Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2009

โครงการสร้างสมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนา

กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดจัดโครงการสร้างสมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ และพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานพุธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย โดยอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างสถาบันสงฆ์กับกองทัพในการสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของชาติและเพื่อให้กองทัพได้แสดงจุดยืนและบทบาทที่ชัดเจนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการปฏิบัติธรรมร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ ข้าราชการทหารและประชาชนทั่วไป


ข้อมูล สม.
๓๐ เม.ย.๕๒

กองทัพเรือสนับสนุนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับพุทธบริษัท ส่วนราชการ และภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกองทัพเรือได้ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งกองผ้าป่าสี่มุมเมือง และกำลังพลร่วมในริ้วขบวน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การสักการบูชาและอธิษฐานจิตกับพระพุทธรูปสำคัญประจำภาค ได้แก่ พระพุทธชินราช หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพุทธโสธรและหลวงพ่อพุทธสิหิงค์ การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การอภิปรายธรรม การเทศน์มหาชาติ เวทีสะท้อนธรรม ธรรมบันเทิง กองผ้าป่าสี่มุมเมือง การประกวดวาดภาพสดทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน และการแสดงนิทรรศการขององค์กรชาวพุทธกว่า ๖๐ องค์กรทั่วประเทศ
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกุศลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
๓๐ เม.ย.๕๒

ม.มหิดล เปิดรับชื่อ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒

ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาสภาวะวิกฤตทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จึงได้จัดโครงการ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นเนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกตามแนวคิดที่ว่าสิ่งแวดล้อมดีเริ่มต้นที่แม่ คัดเลือกแม่ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแม่ที่มีบทบาทสนับสนุนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมอย่างเด่นชัด โดยแบ่งเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ผู้ได้รับรางวัล “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๔ ภาค” จะเข้ารับรางวัลในงาน “มหิดล-วันแม่” ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อ ประวัติ และรูปถ่ายแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๔ ภาคได้ที่งานประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม ๗๑๓๑๘๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕…

การเตรียมการจัดงาน วันวิสาขบูชา ปี ๕๒

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ มีมติกำหนดจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม โดยเปิดงานที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมวิชาการที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปิดการประชุมที่สำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยมีสำนักงานสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ เพราะฉะนั้นเมื่อปีที่ผ่านมา แม้จะจัดงานที่ประเทศเวียดนาม แต่คณะประมาณ ๓๐ ประเทศ ยังมาจัดงานฉลองที่เมืองไทย โดยเห็นว่าประเทศไทยมีสัญลักษณ์ของวันวิสาขบูชา และประเทศไทยสามารถรวมพลังความสามัคคี และความกระตือรือร้นจากทุกภาคส่วนของความร่วมมือทั้งคณะสงฆ์ รัฐบาลและประชาชนที่ร่วมฉลองงานวิสาขบูชาเป็นจำนวนมากอันเป็นจุดเด่นให้สมาชิกจากหลายประเทศมีความต้องการจะมาร่วมงานวิสาขบูชาที่ประเทศไทย และนอกจากนั้น ผลสำเร็จของการจัดงานวันวิสาขบูชาในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย ทำให้ประเทศสมาชิกมีมติให้ประเทศไทยจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก มีหน้าที่จัดกิจกรรมวิสาขบูชาโลก รวมทั้งประสานงาน ดูแลการจัดงานวิสาขบูชาในประเทศอื…

หลากหลายสวัสดิการเพื่อสมาชิก กบข.

ในฐานะที่ กบข.เป็นสถาบันส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก นอกจากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการออมให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องแล้ว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกในสภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองขณะนี้ กบข.จึงได้จัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายให้สมาชิก ๓ สวัสดิการ ประกอบด้วย
- สิทธิพิเศษโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์ และภาษา มอบส่วนลด ๑,๕๐๐ บาท สำหรับหลักสูตร Day Gamyp คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ และศิลปะสำหรับบุตรหลานสมาชิก หมดเขตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
- โครงการสิทธิพิเศษร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ มอบส่วนลดร้อยละ ๕ สำหรับการซื้อสินค้าทุกประเภท เมื่อชำระด้วยเงินสด (ยกเว้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในซูปเปอร์มาร์เก็ต) หมดเขตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
- และสินค้าพิเศษโรงแรมเอเชีย มอบส่วนลดห้องพักในอัตราพิเศษเพียงห้องละ ๑,๒๐๐ บาท หมดเขตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
สมาชิกที่สนใจสามารถรับสิทธิพิเศษจากโครงการต่างๆ ได้เพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข.ทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๑๑๗๙ และเว็บไซต์ www.gpf.or.th

ข้อมูล กบข.
๒๘ เม.ย.๕๒

กรมการขนส่งทางบก ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในการใช้บริการรถตู้ผิดกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศเรื่อง “แจ้งเตือนประชาชนในการใช้บริการรถตู้ผิดกฎหมาย” เนื่องด้วยในปัจจุบันได้มีการร้องเรียนไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.๑๕๔๘ ของกรมการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากว่ามีผู้นำรถผิดกฎหมายหรือรถตู้ป้ายดำมาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระหว่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่องของสภาพตัวรถที่ไม่ปลอดภัยและการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการเก็บค่าโดยสารตามอำเภอใจ การปล่อยผู้โดยสารลงกลางทาง การต่อว่าผู้โดยสาร การขับรถด้วยความประมาทน่าหวาดเสียว หรือการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
กรมการขนส่งทางบก จึงขอให้ประชาชนได้ใช้บริการรถตู้โดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยให้สังเกตได้จากสีพื้นแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นสีดำ และเป็นตัวเลขทั้งหมด เช่น ๑๐-๑๒๓๔ ส่วนด้านข้างตัวรถต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่ง หรือเครื่องหมายแสดงการเข้าร่วมบริการกับผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมทั้งชื่อเส้นทางและหมายเลขเส้นทาง
ส่วนรถตู้ผิดกฎหมายสีพื้นแผ่นป้ายทะเบียนรถจะเป็นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำหรือสีน้ำเงิน โดยไม่มีชื่อผู้ประ…

กิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ แจ้งปรับค่าบำรุงห้องพัก

กิจกรรมอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ แจ้งปรับอัตราบำรุงห้องพัก ประกอบด้วย
ข้าราชการทหารเรือ อาคาร ๑ ๕๕๐ บาท
อาคาร ๒ ๖๐๐ บาท
อาคาร ๓ และ ๔ ๔๐๐ บาท
อาคาร ๕,๖ และ ๗ ๕๕๐ บาท
ข้าราชการทหารบก ทหารอากาศ และตำรวจ
อาคาร ๑ ๖๕๐ บาท
อาคาร ๒ ๗๐๐ บาท
อาคาร ๓ และ ๔ ๖๕๐ บาท
อาคาร ๕,๖ และ ๗ ๖๕๐ บาท
ญาติของข้าราชการทหารเรือและบุคคลทั่วไป
อาคาร ๑ ๗๐๐ บาท
อาคาร ๒ ๘๐๐ บาท
อาคาร ๓ และ ๔ ๗๐๐ บาท
อาคาร ๕,๖ และ ๗ ๗๐๐ บาท
โดยอัตราดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป


ข้อมูล สวัสดิการสัตหีบ
๒๗ เม.ย.๕๒

กิจกรรมสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย ร่วมกับจังหวัดพะเยาและเทศบาลตำบลแม่ใจ จะจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บคะแนนสะสมสนามที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีการแข่งขันเรือพายในรายการต่างๆ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา (ยกเว้นการแข่งขันแคนูสลาลอมน้ำเรียบ)
และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย โดยศูนย์การฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอมร่วมกับจังหวัดนครนายก จะจัดการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ แก่งเทียม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
นอกจากนั้นสมาคมเรือพายแห่งแประเทศไทย ยังยินดีให้การสนับสนุนโค้ชและผู้ฝึกสอนในการช่วยฝึกซ้อมให้แก่ชมรมสมาชิกต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมนักกีฬาในการแข่งขันด้วย
ผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๖๙ ๑๕๑๑ และเว็บไซต์ www.rcat.or.th

ข้อมูล สมาคมเรือพายฯ
๒๗ เม.ย.๕๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ เตรียมเปิดสนามยุทธกีฬา พร้อมกับจัดการแข่งขันยุทธกีฬาใน ๒๘-๒๙ เมษายนนี้

ฐานทัพเรือกรุงเทพ เตรียมเปิดสนามยุทธกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ และในช่วงเปิดสนามได้จัดให้มีการแข่งขันยุทธกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ โดยใช้กฎกติการูปแบบ ASTG (Action Shooting Tactical Game) ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ สนามยุทธกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สนามยุทธกีฬา แห่งนี้ จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกยุทธวิธีเบื้องต้นของทหารราบ การสร้างความคุ้นเคยกับอาวุธปืนแบบต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยงทางกีฬาแห่งใหม่ที่จะรองรับบุคคลภายนอกที่สนใจกีฬาประเภทนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกองทัพเรือโดยรวมด้วย โดยเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง อัตราค่าบริการสำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ราคา ๖๐ บาท บุคคลภายนอก ๑๐๐ บาท ต่อครั้ง ในเวลากลางวัน และ ๑๒๐ บาท ในเวลากลางคืน
ผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันยุทธกีฬา ฐานทัพเรือกรุงเทพ สามารถสมัครได้ที่สนามการแข่งขัน หรือ เรือโท ธีรกิตติ์ ทองนิล หมายเลขโทรศัพท์ภายกองทัพเรือ ๕๕๓๒๓ หรือ ๐๘๑ ๗๘๑ ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ปิ…

โครงการสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี ๒๕๕๒

สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อรับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้เทียบเท่าเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาด้านการออกแบบสินค้า รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ชนะรางวัลจะได้รับ ประกอบด้วย เอกสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการส่งออก จำนวน ๓ ครั้ง ไม่ซ้ำกิจกรรมภายใน ๓ ปี การส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าสู่ตลาดโลก สิทธิผ่านเข้ารอบสองของการสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัล Good Design Award 2009 ทันที และเข้ารับรางวัล D Emark 2009 จากนายกรัฐมนตรี
ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๒ ๐๐๙๓ ๑๐๔ ต่อ ๖๔๓ ,๖๕๑ และดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.demarkaward.net
ข้อมูล นสพ.มติชน
๒๔ เม.ย.๕๒

โครงการ ๔๕ วัน รวมพลังลดถุงพลาสติค ลดโลกร้อน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ๔๕ วัน รวมพลังลดถุงพลาสติคลดโลกร้อน ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
จากการสำรวจปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศกว่า ๔๐,๐๐๐ ตันต่อวัน เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีขยะที่เก็บได้ ๘,๕๐๐ ตันต่อวัน เป็นขยะจากถุงพลาสติคถึง ๑,๘๐๐ ตันต่อวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บถึง ๑.๗๘ ล้านบาทต่อวัน หากลดการใช้ถุงพลาสติคลงได้จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนได้ ๖๕๐ ล้านบาทต่อปี และสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ๑ ล้านตันต่อปี ที่เลือกรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติค เพราะใช้ถุงพลาสติคเป็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนได้ ทั้งนี้หากประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้ว จะเห็นผลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยจะมีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นโครงการต่อไป

ข้อมูล นสพ.มติชน
๒๔ เม.ย.๕๒

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาสมาทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่า ได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์เห็นถึงความรัก ความห่วงใยที่สังคมภายนอกมีให้ รวมทั้งได้ตระหนักถึงสังคมที่สงบสุขที่สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่างกันทางสังคม และวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน ซึ่งเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ไปทัศนศึกษาในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และได้เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ และยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ริบลีย์พัทยา บริษัทบางกอกกล๊าส สวนสนุกดรีมเวิล์ด ฟาร์มโคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง สยามโอเชียนเวิล…

กองทัพเรือ สนับสนุนการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพทางทะเลฝั่งอ่าวไทยของ อพ.สธ.

กองทัพเรือ ให้การสับสนุนการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพทางทะเลฝั่งอ่าวไทยของโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ โดยจัดกำลังพลจากกองเรือยุทธการ กรมอุทกศาสตร์ และกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมสำรวจ
การสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพทางทะเลฝั่งอ่าวไทยในครั้งนี้ เป็นการสำรวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน โดย อพ.สธ.เข้าสำรวจเพื่อศึกษาวิจัย ปกปักพันธุกรรมพืชและชีวภาพของหมู่เกาะอ่างทอง รวมทั้งรวบรวมทรัพยากรที่มีคุณค่าบางส่วนมาเก็บรักษาไว้ที่เกาะแรดและเกาะแสมสาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
การที่กองทัพเรือให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วมสนองงานโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดในการร่วมปกป้องทรัพยากร เพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

ข้อมูล กกพร.
๒๔ เม.ย.๕๒

ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา จัดแข่งขันกอล์ฟสมาชิกภายใน ครั้งที่ ๑ ใน ๑๓ พฤษภาคม นี้

กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาชิกภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เริ่มแข่งขันพร้อมกันทุกหลุม เวลา ๑๒๐๐ โดยมีงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะแข่งขัน ระหว่างเวลา ๑๘๐๐ – ๑๙๓๐
ขอเชิญสมาชิกกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนา และข้าราชการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีบางนาหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๓ ๒๐๕๐ หรือ ๐ ๒๓๙๓ ๑๖๕๒ ค่าสมัครคนละ ๒๐๐ บาท (ไม่รวมค่า Caddy Fee) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangnagolf.com
ข้อมูล ศูนย์กีฬาราชนาวีบางนา
๒๓ เม.ย.๕๒

งานเศรษฐกิจพอเพียง สู้ความยากจน ประจำปี ๒๕๕๒

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานเศรษฐกิจพอเพียง สู้ความยากจน ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างงาน และการจัดหาที่ทำมาหากินให้แก่ประชาชน รวมทั้งการแนะนำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนดำรงชีพอยู่อย่างพอเพียง โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพของหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน การส่งเสริมอาชีพและแนวทางการสร้างรายได้ให้ประชาชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ทั้งสินค้าการเกษตร ธกส. สินค้า OTOP สินค้าชุมชนเข้มแข็งจากทุกภูมิภาค การให้บริการรับสมัครงานจากหน่วยงานต่างๆ บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการตรวจสุขภาพ และตรวจรักษาฟันฟรี ตัดผมฟรี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดเวทีเสวนาในประเด็นต่างๆ เช่น เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน และความสำเร็จในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจน และยังมีกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว แล…

กบข.เสนอทางเลือกสินเชื่อแก่สมาชิกและบุตรพร้อมส่วนลดอุปกรณ์การเรียนรับเปิดเทอม

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ ๓ แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวง จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้กับสมาชิกและบุตร โดยมีอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำกว่าท้องตลาด และครอบคลุมทุกระดับการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดร้อยละ ๕ สำหรับการซื้อสินค้าที่ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตร กบข. เพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้
ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๒๓ เม.ย.๕๒

โครงการกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง โดยการปลูกต้นไม้ชายหาด และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกต้นไม้ชายหาด จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น เพื่อสร้างความร่มรื่นและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๑๐๐ ตัว คืนสู่ธรรมชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและชายฝั่ง และในครั้งนี้ยังมีการจัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต TV 3 สัญจรให้ความบันเทิงด้วย

ข้อมูล กกพร.
๒๓ เม.ย.๕๒

ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

จากการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๒๕๕๐ ได้มีมติมอบหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สมช. ได้ดำเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นมาโดยต่อเนื่อง และในปี ๒๕๕๒ นี้จะจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสภาพปัญหา และข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับผู้หลบหนีเข้าเมืองจากหน่วยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ และเพื่อระดมความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในหลักการและกรอบความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางรวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมช. สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับทราบข้อเท็จจริง และสภาพปัญหาเกี่ยวกับผู้หลบหนีเข้าเมืองจากหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่อย่างชัดเจ…

เตือนคนไทยเดินทางเข้าลาวต้องมีเอกสารเดินทาง

ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางเข้าไปยังแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจการค้า หรือเดินทางไปร่วมงานประเพณี ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งการเดินทางเข้าเมืองถูกกฎหมาย และเดินทางเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขอฝากเตือนประชาชนคนไทยที่จะเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกปรับขั้นต่ำ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ ในกรณีที่ใช้บัตรผ่านแดนเดินทางเข้าออก สปป.ลาว ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สามารถพำนักอยู่ใน สปป.ลาวได้ ๓ วัน ๒ คืน และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต ไม่เกิน ๒๕ กิโลเมตร หากละเมิดจะถูกปรับขั้นต่ำ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ ในกรณีใช้หนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเกิน ๖ เดือน และไม่ต้องขอวีซ่า ในกรณีเดินทางไปท่องเที่ยว และในระหว่างพำนักอยู่ใน สปป.ลาวต้องเคารพต่อระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวลาวด้วยความสุภาพ และมีมารยาท โดยรักษาความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย
ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๒๒ …

กองทัพเรือจัดสัมมนาสรุปผลการฝึกกองทัพเรือ ๕๒

กองอำนวยการฝึก กองทัพเรือ ๕๒ จัดสัมมนาสรุปผลการฝึก กองทัพเรือของกลุ่มผู้ปฏิบัติ่และผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็น ประธานรับฟังการแถลงผลการสัมมนาและพิธีปิดฯ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมบริพัตรสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
การสัมมนาสรุปผลการฝึกกองทัพเรือ ๕๒ ในส่วนของระดับผู้ปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทเรียน อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นในแต่ละขั้นตอนการฝึก และในส่วนการสัมมนาสรุปผลการฝึกฯ ระดับผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อสรุป บทเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากผลการฝึกและผลการสัมมนาระดับผู้ปฏิบัติ และเพื่อพิจารณาแนวทางในการนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการฝึกของกองทัพเรือต่อไป

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ เม.ย.๕๒

กทม.เตรียมจัดพิธีทำบุญใหญ่ ในวันที่ ๒๕ เม.ย.นี้

กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดพิธีทำบุญใหญ่ ในวันที่ ๒๕ เมษายนนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้าง ข้าราชการ กทม. รวมถึงประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ทางกรุงเทพมหานครมีกำหนดทำบุญครั้งใหญ่ในวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายนนี้ ซึ่งจะเป็นพิธีทำบุญ ๕ ศาสนา เริ่มจากพิธีพราหมณ์ อิสลาม คริสต์ ซิกซ์ และพุทธ โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๖๓๐-๑๒๐๐ ซึ่งพิธีทางศาสนาพุทธจะเริ่มในเวลา ๑๐๐๐ ด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ และเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ กทม. จะเชิญหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าร่วมด้วย
ปกติแล้วกรุงเทพมหานครจะทำบุญช่วงสงกรานต์เป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น จึงไม่มีการทำบุญดังกล่าว พิธีทำบุญครั้งนี้จึงถือเป็นการชดเชยทำบุญประจำปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกจ้าง ข้าราชการ กทม. รวมถึงประชาชนที่อาศัยใน กทม.ทุกคน
ข้อมูล กทม.
๒๑ เม.ย.๕๒

บันทึกภาพท้องฟ้า “เดือนเมษา”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ปี ๒๕๕๒ องค์การยูเนสโกและสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยกย่องให้เป็นปีดาราศาสตร์สากล และเป็นปีแห่งการครบรอบ ๔๐๐ ปี ของการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์สำรวจดวงดาวเป็นครั้งแรก โดย “กาลิเลโอ” อีกทั้งเดือน เม.ย.เป็นเดือน ที่ท้องฟ้าเปิด สามารถมองเห็นเมฆ และความเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าได้ชัดเจน โครงการ GLOBE สสวท. จึงกำหนดให้วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เป็นวันสังเกต และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าทั่วโลก “สสวท. จึงได้จัดประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลในหัวข้อ “บันทึกภาพท้องฟ้าเดือนเมษา เวลากลางวัน” โดยเป็นภาพปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เช่น เมฆ ดวงอาทิตย์ ฯลฯ ในวันที่ ๒๒ เม.ย. และวันอื่นๆ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๒”
รางวัลประกอบด้วย รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน ที่สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สสวท. ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท เอกมัย…

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒ งาน คือ งานพระราชวังสวนกล้วยไม้งาม ๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และงาน EXPO นครปฐม ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
จังหวัดนครปฐม มีวัดที่สำคัญหลายวัด อาทิ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร หรือพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดไผ่ล้อม วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร วัดไร่ขิง วัดกลางบางแก้ว นอกจากนั้นจังหวัดนครปฐมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งพระราชวังสนามจันทร์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สวนสามพราน ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงานพระราชวัง สวนกล้วยไม้งามและงาน EXPO รวมทั้งร่วมทำบุญไหว้พระ และท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญ…

โครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด”

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ(ศ.ป.ป.ส.ทร.) กำหนดจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๔/๕๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างการดำเนินงานเชิงคุณภาพด้านงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในทุกเพศวัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ รวมทั้งการนำวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแจกจ่ายให้แก่เยาวชนในพื้นที่ด้วย

ข้อมูล ศ.ปป.ส.ทร.
๒๑ เม.ย.๕๒

การคัดเลือกแม่ดีเด่นในงานวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติของทุกปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติพร้อมจัดให้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นทั่วประเทศ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฎแก่สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของสตรีในฐานะที่เป็นแม่
ในปีนี้การคัดเลือกแม่ดีเด่นส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกแม่ดีเด่น จะเป็นผู้คัดเลือก ส่วนการคัดเลือกแม่ดีเด่นส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้คัดเลือก โดยแม่ดีเด่น มี ๕ ประเภท ประกอบด้วยแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คุณสมบัตรของแม่ดีเด่น ต้องมีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี มีความเป็นแม่ที่ดี มีอายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ยกเว้นแม่ของผู้เสียสละ นอกจากนี้ ยังต้องมีครอบครัวเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างของสังคม เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ผู้เสนอชื่อแม่ดีเด่นจะต้องส่งปร…

คอนเสิร์ต “กองทัพบกไทย คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์”

กองทัพบกร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่นและอัสนี-วสันต์ โชติกุล จะจัดคอนเสิร์ต “กองทัพบกไทย คนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์” ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต บัตรราคา ๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ และสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรักษาสัตว์
ผู้ที่สนใจร่วมชมความบันเทิงจากคอนเสิร์ต และยังได้ทำบุญร่วมกัน สามารถติดต่อซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ที่เค้าน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา


ข้อมูล ทบ.
๒๐ เม.ย.๕๒

แจ้งความคืบหน้าโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

คณะกรรมการอำนวยการโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านสวัสดิการกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชบ.๖๓๓ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ว่า ได้จัดทำผังโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนประมาณ ๓๒๐ หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรังวัดแบ่งแปลงที่ดินของกรมธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้านธนาคารออมสินได้เสนอเงื่อนไขการให้สินเชื่อบ้านในโครงการฯ ในวงเงินร้อยละ ๙๐ ของราคาบ้านแต่ละแบบ อัตราดอกเบี้ยปีที่ ๑ คงที่ ร้อยละ ๒.๒๕ , ปีที่ ๒ เท่ากับ MLR- 2, ปีที่ ๓ เป็นต้นไป เท่ากับ MLR-1.5 (MLR ณ ปัจจุบันเท่ากับ ๖.๒๕)
ข้อมูล กบ.ทร.
๒๐ เม.ย.๕๒

กระทรวงกลาโหม ปรับลดกำลังพลกับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

กระทรวงกลาโหม เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อปรับลดกำลังพลในกลุ่มเป้าหมายที่เกินอัตรา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นข้าราชการชั้นยศนาวาเอกขึ้นไปที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ ๒๕ ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ขอลา และมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี รวมทั้งไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสอบสวนทางวินัยหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา สำหรับสิทธิประโยชน์จะได้รับเป็นเงินก้อน จำนวน ๘-๑๕ เท่า ของเงินเดือนสุดท้าย รวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินค่าตอบแทนอื่นๆ และได้รับการพิจารณาเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ แต่ไม่เกินพลเรือเอก โดยจะต้องครองยศเดิมให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
ข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอลาออกตามโครงการดังกล่าว คือ ออกจากราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ดำเนินการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการพร้อมกับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามแบบที่กำหนดและหนังสือข้อผูกพันกับกองทัพเรือ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ส่งถึง กรมกำลังพลทหารเรือ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ …

ประกวดภาพวาด ๓๐ ปี ทอท.

ประกวดภาพวาด ๓๐ ปี ทอท.

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี การดำเนินงานของบริษัทท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเที่ยบเท่า ส่งผลงานประกวดภาพวาดเยาวชนในหัวข้อ “ท่าอากาศยานไทย ผูกพันชีวิตไทย” ชิงรางวัลทุนการศึกษา ๔๐ รางวัล มูลค่ารวมกว่า ๔๔๐,๐๐๐ บาท
เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ เลขที่ ๓๑ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดวาดภาพเยาวชนในวาระครบรอบ ๓๐ ปี ทอท.) ตั้งแต่วันที่
๒๙ เมษายน – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และดูรายละเอียดได้ที่ www.airportthai.co.th/painting และสอบถาม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๕ ๑๕๔๐ และ ๐ ๒๕๓๕ ๒๖๖๓


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๙ เม.ย.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำลังรณรงค์โครงการลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ในปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบกิจการทุกประเภททั้งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ได้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยลดอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้างทั่วประเทศให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาจากข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงาน เปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และหลักฐานแสดงกิจกรรมการดำเนินการด้านบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการทำงาน ที่สำคัญคือไม่มีลูกจ้างประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โดยสถานประกอบกิจการที่ผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สถานประกอบกิจการใดสนใจ เข้าร่วมโครงการประจำปี ๒๕๕๒ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th

ข้อมูล นสพ…

การแข่งขันเทนนิส นย.โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒

การแข่งขันเทนนิส นย.โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมแข่งขันเทนนิส นย.โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ สนามเทนนิส หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นเทนนิสให้กับข้าราชการนาวิกโยธิน รวมทั้งบุคคลทั่วไปในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย รวมทั้งได้พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดี ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กิจการสนามเทนนิสหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๒๕๕๙ข้อมูล นย.
๙ เม.ย.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์รายวัน มอบส่วนลดพิเศษเฉพาะหน่วยงานหรือผู้สั่งซื้อภายในเขตพระราชวังเดิม

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์รายวัน มอบส่วนลดพิเศษเฉพาะหน่วยงานหรือผู้สั่งซื้อภายในเขตพระราชวังเดิม

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์รายวัน “ลึกซึ้งทุกข่าวสาร ตอบทุกด้านของชีวิต” มอบส่วนลดพิเศษให้กับหน่วยงานและข้าราชการกองทัพเรือภายในเขตพระราชวังเดิม จากราคาฉบับละ ๑๕ บาท เหลือเพียงฉบับละ
๖ บาท โดยจัดส่งให้กับสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือในวันราชการเท่านั้น หากหน่วยงานหรือข้าราชการ
ที่สนใจจะสั่งซื้อหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์รายวันสามารถแจ้งความประสงค์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่หรือมารับด้วยตนเองได้ที่กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เรือเอก ประทีป จันทร์ศิริ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๗๓๒


ข้อมูล สลก.ทร.
๙ เม.ย.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ธอส.สานฝันเพื่อบ้านเพื่อคุณ

ธอส.สานฝันเพื่อบ้านเพื่อคุณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสามารรถมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเสนอโครงการเงินฝาก ธอส.รักการออม และเงินฝากประจำสินเคหะ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยเก็บออมเพื่อนำไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธนาคารที่ต้องการให้ลูกค้าเงินฝากสามารถใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารได้ด้วยเงื่อนไขพิเศษ
โครงการ ธอส.รักการออม เป็นโครงการเงินฝากสำหรับ กลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๒๔ ปี ฝากขั้นต่ำ ๕๐๐ บาท ฝากต่อเนื่องทุกเดือนจนครบ ๑๒ เดือน โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ บวกโบนัสพิเศษอีก ๐.๒๕% ของอัตราดอกเบี้ยเงินที่ได้รับในปีถัดไปและยังมีรางวัลพิเศษลุ้นรับทองคำทุกปีด้วย ส่วนเงินฝากประจำสินเคหะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออม เพื่อสามารถขอสินเชิ่อบ้านได้ง่ายในอนาคตด้วยเงื่อนไขฝากขั้นต่ำ ๑,๐๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ฝากต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละเท่ากันจนครบ ๒๔ เดือน จะได้รับสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ …

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ กำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ นั้น ในปี ๒๕๕๒ นี้ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ อาคารธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัยคือคุณค่าของสังคม” เพื่อร่วมกันสร้างความตระนักในคุณค่า คุณงามความดีและคุณูปการของผู้สูงอายุ
ที่ได้สั่งสมให้กับชนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม


ข้อมูล สนพ.แนวหน้า
๘ เม.ย.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

โครงการ “การท่าเรือ” รวมใจ คืนความสะอาดใสให้เจ้าพระยา

โครงการ “การท่าเรือ” รวมใจ คืนความสะอาดใสให้เจ้าพระยา

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดทำโครงการ “การท่าเรือฯ รวมใจคืนความสะอาดใสให้เจ้าพระยา” เพื่อรณรงค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ช่วยสร้างเสริมสภาพแวดล้อม ที่ดีให้กับชุมชนบริเวณริมคลองต้นแบบ ๓ แห่ง คือ คลองพระโขนง คลองหัวลำโพง และคลองเจ็ก ในระยะยาว โดยกำหนดวันเริ่มกิจกรรมในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทท.ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาแล้วหลายโครงการ อาทิ โครงการเรือห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชัน โครงการจัดสร้างอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านในวง จังหวัดระนอง โครงการรักษ์ป่าชายเลนกับการท่าเรือฯ และโครงการเปิดบ้านรักษ์นก
และ กทท.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสำคัญด้านการขนส่งทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันฟื้นฟูสภาพน้ำและคืนความใสสะอาดให้แม่น้ำลำคลอง และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะและ
ของเสียในแม่น้ำลำคลอง ปัญหาขยะจากวัชพืชและผักตบชวา ซึ่งโครงการ การท่าเรือฯ รวมใจคืนค…

รักษากฎ ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รักษากฎ ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์


“อุบัติเหตุ” ที่หลายคนคิดว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ในทางตรงกันข้าม อุบัติเหตุ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยง
ได้หากไม่ประมาท
อุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรทางบกโดยเฉพาะอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานยนต์เป็นสาเหตุการตายและ
บาดเจ็บสูงสุดของสถิติอุบัติเหตุที่รุนแรงทุกประเภท
ในประเทศไทยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการตายของประชากรจากอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับ ๑ มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ และในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นวันปีใหม่ไทยที่มีการสืบสานประเพณีอันดีงาม มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำ รดน้ำดำหัว สาดน้ำกันตามประเพณี มีการเดินทางกลับบ้านของผู้คนที่ออกมาทำมาหากินต่างถิ่นกันเป็นจำนวนมาก เป็นเทศกาลแห่งความสุข สนุกสนาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ที่ทำให้หลายฝ่ายตระหนักและหันมาร่วมมือกันรณรงค์แก้ไขอย่างจริงจังก็คืออุบัติเหตุ ที่คร่าชีวิตผู้คน นำความสูญเสียทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล รวมทั้งยังทำให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ และไร้ที่พึ่งจากการขาดหัวหน้…

ทัพเรือภาคที่ ๑จัดกิจกรรมชมรมวิทยุมดดำนาวี ใน ๙ เมษายนนี้

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ขอเชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมพิธีเปิดปฐมฤกษ์ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ ณ บริเวณเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานฯ
งานเปิดปฐมฤกษ์ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ในครั้งนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ โดยภายในงานให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การรับสมัครสมาชิกเข้าชมรมวิทยุมดดำนาวี รับของที่ระลึก ชมนิทรรศการทัพเรือภาคที่ ๑ บริการตรวจสภาพเครื่องวิทยุมดดำฟรี จำหน่ายสินค้า OTOP และร้านอาหารทะเล ฟังเพลงจากดุริยางค์ทหารเรือ และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๙๙๑ ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพเรือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๒๕๕๐
ข้อมูล ทรภ.๑
๓๑ มี.ค.๕๒

กทม.จัดโครงการตรวจสุขภาพคนกรุง ๕.๗ ล้านคนฟรี เริ่ม ๑ เม.ย.นี้

กทม.แจกรอยยิ้มให้คนกรุงอีกรอบ ส่งโครงการตรวจสุขภาพครอบครัวฟรีให้คนกรุงเทพฯ กว่า ๕ ล้านคน ได้มีสุขภาพดี เริ่ม ๑ เม.ย.นี้ไปจนถึงปี ๒๕๕๕
กทม.ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพครอบครัวฟรี เพื่อคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมในเชิงรุกโดยส่งทีมตรวจสุขภาพครอบครัว จำนวน ๗๐ ทีม พร้อมทีมสหวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักอนามัย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น โดยลงพื้นที่ในชุมชนทั่ว กทม. เพื่อตรวจสุขภาพครอบครัวให้กับคนกรุงเทพฯ ประมาณ ๕,๗๑๐,๘๘๓ คน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะแบ่งการให้บริการตั้งแต่เด็กแรกเกิด-๒๐ ปี จะตรวจร่างกายตามระบบตรวจประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ภาวะโภชนาการ และประเมินความเครียด วัยทำงานอายุ ๒๑-๖๐ ปี และวัยสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จะตรวจร่างกายตามระบบ ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ประเมินภาวะโรคอ้วนและความเครียด
โดยกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพครอบครัวฟรี เพื่อคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑ เมษายนเป็นต้นไป สำหรับวัน เวลา และสถานที่ออกหน่วยให้บริการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้…

เปิดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๒ ใน ๑ เมษายน นี้

สมาคมภริยาทหารเรือ จะประกอบพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๐๐ ณ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานฯ
โครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ภาคฤดูร้อนในปีนี้ อบรมระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ มีบุตรของข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๒๕ คน สำหรับกิจกรรมในค่ายที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ และว่ายน้ำ รวมทั้งจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ประกอบด้วย ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต สวนวชิรเบญจทัศ และพิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นต้น


ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ
๓๑ มี.ค.๕๒

กระทรวงวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ร่วมแต่งชุดไทย ๒ เม.ย.

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ ๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็นเอกอัคราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และวิศิษฏศิลปิน และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดงานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย และได้ขอความร่วมมือคณะรัฐมนตรี แต่งกายด้วยชุดไทยพระราชทาน และชุดไทยพระราชนิยม ในการประชุม ครม.วันที่ ๓๑ มี.ค.นี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรภาครัฐ และประชาชน นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งขอเชิญชวนชมการแสดงดนตรีไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในงาน “ดนตรีไทยพิลาสเฉลิมราชกุมารี” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ ๒ เมษายน เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณด้วย
ข้อมูล วธ.
๓๑ มี.ค.๕๒

ยกเลิกระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเลิกระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ หรือระบบ TAG ของเก่า ซึ่งใช้มานานกว่า ๑๔-๑๕ ปี เพื่อติดตั้งระบบใหม่ทดแทน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
สำหรับ TAG เดิมที่ยังมีเงินเหลือขอให้เจ้าของติดต่อคืนบัตร และรับเงินคืนได้ทั้งหมดที่ กทพ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบใหม่ทดแทนของเดิม เฉพาะทางด่วนขั้นที่ ๑ และทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ นั้น กทพ. ได้ประกวดราคา และได้บริษัทรับเหมาการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้ง จะใช้เวลาประมาณ ๔ เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ โดยระบบใหม่จะสามารถใช้ได้กับทางด่วนทุกเส้นทาง
จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้ TAG ที่ยังมีเงินเหลือติดต่อคืนบัตรและรับเงินคืนได้ที่ กทพ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูล กทพ.
๓๐ มี.ค.๕๒

.อำนาจเจริญ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และรับชมรายการพิเศษ “วันสายใจไทยสายใยแห่งความหวงแหนแผ่นดิน”

จ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเพื่อช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ แก่ผู้สละชีวิตเลือดเนื้อและผู้ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติกว่า ๔ พันคน ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ราษฎรอาสาสมัครบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการฟื้นฟูสภาพจิตใจ การพัฒนาอาชีพ และการส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับ บุตร-ธิดาของสมาชิกสายใจไทย
ในการนี้ มูลนิธิสายใจไทยฯ ได้กำหนดจัดรายการพิเศษ “วันสายใจไทย สายใยแห่งความหวงแหนแผ่นดิน” ในวันพุทธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) เวลา ประมาณ ๒๑๐๐ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินตามแต่ศรัทธา โดยบริจาคได้โดยตรงที่เหรัญญิกมูลนิธิสายใจไทย ทั้งนี้ มูลนิธิเชิญผู้ที่บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่๑๐๐,…

กทม.เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เรียนวิชาชีพระยะสั้น

โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หนองจอก) สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงานหรือผู้ต้องการหารายได้เรียนวิชาชีพระยะสั้น วันจันทร์-วันศุกร์ โดยเสียค่าสมัคร ๕ บาท ค่าบำรุงการศึกษา ๑๐๐ บาท และ ๓๐๐ บาท สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์และไทยสปา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เปิดเรียนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ส่วนการเปิดสอนวันอาทิตย์ ๔๘ ชั่วโมง เสียค่าสมัคร ๑๐ บาท ค่าบำรุงการศึกษา ๑๙๒ บาท รับสมัครระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เปิดเรียนวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ วิชาที่เปิดสอน มีอาทิ อินเตอร์เน็ต ออกแบบเว็บไซต์ โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเสื้อ ช่างผม แต่งหน้า อาหาร-ขนมไทย เบเกอรี่ ไทยสปา ดอกไม้ประดิษฐ์
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๓ ๒๙๐๓

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓๐ มี.ค.๕๒

กรมประมงใช้มาตรการปิดอ่าวเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ

จากการที่กรมประมงประกาศใช้มาตรการปิดอ่าว ฝั่งทะเลอันดามันบริเวณจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ในปีที่ผ่าน ๆ มา พบว่าสามารถรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำที่กำลังมีไข่ และเข้ามาวางไข่เลี้ยงลูกให้เพิ่มปริมาณขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในปีนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูให้ธรรมชาติเกิดความสมดุลและกลับคืนสู่ความอุดม สมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะพันธุ์และเติบโตของสัตว์น้ำ กรมประมงจึงเสนอให้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่และระยะเวลาการปิดอ่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) (๒) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ ออกประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน โดยกำหนดใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และให้กรมประมงยึดหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัด และเข้มงวดกวดขันไม่มีการผ่อนผันแต่อย่างใด
ในส่วนของมาตรการปิดอ่าวฝั่งอ่าวไทย เป็นเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ -๑๕ พฤษภาคม ใน ๓ จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานีนั้นได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป…

สภากาชาดไทยรับสมัครงาน

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๓ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๗,๙๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ เป็นเพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกม Microsoft Gffece ได้คล่อง และสามารถใช้โปรแกรมผลิตสื่อได้
ผู้สนใจขอและยื่นในสมัครได้ที่อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น ๓ ถนนอังรีดูนังต์ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๕๔ ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๕๘ เว็บไซต์ www.redcross.or.th
ข้อมูล สภากาชาดไทย
๒ เม.ย.๕๒

มติ ครม. ให้ข้าราชการและลูกจ้างมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรองครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน ทั้งนี้ อำนาจในการอนุญาตให้ลาไปถือศีล และปฏิบัติธรรมดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมด้วยการลา พุทธศักราช ๒๕๓๕ หมวด ๖ การลาอุปสมบท โดยอนุโลม
ข้าราชการและลูกจ้างหญิงที่มีความประสงค์จะไปถือศีลและปฏิบัติธรรมสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นวันลาข้อมูล สม.
๒ เม.ย.๕๒

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องถิ่น และภาษีป้าย จำเป็นต้องเสียภาษีเพื่อย้อนหลังภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องถิ่น และภาษีป้าย จำเป็นต้องเสียภาษีเพื่อป้องกันการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง โดยสามารถยื่นต่อเขตเพื่อขอผ่อนชำระได้สูงสุด ๒๔ งวด
โครงการภาษีเติมสุข เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและรับรู้เรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องถิ่นและภาษีป้ายอย่างถูกต้อง รวมถึงให้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่การเสียภาษีอื่นนอกจากภาษีรายได้ส่วนบุคคล เพราะปัจจุบัน กทม.จัดเก็บภาษีทั้ง ๓ ประเภทได้ต่ำกว่าเป้า ทั้งนี้ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน เจ้าของโรงเรือนต้องยื่นแบบแจ้งรายการ ภ.ร.ด.๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และชำระภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ส่วนภาษีบำรุงท้องที่ ต้องชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี และสำหรับภาษีป้ายต้องยื่นแบบแจ้งรายการภาษีป้าย หรือ ภป ๑ เพื่อชำระภายในเดือนมีนาคมของทุกปี แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งป้ายใหม่ภายหลังเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันติดตั้ง ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในการชำระภาษี โดยผ่านระบบ teller payment ของธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบแจ้งการประเมินพร้อมใบแจ้…

โครงการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกองทัพเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครผู้ปฏิบัติธรรม ๒๐๐ คน โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งถึงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
ข้อมูล ยศ.ทร.
๒ เม.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมทำบุญ “บูชาคุณ พระบรมจักรีวงศ์”

มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงานบูชาคุณ พระบรมจักรีวงศ์ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาการให้การรักษาพยาบาล และการสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ และมีความต้องการทุนทรัพย์ในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิดวงแก้ว จึงได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาขึ้น โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีตักบาตร (อาหารแห้ง) พระกรรมฐาน จำนวน ๔๐ รูป และในเวลา ๑๐๐๐ มีพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคไ…

กทม.จัดงาน “ตามรอยวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม” ถ่ายทอดและแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง ๔ ภาค

กรุงเทพมหานคร จัดงาน “ตามรอยวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม” ถ่ายทอดและแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้ง ๔ ภาค เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงาน “ตามรอยวัฒนธรรม สยามเมืองยิ้ม” จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ จำนวน ๔ สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ช่วงเวลา ๑๗๓๐-๒๐๓๐ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง ๔ ภาค ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับงานสัปดาห์ที่ ๑ จะนำเสนอวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง สัปดาห์ ที่ ๒ เป็นวัฒนธรรมพื้นเมืองภาคเหนือ สัปดาห์ที่ ๓ เป็นวัฒนธรรมถิ่นอีสาน และสัปดาห์ที่ ๔ เป็นการนำเสนอวัฒนธรรมภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำอาหารเมนูเด็ดของแต่ละภาค เรื่องราวเล่าขานสืบสานเป็นมาตามรอยวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ กับปราชญ์ชุมชนและผู้รู้ งานประดิษฐ์หัวโขน หุ่นเชิด หุ่นกระบอก งานปันนูนสูง นูนต่ำ เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…

กองทัพเรือ มอบรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ”

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่นที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๑ และพิธีมอบเข็ม/โล่เครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมอาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สำนักงานราชนาวิกสภา ได้พิจารณาบทความที่ลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ในแต่ละปี เพื่อคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นสมควรได้รับรางวัล “พลเรือเอก กวี สิงหะ” โดยกำหนดประกอบพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันคล้ายวันสถาปนาราชนาวิกสภา สำหรับในปีนี้มีบทความดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่
- บทความเรื่อง “ผู้บังคับการเรือ” โดย พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- บทความเรื่อง “อย่าปล่อยให้รากแก้วอ่อนแอ” โดย พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์ รับรางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ จากราชนาวิกสภา เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- บทความเรื่อง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตอนหักคีบพม่า และเสือ พบ สิงห์” โดย พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ รับรางวัลชมเชยอันดั…

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ชมร้านของสมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มีนาคม-๗ เมษายน ๒๕๕๒

สมาคมภริยาทหารเรือ ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า และสนามเสือป่า และขอเชิญร่วมสร้างกุศลกับสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ ราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย ชิงรางวัลใหญ่มากมาย อาทิ ทองคำแท่ง น้ำหนักรวม ๔๐ บาท โทรทัศน์สีจอแบบ LCD ขนาด ๔๒ นิ้ว พร้อมชุดโฮมเธียเตอร์ รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น สร้อยคอทองคำ จี้ทองคำ และพัดลมตั้งพื้น โดยจะออกสลากรางวัลในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณร้านของสมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดรับของรางวัลตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจผลการออกสลากรางวัล ณ สมาคมภริยาทหารเรือ หรือที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/nwa
ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ
๑ เม.ย.๕๒