Skip to main content

ผอ.ศรชล.มอบนโยบาย และเป็นประธานเปิดการประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

          ในวันนี้ ๑๕ พ.ย.๕๙ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง ๑๕ – ๑๗ พ.ย.๕๙ ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.)/เสนาธิการทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ทราบนโยบาย ผอ.ศรชล. การบรรยาย และการประชุมประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ในแผนปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ ศรชล. พร้อมเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ และเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเลซึ่งจะสามารถนำผลการประชุมสัมมนาฯ ไปเป็นแนวทางในการฝึกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ศรชล. ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลร่วมกันเพื่อรองรับการยกระดับ ศรชล. เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต โดยมีหัวข้อในการบรรยายและการประชุมดังนี้

               การบรรยาย
                    - การบรรยายพิเศษจากผู้แทนMaritime Institute of Malaysia (MIMA) ในหัวข้อ “Malaysia’s Experiences in Establishing National Maritime Inter-Agency Coordination of Maritime Security, Obstacles, Opportunity and Challenges”
                    - การบรรยายพิเศษจากผู้แทนMalaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) ในหัวข้อ “MMEA: Roles, Concept of Operations, Training, Management and Challenges”
                    - การบรรยายในหัวข้อบทเรียนจากหลักสูตร Regional Maritime Vessel Search Course ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
                    - การบรรยายในหัวข้อ “การตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ในทะเล (Maritime Domain Awareness: MDA)”โดย ฝ่ายข่าว ศรชล.


               การประชุม
                    - “การเตรียมการจัดการฝึก ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๐”
                    - “การพัฒนางานด้านการข่าวของ ศรชล. เพื่อรองรับกับร่าง พ.ร.บ.รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” 


          ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “ศรชล.” จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๔๐ โดยได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) มีความมุ่งหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันได้แก่ การมี เอกราช อำนาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยทางทะเล ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรืองของชาติอันเนื่องมาจากทะเล รวมทั้ง ความมั่งคั่ง มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศด้านกิจการทางทะเล และเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการทางทะเลในทุก ๆ ด้าน ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทัพเรือ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในทะเล ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนราชการที่เข้าร่วมใน ศรชล. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
          ๑. หน่วยปฏิบัติการหลัก คือ หน่วยที่มีกำลังทางเรือที่สามารถออกปฏิบัติงานในทะเล ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ๒. หน่วยปฏิบัติการร่วม คือ หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่กับกิจการต่างๆ ทางทะเล อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพสามิต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
               หน้าที่ของ ศรชล.
                    ๑. การกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยเรืออาวุธ
                    ๒. การทำการประมงผิดกฎหมาย
                    ๓. การค้ามนุษย์/การลักลอบเข้าเมือง
                    ๔. การลักลอบขนยาเสพติด/อาวุธ/สินค้าต้องห้าม
                    ๕. การลักลอบค้า/ลำเลียงสินค้าสองวัตถุประสงค์ ข้อห้าม UN
                    ๖. เหตุการณ์ร้ายแรงทางทะเล
                    ๗. การก่อการร้ายทางทะเล
                    ๘. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
                    ๙. การใช้ประโยชน์จากทะเลที่ผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อระบบนิเวศทางทะเล
                                                                                  ข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                           ๑๖ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …