Skip to main content

ผอ.ศรชล.มอบนโยบาย และเป็นประธานเปิดการประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

          ในวันนี้ ๑๕ พ.ย.๕๙ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง ๑๕ – ๑๗ พ.ย.๕๙ ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.)/เสนาธิการทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ทราบนโยบาย ผอ.ศรชล. การบรรยาย และการประชุมประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ในแผนปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ ศรชล. พร้อมเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ และเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเลซึ่งจะสามารถนำผลการประชุมสัมมนาฯ ไปเป็นแนวทางในการฝึกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ศรชล. ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างเป็นระบบและบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเลร่วมกันเพื่อรองรับการยกระดับ ศรชล. เป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต โดยมีหัวข้อในการบรรยายและการประชุมดังนี้

               การบรรยาย
                    - การบรรยายพิเศษจากผู้แทนMaritime Institute of Malaysia (MIMA) ในหัวข้อ “Malaysia’s Experiences in Establishing National Maritime Inter-Agency Coordination of Maritime Security, Obstacles, Opportunity and Challenges”
                    - การบรรยายพิเศษจากผู้แทนMalaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) ในหัวข้อ “MMEA: Roles, Concept of Operations, Training, Management and Challenges”
                    - การบรรยายในหัวข้อบทเรียนจากหลักสูตร Regional Maritime Vessel Search Course ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
                    - การบรรยายในหัวข้อ “การตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ในทะเล (Maritime Domain Awareness: MDA)”โดย ฝ่ายข่าว ศรชล.


               การประชุม
                    - “การเตรียมการจัดการฝึก ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๐”
                    - “การพัฒนางานด้านการข่าวของ ศรชล. เพื่อรองรับกับร่าง พ.ร.บ.รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” 


          ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรียกโดยย่อว่า “ศรชล.” จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๔๐ โดยได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) มีความมุ่งหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อันได้แก่ การมี เอกราช อำนาจอธิปไตย และสิทธิอธิปไตยทางทะเล ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรืองของชาติอันเนื่องมาจากทะเล รวมทั้ง ความมั่งคั่ง มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศด้านกิจการทางทะเล และเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจการทางทะเลในทุก ๆ ด้าน ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกองทัพเรือ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในทะเล ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนราชการที่เข้าร่วมใน ศรชล. แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
          ๑. หน่วยปฏิบัติการหลัก คือ หน่วยที่มีกำลังทางเรือที่สามารถออกปฏิบัติงานในทะเล ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ๒. หน่วยปฏิบัติการร่วม คือ หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่กับกิจการต่างๆ ทางทะเล อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพสามิต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
               หน้าที่ของ ศรชล.
                    ๑. การกระทำอันเป็นโจรสลัด และการปล้นเรือโดยเรืออาวุธ
                    ๒. การทำการประมงผิดกฎหมาย
                    ๓. การค้ามนุษย์/การลักลอบเข้าเมือง
                    ๔. การลักลอบขนยาเสพติด/อาวุธ/สินค้าต้องห้าม
                    ๕. การลักลอบค้า/ลำเลียงสินค้าสองวัตถุประสงค์ ข้อห้าม UN
                    ๖. เหตุการณ์ร้ายแรงทางทะเล
                    ๗. การก่อการร้ายทางทะเล
                    ๘. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
                    ๙. การใช้ประโยชน์จากทะเลที่ผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อระบบนิเวศทางทะเล
                                                                                  ข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                           ๑๖ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐