร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคารนิทรรศการรัตนโกสินทร์ กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด จากยอดดอยสู่ท้องทะเล ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๕๖ จากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ “จากยอดดอยสู่ท้องทะเล” กองทัพเรือ จึงได้สนองพระราชดำริด้วยการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลขึ้น ซึ่งจากการดำเนินการนำเต่าทะเลมาเพาะฟัก และอนุบาลจนแข็งแรงเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทำให้เต่าทะเลมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นกว่าการฟักเองตามธรรมชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และนอกจาก มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด จากยอดดอยสู่ท้องทะเลแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนาและฝึกอาชีพ รวมทั้งการแสดงโขนพระเกียรติจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอนมัจฉานุยุวบุตร จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการได้ตามวัน เวลาดังกล่าว ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโก…
กิจกรรมปั่นจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา กองทัพเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเป็นปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและประชาชนมีใจรักษ์และหวงแหนธรรมชาติ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑๔๗๗ ข้อมูล สอ.รฝ. ๑๙ ส.ค.๕๖
กิจกรรมปั่นจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา กองทัพเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเป็นปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและประชาชนมีใจรักษ์และหวงแหนธรรมชาติ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑๔๗๗ ข้อมูล สอ.รฝ. ๑๙ ส.ค.๕๖
พิธีเปิดโรงพยาบาลเต่าทะเล กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดพิธีโรงพยาบาลเต่าทะเล ในวันที่ ๒๑สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณพรจิตต์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ของกองทัพเรือ อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งการดำเนินการมีทั้งพิพิธภัณฑ์เต่าทะเล มีนิทรรศการให้ความรู้ มีห้องบรรยาย และมีบ่อเลี้ยงเต่าทะเล ซึ่งจะเป็นบ่ออนุบาลเต่าทะเลแบ่งตามอายุ เมื่อลูกเต่าเติบโตแข็งแรงก็จะปล่อยสู่ทะเลเพื่อให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป สำหรับโรงพยาบาลเต่าทะเลที่เปิดขึ้นนี้จะช่วยทำให้สามารถดูแลรักษาเต่าที่ไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูล สอ.รฝ. ๑๙ ส.ค.๕๖
ขอเชิญเช่าบูชาพระรูปจำลองพระชัยหลังช้าง พระกริ่ง และเหรียญที่ระลึก เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรม ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กำลังจัดสร้างพระชัยหลังช้าง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระประจำหน่วยสำหรับเป็นที่สักการบูชา และเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย โดยได้จัดสร้างพระรูปจำลองพระชัยหลังช้าง พระกริ่งใหญ่-เล็ก และเหรียญที่ระลึกให้ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้แล้วเสร็จต่อไป โดย พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองวัตถุมงคลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑ ๒๗๙, ๐๘๙ ๙๖๔ ๐๐๓๐ , ๐๘๙ ๐๑๘ ๒๕๓๘ หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ข้อมูล นสร.กร. ๑๕ ส.ค.๕๖
สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงาน “นพทศวารสำนักงานทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงานและปาฐกถางานประชุมใหญ่ทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๕๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี “นพทศวารสำนักงานทหารเรือหญิง” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ สำนักงานทหารเรือหญิง จัดให้มีการประชุมใหญ่ทหารเรือหญิงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิง จากหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้มีโอกาสมาประชุมและทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ รวมทั้งตรวจสุขภาพ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “นพทศวารสำนักงานทหารเรือหญิง” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการภารกิจของกำลังพลหญิงในกองทัพเรือ การออกบูทเผยแพร่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีการตรวจวัดมวลกระดูก วัดน้ำตาลและไขมันในเลือด กิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ผลงานของกำลังพลหญิง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ ผลิตภัณฑ์เ…
เรือหลวงกระบี่ฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาและเข้าร่วมสวนสนามทางเรือของเครือรัฐออสเตรเลีย กองทัพเรือ ทำการฝึกทบทวนเรือหลวงกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติราชการ เป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรม ในพิธีสวนสนามทางเรือของเครือรัฐออสเตรเลีย ณ พื้นที่การฝึก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และบริเวณอ่าวไทย มีกำลังเข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเฮลิคอปเตอร์ โดย กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ การฝึกทบทวนของเรือหลวงกระบี่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลได้ฝึกทบทวน ปรับมาตรฐาน และสร้างความคุ้นเคยกับเรือ รวมทั้งได้ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ขณะเรือเดิน ตลอดจนได้ทำการฝึกในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธีในการเป็นเรือฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย การเ…
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๘ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ กลุ่มศิลปินอิสระ ๙๖ และบริษัท นูโวเทค จำกัด จัดงานแสดงนิทรรศการภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๘” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ถึง ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ถนนสุรวงศ์ โดยรายได้จากการจัดงานเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมทั่วประเทศ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย การจัดนิทรรศการภาพวาดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยาวนานถึง ๑๘ ปี เป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจในการร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีของเหล่าศิลปินอิสระ ๙๖ อีกทั้งยังเป็นการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลผ่านภาพวาดจากศิลปินด้วย จึงขอเชิญชวน…
กิจการสถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือส่วนกลาง (หัวหิน) จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ใช้บริการ กิจการสถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือส่วนกลาง (หัวหิน) ร่วมกับ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ โรงแรม และสถานบันเทิง ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโปรโมชั่นพิเศษโดยมอบส่วนลดให้กับผู้ใช้บริการที่เข้าพักที่อาคารนาวีภิรมย์ ๑ เป็นพิเศษ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว ใช้บริการเข้าพักที่อาคารนาวีภิรมย์ ๑ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ สอบถามรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมจัดโปรโมชั่นได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคารนาวีภิรมย์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๒๗๕๖๙-๗๑ หรือ ๐๓๒ ๕๑๔ ๒๓๐-๗ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.navyphirom.org และ www.facebook.com/Navyphirom 1 ข้อมูล กิจการสถานพักฟื้น ฯ ๑๖ ส.ค.๕๖
คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดการบรรยายแนะแนวการฝึกอาชีพทหาร กองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๖ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จัดการแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพทหาร กองประจำการผลัดที่ ๒/๕๖ คัดเลือกทหารกองประจำการ และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล ณ อาคารฝึกอบรมรวมศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ การจัดงานในครั้งนี้ จะมีการคัดเลือกทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ พร้อมกับรับสมัครทหารเข้าฝึกอบรมอาชีพช่างสาขาต่างๆ และกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทหาร กองประจำการ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดี มีศักยภาพในสังคม ภายหลังจาก ปลดประจำการไปแล้ว ข้อมูล คพท. ๑๖ ส.ค.๕๖
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล” รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๗๐๐ ณ ห้องออกกำลังกาย ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลศิริราช ผู้ร่วมโครงการต้องจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย ๓ ปี ในการอบรมจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการนำองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ ที่ทันสมัยมาประยุต์ใช้ รวมถึงวิธีการประเมินสุขภาพเบื้องต้น เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ความรู้ในการประเมินและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายต่างๆ การปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตเบื้องต้น และเทคนิคการช่วยเหลือผู้รับบริการ ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และวิถีการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนทั้งหมด ๕๖ ชั่วโมง ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศั…
กองเรือยุทธการการทำการฝึกกำลังพลทดแทน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ) กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้จัดตั้งกองอำนวยการฝึกกำลังพลทดแทนที่จะไปปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ เกาะช้าง ณ บริเวณอาคาร กองฝึกเดินเรือและการเรือ กองเรือยุทธการ และบ้านหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนาวาเอก บริบูรณ์ เอมทิพย์ หัวหน้ากองฝึกเดินเรือและการเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก การฝึกกำลังพลทดแทน ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ เกาะช้าง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ เกาะช้าง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ชายหาด และการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี และเพื่อให้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความชำนาญ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางท…
งานรำลึก ๑๔๕ ปี สุริยุปราคาที่บ้านหว้ากอ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี และในโอกาสรำลึกเหตุการณ์สำคัญครบรอบ ๑๔๕ ปี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดจัดงานรำลึก ๑๔๕ ปี สุริยุปราคาที่หว้ากอ ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ หรือเมื่อ ๑๔๕ ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระองค์ทรงทำนายได้อย่างแม่นยำจากการคำนวณทางดาราศาสตร์ นับเป็นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือของวงการดาราศาสตร์ ทั่วโลก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งค่ายหลวงเพื่อทรงทอดพระเนตรสุริยุ…
กองทัพเรือจัดประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๗ เรื่องสมุททานุภาพกับทิศทางของไทยในทศวรรษหน้า กองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๗ เรื่อง สมุททานุภาพ (Sea Power) กับทิศทางของไทยในทศวรรษหน้าในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การประชุมทางวิชาการในครั้งที่ ๗ นี้ จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของไทยในทศวรรษหน้า, การบรรยายพิเศษเรื่องสมุททานุภาพความมั่นคงทางทะเลกับการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ การเสนอบทความทางวิชาการเรื่องยุทธศาสตร์ทางทะเลของไทยในทศวรรษหน้าและการอภิปรายหัวข้อเรื่องสมุททานุภาพกับทิศทางของไทยในทศวรรษหน้า, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลกับการปฏิบัติทางยุทธการของกองทัพเรือในปัจจุบันและอนาคต, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลกับการปฏิบัติทางยุทธการของกองทัพเรือในปัจจุบันและอนาคต, สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rtn-synymosium 7.navy.mi.th ข้อมูล สรส. ๑๓ ส.ค.๕๖
ขอเชิญเช่าบูชาพระรูปจำลองพระชัยหลังช้าง พระกริ่ง และเหรียญที่ระลึก เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรม ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กำลังจัดสร้างพระชัยหลังช้าง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระประจำหน่วยสำหรับเป็นที่สักการบูชาและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย โดยได้จัดสร้างพระรูปจำลองพระชัยหลังช้าง พระกริ่งใหญ่-เล็ก และเหรียญที่ระลึกให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้แล้วเสร็จต่อไป โดย พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองวัตถุมงคลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๑ ๒๗๙, ๐๘๙ ๙๖๔ ๐๐๓๐, ๐๘๙ ๐๑๘ ๒๕๓๘ หรือที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ข้อมูล นสร.กร. ๑๓ ส.ค.๕๖
กรมการขนส่งทางบก จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมคุมเข้ม กรมการขนส่งทางบก จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบว่ามีการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะมารับจ้างผู้โดยสารให้ดำเนินการตามกฎหมาย โทษปรับสูงสุด ๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากรถดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยในการให้บริการประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เข้มงวด ตรวจสอบเรื่องการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินกำหนด ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนโดยมีโทษปรับสูงสุด ๕,๐๐๐ บาท สำหรับอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะได้กำหนดไว้ที่ ระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรก อัตราไม่เกิน ๒๕ บาท กิโลเมตรต่อๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บาท และระยะทางเกิน ๕ กิโลเมตร ขึ้นไปให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน แต่ต้องให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น หากพบเห็นการฝ่าฝืนเอาเปรียบผู้โดยส…

การแสดงบัลเล่ต์ – โอเปรา “สุริโยทัย”

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนพระราชสมภพ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร , หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ และโอเปราสยามอินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ ฯ จัดการแสดง บัลเล่ต์ – โอเปร่า เรื่องสุริโยทัย รอบ Gala World Premiere ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และรอบปกติวันที่ ๒๔ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงครั้งนี้เป็นศิลปะการแสดงแนวใหม่ผสมผสานระหว่างการแสดงบัลเล่ต์ ศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศส และขับร้องโอเปรา ศิลปวัฒนธรรมของอิตาลี มาดำเนินเรื่องด้วยการแสดงบัลเล่ต์เหมือนละครไทย และมีคนร้องโอเปรา เล่าเรื่องอยู่ด้านข้าง ในด้านของดนตรีมีทั้งเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล บรรเลงโดยวงดุริยางค์สยามพิลฮาร์โมนิค ภายใต้การอำนวยเพลงของ ทฤษฎี ณ พัทลุง และเลือกเรื่องสุริโยทัย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจ…

ไปรษณียากรชุดพิเศษมหามงคล “อัคราภิรักษศิลปิน”

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ( สวธ.) ร่วมกับมูลนิธิจักรพันธุ์โปษยกฤต จัดทำดวงตราไปรษณียากรชุดพิเศษ ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็นอัคราภิรักษศิลปิน ศิลปินยิ่งใหญ่ ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ ซึ่งได้อัญเชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นต้นแบบ จากฝีมือการวาดของนายจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๓ จำนวน ๖ ภาพ มาออกแบบเป็นตราไปรษณียากร พร้อมอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ มาประดิษฐานที่ด้านบนของแผ่นตราไปรษณียากร มีคำบรรยายในดวงตราไปรษณียากร อัครภิรักษศิลปิน และภาษาอังกฤษ Pre – eminent Protector of Artsand Crafts ซี่งเป็นชุดดวงตราไปรษณียากรไทย ลำดับที่ ๙๙๙ นอกจากนี้ ยังได้นำพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๖ ประการ ได้แก่ โขน ถมทอง ย่…

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ให้ทุนแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภททุนเรียนดี ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และประเภททุนสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการ โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาหกเดือน นับถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทำของตนเอง มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และสามารถมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาได้เพียง ๑ ทุน สำหรับหลักฐานการยื่นความจำนงขอรับทุน ประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษา หลักฐานการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน กรณีชื่อ - สกุล ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ ให้แสดงสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล หลักฐานแสดงว่าเป็น ผู้พิการ เช่น ใบรับรองแพทย์และบัตรผู้พิการ และหลักฐานอื่น ๆ สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ให้ยื่นใบสมัครส่งถ…

สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิกราบแม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ เพื่อเชิญชวนลูก ๆ ทุกท่านแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ด้วยการซื้อดอกมะลิไปกราบแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิที่สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จัดทำขึ้นในปีนี้ มีรูปแบบเป็น ช่อมะลิ บัตรอวยพรแม่ ซีดีเพลงวันแม่แห่งชาติ ช่อมะลิหัวใจรัก จักรยานสื่อสารรัก พัดการบูรเทิดทูนรัก กระเช้าทองส่องพลังรัก ต้นมะลิ ปิติรัก กล่องอเนกประสงค์โยงใจรัก กล่องฟ้าใสให้แม่ กระเช้าสานวางฐานรัก กล่องดนตรี สุนทรีแห่งรัก กล่องเครื่องประดับทรัพย์พูนเพิ่ม แจกันพลีทบูชารัก พานพระพุทธชินราช พานพระพุทธโสธร และพานพุ่มพฤกษ์พิสุทธิ์ ราคา ๑๐ - ๒,๐๐๐ บาท รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศล และสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิกราบแม่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังค…

งานโครงการหลวง ๔๔

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กำหนดจัดงาน โครงการหลวง ๔๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และเผยแพร่ผลผลิตของโครงการหลวงกว่า ๓,๐๐๐ รายการ ซึ่งได้นำมาจัดจำหน่ายภายใน งานนี้ สำหรับปีนี้มีสินค้าแนะนำ คือ ผลไม้ของพ่อ ซึ่งเป็นผลผลิตจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ มีทั้ง อะโวคาโด พันธุ์ปีเตอร์สันและบาคาเนียร์ ที่ถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้ปลูก เป็นสุดยอดของอาหารสุขภาพ ช่วยลดคอเลสเทอรอลชนิดไม่ดี และเพิ่มปริมาณคอเลสเทอรอลชนิดดี มีวิตามินอี เอ และบี ให้พลังงานสูง แต่ไขมันต่ำ ให้โปรตีนย่อยง่าย , ลูกพลับพันธุ์ P2 จากไต้หวัน , พลับหวานพันธุ์ FUYU จากญี่ปุ่น มีวิตามินเอ ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก มีสรรพคุณเป็นยาธาตุ แก้ท้องเดิน และยังมีฟักทองจิ๋ว มันเทศญี่ปุ่น ผักกาดขาว แตงกวาญี่…

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานพิธีทำบุญอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการบูชาและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเวลา ๑๐๓๐ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานแห่งใหม่ เริ่มต้นในสมัยพลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหน่วยตามโครงสร้างปัจจุบันและลดปัญหาความแออัดของสถานที่ตั้งในพื้นที่พระราชวังเดิม อีกทั้งอาคารส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และหลังจากที่กองทัพเรือได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล จึงเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ รับผิดชอบการออกแบบซึ่งเป็นการใช้ศักยภาพของกองทัพเรือในการพึ่งพาตนเอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานแห…

กิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี”

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรม “ ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการแสดงพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ สถาบันการศึกษา ชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ และชุมชนต่าง ๆ บริเวณรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ นอกจากนั้นหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน …

โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

คณะกรรมการโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ซึ่งมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ , สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานโครงการ , พระ ดร.กฤษฎา สิริวฑฒโน ผู้ริเริ่มและเลขานุการโครงการ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทองหรือเงินในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา โดยบริจาคด้วยตนเองได้ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เดือนละ ๑ ครั้ง ตามที่จะประกาศให้ทราบ หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ “ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตร พระมหาเจดีย์พุทธคยา” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา มทร.พระนคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๘๘๐ ๓๕๐ ๐๓๗๓ , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๐๒๐ ๓๐๔ ๖๐๓๓ และส่งหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีมาที่ กองอำนวยการ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๙๙ โครงการนี้ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย ที่เดลลี และได้รับอนุญาตจากแผนกโบราณคดีฝ่ายมรดกโลก รัฐบาลอินเดีย ตลอดจนคณะกรรมการบริหารมหาโพธิวิหาร ซึ่งดูแลรักษาพระมหาเจดีย์แล้วทั้ง ๓ หน่วย เมื่อป…

ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ณ สยามนิรมิต เวลาประมาณ ๐๗๐๐ โดยมีรถขบวนอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย มีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานระหว่างการเดินทาง ตามเส้นทางกรุงเทพฯ – เพชรบุรี – กาญจนบุรี ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี - ราชบุรี (สวนผึ้ง ) - กาญจนบุรี ซึ่งได้นำเสนอเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ตลอดจนมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษาด้วย


นักท่องเที่ยวผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook พิมพ์คำว่า “คาราวานสิงหาพาแม่เที่ยว” ส่งใบสมัครได้ที่ ๑/๕๓๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๓๑๐ หรือส่งได้ทางอีเมลล์ aaftravel @ hotmail.com หรือ sale_ aaftravel @ hotmail.com หรือสมัครได้ทาง เว็บไซต์ http://www.aaftravel 2003.com/1234/…
งาน “อัคราภิรักษศิลปิน”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน หน่วยงานภาคเอกชน จัดงาน “อัคราภิรักษศิลปิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ การแสดงวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ อาทิ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มีการออกร้าน ผ้าทอชุมชน หัตถกรรมอาเซียนจากสถานเอกอัครราชทูต ๙ ประเทศ การจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ พร้อมจัดน้ำตกจำลอง แต่งด้วยผ้าไทยและดอกไม้ มีการจัดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมลงถวายพระพร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชสมัญญานาม “อัคราภิรักษศิลปิน” นิทรรศการผ้าไทย การเสวนาอารยไทยบนผืนผ้า การแสดงวัฒนธรรมผ้าไทย นิทรรศการภาพถ่ายสารรักสื่อร้อยดวงใจแด่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม จะมีการเปิดให้พสกนิกรได้ร่วมจุดเทียนถ…
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกลสำคัญขับเคลื่อนประเทศไทย พัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดย ศปท. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในทุกกระทรวง เพื่อทำหน้าที่

- ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด

- วางแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง

- สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

- สอบทาน/ปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นจากระบบงานและบุคคล

- ประสานงาน เร่งรัด และติดตามการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูล สามารถโทรแจ้งได้ที่โทรสายด่วน ป.ป.ท.๑๒๐๖ และ www.stopcorruption.go.th

ข้อมูล นสพ.มติชน

๒ ส.ค.๕๖

กองทัพเรือ จัดประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๗ เรื่องสมุททานุภาพกับทิศทางของไทยในทศวรรษหน้า

กองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๗ เรื่อง สมุททานุภาพ (Sea Power) กับทิศทางของไทยในทศวรรษหน้า ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมทางวิชาการในครั้งที่ ๗ นี้ จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของไทยในทศวรรษหน้า, การบรรยายพิเศษเรื่องสมุททานุภาพความมั่นคงทางทะเลกับการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ, การเสนอบทความทางวิชาการเรื่องยุทธศาสตร์ทางทะเลของไทยในทศวรรษหน้า และการอภิปรายหัวข้อเรื่องสมุททานุภาพกับทิศทางของไทยในทศวรรษหน้า, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลกับการปฏิบัติทางยุทธการของกองทัพเรือในปัจจุบันและอนาคต, ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลกับการปฏิบัติทางยุทธการของกองทัพเรือในปัจจุบันและอนาคต,

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๗ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://rtn-symposium 7.navy.mi.thข้อมูล สรส.

๒ ส.ค.๕๖

โครงการประกวดภาพถ่าย “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง”

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การพัฒนาดิน การเกษตร พลังงานทดแทน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ จนถึงปัจจุบัน มีถึง ๔,๓๕๐ โครงการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

การประกวดแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภท (พิเศษ) เด็กเล็กระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทนักเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นที่ ๑-๖ หรือ ปวช.) อายุไม่เกิน ๒๐ ปี, ประเภทเยาวชน (นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรีและโท ที่กำลังศึกษาอยู่) อายุไม่เกิน ๒๕ ปี และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๒๕ ปี รางวัลเด็กเล็ก ประกอบด้วยรา…
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๕๖

โอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ไปรษณียากรโทรเลขไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมกับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัด “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๕๖ (Thailand 2013 Worldstamp Exhibition) ระหว่างวันที่ ๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าพารากอน

การผลิตแสตมป์ของไทยนั้นต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าแผ่นดิน และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ นับแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ทรงให้ความสำคัญกับดวงตราไปรษณียากรมาก ทรงมีพระราชวินิจฉัยในแสตมป์แต่ละชุดที่จะออกมาวางจำหน่าย หรือในกรณีที่มีความผิดพลาด ก็จะทรงมีพระราชวินิจฉัยเตือน ถือว่าทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา ๑๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์โทรเลขของประเทศไทยนั้น มีการออกแสตมป์จำนวน ๑,๐๓๒ ชุด โดยรัชกาลที่ ๕ ออกแสตมป์จำนวน ๘ ชุด , รัชกาลที่ ๖ จำนวน ๔ ชุด, รัชกาลท…
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๕๓๐ – ๑๙๓๐

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพของประชาชน โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัย กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ แบ่งเป็น ประเภทเดินการกุศล ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท เฉลิม งามหยดย้อย หัวหน้าแผนกแผน กองอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ หมายเลขโ…