Skip to main content

แนวทางการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม

          ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๐๒๐๑/๕๓๘๙ เรื่อง แนวทางการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ เพื่อให้การปฏิบัติในการไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับส่วนราชการของ กห. และกำลังพล ในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้องและครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ กห.จึงกำหนดให้หน่วยต่างๆ ถือปฏิบัติดังนี้
               ๑. ให้ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่ ๑๔ ต.ค.๕๙ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙
               ๒. การแต่งกายไว้ทุกข์ มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เป็นต้นไป
                    ๒.๑ การแต่งกายแบบฝึก เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามปกติให้ถือเป็นการแสดงการไว้ทุกข์โดยอนุโลม สำหรับนักเรียนทหารที่ใช้ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสีประกอบเครื่องแบบปกติให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำมีเงื่อนกะลาสีแทน สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิง และนายทหารประทวนหญิง เมื่อแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามปกติ ให้งดสวมกางเกง
                    ๒.๒ การแต่งกายเครื่องแบบปกติคอแบะ ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี และผ้าพันแขนทุกข์
                    ๒.๓ การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ ให้ใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ยกเว้นเครื่องแบบสโมสร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกระทรวง (พ.ศ.๒๕๐๐) ว่าด้วยการ คาดกระบี่ การใช้ถุงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกข์
                    ๒.๔ สามารถประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ได้ แต่ไม่สามารถประดับเมื่อไปร่วมในงานมงคลอื่นๆ
                    ๒.๕ กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง
                    ๒.๖ การแต่งกายชุดกีฬา ให้แต่งกายด้วยเสื้อ กางเกง และรองเท้ากีฬา สีขาว สีดำ หรือสีโทนเข้ม ไม่ฉูดฉาด เช่น น้ำเงินเข้ม น้ำตาลเข้ม เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยอาจกำหนดสีในลักษณะดังกล่าวของชุดกีฬาสำหรับกำลังพลของหน่วย เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกันได้
                    ๒.๗ วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ให้แต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม
                    ๒.๘ เชิญชวนครอบครัวของกำลังพลร่วมแต่งกายไว้ทุกข์ตามประเพณีนิยม โดยพร้อมเพรียงกัน
               ๓. การใช้ถ้อยคำแสดงความอาลัย ให้ใช้ข้อความว่า “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมถวายรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า...” โดยไม่มีคำลงท้ายว่า “ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
               ๔. การจัดโต๊ะหมู่บูชาแสดงความอาลัย ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อย สำหรับการประดับผ้าระบาย ให้ผ้าสีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่อยู่สูงกว่าพระบรมฉายาลักษณ์
               ๕. การประดับธง ให้งดประดับธงตราสัญลักษณ์ทั้งหมด
               ๖. การออกพระนาม ขอให้ใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชาแสดงความอาลัย และวิธีการปฏิบัติในการลดธงชาติครึ่งเสา สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ กพ.ทร. http://www.person.navy.mi.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
                                                                                                                    ข้อมูล กพ.ทร. ๓ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ด้วยกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้แก่กำลังพล กองทัพเรือที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดดังนี้
          ๑. คุณสมบัติของผู้กู้
              ๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อที่พักอาศัยตนเองหรือภรรยาอาศัยอยู่ หรือบิดา – มารดา ให้รวมถึงบิดา – มารดา คู่สมรสด้วย
              ๑.๒ มีภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับที่ขอกู้ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด หรือตามที่ผู้จัดการกิจการให้กู้เห็นสมควร
          ๒. วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
               ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
               ๒.๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐
               ๒.๓ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ เดือน (๓ ปี)
          ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๗๙ , ๕๓๒๗๕ และ http://www.welfare.navy.mi.th หัวข้อ ข่า…