Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2008

สายด่วนการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง มีศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ให้บริการข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ไฟฟ้า บริการสอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าและอัตราค่าใช้บริการ บริการรับแจ้งเหตุ และสอบถามปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ไฟฟ้า รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสอบถามปัญต่างๆ ด้านงานบริการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ Call Center หมายเลข ๑๑๓๐ และเว็นไซต์ www.mea.or.th
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓๐ ต.ค.๕๑

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ -๑๑๐๐ ทั้งนี้เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ การรับสมาชิกเข้าใหม่ และรับทราบรายงานประจำปี พร้อมแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและพิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เป็นต้น

ข้อมูล เสียงตามสาย พระราชวังเดิม
๓๐ ต.ค.๕๑

กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงาน “สัปดาห์วันเบาหวานโลก” ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน นี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วันเบาหวานโลก ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๓๐๐ ณ บริเวณโถงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีความเสี่ยง การดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคเบาหวาน การเตรียมอาหาร และการออกกำลังกาย พร้อมรับบริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต วัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง จากผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “อยู่อย่างปลอดภัย ถ้าใส่ใจเบาหวาน” ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๒
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและฟังการบรรยายฯ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๓๒

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๐ ต.ค.๕๑

กองทัพเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

กองทัพเรือ มีทุนการศึกษามอบให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และระดับอนุบาลศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้ที่ขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการหรือปฏิบัติงานในกองทัพเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และรับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ ๒๒,๒๒๐ บาท
สำหรับหลักฐานการขอทุน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับทุน สำเนาทะเบียนบ้าน แสดงรายการของผู้ขอรับทุน คู่สมรส และบุตรทุกคน สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าบุตรกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑ ใบจ่ายเงินเดือนและแบบรับรองการหักภาษี (สลิปเงินเดือน) และกรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องแนบคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุน ฯ มีสิทธิขอรับได้เพียง ๑ ทุนเท่านั้น โดยกรอ…

เชิญร่วมงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร์ แคร์”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ จัดงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร์ แคร์” ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๐๐ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
งานวิ่งการกุศลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้สนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่จะมาร่วมออกกำลังกายเดินหรือวิ่งในระยะทาง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร ร่วมกัน และยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานเพลิดเพลินด้วย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน/วิ่ง การกุศล ครั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญโดยการซื้อเสื้อยืด แคนเซอร์ แคร์ ในราคาเพียง ๓๕๐ บาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมวิ่งการกุศลที่มาลงทะเบียนจำนวนมากที่สุด จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีรางวัลใหญ่สำหรับผู้ร่วมแข่งขันที่อายุมาก และอายุน้อยที่สุดด้วย สอบถามรายล…

แผนงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานระดับกรม มีหน้าที่หลักในภารกิจสำคัญด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงานด้วยการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”
แผนงานที่กำลังเตรียมดำเนินการ ประกอบด้วย โครงการ Petroleum Summer School เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ เช่น ธรณีวิทยา เคมี และคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการท่องโลกปิโตรเลียม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นด้านพลังงานโดยเฉพาะด้านปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรู้จัก รู้รักษ์ พิทักษ์ปิโตรเลียม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับครูสอนวิทย…

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านการปฏิบัติภารกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๓๐
การเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการของบริษัท ปตท.ด้านการปฏิบัติภารกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับภาคเอกชน และในโอกาสนี้ ได้ร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทัพเรือภาคที่ ๑ กับบริษัท/ปตท.ในครั้งนี้ด้วย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ ต.ค.๕๑
โครงการกองทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
สถาบันวิมุตตยาลัย ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการกองทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ณ โรงเรียนเตรียมสามเณรวัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พระมหาวุฒิชัย ว.ชิรเมธี (ว.ชิรเมธี) ได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาธรรมราชาธิราช ซึ่งเป็นอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ห้องวิปัสสนากรรมฐาน ห้องสมุดชุมชน ที่จังหวัดเชียงราย และได้กราบทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดโรงเรียนเตรียมสามเณร และทรงเปิดโครงการ “พระพูดได้” (สร้างพระภิกษุสามเณรให้เป็นพระธรรมทูต) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา จนบัดนี้โรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของลุ่มแม่น้ำโขง มีเด็ก เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง โครงการกองทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร จึงได้เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรที่ยังขาดความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะเป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางต่อไป
ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนโคร…

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๙ อัตรา ในตำแหน่งกลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค โดยรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุไม่ต่ำกว่า๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว บิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
สำหรับหลักฐานการสมัครประกอบด้วย
- ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิหรือระเบียบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
- ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำใบมรณบัตรมาแสดงด้วย ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
- รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
- ใบกองหนุนหรือใบแทนหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
ผู้ที่สนใจสมัครเข้า…

เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาจักรยานระหว่างหน่วยกีฬาในกองทัพเรือ

คณะกรรมการจักรยานกองทัพเรือ จะจัดให้มีการแข่งขันจักรยานในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างหน่วยกีฬาต่างๆ ในกองทัพเรือ ประกอบด้วย
ประเภทลู่ – บุคคลไทม์ไทรอัล ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
- บุคคลเปอร์ซูท ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร
- ทีมเปอร์ซูท ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร
ประเภทภูเขา – รุ่นทั่วไป และรุ่นอาวุโส อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
- บุคคลและทีมภูเขาวิบาก ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร
- บุคคลและทีมภูเขาทางเรียบ ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร
ประเภทกีฬาส่งได้หน่วยละ ๕ นาย ตามรายการแข่งขัน ประเภทบุคคลส่งได้หน่วยละ ๒ นาย ตามรายการแข่งขัน ดำเนินการแข่งขันเป็นไปตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ที่สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์บังคับใช้ในปัจจุบัน
หน่วยกีฬาที่มีนักกีฬาร่วมแข่งขัน ส่งใบสมัครที่กองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๖๑๘๐๒ ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ข้อมูล กรม สน.พล.นย.
๒๙ ต.ค.๕๑

กองทัพเรือร่วมกิจกรรมการประกวดเรือประดับไฟฟ้าในงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง”

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ ส่งเรือร่วมประกวดภายใต้ชื่อ “ราชนาวีไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” ในเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง” ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๙๓๐-๒๑๓๐ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยและกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขบวนเรือประดับไฟฟ้า และกิจกรรมท่องเที่ยวชมสีสันสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการจัดประกวดเรือประดับไฟฟ้าภายใต้แนวคิด สายน้ำ สายวัฒนธรรม
ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๒๙ ต.ค.๕๑

เชิญร่วมงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร์ แคร์”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ จัดงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร์ แคร์” ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๐๐ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
งานวิ่งการกุศลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้สนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่จะมาร่วมออกกำลังกายเดินหรือวิ่งในระยะทาง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร ร่วมกัน และยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานเพลิดเพลินด้วย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน/วิ่ง การกุศล ครั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญโดยการซื้อเสื้อยืด แคนเซอร์ แคร์ ในราคาเพียง ๓๕๐ บาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมวิ่งการกุศลที่มาลงทะเบียนจำนวนมากที่สุด จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีรางวัลใหญ่สำหรับผู้ร่วมแข่งขันที่อายุมาก และอายุน้อยที่สุดด้วย สอบถามรายล…

เชิญร่วมงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร์ แคร์”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ จัดงานวิ่งการกุศล “แคนเซอร์ แคร์” ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๐๐ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
งานวิ่งการกุศลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้สนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่จะมาร่วมออกกำลังกายเดินหรือวิ่งในระยะทาง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร ร่วมกัน และยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานเพลิดเพลินด้วย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน/วิ่ง การกุศล ครั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญโดยการซื้อเสื้อยืด แคนเซอร์ แคร์ ในราคาเพียง ๓๕๐ บาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็งของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมวิ่งการกุศลที่มาลงทะเบียนจำนวนมากที่สุด จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมีรางวัลใหญ่สำหรับผู้ร่วมแข่งขันที่อายุมาก และอายุน้อยที่สุดด้วย สอบถามรายล…

แผนงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานระดับกรม มีหน้าที่หลักในภารกิจสำคัญด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดหาพลังงานด้วยการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”
แผนงานที่กำลังเตรียมดำเนินการ ประกอบด้วย โครงการ Petroleum Summer School เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ เช่น ธรณีวิทยา เคมี และคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการท่องโลกปิโตรเลียม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นด้านพลังงานโดยเฉพาะด้านปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการรู้จัก รู้รักษ์ พิทักษ์ปิโตรเลียม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับครูสอนวิทย…

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เยี่ยมชมกิจการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้านการปฏิบัติภารกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๓๐
การเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินกิจการของบริษัท ปตท.ด้านการปฏิบัติภารกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับภาคเอกชน และในโอกาสนี้ ได้ร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทัพเรือภาคที่ ๑ กับบริษัท/ปตท.ในครั้งนี้ด้วย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ ต.ค.๕๑

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนอาคาร “คุ้มเกศ”

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคาร “คุ้มเกศ” ซึ่งเป็นอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ที่มีความทันสมัย สามารถให้บริการรักษาพยาบาล และการวิจัยทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยผู้บริจาคตั้งแต่ ๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับเหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นทองประทาน ผสมมวลสารทองคำที่ปิดองค์หลวงพ่อโสธรมานานนับ ๑๐๐ ปี แบบต่างๆ ผู้บริจาคตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกข้อความหน้าห้องที่ได้บริจาคสมทบทุน รับการตรวจร่างกายประจำปีทุกปี และในประกาศเกียรติคุณ
ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนได้ที่สำนักงานมูลนิธิ “คุ้มเกล้า” ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า โทร. ๐ ๒๕๒๓ ๘๕๘๙ ,๐ ๒๕๓๔ ๗๒๓๖ และเช็คสั่งจ่าย ๖๐ ปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จองห้องอาคาร “คุ้มเกล้า” หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชี “กองทุนอาคารคุ้มเกศ” ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี ๐๔๙-๒-๖๗๑๒๙-๒ และส่งโทรสารใบโอนเงินไปที่ ๐ ๒๕๓๔-๗๒๔๒
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๗ ต.ค.๕๑

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในโครงการ “พอเพียงสู่ประโยชน์สุข”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในโครงการ “พอเพียงสู่ประโยชน์สุข” ครั้งที่ ๓ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยะภาพ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยในครั้งนี้จะไปชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางสุภาวดี ปิยนุสรณ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ผู้ที่รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน กปร.,โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน์ (เขาเจ้าหลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และบริษัทพิบูลย์ น้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทธุรกิจข…

พระโกศไม้จันทน์ส่งเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย

การเตรียมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย สำหรับในส่วนของพระโกศ ไม้จันทน์ บัดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
“พระโกศไม้จันทน์” ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สำนักพระราชวังได้นำคณะพราหมณ์ ทำพิธีบวงสรวงเทพยดาป่า ขออนุญาตนำไม้จันทร์หอม จำนวน ๓ ต้น ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาจัดสร้างพระโกศ โดยมีนาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น ประธานคณะทำงานออกแบบและจัดสร้างพระเมรุในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็นผู้ออกแบบฐานพระโกศและพระโกศจันทน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นทรง ๘ เหลี่ยม ในอัตราส่วน ๑:๕ ในส่วนของการปรับขยายแบบให้เท่าของจริงเป็นหน้าที่ของสมชาติ มหัทธนะสิน
ด้านการควบคุมและจัดสร้างพระโกศ ตั้งแต่การเขียนแบบ การคัดลอกเส้นปรับแต่งลาย คัดแยกลายซ้อนและสีไม้ควบคุมการโกรกฉลุ ประดับลายซ่อนไม้ ตลอดจนการประกอบลวดลายขึ้นโครงสร้างรับหน้าที่ โดยพิจิตร นิ่มงาม นายช่างศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
พระโกศไม้จันทร์ มีขนาดความสูง ๑๖๒.๕ เซนติเมตร มีควา…

ญาณเศรษฐกร เป็นผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
จากเหตุการณ์วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกทัพเรือกู้ชาติ เดินทางมาจากเมืองจันทบุรีมาทางทะเลเข้าสู่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา และได้ยกพลขึ้นบกเข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้น ทำให้ทัพพม่าแตกพ่ายไปในที่สุด วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในครั้งนี้ถือเป็นการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งแรกของกองทัพเรือไทย กองทัพเรือจึงได้อนุมัติให้วันที่ ๖ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ มีภารกิจจัดและเตรียมกำลังสำหรับการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่ง การลำเลียงเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมี พลเรือตรี ธนุส สุ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย
- วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จัดให้มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ และโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ตำบลสำโร…

กองทัพเรือและจังหวัดชัยนาท ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

กองทัพเรือและจังหวัดชัยนาท ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ปัจจัยที่ได้รับจากการทอดกฐินสามัคคี จะนำไปบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมอุโบสถที่ทรุดโทรม และนำรายได้ไปใช้ในการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมทั้งนำไปสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนยากจนในพื้นที่
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ฝ่ายการเงินของหน่วยต้นสังกัด กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๓ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และสามารถโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๓๗๓ -๒-๐๙๔๕๑-๕ ชื่อบัญชี “วัดปากคลองมะขามเฒ่า”

ข้อมูล กง.ทร.
๒๒ ต.ค.๕๑

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อนในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้ว ขณะนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๗๙ ผลงาน จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖๔ ผลงาน ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๕ ผลงาน
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชื่นชมผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ทางเว็นไซต์ www.rdpb.go.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผลงานที่ชนะเลิศจากการโหวตจะได้รับทุนการศึกษาประเภทละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ สำหรับสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ร่วมโหวตจะได้รับของที่ระลึกจากสำนักงาน กปร.ด้วย และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กปร. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๔๔๒๕ ต่อ ๒๓๓ ๒๓๕
ข้อมูล สำนักงาน กปร.
๒๒ ต.ค.๕๑

กทม.เปิดสายด่วน ๑๕๕๕ให้ประชาชนร้องเรียน ๕ ปัญหาใกล้ตัว

กรุงเทพมหานคร เปิดสายด่วนให้ประชาชนร้องเรียน ๕ ปัญหาใกล้ตัวที่ ประกอบด้วย ไฟฟ้าแสงสว่าง ขยะ บาทวิถี ผิวจราจร และจุดอ่อนน้ำท่วม ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนผ่านทางสายด่วน กทม.๑๕๕๕ หรือผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่าย อาทิ สวพ.๙๑ ร่วมด้วยช่วยกัน และ จส.๑๐๐ และสื่ออื่นๆ โดยกรุงเทพมหานครจะรวบรวมปัญหาที่ได้รับจากประชาชนมาประมวลและดำเนินการแก้ไข พร้อมแถลงผลการทำงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ ต.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างมหาเจดีย์วัดถ้ำวัฒนมงคล

คณะศิษยานุศิษย์วัดถ้ำวัฒนมงคล โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สมทบทุนสร้างมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ วัดถ้ำวัฒนามงคล ตำบลเขาน้อย กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
วัดถ้ำวัฒนามงคล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้อบรมเจริญสมถะวิปัสสนาแก่คณะนักเรียนนายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ และนายร้อยตำรวจ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่านเจ้าคุณอุดมวัฒนมงคล เจ้าอาวาสถ้ำวัฒนามงคล จะจัดสร้างมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นศาสนสถานสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ราชวงศ์ธนบุรี ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนนักรบ ทหารหาญที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกปักษ์รักษาแผ่นดินไทย อันเป็นที่รักของเรา ให้เป็นที่มั่นแห่งพระพุทธศาสนาสืบมาจนบัดนี้
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ…

กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จย่า

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือจะเปิดให้บริการทางทันตกรรม อาทิ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลของกองทัพเรือทุกแห่ง
ขอเชิญประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานพยาบาลของกองทัพเรือทุกแห่งไปใช้บริการทางทันตกรรมได้ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๐ ต.ค.๕๑

โครงการอาสาสมัครนักดำน้ำอนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๑

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการอาสาสมัครนักดำน้ำอนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๑ เวลา ๑๔๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพฯ
กองทัพเรือ ร่วมกับทรูวิชั่นส์ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจน้ำ กำหนดจัดโครงการอาสาสมัครนำดำน้ำอนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยจะเชิญอาสาสมัครร่วมทำการผูกทุ่นรักษาแนวปะการัง จำนวน ๗๐ ทุ่น ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอันดามันหลังเกิดภัยพิบัติสึนามิ ให้คงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
กองทัพเรือได้ร่วมสนับสนุนโครงการอาสาสมัครนักดำน้ำอนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๑ อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย
- นำเรือหลวงทองแก้ว ซึ่งเป็นเรือระบายพลขนาดใหญ่ใช้เป็นพาหนะบรรทุกลำเลียงนักดำน้ำใน
โครงการพร้อมอุปกรณ์ และใช้เป็นฐานปล่อ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกตุสุวรรณาราม

ทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกตุสุวรรณาราม ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อนำรายได้สมทบทุนปรับปรุงศาลาเมรุวัดเกตุสุวรรณาราม โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ และ พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานอำนวยการ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยและสิ่งของที่เป็นประโยชน์กับทางวัดได้ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๗๔๘๗๐ หรือนำเงินโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี ๓๐๒ – ๒ – ๖๑๙๑๓ - ๘ ชื่อบัญชี เงินบริจาคกองเรือภาคที่ ๑ พร้อมส่งใบโอนเงินไปที่กองการเงิน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ หมายเลข โทรสาร ๐๓๘ ๔๓๘ ๕๙๒
ข้อมูล ทรภ.๑
๒๑ ต.ค.๕๑

กิจกรรมถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
ตราไปษณียากร ดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ๑ ชุด ๔ แบบ โดยอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนรินทร์ ในแต่ละช่วงชันษา ตั้งแต่พระเยาว์ พระฉายาลักษณ์ทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ พระฉายาลักษณ์ทรงเครื่องแบบมูลนิธิ พอ.สว. และพระฉายาลักษณ์ในช่วงพระชนมายุสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ มาเป็นแบบตราไปรษณียากร พร้อมพระนามาภิไธยย่อ “กว” และดอกแก้วกัลยา นอกจากนี้ยังทำแบบพระเมรุมาประกอบแผ่นตราไปรษณียากร ที่จัดพิมพ์ด้วยสีทองพิเศษ
ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อไปรณียากรที่ระลึกได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักพิมพ์…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างมหาเจดีย์วัดถ้ำวัฒนมงคล

คณะศิษยานุศิษย์วัดถ้ำวัฒนมงคล โดย พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สมทบทุนสร้างมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ วัดถ้ำวัฒนามงคล ตำบลเขาน้อย กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
วัดถ้ำวัฒนามงคล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้อบรมเจริญสมถะวิปัสสนาแก่คณะนักเรียนนายร้อย นายเรือ นายเรืออากาศ และนายร้อยตำรวจ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่านเจ้าคุณอุดมวัฒนมงคล เจ้าอาวาสถ้ำวัฒนามงคล จะจัดสร้างมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นศาสนสถานสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ราชวงศ์ธนบุรี ราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนนักรบ ทหารหาญที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกปักษ์รักษาแผ่นดินไทย อันเป็นที่รักของเรา ให้เป็นที่มั่นแห่งพระพุทธศาสนาสืบมาจนบัดนี้
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ…

กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จย่า

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือจะเปิดให้บริการทางทันตกรรม อาทิ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลของกองทัพเรือทุกแห่ง
ขอเชิญประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงสถานพยาบาลของกองทัพเรือทุกแห่งไปใช้บริการทางทันตกรรมได้ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๐ ต.ค.๕๑

ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย คนใหม่

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ นายพอล กริกสัน (H.E.Mr Paul Grigson) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัว ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในการรับเยี่ยมฯ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๐ ต.ค.๕๑

การติดต่อขอรับทุนการศึกษา สอ.วด.

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สอ.วด. ปี ๒๕๕๑ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ นั้น
ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนแต่ไม่สามารถไปรับในวันดังกล่าวได้สามารถติดต่อขอรับเงินการศึกษาได้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
ข้อมูล สอ.วด.
๒๐ ต.ค.๕๑

เรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ( กร.๙๑๓)

ความเป็นมาโครงการเรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (กร.๙๑๓)
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐พรรษา ๕ ธ.ค.๕๐ โดยให้หน่วยต่างๆ เสนอโครงการและกิจกรรมผ่านกระทรวงต้นสังกัด ในส่วนของ กองทัพเรือ ได้เสนอโครงการหลายโครงการ และโครงการเรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติก็เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรม
ดังกล่าวโดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้เสนอโครงการเรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติผ่าน ทร. ในนามของคณะกรรมการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองศิริราชสมบัติ ๖๐ ปี และวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ๓ ประการ ได้แก่
๑. เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภัคดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๒. เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนส่งถึงโรงพยาบาล
๓. เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางน้ำไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด โดยใช้เส้นทางน้ำ
กองทัพเรือ ได้อนุมัติโครงการเรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ …

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ

ด้วยในวันพุธที่ ๑๒ พ.ย.๕๑ เป็นวันประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งจะมีประชาชนมาลอยกระทงตาม
ลำแม่น้ำเจ้าพระยาและจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำในการประกอบกิจกรรมในวันลอยกระทงบ่อยครั้ง กองทัพเรือ ได้มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในวัน
ลอยกระทงเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้กองเรือยุทธการ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนของ กองทัพเรือ โดยมอบหมายให้ พล.ร.ต.วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ
ภารกิจและการปฏิบัติของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ ในพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะมีประชาชนมาลอยกระทงบริเวณชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง ๒ ฝั่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เช่น ต…

การบริการ GPF Web Service ของ กบข.

กบข.ได้พัฒนาเมนูในบริการญ GPF Web Service เพื่อให้สมาชิก กบข. สามารถกรอก “แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก” ผ่านบริการ GPF Web Service และสามารถส่งข้อมูลมายัง กบข. ได้ในทันที ซึ่งเมนูนี้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้สมาชิก รวมทั้งยังช่วยลดเวลาในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารด้วย
ดังนั้น หากสมาชิกต้องการขอมีบัตรสมาชิกใบใหม่แทนบัตรที่ชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล รวมถึงกรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก กบข. สามารถคลิกที่เมนู “กิจกรรมสมาชิก” ในบริการ GPF Web Service และดำเนินการตามขั้นตอน จนหน้าจอแบบฟอร์มปรากฏ จากนั้นขอให้กรอกข้อมูลจนครบทุกช่วง และกดปุ่มคำว่า “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลมายัง กบข. โดยหลังจาก กบข.ได้รับข้อมูลขอมีบัตรสมาชิก กบข. แล้ว ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการจัดส่งบัตรสมาชิกใบใหม่ให้ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1175
ข้อมูล กบข.
๑๔ ต.ค.๕๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญร่วมสัมมนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำ Log file ให้ถูกวิธี” ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และการสัมมนาทางวิชาการ “Networks go Green” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอแนวคิดและวิธีการในการประยุกต์ใช้เครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบ และชี้นำในเรื่องบทบาทและความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๒ ๘๒๐๐ -๒ ๐ ๒๕๖๒ ๐๙๕๑ -๖ และเว็นไซต์ www.ku.ac.th/netday 2008
ข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๔ ต.ค.๕๑

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบทุนเรียนต่อปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ
การศึกษาภายในประเทศ จำนวน ๔ ทุน เพื่อศึกษาต่อในสาขาด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาหลักของการบัญชี การตลาด และการเงิน การธนาคาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขา Management Information System ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านตรวจสอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ที่สมัครชิงทุน จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท โดยผ่านปีการศึกษาที่ ๑ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ในระบบหน่วยกิต และอายุนับถึงวันเปิดรับสมัครไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
การศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ ทุน สำหรับบัณฑิตในด้านบริหารธุรกิจ (บัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร) ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารเสี่ยงโดยผู้ที่สมัครชิงทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม และมีคะ…

ราชนาวีสโมสรบริการสถานที่จัดพิธีสงฆ์พิธีหลั่งน้ำสังข์แบบเหมาจ่าย

ราชนาวีสโมสร เปิดให้บริการสถานที่จัดงานฉลองมงคลสมรสแบบเหมาจ่าย รวมทั้งให้บริการสถานที่จัดพิธีสงฆ์ พิธีหมั้นและพิธีหลั่งน้ำสังข์แบบเหมาจ่าย ประกอบด้วย พานสำหรับใช้ในพิธี ชุดตั่งหลั่งน้ำสังข์ ดอกไม้ พานน้ำสังข์ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชาพร้อมดอกไม้ไหว้ศาล เจ้าหน้าที่จัดสถานที่ ๒ นาย และเจ้าหน้าที่พิธีการพร้อมนิมนต์พระ ๙ รูป ในราคาเริ่มต้นที่ ๒,๐๐๐- ๙,๕๐๐ บาท สำหรับสมาชิก ครอบครัว และข้าราชการกองทัพเรือ จะได้รับส่วนลดพิเศษ ๕๐๐ บาท
ผู้ที่สนใจใช้บริการสั่งจองและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ราชนาวีสโมสร ท่าช้างวังหลวง ถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๔๒๙๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๗๗
ข้อมูล ราชนาวีสโมสร.
๑๔ ต.ค.๕๑

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ (พื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี)

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๑ อัตรา ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชาติ ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี) สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ พื้นที่จังหวัดชลบุร…

บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๑

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน ๖ นาย ในสาขาต่างๆ ดังนี้
สาขาการทหาร
- น.อ.นิเวช บุตรศรี
- พ.จ.อ.จีรายุทธ อาลีซู
สาขาพัฒนาสังคม
- น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย
- น.ท.ประสิทธิ์ ปานนิยม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- น.ต.สิทธิ์ สุวรรณภักดี
- พ.จ.อ.พร ใจชื้น
บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ทั้ง ๖ นาย เป็นข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ซึ่งจะได้เข้ารับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ในงานวันกองทัพเรือ (๒๐ พ.ย.๕๑) เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏต่อไป


ข้อมูล คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
๑๓ ต.ค.๕๑

กองทัพเรือ สนับสนุนงานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง

กองทัพเรือ สนับสนุนเรือพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ เทศบาลเมืองพระประแดง ในงานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
เทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดงานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้าน ให้ยังคงอยู่ตลอดไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๑๓ ต.ค.๕๑

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แจ้งยกเว้นการจัดกิจกรรม

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์พาเพลิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ตอน ภารตไมตรี (ชาติพันธุ์อินเดีย) เพื่อบอกเล่าถึงความผูกพันระหว่างเพื่อนบ้าน และทำให้เกิดความเข้าใจต่อวัฒนธรรมแบบอินเดียที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนตุลาคมนี้ อาทิ อาหารอินเดียเหนือ และอินเดียใต้ กิจกรรมเล่นโยคะ กิจกรรมเขียนเฮนน่า การแสดงการเต้นรำและเล่นดนตรีแบบพื้นเมือง สอนนุ่งห่มส่าหรี และความรู้เรื่องศาสนา รวมทั้งการเสวนา “ภารตไมตรีว่าด้วยชาติพันธุ์อินเดีย” ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอยกเว้นการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ และอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากมีการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.ndml.or.th หรือสอบถามได้ที่เบอร์ ๐ ๒๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๕๑๑ และ ๔๑๔
ข้อมูล พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถาปนาหน่วยเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังอุดมการณ์ให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนงานตามโครงการพระราชดำริงานพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนพัฒนาองค์บุคคลให้มีความรู้งานด้านกิจการพลเรือน ปัจจุบันมีพลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
สำหรับในปีนี้ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ จึงกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๒๘ ตุลาคม โดยมีพิธีบวงสรวงศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณที่ตั้งหน่วย การรับฟังสารจากพลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง การทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้ง…

กองทัพเรือเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะที่เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๔ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗ , ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๗๕
๒. ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๖๐๗๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๖๑๐๙
๓. สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๕๙๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๕๕
๔. โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๙๖๓, ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๑๘
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับกองทัพเรือได้ตามสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว


ข้อมูล ฐท.กท.
๑๐ ต.ค.๕เ๑

ชมรมนาวี เทควันโด เปิดสอนเทควันโดฟรี

ชมรมนาวี เทควันโด เปิดสอนเทควันโดทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐ บริเวณใต้อาคาร ๕ ที่พักอาศัยส่วนกลางสุขสวัสดิ์ ๒๖ กองทัพเรือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร
การเปิดสอนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้กีฬานำเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายของกองทัพเรือ ฝึกสอนโดยทีมงานของนาวี เทควันโด ที่มีใบรับรองคุณวุฒิจากสมาคมเทควันโดที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๒๑๗ ๕๗๙๔, ๐๘-๗๓๔๘ ๘๕๙๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๓๗ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อมูล ชมรมนาวีเทควันโด
๙ ต.ค.๕๑

ขอเชิญร่วมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ณ อุทยานถนนสวย

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ สโมสรกีฬาทวีวัฒนา และสำนักงานเขตทวีวัฒนา ขอเชิญร่วมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ณ อุทยานถนนสวย ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๖๐๐-๐๙๐๐
การเดินการกุศลเพื่อสุขภาพมีเส้นทางดังนี้ ถนนอุทยาน-พุทธมณฑลสาย ๒ – ถนนบรมราชชนนี-เลียบคลองทวีวัฒนา-สิ้นสุดที่ถนนอุทยาน การแต่งกาย เสื้อสีชมพู บัตรราคา ๑๐๐ บาท รายได้จะนำไปสนับสนุนทุนการกีฬาของเยาวชนชาวทวีวัฒนา
ผู้ที่สนใจร่วมเดินการกุศล ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๙๗๓ ต่อ ๕๕๓๖

ข้อมูล วศ.ทร.
๙ ต.ค.๕๑

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๘ อัตรา ประกอบด้วย พนักงานบริการ ๔ อัตรา พนักงานสูทกรรม ๓ อัตรา พนักงานซักรีด ๑ อัตรา
คุณสมบัติพนักงานบริการ เป็นเพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๒-๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ (ม.๓ ขึ้นไป) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พนักงาน สูทกรรมและพนักงานซักรีด เป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๒๒-๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ (ม.๓) ขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สิทธิและอัตราค่าจ้างทั้ง ๓ ตำแหน่ง ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๖,๑๐๐ บาท และเงินค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๑๐๐ บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เลขที่ ๒๐๔ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ ในวันราชการ และขอรายละเอียดเ…

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า

มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จัดงานเฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ สวนอัมพร
งานเฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า พระบรมราชานุสรณ์แห่งความภักดีของคนไทยทั้งแผ่นดิน เพื่อให้คนไทยได้ร่วมถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในงาน มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและสารคดีเฉลิมพระเกียรติที่หาชมได้ยากในรูปแบบพาโนรามา ร่วมย้อนสู่บรรยากาศเมื่อร้อยปีก่อน ในแบบพระนครย้อนยุคกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพย้อนยุค อาหารคาว-หวานโบราณ มีการประกวดภาพถ่ายพระบรมรูปทรงม้า ชิงเหรียญทองคำพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงม้า ครบ ๑๐๐ ปี และเงินรางวัลรวม ๒๐๐,๐๐๐บาท พร้อมชมนิทรรศการที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแสดงความจงรักภักดี นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับโปสการ์ดที่ระลึกงานเฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า โดยแจกฟรีจำนวนจำกัด วันละ ๑ แบบ ๕ วัน ๕ แบบ
จึงขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมงานเฉลิมฉลอง และร่วมถวายสักการะได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล มูลนิธิโพธิ์โทรทัศน์เฉลิมพ…

สมาชิก กบข.ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้แล้ว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แจ้งสมาชิก กบข.ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้แล้ว
สมาชิก กบข.ที่เกษียณอายุราชการตามเกณฑ์ปกติ และสมาชิกที่ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังหรือโครงการเวอร์ลีรีไทร์ จำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย จะสามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่อ กบข.เพื่อขอรับเงินคืนได้แล้ว โดย กบข.ได้จัดเตรียมงบประมาณกว่า ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ไว้พร้อมสำหรับจ่ายคืนให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ กบข. พุทธศักราช ๒๕๓๙ และเพื่อให้กระบวนการขอรับเงินคืนของสมาชิกเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว สมาชิกจึงควรจัดเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และสอบทานความถูกต้องก่อนยื่นเอกสารทั้งหมดได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัด อย่างไรก็ดีมีข้อควรระวังอยู่บางประการคือ แบบขอรับเงินคืน กบข. รง ๐๐๘/๑/๒๕๕๑ ที่จัดส่งให้ กบข.จะต้องเป็นเอกสารฉบับจริงที่มีการลงนามจริงโดยผู้เกี่ยวข้อง ส่วนเอกสารหลักฐานอื่นที่เป็นสำเนาก็จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยการลงนามจริงด้วย และไม่ควรลงนามด้วยหมึกสีดำ เพราะอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสำเนาเอกสารหรือหากมีการแก้ไขข้อความก็จะต้องลงนามกำกับการแก้ไขให้ครบทุกจุด โดยหากสมาชิกจัดเตรียมเอกสารได…

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูคำมณี

กองทัพเรือ กำหนดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูคำมณี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
วัดภูคำมณี สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ ตั้งอยู่ที่บ้านคำมณี หมู่ ๗ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอโพธิ์ไทรประมาณ ๖ กิโลเมตร โดยครั้งแรกสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ชื่อว่าที่พักสงฆ์เขาสุวรรณบรรพต มีพระครูสุวรรณ สมาธิวัฒน์ (เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทรองค์ปัจจุบัน) เป็นผู้ดูแลต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้จัดตั้งขึ้นทะเบียนเป็นวัดใช้ชื่อว่า วัดป่าภูคำมณี เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันชื่อพระวิทูร อธิปุญโญ มีพระสงฆ์ ๘ รูป และวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
วัดตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ มีอาณาเขตที่ดินบริเวณรอบวัด ๑๒๐ ไร่ มีศาสนสมบัติสำคัญคือ ศาลาการเปรียญหอระฆัง พระสังฆจายน์มหาทรัพย์ หอกลอง หอพระสิวลี กุฏิ จำนวน ๑๐ หลัง พระพุทธรูปที่สำคัญคือ สมเด็จพระพุทธสุริยราชสีหนาทไตรภพ และปัจจุบันได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ นาวาอัมรินทร์ ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และพิธีการต่างๆ รวมถึงสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหน้าศาลาอเนกประสงค์ด้วย
การทอดกฐินในครั้งนี้จะนำทรัพย…

โครงการ “ร้อยใจไทยภักดี ๑๐๘ ปี สมเด็จย่า”

เนื่องในโอกาสครบ ๙ รอบแห่งนักษัตร วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ “ร้อยใจไทยภักดี ๑๐๘ ปี สมเด็จย่า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในช่วงตลอดเดือนตุลาคม โดยในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๑๑๐๐ มีการแข่งขันกีฬาเปตอง วิ่ง จักรยาน และกีฬาคนพิการ ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย
ด้วยวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเนื่องในโอกาสครบ ๙ รอบ แห่งนักษัตรวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาปวงชนชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าดอยตุง และสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทางจังหวัดเชียงรายจึงร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อน้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระองค์ท่าน
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อขอทราบร…

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีรัตนาราม

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการจะนำกฐินสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามทางศาสนา และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลในชิวิต สามารถโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรานนก ชื่อบัญชีกฐินสามัคคี วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๙—๒-๘๗๑๙๐-๓ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๔๗๕ ๔๖๓๘
ข้อมูล กลน.กร.
๗ ต.ค.๕๑

การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

กองทัพเรือโดยคณะทำงานสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานทางทะเล ได้สรุปผลการดำเนินงานเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ว่าสามารถจับกุมบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ได้จำนวน ๑๓๙ คน เป็นชาย ๘๘ คน หญิง ๕๑ คน
คณะทำงานสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานทางทะเลใช้กำลังหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในการสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าว ด้วยการจัดเรือและอากาศยาน ผลัดเปลี่ยนลาดตระเวนในทะเล รวมทั้งจัดชุดลาดตระเวนทางบกและจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในช่องทางสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนผลักดันแรงงานต่างด้าว ออกนอกราชอาณาจักรหรือจับกุม โดยส่งตัวให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองท้องที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นการป้องปราบ และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง


ข้อมูล คณะทำงานฯ
๗ ต.ค.๕เ๑

สภากาชาดไทยจับมือหน่วยงานรัฐในระนองอบรมอาสามัครช่วยผู้ประสบภัยทางทะเล

สภากาชาดไทย โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขอนามัย จัดโครงการอบรม “การช่วยเหลือทางทะเล” ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมจันทร์สม บีช รีสอร์ท จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพในเรื่องการช่วยเหลือทางทะเล เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบเครือข่ายอาสาสมัครการช่วยเหลือทางทะเลที่มีคุณภาพ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้มีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้วิทยุสื่อสาร การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่หยุดหายใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือคน ตกน้ำ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นต้น
โครงการอบรม “การช่วยเหลือทางทะเล” ในครั้งนี้ มีกองทัพเรือ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางทะเล ได้ร่วมมือกันดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา และจะไปสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ โดยมีเป้าหมายให้มีผู้เข้ารับการอบรมการช่วยเหลือทางทะเล จำนวน ๖๐๐ คน

ข้อมูล ข่าวสาร ท…

ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงนโยบายเน้นการเสริมสร้างกำลังกองทัพ

วันนี้ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๑) เวลา ๐๙๐๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงนโยบายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายในครั้งนี้ เพื่อรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป
การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือนครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดทางระบบอินเตอร์เน็ตกองทัพเรือ เว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/rtnpolicy 52 ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ลูกจ้างกองทัพเรือ รับชมการถ่ายทอดสดฯ เพื่อรับทราบนโยบายดังกล่าว
ข้อมูล ข่าวสาร
๖ ต.ค.๕๑

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดงานเลี้ยงรับรองมวลชน

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานเลี้ยงรับรองมวลชนในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม (๒) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นกรมที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน และมีการประสานกับมวลชนต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการทำให้งาน/โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ของกองทัพเรือ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ในโอกาสที่ พล.ร.ต.ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้ารับตำแหน่งใหม่จึงจัดงานเลี้ยงรับรองมวลชนขึ้นเพื่อแนะนำท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มมวลชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนงานของกองทัพเรือต่อไป


ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๖ ต.ค.๕เ๑

เชิญร่วมประกวดภาพวาด “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มูลนิธิไทยคมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลและทุนการศึกษา แบ่งเป็น ๖ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป ทุนการศึกษาแต่ละระดับ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ระดับละ ๑ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๖ ทุน รางวัลรองชนะเลิศ ระดับละ ๕ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท) รวม ๓๐ ทุน รางวัลชมเชย (รวมทุกระดับ) รวม ๓๐๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๓๖ ทุนการศึกษา มูลค่ารวม ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑ์การประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเลือก ๑ ใน ๔๘ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ถ่ายทอดตามจินตนาการออกมาเป็นภาพวาด โดยสามารถฟังเพลงพระราชนิพนธ์ได้ทาง www.thaicomfoundation.org ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่มูลนิธิไทยคม ๒๓๗/๘ ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ผู้ท…

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สอ.วด.ประจำปี ๒๕๕๑

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สอ.วด.ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ห้องเอนกประสงค์
สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตร ให้นำบุตรไปรับทุนการศึกษาพร้อมตนเอง เพื่อรายงานตัวลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ และจะปิดรับการลงทะเบียน เวลา ๐๙๐๐ หากสมาชิกท่านใดไม่นำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวันดังกล่าวโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร จะต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ และสมาชิกจะขอรับทุนการศึกษาของบุตรได้อีกครั้งนับแต่วันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ๓๐ วัน หากพ้นกำหนด ๖๐ วัน หลังจากวันที่ทำพิธีมอบทุนแล้ว ยังไม่ได้ไปรับตามกำหนดอีก ทางสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะงดจ่ายและนำเงินส่งคืนกลับเข้ากองทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ต่อไป
จึงขอให้สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตร นำบุตรไปรับทุนการศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ และเว็บไซต์ www.navy.mi.th/wsc.


ข้อมูล สอ.วด.
๒ ต.ค.๕๑

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครอบรมแล่นใบเบื้องต้น

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครอบรมแล่นใบเบื้องต้น จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี อบรมตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และหลักสูตรบุคคลทั่วไป อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ อ่าวดงตาล ศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้ที่สนใจอบรมแล่นใบฯ ในหลักสูตรเยาวชน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และหลักสูตรบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ พร้อมหลักสูตรการสมัครประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ,รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ,สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ค่าสมัครหลักสูตรเยาวชน เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท และหลักสูตรบุคคลทั่วไป เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๕๕ หรือ ๐๓๘ ๔๓๘๕๙๔


ข้อมูล www.yrat.or.th
๑ ต.ค.๕๑

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นนายพลเรือ และการรายงานตน

วันนี้ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๑) เวลา ๐๙๓๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นนายพลเรือ และพิธีรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือที่ได้รับพระบรมที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลในวาระตุลาคม ๒๕๕๑ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๓๑๒ นาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ในการนี้ มีนายทหารเรือได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๕๔ นาย ในจำนวนนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งภายในกองทัพเรือซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กองทัพเรือต้องประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้จำนวน ๔๓ นาย เป็นนายทหารชั้นนายพลเรือที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จำนวน ๒๘ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรยศนาวาเอก ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารชั้นยศนายพลเรือ จำนวน ๑๕ นาย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑ ต.ค.๕๑

ระวังผู้แอบอ้างออกใบรับรองการเป็นผู้ประกาศ

นายเผชิญ ขำโพธิ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอระงับการทดสอบและการต่ออายุใบรับรองการเป็นผู้ประกาศภาษาไทย (กลาง) และภาษาไทย (พื้นเมือง) รวมทั้งการออกใบรับรองเป็นผู้จัดรายการของสถานี ฯ ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์มิได้มอบอำนาจหรือมอบหมายให้หน่วยงานใดหรือบุคคลใดกระทำการแทนทั้งสิ้น
หากมีหน่วยงานใดกล่าวอ้างว่ามีหน้าที่ในการจัดทดสอบเพื่อออกใบรับรองในการประกอบวิชาชีพผู้ประกาศ ผู้อ่านข่าว และผู้ดำเนินรายการ กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ฝ่ายออกใบรับรองผู้ประกาศและผู้จัดรายการ กลุ่มมาตรฐานวิชาชีพ กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๑๖ ,๑๘๒๐ และ ๑๘๒๑ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑ ต.ค.๕๑

กรุงเทพมหานคร ขอเรือด่วนเจ้าพระยาชะลอความเร็ว

นายพงศักดิฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงนี้คาดว่าน้ำทะเลจะหนุนขึ้นสูง จึงขอให้เรือด่วนเจ้าพระยาชะลอความเร็วลง เพื่อลดผลกระทบคลื่นซัดเข้าบ้านเรือนประชาชน เพราะขณะนี้มี ๓๐ ชุมชนที่อยู่นอกเขื่อนกั้นน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า ๑,๐๐๐ ครัวเรือนแล้ว ทั้งนี้เบื้องต้นกรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งทีมแพทย์ พยาบาล เข้าไปดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว พร้อมกับแจกยารักษาโรคให้อีกด้วย ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมทางด้านตะวันออกยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ในช่วงนี้จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของหากได้รับการแจ้งเตือนเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑ ต.ค.๕๑

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๑๙ พระองค์ มีสถานที่ลงนามถวายพระพร และในวันเดียวกันนี้ยังมีกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๖ ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย โดยมี
การแสดงละครหุ่น กิจกรรมธรรมะสัญจรตามรอยพระพุทธเจ้า ชมสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสถานที่สำคัญในพุทธมณฑล นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะจัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๙
ส่วนกิจกรรมเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร จะเริ่มในวันที่ ๑ ตุลาคม จนถึงวันที่ ๓ ตุลาคม กิจกรรมประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล บริการุตรวจสุขภาพฟรี การตักบาตรพระสงฆ์ ๙๖ รูป ถวายเป็…

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สนับสนุนสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๕๑ จัดกิจกรรมการแข่งขัน "โบว์ลิ่งการกุศลคณะภริยาทูต ครั้งที่ ๓" ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ SF Strike Bowl ชั้น ๗ ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง ทั้งนี้ เพื่อหาเงินรายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยไข้ ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ได้รับความเดือดร้อนในสังคมทั่วประเทศ
ขอเชิญผู้สนใจกีฬาโบว์ลิ่งสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "โบว์ลิ่งการกุศลคณะภริยาทูต ครั้งที่ ๓" โดยติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๑
ข้อมูลข่าวสาร ทร.
๒๙ ก.ย.๕๑

กระทรวงสาธารณสุขชวนคนไทยถือศีลกินเจ ๑๐ วัน เน้นกินผักผลไม้ ป้องกันโรคมะเร็ง

นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องให้ความสำคัญคือ การเลือกซื้ออาหารเจควรหลีกเลี่ยงอาหารผัดและทอดที่จะทำให้ร่างกายสะสมไขมัน น้ำหนักตัวเพิ่ม และกลายเป็นโรคอ้วนในที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดีให้เลือกกินอาหารเจที่ปรุงด้วยการต้ม นึ่ง ย่าง ยำ อบ สำหรับอาหารเจที่มีรสเค็มจัด ควรหลีกเลี่ยง เพราะการกินเค็มจัดจะนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง ผู้บริโภคจึงควรเลือกกินอาหารเจที่หลากหลายและกินให้ครบทั้ง ๕ หมู่ ในแต่ละมื้อ โดยเฉพาะอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีนที่ได้จากถั่วเมล็ดแห้ง ไม่ใช่จากแป้งที่นำมาดัดแปลงรูปร่างให้เหมือนกับเนื้อสัตว์ ทำให้เมื่อกินเข้าไปจะได้เฉพาะแป้งกับผัก ซึ่งมีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ คือ ให้เน้นกินผัก ผลไม้ จะช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคอัมพาตได้ นอกจากนี้ ในผักและผลไม้ ยังมี วิตามินซี เบต้าแคโรทีน วิตามินอี ซีลีเนียม ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี ช่…

หนังสือ “สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง” และ “ตามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน”

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงธำรงรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของสยามประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตก ตลอดทั้งการสืบทอดสายพระโลหิตามลำดับชั้นของแต่ละราชสกุล ด้วยงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง” และ “ตามสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน” ที่หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มดี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า
ม.ร.ว.กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี ผู้เขียนหนังสือ “สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง” บอกถึงแรงบันดาลใจในการเขียนว่าตั้งใจเขียนเพราะยากให้คนทั่วไปได้ทราบว่าใครที่สืบสายโลหิตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ซึ่งราชกุลมี ๑๕ มหาสาขา โดยราชสกุลกิติยากรมีผู้สืบราชสกุลมากที่สุด ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะได้ทราบและรู้จักราชวงศ์มากขึ้นนับตั้งแต่องค์ต้นราชสกุลเรื่อยมาจนถึงชั้นพระราชนัดดาและพระปนัดดาที่ในปัจจุบันบางท่านยังคงมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ที่สอดแทรกในเนื้อหาให้อ่านได้อรรถรสมากยิ่งขึ้น
หนังสือ “ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน” เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ…

ความก้าวหน้าของพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สำนักพระราชวังประกาศจะยุติการเปิดสักการะพระศพ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมไว้ทุกข์ ๓ วันระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และขอให้สถานบริการลดหรืองดการแสดงเพื่อความบันเทิง รวมถึงจัดทำชุดสายรัดข้อมือ พระฉายาลักษณ์ที่ระลึกและไปรษณียบัตร จำนวน ๔ ล้านชุด แสดงความไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
คณะทำงานจัดสร้างพระเมรุในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แจ้งว่าขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการเสร็จแล้วร้อยละ ๙๐ ในส่วนของพระเมรุเหลือเพียงตบแต่งลวดลายไทยตามเสาอาคารในบางส่วนและได้ติดตั้งเทวดานั่งจำนวน ๒๒ องค์ ยืน ๒๐ องค์ และได้ปูอิฐตัวหนอนในพิธีมณฑลไปแล้วร้อยละ ๖๐ และจะทำการติดตั้งฉากบังเพลิงเป็นประตูปิดกั้นทางขึ้นลงพระเมรุ เพื่อมิให้เห็นการถวายพระเพลิงพระศพ
เครื่องแต่งกายของเจ้าพนักงานและกำลังพลที่เข้าร่วมริ้วกระบวนในพิธีพระราชทานเพลิพระศพ จำนวนกว่า ๕,๓๐๐ นาย ประกอบด้วย กองพล ๓ เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ นักเรียนเตรียมทหารและ…

กองทัพเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเขตจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๕ อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอมะขาม อำเภอ ขลุง อำเภอเขาคิชฌกูฎ และอำเภอแก่งหางแมว โดยจัดกำลังพลและยานพาหนะขนย้ายสิ่งของให้ประชาชน จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้การรักษาพยาบาล แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ แจกจ่ายถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย รวมทั้งยังได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือด้วย
ซึ่งแม้ขณะนี้สถานการณ์จะดีขึ้น ระดับน้ำลดลงเข้าภาวะปกติแล้วแต่จากความคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยายังจะมีฝนตกหนักและอาจจะกระทบกับจังหวัดจันทบุรีได้อีก จึงยังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่อไป ผู้ที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือติดต่อได้ที่ ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๑๒๓๓๔

ข้อมูลจาก กปช.จต.
๒๙ ก.ย.๕๑