Skip to main content

กองทัพเรือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

          พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชาวนา และลงไปตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสี รวมทั้งขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อข้าว และขายข้าวจากชาวนาในราคาตามกลไกตลาด ตลอดจนให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้ว เพื่อนำไปจัดเลี้ยงกำลังพลในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ และเปิดหน่วยให้ชาวนา หรือสหกรณ์ขายข้าวตรงกับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
          เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมาทัพเรือภาค ๒ ได้เข้าตรวจสอบโรงสีข้าวใน ๓ อำเภอ ของ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด พบการกักตุนข้าวนาปี สาเหตุที่ไม่มีการรับซื้อข้าวในช่วงนี้เนื่องจากชาวนาไม่มีข้าวมาขายเพราะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก และตรวจสอบโรงสีในอำเภอสทิงพระ พบว่าเป็นโรงสีแบบครัวเรือน ไม่ได้ทำการค้าแต่อย่างใด
          และในวันเดียวกัน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมนาข้าวและโรงสีข้าวในพื้นที่ บ้านนินทราย หมู่ ๔ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยไม่พบการกดราคารับซื้อข้าวของโรงสีข้าว


          เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย.๕๙ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินภายใต้"โครงการช่วยเหลือชาวนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" ให้ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจาก กองพลนาวิกโยธิน และกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน พร้อมกับจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จาก กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธิน เดินทางไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง ในพื้นที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาใช้จัดเลี้ยงให้แก่กำลังพล และกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก รับข้าวจากชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน๑,๐๐๐ กก.และจากจังหวัดศรีสะเกษ ๕๐๐ กก.

         
และในวันเดียวกันทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวในจังหวัดสงขลา ๕ โรง พบโรงสีบางส่วนมีการกักตุนข้าว เพราะราคาในตลาดต่ำกว่าราคาซื้อมา
                                                                                          ข้อมูล สลก.ทร./นย./ทรภ.๒ ๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

สมาคมภริยาทหารเรือจะพิจารณามอบทุนการศึกษา 2561 ให้กับบุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนกรณีพิเศษ   โดย 1) ทุนส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ระดับอุดมศึกษาทุนระดับอาชีวศึกษาทุนระดับมัธยมศึกษา  และทุนระดับประถมศึกษา  2) ทุนกรณีพิเศษมอบให้กับบุตรข้าราชการทหารเรือที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดน หรือทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี ส่งใบสมัครได้ระหว่าง 1 พ.ค. - 15 มิ.ย.61 ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ภายในบริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง กรุงเทพฯ และสาขาอาคารรับรอง ๒ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสมาคมภริยาทหารเรือ ในวันที่ 6 ก.ค.61 ติดตามรายละเอียดได้ทางเวบไซต์สมาคมภริยาทหารเรือ หรือโทร. 02-221-7898.