Skip to main content

Posts

Showing posts from 2013
ประโยชน์ส่วนรวม ในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิด “ประโยชน์ส่วนรวม” นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถและรวดเร็ว มีความยุติธรรม และไม่มีอคติต่อการดำเนินงาน รวมถึงลดการคิดถึงประโยชน์ส่วนตน กิจการที่ดำเนินการนั้นก็จะสามารถบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๔ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า “...........แต่ละคนนั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งๆ ที่จะรวมกันขึ้นเป็นชาติบ้านเมือง....” ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็ต้องขวนขวายปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปโดยพลันด้วยความรู้และความสามารถ ด้วยความสะอาดกายสะอาดใจ ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจักได้ประกอบส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นตามที่มุ่งหมาย....” พระราชดำรัสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคุณค่าและสามารถนำมาใช้ในประโยชน์ได้เสมอ ดังเช่น พระราชดำรัสเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมข้างต้น หากทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนด้วยค…
สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี คณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่สงบ มีสติ ปัญญาและกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข โดยมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้จัดทั่วประเทศจัดสมาทานศีล แสดงพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปีในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในส่วนกลางให้วัดสระเกศและพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน และพิจารณาวัดที่มีความหมายสมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ได้จัดทำแผ่นพับทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน รณรงค์ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไหว้พระและสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคล รวมถึงได้ท่องเที่ยวตามพระธาตุประจำปีเกิด ๑๒ แห่ง ในช่วงฤดูหนาวด้วย ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๗ ธ.ค.๕๖
รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยจะดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชน เน้นการป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ตลอดจนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยในปี ๒๕๕๗ นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ปีใหม่ สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” รณรงค์ ๒ ช่วง คือ ช่วงระหว่างวันที่ ๑-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายจราจร พร้อมประสานหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ส่วนช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖-๒ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วง ๗ วันอันตราย จะมีการวางมาตรการหลักทั้งการตั้งด่าน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจร เทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้แต่ละปีเกิดอุบัติเหตุนำมา ซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงดังกล่าว และปฏิบัติตามระเบียบการจราจรอ…
กทม.วางแผนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้วางแผนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จะนำโครงการ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” มารณรงค์ใช้อีกครั้ง และจะเน้นการลดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีวินัยขับขี่ปลอดภัยร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย และในปัจจุบันมีผู้นิยมขับขี่จักรยานยนต์เพื่อการเดินทางเพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๗ ธ.ค.๕๖
การรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทหารกองประจำการ ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยผู้สมัครนักเรียนจ่าทหารเรือต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ -๔ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการหรือ www.navy.mi.th/navedu ข้อมูล ยศ.ทร. ๒๖ ธ.ค.๕๖
กรมการเงินทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑ อัตรา กรมการเงินทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กรมการเงินทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครทั้งเพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบรูณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อสัญญาจ้าง ๑ ตุลาคม ของทุกปี หลักฐานการสมัครพร้อมฉบับจริง ประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดามารดา, รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป, ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และสำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ ข้อมูล กง.ทร. ๒๖ ธ.ค.๕๖
กองทัพเรือ จัดเรือหลวงกระบี่นำเด็กทัศนศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ จัดเรือหลวงกระบี่นำเด็ก ผู้ปกครองและสื่อมวลชน เยี่ยมชมและทัศนศึกษาบนเรือหลวงกระบี่ เส้นทาง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือหลวงกระบี่ เป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งที่กองทัพเรือได้รับอนุมัติจากระทรวงกลาโหมให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยกองทัพเรือได้จัดพิธีรับมอบเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรือหลวงกระบี่เป็นเรือที่สร้างขึ้นเองโดยฝีมือคนไทย ภารกิจแรกของเรือหลวงกระบี่ คือ การฝึกนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้จัดเรือหลวงกระบี่ให้เด็ก ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมและรับทราบถึงภารกิจ และสมรรถภาพของเรือหลวงกระบี่ ข้อมูล กปจ.ฯ ๒๖ ธ.ค.๕๖
กทม.จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ กทม.ได้เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานบริการ จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร รณรงค์ กวดขัน และตักเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ตรวจสอบความพร้อมของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จัดเตรียมถุงยังชีพ อีกทั้งให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ให้พร้อม และสำนักการโยธา ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารสถานบริการ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามตรอก ซอก ซอย และจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยวิบัติภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ส่วนสำนักเทศกิจให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยของประชาชน สำนักการแพทย์ให้จัดเตรียมหน่วยแพทย์กู้ชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประจำที่ตั้งตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำนักอนามัยจัดเตรียมหน่วยรักษาพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต…
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๗๓ ภาพ เป็นภาพจากการเสด็จฯ ไปต่างประเทศ และในประเทศ ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เปิดให้ชมตั้งแต่บัดนี้- ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร ราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร ราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ภาพฝีพระหัตถ์ ล้วนสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในภาพ อาทิ ภาพหมีขาวที่สวนสัตว์โคเปนเฮเกน, ภาพสามสหาย ทิฟฟี่ กาละแม แป๊ะฮวยอิ๊ว สุนัขในวังสระปทุม และภาพยูคาลิปตัสล้มเสาไฟล้มไปด้วยในวังสระปทุม ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ รูปยาตรา ภาพทัศนาจร นั้น นอกจากจำหน่ายที่หอศิลปว…
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ วันนี้ (วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖) เวลา ๐๙๐๐ พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งเป็นการประสานการปฏิบัติการที่จะบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคุ้นเคยในครั้งนี้ด้วย ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๕ ธ.ค.๕๖
สามัคคีคือ พลัง ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีนั้น มีทั้งความสามัคคีทางกาย คือ การร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน และความสามัคคีทางใจ คือ การร่วมประชุมปรึกษาหารือ หาทางออกร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ประโยชน์ของความสามัคคี จะทำให้เกิดความสุข ความเจริญ เป็นเหตุแห่งความสำเร็จของกิจการงานต่างๆ งานที่เกินกำลังของคนๆ เดียวจะทำได้ ต้องอาศัยความสามัคคี ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สามัคคีจึงเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้งานน้อยใหญ่ทั้งปวงบรรลุเป้าหมาย ส่วนโทษของการขาดความสามัคคีนั้น จะทำให้มีแต่ความทุกข์ หาความสุข ความสงบ ความเจริญไม่ได้ การงานใดขาดความสามัคคี การงานนั้นไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ความสามัคคี สามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในสถาบันครอบครัวให้พี่น้องรักใคร่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา นอกจากจะถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการแล้ว ก็ยังมีการปลูกฝังให้รู้จักประสานประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแข่งขันกีฬา การออกค่ายอาสาพัฒนา การจั…
เชิญร่วมกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ สถานที่จัดงานประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล - จัด ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือประชาชนและการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และการแต่งกายชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดการแสดงเรือไร้คนขับบังคับด้วยวิทยุและหุ่นยนต์ค้นหา พิสูจน์ทราบและทำลายวัตถุต้องสงสัย การแนะแนวการศึกษาในส่วนกลางกองทัพเรือ การแสดงดนตรี และการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ การแข่งขันเกมส์ การแข่งขันตอบปัญหารางวัล และการแจกของขวัญของรางวัล - โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวง และ ฮ. การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และชุดปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทร…
ขอเชิญร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยไปยังครอบครัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ด้วยการส่งของขวัญและคำอวยพรให้กับครอบครัวข้าราชการดังกล่าว สำหรับสิ่งของที่จะมอบให้ที่เป็นของขวัญบรรจุกล่องไม่ต้องห่อกระดาษของขวัญ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือจะเป็นหน่วยดำเนินการ และโปสการ์ดคำอวยพรและคำห่วงใย โดยส่งของขวัญและโปสการ์ดคำอวยพรได้ที่หน่วยต้นสังกัดรวบรวมส่งให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำไปส่งมอบให้กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองปฏิบัติการจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๗๙๕ ข้อมูล กพร.ทร. ๒๓ ธ.ค.๕๖
งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตคลองสาน กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) โดยกองทัพเรือได้จัดผู้แทนร่วมกิจกรรม งานเทิดพระเกียรติ มีกิจกรรมประกอบด้วย ใน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ และพิธีเปิดงานแสดง แสง สี เสียง เทิดไท้ตากสินธนบุรี ใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พิธีบวงสรวงและการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการระ จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล สำนักงานเขตคลองสาน ๒๓ ธ.ค.๕๖
ทัพเรือภาคที่ ๒ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ทัพเรือภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยรับผู้สมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม ดัดแปลง แก้ใข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิศวกร หลักฐานที่นำมาแสดงวันสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ เว้นวันหยุดราชการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเต…
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มอบผ้าห่มจำนวน ๗,๐๐๐ ผืนแก่กองทัพเรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และกองทัพเรือโดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนที่ประสบภัยหนาว จึงได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวในโอกาสเดียวกันนี้ กิจกรรมประกอบด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวให้โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จำนวน ๕๐๐ ผืน และให้โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จำนวน ๕๐๐ ผืน นอกจากนั้นก็มีกิจกรรรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด การสมัครเข้าเป็นนักรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และการแสดงดนตรีให้ความบันเทิงจากวงดุริยางค์ทหารเรือ สภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากประสบภัยหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ซึ่งกองทัพเรือมีความเป…
โครงการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ ๑ และกำลังพลจากฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีนำเรือ ต. ๑๑ ลงสู่ท้องทะเล ณ บริเวณเกาะคลุ้ม จังหวัดตราด พื่อจัดวางเป็นปะการังเทียมตามโครงการ “จัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำของ จังหวัดตราดให้มีสภาพที่สมบูรณ์เป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเยี่ยมชม ข้อมูล ทรภ. ๑ ๑๗ ธ.ค.๕๖
เทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการเทศกาลกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพต่อผู้บริโภค ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำหน่ายระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าของสหกรณ์เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น สำหรับในปีนี้จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ สมุนไพร น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ นมพร้อมดื่ม และอาหารแปรรูป เป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมีความสวยงาม และนอกจากสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกหลายประเภท อาทิ กาแฟสำเร็จรูป ผัก ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐของใช้ ของตกแต่ง แก้วเบญจรงค์ กระเป๋าทำจากไม้ไผ่และสมุนไพรที่ไม่ใ…
การแถงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๐๐ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการที่กองทัพเรือน้อมนำแนวทางพระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยมีกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำทางศาสนา (ดาอี) และเยาวชน ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มาทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ โดยในปีนี้ กองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด และ ดร.ดาโต๊อิหม่ามพัฒนา หลังปูเต๊ะ มัสยิดต้นสน…
กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพี้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการของกองทัพเรือซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือทัศนศึกษานอกสถานที่นั้น จะนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบาจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีประโยชน์กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง , ทัศนศึกษาอุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชียนเวิลด์ สยามพารากอน , นิทรรศรัตนโกสินทร์ , เยี่ยมชมพระราชวังเดิม เข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน , เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ , ทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวั…
หนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบทความเรื่อง เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แก่สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่ออัญเชิญมาเป็นบทนำในหนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทย ตลอดจนนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป เนื้อหาส่วนหนึ่งของบทความพระราชทาน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นอย่างมีวิริยะ และอุตสาหะที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข อยู่ดีกินดีด้วยการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อทรงศึกษาและหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ…
วันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบวงสรวงเจ้าที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรฯ บนเขาแหลมปู่เจ้า พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแก่ข้าราชการทหาร และพนักงานราชการ บนเรือหลวงอ่างทอง และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และรางวัลประกวดบ้านพักข้าราชการและพิธีสงฆ์ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ที่มีความพร้อมสูงสุดทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ตามขีดความสามารถและทรัพยากรที่จะเอื้ออำนวย มีภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมกำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกให้หน่วยในบังคับบัญชามีสมรรถภาพและความพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที กองเรือยุทธการได้พัฒนากำลังรบทางเรือและทางอากาศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ท…
กองทัพเรือ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้การใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำประปาของหน่วยต่างๆ เป็นไปอย่างประหยัดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม กองทัพเรือ อนุมัติใช้มาตรการประหยัดพลังงานของกองทัพเรือ ประกอบด้วย มาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา ของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างประหยัด และถือปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการประหยัดพลังงานดังนี้ - มาตรการประหยัดไฟฟ้า เลือกหาซื้อและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เบอร์ ๕, ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวที่ไม่ใช่ของทางราชการทุกชนิดมาใช้ในสถานที่ทำงาน, หลังเวลา ๑๗๓๐ หรือเลิกปฏิบัติงาน ให้ปิดสะพานไฟหรือสวิตช์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามจุด รวมถึงยอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร - เครื่องปรับอากาศ ไม่นำสิ่งอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนมากหรือมีความชื้นเข้ามาใช้งานภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น กาต้มน้ำ เตาไมโครเวฟ เตาหุงต้มทุกชนิด เครื่องถ่ายเอกสาร, ให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแบบระบบส่งลมเย็น ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ และเวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบระบบทำ…
โครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ /งป.๕๗ กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ (ศพส.ทร.) ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ ๑ /งป.๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย รัฐบาลได้กำหนดเรื่องการต่อต้านยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติ โดยในปี ๒๕๕๗ รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๓ กรอบยุทธศาสตร์ ๙ จุด เน้น ๙ เป้าหมาย ๗ แผนงาน การจัดโครงการของกองทัพเรือ ครั้งนี้ เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การแนะนำการศึกษา การเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ การจัดชุดแพทย…
คอนเสิร์ต “แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์” ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปภัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดคอนเสิร์ต “แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์” โดยนายภูมิ พรหมชาติ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปภัมภ์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถและรักดนตรีคลาสสิก สำหรับนายภูมิ พรหมชาติ เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงอุปถัมภ์ จนเรียนเปียโนคลาสสิกจบระดับปริญญาโท ด้วยรางวัล เหรียญทอง Tagore Gosd Medal ทางด้านเปียโน และระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม รางวัลเหรียญทอง Hopkinson Gold Medal จากสถาบัน Royal College of Music London (RCM) โดยภูมิจะเข้ารับพระราชทานเหรียญทองนี้จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลล์ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นอกจากนั้นภูมิยังชนะเลิศการแข่งขันเปียโนในระดับนานาชาติ ทั้งยุโรปและเอเชีย รวมทั้งระดับชาติในสหราชอาณาจักรหลายรายการ ผ…
งานเที่ยวเมืองไทย..สบายกระเป๋า ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๖ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โดยการสนับสนุนจากกองท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานเที่ยวเมืองไทย...สบายกระเป๋า ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๒๑๐๐ โซน C2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ และเพื่อขยายโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อบริการด้านท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง อาทิ บริษัทนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน แหล่งท่องเที่ยว สินค้าโอทอปของแต่ละภูมิภาค โดยภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมาร่วมออกร้านให้บริการผู้สนใจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล ททท. ๑๓ ธ.ค.๕๖
ทัพเรือภาคที่ ๒ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ๑๖-๒๐ ธันวาคม นี้ ทัพเรือภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยรับผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบรูณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบรูณ์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและสอบเครื่องยนต์ต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิศวกร หลักฐานที่นำมาแสดงวันรับสมัคร ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๑๑ ๔๕๑ -๕ ต่อ ๒๒๑๑๕-๖ ข้อม…
งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการประมูลภาพศิลปินร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา-ราชินี ครั้งที่ ๒ หอศิลป์เชียงใหม่ กำหนดจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการประมูลภาพ ศิลปินร่วมใจเทิดไท้องค์ราชา-ราชินี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอศิลป์ ๑๑๖ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หอศิลป์ ๑๑๖ ได้ร่วมกับศิลปินชื่อดัง และผู้สนใจในงานศิลปะอีกหลายคน นำผลงานภาพเขียนมาจัดแสดงกว่า ๑๐๐ ชิ้นงาน เช่น งานสีอะคริลิกของก้องภดพ บัวภาศรี ศิลปินชาวเชียงใหม่ที่มีชื่องานว่า “แด่พ่อหลวง” งานทรงคุณค่าด้วยดอกไม้วันพ่อ “พุทธรักษา” ของศิลปินแห่งชาติ พิชัย นิรันต์, ภาพทรงงาน “ทรงพระเจริญ” ของสุรศักดิ์ นนท์ศิลา, ภาพพระมารดา ของพีระพงศ์ คลังจัตุรัส ในหลวง พระราชินี ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนำพระราชกรณียกิจมาบรรจงวาดภาพถ่ายทอด และสะท้อนถึงการทุ่มเทพระวรกายในความตั้งพระราชหฤทัยที่พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภูมิภาค จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ และร่วมประมูลงานทุกวันจันทร์ของการจัดแสดงภาพ ก่อนมีกำหนดเปิดซองประมูลในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำรายได้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิราชประช…
วันคล้ายวันสถาปนา กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย โครงการเฉลิมพระเกียรติ “อักขระนาวีศิลป์ ปี ๕๖ ถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖” กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมบริจาคโลหิต, กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดนาคกลางวรวิหาร และในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์ในตอนเช้า ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสารวัตรทหารเรือ กรมสารวัตรทหารเรือ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๔๘ โดยจอมพลเรือสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง กองระงับเหตุขึ้นเป็นครั้งแรก และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานหลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๔ มีการปรับปรุงส่วนราชการ ยกฐานะจากกองพันสารวัตรทหารเรือ เป็น กรมสารวัตรทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจในการรักษาระเบียบวินัย การจับกุมบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร การจราจรในกิจการทหาร การรักษาความปลอด…
พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาว ในวันนี้ ( ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดสะพานมิตรภาพ ๔ ( เชียงของ – ห้วยทราย ) ร่วมกับ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิต รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรมทางหลวง ได้จัดสร้างสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย ) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจแนวเหนือ – ใต้ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ลาว และจีนเข้า ด้วยกันภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งรัฐบาลไทย รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้ร่วมกันดำเนินการมาตลอด สะพานนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทย ที่บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และบ้านดอนเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาว ๑.๒ กิโลเมตร เชื่อมโยง จังหวัดเชียงราย - บ่อแก้ว - คุนหมิง ตามแนวเส้นทางสาย R 3 A เป็นโครงการหนึ่งในแผนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจด้านเหนือ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของประ…
โครงการไปรษณียบัตรประกวดคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ๑๑ จังหวัด การการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการไปรษณียบัตรประกวดคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว ยอดนิยม ๑๑ จังหวัด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๑ ปี กรมการท่องเที่ยว “ ๑๑ Miracle Thailand Destination” ชิงรางวัลมูลค่า ๑๑ ล้านบาท โครงการนี้จัดขึ้นในวาระ ๑๑ ปี กรมการท่องเที่ยว ที่ครบรอบเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา อีกทั้งในปี ๒๕๕๘ จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนและรัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ทำให้กรมการท่องเที่ยวต้องการที่จะผลักดันและกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศ ให้ ความสนใจและเล็งเห็น ถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนช่วยในการยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไปพร้อมกัน กรมการท่องเที่ยวได้คัดเลือก ๔๔ แหล่งท่องเที่ยวใน ๑๑ จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต เชียงราย สุราษ…
กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ โครงการ สำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วย โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า ทำการผ่าตัดนอกเวลาราชการ จำนวน ๘๖ ดวงตา ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๖ – ๓๑ ส.ค. ๕๗ โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ ส.ค. ๕๗ ทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในเวลาราชการ จำนวน ๔๑ ข้อเข่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๖ – ๓๑ ส.ค. ๕๗ กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจก ติดต่อได้ที่ น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๕๔ ๙๐๐๙ น.ต. ประเทือง เสมเถื…
กสถ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๓ จำนวน ๑๒๑ ตำแหน่ง ๗,๕๐๐ อัตรา ทั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเป็นภาค / เขต จำนวน ๑๐ เขต ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้สนใจสมัครสอบ ดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.dlaapplicant.com และนำแบบฟอร์มไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน ๓๒๕ บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา กสถ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อมูล นสพ.มติชน ๙ ธ.ค.๕๖
ประเทศศรีลังกาถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระวัสกดุเว มหินทวังสะ มหานายกเถระ ประมุขสงฆ์ของอมรปุรนิกาย แห่งวัดทีปทุตตมาราม ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานยังบรมบรรพต ภูเขาทองวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มาประดิษฐานยังวัดนายโรงเป็นการถาวร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามายังประเทศไทย กำหนดจัดในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลา ๐๖๐๐ และจะมีขบวนแห่มายัง วัดนายโรง และมีพิธีสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ …
เปิดรับสมัครครูออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) ได้เปิดศูนย์รับสมัครครูโรงเรียนเอกชนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.opec.go.th/job เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการสมัครและการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เป็นครูสังกัดโรงเรียนเอกชนซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนเอกชนที่รับสมัครและผู้ที่ต้องการจะสมัครเป็นครูเอกชนติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวระหว่างโรงเรียนและบุคคลได้ทั่วถึงตลอดเวลา โดยการใช้งานระบบศูนย์รับสมัครครูโรงเรียนเอกชน แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนของโรงเรียนประสงค์จะรับสมัครครูต้องดำเนินการคือ ๑. ดาวน์โหลดคู่มือโรงเรียนรับสมัครครู แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ๒. หากโรงเรียนไม่ login เข้าระบบจะเห็นข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลของผู้สมัคร ๓. หากโรงเรียนประกาศรับสมัครครูไว้นานเกิน ๖๐ วัน ข้อมูลจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ๔. โรงเรียนที่ได้ครูแล้วให้แจ้ง สช. หรือลบประกาศออก ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสมัครครูให้ดำเนินการดังนี้ ๑.ดาวน์โหลดคู่มือโรงเรียนรับสมัครครู แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ๒. กรอกรายละเอียดตามแบบที่กำหนดข้อที่มีเครื่อ…
สอ.วด.เปิดให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม (จำกัด) เปิดบริการสินเชื่อแก่สมาชิกสมทบ ประกอบด้วย - การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกครบ ๒ เดือน และมีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอให้หักชำระหนี้ โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่า ๓๐ % , กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน, กำหนดวงเงินค้ำประกันในสัญญาทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินฝาก หรือเงินค่าหุ้นสะสม หากวงเงินค้ำประกันไม่เพียงพอ ต้องมีข้าราชการประจำการ สังกัดกองทัพเรือที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ๑ คน เป็นผู้ค้ำประกัน, ระยะเวลาผ่อนชำระไหม่เกิน ๕ งวด โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย - การกู้เงินกู้สามัญ คุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกครบ ๓ เดือน และมีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอให้หักชำระหนี้ โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่า ๓๐ % , กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเงินฝาก หรือเงินค่าหุ้นสะสม, ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๖๐ งวด (๕ ปี) โดยหักจากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย สมาชิกสมทบ สอ.วด. ที่ต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕…
โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เตรียมเปิดอบรมภาษาอาเซียน โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ๑๑ แห่ง ได้เปิดอบรมประชาชน และบุคคลทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๖ นี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๔,๗๑๑ คน กลุ่มวิชาที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ กลุ่มนวดไทย นวดสปา และนวดฝ่าเท้า เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ และขณะนี้โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. กำลังพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง และ ๔๐๐ ชั่วโมง เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๗ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. จะเปิดสอนภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอาเซียนเพิ่มเติมด้วย ผู้ที่สนใจร่วมฝึกอาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๙๖ ในวัน และเวลาราชการ ข้อมูล นสพ.มติชน ๖ ธ.ค.๕๖
งานเทศกาล “ผ้าไหมปักธงชัย ก้าวไกลสู่สากล” อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาล “ผ้าไหมปักธงชัย ก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผ้าไหม ได้ชื่อว่า เป็นราชินีแห่งเส้นใยผ้า เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชาวบ้านในหลายๆ พื้นที่ รวมถึงอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยผ้าไหมปักธงชัยถือว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดี เนื้อผ้าหนาแน่น สีคงทน ไม่ตก เมื่อนำมาซักเนื้อผ้าไม่ยุบ คุณภาพของผ้าได้มาตรฐาน อำเภอปักธงชัยจึงได้จัดงานเทศกาลผ้าไหมเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ จะจัดงานผ้าไหมให้ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ภายใต้สโลแกน “ผ้าไหมปักธงชัย ก้าวไกลสู่สากล” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุดทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดสุโขทัย, ลำพูน, สุรินทร์, ขอนแก่น, อุบลราชธานี และชัยภูมิ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทั้งในรูปแบบของเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และ เครื่องตกแต่ง มีการเชิญนักออกแบบเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาออกแบบเสื้อผ้าที่ผล…
กิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ทัศนศึกษานอกสถานที่ กองทัพเรือ กำหนดนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) กับกองทัพเรือและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ พระบรมมหาราชวัง ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระที่นั่งอนันตสมาคม เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี ณ สำนักจุฬาราชมนตรี การแสดงสยามนิรมิต เยี่ยมชมพระราชวังเดิม และพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เข้าพบผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หรือผู้แทน ณ หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน ทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา โรงละครอลังการ พัทยา เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รวมทั้งร่วมพบปะกับทหารที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่อำ…
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ใน ๑๒ ธันวาคมนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดทำโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อให้ความรู้และตรวจเช็คสุขภาพประเมินภาวะเสี่ยงเบื้องต้น โดยในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ บรรยายหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้ไว้ป้องกันได้” โดยนาวาเอกต้น คงเป็นสุข และระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ กิจกรรมกลุ่ม เยี่ยมชมนิทรรศการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ บู๊ทบริการตรวจเช็คสุขภาพและประเมินภาวะเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ให…
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ใน ๑๒ ธันวาคมนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดทำโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาคาร พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ภายในโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อให้ความรู้และตรวจเช็คสุขภาพประเมินภาวะเสี่ยงเบื้องต้น โดยในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ บรรยายหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้ไว้ป้องกันได้” โดยนาวาเอกต้น คงเป็นสุข และระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ กิจกรรมกลุ่ม เยี่ยมชมนิทรรศการต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ บู๊ทบริการตรวจเช็คสุขภาพและประเมินภาวะเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ให…
งานวันยางพาราบึงกาฬ ๒๐๑๓ จังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานเอกชนชั้นนำหลายแห่ง อาทิ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท รับเบอร์ วิลเล่ย์ จำกัด ฯลฯ กำหนดจัดงาน วันยางพาราบึงกาฬ ๒๐๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลากลาง จังหวัดบึงกาฬ งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดยางพารากับชีวิตที่มั่นคง เพื่อตอกย้ำถึงเจตนารมณ์การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต การเพิ่มมูลค่าการผลิตยางพารา ตลอดจนความรู้ด้านการตลาด และลู่ทางการลงทุนแก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพารา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัด บึงกาฬก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้ายางพาราของอาเซียนภายในงานมีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านนิทรรศการ เสวนาและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์การเกษตร มาจำหน่ายมากมาย จึ…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย - โรงงานยาสูบ จัดกิจกรรม ศิระกราน องค์ราชัน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สวนหลวงราชินี เทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย มหัศจรรย์กล่องดนตรีบทเพลงแห่งแผ่นดิน, แกลลอรีสีน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์, ส.ค.ส. พระราชทาน ความสุขปวงประชา คือความสุขของพระมหากษัตริย์, รวมใจทั่วหล้า ถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยจัดทำใบโพธิ์รูปหัวใจ ๑๐,๐๐๐ ใบ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้เขียนคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งมีประติมากรรม สีและแสง พสกนิกรไทยแซ่ซ้องสรรเสริญ พระบารมี และเชิญชวนประชาชนจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙๑๙ โดยพร้อมเพรียงกัน - สำนักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับ ซีคอน บางแค มีการจัดดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “Great Songs for The Great King” เป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ …
โรงพยาบาลศิริราชเปิดอบรมเบาหวาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะประธานศูนย์เบาหวานศิริราช แจ้งให้ทราบว่า การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ดีที่สุด คือ ต้องให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง โดยเริ่มจากการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน มีความรู้ในการกินและคุมอาหาร ออกกำลังกาย รู้วิธีการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชได้จัดค่ายให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๑ ที่ต้องฉีดยาทุกวัน เพื่อปรับลดอาหารให้เหมาะสม และเรียนรู้วิธีดูแลตัวเอง ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม ๔ คืน ๕ วัน โดยค่ายนี้จะมีนักโภชนาการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบาหวานอยู่กับผู้ป่วยตลอด ทำให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์และรู้วิธีใช้ชีวิตที่ถูกต้อง และภายหลังออกจากค่าย จะมีการจัดตั้งชมรมในการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ป่วยเบาหวานด้วย จะรับเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยตรง สำหรับผู้มีอายุ ๓๕ ปี มีบุตรน้ำหนักตัว ๔,๐๐๐ กรัม หรือเด็กอายุ ๑๐ ขวบ แล้วอ้วน ครอบครัวมีประวัติป่วยเบาหวาน ควรไปตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม ข้อมูล นสพ.มติชน ๒ ธ…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๓๐๐ นันทอุทยานสโมสร กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคและทันตกรรม การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค การบริการตัดผมแก่ประชาชน รวมทั้ง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับกองทัพเรือ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๒ ธ.ค.๕๖
กองเรือยุทธการ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ตั้งปกติและนอกที่ตั้งปกติบริเวณอ่าวไทย โดยจัดกำลังพล เรือ และอากาศยาน เข้าร่วมฝึก มี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกเตรียมกำลังทางเรือของกองเรือยุทธการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (Combat Staff) ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยการฝึกแบ่งเป็น ๔ ขั้น ได้แก่ การวางแผนเป็นการฝึกวางแผนทางทหารของฝ่ายเสนาธิการรบ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กำหนดโดยหน่วยควบคุมและประเมินผลการฝึก, การฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ เป็นการนำแผนที่กำหนดไว้มาปฏิบัติในเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนการออกฝึกในทะเล, การฝึกในทะเล จะเป็นการฝึกตามที่ผู้บังคับการกองเรือเฉพาะกิจแต่ละฝ่ายกำหนด รวมทั้งการฝึกประลองยุทธ์ และขั้นการสรุปและแถลงผลการฝึกเป็นการหารือร่วมกันของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกจากหน่วยต่าง…
พิธีปลงผมนาคในโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวานนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๕๖) มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประกอบพิธีปลงผมนาคผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังพลกองทัพเรือเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ จำนวน ๑๐ นาย กองทัพเรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ จากนั้นจะจัดกิจกรรมศึกษาปฏิบัติธรรมและจำวัด ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ และกำหนดลาสิกขา ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กองทัพเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการให้ความร่วมมือกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เป็นองค์กรหลักในการจัดงาน ข้อมูล กพร.ทร. ๓ ธ.ค.๕๖
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ประกอบด้วย การประดับไฟบนสถานีรถไฟฟ้า พร้อมข้อความทรงพระเจริญ จำนวน ๑๐ สถานี ได้แก่ สถานีราชดำริ ศาลาแดง สุรศักดิ์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชเทวี สยาม ชิดลม เพลินจิต อโศก และพร้อมพงษ์ รวมทั้งติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งสมุดลงนามถวายพระพร บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ จะมีกิจกรรมจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๓๐ บริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานครและสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ จะจัดงานถวายภัตตาหารเพลลอยฟ้า ณ บริเวณทางเดินเชื่อมตั้งแต่สถานีชิดลมไปถึงสถานีสยาม ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมอาหารไว้ให้ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ จะนำพนักงานจำนวน ๒,๐๐๐ คน ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะจัดกิจกรรมในวันพ่อ “หนูด่วนชวนพ่อเที่ยว” เพ…
การประชุมคณะทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเกาะและทะเลไทย กองทัพเรือ โดย คณะทำงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเกาะและทะเลไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๗ จัดประชุมวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ ณ อาคารชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ โดย น.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานการประชุม กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมสนองแนวพระราชดำริโดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นมา และได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย บริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนและเยาวชนเข้าชมเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบการทกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการสำรวจ และจัดเก็บทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการสำรวจและจัด…
งานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรดสืบสานวันทรงดนตรี ในวาระสำคัญวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวียนครบ ๕๐ ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖๓๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ กิจกรรมประกอบด้วย วีดิทัศน์ ๕๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ, เสวนา “เล่าขานนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด” โดยบูรพาจารย์และนิสิตเก่าที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ผศ.ดร. บุญวงศ์ ไทยอุตส่า และ อ.ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์, การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทรงโปรด โดยวง เค ยู แบนด์ และการแสดงของนิสิตชมรมนาฏศิลป์ไทย และยังมีการเดินขบวนแถวเกียรติยศของผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตองค์การบริหาร องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตทุกคณะ จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน การแสดงของวงดุริยางค์เครื่องลม เค ยู อิน ซิมโฟนี่, พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การขับร้องเพลงสดุดีมห…
โครงการ Share for Life ปันน้ำใจให้เพื่อนสี่ขา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ร่วมกับศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน บริษัท เวท เรคคอมเมนต์ จำกัด ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์มนูญเพ็ทช็อป โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซต์และโครงการเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) เพื่อช่วยเหลือสุนัข จัดโครงการ Share for life ปันน้ำใจให้เพื่อนสี่ขาเพื่อช่วยเหลือสุนัข ในศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ซึ่งเป็นโครงการในพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะสมัยก่อนหัวหินมีสุนัขเร่ร่อนอยู่ทั่วไป อาจนำโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ มาสู่คนได้ จึงทรงมีพระราชประสงค์ให้หัวหินมีการจัดการดูแลสุนัขเร่ร่อนให้มีอาหาร มีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยได้รับวัคซีนโรคติดต่อมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมีสุนัขในความรับผิดชอบมากกว่า ๒,๒๐๐ ตัว ความต้องการอาหารและเวชภัณฑ์จึงมีเพิ่มมากขึ้น ผู้สนใจร่วมช่วยเหลือในโครงการดูข้อมูลได้ที่ www.Facebook.com/Ameri can Express Thailand a…
กองทัพเรือสนับสนุนการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือ สนับสนุนคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง กองทัพเรือ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มการจัดการแข่งขันเรือใบเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี ๒๕๓๐ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยได้รับพระราชทานชื่อการแข่งขันเรือใบดังกล่าวว่า ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า และได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จนถือเป็นการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่ในระดับสากล และเป็นที่รู้จักของนักแข่งขันเป็นจำนวนมาก สำหรับการแข่งขันในปีนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ ๒๗ ซึ่งมีนักแข่งขันเรือใบจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมาร่วมแข่งขัน จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน “ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า” ได้ตามวัน เวลา…
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และโรงงานพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือมีราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ในหัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๒๗ พ.ย.๕๖
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย - ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับ ธง ภปร. พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งเครื่องสักการบูชา เพื่อถวายความจงรักภักดี ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.OCSC.go.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน - ขอเชิญพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒,๐๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๓๐ รับฟั…
กองทัพเรือ เตรียมจัดเรือหลวง ๒ ลำ ลำเลียงข้าวสารและสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุ ใต้ฝุ่น Haiyan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ กำลังดำเนินการจัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจช่วยเหลือฟื้นฟูประสบภัยพิบัติสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (มวก.ชฟภ.ฟป.) ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่น Haiyan เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งลำเลียงข้าวสารและสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่รัฐบาลสั่งการ สำหรับกำลังทางเรือชุดหมู่เรือเฉพาะกิจช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง กำลังพลประจำเรือ เฮลิคอปเตอร์ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดแพทย์สนาม ชุดกู้และซ่อม และเรือหลวงสีชัง พร้อมกำลังพลประจำเรือใช้สำหรับลำเลียงข้าวสาร และสิ่งของ โดยหมู่เรือเฉพาะกิจดังกล่าว จะออกเดินทางหลังจากที่รัฐบาลสั่งการ ข้อมูล ยก.ทร. ๒๖ พ.ย.๕๖
กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดชุดประเมินผลสำหรับตรวจเรือในท่าเพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของหน่วยเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ดำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมบุคลากร กองการฝึก กองเรือยุทธการ ในการจัดการและควบคุมการฝึก โดยจัดชุดประเมินผลสำหรับตรวจเรือในท่า ระหว่าง ๑๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ท่าเทียบเรือพื้นที่สัตหีบ และพื้นที่สมุทรปราการ เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของหน่วยเรือในด้านความรู้ขององค์บุคคลในทีมตามสาขา ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมตามสาขาและความพร้อมยุทโธปกรณ์ตามสาขาความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมตามสาขา และความพร้อมของยุทโธปกรณ์ตามสาขา โดยมีเรือหลวงที่รับการประเมิน ได้แก่ เรือหลวงมันใน เรือหลวงอ่างทอง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ,เรือหลวงตากใบ เรือหลวงกระบี่ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ, เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงปิ่นเกล้า เรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ, เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงบางระจัน เรือหลวงทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ และเรือตรวจการใกล้ฝั่ง ๑๘ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๘๑ กองเรือยา…
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวานนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเนินสูง ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ ๑๘๒ โดย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบจะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณเนินสูง ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ ๑๘๒ อันเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงพระราชทานที่ดินบริเวณอ่าวสัตหีบให้แก่กองทัพเรือเพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินบริเวณสัตหีบของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งในพิธีวางพวงมาลา จะมีเหล่าพสกนิกร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และใกล้เค…
งานเฉลิมพระเกียรติ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสยามพารากอน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์” (More than Amonarch) ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สยามพารากอน งานเฉลิมพระเกียรติแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ถือโซนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชสถานะตามรัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์ไทย, พระราชสมัญญาและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, โซนมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ” อาเซียนสดุดีอัครศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถทั้งด้านดนตรี วรรณกรรมและศิลปะ โซนนี้มีการออกร้านของประเทศสมาชิกอาเซียน การสาธิต และจัดแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ OHI ray โดยคณะนักร้องชาติอาเซียน, โซนนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ” กระต่ายแห่งความเพียร” จากจิตรกรของอาเซียน ๑๔ คน และโซนนิทรรศการศิลปะการจัดสวนดอกไม้โครงการหลวงเทิดพระเกียรติฯ ฝีมือ โชโกะ คาริยาซากิ ศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับ…
โครงการเปิดให้กู้ยืมเงินของสำนักงานกิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน กรมสวัสดิการทหารเรือ จัดทำโครงการต่างๆ เปิดให้กู้ยืมเงิน เพื่อให้การสงเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือสวัสดิการด้านการเงินให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ โดยให้ผ่อนชำระต้นเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่นๆ โครงการเปิดให้กู้ยืมเงินประกอบด้วย - โครางการกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั่วไป วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๗๒ งวด (๖ ปี) - โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี กู้ได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และสูงกว่าปริญญาตรี กู้ได้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๑๒ งวด (๑ ปี) - โครงการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน นายทหารสัญญาบัตร วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท นายทหารชั้นประทวนหรือลูกจ้างประจำ วงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๑๐ งวด - โครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่มีบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๗๒ งวด (๖ ปี) - และโครงการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพเสริม วงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระไม่เกิน …
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ ในโครงการ วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๕ กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด และพระมหาวุฒิชัย วชิราเมธี กำหนดจ้ดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเป็นการปลูกฝังให้บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือนำธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้ารับทุน จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ข้อมูล กวก.ฯ ๒๘ พ.ย.๕๖
เทศกาลการ์ตูน กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดเทศกาลการ์ตูน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๔๐๐ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง และลานกิจกรรมด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เทศกาลการ์ตูนเป็นกิจกรรมหนึ่งในพันธกิจการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย ที่กรุงเทพมหานคร ได้ให้ไว้กับยูเนสโก หลังจากได้รับเลือกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลก ประจำปี ๒๐๑๓ และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลการ์ตูนขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการ์ตูนได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อยอดรูปแบบให้มีความหลากหลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก รวมทั้งการ์ตูนยังเป็นสื่อสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการอ่านในเด็กและเยาวชน กิจกรรมในงานแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่ การประกวดวาดภาพการ์ตูนระดับมัธยมศึกษาชิงรางวัลรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท การประกวดแต่งคอสเพลย์ตัวการ์ตูนจากหนังสือ ชิงรางวัลรวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมการแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงการ์ตูนส่งเสริมการอ่าน การแสดงละครหุ่นจากหนังสือ กิจกรรมวาดไปพากย์ไป กิจกร…
กองทัพเรือ ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ กองทัพเรือจะประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ โดยมี พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือได้เวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อ ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ จึงถือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยในวันกองทัพเรือจะจัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวีแก่กำลังพลที่ประพฤติดี และประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและกองทัพเรือ โดยบุคคลดีเด่นกองทัพเรือที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้มี ๗ นาย ประกอบด้วย - กลุ่มงานกำลังรบ ๓ นาย ได้แก่ นาวาโท ธรรมนูญ วรรณา เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, เรือเอก เมธา คงเจริญ สังกัด กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนา…
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานอาสากาชาด กำหนดจัดให้มีการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัวหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และเปิดนโอกาสให้ผู้สูงวัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม จึงขอเชิญชวนผู้สูงวัยและหญิง ที่มีอายุระหว่าง ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ตึก ภปร. ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐, ๐ ๒๒๕๑ ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔ และเว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org. ข้อมูล สภากาชาดไทย ๒๐ พ.ย.๕๖
กองทัพเรือสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองเรือยุทธการ และศูนย์ฝึกทหารใหม่จำนวนวันละ ๑๕๐ นาย และจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๓ คัน รถหัวลากพร้อมหางลากยาว จำนวน ๑ คัน และตู้คอนเทนเนอร์ขนาด ๒๐ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ สนับสนุนในการบรรจุ และลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเก็บเครื่องบินฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่ได้เกิดพายุไห่เยี่ยนพัดผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เหล่าทัพและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยกองทัพเรือ ได้สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๑ ๑๙ พ.ย.๕…
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์ ยูนิเซฟ ระดมทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์ พายุใต้ฝุ่นไห่เยี่ยนก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด ประมาณ ๙.๕ ล้านคน โดยในจำนวนนั้นเป็นเด็กกว่า ๔ ล้านคน ชีวิตของประชาชนจำนวนมากกำลังตกอยู่ในอันตราย ยูนิเซฟได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดจนจัดหาน้ำสะอาด และยารักษาโรคให้กับเด็กๆ และผู้ประสบภัย ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ๑,๕๐๐ บาท สามารถจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้เจ็ดครอบครัวได้เป็นเวลาหนึ่งเดือน หรือบริจาคตามจิตศรัทธา ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีหรือโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม เข้าบัญชีองค์กรยูนิเซฟ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. เลขที่บัญชี ๒๐๑-๓-๐๑๓๒๔๔, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลำพู เลขที่ ๐๐๓-๓-๑๐๔๔๓-๓ และธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี ๐๐๘-๑-๐๙๗๖๖-๖ และกรุณาสำเนาใบโอนเงิน แฟกซ์ไปที่หมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๙๒๓๔ และ ๐ ๒๒๘๑ ๖๐๓๓ และบริจาคได้ทางเว็บไซต์ www.unicef.or.th ข้อมูล ยูนิเซฟ ๑๙ พ.ย.๕๖
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยจัดพิธีเปิด ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานหน้าเสาธง กองบัญชาการ กองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ จึงถือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในวันกองทัพเรือปีนี้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความเสียสละ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบริจาคโลหิต บริเวณพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กิจกรรมทาสีกำแพง โรงเรียนทวีธาภิเศก และกิจกรรมพัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหา…
กรมกำลังพลทหารเรือ ออกพื้นที่แจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่สัตหีบ ระหว่าง ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน นี้ กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ประจำปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ จากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา และจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานฯ ในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้ - วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะแจกจ่ายที่สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ - วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจกจ่ายที่สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ - วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจกจ่ายที่กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.navy.mi.th/person หรือที่ http://info.navy.mi.th/person (หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือโทหญิง มาเรียม จันทร์สวน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๘๑๕๙ ข้อมูล กพ.ทร. ๑๘ พ.ย.๕๖
เชิญชวนทุกโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเชิญชวนทุกโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันลดใช้พลังงานพิชิตความเป็นหนึ่งของประเทศ ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท การแข่งขันแบ่งเป็นระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ ต้องสมัครในนามสถานศึกษา และต้องเป็นสถานศึกษาที่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายจองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง สมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ ปณ.๕ ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสมัครทางเว็บไซต์ www.พลังคิด.com. และ www.eppo.go.th ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมประกวด สามารถสมัครได้ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๘ พ.ย.๕๖
โครงการ “โรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือ” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) สโมสรโรตารี่พระโขนง ในการจัดโครงการ “โรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือ” ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สโมสรโรตารีพระโขนง จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกสโมสรโรตารีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยนอกจากจะจัดให้มีการแข่งขันแรลลี่แล้วจะไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ รวมทั้งสโมสรโรตารีพระโขนงยังได้มอบเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้กองทัพเรือเพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือด้วย ข้อมูล กกพร.ฯ ๑๘ พ.ย.๕๖
กศน.เปิดหลักสูตรทางไกลภาษีจีน-อังกฤษ-ถ่ายภาพ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) แจ้งว่า สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครผู้สนใจลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลรูปแบบการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้, พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ, ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาและเส้นสร้างสรรค์ทุกคนทำได้ โดยทุกหลักสูตรจะเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านชุดการเรียนสื่อประสมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของหลักสูตรที่ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เหมาะกับผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาสามารถวางแผนการเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก ใช้เวลาเรียนประมาณ ๒-๕ เดือน ผู้ที่ผ่านการวัดและประเมินผลตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนดจะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้จากสถาบันการศึกษาทางไกลที่เป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน โดยจะเปิดรับสมัครและลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๔ พฤ…
กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ๒๑ อัตรา กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒๑ อัตรา ได้แก่ แพทยศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, สาขากุมารเวชศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, สาขาอายุศาสตร์โรคเลือด, ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเชลล์วิทยา, วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, เภสัชศาสตร์บัณฑิต, ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดและพยาบาลศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร , สำเนาปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, หลักฐานการรับราชการทหาร และใบรับรองการตรวจร่…
กรมเจ้าท่าออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง กรมเจ้าท่าออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยในส่วนโป๊ะเทียบเรือให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ พร้อมติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเทียบเรือและทางขึ้น-ลง มีพวงชูชีพพร้อมใช้งานได้ทันที มีการกั้นทางขึ้น-ลงของโป๊ะเทียบเรือและจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปบนโป๊ะเกินกำหนด สำหรับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ตรวจสอบเรือและเครื่องจักรยนต์เรือให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง ที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที รวมทั้งให้ระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ท่าเทียบเรือในการลอยกระทงบนโป๊ะเทียบเรือ หรือโดยสารเรือให้เพิ่มความระมัดระวังห้ามลงบนโป๊ะเกินจำนวนที่กำหนดไว้ และใช้ความระมัดระวังในการลอยกระทงจากอันตรายอันจะเกิดจากคลื่นของเรือที่จะสัญจรไป-มา ห้ามจุดดอกไม้ไฟ…
งานแถลงข่าวครบรอบ ๔ ปี รายการทีวี ๓๖๐ องศา ครอบครัวข่าว ๓ โดยรายการทีวี ๓๖๐ องศา กำหนดจัดกิจกรรมแถลงข่าวครบรอบ ๔ ปี รายการทีวี ๓๖๐ องศา และเปิดตัวงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา ๒๐๑๔ Save the World Expo ครั้งที่ ๒ ใน ๑๕ พ.ย.๕๖ ณ อาคารมาลีนนท์ (ชั้น ๘) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีพลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมในงานดังกล่าว งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อโลกและการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือ ข้อมูล กกพร.ฯ ๑๔ พ.ย.๕๖
กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๘๙ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน และปี ๒๕๕๖ นี้เป็นปีที่ ๑๑ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ โดยจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชกรณียกิจและนิทรรศการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติในทุกจังหวัดที่มีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคตั้งอยู่ รวมทั้งกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพร…
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพลอาสาสมัครจำนวนมาก หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยรับชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐-๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป เป็นบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไปผ่านการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓,ชั้นปีที่ ๕ มีบิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตรขึ้นไป และไม่กิน ๑๘๐ เซนติเมตร นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็น หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.๓ ขึ้นไป) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ และผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV…
กองทัพเรือช่วยเหลือชาวประมง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงเจ้าพระยา และเรือตรวจการณ์หมายเลข ๑๑๐ ออกเรือลาดตระเวน ค้นหา และช่วยเหลือลูกเรือประมง จำนวน ๓ ลำ ประกอบด้วย เรือประมงโชคกฤษณา เรือประมงรุ่งอรุณ ๒ และเรือประมงกังวานวารี ๔ บริเวณใต้เกาะจวง ประมาณ ๑๐-๓๐ ไมล์ จากเกาะจวง ผลการปฏิบัติ ลูกเรือประมง โชคกฤษณา ผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือประมง จำนวน ๗ คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงสุวิทย์การประมง ๙๙ ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพบเรือประมงกังวานวารี ๔ อับปาง หัวเรือโผล่ลอยพ้นน้ำ ลูกเรือจำนวน ๘ คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงบริเวณใกล้เคียง ส่งขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยอง และลูกเรือประมงรุ่งอรุณ ๒ จำนวน ๗ คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงบริเวณใกล้เคียง ข้อมูล ทรภ.๑ ๑๓ พ.ย.๕๖
เปิดศูนย์กลางในการให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เตรียมปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างของสำนักงานใหญ่ ชสท. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้านการตลาด เพื่อนำผลิตผลการเกษตรที่หลากหลายมาวางจำหน่าย โดยเฉพาะผลผลิตข้าวเป็นหลัก ใช้ชื่อว่า ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย เป็นศูนย์รวมข้าวแปรรูปทุกชนิดของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ทั้งข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่ให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้านการตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เพราะศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยไม่เน้นการแสวงหากำไร นอกจากผลิตภัณฑ์ข้าวแล้ว ยังเปิดอาคารกาแล โดยจะนำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย มาจำหน่ายด้วย ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ศูนย์กลางในการให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้านการตลาด ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๓ พ.ย.๕๖
กองทัพเรือกับกองทัพเรือสิงคโปร์ ทำการฝึกผสม SINGSIAM 17/2013 กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม SINGSIAM 17/2013 (หมู่เรือฝึกกองทัพเรือสิงคโปร์) เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม SINGSIAM กับกองทัพเรือสิงคโปร์ ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ และบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี นาวาเอก วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม SINGSIAM ประกอบกำลังจากกองเรือยุทธการจัดเรือหลวงรัตนโกสินทร์และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ เข้าร่วมการฝึกทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเรือหลวงทยานชลเข้าร่วมการฝึก โดยมีเรือหลวงปัตตานี เรือหลวงอุดมเดช เป็นกำลังสมทบ การฝึกผสม SINGSIAM เป็นการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เช่น การปราบเรือดำน้ำ การรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๒ พ.ย.๕๖
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๖ กองทัพเรือ กำหนดจัดแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา และได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในกีฬาแต่ละประเภทให้เป็นนักกีฬาระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาในปีนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นเจ้าภาพแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๓๓ ประเภท รวมทั้งการแข่งขันกีฬาทหารเรือที่หาชมได้ยาก อาทิ มวยทะเล ม้าโรมัน แย้ลงรู อุ้มหมูใส่เล้า นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคอนเสิร์ต ของวงโยธวาทิต การประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรดที่สวยงาม และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กรีฑา เรือใบ โปโลน้ำ ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล ตะกร้อ มวยสากล ยกน้ำหนักและเพาะกาย เป็นต้น โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๓๐ ชมการแสดงการโดดร…
กองทัพเรือ เปิดการรอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สัปดาห์ละ ๒ วัน (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ ห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ บรรลุผล โดยการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชนเป้าหมาย นำไปสู่การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านต่างๆ ระหว่างเหล่าทัพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศนาวาเอก นาวาอากาศเอก พันเอก พันตำรวจเอก จำนวน ๑๒ นาย ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ เป็นข้าราชการระดับ ๘ จำนวน ๗ คน ภาคเอกชนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร/เจ้าของกิจการ อายุระหว่าง ๓๕ – ๕๔ ปี จำนวน ๒๖ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน ขอบเขตการฝึกอบรม จะมีการบรรยายและสัมมนาในห้องเรียน หัวข้อเกี่ยวกับกองทัพเรือ และการทัศนศึกษานอกสถานที่ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่…
สมาคมภริยาทหารเรือ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น สมาคมภริยาทหารเรือ เปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของบุตรข้าราชการกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่สัตหีบ กำหนดอบรมเดือนพฤศจิกายนทุกวันเสาร์ รวม ๑๖ สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขณะนี้ทางสมาคมภริยาทหารเรือได้ขยายเวลาการรับสมัครต่อไปอีก จึงขอเชิญชวนข้าราชการที่นำบุตรเข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๔๓ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ www.navy.mi.th/nwa ข้อมูล สมาคมภริยาทารเรือ ๑๑ พ.ย.๕๖
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เชิญผู้สูงวัยร่วมประกวดสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดประกวดผู้สูงวัย สุขภาพดีประจำปี ๒๕๕๗ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดลชายและหญิง อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรับและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ ณ อาคาร ภปร ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การจัดประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานกาชาดประจำปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยและผู้ที่อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยที่สูงขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคมได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเปิดรับสมัครผู้สูงวัยทั้งชายและหญิงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ชั้นล่างอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ในเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ ๑-๒๙ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐ หรือ…
กทม.คุมเข้มร้านค้าจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง กทม.ได้ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง พบว่า ยังมีสถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน กทม.จึงเข้มงวดโดยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และประสานตำรวจตรวจจับดำเนินคดีผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย สำหรับผู้ค้าที่มีใบอนุญาต ได้ขอความร่วมมือในการจำหน่ายและหามาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง และการเล่นโคมลอย สำหรับโทษนั้น ผู้ผลิต สะสม และจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือข้อหาเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้เล่นหากสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น จำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อมูล กทม. ๑๑ พ.ย.๕๖
งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ และสืบสานประเพณีลอยกระทงปี ๒๕๕๖ จังหวัดระยอง กำหนดจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส และถนนบ้านเก่าริมแม่น้ำประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทงปีนี้จัดในบรรยากาศย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีในการทอดผ้าป่าท่ามกลางสายน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของตำบลชาวปากน้ำประแสที่สืบทอดกันมานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยจะจัดตรงกับวันลอยกระทงในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ซึ่งนอกจากจะมีการลอยกระทงตามประเพณีทั่วไปแล้ว ยังมีการทอดผ้าป่า ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ของชาวบ้านปากน้ำประแส และเป็นประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำหนึ่งเดียวในประเทศไทย และในปีนี้ยังมีการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดเรือแฟนตาซีด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๘ พ.ย.๕๖
กองทัพเรือจัดกิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา ๑๓ พฤศจิกายน นี้ กองทัพเรือ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสมาคมสร้างสรรค์ไทยจัดกิจกรรม “เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา” ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ กองทัพเรือเป็นหนึ่งในสามภาคีหลัก กำหนดจัดกิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำไทยให้สะอาด” ของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำ โดยเชิญชวนให้ประชาชนงดการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ ลำคลอง และจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และให้สอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการให้คนไทยช่วยกันดูแล ปกป้อง รักษา แม่น้ำสายต่างๆ โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยางดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง และการเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณท่าเรือสะพานพุทธจนถึงท่าเทียบเรือสะพานปิ่นเกล้า โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ ภายในงานจะมีกำลังพลจากกองทัพเรือ จิตอาสา ศิลปิน ดารา นักแ…
การประดับเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำนักนายกรัฐมนตรี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการประดับเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระกุศลสมทบมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า สามารถนำมาประดับการแต่งกายในงานพระศพและโอกาสต่างๆ ระหว่างไว้ทุกข์ได้ เพราะบัดนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้สิ้นพระชนม์แล้ว อีกทั้งจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๘ พ.ย.๕๖
วันประมงรำลึก กรมประมง ร่วมกับ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวประมงไทย สืบเนื่องจากเมื่อปี ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาหมอเทศไปทดลองเลี้ยงในพระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ์ปลาหมอเทศจากบ่อเลี้ยงส่วนพระองค์ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ลงในบ่อเลี้ยงแผนกทดลองเพาะเลี้ยงของกรมประมง และได้พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์แจกจ่ายให้ราษฎรของตน เพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น ต่อมาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานปลานิล จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว แก่กรมประมงนำไปขยายพันธุ์ต่อและแจกจ่ายให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยง และในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้…