Skip to main content

ผอ.ศรชล.มอบนโยบาย และเป็นประธานเปิดการประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

          ในวันนี้ ๑๕ พ.ย.๕๙ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง ๑๕ – ๑๗ พ.ย.๕๙ ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.)/เสนาธิการทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ทราบนโยบาย ผอ.ศรชล. การบรรยาย และการประชุมประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ในแผนปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ ศรชล. พร้อมเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ และเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเลซึ่งจะสามารถนำผลการประชุมสัมมนาฯ ไปเป็นแนวทางในการฝึกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ศรชล. ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลร่วมกันเพื่อรองรับการยกระดับ ศรชล. เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต โดยมีหัวข้อในการบรรยายและการประชุมดังนี้

               การบรรยาย
                    - การบรรยายพิเศษจากผู้แทนMaritime Institute of Malaysia (MIMA) ในหัวข้อ “Malaysia’s Experiences in Establishing National Maritime Inter-Agency Coordination of Maritime Security, Obstacles, Opportunity and Challenges”
                    - การบรรยายพิเศษจากผู้แทนMalaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) ในหัวข้อ “MMEA: Roles, Concept of Operations, Training, Management and Challenges”
                    - การบรรยายในหัวข้อบทเรียนจากหลักสูตร Regional Maritime Vessel Search Course ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
                    - การบรรยายในหัวข้อ “การตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ในทะเล (Maritime Domain Awareness: MDA)”โดย ฝ่ายข่าว ศรชล.


               การประชุม
                    - “การเตรียมการจัดการฝึก ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๐”
                    - “การพัฒนางานด้านการข่าวของ ศรชล. เพื่อรองรับกับร่าง พ.ร.บ.รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” 


          ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “ศรชล.” จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๔๐ โดยได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) มีความมุ่งหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันได้แก่ การมี เอกราช อำนาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยทางทะเล ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรืองของชาติอันเนื่องมาจากทะเล รวมทั้ง ความมั่งคั่ง มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศด้านกิจการทางทะเล และเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการทางทะเลในทุก ๆ ด้าน ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทัพเรือ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในทะเล ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนราชการที่เข้าร่วมใน ศรชล. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
          ๑. หน่วยปฏิบัติการหลัก คือ หน่วยที่มีกำลังทางเรือที่สามารถออกปฏิบัติงานในทะเล ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ๒. หน่วยปฏิบัติการร่วม คือ หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่กับกิจการต่างๆ ทางทะเล อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพสามิต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
               หน้าที่ของ ศรชล.
                    ๑. การกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยเรืออาวุธ
                    ๒. การทำการประมงผิดกฎหมาย
                    ๓. การค้ามนุษย์/การลักลอบเข้าเมือง
                    ๔. การลักลอบขนยาเสพติด/อาวุธ/สินค้าต้องห้าม
                    ๕. การลักลอบค้า/ลำเลียงสินค้าสองวัตถุประสงค์ ข้อห้าม UN
                    ๖. เหตุการณ์ร้ายแรงทางทะเล
                    ๗. การก่อการร้ายทางทะเล
                    ๘. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
                    ๙. การใช้ประโยชน์จากทะเลที่ผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อระบบนิเวศทางทะเล
                                                                                  ข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                           ๑๖ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…