Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2007

กรมการปกครองเปิดบริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเปิดบริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทั้งในและนอกเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่พร้อมนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรับรองสำเนาถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรไว้ เมื่อการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ที่ผ่านมาหากประงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะต้องแจ้งขอลงทะเบียนใหม่
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่ที่สำคัญของปวงชนชาวไทยทุกคน จึงขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือและประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยพร้อมเพรีย…

เชิญร่วมแสวงบุญกับเที่ยวบินไทย เที่ยวบินธรรม”

ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงเปิดเที่ยวบินพิเศษ “เที่ยวบินไทย เที่ยวบินธรรม” นำพระสงฆ์ ๘๐ รูป เดินทางไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ซึ่งจะออกเดินทางเที่ยวแรกในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และไปสิ้นสุดเที่ยวบินสุดท้ายในวันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑
นับเป็นครั้งแรกของการบินไทยที่จัดทอดกฐินพระราชทานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในแดนพุทธภูมิ ซึ่งจะมีพระสงฆ์ ๘๐ รูป จากทั่วประเทศร่วมเดินทางไปกับโครงการ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเดินทางพร้อมพระสงฆ์ เพื่อจาริกแสวงบุญ และร่วมสวดพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ได้แก่ สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา และนครกุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
ศาสนิกชนที่สนใจร่วมจารึกแสวงบุญ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๗๑๕๒-๓ และเว็บไซต์ www.thaiairways.…

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยกพลขึ้นบก

กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ บางนา กรุงเทพฯ
กองเรือยกพลขึ้นบก ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย โครงการรับบริจาคหนังสือ และสื่อการศึกษาให้โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลน ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ การบริจาคโลหิตให้ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้ากองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ สำหรับในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายเครื่องสักการะพระบรมรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการและทหารกองประจำการ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการของหน่วย
กองทัพเรือ ได้กำหนดให้วันที่ ๖ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรง…

กำหนดจัดงาน การประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ทร. โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กำหนดจัดงาน การประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ ระหว่าง ๓๐ ต.ค. - ๕ พ.ย.๕๐ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงขอความกรุณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ทร. และครอบครัว ดังนี้
๑. รับชมการถ่ายทอดสด “พิธีเปิดการประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฯ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ใน ๓๐ ต.ค.๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐
๒. ร่วมงานการประชุมวิชาการ นิทรรศการทรัพยากรไทย : ประโยชนแท้แก่มหาชน และชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้ากสิกรรมธรร…

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือ กำหนดจะนำกฐินสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อนำเงินรายได้ไปบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมอุโบสถที่ชำรุดทรุดโทรม และสร้างกำแพลงแก้วรอบอุโบสถ เพื่อเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหลวงปู่ศุข รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในพื้นที่
โดยกำหนดตั้งองค์กฐิน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปากคลองมะขามเฒ่า กลางคืนมีมรสพสมโภช และในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หลังจากมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรทั้งวัดแล้ว จึงประกอบพิธีทอดกฐิน
ผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดปากคลองมะขามเฒ่า สามารถโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๓๗๓-๒-๐๙๔๕๑-๕ ชื่อบัญชี วัดปากคลองมะขามเฒ่า และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๑, ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๖๕ ๕๓๗๐
ข้อมูล ยศ.ทร.
๒๕ ต.ค.๕๐

สายรัดข้อมูลเพื่อสุขภาพร่วมสนับสนุนโครางการทูบี นัมเบอร์วัน

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพพร้อมซีดีเพลง ๘๐ พรรษามหาราชา ซึ่งเรียบเรียง โดย เทวัญ ทรัพย์แสนยากร สายรัดข้อมือ มี ๒ แบบ คือ แบบกลมไขว้ และแบบเข็มขัด จำหน่าย ราชาชุดละ ๑๙๙ บาท รายได้จากการจำหน่ายสนับสนุนโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และทูลเกล้าถวายโดยพระราชอัธยาศัย
สายรัดข้อมือนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นชนิด Magnetic Therapy เป็นสายรัดข้อมือที่ผลิตจาก Silicone Rubbcr และมีแม่เหล็กฝังอยู่ด้านใน เพื่อให้ขั้วเหนือของแม่เหล็กได้สัมผัสกับผิวหนัง จึงช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมซื้อสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพได้ ณ จุดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำโดยทั่วไป

ขอเชิญสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึก ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยและการพัฒนาของประเทศชาติ โดยรายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
การจัดสร้างจะใช้ชนวนโลหะจากพิธีหลอมชนวนโลหะในคราวจัดสร้างเหรียญเสมา เมื่อปี ๒๕๔๒ ซึ่งได้หลอมชนวนโลหะจากพิธีสำคัญต่างๆ และจะประกอบพิธีมังคลาภิเษก ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับรูปแบบเหรียญเสมาที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขนาดกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร (รวมห่วง) การจัดสร้างจะมีแหนบ สำหรับประดับเหรียญเสมาที่ระลึกที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหาร ตำรวจ และประชาชน ประเภทเหรียญประกอบด้วย เหรียญทองคำขัดเงา ราคาเหรียญละ ๑๙,๙๙๙ บาท เหรียญเงินขัดเงา ราคาเหรียญละ ๙๙๙ บาท และเหรียญอัลปาก้า ราคาเหรียญละ ๕๙ บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได…

ขอเชิญสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึก ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยและการพัฒนาของประเทศชาติ โดยรายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
การจัดสร้างจะใช้ชนวนโลหะจากพิธีหลอมชนวนโลหะในคราวจัดสร้างเหรียญเสมา เมื่อปี ๒๕๔๒ ซึ่งได้หลอมชนวนโลหะจากพิธีสำคัญต่างๆ และจะประกอบพิธีมังคลาภิเษก ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับรูปแบบเหรียญเสมาที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขนาดกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร (รวมห่วง) การจัดสร้างจะมีแหนบ สำหรับประดับเหรียญเสมาที่ระลึกที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหาร ตำรวจ และประชาชน ประเภทเหรียญประกอบด้วย เหรียญทองคำขัดเงา ราคาเหรียญละ ๑๙,๙๙๙ บาท เหรียญเงินขัดเงา ราคาเหรียญละ ๙๙๙ บาท และเหรียญอัลปาก้า ราคาเหรียญละ ๕๙ บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได…

ขอเชิญสั่งจองเหรียญเสมาที่ระลึก ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยและการพัฒนาของประเทศชาติ โดยรายได้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
การจัดสร้างจะใช้ชนวนโลหะจากพิธีหลอมชนวนโลหะในคราวจัดสร้างเหรียญเสมา เมื่อปี ๒๕๔๒ ซึ่งได้หลอมชนวนโลหะจากพิธีสำคัญต่างๆ และจะประกอบพิธีมังคลาภิเษก ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับรูปแบบเหรียญเสมาที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขนาดกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร (รวมห่วง) การจัดสร้างจะมีแหนบ สำหรับประดับเหรียญเสมาที่ระลึกที่กระเป๋าเสื้อเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหาร ตำรวจ และประชาชน ประเภทเหรียญประกอบด้วย เหรียญทองคำขัดเงา ราคาเหรียญละ ๑๙,๙๙๙ บาท เหรียญเงินขัดเงา ราคาเหรียญละ ๙๙๙ บาท และเหรียญอัลปาก้า ราคาเหรียญละ ๕๙ บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได…

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยประโยชน์แท้แก่มหาชน

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรไทย ให้คงความสมบูรณ์สืบไป
โดยอาคาร ๕ หลังที่จัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย อาคาร A “ตามรอยเท้าพ่อ” เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประโยชน์แก่มหาชน เกาะแสมสาร เกาะแห่งการอนุรักษ์ อาคาร B ป่าไม้บ้านหลังใหญ่ของสรรพชีวิต เป็นความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืชในประเทศไทย อาคาร C นิทรรศการส่วนขยายของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อาทิ ความหลากห…

รัฐบาลเปิดศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง

รัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจับมือกันเร่งดำเนินการ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเลือกคนดีเป็นผู้แทน และรณรงค์ให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการรักเมืองไทย (ศป.รมท.) ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยการแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือส่งข้อความได้ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๑๕๘ ๑๑๑๕ หรือหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๙๒๑๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ขนส่งทางน้ำฯ กำหนดควบคุมการเดินเรือช่วงซ้อมใหญ่กระบวนเรือฯ

กองทัพเรือได้ฝึกซ้อมย่อยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2550 เส้นทางระหว่างท่าวาสุกรี-วัดอรุณราชวราราม ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยวานนี้ (19 ต.ค.) นับเป็นครั้งสุดท้ายของการฝึกซ้อมย่อย ปรากฏว่า มีสื่อมวลชนและประชาชนสนใจเข้าชมการฝึกซ้อมย่อย ที่บริเวณหอประชุมกองทัพเรือจำนวนมาก สำหรับการฝึกซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารค มีทั้งหมด 9 ครั้ง แบ่งเป็นการซ้อมย่อย ครั้งที่ 6 จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่ด้วยการแต่งกายเหมือนพระราชพิธีจริง 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 26 และ 29 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2550 สำหรับพระราชพิธีดังกล่าว กองทัพเรือได้เตรียมจัดกระบวน โดยใช้เรือพระราชพิธี จำนวน 52 ลำ และกำลังพลเป็นฝีพาย จำนวน 2,098 นาย ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัย กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้กำหนดควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมไปจนถึงวันซ้อมใหญ่ และวันพระราชพิธีจริง ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. โดยห้ามเรือทุกชนิดจอดในเขตควบคุมการเดินเรือ รวมถึงปากคลองบางกอกน้อย ปา…

การระบุวันพ้นสมาชิกภาพในแบบขอรับเงิน กบข.

เนื่องจากสาเหตุการพ้นสมาชิกภาพของข้าราชการสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นั้น ประกอบไปด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ การเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือการพ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเสียชีวิต เป็นต้น ดังนั้น จึงส่งผลให้ข้าราชการสมาชิกบางท่านอาจจะเกิดความสับสนในกรระบุวันพ้นสมาชิกภาพในแบบของรับเงินคืน เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๔ กรณี ดังนี้
๑. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจากโอนไปหน่วยงานที่ไม่ถูกกำหนดให้เป็นสมาชิก กบข. เช่น เทศบาลท้องถิ่น สมาชิกจะต้องระบุวันที่โอนย้ายให้ตรงกับคำสั่งและ กบข.จะคำนวณเงินเพื่อจ่ายให้กับสมาชิกก่อนวันที่ระบุในคำสั่ง ๑ วัน
๒. กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก สมาชิกจะต้องระบุวันที่พ้นสภาพให้ตรงกับคำสั่ง หรือวันรับทราบคำสั่ง สำหรับกรณีระบุวันรับทราบคำสั่งต้องส่งหลักฐานการลงนามรับทราบคำสั่ง พร้อมทั้งหนังสือรับรองการขาดจากอัตราเงินเดือนมาพร้อมกับเอกสารของรับเงินด้วย
๓. กรณีพ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ สมาชิกจะต้องระบุว่าวันพ้นสมาชิกภาพเป็นวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีที่เกษียณ

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ พร้อมประสานให้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ฯ จังหวัด ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ เพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวประสานซักซ้อมหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด อำเภอ และเทศบาล และจัดเตรียมผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง อุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงหมอกลงจัด รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือสายด่วนสาธารณภัย ๑๗๘๔ ได้ตล…

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรัวสิต เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททุกสาขาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๖๕,๐๐๐.-บาท และตลอดหลักสูตร (๖๓ หน่วยกิต) ๔๕๕,๐๐๐.-บาท โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้เฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกภาคการศึกษา
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๓ ๙๖๙๐ และ ๐ ๒๙๙๗ ๒๒๐๐ ต่อ ๑๒๑๖ ,๑๒๔๘ และเว็บไซต์ www.rsu.ac.th/grad

ข้อมูล มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๙ ต.ค.๕๐
-----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดงานกันเบาหวานโลกในงานสัปดาห์รู้ทันเบาหวานป้องกันโรคแทรก

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจัดงานกันเบาหวานโลกในงานสัปดาห์รู้ทันเบาหวานป้องกันโรคแทรก
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานวันเบาหวานโลก ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ ณ โถงอาคาร ๕ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในวันเบาหวานโลก (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พร้อมรับการตรวจและคำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันวันละ ๑๐๐ รายฟรี ประเมินภาวะโภชนาการและภาวะแทรกซ้อม และมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และชมตัวอย่างอาหารเบาหวานและร่วมตอบปัญหาชิงรางวัลภายในงาน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันเบาหวานโลกในงานสัปดาห์รู้ทันเบาหวานป้องกันโรคแทรก ในช่วงวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมรับของที่ระลึกฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๕๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๘๐
ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑๙ ต.ค.๕๐
--------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐…

ขอเชิญชวนซื้อดอกแก้วกัลยาเพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพคนพิการ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งประดิษฐโดยคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า “ดอกแก้วกัลยา” และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ และทรงมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมอาชีพคนพิการ เพื่อประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” และจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรคนพิการทั่วประเทศ สำหรับวันคนพิการปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นับเป็นครั้งที่ ๔๓ โดยสภาสังคมสงเคราะห์ จะจัดงาน ณ สวนอัมพร โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ รวมทั้งให้คนพิการได้รับความคุ้มครองด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความสา…

การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทบุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด จะจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
๑. เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ซึ่งถือว่าเป็นปีมหามงคล สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จึงได้ถือโอกาสนี้เชิญประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมการแข่งขัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้
๒. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติของสหพันธ์เรือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย ก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ (ระหว่าง ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)

การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความสนใจและเห็นความสำคัญของการกีฬา
๒. เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้มีระเบียบ วินัย
และเสียสละ อดทน
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป
๔. ส่งเสริมให้กำลังพลได้มีโอกาสแสดงความสามารถศักยภาพด้านการกีฬา
๕. เป็นการพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถให้ก้าวไปเป็นนักกีฬาระดับ กองทัพ และประเทศชาติต่อไป
กลุ่มหน่วยกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน
การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สืบต่อมาจนเป็นประเพณี มีหน่วยกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยกีฬา ประกอบด้วย
กลุ่มหน่วยกีฬาที่ ๑ กองบัญชาการกองทัพเรือ กองเลขานุการกอง…

การแถลงข่าวงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐

กองทัพเรือจะจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐ ระหว่าง ๗ – ๑๔ พ.ย.๕๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกำหนดให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานฯ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัด ทร. รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความสนใจและเห็นความสำคัญของกีฬา ตลอดจนได้ทราบถึงรายละเอียดของการจัดงาน โดยกำหนดให้มีการแถลงข่าวงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐ ณ ห้องชมวัง ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ต.ค.๕๐ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี พลเรือเอกวิชัย ยุวนางกูร รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการกิจการกีฬากองทัพเรือเป็นประธานฯ ในการแถลงข่าว
ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๘ ต.ค.๕๐
----------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

การเตรียมจัดที่นั่งชมการซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดที่นั่งชมการซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เส้นทางกระบวนเรือเริ่มจากท่าวาสุกรี ถึงวัดอรุณราชวราราม กำหนดจัดที่นั่งชม 2 วัน ได้แก่วันศุกร์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 15.๐๐ – 18.๐๐ น. โดยจัดที่นั่งชม 2 จุด ได้แก่
1. บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หน้าหอประชุมกองทัพเรือ ก่อสร้างอัฒจันทร์ จำหน่ายบัตรราคา ๑,๒๐๐ บาท พร้อมรับฟังการบรรเลงดนตรี และบริการอาหารว่าง (จากการบินไทย)
2. ชั้น 3 ห้องชมชลธี อาคารหอประชุมกองทัพเรือ ราคาโต๊ะละ 30,000 บาท (โต๊ะละ 10 คน) รองรับผู้ชมได้ 350 คน พร้อมรับฟังการบรรเลงดนตรี และบริการอาหารเย็น (จากครัวกองทัพเรือ

สอบถามรายละเอียดและซื้อบัตรได้ที่ งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ ททท.
โทร. 0 2652 3819 – 20 (สายตรง) หรือ โทร. 0 22850 5500 ต่อ 2115 - 9
ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๘ ต.ค.๕๐
-----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.nav…

ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้

พลเรือเอก เดชา อยู่พรต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ และคณะกำหนดไปเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ มีความห่วงใยผู้ให้บังคับบัญชา โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล และได้ไปเยี่ยมเยียน สร้างขวัญ กำลังใจ ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำ

ข้อมูล ศปก.ทร.
๑๗ ต.ค.๕๐
------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

ขอเชิญชวนถ่ายภาพในหลวงที่มีอยู่ประจำบ้านพร้อมข้อความถวายพระพรร่วมแสดงความจงรักภักดี

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยถ่ายภาพในหลวงที่มีอยู่ประจำบ้านพร้อมข้อความถวายพระพรหรือคำบรรยายถึงแรงบันดาลใจในชีวิต ที่เกิดจากพระบรมฉายาลักษณ์หรือภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ความยาวไม่เกิน ๔ บรรทัด ส่งมาเพื่อรวบรวมประกอบกันขึ้นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นมิ่งขวัญสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
ผู้ที่จะส่งภาพและข้อความ สามารถส่งได้ทางไปรษณีย์ ส่งภาพขนาดจัมโบ้ (๔x๖ นิ้ว) พร้อมคำบรรยายหลังภาพพร้อมชื่อที่อยู่เลขบัตรประจำตัวประชาชน ปีเกิดของผู้ส่ง มาที่ตู้ ปณ.๘๐ ปณฝ. มักกะสัน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๒ และสามารถเข้าไปที่ www.ourking.net โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่าน ทางเว็บไซต์ คลิกไปที่ www.ourking.net แล้วลงทะเบียนเพื่อกำหนดรหัสผ่านโดยแจ้งชื่อที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ปีเกิดของผู้ส่ง แล้วโหลดภาพ (ขนาดไม่เกิน 200 KB) ตามวิธีการที่ระบุส่งภาพได้ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
หนึ่งครั้งในชีวิตที่ทุกภาพ ทุกความรู้สึกจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมแสดงความจงรักภักดี

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๑๗ ต.ค.๕๐
-------------------…

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยทั่วทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมปลูกบำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ “ศรีนครเขื่อนขันธ์” ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ หรือร่วมปลูก บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมป่าไม้ จึงได้จัดกิจกรรมปลูก บำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ขึ้น เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่องานด้านป่าไม้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ป่าไม้ทั่วประเทศและเป็นการลดปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

ข้อมูล กรมป่าไม้
๑๗ ต.ค.๕๐
-------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ E-Mail :�…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๐

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๐ เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๙๓๐
จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ได้โดยสามารถส่งเช็คสั่งจ่าย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือโอนเงินเข้าบัญชี กฐินพระราชทานของสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่บัญชี ๐๑๒-๐-๐๘๗๘๓-๙ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังกลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘-๗๑๑๐-๒๔ ต่อ ๑๔๑๕,๑๔๑๖,๑๔๑๗
ข้อมูล สำนักงานเลขาธิการฯ
๑๗ ต.ค.๕๐
------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.m…

ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานยศชั้นนายพล

ขอเชิญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๐ และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๓๖ ร่วมพบปะสังสรรค์ เพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ได้รับพระราชทานชั้นยศนายพล และเพื่อนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารในต่างประเทศ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๘๐๐ ณ สโมสรกองพลทหารม้าที่ ๒ สนามเป้า
โดยสามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.อ.ไชยนันท์ นันทวิทย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๓๕๓๒๗๒๒

ข้อมูล นักเรียนเตรียมรุ่น ๒๐
๑๖ ต.ค.๕๐
-------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยรวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่อาคารศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ – ๒๐๐๐ และหากผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรได้ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เชิญชวนให้เขียนคำถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมาทางโปสต์การ์ดไปรษณียบัตร หรือจดหมายโดยไม่ต้องติดแสตมป์ ส่งไปที่ตู้ ปณ.๘๐ สำนักงาน ปณท.๑๐๐๐๒ ทุกข้อความถวายพระพร บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ จะคัดแยกและรวบรวมส่งผ่านสำนักราชเลขาธิการเป็นประจำทุกวันทันที เสมือนหนึ่งได้มาร่วมลงนามถวายพระพรโดยตรง

ข้อมูล ๑๖ ต.ค.๕๐
------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเช้าหลังจากแถวรับฟังสารของผู้บัญชาการทหารเรือแล้ว จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ การทำบุญเลี้ยงพระ และในเวลา ๑๑๐๐ จะมีพิธีปล่อยนก และปล่อยปลาที่ท่าเทียบเรือกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๑๒ ปี มีหน้าที่ในงานด้านกิจการพลเรือน ปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังอุดมการณ์ให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สนับสนุนงานตามโครงการพระราชดำริ งานพัฒนาประเทศ งานช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการพัฒนาองค์บุคคลโดยให้การศึกษาวิชาด้านกิจการพลเรือนและวิชาเกี่ยวข้องที่จำเป็น งานด้านกิจการพลเรือนมีขอบเขตงานที่กว้างขวาง เป็นงานที่ไม่หยุดนิ่ง ต้องพัฒนางาน พัฒนาองค์บุคคลให้ก้าวกันสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ปัจจุบันมี พล.ร.ต.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ เป็นเจ้ากรมกิจการพล…

เชิญร่วมงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒”

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คิดทำ ตามคำพ่อสอน” พร้อมร่วมเรียนรู้ ๒๓ หลักการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายหนังสือ รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีรากฐานจากการอ่าน พร้อมพูดคุยกับตัวแทนคนรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดการดำเนินชีวิต และนำหลักการทรงงานใน ๘ หมวดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอเชิญผู้รักการอ่านร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๙๑ ๖๓๐๒ -๔

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๑๖ ต.ค.๕๐
-----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ E-Mail : civilplan@navy.mi…

๘๐ นักวิ่งตาบอดร่วมสร้างประวัติศาสตร์การวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ด้วยพลังใจเพื่อในหลวง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดงาน “๘๐ นักวิ่งตาบอดร่วมสร้างประวัติศาสตร์การวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ด้วยพลังใจเพื่อในหลวง” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันความพิการทางสายตา พร้อมระดมทุนหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสายตาทั่วโลก โดยตั้งเป้ารณรงค์หาทุนช่วยให้ผู้ป่วยและผู้พิการทางสายตา จำนวน ๑๐ ล้านคนใน ๒๐ ประเทศ กลับมามองเห็นได้อีกครั้งเพื่อฉลองวันคนพิการทางสายตาสากลในปี ๒๕๕๓
ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนโครงการนี้ บริจาคได้ในชื่อบัญชี SIB เพื่อคนตาบอด เลขที่บัญชี ๐๐๑-๑-๐๔๖๗๐-๘ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๑๖ ต.ค.๕๐
------------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

โครงการสื่อมวลชนสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุจากหน่วยต่างๆ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ รวมทั้ง ผู้ดำเนินรายการของสถานีวิทยุของกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการฯ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งผู้สื่อข่าว ช่างภาพ และผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุที่ได้ร่วมโครงการจะได้รับทราบถึงความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และตระหนักถึงพระ…

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมเยาวชน

มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จัดโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมเยาวชน ด้วยสาราณุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้”
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสจัดทำสาราณุกรมเล่มใหญ่แบ่งเป็น ๓ ระดับตามอายุของเยาวชน แต่ด้วยเล่มที่มีขนาดใหญ่พกพาลำบาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้พระราชทานแนวความคิดว่า การที่เด็กจะได้อ่านสาราณุกรมง่ายๆ ควรเป็นเล่มที่พกพาได้ แต่ละเล่มให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ๓ เรื่อง และมีภาพประกอบ สีสันชวนดู เด็กๆ จะได้อ่านง่ายขึ้น และเมื่อเขารักการอ่าน จะทำให้เยาวชนสนใจอ่านเล่มอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันพิมพ์เสร็จแล้วถึงเล่มที่ ๘ เล่มที่ ๙ จะเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่โครงการสาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๕๑๕ , ๐ ๒๒๘๐ ๖๕๓๘ และตามร้านหนังสือต่อไป

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๙ ต.ค.๕๐ ------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ …

ขอเชิญบริจาคบูชาพระพุทธรูป ภ.ป.ร.และเหรียญทรงผนวช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระพุทธรูป ภ.ป.ร. และเหรียญทรงผนวช โดยพระพุทธรูป ภ.ป.ร. เนื้อนวโลหะขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว จัดสร้าง ๘๙ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท พระพุทธรูป ภ.ป.ร.เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตก ๙ นิ้ว จำนวน ๕๘๙ องค์ บริจาคบูชาองค์ละ ๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนเหรียญทรงผนวช ประกอบด้วย เนื้อทองแดง (๓ และ ๘ เซนติเมตร) เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ รวมทั้งมีพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงผนวช ขนาด ๕๕x๘๐ ซม. บริจาคบูชาพระรูปละ ๓๐๐ บาท
การจัดสร้างครั้งนี้สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สิ่งมงคลสักการะของพสกนิกรพุทธศาสนิกชนในการที่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครพุทธศาสนูปถัมภก เสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์และสมนาคุณผู้บริจาคสมทบในการบูรณะพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และเพื่อเป็นสิ่ง…

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ” ถ้อยธรรม พระราชดำรัส”

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗๒๘-๑๗๒๙ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗
สารคดีเฉลิมพระเกียรติชื่อ “ถ้อยธรรม พระราชดำรัส” เป็นสารคดีที่จะนิมนต์พระสงฆ์ เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักวิชาการ และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สึกจากการนำพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมชมสารคดีที่มีคุณค่าได้ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๕ ต.ค.๕๐
------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

กองทัพเรือ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔๐๐ โดย พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการวางพวงมาลา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖ พระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ เสด็จขึ้นครองราชย์ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๑๑ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นมีพระชันษาเพียง ๑๖ ปี ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๑๖ จึงมีการราชาภิเษกอีกครั้ง พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งคือ การเลิกทาสโดยไม่เสียเลือดเนื้อ และได้ทรงพัฒนาระบบการบริหาราชการ การศึกษา การทหาร การศาล การคมนาคม และการสุขาภิบาล นำความเจริญมา…

ขอเชิญชวนชมรายการเจาะใจสัมภาษณ์นาวาโทประทีป “ประดู่เหล็กแห่งดูซงญอ”

รายการเจาะใจ สัมภาษณ์นาวาโท ประทีป อนุมณี ประดู่เหล็กแห่งดูซงญอ ผู้เสียสละจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ออกอากาศทาง ททบ.๕ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๒๒๑๕ – ๒๔๐๐
นาวาโท ประทีป อนุมณี เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ที่อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง บิดาชื่อนายกฤษณ์ แม่ชื่อหนูขาว มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน เป็นนักเรียนนายเรือรุ่น ๘๗ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เรือเอก ประทีป ยศในขณะนั้น ได้นำชุดปฏิบัติการลาดตระเวน ณ ตำบลดูซงญอ อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส และโดนซุ่มโจมตีจากผู้ก่อการร้าย เรือเอกประทีปฯ ได้นำผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และได้รับชัยชนะ แต่เรือเอก ประทีปฯ ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ศรีษะด้านขวา พิษของกระสุน ทำให้เรือเอก ประทีปฯ กะโหลกแตกและสูญเสียสมองซีกขวาไปบางส่วน ผลจากการปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งยวด เสียสละตนเองเป็นแบบฉบับของผุ้นำทำให้เรือเอก ประทีปฯ ได้รับการปูนบำเหน็จ ๔ ขั้น เลื่อนเงินเดือน ๕ ขั้น และได้รับเงิน พสร.เป็นค่าตอบแทนเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติราชการสนามชายแดน แต่เหนือสิ่งอื่นใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมเยาวชน

มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จัดโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมเยาวชน ด้วยสาราณุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้”
สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสจัดทำสาราณุกรมเล่มใหญ่แบ่งเป็น ๓ ระดับตามอายุของเยาวชน แต่ด้วยเล่มที่มีขนาดใหญ่พกพาลำบาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้พระราชทานแนวความคิดว่า การที่เด็กจะได้อ่านสาราณุกรมง่ายๆ ควรเป็นเล่มที่พกพาได้ แต่ละเล่มให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ๓ เรื่อง และมีภาพประกอบ สีสันชวนดู เด็กๆ จะได้อ่านง่ายขึ้น และเมื่อเขารักการอ่าน จะทำให้เยาวชนสนใจอ่านเล่มอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันพิมพ์เสร็จแล้วถึงเล่มที่ ๘ เล่มที่ ๙ จะเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่โครงการสาราณุกรมไทยสำหรับเยาวชน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๕๑๕ , ๐ ๒๒๘๐ ๖๕๓๘ และตามร้านหนังสือต่อไป

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๙ ต.ค.๕๐ --------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒…

การเยี่ยมชมมวลชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้เข้าพบมวลชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีกำหนดการ ประกอบด้วย
วันที่ ๙ ม.ค.๕๐ เวลา ๐๙๓๐ เข้าพบ พ.อ.ทนง ทรัพย์สอน รอง หน.สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๐ เวลา ๐๙๓๐ เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๐ เวลา ๐๙๓๐ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๐ เวลา ๐๙๓๐ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสาน
วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๐ เวลา ๑๐๓๐ พบอิหม่ามพัฒนาปู่โต๊ะ – มัสยิดต้นสน
งานด้านกิจการพลเรือนเป็นงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้มีการพบปะเยี่ยมเยียนมวลชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นประจำ

ข้อมูล กปจ.ฯ
๙ ต.ค.๕๐
-------------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑

ขอเชิญชมการฝึกซ้อมใหญ่กระบวนพยุหยาตราชลมารค

กองทัพเรือ ได้ทำการฝึกซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๐ เส้นทางระหว่างท่าวาสุกรี-วัดอรุณาราชวราราม โดยมีกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ที่ฝีพายจะแต่งกายเหมือนจริงในวันที่ ๒๖ และ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
กองทัพเรือ ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดสถานที่ให้ประชาชนที่สนใจ ร่วมชมการฝึกซ้อมใหญ่วันดังกล่าว ที่หอประชุมกองทัพเรือ โดยชมด้านล่างของหอประชุมเป็นอัฒจรรย์ จำหน่ายบัตร ราคา ๑,๒๐๐ บาท พร้อมอาหารกล่องและน้ำดื่ม ชมในตัวอาคารหอประชุมเป็นโต๊ะจีน โต๊ะละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐ ที่นั่ง ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมกระบวนพยุหยาตราชลมารคที่สวยงามสืบสานวัฒนธรรมอันดีได้ โดยติดต่อซื้อบัตรเข้าชมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๗๒

ข้อมูล กปจ.ฯ
๙ ต.ค.๕๐
----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/ci…

กองทัพเรือสนับสนุนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทรชั้นความรู้ชั้นสูง

กองทัพเรือ โดย กองการฝึก กองเรือยุทธการ กำหนดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทรชั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร ได้เรียนรู้วิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของทหารเรือ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการฝึกอบรมแก่ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทรในโรงเรียนของตนต่อไป โดยกองการฝึก กองเรือยุทธการได้จัดครูฝึก สถานที่ฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งจัดที่พักให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้ไปเยี่ยมชมหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบด้วย

ข้อมูล กปจ.ฯ
๙ ต.ค.๕๐ ----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

กองทัพเรือ สนับสนุนพื้นที่ในโครงการปลูกพืชทดแทนพลังงาน

กองทัพเรือ จะสนับสนุนพื้นที่ในโครงการปลูกพืชทดแทนพลังงาน จำนวน ๑,๙๑๗ ไร่ ประกอบด้วย ที่ดินสนามบินขลุง จึงหวัดจันทบุรี ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำบางไผ่ อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง ที่ดินภายในที่ตั้งฐานทัพเรือพังงา บ้านทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และที่ดินเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ กรมธนารักษ์ และกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการปลูกพืชทดแทนพลังงานนับเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากในปัจจุบัน ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันหาแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
ข้อมูล กบ.ทร.
๙ ต.ค.๕๐
----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธี

พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะไปตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๒๔๕ ณ สถานที่รวมพลบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๘ (เชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี) ก่อนที่จะทำการฝึกซ้อมย่อยครั้งแรก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งสำคัญยิ่งนี้
การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค จะทำการฝึกซ้อมจำนวน ๙ ครั้ง เพื่อความพร้อมเพรียงของฝีพายเรือพระราชพระราชพิธี โดยในวันที่ ๑๔ กันยายนนี้ จะเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งแรก ซึ่งเส้นทางที่ใช้คือตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

ข้อมูล คจก.
๑๐ ก.ย.๕๐
----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑ E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

เชิญชมคอนเสิร์ต คีตราชนิพนธ์ดนตรีในดวงใจ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพ จัดคอนเสิร์ตคีตราชนิพนธ์ ดนตรีในดวงใจ โดยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดความงามของดนตรีในรูปแบบดุริยางค์คลาดสิค และซิมโฟนีแจ๊ซ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๒๐๐๐ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ไทยทิคเก็ตมาสเตอร์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๓ ต.ค.๕๐
-----------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์สินพระราชทานวัดเบญจมบพิตร

เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี ๒๕๕๐ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งสามารถมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้คอยรับอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ก่อนหรือหลังวันพระราชทานผ้าพระกฐินก็ได้ หากส่งเป็นเช็คหรือธนาณัติสั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต ในนามผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ เมื่อสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับไว้แล้วจะรวบรวมรายชื่อเสนอสำนักพระราชวัง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป


ข้อมูล สำนักพระราชวัง
๓ ต.ค.๕๐
---------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

โครงการแลกรู้แลกอ่านในงานมหกรรมหนังสือ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จัดโครงการ Book Barter:แลกรู้แลกอ่าน ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ภายใต้แนวคิด “คิดทำตามคำพ่อสอน” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โครงการแลกรู้แลกอ่าน เป็นการแลกเปลี่ยนหนังสือซึ่งกันและกัน อันเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะหนังสือบางเล่มหายากไม่มีขายในท้องตลาด โดยผู้ที่สนใจร่วมโครงการ ให้นำหนังสือของตนเองที่ต้องการแลกเปลี่ยนมาลงทะเบียนพร้อมเขียนการ์ดแนะนำหนังสือ และเมื่อเลือกหนังสือที่ต้องการได้แล้วนำมาลงทะเบียนพร้อมเขียนการ์ดขอบคุณที่ได้รู้ ขอบคุณที่ได้แลก ซึ่งโครงการนี้เป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจต่อกัน รู้จักการให้ การแบ่งปัน และยังเป็นการทำให้ความรู้ขยายวงกว้างออกไป
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการแลกรู้แลกอ่านได้ในงานมกรรมหนังสือ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๓ ต.ค.๕๐
---------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔…

จิตรกรรมใต้ร่มพระบารมี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของเหล่าศิลปินที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกจำนวน ๕๓ ชัน ที่แสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ร่วมงานร่วมลงนามถวายพระพระผ่านบัตรถวายพระพรด้วย และในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ จะนำผลงานของศิลปินรับเชิญและศิลปินที่ได้รับรางวัลอันดับ ๑ – ๓ ร่วมประมูลเพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลที่ห้องวิภาวดีบอลรูมซี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๔๓ และเว็บไซต์ www.eta.co.th


ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๓ ต.ค.๕๐ ---------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑

สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ขอเชิญซื้อดอกแก้วกัลยา ดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และได้จัดทำ “ดอกแก้วกัลยา” ขึ้นจำหน่ายในโอกาสวันคนพิการ ดอกละ ๒๐ บาท เพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรคนพิการทั่วประเทศ
ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจซื้อดอกแก้วกัลยา ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ อาคาร สว. หลังสถานีรถไฟสามแสน ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๘๔๑,๐ ๒๒๔๑ ๕๑๒๕, ๐ ๒๖๖๘ ๓๒๕๕ และที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๓๓-๓๗ ต่อ ๑๑๑

ข้อมูล สภาสังคมสงเคราะห์
๒ ต.ค.๕๐
---------------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร …

ข้อควรระวังในการยื่นเอกสารขอรับเงิน กบข.คืน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้แจ้งให้ข้าราชการสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๐ นี้ สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยก่อนการยื่นเอกสารทุกครั้งจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อลดปัญหาเรื่องความล่าช้าของการได้รับเงินคืน ดังนี้
- การยื่นเรื่องขอรับเงินคืน สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่สมาชิกพ้นสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น
- แบบ กบข.รง ๐๐๘/๒๕๔๙ ที่จัดส่งให้ กบข.จเต้องเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น
- การรับรองสำเนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ-นามสกุลเต็ม ด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
- การลงลายมือชื่อไม่ควรใช้หมึกดำ เพราะอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสำเนาเอกสารควรใช้หมึกสีน้ำเงินดีที่สุด
- หากมีการแก้ไขข้อความในแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐานต่างๆ ขอให้ขีดฆ่าและลงนามกำกับทุกครั้งในจุดที่มีการแก้ไข ทั้งนี้ กรุณาอย่าใช้น้ำยาลบคำผิด
- สำเนาคำสั่งออกที่จัดส่งให้ กบข.นั้น จะต้องประกอบด้วย…

ปิดการจราจรทางน้ำเป็นการเฉพาะคราว เพื่อฝึกซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ปี ๒๕๕๐

กองทัพเรือ จะทำการฝึกซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารคในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๐ เส้นทางระหว่างท่าวาสุกรี-วัดอรุณราชวราราม ดังนั้น เพื่อให้การฝึกซ้อมเกิดความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือขณะทำการฝึกซ้อมกระบวนพยุหยาตราชลมารค กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางน้ำเป็นเฉพาะคราว โดยกำหนดปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่สะพานกรุงธนฯ ถึงสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ และได้กำหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยห้ามเรือทุกชนิดจอดในเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงปากคลองบางกอกน้อย ปากคลองมอญ และปากคลองบางกอกใหญ่ และห้ามเรือเดินทะเล เรือลำเลียง เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือบรรทุกน้ำมัน เรือลากจูงแพซุง และเรืออื่นๆ เดินผ่านเขตควบคุมการเดินเรือตามวันเวลาที่กำหนด สำหรับเรือโดยสารประจำทางหรือเรือโดยสารข้ามฟากที่เดินอยู่ในเขตควบคุมการเดินเรือให้เดินช้าและเบา และอาจต้องหยุดการเดินเรือเป็นครั้งคราว โดยขอให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์
สำหรับการปิดจราจรทางน้ำในครั้งต่อไป ตามวันและเวล…

โครงการหนังสือเสียง “พรจากฟ้า”

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการหนังสือเสียง “พรจากฟ้า” สำหรับผู้พิการทางสายตา และผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสือเสียงนี้จะเป็นสื่อกลางและเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเผยแพร่พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำรงชีวิตด้วยความเป็นอยู่พอเพียง มีความสมานฉันท์ โดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำห้องบันทึกเสียงเคลื่อนที่ขนาด ๓x๕ เมตรขึ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมบันทึกเสียง ด้วยการอ่านพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทและหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจะนำไปบันทึกลงแผ่นซีดี และจัดทำเป็นชุดๆ เพื่อมอบให้ผู้พิการทางสายตา ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้สูงอายุ และเด็กเล้กที่สนใจต่อไป โดยห้องบันทึกเสียงเคลื่อนที่จะหมุนเวียนไปยังสถานที่ชุมชนหลักๆ ทั่วทุกภูมิภาคให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๘ ต.ค.๕๐
-----------------------------------------------
กรมกิจกา…

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒

สำนักพิมพ์มติชน ขอเชิญผู้ที่รักการอ่านหนังสือร่วมงานมหกรรมหนับงสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๑๐๐
ภายในงานจะมีหนังสือหลากหลายจำหน่ายในราคาลดพิเศษ ๑๕ – ๕๐ % และหากผู้ซื้อหนังสือครบ ๒,๐๐๐ บาท จะได้รับหนังสือพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป นอกจากนั้น จะมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาพบผู้อ่านด้วย อาทิ อาจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ, ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรมชาติ ภิมย์กุล และธนา เธียรอัจฉริยะ
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๘ ต.ค.๕๐
---------------------------------------
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ๒๐๐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
E-Mail : civilplan@navy.mi.thhttp://www.navy.mi.th/civil

วัตถุประสงค์การจัด Blog

การเริ่มจัดทำ Blog นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ให้กับกรมกิการพลเรือนทหารเรือได้เข้ามานำข่าว (Press Release) ให้กับสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการ ตลอดจนเป็นข้อมูลให้กับสื่อภายในของกองทัพเรือ อันได้แก่ สถานีวิยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.) ต่าง ๆ ที่อยู่ตามต่างจังหวัด สามารถที่จะเข้ามาเรียกดูหรือนำไปประชาสัมพันธ์ต่อได้เลย โดยไม่ต้องรอเอกสาร จะทำให้ข้อมูลข่าวที่ได้ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นครับ