Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2012
เหล่าศิลปินด้านศิลปกรรม ได้รวมใจกันสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมในโครงการช่วยเหลือทารกเกิดก่อนกำหนดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

สถานการณ์ทารกคลอดก่อนกำหนดในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอันเป็นผลมาจากความไม่พร้อมของหญิงตั้งครรภ์ ส่งผลให้ทารกเกิดก่อนกำหนดเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โรคปอดเรื้อรัง สายตาพิการ และร่างกาย ไม่สมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงความพร้อมของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและอุปกรณ์การแพทย์ในหออภิบาลทารกเกิดก่อนกำหนดยังมีไม่เพียงพอ โครงการนี้จึงจัดขึ้นเพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ โดยเฉพาะลดความสูญเสียจากสายตาพิการ ตลอดจนต้องการเผยแพร่ปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดให้รับทราบอย่างกว้างขวางและเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและให้การสนับสนุนทารกกลุ่มนี้

กิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ คือ การจัดแสดงผลงานนิทรรศ…
โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดทำไดอารี่ ปี ๒๕๕๖ “ small words” เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนกองทุนโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำไปช่วยเหลือผู้ต้องขังต่อไป

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้ต้องขัง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กทารก เด็กผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างการพิจารณาคดีและต้องโทษอาญา ด้วยเห็นว่ากลุ่มเด็กผู้ต้องขังเหล่านี้คือผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ จึงได้ผลักดันโครงการช่วยเหลือต่างๆ ในระดับสากล เช่น โครงการ Enhancing Lives of Female Immates เพื่อทำให้เกิดข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ และสำหรับนักโทษชายพระองค์ก็มิได้ทอดทิ้ง ทรงเปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนความรู้ด้านต่างๆ อย่างเช่น เปิดโอกาสให้เขียนเรื่องเล่าของตัวเอง ถ่ายทอดลงในหนังสืออิสรภาพบนเส้นบรรทัดของ ๑๓ นักโทษประหารเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และเปิดมุมมองใหม่ ที่มีต่อผู้ต้องขัง

ผู้ที่ต้องการสมทบทุนสามารถซื้อไดอารี่ได้ในราคาเล่มละ ๒๕๙ บาท ที่ร้านหนังสือทั่วไปข้อมูล นสพ.มติชน

๑ พ…
สำนักงานเขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน โดยในชั้น ๓ จะเปิดเป็นศูนย์คัดกรองและศูนย์พักพิงคนเร่ร่อน ประกอบด้วย โรงอาหาร โรงนอน โรงฝึกอาชีพ โดยสามารถรองรับคนเร่ร่อนได้ ๒๐๐ คน แยกเป็นหญิง ๑๐๐ คน ชาย ๑๐๐ คน จะแล้วเสร็จและ ส่งมอบให้เขตในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์คัดกรอง ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

กทม.ได้ขอเช่าอาคารและที่ดินของสำนักงานประปาแม้นศรี (เดิม) รวมพื้นที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๖๔.๗๐ ตารางวา ประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ๓ ชั้น อาคาร ๖ ชั้น อาคารอนุรักษ์ถังน้ำประปา โดยได้ลงนามสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๓๐ ปี ทั้งนี้ การเปิดบ้านคนเร่ร่อนเป็นหนึ่งในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใน กทม.ให้ดีขึ้นข้อมูล กทม.

๑ พ.ย.๕๕

กองทัพเรือโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำผู้นำทางศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำทางศาสนา (ดาอี) ซึ่งเป็นมวลชนสำคัญ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในพื้นที่ได้เปิดโลกทัศน์ ได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี อันเป็นประโยชน์ในการประสานงาน และการร่วมมือกันแก้ใขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อย่างสันติวิธีต่อไป โดยได้นำผู้นำศาสนา(ดาอี)จำนวน ๔๐ คน ไปเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือในพี้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาทิ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน รวมทั้งได้ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สวนนงนุช ตลาดน้ำ ๔ ภาค และชมการแสดงอลังการ พัทยา สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหาน…
จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงาน ประเพณีชักพระโคกโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีพลตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานตีกลองเรือพระ เพื่อเปิดงาน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๕๓๐

งานประเพณีชักพระหรือลากพระ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมายาวนาน ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (หลังวันออกพรรษา) เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จกลับเทวโลกมาสู่โลกมนุษย์ โดยมีขบวนเทพยดาและมนุษย์ส่งเสด็จ และรับเสด็จ โดยชาวบ้านจะร่วมทำบุญตักบาตร อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเรือพระ และลากเรือพระออกจากวัด พร้อมตีกลองตะโพนตลอดทาง เพื่อเฉลิมฉลองสมโภช แล้วลากเรือกลับวัด สำหรับภายในงานมีการจัดทำเรือพระประดิษฐ์ด้วยกระดาษสี ฉลุลวดลายกนกลายไทยสวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของเรือพระของวัดในอำเภอโคกโพธิ์ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง มีการแห่ริ้วขบวนเรือพระในแต่ละวัด โดยมีการแต่งกายชุดวัฒนธรรมพื้นบ้านย้อนยุค มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนในขบวนแห่เรือด้วย และยังมีการประกวดเรือพระ ประกวดริ้วขบวน ปร…
ข้าราชการกองทัพเรือ และคณะศรัทธาวัดภูคำมณี กำหนดจัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูคำมณี ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดภูคำมณี และใช้ประโยชน์ทางพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป

วัดภูคำมณี ตั้งอยู่บ้านคำมณี หมู่ ๗ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอโพธิ์ไทรประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยครั้งแรกสร้างเป็นที่พักสงฆ์มีชื่อว่า ที่พักสงฆ์เขาสุวรรณบรรพต ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัด ใช้ชื่อว่า วัดภูคำมณี และวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ วัดตั้งอยู่บนเนี้อที่ ๑๒ ไร่ มีอาณาเขตที่ดินบริเวณรอบวัด ๑๒๐ ไร่ มีศาสนสมบัติที่สำคัญ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอกลอง หอพระสีวลี พระสังฆจายน์มหาทรัพย์และกุฏิ มีพระพุทธรูปสำคัญคือ สมเด็จพระพุทธสุริยราชสีหนาทไตรภพ มีศาลาอเนกประสงค์นาวาอัมรินทร์ สำหรับประกอบศาสนกิจ และมีพระบรมราชา นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์ เป็นที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไป

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๕ – ๔๕๕๑ , ๐ – ๒๔๗๕ – ¬¬๔๘…
กองทัพเรือสนับสนุนมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในพิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อจำลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเหรียญพระอาจารย์ศุข กับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ พระอุโบสถ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการจัดสร้างพระรูปหล่อจำลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเหรียญพระอาจารย์ศุขกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคเงินสมทบเข้าโครงการจัดสร้าง อาศรมหมอพร และหุ่นขี้ผึ้งหมอพร พร้อมอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยกำหนดพิธีมังคลาภิเษกเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งกองทัพเรือได้สนับสนุนพิธีกรบรรยายพระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุศาสนาจารย์ พาหนะรับ พระรูปและกำลังพล ในพิธีมังคลาภิเษกดังกล่าว

ข้อมูล…
ค่ายเมโทรแผ่นเสียง – เทป (๑๙๘๑ )จำกัด จัดทำซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ รักพ่อ... มิรู้จบ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และอัญเชิญบทเพลง พระราชนิพนธ์มาเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ท่าน

ซีดีชุดนี้ เริ่มจากการคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่จะอัญเชิญมาขับร้องรวม ๑๔ บทเพลง จากนั้นจึงคัดเลือกศิลปินที่มีความเหมาะสามกับบทเพลงมาเป็นผู้ถ่ายทอด โดยให้ศิลปินแต่ละคนดึงเอกลักษณ์ลีลาการร้องในสไตล์ของตัวเองออกมา แต่ยังรักษาความถูกต้องของโน้ตและจังหวะต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง วางไว้ มีอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ดูแลการผลิตและเรียบเรียงดนตรี ศิลปินที่ร่วมขับร้อง ได้แก่ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว , มณีนุช เสมรสุต , เสาวนิตย์ นวพันธ์ , ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , อรวี สัจจานนท์ , ไชยา มิตรชัย และคัทลียา มารศรี เป็นต้น

ผู้สนใจหาซื้อซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ รักพ่อ... มิรู้จบ” ได้ที่ร้านจำหน่ายซีดีทั่วประเทศ รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชอัธยาศัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไ…
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อ อย่าใช้ เครื่องสำอาง อันตราย ๓๔ รายการ อย่างเด็ดขาดเสี่ยงหน้าเสียโฉม หากผู้ใดฝ่าฝืนผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้ได้ทาง www.fda.moph.go.th เลือกเกี่ยวกับหน่วยงานภายใน เลือกกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง แล้วพิมพ์ชื่อเครื่องสำอางที่สงสัยในช่องที่ระบุว่าค้นหา ซึ่งหากเป็นเครื่องสำอางที่เคยประกาศผลวิเคราะห์ว่าพบสารห้ามใช้จะปรากฏรายละเอียดให้รับทราบ

และเพื่อความปลอดภัย ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสถานที่จำหน่ายที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และก่อนตัดสินใจซื้อควรสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ โดยฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย ระบุข้อความที่จำเป็นครบถ้วน ได้แก่ ชื่อและชนิดของเครื่องสำอาง เลขที่ใบรับแจ้ง ( เป็นเลข ๑๐ หลัก) สารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีการใช้ ชื่อที่ตั้ง ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต และคำเตือน (ถ้ามี )

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับอันตราย…
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี มีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลัก มีสโมสรและสมาคมกอล์ฟสมัครเล่นระดับแนวหน้าเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ ทีม ประกอบด้วย ทีมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย , ทีมราชกรีฑทาสโมสร , ทีมราชนาวี , ทีมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , ทีมชมรมกอล์ฟสมาคมชาวญี่ปุ่น , ทีมสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ทีมบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) , ทีมสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ทีมกองทัพอากาศ , ทีมสื่อมวลชน และทีมราชวิทย์

กอล์ฟพระเกี้ยวทองคำ เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เนื่องในวาระครบ ๘๔ ปี ของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การแข่งขันกอล์ฟมือสมัครเล่น มีคุณภาพมาตรฐานของกีฬากอล์ฟระดับสากล จัดการแข่งขันทุก ๒ ปี โดยสมาคมได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน …
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน นคราชสีมา กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย บริเวณลานพรหมทัต และลำน้ำจักราช อำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสมโภชเมืองในวาระเมืองพิมายมีอายุยาวนานนับพันปี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงประกอบ แสง เสียง ชุด วิมายปุระ แดนเทวนฤมิต เป็นการเล่าเรื่องผ่านท่วงท่าการร่ายรำภาพจำหลักผสมกับความรุ่งเรืองในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ การแข่งขันเรือยาวประเพณีเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ฯ การแสดงโขนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา กรมศิลปากร เรื่องรามเกียรติ์ ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองพิมาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าโอทอป รวมทั้ง การประกวดแมวโคราช(แมวไทย) และการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ฯ

จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานและติดต่อขอรับบัตรเข้าชมการแสดงแสง เสียงได้…
กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นับเป็นครั้งที่ ๑๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ขบวนพยุหยาตราครั้งนี้ ใช้เรือพระราชพิธีจำนวน ๕๒ ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง ๔ ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือรูปสัตว์ จำนวน ๑๒ ลำ พร้อมด้วยเรือพระราชพิธีอื่น ๆ อีก จำนวน ๓๙ ลำ ใช้กำลังพลรวม ๒,๓๑๑ นาย มีการประพันธ์กาพย์เห่เรือขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพเรือ มีทั้งสิ้น ๓ บท ได้แก่ บทสรรเสริญพร…
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำริจัดสร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดำบรรพ์แห่งแรกของไทยที่ได้มาตรฐานสากล โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นอกจากจัดตั้งขึ้นเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างสำคัญทางธรณีวิทยา ซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ถึงบทบาทและความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒๔๕ ไร่ บริเวณคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภายใน ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย ธรณีวิทยาทั่วไป รวมทั้งประวัติ กรมทรัพยากรธรณี ฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสวนดึกดำบรรพ์ ได้แก่ สวนไดโนเสาร์ที่มีก…
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สวนอัมพร ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ และได้จัดทำผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆจาก “ดอกแก้วกัลยา” ขึ้นจำหน่ายในโอกาสงานวันคนพิการ เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรคนพิการทั่วประเทศ

ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์โดยฝีมือคนพิการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามให้ และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ โดยผลิตภัณฑ์จากดอกแก้วกัลยาที่จัดทำเพื่อจำหน่ายในปีนี้ มีตั้งแต่ราคา ๒๐ บาท ถึง ๒,๕๐๐ บาท ได้แก่ ดอกเดี่ยว ปากกาแก้วกัลยา ช่อกลัดเสื้อ ช่อกลัดเสื้อพร้อมกล่อง สมุดโน้ตแก้วกัลยา กระเช้าจิ๋ว ตะกร้าเล็ก กระเช้าใหญ่ แจกันแก้ว พานพุ่มเล็ก พานพุ่มใหญ่ ผ้าฝ้ายพิมพ์ลายดอกแก้วกัลยา และผ้าป่านพิมพ์ลายดอกแก้วกัลยา

จึงขอเชิญผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ จากดอกแก้วกัลยา ได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ อาคาร สว. หลังสถานีรถไฟสามเสน ถ…
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชนทั่วไป ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๕ พรรษา จำนวน ๒๔ ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรม ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ ให้เกิดสันติสุขต่อไป

กำหนดการอบรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ คือ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ คือ วันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นการปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ และ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตาม วันเวลา ดังกล่าว โดยสมัครได้ที่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๕๒๔ – ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๙๓ , ๘๘๑๕ และ ๐๘๐ – ๔๔๓ – ๓๖๙๔

ข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ฯ

๒๖ ต.ค. ๕๕

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณ ท่าน้ำตลาดใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวด ไหลเรือไฟ ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเรือไฟ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทประดับตกแต่งด้วยไฟฟ้า และประเภทประดับตกแต่งด้วยตะเกียง และยังมีการประกวดกระทงขนาดใหญ่ การแสดงแสง สี เสียง และร่วมลอยกระทงในคืน ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันออกพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และยังมีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๒๖ ต.ค. ๕๕

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ วัดแสนตุ้ง ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี

กำหนดการประกอบด้วย วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘๐๐ ตั้งองค์กฐินฉลองที่วัดแสนตุ้ง, ๑๘๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, เวลา ๒๐๐๐ มีมหรสพสมโภช และใน ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ พิธีถวายผ้ากฐิน เวลา ๑๑๐๐ ถวายภัตตาหารเพล เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมการกุศลได้ที่กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๗๗๒ หรือบริจาคผ่านธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “เงินกฐิน นย.” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๖๐๘๐๐-๘ข้อมูล นย. ๒๔ ต.ค.๕๕
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ โดยบริจาคเงินสดได้ที่ สำนักงานการเงิน กรมเสมียนตราในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙, ๐ ๒๒๒๒ ๓๘๔๘ หรือโดยการโอนเงินทาง ธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงกลาโหม เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๗๒๔๗๙-๕ ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๕๕”

ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๔ ต.ค.๕๕
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีรับบัว” หนึ่งเดียว ในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลีและวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ การแข่งขันเรือมาด การแข่งขันมัดข้าวต้มมัด การแข่งขันกินข้ามต้มมัด ประกวดภาพถ่ายประเพณีรับบัว การจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น ตลาดน้ำโบราณบางพลี อายุ ๑๕๕ ปี และรับชมสุดยอดการแสดงมัลติมีเดีย แสง สี เสียง ชุด “สายน้ำ ศรัทธา ประเพณี เชื่อม วิถีชุมชน” ร่วมลงเรือ ชมการแสดง ๕ ชุด ๕ ฉาก ตลอดสองฝั่งคลองสำโรง ระหว่างเวลา ๐๙๓๐-๒๑๓๐ โดยมีเรือนำชมทั้งหมด ๖ รอบ รอบละ ๖๐ คน ชมฟรีทุกวัน
                      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอขึ้นเรือรับชมได้ที่ที่ว่าการอำเภอบางพลี และปลายทางขึ้นเรือที่วัดบางพลีใหญ่ใน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๗-๔๐๕๙ และ ๐ ๒๒๕๐-๕๕๐๐ ต่อ ๒๙๙๑-๕

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๔ ต.ค.๕๕
ทัพเรือภาคที่ ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปี เพศหญิง ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๕ เซนติเมตร

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองผ่านการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ

ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกำลังพล กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๘๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๓ ต.ค.๕๕
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง

สำหรับสถานที่เรียน ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวนผู้เรียน กลุ่มละ ๓๕ คน ระยะเวลาเรียน ๒ ภาคการศึกษาปกติ (๘ สัปดาห์) และ ๑ ภาคฤดูร้อน วันและเวลาเรียน โดยกลุ่ม ๑ เรียนวันจันทร์- วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ (สัปดาห์ละ ๓ วัน) และกลุ่ม ๒ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐

ผู้ที่สนใจสมัครได้ทางออนไลน์ที่ http://litu.tu.ac.th/ma/login.aspx หรือดูรายละเอียดที่ http://litu.tu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๓ ๓๑๐๕

ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๓ ต.ค.๕๕
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๑๗ ปี ใน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวง ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย การทำบุญถวายภัตตาหารเพล และการปล่อยปลา รวมทั้งยังได้จัดให้มีทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือด้วย
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถาปนาหน่วยเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ เป็นกรมในส่วนบัญชาการ มีขอบเขตของงานประกอบด้วย งานกิจการพลเรือน งานปฏิบัติการจิตวิทยา งานการประชาสัมพันธ์ งานช่วยเหลือประชาชน งานพัฒนาประเทศ งานการเมืองในหน่วยทหาร งานอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรือ และงานเผยแพร่วิทยาการด้านกิจการพลเรือน
ปัจจุบันมี พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ ต.ค.๕๕
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนด จัดกิจกรรม “นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๗๐๐ ณ ห้อง JTI ชั้น ๒ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้เผยแพร่อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยภายในงานได้รวบรวมผลงานภาพวาดจากพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงมาร่วมจัดแสดง มีกิจกรรมสอนวาดภาพ ระบายสีน้ำมันบนเสื้อ ถุงผ้า และกระเป๋าแก่ผู้สนใจทุกวัน และยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านจิตรลดา ผลผลิตจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ อาทิ ผ้าฝ้าย ผ้าไหมไทย เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เครื่องสำอาง ร่ม ตุ๊กตากระต่ายยัดนุ่น และผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมายมาจำหน่าย

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการและอุดหนุนสินค้าของไทยได้ในงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังก…
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวน พยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าว และพลเรือโท พจนา เผือกผ่อง รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีฯ ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบรายละเอียดและนำไปประชาสัมพันธ์การ จัดงานพระราชพิธีฯ
ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพเรือรับผิดชอบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็…
กองทัพเรือ สนับสนุนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการจัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ ฯ ใน ๒๐ ตุลาคม ณ ลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดจัดโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้รับมอบเรือปลดระวางประจำการจากกองทัพเรือ ๒ ลำ ได้แก่ เรือเภตราและเรือมัตโพน เพื่อนำไปจัดทำเป็นปะการังเทียม และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมดำน้ำ เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการังธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยพิธีเปิดโครงการฯ ใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๐๐ จะนำเรือเภตราลงสู่ท้องทะเลเพื่อจัดทำเป็นปะการังเทียม ณ ลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และใน ๒๓ ตุลาคม ๒…
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร และชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ จัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ย้อนรอยวัฒนธรรมไทย-จีน ตลาดบ้านใหม่เมืองแปดริ้ว ปีที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๗๐๐ ณ ตลาดบ้านใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดบ้านใหม่ มีเอกลักษณ์ปีที่บ่งบอกถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวไทย เชื้อสายจีน เช่น สภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ เรือนไม้ประตูบานเฟี้ยม วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง รวมทั้งวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและการค้าขายแบบเก่า อย่างเช่น ร้านกาแฟโบราณ ร้านขายขนมกุยช่าย กะลอจี๊ ร้านขายอาหารตามสั่งที่ใช้เตาฟืน อาชีพงานไม้แกะสลักในรูปแบบต่างๆ สำหรับภายในงานจะมีการจำหน่ายอาหารไทย-จีน การประกวดร้องเพลง การแสดงนาฏศิลป์ วัฒนธรรมไทย-จีน ร่วมย้อนรอยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุค สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

จึงขอเชิญผู้สนใจย้อนรอยวัฒนธรรมไทย-จีนได้ในงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.มติชน

๑๗ ต.ค.๕๕

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี จัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๕๕ ชิง ๔ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สะพานนริศ และสนามข้างโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีงานบุญเดือน ๑๑ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑.รถพระและเรือพนม ๒. พุ่มผ้าป่า ร้อยวัด ๑,๐๐๐ พุ่ม มหัศจรรย์เมืองคนดี การประกวดพุ่มผ้าป่าชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งแรก ชมความงดงามของพุ่มเมืองหรือพุ่มหลวง และพุ่มผ้าป่า ๔ มิติ และ ๓ ถนนสายวัฒนธรรม สายน้ำตาปีชมขบวนแห่เรือพระ หรือชักพระทางน้ำ ที่ล่องมาตามแม่น้ำตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้ร่วมนมัสการ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ๕๕-๕๐ ฝีพาย ประเภท ๓๐ ฝีพาย และการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันนกกรงหัวจุก การแข่งขันเปตอง ชมนิทรรศการภาพถ่าย ชมการแสดง แสง สี เสียง บนพื้นน้ำแม่น้ำตาปี ชมการจุดพลุและการแสดงคอนเส…
มูลนิธิราชสกุลอาภากร กำหนดจัดโครงการประกวดดนตรีไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

การประกวดดนตรีไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน และเป็นการเสริมให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและร่วมกันสืบทอดดนตรีไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไทยตลอดไป โดยนอกจากจะมีการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยข้อมูล มูลนิธิฯ

๑๘ ต.ค.๕๕

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกรมทางหลวง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทขนส่ง จำกัด และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตจากพายุฝนหรือช่วงการจราจรหนาแน่นในบางเส้นทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจัดชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีรถเสียได้ทันท่วงที ณ จุดที่มีปัญหาจราจรมากในเขตกรุงเทพมหานคร

หากประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือกรณีมีเหตุขัดข้องในการเดินทางสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์จัดการจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๕ ๓๑๑๑ หรือ สายด่วน ๑๑๙๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๕๒๘ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๑๗ ต.ค.๕๕

สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ หน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ จัดโครงการครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อม ใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่อน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลและครอบครัวรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออบรมให้กำลังพลและครอบครัวดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของกำลังพลและครอบครัว สำหรับโครงการ ในครั้งนี้จะนำเสนอผลการดำเนินการโครงการ ๑ บ้าน ๑ แปลงผัก และอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการ คัดแยกขยะ

ข้อมูล กร.

๑๗ ต.ค.๕๕

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยกำหนดจัดงานปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานปิยมหาราชานุสรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของสมาคมฯ ที่มอบให้นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนเพื่อเป็นการสนองพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน งานแบ่งเป็น ๒ ช่วงหลัก คือ ช่วงเช้า มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่พระบรมรูปทรงม้า ในช่วงค่ำ มีรายการพิเศษปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๕ เพื่อหารายได้สมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ และทุนอาหารกลางวันให้นิสิตที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยจะถ่ายทอดสดทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ใน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒๓๐ – ๒๔๐๐

จึงขอเชิญนิส…
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน ชลบุรี กำหนดจัดงาน ประเพณีวิ่งควายประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ ๑๓ กัณฑ์ ขบวนคำขวัญจังหวัดชลบุรี ขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของหน่วย การแข่งขันวิ่งควาย การประกวดสุขภาพควาย การแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน กระโดดเชือกหมู่ ตะกร้อลอดห่วง มวยไทย การประกวดร้องเพลง และการแสดงดนตรีมหรสพอีกมากมาย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าโอทอป

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๗ ๐๐๗๐ ต่อ ๑๓๙ และ ททท.สำนักงานพัทยาหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๑๖ ต.ค.๕๕

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Molecular Medicine Conference 2012” (MMC2012) ในหัวข้อ “Alteranative Strategies Against Cancer And Inflammation” (ทางเลือกอย่างมีกลยุทธ์ในการรักษาโรคมะเร็งและการอักเสบ) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคาร ศรีสวรินทิรา ชั้น ๑ รพ.ศิริราช

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ที่มีการจัดประชุมในเรื่องนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ความก้าวหน้า ผลการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับ “โรคมะเร็งและการอักเสบ” รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทางด้านชีวการแพทย์และการแพทย์คลินิกจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรและภาคเอกชน ทั่วโลก ในรูปแบบการอภิปรายและการบรรยาย นอกจากนั้นนักวิจัยและนักศึกษาจากประเทศต่างๆ จะจัดแสดงผลงาน ในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยายประกอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ที่สนใจ Download ใบสมัครและ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.mmc2012.org และสอบ…
กองทัพเรือ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐

กองทัพเรือถือเป็นนโยบายที่จะขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๕ นี้ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่อไป วัดเครือวัลย์วรวิหารสร้างขึ้นปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด มีข้อความกล่าวถึงวัดนี้ในหนังสือ “ตำนานพระอารามหลวงและทำเนียบสมณศักดิ์ “ความว่า วัดเครือวัลย์วรวิหาร อยู่ในคลองมอญฝั่งใต้ เจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตนพันธุ์) สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า วัดเครือวัลย์วรวิหาร ชื่อของวัดเครือวัลย์มาจากชื่อของเจ้าจอมเครือวัลย์ ซึ่งเป็นบุคคลในสกุลบุณยรัตนพันธุ์ และเป็นวัดประจำตระกูลบุณยรัตพันธุ์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ , โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารท…
เมื่อวานนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙๐๐ พลเรือตรีประพฤติพร อักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีเปิดกิจกรรม “หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ ณ บริเวณอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง กองทัพเรือ (บางนา)มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดกิจกรรม “หน่วยบริการตรวจสายตาและและสุขภาพเคลื่อนที่” ขึ้น เพื่อตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและตรวจสุขภาพให้กับเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ

 ทั่วประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากไม่ทราบว่าอาการปวดศีรษะเรื้อรังมีผลมาจากการที่เด็กมีความผิดปกติทางด้านสายตา ทำให้เด็กบางคนมีผลการเรียนที่ตกต่ำลง การออกหน่วยให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นโอกาสอันดีที่เด็กจะได้ตนรับสิ่งดีๆ มีประโยชน์ในการได้แว่นสายตา

 และการที่กองทัพเรือให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของกำลังพลกองทัพเรือได้รับการตรวจสายตาและตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานภายนอก อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานขอความร่วมมือในโอกาส…
กรมการขนส่งทางบก เปิด “ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถ” เพื่อเป็นศูนย์ความรู้และฝึกทักษะ การขับขี่อย่างปลอดภัย โดยการเปิดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม ๑๓ ชั่วโมง มีเนื้อหาหลักเกณฑ์การขับรถ ที่ถูกต้องตามกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้สนามฝึกหัดขับรถยนต์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก พร้อมผู้ควบคุมฝึกหัดขับรถยนต์ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมีค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ๖๕๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าเรียนต้องเรียนให้ครบหลักสูตร พร้อมเข้ารับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายใน ๓ เดือน นับแต่วันสมัคร ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบจะได้รับใบรับรองจากศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถของกรมขนส่งทางบก เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนขับรถยนต์หลักสูตรนอกเวลาราชการ ๑๓ ชั่วโมง จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้ ต้องจัดหารถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงมาใช้ฝึกหัดขับเอง ผู้ที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถ งานโรงเรียนการขนส่ง ส่วนส…
สภากาชาดไทยร่วมกับโรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคล กำหนดจัดการแสดงวิพิธทัศนา “วันขาบมงคล” ครั้งที่ ๒๒ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ โรงละครแห่งชาติ
โรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคลจัดให้มีการแสดงวิพิธทัศนา “วันขาบมงคล” ขึ้นเป็นประจำทุกปี การแสดงประกอบด้วย รำเชิญพระขวัญ รำศรีวิชัย ระบำสวัสดิรักษา นักรบ บรรเลงดนตรีไทย เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงยามเย็น เพลงลาวดวงดอกไม้ ละครพันทาง เรื่องพระลอ ละครเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนพาวันทองหนี เป็นต้น งานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมรำลึกถึง พลโท มล.ขาบ กุญชร ณ อยุธยา ผู้ซึ่งเห็นคุณค่าและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์นาฏศิลป์และดนตรีไทย และเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ที่งดงามของชาติ

จึงขอเชิญผู้สนใจรับชมการแสดงวิพิธทัศนา “วันขาบมงคล” โดยติดต่อซื้อบัตรในราคา ๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่โรงเรียนนาฏศิลป์ขาบมงคลหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๙ ๒๔๑๗ โรงละครแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ หรือเว็บไซต์ http://redcrossfundraising.org

ข้อมูล สภากาชาดไทย ๑๑ ต.ค.๕๕
กรมการขนส่งทางบกนำมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะในการขับขี่ของพนักงานขับรถ เช่น การขับรถเร็ว ขับตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด และหลับใน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดปัญหาการร้องเรียนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถกระทำความผิดฐานขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษดังนี้ กระทำความผิดครั้งแรก มีโทษปรับ ๕,๐๐๐ บาท หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่ ๒ ในข้อหาเดิม ภายใน ๓ เดือน นับแต่การกระทำความผิดครั้งแรก ให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเป็นเวลา ๓๐ วัน และหากกระทำความผิดเป็นครั้งที่ ๓ ภายใน ๖ เดือน นับแต่กระทำความผิดครั้งแรก จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ส่วนผู้ที่ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น ทำให้มีผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นจำนวนมาก จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

จึงขอให้ผู้พบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับรถเร็วและไม่ปลอดภัยโปรดแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๐ ต.ค.๕๕
ด้วยวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นวันครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการฯ และองค์ประธานปาฐกถาฯ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕๐๐
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีพระคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่กองทัพเรือ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล ซึ่งได้แก่ บันทึกรายงานความเห็นเรื่องเรือ “ส” (เรือดำน้ำ) การจำลองยุทธทางเรือและโครงการสร้างกองเรือรบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของราชนาวีไทย กองทัพเรือได้นำพระวิสัยทัศน์ของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนากองทัพเรือให้เจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ และได้ขอพระราชทานพระยศนายนาวาเอกถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระยศจอมพลเรือ เพื่อเทิดทูน “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ไว้เหลือเกล้…
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเวิลด์ทัวร์ในรายการบางแสน ไทยแลนด์ โอเพ่น พาวเวอร์บาย พีทีที วอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ แหลมแท่น ริมชายหาดบางแสน
การแข่งขันนี้ถือเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงอาชีพรายการสุดท้ายก่อนจบฤดูกาลของเอฟไอวีบีบีช วอลเลย์บอลสวอทธ์ เวิลด์ ทัวร์ ปี ๒๐๑๒ โดยขณะนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากทีมวอลเลย์บอลชายหาดทั่วโลก สมัครกว่า ๔๐ ทีม จาก ๑๗ ประเทศ รวมถึงทีมแชมป์โลก ปัจจุบันอย่างบราซิล การแข่งขันครั้งนี้จะทำการถ่ายทอดสดภายในประเทศในช่วง ๒ วันสุดท้าย และถ่ายทอดสดการแข่งขันไปยังต่างประเทศ จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขัน และเป็นการเผยแพร่บางแสนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

จึงขอเชิญร่วมชมการแข่งขันได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๐ ต.ค.๕๕
กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติรับราชการ ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยประวัติรับราชการ พุทธศักราช ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เก็บรักษาประวัติฯ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกและตรวจสอบประวัติฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเจ้าของประวัติฯ สามารถนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการต้นสังกัด ไปตรวจสอบกับประวัติฯ ที่กรมกำลังพลทหารเรือได้ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือน ที่ตนเองเกิด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบประวัติ ฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ให้หน่วยแจ้งผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบันทึกประวัติฯ ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและตรวจสอบประวัติฯ ว่ามีการชำรุดหรือสูญหาย เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ หากมีการชำรุด สูญหาย สามารถขอคัดลอกประวัติฯ กับกรมกำลังพลทหารเรือได้ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติฯ เล่มต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยนำประวัติฯ ของตนเองจากส่วนราชการไปตรวจสอบกับประวัติฯ ที่กรมกำลังพลทหารเรือ สอบถามข้อมูลได้ที่กองทะเบียนพล ก…
สถาบันสิริกิติ์ เตรียมจัดงานนิทรรศการ “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖” โดยเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๐๐๐-๑๗๐๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับลูกหลานของราษฎรที่ยากจนเข้ามาเป็นนักเรียนศิลปาชีพ เพื่อฝึกฝนงานหัตถกรรม พร้อมฟื้นฟูและรักษางานศิลป์ในแนวต่างๆ ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีการจัดตั้ง โรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในสวนจิตรลดา ต่อมาจำนวนนักเรียนศิลปาชีพเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากโรงฝึกเดิมที่เป็นเต็นท์ จึงมีการสร้างอาคารถาวรขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๓ และได้มีการพัฒนางานขึ้นเรื่อยๆ มีผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตศิลป์ชั้นสูง มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงหรือช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ช่างถมทอง ช่างเครื่องเงินเครื่องทอง ช่างคร่ำ ช่างลงยาสี ช่างปักผ้า ช่างแกะสลักไม้ ช่างเขียนลาย ฯลฯ ผลงานแต่ละชิ้นทรงคุณค่าและแสดงถึงเอกลักษณ์ เกียรติศักดิ์ และเกียรติภูมิของงานประณีตศิลป์ไทย จนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ยกระดับจากโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ โดยขณะนี้สถาบันสิริกิติ์ ได้เตรียมพร้อมสำหรับนิทรรศการ “ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๖”…
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อ่านทั่วไทย อ่านได้ อ่านดี” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนหันมาสนใจการอ่านหนังสือซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อันมีคุณค่า ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เรียนรู้โลกกว้าง ภายในงานมีสำนักพิมพ์ ชั้นนำทั่วประเทศร่วมออกงานมากถึง ๔๒๕ สำนักพิมพ์ รวมกว่า ๑,๐๐๐ ร้าน

จึงขอเชิญผู้สนใจชมและเลือกซื้อหนังสือได้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ ๑๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๙ ต.ค.๕๕
เดอะมอลล์ร่วมกับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทย จัดงาน “วันปลาสวยงามแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๖-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง MCC Hall ชั้น ๔ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ภายในงานมีตู้ปลายักษ์ขนาดความยาวกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑๐ ตู้ จัดแสดงปลาหายาก อาทิ ปลาอโรวาน่า ทองมาเลย์, ปลาอโรวาน่าซิลเวอร์ มีสัตว์แปลกๆ หาชมได้ยากมาจัดแสดง อาทิ เต่าเหลืองเผือก, แมลงมุมโอริโอ้ ภายในงานมีเวทีการประกวด ปลาสวยงามระดับประเทศ ปลาสวยงาม ๑๐ สายพันธุ์ ๕๙ ประเภท ได้แก่ ปลากัด, ปลาหางนกยูง, ปลาเงินปลาทอง, ปลาปอมปาดัวร์, ปลาเผือกและปลาหมอแคระ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน แต่งตู้พรรณไม้จำลองระบบนิเวศน์ใต้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ
จึงขอเชิญผู้สนใจเยี่ยมชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพิง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๘ ต.ค.๕๕
โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรวม ๖ อัตรา กลุ่มงานบริการตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย และหญิง และพนักงานสูทกรรม จำนวน ๓ อัตรา รับเฉพาะเพศชาย สัญชาติไทยโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, ใบรับรองแพทย์ , รูปถ่าย ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร และใบรับรองผ่านการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี) ยื่นใบสมัครได้ที่กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๑๑ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๗๖ หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th
ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๘ ต.ค.๕๕
เปิดสายด่วนติดตามความเคลื่อนไหวของพายุแกมี


กทม.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ จากผลกระทบของพายุแกมี ๑๐ แห่ง ในพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย

๑. สนามกีฬาธูปะเตมีย์

๒. ใต้สะพานทางด่วนถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม

๓. ถนนศรีนครินทร์ ตรงข้ามโรงงานกรีนสปอร์ต

๔. ถนนงามวงศ์วาน บริเวณตลาดพงษ์เพชร

๕. ลานพระบรมรูปทรงม้า

๖. ตลาดฮ่องกงปีนัง

๗. ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) ปั๊มน้ำมัน ปตท.

๘. ถนนบางขุนเทียนชายทะเลตัดกับถนนพระราม ๒

๙. ถนนเพชรเกษมตัดกับถนนกาญจนภิเษก

๑๐. โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก

และประชาชนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพายุ “แกมี” ได้ทาง HTTP://BKKFLOODWATCH.GO.TH หรือ HTTP://DDS.BANGKOK.GO.TH ซึ่งจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา และสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาน้ำท่วมได้ที่สายด่วน ๐ ๒๒๔๘ ๕๑๑๕ ให้บริการ ๒๐ คู่สาย ตลอด ๒๔ ชั่วโมงข้อมูล กทม.

๘ ต.ค.๕๕

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพายุโซนร้อน “แกมี” ซึ่งได้พัฒนาความรุนแรงขึ้นจากวันที่ ๓ ตุลาคม มีความเร็วรอบศูนย์กลาง ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพิ่มความรุนแรงเป็น ๙๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีการเคลื่อนทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามวันที่ ๖ ตุลาคมนี้ จากนั้นจะเคลื่อนผ่านประเทศกัมพูชาและลาว แล้วเคลื่อนเข้าไทยด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อด้วยภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในวันที่ ๗-๘ ตุลาคม หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวจากไทยเข้าสู่อ่าวมะตะบัน ประเทศพม่า โดยผลกระทบจากพายุนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคมเป็นต้นไป ทำให้เกิดพายุฝนและลมพัดแรง

พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้กรมอู่ทหารเรือ เร่งสร้างเครื่องผลักดันน้ำ ๑๐๐ เครื่อง ซึ่งขณะนี้ได้สร้างเสร็จแล้ว ๓๙ เครื่อง ส่งไปติดตั้งตามที่ กบอ.ขอรับการสนับสนุน ๓๔ เครื่อง ส่วนที่เหลือกำลังจัดสร้าง หลังจากนั้นจะนำไปติดตั้งตามจุดที่ตั้งเพื่อผันน้ำลงสู่ทะเลต่อไป ทั้งนี้กองทัพเรือพร้อมที่จะสนับสนุน กบอ.และ กทม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ข้อมูล ศูนย์บรรเทาสาธารณภั…
สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ และการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ๒๕๕๕ (๒๐๑๒ SEA Canoe Slalom Championships) ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ แก่งเทียม เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาแคนูสลาลอมให้เป็นที่แพร่หลาย และสร้างนักกีฬาแคนูสลาลอมรุ่นใหม่ทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ และเป็นการพัฒนานักกีฬาประเภทสลาลอมในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการแข่งขันกรรเชียงบกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จ.นครราชสีมา เป็น การจัดการแข่งขันโดยเปิด Open ให้ทุกคนได้มีสิทธิได้เข้าร่วมการแข่งขัน

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยสามารถสมัครได้ที่หน้างานในวันแข่งหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rcat.or.th หรือติดต่อที่คุณหทัยรัตน์ฯ โทร. ๐๘๑ ๗๙๐ ๓๑๑๔ข้อมูล สมาคมฯ

๕ ต.…
กรมการเงินทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ทั้งเพศชายและหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา , รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป , ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และสำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน

ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๒๑, ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๙๗ ตั้งแต่วันที่ ๘ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๕ ต.ค.๕๕

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เตรียมจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุด “จองถนน” ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการแสดง “ โขน” ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่มารับบทพระ นาง ยักษ์ และลิง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศมาสมัครถึง ๖๔๖ คน ซึ่งทุกคนมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย รวมถึงการตอบคำถาม และการแสดงทัศนคติทางด้านนาฏศิลป์ จนคัดเลือกเหลือเพียง ๑๗ คน ส่วนคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ยังมีโอกาสได้เล่นเป็นตัวประกอบอื่น ๆ เป็นการฝึกทักษะด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมชมและให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุด “จองถนน” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมให…
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ พนักงานสูทกรรม โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ อัตรา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ประกาศนียบัตรหรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผล การเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๓ รูป ใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ติดต่อได้ที่ แผนกกำลังพล กองธุรการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี่สารสนเทศ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๗๖๑๖ ตั้งแต่บัดนี้ …
นายวัลลภ เจียรวนนท์ ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดทำหนังสือ “หมาพัน(ธุ์)ทาง ๑,๐๐๐ WAYS DOG” บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนและสุนัขในหลากหลายมุมมองที่น่าประทับใจ โดยมีคุณมะลิ และคุณทองแดง สุนัขทรงเลื้ยงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายวัลลภ และนายธนินท์ เจียรวนนท์ ได้เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า คุณมะลิ และคุณทองแดงเป็นสุนัขที่ฉลาดเฉลียวและจงรักภักดี ทั้งที่เป็นสุนัขข้างถนนที่ทรงนำมาจากบริเวณ ซอยศูนย์แพทย์พัฒนาพระราม ๙ จึงน่าจะมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับสุนัขข้างถนนเพื่อให้คนสนใจ เมตตา และนำกลับมาเลี้ยงดูที่บ้าน ทำให้เกิดความคิดที่จะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อแสดงความรักและความผูกพันระหว่างคนและสุนัข ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง และช่วยแก้ไขปัญหาสุนัขเร่ร่อนให้น้อยลง หนังสือเล่มนี้ผลิตด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สีเขียว Carbon Neutral เล่มแรกในประเทศไทย เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ บทความ สารคดี และเรื่องสั้น

ผู้สนใจหาซื้อได้ในราคาเล่มละ ๙๙ บาท ที่ร้าน ๗- ELEVEN ทั่วประเทศ

ข้อมูล…
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดในพื้นที่วงกว้างมีทั้งการนำเข้า การผลิตขึ้นเองภายในประเทศหรือตามแนวชายแดน รวมทั้งมีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาเป็นจำนวนมาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการบำบัด ดูแลรักษาผู้เสพยาให้กลับมาสู่ชีวิตที่เป็นสุขเหมือนเดิม จึงได้กำหนดมาตรการเชิงรุกในการบำบัดผู้เสพยา ๓ มาตรการ คือ ๑. ให้ผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้เร็ว โดยการสังเกตุคัดกรอง เพื่อเข้าสู่การบำบัดได้ตั้งแต่ในระยะแรก ๒. สร้างมาตรฐานการบำบัดที่ดีในระดับผู้เสพต่างๆ เช่น ผู้เสพน้อย ผู้เสพมากต้องมีระดับมาตรฐานการบำบัดที่แตกต่างกัน ๓. การติดตามประสิทธิผลของการบำบัด โดยอาศัยกำลังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงไปติดตามผล เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดชุมชน

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อน และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม แต่ส่วนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยา ถึงแม้ขั้นตอนดังกล่าวจะยุ่งยาก มีปัญหามากมาย แต่ผู้มีกำลังใจและต้องการกลับตัวกลับใจ จะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ กลับมาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่…
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาเสด็จไปประทาน รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๒๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๓๐ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร: ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และองค์การสาธารณกุศลจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ฯลฯ

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถและในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริง เสียสละใน…
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาเสด็จไปประทาน รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๒๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๓๐ ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร: ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และองค์การสาธารณกุศลจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ฯลฯ

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติ และรำลึกในความสามารถและในคุณความดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก ที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม จนเป็นที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริง เสียสละใน…
ขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ อาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้หากกำลังพลและครอบครัวดูแลรักษาอนามัยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางผิวหนัง โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง และอันตรายที่เกิดจากสัตว์ ดังนั้น เพื่อป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม กองเวชกรรมป้องกันกรมแพทย์ทหารเรือ จึงขอย้ำเตือนถึงข้อควรปฏิบัติดังนี้

- ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ไม่ควรทานอาหารค้างคืนหรือปรุงเสร็จมานานหลายชั่วโมง เพราะอาจบูดเน่า และดื่มน้ำสะอาดที่ต้มสุกแล้วหรือบรรจุขวดที่มี อย.รับรองคุณภาพ

- ถ่ายอุจจาระลงในส้วมและล้างมือทุกครั้งหลังถ่ายอุจจาระเสร็จ หากเป็นช่วงน้ำท่วมไม่สามารถเข้าส้วมได้ ควรถ่ายอุจจาระลงในถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวจำนวนพอสมควรลงไปในถุง มัดปิดปากถุงให้แน่นแล้วใส่ถุงดำซ้อนอีกชั้นหนึ่งก่อนนำไปทิ้ง ไม่ควรถ่ายอุจาระลงน้ำเด็ดขาดเพราะจะยิ่งเป็นการแพร่เชื้อโรค

- สวมเสื้อชูชีพก่อนลงน้ำ หากเดินย่ำน้ำหรือน้ำสกปรกต้องล้างเท้า…
ขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ อาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้หากกำลังพลและครอบครัวดูแลรักษาอนามัยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น โรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อทางผิวหนัง โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง และอันตรายที่เกิดจากสัตว์ ดังนั้น เพื่อป้องกันโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม กองเวชกรรมป้องกันกรมแพทย์ทหารเรือ จึงขอย้ำเตือนถึงข้อควรปฏิบัติดังนี้

- ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ไม่ควรทานอาหารค้างคืนหรือปรุงเสร็จมานานหลายชั่วโมง เพราะอาจบูดเน่า และดื่มน้ำสะอาดที่ต้มสุกแล้วหรือบรรจุขวดที่มี อย.รับรองคุณภาพ

- ถ่ายอุจจาระลงในส้วมและล้างมือทุกครั้งหลังถ่ายอุจจาระเสร็จ หากเป็นช่วงน้ำท่วมไม่สามารถเข้าส้วมได้ ควรถ่ายอุจจาระลงในถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวจำนวนพอสมควรลงไปในถุง มัดปิดปากถุงให้แน่นแล้วใส่ถุงดำซ้อนอีกชั้นหนึ่งก่อนนำไปทิ้ง ไม่ควรถ่ายอุจาระลงน้ำเด็ดขาดเพราะจะยิ่งเป็นการแพร่เชื้อโรค

- สวมเสื้อชูชีพก่อนลงน้ำ หากเดินย่ำน้ำหรือน้ำสกปรกต้องล้างเท้า…