Skip to main content

กองทัพเรือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

          พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชาวนา และลงไปตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสี รวมทั้งขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อข้าว และขายข้าวจากชาวนาในราคาตามกลไกตลาด ตลอดจนให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้ว เพื่อนำไปจัดเลี้ยงกำลังพลในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ และเปิดหน่วยให้ชาวนา หรือสหกรณ์ขายข้าวตรงกับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
          เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมาทัพเรือภาค ๒ ได้เข้าตรวจสอบโรงสีข้าวใน ๓ อำเภอ ของ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด พบการกักตุนข้าวนาปี สาเหตุที่ไม่มีการรับซื้อข้าวในช่วงนี้เนื่องจากชาวนาไม่มีข้าวมาขายเพราะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก และตรวจสอบโรงสีในอำเภอสทิงพระ พบว่าเป็นโรงสีแบบครัวเรือน ไม่ได้ทำการค้าแต่อย่างใด
          และในวันเดียวกัน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมนาข้าวและโรงสีข้าวในพื้นที่ บ้านนินทราย หมู่ ๔ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยไม่พบการกดราคารับซื้อข้าวของโรงสีข้าว


          เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย.๕๙ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินภายใต้"โครงการช่วยเหลือชาวนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" ให้ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจาก กองพลนาวิกโยธิน และกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน พร้อมกับจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จาก กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธิน เดินทางไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง ในพื้นที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาใช้จัดเลี้ยงให้แก่กำลังพล และกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก รับข้าวจากชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน๑,๐๐๐ กก.และจากจังหวัดศรีสะเกษ ๕๐๐ กก.

         
และในวันเดียวกันทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวในจังหวัดสงขลา ๕ โรง พบโรงสีบางส่วนมีการกักตุนข้าว เพราะราคาในตลาดต่ำกว่าราคาซื้อมา
                                                                                          ข้อมูล สลก.ทร./นย./ทรภ.๒ ๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ด้วยกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้แก่กำลังพล กองทัพเรือที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดดังนี้
          ๑. คุณสมบัติของผู้กู้
              ๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อที่พักอาศัยตนเองหรือภรรยาอาศัยอยู่ หรือบิดา – มารดา ให้รวมถึงบิดา – มารดา คู่สมรสด้วย
              ๑.๒ มีภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับที่ขอกู้ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด หรือตามที่ผู้จัดการกิจการให้กู้เห็นสมควร
          ๒. วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
               ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
               ๒.๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐
               ๒.๓ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ เดือน (๓ ปี)
          ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๗๙ , ๕๓๒๗๕ และ http://www.welfare.navy.mi.th หัวข้อ ข่า…