Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2012

กองเวชกรรมป้องกัน เตือนระมัดระวังโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน พร้อมแนะวิธีป้องกัน หมั่นล้างมือให้สะอาด

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ แจ้งเตือนในช่วงฤดูร้อนควรระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร การใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศร้อน พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยโรคที่เกิดในฤดูร้อน ดังนี้
- โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ควรรับประทานอาหารร้อน คือ อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ งดอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ มีแมลงวันตอม อาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านาน ๆ หรือค้างคืน ควรใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม และดื่มน้ำที่สะอาด น้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย. หรือน้ำต้มสุก
สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ระยะแรกควรให้ดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมากๆ เช่น น้ำข้าว น้ำแกงจืด และดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ และถ้าอาการไม่ดีขึ้นยังไม่หยุดถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์
- อันตรายจากภาวะวิกฤติของร่างกายที่เกิดจากความร้อน โดยเฉพาะหน่วยที่มีการฝึกทหารใหม่ หน่วยที่มีการฝึกพิเศษ และหน่วยที่มีการฝึกนักเรียนทหาร หน่วยและครูฝึกต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจเกิดแก่กำลังพลที่รับการฝึก โดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอันต…

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวเพลงถวายอาลัยเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการแสดงมหรสพ ๓ เวที ประกอบด้วย การแสดงหนังใหญ่ การแสดงโขนหน้าจอ เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงหุ่นกระบอก ละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ และละครนอก โดยผู้แสดงเป็นศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑๒ แห่งทั่วประเทศ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สำหรับกรมศิลปากร ได้จัดทำซีดีชุดเพชรรัตนาลัย ประกอบด้วยการสร้างสรรค์บทเพลงพิเศษขึ้นใหม่ชื่อเพลงเพชร ประพันธ์คำร้องโดยนายวัฒนะ บุญจับ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ประพันธ์คำร้องโดยนายวัฒนะ บุญจับ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ โดยเนื้อหาของเพลงเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และนำคำร้องดังกล่าวบันทึกเสียงลงแผ่นซีดีทำนองพม่าแปลง ขับร้องโดยดวงดาว พม่าแปลง คีตศิลปินกลุ่มดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต และมีบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ คือ เพลงใบไม้ร่วง ผลงานประพันธ์คำร้องของนายเ…

การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ

กองทัพเรือ จะทำการเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัด กองเรือยุทธการ ประเภทละ ๔๐ นาย รวม ๘๐ นาย เข้ารับการฝึกที่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน- ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีพิธีเปิดการเรียกพลในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ที่กองการฝึก กองเรือยุทธการ
นอกจากกองทัพเรือจะได้จัดเตรียมกำลังพลประจำการให้มีความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และความมั่นคงของชาติเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังได้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลสำรองให้มีความพร้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนหรือเสริมกำลังให้แก่กองทัพได้ ซึ่งในครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ทำการเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการเข้ารับการอบรม ซึ่งมีการฝึกหัดศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งยังให้กำลังพลสำรองเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกองเรือยุทธการเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้วย
การเรียกพลเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.…

งานโลกมุสลิมกับอัลกุรอาน

งานโลกมุสลิมกับอัลกุรอาน

นายมุกตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา และนายอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโลกมุสลิมกับอัลกุรอาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา จะจัดระว่างวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ตลาดกลางการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน อ่านคัมภีร์อัลกุรอานด้วยความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติ ยึดมั่นตามหลักคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นำศาสนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของอัลกุรอานต่อยุคโลกาภิวัตน์กับโลกปัจจุบัน การทดสอบท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน การขับร้องเพลงอนาซีด การจัดแสดงนิทรรศการโลกมุสลิม การจัดนิทรรศการมีชิวิต และการออกร้านจำหน่ายสินค้ามุสลิม
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า.
๔ เม.ย. ๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม”คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดกิจกรรม “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา” ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้แก่เยาวชน ประชาชน และผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยกิจกรรมจะเป็นการเก็บขยะใต้ทะเลและทำความสะอาดชายหาดบริเวณชายหาดเจ้าหลาว – แหลมเสด็จ
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๙๔๓ – ๓๒๑๖ – ๘
ข้อมูล ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ฯ
๔ เม.ย. ๕๕


เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม

นับแต่อดีตกาล กิจการทหารได้ก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับกำเนิดชาติไทย และได้วิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพิจารณาเห็นว่าการป้องกันประเทศและการดำรงไว้ซึ่งอิสรภาพตลอดจนบูรณภาพแห่งชาติให้สถิตสถาพรขึ้นอยู่กับกำลังทหารที่จะต้องมีการจัดให้มีระบบที่ทัดเทียมกับอารยประเทศ ในครั้งนั้นจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งกรมยุทธนาธิการขึ้น เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๐ ดังนั้น วันที่ ๘ เมษายน ของทุกปี จึงถือเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นวันที่ออกประกาศการจัดอัตรากำลังทหารและตั้งกรมยุทธนาธิการ อันเป็นวันก่อกำเนิดกิจการทหารไทยตามอัตรากำลังแบบใหม่ที่มีความก้าวหน้าติดต่อมาจวบจนทุกวันนี้
กระทรวงกลาโหม ได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งด้านการจัดการฝึกศึกษา การยุทธ และด้านอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ หมวด ๕ แนวนโยบายแห่…

เปิดตัวหนังสือ “เพราะ...จิตงาม”

เปิดตัวหนังสือ “เพราะ...จิตงาม”

วันนี้ ( ๓ เมษายน ๒๕๕๕) เวลา ๑๓๐๐ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เพราะ... จิตงาม” เป็นหนังสือชีวประวัติและผลงาน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลก ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ณ ห้อง Meeting Room ๑ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติต์
หนังสือ “เพราะ...จิตงาม” มีศ.กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ราชบัณฑิตและเลขาธิการกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับเป็นที่ปรึกษา และมี ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต เป็นประธานคณะทำงานจัดทำ ฯ เพื่อให้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับเยาวชนได้มีแบบอย่างที่ดี อีกทั้งเพื่อเป็นการสดุดีในความสามารถและยกย่องการมีจิตใจที่งดงามของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ที่มีต่อประเทศชาติและชาวโลก
หนังสือ “เพราะ...จิตงาม” มีรูปเล่มที่สวยงาม เนื้อหาสมบูรณ์และครอบคลุมประวัติ – ผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อย่างครบถ้วน ภาษาที่เขียนไพเราะงดงาม ทำให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ซาบซึ้งในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุ…

รณรงค์บริจาคดวงตาช่วยเพื่อนมนุษย์

รณรงค์บริจาคดวงตาช่วยเพื่อนมนุษย์

ปัจจุบันมีผู้รอคอยรับบริจาคดวงตาเป็นจำนวนมาก ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเซ็ปต์ อี แอคเคเดมี่ จึงจัดโครงการเปิดภารกิจพิเศษคัดเลือกเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนถ่ายทอดข้อมูล และรณรงค์การบริจาคดวงตาให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ภายใต้โครงการ Visible Love – The Light to Sight เมื่อความรักทำให้ตามองเห็น โดยมุ่งสร้างกลุ่มเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตน พัฒนาคน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา
โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนโครงการร่วมสละเวลาส่วนตัวนำข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการบริจาคดวงตา และผลลัพธ์ที่ได้จากการบริจาคดวงตา อันถือเป็นมหากุศลต่อชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไปถ่ายทอดและชักชวนให้ญาติพี่น้องและประชาชนทั่วไป เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง และเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการบริจาคดวงตา โดยเริ่มเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากศูนย์ดวงตาสภาก…

นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ๕๕

นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ๕๕

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะกำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ๕๕ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งลอยลำกลางทะเลบริเวณอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการฝึกกองทัพเรือ ๕๕ ประกอบด้วย การฝึกยิงอาวุธประจำเรือและอากาศยาน การฝึกยิงอาวุธปราบเรือดำน้ำ การฝึกปฎิบัติการทางเรือ สาขาปราบปรามโจรสลัด และการฝึกรับ – ส่ง สิ่งของในทะเล และจะตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ๕๕ ตามสาขาต่าง ๆ ณ ห้องควบคุมการบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร
การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นการฝึกที่สำคัญของกองทัพเรือ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งการฝึกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือการฝึกปัญหาที่บังคับการ เป็นการฝึกทดสอบแนวความคิด การตัดสินใจตามกระบวนการวางแผนทางทหารและการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ทำการฝึก ณ ที่ตั้งปกติ และการฝึกภาคสนาม /ทะเล เป็นการฝึกภาคปฏิบัติของหน่วยกำลังรบและหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำสถานการณ์สำคัญจากการฝึก ปัญหาที่บังคั…

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่าง ๆ ร่วมกันจัด โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ระว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยและประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศมีส่วนร่วมในโครงการอุปสมบทหมู่ เป็นแบบอย่างให้เกิดโครงการนี้ทั่วประเทศไทย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย
คุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท เป็นชายอายุ ๒๐ – ๕๐ ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต ประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่น ๆ ไม่ติดยาเสพติด ร่างกายไม่พิการเช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักรูปที่ไม่เหมาะสม โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๒๒ มีนาค…

กรมแพทย์ทหารเรือรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๓ อัตรา ตามคุณวุฒิ สาขาวิชาที่รับสมัคร และตำแหน่งบรรจุ ดังนี้
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาศัลศาสตร์ทรวงอก บรรจุในตำแหน่ง ฝ่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
- คุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ บรรจุในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับแพทยศาสตร์บัณฑิต สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้านในสาขาดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และไม่มีภาระการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญากับทางราชการหรือไม่มีภาระทางราชการทหาร มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบู…

อย. เตือนนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับนวดขนาดเล็ก

อย. เตือนนำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับนวดขนาดเล็ก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผลิตภัณฑ์สำหรับนวดขนาดเล็กมีผลเพียงนำมาถูนวดร่างกายจะทำให้เกิดการสั่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเท่านั้น โดยไม่มีข้อบ่งชี้ว่า สั่นเพียงพอสำหรับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทางการแพทย์ หรือบรรเทาอาการปวดตามที่ต้องการได้ จึงไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ดังนั้น หากผลิตภัณฑ์สำหรับนวดขนาดเล็กแสดงสรรพคุณในการบำบัดรักษาโรคหรือใช้ให้เกิดผลทางการแพทย์ต่อร่างกายของมนุษย์จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ได้ต้องแจ้งรายการละเอียด แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือสนับสนุนสรรพคุณทางการแพทย์ จึงอาจเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดข้อหาขายเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ด้วยเช่นกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูล อย.
๒๗ ก.พ. ๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สอ.นย. รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สอ.นย. รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด (สอ.นย.) รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรใกล้เคียงกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐
- เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรใกล้เคียงกัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๘๐
กำหนดเปิดรับสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน วันที่ ๕ –๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ และ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ ในวันราชการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ – ๓๐๘๓๐๙ และเว็บไซต์ www. Thaimarinecoop.comข้อมูล นย.
๒๗ ก.พ.๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สมาคมกอล์ฟฯ จัดงานนักกอล์ฟรักในหลวง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ร่วมแข่งพร้อมกัน ๑๒๗ สนามทั่วประเทศ

สมาคมสนามกอล์ฟไทย ร่วมกับสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานนักกอล์ฟรักในหลวง “Golfers Love the King” เชิญชวนนักกอล์ฟทั่วประเทศร่วมสร้างสถิติโลก เพื่อบันทึกในกินเนสส์ บุ๊ก ออฟ เวิลด์ เรคคอร์ด ด้วยการเล่นกอล์ฟเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจักรี วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สนามกอล์ฟ ๑๒๗ แห่ง ทั่วประเทศ โดยนักกอล์ฟทั้งหมดจะสวมเสื้อและหมวกสีชมพูที่มีตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่นกอล์ฟในสนามต่างๆ อย่างพร้อมเพียง
กองทัพเรือ จึงขอเชิญชวนนักกอล์ฟกองทัพเรือและเพื่อนทหารรักในหลวง ร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟในงาน “นักกอล์ฟรักในหลวง” พร้อมรับสิทธิในราคาพิเศษ ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๖ เมษายน นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๔๖ ๐๕๗
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ มี.ค.๕๕

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศให้รถตู้โดยสารสาธารณะต้องติดเข็มขัดนิรภัย

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศให้รถตู้โดยสารที่ไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง ที่ผลิต ประกอบ หรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ไม่ว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สำหรับ รถตู้โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถประจำทาง หรือไม่ประจำทาง) ที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ประกาศบังคับใช้ ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
เข็มขัดนิรภัยที่จะนำมาติดตั้ง จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วย เข็มขัดนิรภัยของสำนักงานมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อาทิ รถเก๋ง รถยนต์กระบะบรรทุก รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถแท็กซี่ และรถยนต์บริการกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ ซึ่งกำหนดให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สำหรับรถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
จึงขอความร่วมมือให้เจ้าของรถ ปฏิบัติตามประกาศให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ข…

เปิดศุโขโยคะส่งเสริมคนไทยให้ออกกำลังกาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจเบิกบานแจ่มใสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงทรงมีพระราชานุญาตให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้ใช้พื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔ ถนนสุโขทัย จัดตั้ง “สตูดิโอศุโขโยคะ” เพื่อให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน
สตูดิโอศุโขโยคะ ครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยมากกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบสมกับเป็นสถานที่เล่นโยคะ โดยล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เขียวขจีนานาพันธุ์ ภายในสตูดิโอได้รับการตกแต่งสวยงามด้วยวัสดุธรรมชาติ และลวดลายไม้ เพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยห้องฝึกโยคะ กระจกโปร่งโล่งสบายตา และเปิดรับแสงจากธรรมชาติ โดยคอร์สโยคะมีให้เลือกหลากหลายโปรแกรม
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมออกกำลังกายแบบโยคะได้ที่สตูดิโอศุโขโยคะ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๑๗๗๓ – ๔ บคุมในพระองค์ ๙๐
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๙ มี.ค.๕๕

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “๑๒๐ ปี มหิดลอดุลยเดช” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕๐๐ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็น ที่ประจักษ์ในฐานะองค์พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ เครือซิเมนต์ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำหนังสือ ๑๒๐ ปี มหิดลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ภายในหนังสือได้รวบรวมเอกสารสำคัญ ตลอดจนภาพวาดลายพระหัตถ์ พร้อมภาพประกอบที่หาชมได้ยาก พระราชประวัตินั้นเป็นการบันทึกจากคำบรรยายโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ มีบทความเฉลิมพระเกียรติที่รวบรวมจากผู้ใกล้ชิด และมีเรื่องราวของทุนพระราชทานที่ต่อมาได้กลายเป็นที่มาของกองทุนพระราชมรดก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ผู้สนใจร่วมงานและสั่งจองหนังสือที่มีคุณค่า ติดต่อได้ที่งานวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔…

รณรงค์ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงใน ๓๑ มีนาคม

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม I Will if you will ฉันจะให้โลกพักสักงีบ โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนด้วยการปิดไฟ ๑ ชั่วโมง
กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟที่ไม่จำเป็นในช่วง ๑ ชั่วโมง พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐๓๐-๒๑๓๐ ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลด์เวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมในงานจะจัดตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐-๒๒๐๐ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการประหยัดพลังงานเพื่อลดโลกร้อน การออกร้าน ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยต่างๆ การแสดงดนตรี การเสวนาหัวข้อ “พฤติกรรมการลดโลกร้อน” การปั่นจักรยานสร้างพลังงานไฟฟ้าในการลดภาวะโลกร้อน และการนับถอยหลังปิดไฟประหยัดพลังงาน
พลังงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่า หากพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันประหยัดพลังงาน จะทำให้พวกเรามีพลังงานใช้สอยเป็นประโยชน์อีกยาวนาน จึงขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน และขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในช่วง ๑ ชั่วโมง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐…

กองทัพเรือจัดกิจกรรม “โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา ประจำปี ๒๕๕๕”

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์-จิตอาสา ประจำปี ๒๕๕๕” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคี และสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ มีส่วนในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรม ประกอบด้วย การนำเด็กและเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง ๑๖-๑๗ ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ ๔-๕ จำนวน ๒๕๐ คน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พื้นที่ภาคตะวันออกที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จั…

ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี

จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี
งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับชมความงามด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม โบราณสถานของพระราชวัง และพระอาราม ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร การสาธิตเคี่ยวน้ำตาลโตนด การขนมจาก การสาธิตศิลปะประดิษฐและเครื่องหอม การแสดงนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้าน วิถีชีวิตไทย การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์มหาชาติ เวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร ชมพระนครคีรี ชมดอกลีลาวดีบานเหนือลานเขาวังที่มีเพียงปีละครั้ง ผู้สนใจเข้าชมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๒ ๘๐๔๗ และ ๐ ๓๒๔๗ ๑๐๐๕-๖

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๗ มี.ค.๕๕

บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสมจะเริ่มภารกิจขั้นการปฏิบัติหน้าที่ใน ๑ เมษายน นี้

ผู้ ตามที่ พลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151:CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการ รวม ๑๖ นาย ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดนชายฝั่งโซมาเลีย เมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น จะได้ปฏิบัติภารกิจในขั้นที่ ๓ คือ ขั้นการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
กองทัพเรือได้จัดหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลียร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forces:CMF) มาแล้ว ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเรือประมง ตลอดจนเรือสินค้าให้รอดพ้นจากภัยโจรสลัด และยังได้แสดงถึงบทบาทของกองทัพเรือให้ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลก ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยเป็นส่วนรวม ทำให้กองกำลังผสมทางทะเล เชิญให้กองทัพเรือรับหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ซึ่งมีภารกิจ ๔ ขั้น ประกอบด้วย
- ขั้นเตรียมการและวางแผนในประเทศระหว่าง ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕
- ขั้นการรับส่งหน้าที่และจัดทำเ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปิดเผยว่าในส่วนที่ กทม.ได้รับมอบหมายในการเตรียมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนั้น ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในส่วนกลางที่บริเวณท้องสนามหลวงจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ ดอก และ ๔๖๐,๐๐๐ ดอก สำหรับประชาชนที่จะไปร่วมพิธี ณ ๔๖ วัด ใน ๔๖ เขต ทั่ว กทม. โดยในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ จะเปิดให้ประชาชนถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยการถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา ๑๒๓๐ และพักการถวายในเวลา ๑๕๓๐ เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จฯ และร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ จากนั้นจะเริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพจริงแล้ว ไปจนถึงเวลา ๒๑๐๐
สำหรับการตั้งโรงทานเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมพิธีระหว่างวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงนั้น จะเปิดโอกาสให้หน่วยงาน มูลนิธิ และประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ โดยสามารถแจ้งความ…

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล อ่าวดงตาล –มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๒

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จะจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล อ่าวดงตาล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๒ ณ บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๔๐๐ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและจัดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพให้แก่ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ โดยมีประเภทการแข่งขันประกอบด้วย การเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๒.๖ กิโลเมตร เส้นทาง เริ่มที่สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ – จุดชมวิว หาดยาว – ร.ล.จักรีนฤเบศร-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ รักษาฝั่ง-ถนนเรียบชายทะเลตลอดเส้นทาง โดยจะเปิดรับสมัครและลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ เป็นต้นไป และในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ก่อนเวลาแข่งขัน (๐๔๐๐)
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล อ่าวดงตาล ได้ที่สถานที…

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้แจ้งกำหนดการงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยใน วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นงานพระราชกุศลพระเมรุ วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นงานพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งในระหว่างพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจะมีการจัดมหรสพตามโบราณ ราชประเพณีโดยกรมศิลปากร ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐-๐๖๐๐ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นงานเก็บพระอัฐิจากพระเมรุไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นงานพระราชกุศลพระอัฐิ ในพระบรมมหาราชวัง และวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นงานเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบรรจุพระสรีรางคาร ที่สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ภายหลังเสร็จพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจะมีการเปิดพระเมรุให้ประชาชนทั่วไปได้ชมและศึกษาระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ส่วนนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัน…

การฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือ

กองทัพเรือโดยคณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑลสาย ๔ แล้วเสร็จ จำนวน ๙ หลัง
และคณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพเรือจะดำเนินการสำรวจบ้านพักของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ และ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ข้อมูล คณะทำงานฯ ๒๖ มี.ค.๕๕

กองทัพเรือสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน

กองทัพเรือสนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน

กองทัพเรือ สนับสนุนกองทุนเพื่อเพื่อน ในการจัดกิจกรรมโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบบุรี
กองทุนเพื่อเพื่อน กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน จากโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก บ้านธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เยาวชนจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา เด็กพิเศษจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา จากภาคกลาง มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดกรุงเทพ ฯ และลพบุรี ได้มีแนวคิดที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความหวังที่ดี และได้คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้หนึ่งที่สามารถช่วยผู้อื่นได้ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสใกล้ชิด รับรู้ และเรียนรู้ปัญหาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อขยายผลในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป โดยกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์นี้อย่างเต็มที่ ปร…

งานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

งานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

มหาเถรสมาคม เปิดเผยถึงการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า พุทธชยันตีเป็นวาระที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาโดยรากศัพท์ของคำว่า ชยันตีมาจากคำว่า “ชย” คือชัยชนะ อันหมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง อันทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก “พุทธชยันตี” จึงมีความหมายว่าเป็นการตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้นของสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ในปัจจุบันพุทธชยันตียังถูกตีความในความหมายถึงชัยชนะของพุทธศาสนาและชาวพุทธด้วยเช่นกัน สำหรับวาระสำคัญพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ แห่งการตรัสรู้ ถ้ายึดถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่าง วิสาขบูชา ๒๕๕๔ – วิสาขบูชา ๒๕๕๕ ทั้งนี้ในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานับเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒๕๙๙ ปีเต็ม และเริ่มเข้าสู่ปี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ โดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพานบวกด้วย ๔๕ อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
งานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒…

ฐานทัพเรือสัตหีบประกาศห้ามท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่หวงห้าม

สมาคมภริยาทหารเรือ ขอเชิญซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้มอบให้กับสภากาชาดไทย ในการออกร้านกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕
โดยมีรางวัลใหญ่มากมาย อาทิ ทองคำแท่ง รถจักรยานยนต์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องอบผ้า ตู้เย็น เตาแก๊สหัวเดี่ยว และพัดลมปรับระดับ รวม ๓๓๕ รางวัล จำหน่ายสลาก ฯ ใบละ ๑๐๐ บาท กำหนดออกสลากฯ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ร้านของสมาคมภริยาทหารเรือ สวนอัมพร
ผู้ที่สนใจซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หรือร้านของสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาด สวนอัมพร

ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ.
๒๓ มี.ค. ๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๐

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๐

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ( บฑว.สปท. ) เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สปท.) รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันป้องกันประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา เป็นทหารสัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต่เรือโทขึ้นไป สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่มีชั้นยศตั้งแต่นาวาโทจะได้รับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประจำตัวข้าราชการหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตัวจริงหนังสือยินยอมให้เข้าสอบของผู้บังคับบัญชาตัวจริง รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป ค่าสมัครสอบ จำนวน ๖๐๐ บาท
ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cm-mba.bus.ku.ac.th ตั้…

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๕

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๕

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในปี ๒๕๕๕ สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๕ ภายใต้คำขวัญ “ ๘๐ พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร” ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก นำรายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค การเสี่ยงโชคชิงรางวัล และการจำหน่ายสลากกาชาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ในปีนี้จัดการประกวดร้านและการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ …

ขอเชิญร่วมสั่งจองหนังสือ ๑๒๐ ปีมหิดลอดุลเดช

ขอเชิญร่วมสั่งจองหนังสือ ๑๒๐ ปีมหิดลอดุลเดช

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหนังสือ ๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งการพระราชสมภพ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลายด้าน เช่นการอุดมศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล เภสัชกรรม ทันตกรรม การประมง การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
ภายในหนังสือรวบรวมเรื่องราวพระราชประวัติ ทรงบรรยายโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมภาพประกอบที่หาดูได้ยาก พระราชนิพนธ์ และเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ บทความเฉลิมพระเกียรติและผลงานที่สืบสานพระราชปณิธาน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่า ให้พวกเราได้ประจักษ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ผู้ที่สนใจสั่งจองหนังสือที่มีคุณค่าเล่มนี้ได้ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๑๙ – ๗๖๘๐ – ๑ และ ๐ – ๒๔๒๒ – ๙๙๙๙ และเว็บไซด์ www.amarin.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูล รพ.ศิริราช
๒๑ มี…

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ ล้านถวายไท้องค์ราชัน

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ ล้านถวายไท้องค์ราชัน

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไปรษณีย์ไทยโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๙๙ ล้านไท้องค์ราชัน” เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนรายละ ๑ ล้านบาท จำนวน ๙๙ ราย รวม ๙๙ล้านบาท เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และได้มีการจัดสร้างไปรษณียากรล้ำค่า ๓ รูปแบบ เพื่อมอบให้ผู้ร่วมโครงการ ๙๙ราย
ไปรษณียากรที่ระลึกสำคัญ ๒ ชุด คือ ชุดที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สัตตมหามงคล ภูมิพลมหาราชา” (พ.ศ. ๒๕๕๔) ชุด ๑ ถึงชุด ๓ รวม ๑๕ ดวง และชุดแรกในรัชกาล (ชุดสยาม พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๙๒) จำนวน ๑๐ ดวง ๑๐ ชนิดราคา โดยจัดทำขึ้นใหม่ในลักษณะแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกพร้อมแผ่นปรู๊ฟที่มีการลงนามอนุมัติปรู๊ฟโดย ฯพณฯนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นอกจากนี้ยังมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ต้นแบบตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ชุด ๓ ในรูปแผ่นทองคำแท้ ๒๒ กะรัต บรรจุรวมภายในกล…

กกจ. เปิดคัดเลือกชายไทยฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

กกจ. เปิดคัดเลือกชายไทยฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน ( กกจ.) กระทรวงแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครบุคคลสัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี จบการศึกษาชั้น ม. ๖ ปวช. ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างก่อสร้าง ( ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธาและสาขาวิชางานสำรวจ ) เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อส่งไปฝึกงานเทคนิคกับสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๕ หลักสูตร ๑ ปี และ ๓ ปี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานญี่ปุ่นกำหนด
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IM ประเทศญี่ปุ่น กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า.
๒๐ มี.ค.๕๕เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน

ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน

เนื่องด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๑๐๐ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเรื่องเล่าผ่านภาพถ่าย “ราชการ หัวใจ ประชาชน” พร้อมการให้บริการของกระทรวงต่าง ๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป สินค้าราคาถูกธงฟ้า ร่วมประมูลสินค้าหลุดจำนำ ทรัพย์สินที่ถูกยึดโดยสำนักงาน ป.ป.ส. และการแสดงบนเวทีรายการ “คุณพระช่วย” จำอวดหน้าม่าน “ ชิงช้าสวรรค” โขนชุดใหญ่ และการแสดงที่มีคุณค่าจากศิลปินแห่งชาติ ฯลฯ
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๑๙ มี.ค.๕๕
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เปิดจองเข็มที่ระลึกเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เปิดจองเข็มที่ระลึกเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้จองเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยรายได้จากการจัดทำเข็มที่ระลึกหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมทบมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เพื่อนำไปใช้ในการบำเพ็ญสาธารณกุศลต่าง ๆ
เข็มที่ระลึกจะมีอักษรพระนาม พ.ร. ภายใต้พระชฏามหากฐิน รัชกาลที่ ๖ และอุฌาโลมเลียนลักษณะเลข ๖ ทำด้วยโลหะชุบทอง หมายถึง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ เป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้าพระธิดาในรัชกาลที่ ๖ ส่วนอักษร พ. และ ร. ลงยาสีชมพูหมายถึง วันอังคาร ซึ่งเป็นวันประสูติ อักษรพระนามประดิษฐานบนพื้นเข็มลงยาสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระจริยาวัตร เงาเมฆเบื้องหน้าหมายความว่า พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เสด็จกลับคืนสู่ทิพยโลกแล้ว ฉากท้องฟ้าเบื้องหลัง ห…

เชิญชวนตักบาตรฉลองพุทธชยันตี

เชิญชวนตักบาตรฉลองพุทธชยันตี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เครือข่ายองค์กรพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดโครงการ “ตักบาตรพระ ๒๒,๖๐๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖๐๐ – ๐๘๐๐ ที่ถนนราชดำริและถนนราชปรารถ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกมักกะสัน ประตูน้ำ
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและยังช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นโดยการทำบุญร่วมกัน พร้อมทั้งปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยจะนำจตุปัจจัยไทยธรรมจากการตักบาตร ไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติทั่วประเทศ
จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง โดยสวมใส่ชุดขาวหรือเสื้อขาวในพิธีดังกล่าว โดยสอบถามหรือแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒ ๔๕๘๔ ๒๒๒ และ ๐๘๓ – ๐๘๔๒ ๐๗๒


ข้อมูล นสพ.แนวหน้…

งานเทศกาลสินค้าโครงการหลวง...สดจากดอย...สู่มือคุณ

งานเทศกาลสินค้าโครงการหลวง...สดจากดอย...สู่มือคุณ

โครงการหลวงร่วมกับค่ายเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง...สดจากดอย...สู่มือคุณ” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่เดอะมอลล์ สาขาท่าพระ และงามวงศ์วาน
ภายในงานจะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงมาให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ผลิตภัณฑ์แนะนำคือข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ ซึ่งเป็นข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกและขัดสีเยื่อหุ้มเมล็ดบางส่วนอกไป เพื่อความสะดวกในการหุงต้ม ทำให้ข้าวจะนุ่มขึ้นหลังการหุงต้มและยังอุดมไปด้วยวิตามินบี ๑ มากกว่าข้าวขัดขาวถึง ๓๗๑ เท่า และเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ส่วนในกลุ่มธัญพืชมีอาหารแนะนำคือถั่วแดงหลวง กะหล่ำดาวและเสาวรสหวานที่โครงการหลวงทดลองนำมาปลูกและพัฒนาสายพันธ์จนได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ และยังมีกุ้งก้ามแดงที่มีรสชาติอร่อย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโครงการอีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพของโครงการหลวงซึ่งปลอดสารพิษ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๖ มี.ค.๕๕

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ขอเชิญเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาดสวนอัมพร

ขอเชิญเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือในงานกาชาดสวนอัมพร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสมหามงคลและเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๕ ภายใต้คำขวัญ “๘๐ พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจถวายพระพร” ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก นำรายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
โดยกองทัพเรือและสมาคมภริยาทหารเรือ จะร่วมออกร้าน ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีการแสดงดนตรี เกมส์ชิงโชค การแข่งขันยิงปืน การทำนายโชคชะตา การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สินค้าราคาถูก รวมทั้งมีศิลปินดารามาร่วมให้ความบันเทิง
จึงขอเชิญเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดสวนอัมพร ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๕


ข้อมูล คณะกรรมการฯ
๑๖ มี.ค.๕๕


เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุก…

โครงการ “ซ่อมให้ สร้างให้ ธอส. ช่วยคนไทย สร้างบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัย Habitat for Humanity Thailand จัดโครงการ “ซ่อมให้ สร้างให้ ธอส. ช่วยคนไทยสร้างบ้าน” ภายใต้โครงการ “บ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ ปีที่ ๒” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อมนุษยชาติ เป็นโครงการตอบแทนสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ที่ ธอส. ตั้งเป้าหมายสร้างและซ่อมบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่ ๒ ของการดำเนินโครงการ และเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปลายปี ๒๕๕๔ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มุ่งช่วยผู้มีรายได้น้อย และรายได้ปานกลางให้มีบ้านเป็นของตัวเอง จึงจัดทำโครงการ “ซ่อมให้ สร้างให้ ธอส.ช่วยคนไทยสร้างบ้าน” ขึ้นโดยจะสร้างบ้านหลังใหม่และช่วยซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายบางส่วน ใน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา
ผู้สนใจร่วมโครงการสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๕ มี.ค.๕๕

กิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน รวมทั้งได้รับทราบถึงภารกิจหน้าที่ด้านต่างๆ ของกองทัพเรือ ทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างสันติวิธีต่อไป โดยมีเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๓๕ คน ร่วมกิจกรรม
การเยี่ยมชมพื้นที่ในกองทัพเรือและพื้นที่นอกกองทัพเรือ ได้แก่การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม การเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทจากท่านผู้บัญชาการทหารเรือ การเยี่ยมชมกิจการบริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โรงงา…

กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือ โดย ฝ่ายป้องกันบำบัดและฟื้นฟูศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรม สายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๓๐๐ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง กองทัพเรือ (บางนา)
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันครอบครัว และสายใยแห่งความผูกพันภายในครอบครัว เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการป้องกัน และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะการแพร่ระบาดเข้ามาทางกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งกิจกรรมจะมีทั้งการแนะแนวอาชีพอิสระเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวข้าราชการ การให้ความรู้เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชนการแสดงดนตรี และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ โดยกิจกรรมนี้จะจัดหมุนเวียนภายในหน่วยงาน ค่ายทหาร และที่พักอาศัย เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นพลังในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดต่อไป
ข้อมูล ศูนย์ป้องกันฯ
๑๕ มี.ค.๕๕

สำนักงานทหารเรือหญิง จัดแข่งขันกีฬาทหารเรือหญิง ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ

ในวันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๑๐๐-๑๖๐๐ สำนักงานทหารเรือหญิง ได้จัดการแข่งขันกีฬาทหารเรือหญิงชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ โรงพลศึกษา ๒ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี สร้างความสามัคคี ส่งเสริมสร้างพลานามัยที่ดี สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทหารเรือหญิง โดยมีทหารเรือหญิงจากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ กรมข่าวทหารเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กรมสารวัตทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ กรมสวัสดิการทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ และกรมอู่ทหารเรือ

ข้อมูล สน.ทร.หญิง
๑๔ มี.ค.๕๕

สารคดีชุดสะพานเดินเรือได้รับรางวัลดาวเมขลาปี ๒๕๕๕

ในการประกาศผลรางวัลเมขลาประจำปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สะพานเดินเรือของกองทัพเรือ ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ได้รับรางวัลดาวเมขลาปี ๒๕๕๕ ในประเภทรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างสรรค์สังคม
กองทัพเรือได้จัดทำสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อว่า “สะพานเดินเรือ” โดยได้น้อมนำพระราชกรณียกิจ พระบารมี และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับราชนาวีไทยอันทรงคุณค่ามานำเสนอเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำหรับรางวัลเมขลา ประกอบด้วย รางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ โดยเป็นการพิจารณาผลงานทุกรายการในแต่ละปี เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานทางโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ ส่วนรางวัลดาวเมขลานั้น คนบันเทิงและสื่อมวลชนเป็นผู้ตัดสิน โดยในปีนี้สถานีโทรทัศน์ TNN2 ได้รับรางวัลดาวเมขลา ๕ รางวัล ประกอบด้วย
- รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทเคเบิ้ลทีวี
- รางวัลเกียรติยศคุณภาพดี มีคุณค่าต่อแผ่นดินได้แก่ ฐาณิยา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN 2
- รางวัลเกียรติยศคุณความดีปร…

เตือนฉีดฟิลเลอร์เสริมความงามระวังของปลอมไม่ได้มาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงประชาชน ที่ขณะนี้มีกระแสความนิยมฉีดฟิลเลอร์ ซึ่งเป็นการใช้สารสังเคราะห์มาช่วยเสริมความงามโดยเฉพาะบนใบหน้า เพื่อลดริ้วรอยเหี่ยวย่นที่มากับวัย ทำให้ใบหน้าดูเต่งตึง เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นทั้งหญิงและชาย เนื่องจากสะดวกในการรับบริการไม่เจ็บตัว และไม่เสียเวลาพักฟื้นเหมือนการผ่าตัด
ซึ่งสารฟิลเลอร์ มีการนำเข้าจากหลายประเทศ ซึ่งต้องขออนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน หากไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองความปลอดภัยจาก อย. จะถือว่าเป็นเครื่องสำอางเถื่อน รวมทั้งยังมีการลักลอบฉีดซิลิโคนเหลวแทนสารฟิลเลอร์ และมีการลักลอบฉีดฟิลเลอร์ โดยผู้ฉีดไม่ใช่แพทย์ และมีการโฆษณาตามเว็บไซต์ว่ามีการฉีดฟิลเลอร์ราคาถูก ซึ่งมักจะเป็นสารฟิลเลอร์ปลอม ไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย.
จึงขอเตือนผู้ที่ต้องการจะเสริมความงามให้เลือกใช้บริการกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้เท่านั้น
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๔ มี.ค.๕๕

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาล “เสด็จเตี่ย” ณ แหลมโจรคว่ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณแหลมโจรคว่ำ สถานีเรือสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย และปั้นแบบพระรูปหล่อโดยช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาลแห่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและเป็นที่สักการบูชาของข้าราชการทหาร รวมทั้งประชาชนทั่วไป
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาล ได้ที่ตู้รับบริจาคของโครงการ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี “พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรฯ เกาะสมุย” หมายเลขบัญชี ๔๕๑ -๒-๑๒๓๓๗-๕ หรือธนาคารทหารไทยสาขาสงขลา ชื่อบัญชี “กองทุนศาลกรมหลวงชุมพรฯ แหลมโจรคร่ำ” หมายเลขบัญชี ๓๔๘-๒-๔๕๗๘๗-๐ และกรุณาส่งใบโอนพร้อมนามผู้บริจาคไปที่กองการเงิน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรสาร ๐๗๔ ๓๒๕ ๘๐๔ หรือที่ E-mail:samuinavy@hotmail.com สอบถาม…

พิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี

ในวันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙๐๐ คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี จะทำพิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกพายเรือพระราชพิธี โดยมี พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี ณ เขียงฝึก แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ตามแผนปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายควบคุมและฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกอบรมครูฝีพายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการปฏิบัติในการจัดขบวนเรือที่ถูกต้อง ไปทำการฝึกกำลังพลประจำเรือของหน่วยที่ตนเองรับผิดชอบ อันจะทำให้รูปแบบการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
การฝึกอบรมครูฝึกฝีพาย เป็นกิจกรรมหลักครั้งแรกของการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญยิ่งในการผลิตบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นครูฝึกกำลังพลฝี…

โครงการเสน่ห์ไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการ “เสน่ห์ไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส่งคลิปวีดิโอหรือภาพถ่ายเข้ามาประกวดใน ๔ หัวข้อ คือ ยิ้ม (ยิ้มสะพาน) ไหว้ รำไทย และพับเพียบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย
ผู้สนใจส่งคลิปวีดิโอหรือภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการจะต้องเข้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการในเว็บไซต์ www.Tourism Thailand.orh/The Charms of Thailand ตั้งแต่บัดนี้-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และยังเปิดโอกาสให้ร่วมโหวต เพื่อเลือกคลิปวีดิโอ และภาพถ่ายตรงใจ ซึ่งจะเปิดโหวตจนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงเวลา ๒๓๕๙ ซึ่ง คลิปวีดิโอและภาพถ่ายที่ได้รับการโหวตสูงสุด และคนที่ร่วมโหวตจะได้รับรางวัลมูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๒ มี.ค.๕๕

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ ๘

ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๘” โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมกำลังซื้อให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ที่ยังมีความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น
ผู้ที่สนใจติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม ๙ อาคาร ๑ ชั้น ๑) หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๕ ๙๐๐๐

ข้อมูล กบข.
๙ มี.ค.๕๕

แม่น้ำโขงแห้งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สกัดกั้นยาเสพติด

ปัจจุบันระดับแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน เนื่องจากเกิดสันดอนทรายในแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่กว้างทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายใช้เป็นเส้นทางลำเลียงขนยาเสพติดได้สะดวก นาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนม กล่าวว่า หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ลำแม่น้ำโขงมีภารกิจหน้าที่ในการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในแม่น้ำโขง
สำหรับในปีนี้ พบว่าแม่น้ำโขงระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสันดอนทรายขึ้นบริเวณกลางแม่น้ำโขงเป็นแนวกว้างอาจทำให้เกิดปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร เนื่องจากขบวนการค้ายาเสพติดอาจใช้เป็นเส้นทางลำเลียงขนยาเสพติดได้อย่างสะดวก เจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์ตามลำแม่น้ำโขงอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งรูปแบบขนส่งยาเสพติดในปัจจุบันพบว่า ใช้วิธีขนแบบกองทัพมด ขนมาทีละจำนวนน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม
ดังนั้น หน่วยเรือรักษาความส…

สธ.เตือนภัยจากแหล่งสะสมเชื้อโรค

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากประเทศอังกฤษ ถึงผลการสุ่มตรวจคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ๓๓ เครื่อง ของสำนักงานหลายแห่งในกรุงลอนดอน พบว่า คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยบางเครื่องมีเชื้อจุลินทรีย์มากกว่าปกติถึง ๕ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกัยที่นั่ง โถชักโครกในห้องน้ำของสำนักงานแห่งนั้นๆ โดยคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์อาจเป็นแหล่งหมักหมมของ เชื้อโรคที่คาดไม่ถึง ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานรับเชื้อเข้าไปได้ โดยผ่านการสูดดมหรือใช้มือที่เพิ่งกดคีย์บอร์ดไปจับอาหารเข้าปากส่งผลให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย และการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่นอาจเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อในหมู่พนักงานออกฟิศ
และในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันหลายๆ คน เช่น ในร้านเกม และอินเตอร์เนต จึงเป็นสถานที่น่าห่วงใยในการแพร่เชื้อโรค ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการจัดหาเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์เหลวไว้ให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงตามสำนักงานต่างๆ ก็ควรจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ให้พนักงานได้ใช้ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในคีย์บอร์ด
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๙ มี.ค.๕๕

กิจกรรม “รักแม่-รักเจ้าพระยา”

กองทัพเรือร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า ชุมชนท่าเตียน และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา “รักแม่-รักเจ้าพระยา” เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำของโลก ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๓๐ โดยมีตัวแทนจากหน่วยที่ร่วมจัดกิจกรรมและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนประมาณ ๔๐๐ คน ร่วมกิจกรรมและเริ่มทำการเก็บขยะตั้งแต่บริเวณท่าเรือสะพานพุทธถึงบริเวณท่าเรือสะพานปิ่นเกล้า
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์น้ำของโลก (World day For water) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำ โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนงดการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ ลำคลอง และจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า ชุมชนท่าเตียน และบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำจึงได้จัดกิจกรรมเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น นับเป็นความร่วมมือในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัด…

กองการฝึกกองเรือยุทธการ เชิญชวนร่วมเดิน-วิ่งการกุศลอ่าวดงตาลมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๒

กองการฝึกกองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเดิน-วิ่ง การกุศล อ่าวดงตาล มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๔๐๐ โดยมีการแข่งขัน ๓ ประเภท ได้แก่ เดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร วิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ๒๒.๖ กิโลเมตร บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเส้นทางการแข่งขันเริ่มตั้งแต่สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ-จุดชมวิว หาดยาว-เรือหลวงจักรีนฤเบศร-ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง-ถนนเลียบชายทะเล
สำหรับค่าสมัครเข้าแข่งขันทุกประเภท เป็นเงิน ๒๕๐ บาท และจะมีของรางวัลให้สำหรับผู้ชนะอันดับ ๑ ถึง ๕ ของทุกกลุ่มอายุในแต่ละประเภทการแข่งขัน
ผู้สนใจสมัครได้ที่ กองบัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๓๘ ๔๓๗๓๗๗ ๐๓๘ ๔๓๘๔๕๗ และ ๐ ๒๔๖๖๑๑๘๐ ต่อ ๗๒๗๒๑ (เวลาราชการ) หรือที่ http://www.navy.mi.th/fic


ข้อมูล กฝร.
๘ มี.ค.๕๕

เชิญชวนสถานศึกษาประกวด “สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๕”

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนสถานศึกษาประกวด “สถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๕” ชิงเงินรางวัล ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
จากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๓ มีจำนวน ๑๓,๗๖๖ คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๙ ปี จำนวน ๔,๕๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๔ เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงาน กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ร่วมกันใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา ที่มีนักเรียน นักศึกษา ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อการเดินทางมายังสถานศึกษาระห่วาง ๒๐๐-๘๐๐ คัน ขึ้นไป โดยในปีนี้จะเริ่มจัดประกวดใน ๒๕ จังหวัดนำร่องของเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก และจะขยายครอบคลุมทั้งประเทศในปีต่อไป
ผู้สนใจร่วมประกวดขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๑๗ -๘ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www…

ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๕๕

ชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการประสานความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารขึ้น โดยผู้อบรมในแต่ละรุ่นประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน ๔๐ คน มาร่วมอบรม รับฟังการบรรยาย สัมมนา และทัศนศึกษาร่วมกัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว นับว่าเป็นบุคลากรสำคัญที่จะประสานความร่วมมือกับกองทัพเรือในกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการพัฒนาประเทศชาติต่อไป สำหรับชมรมนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือเกิดการรวมกลุ่มกันของผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื…

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑-๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนนายเรือ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑-๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ โดยจัดตั้งหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน และเรือหลวงเจ้าพระยา ที่ โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มี พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ
การจัดหมู่เรือฝึกฯ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑-๓ และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ เพื่อฝึกอบรมทางใช้การในทะเล ให้เป็นไปตามแนวทางการผลิตกำลังพลชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือตามที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนนายเรือด้วยการปฏิบัติงานจริงบนเรือตามมาตรฐานของกองทัพเรือ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศและประชาชนในโอกาสที่แวะเยี่ยมเมืองท่าต่างๆ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๕ มี.ค.๕๕

การแสดงนิทรรศการ อนาคตการศึกษาไทย

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยต้องมีความพร้อมในทุกด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาด้วย กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาให้ประชาชนคนในชาติมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ คือ มุ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เมื่อประชาชนมีการศึกษาที่ดี มีความรู้และชาญฉลาดประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไป และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการ “อนาคตการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๑-๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
นิทรรศการจะแบ่งออกเป็นหลายโซนกิจกรรม ประกอบด้วยโซนหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน, โซนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก, โซนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ,โซนปฏิรูปครู, โซนยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.๖ , โซนศักยภาพการศึกษาไทย, โซนคุณภาพการศึกษา และโซนการศึกษาเพื่ออาชีพและหลักสูต…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดงาน รีคอนไนท์ (Recon Night) ประจำปี ๒๕๕๕

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานรีคอนไนท์ (Recon Night) ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๗๐๐-๒๒๐๐ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจของนักเรียนหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน ทุกรุ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ สถานการณ์รบพิเศษ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตรการรบพิเศษฯ รุ่นที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ที่จะสำเร็จการศึกษาในวันดังกล่าว
จึงขอเชิญศิษย์เก่าหลักสูตรการรบพิเศษฯ ทุกรุ่นทุกเหล่าทัพเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นาวาโท กังวาน มินวงษ์ โทร. ๐๘ ๑๓๐๕ ๗๙๘๒ หรือโทร ทร. ๖๒๓๓๑
ข้อมูล นย.
๒ มี.ค.๕๕

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “อบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์” ใน ๓-๔ มีนาคม นี้ ณ กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับความรู้และได้รับใบขับขี่
นอกจากนี้ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย โดยภายหลังการอบรมจะเปิดให้ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถเพื่อรับใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้ ในวันเสาร์เป็นการอบรมและทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถทันที สำหรับเดือนมีนาคมนี้ จัดอบรม ๒ รุ่น ในวันเสาร์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันเสาร์ที่ ๒๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กรมการขนส่งทางบก
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมต้องมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์ ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมการขนส่งทางบก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมา…

เชิญชวนบริจาคภาษี ๑๐๐ บาท ให้พรรคการเมืองที่คุณชอบ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองด้วยการบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง โดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้กระทำได้โดยผู้เสียภาษีแต่ละคนระบุรหัสพรรคการเมืองที่ประสงค์จะบริจาคให้ได้หนึ่งพรรคการเมือง ปีละหนึ่งร้อยบาทถ้วน
หลักเกณฑ์การบริจาค ประกอบด้วย ผู้บริจาคต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย ผู้บริจาคต้องมีภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไป กำหนดการยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานที่ยื่นแบบตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยขั้นตอนการบริจาค คือ กรอกแบบฟอร์มที่ยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด. ๙๐, ๙๑ ทำเครื่องหมาย / ในช่องประสงค์จะบริจาคเงินภาษี ๑๐๐ บาท และกรอกรหัสพรรคการเมืองที่ชื่นชอบเพียง ๑ พรรค โดยสามารถดูรหัสพรรคการเมืองได้ ณ สถานที่เสียภาษี หรือทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และกรมสรรพากร www.rd.go.th
ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วน กกต. โทร. ๑๑๗๑ หรือสายด่วนกรมสรรพากร โทร.๑๑๖๑
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒ มี.ค.๕๕

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กระทรวงแรงงานกำหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พร้อมทั้งจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านช่าง ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่างไทยในทุกสาขาที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้มีทักษะฝีมือ ความเชี่ยวชาญ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับนานาชาติพร้อมกันไป โดยมีเป้าหมายที่จะให้แรงงานไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:ASEAN Economic Community) ในปี ๒๕๕๘ อย่างมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ มี.ค.๕๕

มีนาคม วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

๔ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติกองทัพเรือ จึงได้จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๒๐ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี การแสดงดนตรีกิจกรรมรอบกองไฟ การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร มอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลกิตติมศักดิ์ เข็มเชิดชูเกียรติ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดีเด่น และพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ
ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล มีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบหรือภัยจากการกระทำของฝ่ายตรงข้าม ป้องกันและต่อต้านการกระทำผิดทางทะเลในพื้นที่ทำการประมงของตน ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล สืบสวนคอยฟังข่าวสารการเคลื่อนไหวอันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษ…

โครงการเที่ยวเกราะใกล้รุ่ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออก จัดงานไทยเที่ยวไทยในโครงการเที่ยวเกาะใกล้รุ่ง ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
ภายในงานพบกับสินค้าและบริการท่องเที่ยวราคาพิเศษ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ บริเวณโซนสีสันตะวันออก จากผู้ประกอบการภาคตะวันออก ๗ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จำนวน ๕๒ ราย และยังมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมาร่วมเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออกอีกมากมาย
จึงขอเชิญผู้สนใจท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าและจองที่พักในราคาพิเศษได้ในงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑ มี.ค.๕๕