Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2015

ทรภ.๓.ตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ำลาดตระเวนทางน้ำและอากาศ

สืบเนื่องจากที่กองทัพไทยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (ศอ.ยฐ.) นั้น พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่ ๓ นำเรือหลวงอ่างทองออกปฏิบัติการ รวมถึงเรืออีก ๖ ลำ เฮลิคอปเตอร์ ๒ ลำ เครื่องบินดอร์เนีย ๒ ลำ ในการจัดตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ำบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งเป็นรอยต่อของน่านน้ำไทยและพม่า โดยจะไม่ออกไปในทะเลหลวง พร้อมจัดส่งชุดแพทย์ทหารจากส่วนกลางเดินทางไปยังทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วย ด้านพลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้กำลังลาดตระเวนจาก ๒ หน่วยทั้งทางน้ำและทางอากาศ ประกอบด้วย การลาดตระเวนทางเรือ ใช้หมวดเรือเฉพาะกิจลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มีเรือในการลาดตระเวน ๗ ลำ ได้แก่ เรือหลวงสายบุรี, เรือหลวงอ่างทอง, เรือหล…

ขอเชิญส่งเรื่องแม่ที่สมควรยกย่องเพื่อคัดเลือกเป็น “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีศรีของชาติ” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นแม่ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่, เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ, ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา เอาใจใส่, ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม, มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้สนใจสามารถส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ ซึ่งอาจเป็นเรื่องของแม่ตนเองหรือเรื่องของตนเอง โดยต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคลอ้างอิงได้ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษเอ ๔ พร้อมผลงาน จำนวน ๓ ชุด ไปที่สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ ๕๘ ซอยศุภราช ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถาม…

สมาคมปราบวัณโรคฯ จัดทำดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ๒๕๕๘

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ๒๕๕๘ เป็นภาพอาหารไทยในวรรณคดีจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ เพื่อจำหน่าย แผ่นละ ๑๐ บาท โดยดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรคนี้ไม่มีค่าทางไปรษณียากร แต่สามารถนำกรอบส่วนบนของดวงตราผนึก จำนวน ๔ แผ่น ไปรับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเงินซื้อดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรคทุก ๑๐ บาท จะนำไปใช้เฉลี่ยเป็นค่ายารักษาวัณโรคให้แก่ผู้ป่วยวัณโรคที่ขัดสน นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องหมายแสดงความมีน้ำใจเสียสละเพื่อการกุศลของผู้ซื้ออีกด้วย ผู้ที่สนใจและมีจิตศรัทธาร่วมซื้อดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ๒๕๕๘ ได้ที่สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๑๓๕๔ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงกันยายน ๒๕๕๘ ข้อมูล สมาคมปราบวัณโรคฯ ๒๗ พ.ค.๕๘

กองทัพไทยตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

กองทัพไทยจัดตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (Operation Center for Patrol and Humanitarian Assistance to Irregular Migrants in the Indian Ocean : OCPHAM) หรือเรียกย่อว่า ศอ.ยฐ. โดยเป็นการจัดกำลังจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลอันดามัน พร้อมจัดตั้งฐานปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมลอยน้ำในทะเลอันดามัน เพื่อช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และรักษาผู้เจ็บป่วย โดยให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล นโยบาย และกฎหมายไทย ตลอดจนบริหารจัดการและบูรณาการทรัพยากรต่างๆ ทั้งความร่วมมือและการปฏิบัติระหว่างมิตรประเทศที่ต้องการเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘ เป็นต้นไป ข้อมูล กรมกิจการพลเรือนทหาร ๒๖ พ.ค.๕๘

ผู้ช่วย ผบ.ทร.ให้การต้อนรับเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และให้โอวาทแก่เยาวชน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กองทัพเรือจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ พ.ค.๕๘ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำเยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน…

ทรภ.๑ จัดหน่วยเรือเยือนเมืองท่าโฮจิมินห์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดเรือหลวงนราธิวาส กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยเรือเดินทางเยือนเมืองท่าโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค.-๒ มิ.ย.๕๘ โดยมี พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือ การเดินทางเยือนเมืองท่าโฮจิมินห์ในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาเส้นทางเดินเรือและศึกษาภูมิประเทศจากประเทศไทยไปยังเมืองท่าโฮจิมินห์ เพื่อฝึกกำลังพลให้มีความรู้ ความชำนาญ เสริมประสบการณ์ ในการเดินเรือในน่านน้ำต่างประเทศ และการปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๖ พ.ค.๕๘

ผบ.ทร.แถลงผลการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงผลการฝึก และพิธีปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ กล่าวรายงาน และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมฟังการแถลงผลการฝึกฯ การฝึกกองทัพเรือเป็นการฝึกที่สำคัญและทำการฝึกเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือ ด้วยการนำการปฏิบัติการสาขาต่างๆ ของส่วนกำลังรบ การปฏิบัติการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวม ๒๑ หน่วย ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารเรือ, กรมข่าวทหารเรือ, กรมยุทธการทหารเรือ, กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, กองเรือยุทธการ, ทัพเรือภาคที่ ๑, ทัพเรือภาคที่ ๒, ทัพเรือภาคที่ ๓, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, ฐานทัพเรือสัตหีบ, ฐานทัพเรือกรุง…

กปช.จต.รับมอบถังน้ำเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๘ ถัง ซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ให้กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานราชการ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๘ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว โดยภายในงานยังได้มีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลกับนักเรียนและประชาชนด้วย ข้อมูล กปช.จต. ๒๕ พ.ค.๕๘

นย.จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “นาวิกโยธิน มาราธอน” ประจำปี ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “นาวิกโยธิน มาราธอน” ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเงินรางวัล ในวันที่ ๒๖ ก.ค.๕๘ ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันฯ แบ่งเป็น เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง ๓ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท, วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท, วิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง ๒๑.๑ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๔๐๐ บาท และวิ่งมาราธอนระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๖๐๐ บาท การจัดแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมในวันทหารนาวิกโยธิน และครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รวมถึงเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนานักกีฬา และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี…

กปช.จต.ร่วมโครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ ๑๒

พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำความสะอาดชายหาด, เก็บขยะใต้ทะเล, ปลูกปะการัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเลเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง ข้อมูล กปช.จต. ๒๒ พ.ค.๕๘

ราชนาวิกสภาจัดกิจกรรมบรรณาธิการสัมพันธ์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านบรรณาธิการ

ราชนาวิกสภากำหนดจัดกิจกรรมบรรณาธิการสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านบรรณาธิการ และเพื่อให้บรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการประจำนิตยสาร วารสาร ข่าวสาร จากเหล่าทัพและหน่วยงานภายนอก ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างเครือข่ายบรรณาธิการ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บรรณาธิการต้นฉบับ” โดยคุณมกุฎ อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทั้งนี้ บรรณาธิการแต่ละเหล่าทัพที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถแจ้งรายชื่อให้สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๒๐ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ ข้อมูล สน.รนภ.ยศ.ทร. ๒๒ พ.ค.๕๘

กพ.ทร.เปิดสอบเลื่อนฐานะเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรปริญญาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๕ อัตรา

กรมกำลังพลทหารเรือกำหนดเปิดตำแหน่งอัตราสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๕ อัตรา กำหนดสอบประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาขาวิชาที่รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง ได้แก่ - ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา - ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา - ปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา สำหรับสาขาวิชาที่รับสมัครเฉพาะเพศชาย ได้แก่ - ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาเขมร จำนวน ๑ อัตรา - ปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา จึงขอแจ้งให้ข้าราชการทราบและเตรียมการดำเนินการหมายประวัติการศึกษาให้เรียบร้อย สำหรับกำหนดการสอบ หัวข้อ และรายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๔๖ ข้อมูล กพ.ทร. ๒๒ พ.ค.๕๘

กพ.ทร.จัดการประชุมสัมมนาสิทธิกำลังพลให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๕๘

กรมกำลังพลทหารเรือกำหนดจัดการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการและดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำหรับผู้ที่สังกัดหน่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดการประชุมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค.๕๘ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ จัดการประชุมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มิ.ย.๕๘ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพลในหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรจากหน่วยต่างๆ ดังนี้ - กรมการเงินทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐- ๑๔๓๐ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และในวันที่ ๓ มิ.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร - กรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ ในวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และในวันที่ ๓ มิ.ย.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๐.๓๐ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร - ก…

กองทัพไทยให้ทุนการศึกษาบุตรกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน จว.ชายแดนภาคใต้

กรมกำลังพลทหารเรือแจ้งว่า กองทัพไทยจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายจนเสียชีวิต หรือปลดออกจากราชการ เนื่องจากพิการ ทุพพลภาพ และไม่บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา โดยกำหนดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแบบรายงานให้กรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๘ สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบรายงานได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูล กพ.ทร. ๒๑ พ.ค.๕๘

รฟม.เตรียมทดลองวิ่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ธ.ค.นี้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ อย่างไม่เป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยไม่เก็บค่าโดยสาร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เนื่องจากยังเป็นช่วงทดสอบระบบ โดยบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีเอ็มซีแอล แจ้งว่า รถไฟฟ้า ๓ ขบวนแรก (๙ ตู้) ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น จะสร้างเสร็จและส่งลงเรือมาถึงท่าเรือแหลมฉบังภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จากนั้นจะนำรถ ๓ ขบวนแรกมาเข้าระบบทดสอบ ส่วนรถไฟฟ้าที่เหลือจะทยอยส่งมอบตามแผน ซึ่งตามสัญญาระหว่าง รฟม.และบีเอ็มซีแอล นั้น กำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๙ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๑ พ.ค.๕๘

ราชนาวิกสภาจัดปาฐกถาประจำปีในหัวข้อ “ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน”

ราชนาวิกสภากำหนดจัดปาฐกถาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “ศรชล. : ความคาดหวังและบทบาทที่ปรับเปลี่ยน” ในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ, พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนากร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมี นาวาเอก เกียรติยุทธ เทียนสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกองทัพเรือ และผ่านทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การปรับบทบาทของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล.) เป็นศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ข้อมูล ราชนาวิกสภา ๒๐ พ.ค.๕๘

ศภษ.ยศ.ทร.จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร (English for Navy Executives) เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือระดับผู้บริหารที่ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ทบทวนและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือไปศึกษา/อบรมในต่างประเทศ โดยจัดอบรมเฉพาะช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิ.ย.-๑๔ ก.ค.๕๘ โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ การฟังและการพูด ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม, การสนทนาทางโทรศัพท์, ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและการนำเสนองาน, หลักการอ่านและการเขียน ประกอบด้วย การเขียนประเภทต่างๆ ได้แก่ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแนะนำการเขียนจดหมายราชการ ข้าราชการชั้นยศนาวาโท-นาวาเอก (พ) ที่สนใจเข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งรายชื่อให้หน่วยต้นสังกัดส่งถึง ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๒ พ.ค.นี้ โดยกำหนดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๘ กำหนดรายงานตัวเวลา ๑๒๐๐ ข้อมูล ยศ.ทร. ๒๐ พ.ค.๕๘

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแจกรถสามล้อโยกให้ผู้พิการด้อยโอกาสฟรี ๑๐๐ คัน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการสนับสนุนรถสามล้อโยกแก่ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน ๑๐๐ คัน มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้กับผู้พิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใช้เป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีวิต ผู้พิการที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับรถได้ที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๒ ๐๘๙๗-๘ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๐ พ.ค.๕๘

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีถวายสักการะกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันอาภากรประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๑๕ ณ หน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมาคมภริยาทหารเรือ องค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมพิธีฯ จากนั้น เวลา ๑๐๒๐ พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ผู้แทนราชสกุลอาภากร ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ เป็นวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเหล่าทหารเรือ ซึ่งเทิดทูนยกย่องและขนานพระนามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ด้วยทรงวางรากฐานการทหารเรือให้มีความเข้มแข็งมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้ …

ไทย-จีนร่วมฝึกผสม Blue Strike ๑๘-๒๑ พ.ค.๕๘

พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกผสม Blue Strike ร่วมกับ Scapt.YU Zhong Director of Training Department, PLAN HQs ประธานฝ่ายกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๘ ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท การประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึกผสมภายใต้รหัส Blue Strike ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พ.ค.๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย-กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อพัฒนาความร่วมมือ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการฝึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูล ยก.ทร. ๑๙ พ.ค.๕๘

สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพฯ จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีครั้งที่ ๒๘ นำรายได้ทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๒๘” ในวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๘ ณ บริเวณถนนสนามไชย โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีในครั้งนี้ เป็นรายการแข่งขันวิ่งที่มีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน และนับเป็นรายการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูล สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ๑๙ พ.ค.๕๘

รมว.กห.เดินทางรับทราบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางรับทราบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยมี พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ (นป.สอ.รฝ.๔๙๑) ได้รับแจ้งจากเรือประมงในพื้นที่ว่าพบเรือประมงของผู้อพยพชาวโรฮิงญา บริเวณด้านตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ประมาณ ๘.๕ ไมล์ในเขตน่านน้ำไทย ทัพเรือภาคที่ ๓ จึงสั่งการให้จัดกำลังพร้อมเรือยนต์เร็วเข้าทำการตรวจสอบ จนพบว่าเรือดังกล่าวมีลักษณะเป็นเรือประมงดัดแปลง มีผู้อพยพชาวโรฮิงญาประมาณ ๓๐๐ คน จึงได้ให้การช่วยเหลือน้ำและอาหาร และยังตรวจพบว่าไดชาร์จเครื่องยนต์เสีย และไม่มีแบตเตอรี่ จนทำให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงได้ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลในการจัดหาอะไหล่และกำลังพลจากเรือตรวจการณ์ ๙…

คกก.จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๒ เชิญชวนข้าราชการ ทร.ร่วมออกแบบปกสูจิบัตร

คณะกรรมการการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือร่วมกันอออกแบบปกสูจิบัตรการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ โดยสูจิบัตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินตามรอยพระยุคลบาทในปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และความสนุกสนานร่าเริงของประชาชน ผู้สนใจกรุณาส่งรูปปก หรือไฟล์งานได้ที่กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หรือฝ่ายควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๒๐ หรืออีเมล์ kprint55620@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๘ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิมพ์รายชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อไป ข้อมูล สบ.ทร. ๑๘ พ.ค.๕๘

กิจการให้กู้เงินฯ ปรับแก้ไขระเบียบกำหนดคุณสมบัติผู้ค้ำประกันใหม่

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ ได้ปรับแก้ไขระเบียบกิจการให้กู้เงินฯ ใหม่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันการกู้เงินโครงการต่างๆ กรณีนายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็นผู้กู้ ผู้ค้ำประกันต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ได้เริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ข้อมูล กิจการให้กู้เงินฯ ๑๘ พ.ค.๕๘

จก.กพ.ทร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกวิชาทหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

พลเรือโท ไพโรจน์ อุ่นใจ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาร่วมในพิธีฯ กองทัพเรือทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกและทบทวนวิชาทหารให้แก่กำลังพลสำรอง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกของกำลังพลสำรองให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลประจำการและกำลังพลสำรองให้มีประสบการณ์และความเข้าใจในขั้นตอนการเรียกพล นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างเจ้าหน้าที่และกำลังพลสำรองด้วยกัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย อันเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและประสานงานในภายภาคหน้า สำหรับผลการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารในครั้งนี้ กำลังพลสำรองได้มีความรู้ความเข้าใจในสายวิทยาการของกองเรือยุทธการ และได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของกองทัพเรือ รวมทั้งได้รับประสบการณ์และความชำนาญตามตำแหน่งหน…

กร.จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea ๒๐๑๕

กองทัพเรือ โดยกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม เพื่อเดินทางไปร่วมในการฝึกผสม Guardian Sea 2015 (มฝ.ผส.มปท.๑๕) ระหว่างวันที่ ๙-๒๙ พ.ค.๕๘ ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง, เรือหลวงสุโขทัย, เรือหลวงทยานชล และเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ โดยมี นาวาเอก สุเทพ ปัจฉาการ เสนาธิการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ การฝึกผสม Guardian Sea 2015 เป็นการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาการปราบเรือดำน้ำกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังพลกองทัพเรือจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และได้เห็นความก้าวหน้าของเรือและระบบอาวุธที่ทันสมัย รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในเอกสารสั่งการ บรรณสาร คู่มือต่างๆ และขั้นตอนในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเรือ-เรือ และเรือ-อากาศยาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สำหรับการฝึกในปีนี้ ใช้เส้นทางการเดินเรือจากท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ-ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต-ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์-ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ข้อมูล ยก.ทร. ๑๕ พ.ค.๕๘

กพ.ทร.แจ้งงดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ๒๓-๓๐ พ.ค.๕๘

กรมกำลังพลทหารเรือจะจัดข้าราชการไปดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องทำบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยบัตรประจำตัว พุทธศักราช ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ พ.ค.๕๘ จึงมีความจำเป็นต้องงดทำบัตรประจำตัวที่กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ในช่วงวันดังกล่าว ข้อมูล กพ.ทร. ๑๕ พ.ค.๕๘

ทร.จับเรือเวียดนาม ๕ ลำลักลอบทำประมงในน่านน้ำไทย

พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศร.ชล.เขต ๑) ภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล.) และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ซึ่งมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศร.ชล.) และผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) ได้สั่งการให้ นาวาตรี เจนยุทธ์ นิมา ผู้บังคับการเรือ ต.๑๑๑ นำเรือตรวจการณ์ ๑๑๑ และเรือหลวงหัวหิน พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ ๑ ออกลาดตระเวนตรวจตราเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๘ เวลา ๒๓๐๐ หลังได้รับแจ้งว่าพบเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย บริเวณละติจูดที่ ๑๑ องศา ๓๗ ลิปดาเหนือ ลองติจูด ๑๐๐ องศา ๔๒.๖ ลิปดาตะวันออก ห่างจากทุ่นไฟปากล่องชายฝั่งประมาณ ๖๓ ไมล์ทะเล จนสามารถจับเรือประมงเวียดนามได้ ๕ ลำ พร้อมลูกเรือจำนวน ๕๓ คน จึงได้ควบคุมเรือประมงพร้อมลูกเรือทั้งหมดเดินทาง…

คพท.จัดการบรรยายแนะแนวฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการผลัด ๑/๒๕๕๘

พลเรือตรี ชาลี สว่างใจ รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการบรรยายแนะแนวการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ ณ อาคารฝึกรวม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง และบริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดให้มีการบรรยายแนะแนวอาชีพสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทหารกองประจำการ โดยมีวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง, นาวาโท จุฑา สยนานนท์, นาวาตรี สุรินทร์ ปานอำพันธ์ และคุณอนุรัตน์ สารบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาบรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างทั่วไป หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ และหลักสูตรนิวไดร์ฟเวอร์ (การขับรถหัวลากอย่างปลอดภัยและถูกวิธี) พร้อมทั้งคัดเลือกทหารกองประจำการที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆ ก่อนปลดประจำการ ข้อมูล คพท. ๑๔ พ.ค.๕๘

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีให้บริการจัดการศพแบบครบวงจร

ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ให้บริการจัดการศพแบบครบวงจร โดยให้คำแนะนำในการแจ้งเสียชีวิตและจัดการศพ, ติดต่อประสานงานกับการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี, จัดหาหีบศพพร้อมรถบริการรับ-ส่งศพ, จัดหาดอกไม้ประดับหน้าศพและพวงหรีด, จัดหาเครื่องไทยธรรมพร้อมดอกไม้ถวายพระ, จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม, จัดหาดอกไม้จันทน์พร้อมช่อเชิญประธาน และติดต่อแนะนำสถานที่ในการลอยอังคาร สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๑๐๑๓, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๖๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๑๙ ข้อมูล กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ๑๔ พ.ค.๕๘

นย.-กปช.จต.ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีกำหนดเป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๔๕ ณ บริเวณข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย รวมถึงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ และประวัติศาสตร์การรบอันกล้าหาญของพระองค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป ข้อมูล กปช.จต. ๑๒ พ.ค.๕๘

สอ.รฝ.เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีอุทิศถวายกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันอาภากรประจำปี ๒๕๕๘

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างพระอุโบสถอุทิศถวาย พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันอาภากร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดป่ายุบ ตำบลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง ร่วมการกุศลบริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถตามกำลังศรัทธาได้ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี “การกุศล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๖๔๙๑๖-๘ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมชื่อที่อยู่ของผู้บริจาคทางโทรสารที่หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๗๙๐๖๗-๘ ข้อมูล สอ.รฝ. ๑๒ พ.ค.๕๘

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาด้านอายุรเวชกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรเวชกรรมเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗๐๐-๒๐๐๐ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก โดยมีค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาท สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๐ ๐๐๐๐ ต่อ ๒๕๔๔ ข้อมูล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๑๒ พ.ค.๕๘

ทร.จัดหมู่เรือร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ ๒๐๑๕

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ จัดหมู่เรือร่วมงานแสดงนิทรรศการทางเรือและการบินนานาชาติ (International Maritime Defence Exhibition ASIA 2015 : IMDEX ASIA 2015) ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๗ พ.ค.๕๘ ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นาวาเอก วราห์ แทนขำ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือ การจัดหมู่เรือเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของกองทัพเรือสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลของกองทัพเรือจะได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสิงคโปร์ และกองทัพเรือประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยกองทัพเรือได้จัดเรือหลวงกระบี่ และเรือ ต.๑๑๓ เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงขีดความสามารถของกองทัพเรือในการต่อเรือขนาดใหญ่เพื่อใช้งานได้เอง รวมถึงเข้าร่วมการฝึกผสม WPNS Multi-lateral Sea Exercise : WMSX ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นในงานเดียวกัน ข้อมูล ยก.ทร. ๑๑ พ.ค.๕๘

ขอความร่วมมือผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่ บก.ทร.วังนันทอุทยานปฏิบัติตามมาตรการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด

ตามที่มีผู้ขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ใช้ความเร็วเกินกำหนดและไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจร ทำให้เป็นอันตรายแก่ผู้ร่วมทางและเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้นั้น ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะเป็นหน่วยรับผิดชอบการจราจรในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติตามมาตรการจัดการจราจรในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน อย่างเคร่งครัด ดังนี้ - การขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง - ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในทางร่วมหรือทางแยกที่มีเครื่องหมายหยุด (Stop Sign) จะต้องหยุดหรือชะลอความเร็ว ตรวจสอบยานพาหนะที่มาจากเส้นทางอื่น เพื่อความปลอดภัยก่อนขับผ่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเส้นทางจราจรเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkbase.navy.mi.th/d.pdf ข้อมูล ฐท.กท. ๑๑ พ.ค.๕๘

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร โดยเชิญชวนสถานศึกษาส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ เข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เช่น วิถีชีวิต ประเพณี การละเล่น ฯลฯ ซึ่งผู้ชนะจะได้เข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.royin.go.th และส่งใบสมัครพร้อมแผ่นดีวีดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๑๔๙ ๗๗๓๔ และ ๐๘ ๙๙๘๕ ๔๔๙๔ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๑๑ พ.ค.๕๘

รอง ผบ.ทรภ.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมไทย-มาเลเซีย SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๕๙/๒๐๑๕

พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานฝ่ายไทยในพิธีปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๕๙/๒๐๑๕ ร่วมกับพลเรือจัตวา ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ริสวาน บิน อับดุล รามาน ผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๓ มาเลเซีย ประธานฝ่ายมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กองทัพเรือและกองทัพเรือมาเลเซียทำการฝึกผสม ภายใต้รหัส SEAEX THAMAL ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการฝึก ซึ่งการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ ๕๙/๒๐๑๕ ในครั้งนี้ กองทัพเรือมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการฝึก ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๔-๙ พ.ค.๕๘ โดยฝ่ายไทยได้จัดหมู่เรือเข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงแกลง และเรือ ต.๙๙๑ และกองทัพเรือมาเลเซียจัดเรือเข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เรือ KD GANYANG, เรือ KD HANDALAN, เรือหน่วยยามฝั่ง MMEA, KM PERWIRA, KM TENGGOL และเรือตำรวจน้ำมาเลเซีย จำนวน ๒ ลำ ได้แก่ เรือ PA 50 และเรือ PA 51 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางเรือร่วมกันของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ข้อมูล ทรภ.๓ ๘ พ.ค.๕๘

นนร.ชั้น ๑ เยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม

โรงเรียนนายเรือนำคณะอาจารย์และนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ เข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เพื่อให้นักเรียนนายเรือเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ สำหรับคณะบุคคลที่มีความสนใจจะเข้าชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม สามารถทำจดหมายขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมถึงเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ และระหว่างเวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ หรือที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ ข้อมูล กพร.ทร. ๘ พ.ค.๕๘

สภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคโลหิตในงานวันกาชาดโลก

สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานวันกาชาดโลก ครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ พ.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐ ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกาชาดสากลและกาชาดไทย, กิจกรรมรับบริจาคโลหิต, สเต็มเซลล์, ดวงตา, อวัยวะ และร่างกาย รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงกับศิลปินดาราชื่อดัง ทั้งนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประกาศให้วันที่ ๘ พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอังรี ดูนังต์ เป็นวันกาชาดโลก เพื่อระลึกถึงอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล ภายใต้หลักการสำคัญ ๗ ประการ ได้แก่ หลักมนุษยธรรม, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, ความเป็นอิสระ, ความเป็นอาสาสมัคร, ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๘ พ.ค.๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน โดยผู้มีสิทธิขอทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นภริยาถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือชั้นยศไม่เกินเรือเอก หรือเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพ สำหรับผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้รับทุน เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอายุไม่เกิน ๒๒ ปี และมีความประพฤติดี สำหรับหลักฐานการสมัครขอรับทุน ประกอบด้วย - ใบสมัครขอรับทุนต้องผ่านการรับรองจากต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา ซึ่งรับราชการสังกัดกองทัพเรือ - สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือระเบียนการศึกษาของบุตร ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสถานศึกษารับรองสำเนาถูกต้องเท่านั้น - สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือด้านหน้าและด้านหลัง - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา และบุตรที่ขอรับทุน - หนังสือรับรองความสามารถพิเศษที่โรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องรับรอง - ผู้สมัครขอรับทุนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึก…

พร.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ๒ อัตรา

กรมแพทย์ทหารเรือเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา ในตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน ๑ อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ - สำเร็จการศึกษาโดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้นๆ โดยผู้สมัครตำแหน่งแพทย์ ฝ่ายบริการสุขภาพ จะต้องมีคุณวุฒิแพทย์ศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา ต้องสำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้ว ส่วนผู้สมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จะต้องมีคุณวุฒิ/สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ มีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัคร - มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ - มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ สำหรับหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย - รูปถ่าย ข…

สถาบันโรคทรวงอกจัดโครงการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันโรคทรวงอกจัดโครงการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๑. โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านทางสายสวนหัวใจ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ เสียเลือดน้อย แผลเล็ก พักฟื้นเร็วประมาณ ๒-๓ วันสามารถกลับบ้านได้ และ ๒. โครงการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ MitraClip ที่เป็นการรักษาโดยใช้คลิปผ่านสายสวนเข้าไปหนีบบริเวณช่องระหว่างลิ้นหัวใจไมตรัลที่รั่ว ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของอาการลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วได้เป็นอย่างดี และมีผลแทรกซ้อนน้อย โดยทั้ง ๒ โครงการนี้ จะดำเนินการในห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้ารับการผ่าตัดในโครงการนี้ทั้งสิ้น ๑๔ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อมูล เว็บไซต์ผู้จัดการ ๗ พ.ค.๕๘

ทรภ.๑ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU

นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นหัวหน้าชุดในการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการตรวจเรือประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม, หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม กรมศุลกากร, ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ สมุทรสาคร, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU) เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๘ ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดสมุทรสงคราม วันเดียวกัน กรมประมงได้ทดลองใช้ระบบควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (Port in-Port out) พร้อมกันทั้งหมด ๒๘ ศูนย์ ใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล พร้อมขอความร่วมมือแพปลา ท่าเท…

“ราชนาวี” เปิดบ้านต้อนรับ “สุพรรณบุรี เอฟซี” ๙ พ.ค.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๑๐ พบสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี ในวันที่ ๙ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๙๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ทั้งนี้สามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมรสรฟุตบอลราชนาวี ๖ พ.ค.๕๘