Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2009

กองทัพเรือสนับสนุนพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนโลกประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ โดย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการสนับสนุนการแสดงโดดร่มในพิธีเปิดงาน
มหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗๐๐ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงานมหกรรมทุเรียนโลก ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และส่งเสริมผลิตผลของเกษตรกร โดยในพิธีเปิดมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย รวมทั้งการแสดงโดดร่มที่เป็นการแสดงความสามารถของกองทัพเรือด้วย
ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๒ พ.ค.๕๒

โครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภาพวาดกล้วยไม้ ครั้งที่ ๒

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภาพวาดกล้วยไม้ ครั้งที่ ๒ โดยขอเชิญเยาวชนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมประกวดวาดภาพ โดยถ่ายทอดความงามของกล้วยไม้ผ่านทางผลงานศิลปะ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณลิฟวิ่ง แกลเลอรี่ ชั้น ๓ สยามพารากอน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงานมหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ ร่วมกับศิลปินชั้นนำของไทย ๔๐ ท่าน เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพเขียนกว่า ๘๐ ภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของกล้วยไม้ไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่สวยงาม ด้วยเทคนิคหลากหลายทั้งสีน้ำ สีอะคริลิก สีน้ำมัน สีพาสเทล และลายเส้นและศิลปินยังได้วาดภาพกล้วยไม้ พระนามทั้ง ๗ อาทิ กล้วยไม้แคทลียา ควีนสิริกิติ์ รองเท้านารี พริ้นเซสสังวาลย์ เอื้องศรีเชียงดาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฟาแลนนอพซิส พริ้นเซสจุฬาภรณ์ และกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ ชมพูนครินทร์
โดยผู้ที่จะชมงานศิลปะ สามารถชมผลงานได้ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ บริ…

กองทัพเรือร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาท

กองทัพเรือ กำหนดเป็นเจ้าภาพโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทำโครงการทานชีวิต – เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งจะจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๔๐๐ ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เพื่อเป็นการฟื้นฟูนาร้างที่เจ้าของละทิ้งไปให้กลุ่มเกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ ได้รับโค-กระบือ ไปประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ใช้โค-กระบือทดแทนเครื่องจักรกลที่สิ้นเปลืองพลังงานน้ำมัน
ข้อมูล กปจ.ฯ
๒๒ พ.ค.๕๒

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จะประกอบพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๖ นี้ เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความสามัคคีระหว่างกลุ่มผู้ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ ภาคเอกชน จำนวน ๓๘ คน การอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของการเสวนาและการสัมมนาในห้องเรียน และนอกสถานที่ ตลอดจนเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนเข้าใจการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และพร้อมจะร่วมเป็นพลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย สังคม และกองทัพเรือสืบไป
ข้อมูล กวก.ฯ
๒๑ พ.ค.๕๒

โครงการทหารเรือไร้พุง

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ดำเนินการโครงการทหารเรือไร้พุง ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีระยะเวลาโครงการ ๖ เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน ๒๕๕๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓,๐๐๐ คน เป็นกำลังพลของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม ๒๘ หน่วยงาน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของกำลังพล เพื่อให้กำลังพลที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ทราบถึงวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ วิธีลดและควบคุมน้ำหนักที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ โดยวิธีดำเนินงานมีทั้งการอบรมให้ความรู้ การปรับพฤติกรรม การกระทำกิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้เห็นผลสำเร็จอย่างชัดเจน
ข้อมูล ขส.ทร.
๒๑ พ.ค.๕๒

กรมประชาสัมพันธ์เชิญร่วมประกวดเพลงสานรักสามัคคี

กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประกวดเพลงสานรักสามัคคี ประกอบด้วยเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง โดยผู้ส่งบทเพลงเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย ส่งได้ในนามบุคคลหรือคณะบุคคลโดยไม่จำกัด และสามารถส่งบทเพลงเข้าประกวดได้รายละไม่เกิน ๑ บทเพลงในแต่ละประเภท และบทเพลงที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภท เป็นลิขสิทธิ์ของกรมประชาสัมพันธ์
กรอบการพิจารณาบทเพลง คือ เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งเนื้อร้องและทำนอง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน เนื้อหาเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนไทย และไม่ก่อให้เกิด ความรู้สึกแบ่งแยกด้วยความเชื่อทางศาสนา แนวคิดทางการเมือง เพศ ฐานะ ชนชั้น การศึกษาหรืออื่นๆ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาสุภาพ สละสลวย มีความถูกต้องตามฉันท์ลักษณ์และหลักภาษาไทย เป็นบทเพลงที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เนื้อหาและทำนองจำง่ายและสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ความยาวในการร้องและบรรเลงไม่เกิน ๔ นาที คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดส่งแผ่นซีดีบันทึกตัวอย่างเพลงบันทึกเสียงร้อง ๒ แผ่น แผ่นแรกระบุชื่อเพลงพร้อมผู้แต่งเนื้อร้องและทำนองบนแผ่…

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าและรับน้อง สจว.

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมจัดงานคืนสู่เหย้า และรับน้อง สจว. รุ่นที่ ๑๐๕ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานวิถีไทย รับน้องใหม่ รวมใจ สจว.” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ แหล่งชุมนุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี ขอสถาบันฯ ทั้งนี้บรรยากาศของการจัดงานกำหนดย้อนยุคอนุรักษ์วิถีไทย สไตล์งานวัด กิจกรรมหน้างานมีการละเล่นสนุกสนาน และเกมส์ต่างๆ ที่ได้หายไปจากความทรงจำของหลายๆ คน
สถาบันฯ จึงขอเชิญชาว สจว. ทุกท่านร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน ตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐ เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อมูล สจว.
๒๐ พ.ค.๕๒

พังงาปิดการท่องเที่ยวทางทะเล ถึง ๑๕ พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูมรสุม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประกาศปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเล หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันอันตรายของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม ทำให้เกิดพายุฝน คลื่นลมแรง อาจเกิดอุบัติเหตุทางเรือจนทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาประกาศปิดเกาะทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จะเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปราบปรามการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายในเขตอุทยานมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการสนธิกำลังตำรวจและทหารในพื้นที่
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๐ พ.ค.๕๒

กองทัพเรือไทย-มาเลเซีย ฝึกร่วมผสม “SEAEX THAMAL 47/2009

เมื่อวานนี้ พลเรือโท ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และพลเรือจัตวา DATO PAHLAWAN MOHD SOMBIN IBRAHIM ผู้บัญชาการมณฑลทหารเรือ เขต ๑ กวนตัน เป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย เปิดการฝึกร่วมผสม SEAEX THAMAL 47/2009 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย ทำการฝึกร่วมผสม “SEAEX THAMAL 47/2009” ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการปฏิบัติงานร่วมทางทะเลระหว่างสองประเทศ ในด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยดำเนินการฝึกในพื้นที่ระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน มี ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนทางด้านฝั่งทะเลอันดามันดำเนินการฝึกในพื้นที่ระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิส มี ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบ
สำหรับกำลังทางเรือที่เข้าร่วมการฝึกผสมฯ ในครั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดเรือหลวงสงขลา เรือตรวจการณ์ ๙๗ ส่วนกองกำกับการ ๙ ตำรวจน้ำ จัดเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๘๑๗ เข้าร่วมการฝึกร่วมผสมฯ ส่วนกำลังทางเรือของประเทศมาเลเซียที่เข้าร่วมการฝึกผสมประกอบด้วย เ…

กองทัพเรือสนับสนุนเรือและยุทโธปกรณ์ในภารกิจค้นหาและยกตู้คอนเทนเนอร์พิสูจน์กะโหลกซากมนุษย์

ทัพเรือภาคที่ ๑ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ อากาศยาน เรือรบ และเรือช่วยรบในภารกิจค้นหาและยกตู้คอนเทนเนอร์พิสูจน์หาความจริงกะโหลกซากมนุษย์หรือสิ่งแปลกปลอมไขปริศนาวีรชนพฤษภาทมิฬ หายสาบสูญเกือบ ๒๐ ปี ตรวจสอบสะโหลกตามวัด และมูลนิธิทั่วชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้กับคณะทำงานแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ค้นหาตู้คอนเทนเนอร์ตามพิกัด จำนวน ๕ จุด จุดแรกเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดห่างจากชายฝั่งประมาณ ๑๘ ไมล์ ซึ่งยากต่อการปฏิบัติ เพราะตอนนี้ทัศนวิสัยทางอากาศและทางทะเลไม่อำนวยการบินสำรวจ ดำน้ำ และเดินทาง ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิสูจน์
ด้านแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ พร้อมคณะจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้เดินทางมายังหน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นหัวกะโหลกพบว่าหัวกะโหลกมีเพรียงหอยเกาะเป็นจำนวนมาก ยากต่อการตรวจสอบ เพราะไม่มีเยื่อเนื้อ เส้นผม เบื้องต้นกะโหลกน่าจะมีอายุประมาณ ๓๐-๔๐ ปี ยังไม่สามารถระบุเพศได้ และจะเดินทางไปสำรวจที่สุสานเก็บศพไร้ญาติ และวัดช่องแสมสารเพราะทราบว่ามีลูกเรือประมงได้นำกะโหลกมาถวายวัดไว้จำนวนมาก ถ้าวัดยังไม่เผาก็จะได้เก็บไว้ตรวจพิสูจน์ต่อไป
ข้อ…

ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือกับธนาคารออมสินในโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพเรือกับธนาคารออมสินในโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กองทัพเรือได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสินในเรื่องให้ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยของผู้จองสิทธิในโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ โดยเสนอเงื่อนไขพิเศษของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงสินเชื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ
ข้อมูล กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
๑๙ พ.ค.๕๒

กองทัพเรือ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาโดดร่ม ณ สนามบินท่าใหม่ จันทบุรี ๑๘-๒๔ พฤษภาคม นี้

กองทัพเรือ จะจัดการแข่งขันกีฬาโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย การโดดร่มแบบแม่นยำ ทีมชาย และทีมหญิง โดยนักโดดร่มที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลก โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาโดดร่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๙ พ.ค.๕๒

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันอาภากร”

พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เนื่องใน “วันอาภากร”
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้เป็นวัน “อาภากร” เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงนำความเจริญมาสู่กองทัพเรือ โดยทรงวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายในกองทัพเรือ จนทำให้กองทัพเรือไทยมีความทันสมัย มีมาตรฐานและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศมาจนถึงทุกวันนี้โดยในพิธีประกอบด้วย
- พิธีวางพวงมาลา
- การโดดร่มแบบดิ่งพสุธาของทหารนาวิกโยธิน
- การแสดงดนตรีจากหมวดปฏิบัติการจิตวิทยาและการแสดงของนักเรียนและนิทรรศการ
สำหรับในส่วนกลาง กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันอาภากร” ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แขวงบ้านช่างหล่อ
ข้อมูล กปช.จต.
๑๙ พ.ค.๕๒

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขยายช่องทางการให้บริการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีนโยบายขยายช่องทางการให้บริการชำระเงินค่าบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมถึงเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่ทำการสาขาของธนาคาร ปัจจุบันลูกค้าธนาคารสามารถใช้บริการชำระเงินค่างวดค่าบ้านได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่และที่ทำการสาขาที่มีอยู่ ๑๓๙ สาขา ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์พันธมิตรที่มีกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศได้อีกด้วย และเพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นลูกค้าสามารถชำระเงินงวดค่าบ้านโดยแสดงบัตร GHB Pay Card หรือแบบฟอร์มการชำระค่างวดที่มีแถบบาร์โค้ดที่เคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระเงินกู้ของธนาคาร ได้แก่ เคาน์เตอร์ทีโอที ที่ทำการไปรษณีย์เพย์แอทโพสต์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส-เซเว่นอีเลฟเว่น เคาน์เตอร์เทสโกโลตัส เคาน์เตอร์เจมาร์ท เพย์ พ้อยท์ เคาน์เตอร์ทรู มันนี่ เอ็กซเพรส สำนักงานเอไอเอส ที่ทำการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และที่ทำการสาขาธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งธนาคารจะทำการตัดชำระเงินงวดในวันทำการธนาคารถัดไปนับจากที่ลูกค้าชำระเงินโดยคิดค่าธรรมเนียม ๑๐-๑๕ บาท
สำหรับ GH…

กทม.เปิดเผยมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

กทม.เปิดเผยถึงมาตรการการรับมือ การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอช ๑ เอ็น ๑ ในช่วงของการเปิดเรียนภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วย ในวันเปิดเรียนวันแรกจะให้ครูเร่งสำรวจว่ามีนักเรียนในสังกัดคนใดที่เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาบ้าง เมื่อพบให้รายงานหน่วยของ กทม. ที่เฝ้าระวังทันที และให้เฝ้าสังเกตอาการของนักเรียนคนดังกล่าวด้วย และหากมีจำนวนนักเรียนขาด หรือลาป่วยอย่างผิดปกติ คือ ร้อยละ ๑๐ ของนักเรียนทั้งหมดให้รีบรายงาน และจะมีการแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนที่มีอาการเป็นหวัดด้วย นอกจากนั้นแล้ว กทม. ยังได้จัดทำป้ายคัดตเอาต์เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติตนและป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ไปติดตั้งไว้ที่สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง ๔๓๕ โรง และหน่วยอื่นๆ ของ กทม.
ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่พบว่ามีเพื่อนบ้านหรือญาติใกล้เคียงป่วยเป็นไข้หวัด ก็ขอให้แจ้งมายังสายด่วน ๑๕๕๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบให้แน่ใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง และสังคมส่วนรวม

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๘ พ.ค.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อำเภอ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (สล.พมพ.ทรภ.๑) จะจัดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีความอยู่ดีกินดี สามารถลดรายจ่ายภายในครอบครัวมีขีดความสามารถและฝีมือรองรับอาชีพภายในท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานภายในท้องถิ่น และไม่เกิดการละทิ้งถิ่นฐาน โดยยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องสามารถตองสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ดำเนินการศึกษาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเกาะกูด สอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้มีการอบรมความรู้ในด้านการเสิร์ฟและการบริการโต๊ะอาหารแบบทั่วไป และการจัดอาหารเช้าแบบตะวันตก เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทำงานในรีสอร์ทที่มีอยู่ทั่วไปบนเก…

การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ครั้งที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการแสดงคอนเสิร์ต “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ครั้งที่ ๒ เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการดนตรีคลาสสิก และทรงรับวงดุริยางค์เยาวชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รอบ ๑๔๐๐ และรอบ ๑๙๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับวงดุริยางค์เยาวชนไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และประทานพระอนุญาตให้นักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย เข้าเฝ้าถวายตัว อันเป็นความภาคภูมิใจ และเกียรติคุณอันสูงยิ่งของนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผู้ที่สนใจร่วมรำลึกในการอุทิศพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะการส่งเสริมดนตรีคลาสสิก และร่วมเป็นกำลังใจพร้อมชื่นชมในความสามารถของเยาวชน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่น…

กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ (ศ.ปป.ส.ทร.) กำหนดจัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๒๑๐๐ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง กองทัพเรือ (บางนา) กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง และเยาวชนตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เพื่อสร้างสำนึกที่ดีต่อเยาวชนในการเป็นรากฐานสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และการแสดงดนตรีให้ความบันเทิงจากกองดุริยางค์ทหารเรือ

ข้อมูล ศ.ปป.ส.ทร.
๑๔ พ.ค.๕๒

หอประชุมกองทัพเรือ ปรับอัตราค่าบริการใช้สถานที่และเรือรับรอง

คณะกรรมการกิจการ หอประชุมกองทัพเรือ มีมติให้ปรับอัตราค่าบริการใช้สถานที่และเรือรับรองกิจการหอประชุมกองทัพเรือ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือที่ขอใช้สถานที่หอประชุมกองทัพเรือ ในการจัดประชุม สัมมนา รวมทั้งงานเลี้ยงรุ่นของสถาบันการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้บริการสถานที่หอประชุมกองทัพเรือ ลดเฉพาะค่าสถานที่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้บริการเรือรับรอง คิดราคาค่าใช้บริการตามอัตราหน่วยราชการกองทัพเรือเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามอัตราค่าบริการสำหรับการจัดประชุม สัมมนา ของหน่วยในกองทัพเรือได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๙๔ข้อมูล กิจการหอประชุมกองทัพเรือ
๑๓ พ.ค.๕๒

งานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กองทัพเรือ กำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย เป็นวันอาภากร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงคุณูปการต่อกองทัพเรืออย่างอเนกอนันต์ อาทิ การปรับปรุงกิจการทางด้านต่างๆ ของกองทัพเรือ อันประกอบด้วย การจัดระเบียบบริหารราชการกรมทหารเรือ การจัดทำโครงการสร้างกำลังทางเรือ การจัดทำโครงการศึกษาสำหรับนายทหารสัญญาบัตร การนำนักเรียนนายเรือไปฝึกภาคต่างประเทศเป็นครั้งแรก การจัดตั้งกำลังอากาศนาวี และทรงเป็นผู้คิดแบบตราสามสมอใช้กับประกาศนียบัตรนักเรียนนายเรือ รวมทั้งทรงจัดตั้งกองดังเพลิงของทหารเรือขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย นอกจากพระกรุณาธิคุณต่อทหารเรือแล้ว เมื่อทรงอ…

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เปิดการอบรมกลุ่มอาสาสมัครคอยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และให้คำแนะนำในเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ณ ห้องประชุม กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐
การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีความรู้ไปใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งเฝ้าระวังไข้เลือดออกได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทางราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่งข้อมูล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
๑๓ พ.ค.๕๒

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ดัดแปลงไฟหน้าสว่างจ้าเกินไปเสี่ยงอุบัติเหตุ อาจมีความผิดกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

กรมการขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำรถไปแก้ไข ดัดแปลงไฟหน้าให้มีแสงสว่างจ้าจนเกินไป ทำให้รบกวนสายตาผู้ขับขี่อื่น นอกจากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วยังอาจเป็นความผิดกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถทุกชนิดที่ใช้งานบนท้องถนนจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้ขับขี่อื่น โดยกำหนดให้ไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองอ่อน ติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร ความสว่างของแสงไฟสามารถส่งทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจน และไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตาผู้อื่น การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่น หรือทำให้ความสว่างจ้ามากเกินไปเมื่อนำไปใช้งานบนท้องถนน จะสะท้อนเข้ากระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้า หรือส่องเข้าตาผู้ขับสวนทางมา ทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งผู้ที่ใช้รถที่เพิ่มส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕…

การสัมมนาการแก้วิกฤติโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาของประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญในงานวิจัยพื้นฐาน เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดต่างๆ ที่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนการวิจัยมาโดยตลอดไม่ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ และสำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที่แพร่มาจากประเทศเม็กซิโก และเป็นที่หวั่นเกรงในการแพร่ระบาดของประเทศทั่วโลก
ทางคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ นี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำผลการวิจัยโรคดังกล่าวจากนักวิจัยหลากหลายแขนงมาจัดสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนในการสัมมนาเรื่อง คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับการแก้วิกฤติโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยการสัมมนาจะมีการบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมรับปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ การเสวนาเรื่องสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ๒๐๐๙ คว…

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองทัพเรือ เชิญชวนร่วมบูรณะโบราณสถานในค่ายตากสิน

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองทัพเรือ และกรมศิลปากรร่วมกันจัดทำโครงการบูรณะโบราณสถานในค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมเสด็จฯ ทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการนี้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท โดยอาคารโบราณสถานที่จะบูรณะมี ๘ อาคารโบราณสถาน ได้แก่
- อาคารกองบัญชาการของทหารฝรั่งเศส
- อาคารคลังพัสดุของทหารฝรั่งเศส
- อาคารที่พักทหารรักษาการณ์ฝรั่งเศส
- อาคารที่คุมขังของทหารฝรั่งเศส
- อาคารคลังกระสุนดินดำ ๕
- อาคารคลังกระสุนดินดำ ๖
- อาคารกองรักษาการณ์ของทหารฝรั่งเศส
- แนวคันดิน และคูเมืองสมัยพระเจ้าตากสิน
และการดำเนินโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่เห็นคุณค่าของโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส โดยได้ช่วยประสานความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเทคนิคจากภาคเอกชนชาวฝรั่งเศสในประเทศไทย
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกองทัพเรือ ได้ตั้ง…

กรมบัญชีกลาง จัดงานจ่ายเช็คช่วยชาติผู้รับบำนาญส่วนกลาง ๒๖ – ๓๑ มีนาคม นี้

กรมบัญชีกลาง จัดงานจ่ายเช็คช่วยชาติผู้รับบำนาญส่วนกลาง ๒๖ – ๓๑ มีนาคม นี้

กรมบัญชีกลาง จัดงานจ่ายเช็คช่วยชาติผู้รับบำนาญส่วนกลาง ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก และพบกับร้านค้าที่เข้าร่วมโรงการเพิ่มมูลค่าเช็คช่วยชาตินำสินค้าและบริการมาในงานมากมาย หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สามารถไปขอรับเช็คได้ที่กรมบัญชีกลาง
สำหรับผู้มีสิทธิทางส่วนภูมิภาคสามารถรับเช็คได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือสถานที่ที่สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งให้ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ผู้รับบำนาญทุกคนสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองและสถานที่รับเช็ค ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือสอบถามโดยตรงได้ที่กรมบัญชีกลาง Call center หมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐ หรือ ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔, ๐ ๒๒๗๑ ๐๖๘๖ – ๙๐ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๑๐๑ การรับเช็คให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรผู้รับบำนาญไปยื่นแสดงขอรับเช็ค ซึ่งมีผู้มีสิทธิสามารถไปขอรับเช็คได้ภายใน ๙๐ วัน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับเช็คได้ด้วยตนเอง
ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ รวมทั้งกรณีที่…

งานมหกรรมสินค้าราคาถูก ผูกรอยยิ้ม

งานมหกรรมสินค้าราคาถูก ผูกรอยยิ้ม

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้กลุ่มเขตต่าง ๆ จัดโครงการ “มหกรรมสินค้าราคาถูก ผูกรอยยิ้ม” ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อสินค้าอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นในราคาประหยัด จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน
ซึ่งงานนี้ได้เริ่มจัดมาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาและกำหนดการจัดงานครั้งต่อไป มีดังนี้
- วันที่ ๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จัดงานที่สนามกีฬาหัวหมาก เขตบางกะปิ
- วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จัดงานที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน
- วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒๓ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ จัดงานที่สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน
- วันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จัดงานที่หน้าเทสโก้โลตัส เขตบางแค
- และวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จัดงานที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจ ร่วมซื้อสินค้าราคาถูกตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ทำดีเพื่อแม่ ๒๕๕๒

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ทำดีเพื่อแม่ ๒๕๕๒

สถาบันแลกเปลี่ยนมิตรภาพ วัฒนธรรมกีฬานานาชาติ มูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์และบริษัท
ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด กำหนดจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ทำดีเพื่อแม่ ๒๕๕๒ โดยเชิญชวนเยาวชน
ทั่วประเทศในระดับประถมอายุ ๘ – ๑๒ ปี มัธยมศึกษา อายุ ๑๓ – ๑๖ ปี และอุดมศึกษา อายุ ๑๗ – ๒๑ ปี ส่งภาพถ่ายคู่แม่ – ลูก พร้อมคำบรรยาย ๔ – ๕ บรรทัด เข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา จำนวน ๒๔ ทุน และภาพถ่ายแม่ – ลูก กับกีฬาพร้อมคำบรรยายใต้ภาพชิงทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน รวมทั้งหมด ๒๙ รางวัล ชิงทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๐๐.- บาท นอกจากนี้เยาวชนที่ไดรับทุนการศึกษาทั้งหมดจะได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ในปีนี้ต้องการส่งเสริมแม่กับลูกให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดประกวดภาพถ่ายคู่ แม่ – ลูก เล่นกีฬาด้วยกัน โดยสามารถส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้ที่ฝ่ายภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กรสำนักงานใหญ่บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด เลขที่ ๑๓๐ – ๑๓๒ ชั้น ๑๘ อาคารสินธรทาวเวอร์ ๓ ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และส…

กรมเสมียนตรา จัดทำหนังสือคู่มือทหาร

กรมเสมียนตรา จัดทำหนังสือคู่มือทหาร

เนื่องในโอกาสที่กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๐๐ ปี ได้มีการรวบรวมแบบธรรมเนียมทหาร กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศกระทรวง เครื่องแบบทหาร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ธงชาติ ธงชัยเฉลิมพล ฯลฯ ที่กำลังพลควรทราบและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนใช้เป็นคู่มือสำหรับนายทหารประทวนในการเตรียมตัวเพื่อสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยจัดทำเป็นหนังสือขนาด ๘ หน้ายก (ขนาดเท่ากระดาษ A-๔) จำนวน ๑,๐๕๐ หน้า เข้าเล่มเย็บกี่ อัดกาว ปกพิมพ์ ๔ สี ปั้มทองเมาท์ปก จัดพิมพ์ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ เล่ม โดยเตรียมแจกจ่ายให้แก่หน่วยระดับกองพันขึ้นไป
สำหรับผู้สนใจจะซื้อไว้เพื่อเป็นคู่มือส่วนตัวสามารถสั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ ๒๕๐.- บาท กรณีจัดส่งไปรษณีย์เพิ่มค่าส่งเล่มละ ๘๕.- บาท และสั่งซื้อโดยตรงได้ที่กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๕๘๘๑ และ ๐ ๒๒๒๑ ๙๙๘๐ ในเวลาราชการ


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๖ พ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๒ โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “๕๐ ปีเพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธินมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๕” ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๕๓๐ ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นทางทหารให้กับทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฯ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ นาวิกโยธิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๙๖ ๘๔๒๑ ,๐๘๕ ๒๗๕ ๓๔๕๔

ข้อมูล นย.
๔ พ.ค.๕๒

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้รักชาติสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังพลมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ สร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในครั้งนี้มีการฝึกสอน ประกอบด้วยการจัดดอกไม้แห้ง การร้อยคริสตัล การแกะสลักผลไม้ (แตงโม มะละกอ) การประดิษฐ์ตุ๊กตาการบูร และการทำอาหารญี่ปุ่น

ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๔ พ.ค.๕๒

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๒

กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้นในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อเป็นพุทธบูชาและช่วยฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกรมป่าไม้ได้จัดงานวันต้นไม้ของชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา การจัดนิทรรศการและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และจากปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้ทุกฝ่ายต่างตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการปลูกต้นไม้นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่สภาพแวดล้อมที่ได้ผลดี
ข้อมูล กรมป่าไม้
๔ พ.ค.๕๒

วันฉัตรมงคล

ความเป็นมา
พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีที่กำหนดให้มีขึ้นโดยถือวันครบรอบปีแห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ แต่ละรัชกาล ถือเป็นวันมหามงคลสมัย
พระราชพิธีฉัตรมงคล ได้เริ่มขึ้นในรัชกาลที่ ๔ จนมาถึงรัชสมัยรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ ขณะนั้นยังทรง
พระเยาว์ และยังมิได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษก การพระราชพิธี จึงคงทำในนามพระราชพิธีรัชมงคล ต่อมาเมื่อได้รับพระบรมราชาภิเษกในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ซึ่งได้มีพระปฐมบรมราชโองการในวันนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” การพระราชพิธีฉัตรมงคลจึงได้เริ่มทำตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๔ เป็นต้นมา
ความสำคัญ
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ในวันสำคัญนี้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างร่วมถวายสักการะและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยได้ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงบำบัดทุก…

โครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามโครงการทานชีวิต-เศรษฐกิจพอเพียง รวมใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๔๐๐ ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
อานิสงส์สำคัญของการไถ่ชีวิตโค-กระบือตามโครงการนี้ คือ ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ได้ทำทานชีวิต โดยไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ซึ่งกำลังจะถูกฆ่าให้รอดพ้นจากความตาย อันส่งผลให้ผู้ให้ทาน มีชีวิตยืนยาว และช่วยชาวนาให้มีเครื่องมือในการทำมาหากินที่ประหยัดพลังงาน อันจะส่งผลให้ผู้รับบริจาคไม่ประสบความลำบากยากจน
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๗ ๗๘๓๐-๙

ข้อมูล สถาบันพระปกเกล้า
๑ พ.ค.๕๒

การแข่งเรือใบนานาชาติรายการ TOP OF THE GULF INTERNATIONAL REGATTA 2009 ที่พัทยา

โอเชี่ยนมารีน่า ยอซ์ทคลับ พัทยา ร่วมกับสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองพัทยา จะจัดให้มีการแข่งขันเรือใบนานาชาติครั้งที่ ๕ ในรายการ Top of the Gulf InternationalRegatta 2009 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยรายการ Platu Coronation Cup ถ้วย TOG Regatta และถ้วย Optimist National Championship ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ บริเวณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ทคลับ – หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
สำหรับการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of the International Regatta or TOG Regatta เป็นการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการใหญ่รายการหนึ่งของประเทศ จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะผลักดันรายการแข่งขันครั้งนี้เข้าไปอยู่ในตารางการแข่งขันเรือใบประจำปีระดับสากลของโซนเอเชีย เช่นเดียวกับ Phuket King’s Cup ซึ่งจะส่งผลดีกับประเทศไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสนามแข่งขันเพื่อฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในรายการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นก…

การแข่งเรือใบนานาชาติรายการ TOP OF THE GULF INTERNATIONAL REGATTA 2009 ที่พัทยา

โอเชี่ยนมารีน่า ยอซ์ทคลับ พัทยา ร่วมกับสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ เมืองพัทยา จะจัดให้มีการแข่งขันเรือใบนานาชาติครั้งที่ ๕ ในรายการ Top of the Gulf InternationalRegatta 2009 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยรายการ Platu Coronation Cup ถ้วย TOG Regatta และถ้วย Optimist National Championship ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ บริเวณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ทคลับ – หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
สำหรับการแข่งขันเรือใบ รายการ Top of the International Regatta or TOG Regatta เป็นการแข่งขันเรือใบนานาชาติรายการใหญ่รายการหนึ่งของประเทศ จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะผลักดันรายการแข่งขันครั้งนี้เข้าไปอยู่ในตารางการแข่งขันเรือใบประจำปีระดับสากลของโซนเอเชีย เช่นเดียวกับ Phuket King’s Cup ซึ่งจะส่งผลดีกับประเทศไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสนามแข่งขันเพื่อฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในรายการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นก…

ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดีในวันฉัตรมงคล

รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๙ แห่งการบรมราชาภิเษก” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๑๗๐๐-๒๔๐๐ ณ ลานพระราชวังดุสิต ถนนราชดำเนินตลอดสาย และท้องสนามหลวง
เนื่องด้วยวันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ ซึ่งรัฐบาลและเหล่าพสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และในปี ๒๕๕๒ นี้ เป็นโอกาสครบรอบปีที่ ๕๙ แห่งการบรมราชาภิเษก จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ทั้งพิธีถวายเครื่องราชสักการะ การดื่มน้ำปฏิญาณตนและรับน้ำพระพุทธมนต์ การถวายสัตย์ปฏิญาณ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่
จึงขอเชิญชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดีในวันฉัตรมงคลตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ
๑ พ.ค.๕๒

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติฯ รุ่นที่ ๒๖๘

ในวันนี้ (๑ พ.ค.๕๒) เวลา ๑๖๐๐ พลเรือตรี รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๒๖๘ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งน้อย ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กองทัพเรือ โดย ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขต ๑ และฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๒๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ การเดินเรืออุตุนิยมวิทยา กฎหมายทางทะเล การข่าว วิชาการประมง การสื่อสารและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติการทางด้านประมงเป็นไปโดยปลอดภัยและได้รับผลดี อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าการอบรมที่เป็นไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลมีหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในน่านน้ำ ตลอดจนพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลไทย เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยแก่ชาติบ้านเมืองทางทะเลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอ…