Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2010

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมประกวดภาพวาด ภาพถ่าย คำขวัญ สำหรับอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกายแบบพื้นบ้าน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการเฉลิม พระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเน้นส่งเสริมให้เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพวาด ภาพถ่ายคำขวัญ สำหรับอาหารสุขภาพ และการออกกำลังกายแบบพื้นบ้านขึ้น ซึ่งผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และสอบถามรายละเอียดได้ที่กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๒๓ และเว็นไซด์ www.thaihed.com


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๖ ส.ค.๕๓

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ระยะเวลาการจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๕ ตำแหน่ง โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๒๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว
ผู้ที่สนใจซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในราคาชุดละ ๓๐ บาท ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สถานที่กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแรงงาน กองกำลังพล กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒


ข้อมูล อร.
๒๖ ส.ค.๕๓

กระทรวงวัฒนธรรมเสนอข้อปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดตั้ง ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมเป็นแกนนำสำคัญที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ ขับเคลื่อนและผลักดันการน้อมนำหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ รวมทั้งการนำข้อมูลที่เกิดจากการระดมความคิดของภาคีเครือข่ายที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยจัดทำเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตน และลงนามในปฏิญญาร่วมกันที่จะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ๑๐ ประการ ได้แก่
๑. ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ๒. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ และความถูกต้อง ๓. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายและประหยัด ๔. มุ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ๕. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ๖. มีความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร ๗. มีความสุจริตและความกตัญญู ๘. พึ่งตนเองส่งเสริมคนดีและคนเก่ง ๙. รักผู้อื่น และ ๑๐. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดตั้ง ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมเป็นแกนนำสำคัญที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ ขับเคลื่อนและผลักดันการน้อมนำหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ รวมทั้งการนำข้อมูลที่เกิดจากการระดมความคิดของภาคีเครือข่ายที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยจัดทำเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตน และลงนามในปฏิญญาร่วมกันที่จะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ๑๐ ประการ ได้แก่
๑. ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ๒. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ และความถูกต้อง ๓. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายและประหยัด ๔. มุ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก ๕. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ๖. มีความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร ๗. มีความสุจริตและความกตัญญู ๘. พึ่งตนเองส่งเสริมคนดีและคนเก่ง ๙. รักผู้อื่น และ ๑๐. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กรมการขนส่งทางบก เตือน ใช้ทะเบียนป้ายแดงวิ่งบนท้องถนนมีความผิดฐานใช้รถไม่เสียภาษี ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ใช้ทะเบียนป้ายแดงซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้องมาใช้งานบนท้องถนนนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย นอกจากนี้ หากตรวจสอบพบเป็นทะเบียนรถ “ป้ายแดงปลอม” อาจมีความผิดถึงขั้นจำคุกด้วย
ดังนั้น เจ้าของรถที่ใช้ทะเบียนป้ายแดงวิ่งบนท้องถนนมีความผิดพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่เกิน ๑ วัน เท่านั้น ซึ่งเจ้าของรถจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนไปติดรถทันทีในวันที่จดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำพระราชบัญญัติ และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่ง จังหวัดที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถ
กรมการขนส่งทางบก จึงย้ำเตือนผู้ซื้อรถใหม่ทุกคันให้ตรวจสอบป้ายแดงให้ถูกต้องด้วย อย่าใช้ “ป้ายแดงปลอม” โดยเด็ดขาด ส่วนกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด/สูญหาย ขอให้ติดต่อขอรับป้ายมาติดที่รถเพราะอาจมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม…

กำหนดประชุมข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดพร้อมรับยื่นเรื่องขอรับสิทธิกำลัง

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดประชุมข้าราชการทหารชั้นนายนาวาลงมาที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงินช่วยเหลือฯ ให้แก่ผู้รับราชการในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ และผู้รับราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยกำหนดลงทะเบียนและรับเอกสารการขอรับสิทธิกำลังพล เวลา ๐๘๐๐
สำหรับเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับสิทธิกำลังพล ประกอบด้วย ประวัติรับราชการ (เล่มต้นสังกัด) , รูปถ่ายยศปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (สีหรือขาวดำ), บัญชีรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ (ถ้ามี) , สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด จำนวน ๗ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ผู้เดียว จำนวน ๖ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรสมาชิก กบข. จำนวน ๒ ฉบ…

สัปดาห์แห่งการรักษ์ดวงตา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์แห่งการรักษ์ดวงตา” ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช
ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้โรคตาที่พบบ่อย การเสวนาทางการแพทย์ เรื่อง รู้จริงเรื่องเลสิก พร้อมให้บริการตรวจตาฟรีสำหรับผู้สนใจเลสิก พร้อมให้บริการตรวจตาฟรีสำหรับผู้สนใจทำเลสิก รวมทั้งยังให้บริการตรวจตาเบื้องต้นฟรีในวันที่ ๑ กันยายนด้วย
ข้อมูล โรงพยาบาลศริราช
๒๕ ส.ค.๕๓

รายงานพิเศษฉลอง ๔๘ ปี คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดรายการพิเศษ” ฉลอง ๘๔ ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๒๑๕-๒๓๑๕ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
ในปี ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะครบรอบ ๔๘ ปี ของการสถาปนา และผลิตบัณฑิตคุณภาพออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติกว่าหนึ่งหมื่นคน โดยมีบัณฑิตที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆ มากมาย ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ในโอกาสสำคัญนี้ คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฉลอง ๔๘ ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น เพื่อนำรายได้สมทบทุนราชนครินทร์ ที่คณะจัดทำขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้มีจิตศรัทธา ชมรายการพิเศษและร่วมสมทบทุนกองทุนราชนคริ…

ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดการความรู้โรงเรียนนายเรือ ครั้งที่ ๒ ใน ๒๕ สิงหาคมนี้

โรงเรียนนายเรือ จัดนิทรรศการจัดการความรู้โรงเรียนนายเรือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ (RTNA Show and Share Y’2010) ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐
การจัดนิทรรศการการจัดความรู้โรงเรียนนายเรือ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ แนวทางที่ ๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และกำลังพลนำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจทางบวก และแผนงานจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้กำลังพลโรงเรียนนายเรือสามารถสร้างผลงานตามแผนงานการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรืออย่างแท้จริง มีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการดำเนินการซึ่งมีการสร้างองค์ความรู้ที่สะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์ของโรงเรียนนายเรืออย่างน้อย ๔ องค์ความรู้ และมุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้อันเกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของกำลังพลโรงเรียนนายเรือ โดยภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการองค์ความรู้ของหน่วยต่างๆ ในโรงเรียนนายเรือ “ในการผลิตนักเรียนนายเรือให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพเรือต้อ…

โครงการประกวดวาดภาพจากวรรณกรรม “จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย”

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดวาดภาพจากวรรณกรรม “จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทย” ปีที่ ๔ โดยเชิญชวนเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงอุดมศึกษาร่วมส่งภาพวาดการอ่านวรรณกรรมเข้าประกวดชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ๖๔ รางวัล รวม ๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท
ปีนี้กำหนดหัวข้อการวาดภาพภายใต้แนวคิด “ข้อคิดดีๆ ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไทย” โดยทุนการศึกษาในปีนี้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ รางวัลสำหรับเยาวชนจำนวน ๓๒ รางวัล รวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท ประเภทที่ ๒ รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจำนวน ๓๒ รางวัล รวม ๖๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันนำไปใช้ในการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านศิลปะให้กับเยาวชนต่อไป สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาจำหน่ายการกุศลให้กับผู้ที่สนใจ และนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่โครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย ปีที่ ๔ สำนักกิจก…

ศิริราชพยาบาล จะเปิดให้บริการ “ห้องผ่าตัดไฮบริด”

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดให้บริการ “ห้องผ่าตัดไฮบริด” ซึ่งเป็นห้องผ่าติดที่ได้รับการออกแบบกว้างขวางเป็นพิเศษ ใช้รักษาโรคซับซ้อนด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด สมองและไขสันหลัง โดยทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิค เป็นต้น ช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น ภายในมีเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย เครื่องถ่ายภาพเอกย์เรย์ที่ให้ภาพคมชัด สร้างภาพ ๓ มิติ ช่วยให้การผ่าติดแม่นยำขึ้น ระบบการไหลเวียนอากาศภายในสามารถลดภาวะปนเปื้อนของละอองสิ่งสกปรกต่าง ๆ ในอากาศ ทำให้ภาวะการติดเชื้อลดน้อยลง
นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวของรัฐ ในขณะนี้ที่มีห้องผ่าตัดไฮบริดไว้รองรับผู้ป่วย โดยจะมีพิธีเปิดใน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

ข้อมูล ศิริราชพยาบาล
๒๐ ส.ค.๕๓

งานแสดงสินค้าธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม

กรมการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ๗ สมาคมชั้นนำด้านความงามและสุขภาพของไทย ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมสปาไทย สมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย สมาคมแพทย์แผนไทย และสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแสดงสินค้าธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐ – ๒๐๐๐ ณ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก
แนวคิดการจัดงานในปีนี้ จะสื่อออกมาเป็น ๓ R คือ Ready ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความเครียดจากวิถีชีวิตประจำวัน Relasc เสริมสร้างจิตใจให้มีความสดชื่น เบิกบาน กระปรี้กระเปร่าและมีชีวิตชีวา Ready สร้างความพร้อม ทั้งทางร่ายการและจิตใจนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี สดใส แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ภายในงานพบกับบริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามครบครัน อาทิ การนวดแผนไทย สปาและอโรมาเธอราปี ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย รวมทั้งมีกิจกรรมบนเวทีหมุนเวียนไปในแต่ละวัน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม

เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้ง ส.ก. ส.ข.

การเลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. เพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนากรุงเทพฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. คือ
๑. มีสัญชาติไทย หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๕
๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒)
๔. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ข. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน (ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถกากบาทเลือกผู้สมัคร ส.ก.ได้เบอร์เดียวและเลือกผู้สมัคร ส.ข.ได้ไม่เกินจำนวน ส.ข.ของแต่ละเขต หากกากบาทเกินจะทำให้เป็นบัตรเสีย ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถใช้บัตรประชาชนหรือใบเหลือง หรือบัตรประชาชนหมดอายุ หรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้
จึงขอเชิญผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. เพื่อเข้าไปแก้ไข…

ศิริราชจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ครั้งที่ ๑

ศิริราชจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ครั้งที่ ๑

เนื่องในโอกาสโรงเรียนแพทย์ครบรอบ ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ ทางคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์จะจัด “นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ครั้งที่ ๑” ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ ณ โรงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑ รพ.ศิริราชโดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานเปิดงานในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักศึกษารุ่นแรกที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ โดยหลักสูตรนี้นำต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและถือเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ซึ่งในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเซียที่มีการก่อตั้งหลักสูตรการสอนด้านผลิตสื่อทางการแพทย์ผสมผสานศาตร์ทางการแพทย์และศิลปะเข้าด้วยกัน โดยเล็งเห็…

สมาชิกฌาปนกิจฯ ขาดส่งเงินสงเคราะห์ศพ ๙๐ วันติดต่อกัน ติดต่อด่วน ภายใน ๒๕ สิงหาคม นี้

สมาชิกฌาปนกิจฯ ขาดส่งเงินสงเคราะห์ศพ ๙๐ วันติดต่อกัน ติดต่อด่วน ภายใน ๒๕ สิงหาคม นี้

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีแจ้งการขาดส่งเงินสงเคราะห์ศพ ๙๐ วันติดต่อกัน ตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการ ฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อ ๑๖.๓ สมาชิกต้องพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิการเป็นสมาชิกฯ จึงขอให้สมาชิกที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ศพ ๙๐ วัน ติดต่อกัน ติดต่อที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารเรือ ด่วน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ หากเลยกำหนดจะพ้นจากสมาชิกภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่อของสมาชิกฯ
ที่ขาดส่งได้ที่ เว็บไซต์ กรมสวัสดิการทหารเรือhttp://www.navy.mi.th/welfare/chapanakit50/index_chapanakij.php
ข้อมูล สก.ทร.
๑๘ ส.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดทำโครงการสินเชื่อกู้ยืมเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดทำโครงการสินเชื่อกู้ยืมเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะจัดทำโครงการสินเชื่อกู้ยืมเงินจำนวน ๒ โครงการ โดยคาดว่าจะพร้อมให้บริการแก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปดังนี้
โครงการสินเชื่อกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราตอกเบี้ย ร้อยละ ๖.๘๕ ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด ๗๒ เดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
โครงการจัดหาอาวุธปืน ไม่กำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๘๕ ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด ๖๐ เดือน
สมาชิกท่านใดที่สนใจกู้เงินโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลยโทรศัพท์ภายใน ๗๒๑๘๗ข้อมูล ฐท.สส.
๑๘ ส.ค.๕๓
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ

รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ

กรมพลศึกษาได้มุ่งพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และต้องการพัฒนากิจกรรมนันทนาการให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสถานะ ทางกรมพลศึกษาจึงได้จัดรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการเพื่อเป็นเกียรติคุณ เป็นขวัญ กำลังใจในการทำงานสืบสานและเป็นแบบอย่างให้แก่องค์รวมถึงหน่วยงานต่างๆ โดยในปี ๒๕๕๓ ได้คัดเลือกองค์กรหน่วยงาน คณะบุคคล บุคคล เยาวชน และสื่อสารมวลชนด้านโทรทัศน์ที่ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ จำนวน ๑๑ ประเภทกว่า ๖๐ รางวัล โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้ได้รับรางวัลปีนี้มีอาทิ ประเภทศิลปหัตถกรรม คือ นาย เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ จิตรกรไทยผู้มีผลงานศิลปะสร้างวัดร่องขุน,โอลิมปิก, ประเภทดนตรีและการร้องเพลง เรือตรีสันติ ลุมเผ่,ประเภทวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมรี,ประเภทกิจกรรมด้านสังคม มุลนิธิลุงขาวไขอาชีพ ประเภทกิจกรรมพ…

สภากาชาดไทยเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้พิการ

สภากาชาดไทยเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้พิการ

สภากาชาดไทยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ยาเวชภัณฑ์ หรือของใช้สำหรับคนพิการ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ รถเข็นนั่ง ไม้เท้า ที่นอนลม อุปกรณ์ทำแผล ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสพิธีปิดหน่วยแพทย์เพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสพิธีปิดหน่วยแพทย์เพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ
ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์รักษาพยาบาลผู้พิการทั้งในส่วนโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ ๘๙ ปี มาตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีความยินดีอย่างยิ่งหากผู้บริจาคจะร่วมมอบสิ่งของบริจาคแก่ผู้พิการด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม นี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๕๑-๗๘๕๓ ต่อ ๑๖๐๓

ข้อมูล สภากาชาดไทย
๑๘ ส.ค.๕…

เชิญชวนซื้อกล่องอาหารผลิตจากข้าวโพด

เชิญชวนซื้อกล่องอาหารผลิตจากข้าวโพด

กทม.ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เสนอ นวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย โดยนำเสนอ กล่อง แจ๋ว ซึ่งเป็นกล่องอาหารที่ผลิตจากข้าวโพด ๑๐๐% ไม่มีส่วนผสมจากพลาสติก แต่มีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกทุกประการ สามารถใช้ใส่อาหารอุ่นร้อนได้ในอุณหภูมิไม่เกิน ๘๐ องศาเซลเซียส โดยไม่มีพิษหรือสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและยังสามารถใช้ซ้ำได้
และคุณสมบัติสำคัญ คือสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติซี่งกล่องแจ๋วถือเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคในการเลือกภาชนะใส่อาหารที่ทำจากพืชเกษตร ๑๐๐% ซี่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพอีกด้วย
ผู้สนใจสามารถซื้อกล่องแจ๋วได้ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และเดอะมอลล์ทุกสาขา ในราคากล่องละ ๙๙ บาท เริ่มจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเพื่อนำไปช่ว…

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สดุดี

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สดุดี

กองทัพเรือได้กำหนดจัดกิจกรรม ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเทิดพระเกียรติผ่านสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ กิจกรรมถวายพระพรองค์ราชินีนาถและไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สดุดี
โดยกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ สมานฉันท์สดุดี กำหนดวันในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ พระคุณแม่โดยพันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกองทัพเรือกับมวลชนในพื้นที่ และศิลปินดาราในช่วงเวลา ๑๔๐๐-๑๘๐๐ ณ สนามฟุตบอล ฐานทัพเรือกรุงเทพ


ข้อมูล กปจ.ร
๑๖ ส.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ศิลปาชีพ ประทีปแห่งชีวิต

ศิลปาชีพ ประทีปแห่งชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในชื่อ “ศิลปาชีพประธิปแห่งชีวิต” ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
ภายในงาน มีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการ ผลงานศิลปาชีพประกอบด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในการทรงงานส่งเสริมศิลปาชีพกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าไว้มากมาย อาทิงานผ้าไหมทอมือ งานตุ๊กตาชาววัง ผ้าปักแบบโบราณ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยจะได้จัดงานอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบต่องานฝีมือดังกล่าวไว้ โดย เปิดอบรมงานผ้าปัก ในวันที่ ๒๐ และ ๒๗ สิงหาคม และอบรมงานตุ๊กตาชาววัง ในวันที่ ๒๑ และ ๒๘ สิงหาคม
ผู้สนใจร่วมชมงานศิลปาชีพ ประทีปแห่งชีวิต ได้ตั้งแต่บัดนี้ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เว้นวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๖ ส.ค.๕๓

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รวมพลังประชาชนชายแดนเทิดไท้องค์ราชินี

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “รวมพลังประชาชนชายแดนเทิดไท้องค์ราชินี” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๕๐๐-๑๙๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การโดดร่มแบบดิ่งพสุธา การแสดงดนตรีของหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา การแสดงยุทธวิธีการรบของทหารพรานนาวิกโยธิน การสวนสนามกำลังประชาชนตำบลชายแดนและลูกเสือชายแดน การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การเชิญธงชาติลงจากยอดเสาตามแบบธรรมเนียมทหารเรือ การจุดเทียนชัยถวายพระพร และการจุดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติ
จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กร พ่อค้า ประชาชน ร่วมชมการแสดงและร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในเวลา ๑๙๑๙
ข้อมูล กปช.จต.
๓ ส.ค.๕๓

การประกวดเรียงความหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับอ้อมกอดแม่”

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๗๘ พรรษา กรุงเทพมหานคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ กทม.รักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมถวายราชินี ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕๐๐ ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วพื้นที่ กทม. ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และกรุงเทพมหานครได้จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับอ้อมกอดแม่” แบ่งเป็น ๓ ระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาหรืออายุ ๖-๑๒ ปี ระดับมัธยมศึกษาหรืออายุ ๑๒-๑๗ ปี และประชาชนทั่วไปหรืออายุ ๑๗ ปีขึ้นไป โดยถ่ายทอดในรูปแบบร้อยแก้ว ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4 (หากมีภาพประกอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ผู้สนใจส่งเรียงความเข้าประกวด ส่งผลงานได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม เลขที่ ๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐ รุบุมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๙๗๑๔…

ขอเชิญชมการประกวดดนตรีรอบชิงชนะเลิศ

กองทัพเรือขอเชิญร่วมรับชมและให้กำลังใจผู้ร่วมประกวดดนตรี เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอดุริยางค์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมประกวดดนตรีเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ ผู้เข้าประกวดเป็นเยาวชน นิสิต นักเรียน นักศึกษาทั่วไปอายุไม่เกิน ๒๕ ปี จำนวนไม่เกิน ๑๒ คน โดยเป็นวงดนตรีประเภท สติงคอมโบ้ พร้อมนักร้องไม่เกิน ๑๒ คน เพลงที่ร่วมประกวด ประกอบด้วย เพลงรักชาติ ๑ เพลง และเพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง (เพลงดวงใจกับความรัก) และกำหนดประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๗ สิงหาคมนี้ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ รางวัล
จึงขอเชิญร่วมรับชมและให้กำลังใจผู้ร่วมประกวดดนตรีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล ฐท.กท.
๓ ส.ค.๕๓

การแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน

กระทรวงกลาโหม เมืองพัทยา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมชมการแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน” ครั้งที่ ๒ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์คุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณกลางอ่าวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยในงานจะมีกิจกรรมบนเวทีจากศิลปินดารานักร้อง รวมถึงการออกร้านขายสินค้า เริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐ เป็นต้นไป สำหรับประเทศที่เข้าร่วมแสดงและประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐอิตาลี และประเทศไทย

ข้อมูล กห.
๔ ส.ค.๕๓

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

กรมธนารักษ์กำหนดเปิดจำหน่าย-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก อาทิ กังหันชัยพัฒนา เทคโนโลยี การทำฝนเทียม โดยจะเปิดจำหน่าย-จ่ายแรก ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไปที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศ
กรมธนารักษ์ได้ใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้เหรียญกษาปณ์มีความสวยงามโดดเด่นสมพระเกียรติ และควรค่าแก่การสะสมไว้เป็นที่ระลึก มีทั้งหมด ๓ ชนิด คือ ทองคำขัดเงา เงินขัดเงา และโลหะสีขาว ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๙๗๖ , ๐ ๒๒๗๘ ๕๑๓๙ ในวันและเวลาราชการและเว็บไซต์ www.treasury.go.th

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๔ ส.ค.๕๓

งานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ อาทิ วัดพระศรีมหาธาตุ สำนักงานเขตบางเขน ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ จัดงานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ภายในงานประกอบด้วย ส่วนการแสดงนิทรรศการ เน้นจัดแสดงศิลปะการแสดงโขนและเครื่องแต่งกายโขน ส่วนการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นการจัดแสดงศิลปะการแสดงนานาชาติ ๖ ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี และไต้หวัน ส่วนการนำเสนอและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย เป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือและภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบสานกันมายาวนาน และส่วนการประกวดศิลปวัฒนธรรม เป็นงานที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ การประกวดเดี่ยวระนาดสองราง การประกวดเพลงกล่อมเด็กและการประกวดร้องเพลงวันแม่
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๔ ส.ค.๕๓

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี กำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อเป็นการกุศลและสงเคราะห์ครอบครัวโดยไม่หวังผลกำไร โดยเปิดรับสมัครข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มียศทหารเรือและคู่สมรส อายุเกิน ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๕๕ ปี (๒๔๙๘-๒๕๐๘) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีกำหนด ๒ เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกฌาปนกิจฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๘๑
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ ส.ค.๕๓

วันคล้ายวันสถาปนากรมจเรทหารเรือ

กรมเจรทหารเรือ เริ่มก่อตั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลเรือตรี พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ ในตำแหน่งจเรทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐ ทรงเป็นจเรพระองค์แรกของกองทัพเรือ
กรมจเรทหารเรือ ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐ จเรทหารเรือพระองค์แรก คือ พลเรือตรี กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งทรงโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนี้ ในวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐ กรมจเรทหารเรือ จึงถือเอาวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมจเรทหารเรือ
กรมจเรทหารเรือ มีหน้าที่ในการสอดส่องและตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ตลอดจนสืบสวนและสอบสวนในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบัน พลเรือตรี มนตรี สระแก้ว เป็นเจ้ากรมจเรทหารเรือ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรมจเรทหารเรือ ได้ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในสังกัด

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ …

สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร และอีกหลายหน่วยงาน จัดงาน มหกรรมไผ่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๓ ในงานประจำปี “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ สิงหาคม ที่สวนสมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถนนกำแพงเพชร ๒ เขตจตุจักร เพื่อสนองพระราชดำริในการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่สายพันธ์ไผ่ในประเทศไทย ตลอดจนแสดงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูป และตลาดไผ่ เป็นการเผยแพร่คุณค่า คุณประโยชน์ที่หลากหลายของไผ่กับวิถีชีวิตของคนไทย โดยกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงานในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการทำฝายชะลอน้ำ นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ การส่งออกและตลาดไผ่ และยังมีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากไผ่
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานได…