Skip to main content

แนวทางการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม

          ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๐๒๐๑/๕๓๘๙ เรื่อง แนวทางการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ เพื่อให้การปฏิบัติในการไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับส่วนราชการของ กห. และกำลังพล ในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้องและครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ กห.จึงกำหนดให้หน่วยต่างๆ ถือปฏิบัติดังนี้
               ๑. ให้ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่ ๑๔ ต.ค.๕๙ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙
               ๒. การแต่งกายไว้ทุกข์ มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป
                    ๒.๑ การแต่งกายแบบฝึก เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามปกติให้ถือเป็นการแสดงการไว้ทุกข์โดยอนุโลม สำหรับนักเรียนทหารที่ใช้ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสีประกอบเครื่องแบบปกติให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำมีเงื่อนกะลาสีแทน สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิง และนายทหารประทวนหญิง เมื่อแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามปกติ ให้งดสวมกางเกง
                    ๒.๒ การแต่งกายเครื่องแบบปกติคอแบะ ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี และผ้าพันแขนทุกข์
                    ๒.๓ การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ ให้ใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ยกเว้นเครื่องแบบสโมสร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกระทรวง (พ.ศ.๒๕๐๐) ว่าด้วยการ คาดกระบี่ การใช้ถุงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกข์
                    ๒.๔ สามารถประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ได้ แต่ไม่สามารถประดับเมื่อไปร่วมในงานมงคลอื่นๆ
                    ๒.๕ กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง
                    ๒.๖ การแต่งกายชุดกีฬา ให้แต่งกายด้วยเสื้อ กางเกง และรองเท้ากีฬา สีขาว สีดำ หรือสีโทนเข้ม ไม่ฉูดฉาด เช่น น้ำเงินเข้ม น้ำตาลเข้ม เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยอาจกำหนดสีในลักษณะดังกล่าวของชุดกีฬาสำหรับกำลังพลของหน่วย เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกันได้
                    ๒.๗ วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ให้แต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม
                    ๒.๘ เชิญชวนครอบครัวของกำลังพลร่วมแต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม โดยพร้อมเพรียงกัน
               ๓. การใช้ถ้อยคำแสดงความอาลัย ให้ใช้ข้อความว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า...” โดยไม่มีคำลงท้ายว่า “ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
               ๔. การจัดโต๊ะหมู่บูชาแสดงความอาลัย ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย สำหรับการประดับผ้าระบาย ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่อยู่สูงกว่าพระบรมฉายาลักษณ์
               ๕. การประดับธง ให้งดประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด
               ๖. การออกพระนาม ขอให้ใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชาแสดงความอาลัย และวิธีการปฏิบัติในการลดธงชาติครึ่งเสา สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กพ.ทร. http://www.person.navy.mi.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
                                                                                                                    ข้อมูล กพ.ทร. ๓ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…