Skip to main content

กองทัพเรือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

          พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชาวนา และลงไปตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสี รวมทั้งขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อข้าว และขายข้าวจากชาวนาในราคาตามกลไกตลาด ตลอดจนให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้ว เพื่อนำไปจัดเลี้ยงกำลังพลในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ และเปิดหน่วยให้ชาวนา หรือสหกรณ์ขายข้าวตรงกับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
          เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมาทัพเรือภาค ๒ ได้เข้าตรวจสอบโรงสีข้าวใน ๓ อำเภอ ของ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด พบการกักตุนข้าวนาปี สาเหตุที่ไม่มีการรับซื้อข้าวในช่วงนี้เนื่องจากชาวนาไม่มีข้าวมาขายเพราะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก และตรวจสอบโรงสีในอำเภอสทิงพระ พบว่าเป็นโรงสีแบบครัวเรือน ไม่ได้ทำการค้าแต่อย่างใด
          และในวันเดียวกัน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมนาข้าวและโรงสีข้าวในพื้นที่ บ้านนินทราย หมู่ ๔ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยไม่พบการกดราคารับซื้อข้าวของโรงสีข้าว


          เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย.๕๙ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินภายใต้"โครงการช่วยเหลือชาวนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" ให้ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจาก กองพลนาวิกโยธิน และกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน พร้อมกับจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จาก กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธิน เดินทางไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง ในพื้นที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาใช้จัดเลี้ยงให้แก่กำลังพล และกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก รับข้าวจากชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน๑,๐๐๐ กก.และจากจังหวัดศรีสะเกษ ๕๐๐ กก.

         
และในวันเดียวกันทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวในจังหวัดสงขลา ๕ โรง พบโรงสีบางส่วนมีการกักตุนข้าว เพราะราคาในตลาดต่ำกว่าราคาซื้อมา
                                                                                          ข้อมูล สลก.ทร./นย./ทรภ.๒ ๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…