Skip to main content

กองทัพเรือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

          พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชาวนา และลงไปตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสี รวมทั้งขอความร่วมมือโรงสีให้ช่วยรับซื้อข้าว และขายข้าวจากชาวนาในราคาตามกลไกตลาด ตลอดจนให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้ว เพื่อนำไปจัดเลี้ยงกำลังพลในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ และเปิดหน่วยให้ชาวนา หรือสหกรณ์ขายข้าวตรงกับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
          เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๙ ที่ผ่านมาทัพเรือภาค ๒ ได้เข้าตรวจสอบโรงสีข้าวใน ๓ อำเภอ ของ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด พบการกักตุนข้าวนาปี สาเหตุที่ไม่มีการรับซื้อข้าวในช่วงนี้เนื่องจากชาวนาไม่มีข้าวมาขายเพราะอยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูก และตรวจสอบโรงสีในอำเภอสทิงพระ พบว่าเป็นโรงสีแบบครัวเรือน ไม่ได้ทำการค้าแต่อย่างใด
          และในวันเดียวกัน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ร่วมกับผู้นำชุมชน เข้าตรวจเยี่ยมนาข้าวและโรงสีข้าวในพื้นที่ บ้านนินทราย หมู่ ๔ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยไม่พบการกดราคารับซื้อข้าวของโรงสีข้าว


          เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พ.ย.๕๙ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินภายใต้"โครงการช่วยเหลือชาวนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน" ให้ กองพลนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจาก กองพลนาวิกโยธิน และกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน พร้อมกับจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จาก กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธิน เดินทางไปรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง ในพื้นที่ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมาใช้จัดเลี้ยงให้แก่กำลังพล และกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก รับข้าวจากชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน๑,๐๐๐ กก.และจากจังหวัดศรีสะเกษ ๕๐๐ กก.

         
และในวันเดียวกันทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวในจังหวัดสงขลา ๕ โรง พบโรงสีบางส่วนมีการกักตุนข้าว เพราะราคาในตลาดต่ำกว่าราคาซื้อมา
                                                                                          ข้อมูล สลก.ทร./นย./ทรภ.๒ ๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐