Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2012

เปิดอบรมหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กองทัพเรือ    โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ      เปิดอบรมหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รุ่นที่ ๘ ) ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนครกรุงเทพ ฯ โดยจะเปิดการอบรมใน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕มีพลเรือตรีประพฤติพรอักษรมัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธาน หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนการปฏิบัติการจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองในหน่วยทหารเพือให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้สู่มวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารชั้นประทวน ชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก อายุไม่เกิน ๕๐ ปี   และเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย หรือผู้ที่หน่วยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมซึ่งการอบรมที่ผ่านมานับว่าได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ข้อมูล กวก.ฯ ๒๙ มิ.ย.๕๕

หนังสือ “การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ”

สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล มีพระราชดำริก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาส ในประเทศไทยมเป็นเวลา ๘๗ ปี ได้จัดทำโครงการ สายใยสัตว์ไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยการจัดทำหนังสือ “การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ”โดยปราโมทย์ไม้กลัดเพื่อจำหน่ายหารายได้สร้างสถานพยาบาลสัตว์และดำเนินกิจกรรมของสมาคม

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ๑. สัญญาใจ ปฐมบทที่ต้องตอบแทนแผ่นดิน ๒.การทรงงานของพ่อในความทรงจำ๓. หลักการทรงงานแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจ๔. พระเมตตา๕. กำเนิดทฤษฎีใหม่ จากความฝันและจินตนาการ๖. พระอัจฉริยภาพการบริหารจัดการน้ำ๗. ศํกดิ์ศรีข้าราชการของแผ่นดินเป็นหนังสือที่คนไทยควรอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำความดีเพื่อพ่อ และแผ่นดินของเรา นำเสนอเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนพร้อมภาพหายากหนังสือมีขนาด เอ ๕จำนวน ๑๒๐ หน้า พิมพ์ ๒ สี ผู้สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ –๒๙๓๑ – ๕๗๓๙ และ ๐๘๑ – ๑๓๙ – ๙๘๔๘ ข้อมูล สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ฯ ๒๙ มิ.ย.๕๕

เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “แผ่นดินของเรา”

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เตรียมบรรจุเพลงสุนทราภรณ์ลงในเครื่องแท็บเล็ต เพื่อจัดส่งให้โรงงานผู้ผลิตสำหรับนำมาแจกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เครื่อง โดยได้นำ ๕ บทเพลงพระราชนิพนธ์จากชุดแผ่นดินของเรา คือ พรปีใหม่ชะตาชีวิตความฝันอันสูงสุดยิ้มสู้ และรัก บรรจุลงไปด้วยเพื่อให้เยาวชนได้ร่วมซาบซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ขึ้น เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “แผ่นดินของเรา” จัดทำโดย มูลนิธิสุนทรภรณ์และบริษัท เมโทรแผ่นเสียง – เทป (๑๙๘๑)จำกัดโดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ๑๕ บทเพลง มาขับร้องใหม่มีทั้งนักร้องจากวงสุนทราภรณ์และนักร้องคลื่นลูกใหม่ของวงสุนทราภรณ์บทเพลงชุดนี้จะนำพลังการขับร้องหมู่มาสร้างความโดดเด่นส่วนการเรียบเรียงเสียงประสาน จะยึดตามโน้ตและคอร์ดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ไว้ และบทเพลงชุดนี้มีการนำเอกลักษณ์ของสุนทราภรณ์มาผสานกับพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพลงพระราชนิพนธ์ชุด “แผ่นดินของเรา” จัดจำหน่ายในรูปแบบซ…

เชิญท่องเที่ยว ๑๐ เส้นทางโครงการพระราชดำริ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยว ๑๐ เส้นทางโครงการพระราชดำริ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
๑๐ เส้นทางโครงการพระราชดำริ ประกอบด้วย
๑. เส้นทางอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยเต่าทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สำคัญของไทย ๒. เส้นทางคืนรอยยิ้มหลังน้ำลด โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง ให้มีงานทำและเป็นแหล่งผลิตอาหารตลอดจนเป็นธนาคารอาหารของชุมชน ๓. เส้นทางสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้เศรษฐกิจนานาชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ๔.เส้นทางรักรวมไทย โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยปางอุ๋ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากป่าเสื่อมโทรมซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งยาเสพติด ได้รับการ…

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี

ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จัดสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี” (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
การจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเด็กมาโดยตลอด ทรงดูแลเด็ก ๆ โดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา สำหรับอาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กเป็นจำนวนมากอาคารเดิมที่มีอยู่แออัดมาก และเครื่องมือก็ใช้งานมานานโดยอาคารหลังใหม่จะมีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางโรคเด็ก ๕ ศูนย์ รวมทั้งบริการคลินิกเฉพาะทางโรคเด็ก ๑๐ คลินิก และมีศูนย์วิจัยค้นคว้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับสถาบันนานาชาติ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเ…

กองทัพเรือจัดงานวันบริพัตร ประจำปี ๒๕๕๕

กองทัพเรือ จะจัดงานวันบริพัตร ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อรำลึกถึงกรุณาธิคุณของจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่ม พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีมอบทุนการศึกษา และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีทรงเข้ารับราชการในกองทัพเรือตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ โดยทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือเป็นพระองค์แรก รวมระยะเวลาถึง ๑๗ ปี พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงบุกเบิกวางรากฐานและนำความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานของกองทัพเรือ อาทิ การจัดระเบียบราชการในกองทัพเรือให้รัดกุม การจัดทำข้อบังคับสำหรับทหารเรือ ทรงวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือใหม่ ทรงขยายและปรั…

กองทัพเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๕

กองทัพเรือ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็นประเภทระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๔,๕๐๐บาทระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๓,๕๐๐ บาทระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาทและระดับอนุบาลศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาทผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาทและไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีที่สามีหรือภรรยาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองทัพเรือด้วยกัน ให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่าเป็นผู้ยื่นใบรายงานขอรับทุน และหากผู้ขอรับทุนคนใดคนหนึ่งรับเงินเดือนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีสิทธิขอรับทุน
หลักฐานการขอรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับทุนสำเนาทะเบียนบ้านแสดงรายการผู้ขอรับทุนคู่สมรสและบุตรทุกคน หรือสำเนาสมุดประวัติการรับราชการใบรายงา…

กระทรวงสาธารณสุข คุมมาตรฐานของตลาดนัด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีนโยบายควบคุมมาตรฐานของตลาดนัดซึ่งเป็นจุดจำหน่ายอาหารชั่วคราวและกำลังเป็นที่นิยมทั้งในเมืองและชนบทเนื่องจากราคาสินค้าย่อมเยาสธ. จึงต้องมีการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยตลาดนัดจัดว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ประกอบการตลาดนัดจะต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรฐานของตลาดนัดจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สธ. กำหนด ๓ ประการ ได้แก่ ๑. ความสะอาดของสถานที่ เช่น ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ อาทิ โรงเลี้ยงสัตว์แหล่งโสโครกที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร แผงจำหน่ายอาหารต้องยกสูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตรต้องจัดให้มีส้วมที่ปัสสาวะอ่างล้างมือให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะผู้ขายอาหารผู้ช่วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นพาหะนำโรค เช่น โรคอหิวาตกโรคบิดไข้สุกใสหัดคางทูม เป็นต้น อาหารที่ปรุงเสร็จต้องมีการปกปิด ป้องกันการปนเปื้อน๒. อาหารที่จำหน่ายต้องปลอดภัยจากสารต้องห้ามอย่างน้อย ๔ ตัว ได้แก่ สารฟอร์มาลินสารกันราสารบอแรกซ์และสารฟอกขาวและ …

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน จำนวน ๘- ๑๕เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี ) และพิจารณาขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นข้าราชการทหาร (ไม่จำกัดชั้นยศ) ที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้มีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสอบสวนทางวินัย หรือไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทและไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย รายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ กับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการสามารถ Download ได้ที่ http:/infonavy.mi.th/person
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ฯ ขอให้รวบรวมหลักฐานประกอ…

กิจกรรมวันทหารนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่๒๘มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันทหารนาวิกโยธินซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธินให้แก่เหล่าทหารนาวิกโยธินนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ต่อมาวันที่๕ กรกฎาคม๒๕๐๒ วงดุริยางค์ราชนาวีไทยและวงโยธวาทิตนาวิกโยธินอเมริกันได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินบรรเลงถวายต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามศุภชลาศรัยกรีฑาสถานแห่งชาติซึ่งได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากผู้ชมที่อยู่ในสนามขณะนั้น นำความปลื้มปิติมาสู่เหล่าทหารนาวิกโยธิน อีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นคณะทหารนาวิกโยธินและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านได้ร่วมกันประพันธ์คำร้องประกอบทำนองเพลงที่ได้รับพระราชทานเพื่อให้ทหารนาวิกโยธินได้ขับร้องเป็นเพลงประจำหน่วย มาจนถึงปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสวันทหารนาวิกโยธิน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทหารนาวิกโยธินทุกคนเป็นล้นพ้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกี…

งานครบรอบ ๗๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ ๗๘ ปี ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลาเข็มเกียรติยศโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นและประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โล่เกียรติคุณรางวัลแก่กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครูดีเด่น รางวัลบุคลากรและลูกจ้างดีเด่นพิธีมอบเงินบริจาคและเงินทุนการศึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษาการแสดงดนตรี TUBrand ,Orchesta,Floksong และยังได้จัดปาฐกถาทางวิชาการ เรื่อง Problem – based Learing จากปัญหาสู่ความสำเร็จและปาฐกถาทางวิชาการเรื่อง AEC ๒๐๑๕ : ไทยพร้อมเป็นผู้นำ e – ASEAN หรือยัง
จึงขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจ ร่วมงานได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล มหาวิทยาลัย ฯ      ๒๖ มิ.ย.๕๕

โครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นเวทีส่งเสริมให้ศิลปินได้มีพื้นที่แสดงผลงานพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มครั้งแรกเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
การแสดงคอนเสิร์ต RUAMSMAIBIGBANDแสดงโดย นักดนตรีและนักร้องจากโครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
การประกวดขับร้องเพลง “แม่ของแผ่นดิน” ชิงรางวัลเงินสด ๑ แสนบาท ประเภทเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง ในวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕และคอนเสิร์ตลูกทุ่งไทยไม่กลายพันธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสมัชชาศิลปินแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม
การแสดงคอนเสิร์ต WINDORCHETRA ( BSRU ) โดยนักดนตรีเยาวชน จากโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนดนตรีสู่นักดนตรีมืออาชีพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
การแสดงคอนเสิร์ตคลาสสิกเฉลิมพระเกียรติ โดย มูลนิธิส่งเสริมดนตรี…
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,กรุงเทพมหานคร และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๒๕” กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นรายการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยรายได้จากการจัดงานภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้สนใจร่วมแข่งขัน ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๖๗ -๘ และ ๐ ๒๖๒๘ ๘๓๖๑

ข้อมูล สมาคมนักวิ่ง ฯ

๒๕ มิ.ย.๕๕

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖๐ พรรษา มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กิจกรรมภายในงานจะแบ่งเป็นงานพิธีการที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณี ซึ่งกิจกรรมและมหรสพสมโภชจะจัดแบ่งเป็น ๓ วัน ประกอบด้วย

- วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๓๐ พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จ พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เวลา ๑๔๓๐ พิธีเปิดงานบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เวลา ๑๕๐๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เวลา ๑๖๓๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคลของศาสนาต่างๆ และเวลา ๒๐๓๐-๒๔๐๐ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทาน

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖๓๐ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๖๐ รูป ถวายเป็น พระราชกุศล เวลา ๑๘๑๐ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายร…
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศพส.ทร.) กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๓๐-๑๓๐๐ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ เฝ้าระวังและหยุดยั้งปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน และประชาชนโดยในส่วนของประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส.จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น ประกอบกับในปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นวโรกาสสำคัญที่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเผายาเสพติดจำลอง และการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร เริ่มจากลานทัศ…

งานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๕

สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยคณะภริยาองคมนตรี ร่วมกับชมรมคู่สมรสตุลาการ
ศาลยุติธรรม มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๕” งานพยากรณ์ครั้งนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเ จ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ระหว่างวันที่
๒๖ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานจะได้พบกับการรวมตัวของนักโหราศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย จำนวน ๓๔ คน ที่มาร่วมทำนายโชคชะตาราศี
ในศาสตร์ต่าง ๆโดยรายได้จากการดำเนินงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ฯ เพื่อคนพิการและชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อกิจกรรมการกุศล
นักโหราศาสตร์ ๓๔ คน ที่มาร่วมพยากรณ์ อาทิ อาจารย์คฑาชินบัญชรเชี่ยวชาญด้านการดูดวงด้วยไพ่ยิปซี , อาจารย์พิศิษฐ จิรวาณิชไพศาล เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ดวงนโปเลียนและลายมือ , อาจารย์ธนัญธร บุญจักรวาผู้ริเริ่มการพยากรณ์แบบดาวกระพริบ ๑๐ ชั้น , อาจารย์เกิดก้องณ์ภานุบัณฑิตกุล เชี่…

งานกาชาดจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี๒๕๕๕ระหว่างวันที่๒๘มิถุนายน-๗ กรกฎาคม๒๕๕๕ณ บริเวณสระบัวแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลา
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลและให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การจัดนิทรรศการการแสดงของนักเรียน นักศึกษาการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปและการออกร้านจำหน่ายนาวากาชาดโดยในปีนี้มีของรางวัลที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนมากมาย

จึงขอเชิญผู้สนใจเที่ยวงานที่ได้ทั้งความสนุกและความบันเทิงได้ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๒ มิ.ย.๕๕

สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนประเภทต่าง ๆอาทิ ปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเด็กและเยาวชนปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านกฎหมาย โดยมีบุคลากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์นิติกร และนักจิตวิทยา จากสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
เมื่อเกิดความเครียด ความกังวลจากปัญหาต่าง ๆ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจ หากมีผู้รับฟังปัญหาจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ลงได้ จึงขอให้ผู้ที่มีปัญหาขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์บริการปรึกษา (HappyLine) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๔๕ – ๖ ในวัน และเวลาราชการ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๒ มิ.ย. ๕๕กรมการขนส่งทางบก พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านกฎจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัยรวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการขับขี่จากเดิม ๒ ชั่วโมง เป็น ๔ ชั่วโมง ที่ผ่านมา ส่งผลให้การขอรับใบอนุญาตขับรถไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ วันประกอบกับมีผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถควรติดต่อจองคิวล่วงหน้า สามารถจองด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาและใบรับรองแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันเดียวกัน และจะออกใบนัดอบรมเพื่อให้เข้ารับการอบรมในวัน เวลา ตามลำดับ การอบรมแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐–๑๒๐๐ และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ จากนั้นจะทำการทดสอบข้อเขียนและวันรุ่งขึ้นจะทำการทดสอบขับรถสำหรับผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ต้องมารายงานตัวในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา ๐๘๐๐
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานใบอนุญาตขับรถ หมวดใบอนุญาตส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๒๗ หรือสอบถาม ๑๕๘๔
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๑ มิ.ย. ๕๕