Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2013
เนื่องในวันที่ ๕ พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบปีที่ ๗๑ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาและประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมปศุสัตว์สู่สาธารณชน และยังกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ตลอดจนเป็นเวทีเจรจาทางการค้าปศุสัตว์ ตลอดจนเป็นเวทีเจรจาทางการค้าปศุสัตว์ในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียนและระดับสากล

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการปศุสัตว์นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ภายใต้แนวคิด “การปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มีการจำลองฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อโคนม สุกร และฟาร์มสัตว์ปีก การจำลองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน มีนิทรรศการโครงการเขียงสะอาด และรถโมบายแล็บที่กรมปศุสัตว์ใช้ออกภาคสนาม การประชุมวิชาการ หัวข้อ “การเกษตรและปศุสัตว์ไทย ใ…
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กทม. ได้เปิดให้บริการสถานีจักรยานปันปั่น ตามโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นของกรุงเทพมหานคร โดยมีให้บริการ ๑๒ สถานี ได้แก่

- สถานีจามจุรีสแควร์

- สถานีสยามสแควร์

- สถานีสยามเซ็นเตอร์

- สถานีจุฬาฯ (หน้าคณะวิทยาศาสตร์)

- สถานีจุฬาฯ ๒ (ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดม)

- สถานีมาบุญครอง

- สถานีสยามพารากอน

- สถานีเซ็นทรัลเวิลด์ ๑ (ถนนพระราม ๑)

- สถานีเซ็นทรัลเวิลด์ ๒ (ถนนราชดำริ)

- สถานีกรุงศรีฯ (เพลินจิต)

- สถานีคอนแวนต์ (สาทรเหนือ)

- และสถานีอาคารรัจนาการ (สาทรใต้)

ผู้สนใจสมัครสมาชิกและสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๗๐๐-๒๐๐๐ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.punpunbikeshare.com หรือสายด่วน ๐๘ ๗๐๒๙ ๘๘๘๘

ข้อมูล กทม.

๑ พ.ค.๕๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กทม. ได้เปิดให้บริการสถานีจักรยานปันปั่น ตามโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นของกรุงเทพมหานคร โดยมีให้บริการ ๑๒ สถานี ได้แก่

- สถานีจามจุรีสแควร์

- สถานีสยามสแควร์

- สถานีสยามเซ็นเตอร์

- สถานีจุฬาฯ (หน้าคณะวิทยาศาสตร์)

- สถานีจุฬาฯ ๒ (ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดม)

- สถานีมาบุญครอง

- สถานีสยามพารากอน

- สถานีเซ็นทรัลเวิลด์ ๑ (ถนนพระราม ๑)

- สถานีเซ็นทรัลเวิลด์ ๒ (ถนนราชดำริ)

- สถานีกรุงศรีฯ (เพลินจิต)

- สถานีคอนแวนต์ (สาทรเหนือ)

- และสถานีอาคารรัจนาการ (สาทรใต้)

ผู้สนใจสมัครสมาชิกและสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๗๐๐-๒๐๐๐ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.punpunbikeshare.com หรือสายด่วน ๐๘ ๗๐๒๙ ๘๘๘๘

ข้อมูล กทม.

๑ พ.ค.๕๖

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการอนุรักษ์การประกวดพระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ และเหรียญที่ระลึก ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อหารายได้เข้า “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ” ซึ่งกองทัพเรือได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเกียรติในสังคม ตลอดจนการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ และให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ โดยช่องทางการบริจาค สามารถบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของกองทุนฯ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑…
กระทรวงการคลังให้สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕๖ โดยให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และสมัครเป็นสมาชิก กบข.เลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ ได้ ทั้งนี้สามารถแสดงความประสงค์ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยจะได้รับเงินสดและดอกผลคืนจาก กบข.ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชยเงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว หลังจากออกจากราชการและมีสิทธิเลือกรับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่จะขอลาออกหรือถูกสั่งให้ออกจะใช้สิทธิเลือกรับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่จะขอลาออกหรือถูกสั่งให้ออกจะใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่จะออกจากราชการ

ส่วน…
กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หลากรูปแบบ ยึดแนวคิด “Zero Waste” ลดปัญหาขยะ ลดภาวะโลกร้อน เปิดช่องทางสู่เชิงพาณิชย์

กรมวิชาการเกษตร ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาระบบตลาดพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งยังได้เร่งวิจัยการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายในประเทศด้วย เนื่องจากปริมาณวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการดำเนินการได้ยึดแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero Waste) เป็นหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนา มีการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ทั้งยังลดปัญหามลพิษและช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ซึ่งการลดปริมาณขยะนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริโภคทุกคนด้วย โดยให้ช่วยกันใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าในการซื้อของและหากมีถุงพลาสติกให้ใช้ซ้ำก่อนนำไปทิ้ง หากทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วก็จะทำให้ปัญหาขยะลดลงได้

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๓๐ เม.ย.๕๖

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๕/๕๖ ทัศนศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยในวันที่ ๑ พฤษภาคม เยาวชนจะเยี่ยมชมพระราชวังเดิม รวมทั้งเข้าพบและรับฟังโอวาทจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และหลังจากนั้นจะไปลงนามถวายพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

กิจกรรมนำคณะเยาวชนทัศศึกษานอกสถานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันได้ รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการเยี่ยมชม ประกอบด้วย การเยี่…
กิจกรรมนันทอุทยานสโมสร กำหนดจัดทัศนศึกษาทางน้ำโดยเรืออังสนา เส้นทางสะพานพระราม ๘ ถึงสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ให้กับนายทหารประทวนของกองทัพเรือ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖๓๐-๒๐๐๐ โดยจำหน่ายบัตรจำนวน ๒๕๐ ใบ ราคาใบละ ๒๐๐ บาท

จึงขอเชิญชวนนายทหารประทวนที่สนใจร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาทางน้ำร่วมกับกิจกรรมนันทอุทยานสโมสร สอบถามและซื้อบัตรได้ที่นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๓ อาคารนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๓๒ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๖ ๘๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๙ เม.ย.๕๖

พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘- ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความมั่นคงในทะเลร่วมกัน รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในงานด้านความมั่นคงของทัพเรือภาคที่ ๑ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้นำมวลชนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่น พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากจังหวัดชายทะเลต่างๆ และกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้นกว่า ๑๐๐ นาย

ข้อมูล ทรภ.๑

๒๙ เม.ย.๕๖

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน “เดอะมอลล์พฤกษาสยาม ครั้งที่ ๑๔” ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Living In Colorful Blossom มีความหลากหลายของดอกไม้ที่สวยงามมีเกร็ดความรู้ของดอกไฮเดรนเยีย ดาเลีย และคาร์เนชั่น และยังมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับระดับชาติ ๑๒ ประเภท ได้แก่ แก้วแคระ, พันธุ์ไม้กลุ่มพญามังกร Dracaena, บอนไซ,โป๊ยเซียน, หน้าวัวใบ, โกสน, ลิ้นมังกร, แก้วกาญจนา, กล้วยไม้, บอนสี ไม้ด่าง และชวนชม ซึ่งการประกวดเวทีนี้นับเป็นเวทีประกวดไม้ดอกไม้ประดับในร่มที่ใหญ่ที่สุด มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับมากที่สุด

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๒๙ เม.ย.๕๖

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลและรับการเสนอชื่อบุคคล เพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงขอเชิญผู้สนใจหรือผู้เกี่ยวข้อง สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

๑. ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องยื่นใบสมัครหรือเป็นผู้ถูกเสนอชื่อโดยบุคคล เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องยินยอมรับการเสนอชื่อ

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้อำนวยการ

- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมในการบริหารกิจการของสถาบันตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชนมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และหรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการพัฒนา การบริหารการเงินเพื่อการพัฒนาในภาครัฐหรือนอกภาครัฐ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ป…
กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ รวมทั้งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศต่อไป มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการจากกองทัพเรือ ๙ คน กองทัพบก ๑ คน กองทัพอากาศ ๑ คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑ คน กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ คน ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ๕ คน นักธุรกิจภาคเอกชน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน โดยการอบรมจะมีทั้งการบรรยาย การสัมมนา การอภิปราย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ เยียมชมหน่วยขอ…
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ศิริราช เดิน – วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ ๗ ๑๒๘ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖๐๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

การเดิน – วิ่ง แบ่งเป็น วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร เวลา ๐๖๐๐ เริ่มต้นจากจุดสตาร์ดโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - สะพานอรุณอมรินทร์ – วิ่งย้อนศรบนสะพานยกระดับ ( หน้าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ) – เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางยกระดับผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – สายใต้เก่า – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – กลับตัวบริเวณสนามกอล์ฟเสรี - เลี้ยวกลับทางเดิม

เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร เวลา ๐๖๑๐ ( ไม่ถือเป็นการแข่งขัน )

ค่าสมัครทุกประเภทคนละ ๒๕๐ บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึกและเหรียญผู้พิชิตแก่ผู้เข้าเส้นชัย ผู้สนใจสมัครได้ที่โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช และงานสร้างเสริมสุขภาพ ตึกชัยนาทเรน ทรานุสรณ์ ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๐๐ …
กองทัพเรือ กำหนดจัดค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ - จิตอาสา รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้มีการปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้ารับการอบรม ในพื้นที่ตั้งหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

ค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคี และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้นำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง ๑๖ - ๑๗ ปี กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔ -๕ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับผิดชอบโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พื้นที่ภาคตะวันออก รับผิดชอบโดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบโดยหน่วยเรือรักษาความสง…
สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๕ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน - วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรียนเฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ โดยรับสมัครผู้ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ นาวาโท - นาวาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งผู้สมัครต้องสามารถเข้าศึกษาได้เต็มเวลาและไม่อยู่ระหว่างการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรอื่น มีค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ๗๙,๐๐๐ บาท

ข้าราชการที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษา ขอให้แจ้งรายชื่อให้กรมกำลังพลทหารเรือทราบภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่ โครงการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครด้วยตนเองข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๒ เม.ย. ๕๖

ส่วนงานโฆษกกระทรวงกลาโหม สารสนเทศและกิจการพลเรือน สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำเว็บไซต์ www.sukumpol.com เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประวัติ ภารกิจ และเจตนารมณ์ของพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งผลงานและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม

จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งหากหน่วยงานใดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สามารถส่งข้อมูลได้ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๒ ๒๑๕๓ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ spokesman@mod.go.thข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๒ เม.ย. ๕๖

สมาคมภริยาทหารเรือ ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๕ รางวัล และรางวัลเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ดังนี้

- รางวัลที่ ๑ เลขที่ ๑๘๔๘๕ ทองคำแท่ง มูลค่า ๕๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

- รางวัลที่ ๒ เลขที่ ๑๘๔๑๑ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ ๑๑๐ จำนวน ๑ รางวัล

- รางวัลที่ ๓ เลขที่ ๐๗๙๓๕ เครื่องกรองอากาศ ยี่ห้อ แอทโมสเฟียร์ รุ่น 101076TH2 จำนวน ๑ รางวัล

- รางวัลที่ ๔ เลขที่ ๐๖๕๓๓ ตู้เย็น ขนาด ๑๗.๕ คิว ยี่ห้อพานาโซนิค รุ่น NR-BY552 จำนวน ๑ รางวัล

- รางวัลที่ ๕ เลขที่ ๑๕๑๓๐ เครื่องกรองน้ำยี่ห้อแอมเวย์ รุ่นอีสปริง จำนวน ๑ รางวัล

- เลขท้าย ๓ ตัว เลขที่ ๔๖๙ เตาแก๊สหัวเดี่ยว ยี่ห้อ ปตท. จำนวน ๓๐ รางวัล

- เลขท้าย ๒ ตัว เลขที่ ๒๗ พัดลมปรับระดับยี่ห้อ ฮาตาริ ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ รางวัล

ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถไปรับของรางวัลได้ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ

๑๙ เม.ย.๕๖

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จำนวน ๔๐ คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๖ โดยรุ่นที่ ๕/๕๖ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกองทัพเรือ อาทิ การเยี่ยมชมพระราชวังเดิม เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ พระบรมมหาราชวัง อุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิล์ดสยามพารากอน และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ รายการเรื่องเล่าเช้านี้

กิจกรรมนำคณะเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข้อมูล…
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวัฒนธรรมนำไทย เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๒๓๑ ปี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐-๒๒๐๐ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

กิจกรรมหลักของงานจะอยู่ที่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยจะมีพิธีทางศาสนาในวัดต่างๆ เช่น การ สวดถวายพระพรพระมหากษัตริย์ทั้ง ๙ รัชกาล ซึ่งจะเชิญชวนประชาชนร่วมงานด้วย ส่วนงานวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ จากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เสวนาทางวิชาการหลากหลายหัวข้อ ทัวร์ชมเมืองเก่าและถนนศิลปะ ช่วงตอนเย็นมีการแสดงนาฏกรรมต่าง ๆ เช่น ละครนอก ละครในที่หาดูได้ยากในยุคปัจจุบัน มีทั้งโขนเด็ก โขนผู้ใหญ่ สาธิตงานช่างสิบหมู่ ผลงานสภาวัฒนะธรรม กทม. หนังกลางแปลงจากหอภาพยนตร์ และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

งานนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อระลึกถึง วันที่ ๒๑ เมษายน เมื่อ ๒๓๑ ปีก่อน ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระราชทานพิธีลงเสาหลักเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมความภูมิใจในมรดกความเ…
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์จากสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม โดยการฝากครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาท สามารถฝากด้วยเงินสดเช็คธนาคาร Counter Payment หรือโอนเงินผ่านธนาคารในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี เป็นแบบทบต้นทุก ๖ เดือน คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันและโอนเข้าบัญชีผู้ฝากปีละ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน และ ๓๑ ธันวาคม ซึ่งสมาชิกสมทบจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมีวงเงินรับฝากไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน และไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อบัญชี

สำหรับการถอนเงิน สามารถถอนเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท และต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาท โดยสมาชิกสมทบสามารถถอนเงินด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นถอนเงินแทนก็ได้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๓๐ และ ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ในวันราชการข้อมูล สอ.วด.

๒๔ เม.ย.๕๖

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ได้จัดทำคู่มือหนังสือการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นขึ้น ซึ่งเป็นการนำร่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับผู้พิการ

คู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นโดยเฉพาะในเหตุการณ์ภัยพิบัติ จะช่วยสร้างความตระหนัก สร้างการเรียนรู้ให้เกิดการเตรียมตัวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสีย คู่มือจะประกอบไปด้วย ชุดความรู้ที่ผู้พิการทางสายตาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หากเกิดภัยพิบัติ อาทิ วิธีการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ วิธีการเตรียมกระเป๋ายังชีพ ซึ่งเป็นการเป๋าบรรจุสิ่งของที่จำเป็นให้สามารถเอาตัวรอดและดำรงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะนำคู่มือดังกล่าวไปแจกจ่ายให้ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ และนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสายด่วนคลังความรู้ ๑๔๑๔ ซึ่งผู้พิการสายตา สามารถโทรศัพท์เข้ามารับฟังได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูล นสพ.มติชน

๒๔ เม.ย.๕๖

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จะดำเนินการนำแฟ้มเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเกิน ๕ ปี (ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ลงไป) ออกจากตู้เก็บแฟ้มเวชระเบียนเพื่อรอการทำลาย จึงขอแจ้งให้ข้าราชการและครอบครัวที่มีความประสงค์จะเก็บแฟ้มเวชระเบียนของตนไว้ กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๙๓๒๑ , ๖๙๓๒๓ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๔ เม.ย.๕๖

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้บริการห้องต่างๆ รวมทั้งเรือรับรองอังสนา และเรือ ขส.ทร.๑๓๑ ในการจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานมงคลสมรส และงานแสดงสินค้าต่างๆ ในช่วงนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยจะมอบสิทธิพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์จัดงานเลี้ยงรุ่นงานเชื่อมสัมพันธ์งานปัจฉิม และงานเลี้ยงต่างๆ เพียงแสดงบัตรนักศึกษาคุณวุฒิไม่เกินปริญญาตรี หอประชุมกองทัพเรือ จะลดค่าสถานที่และค่าเรือรับรองให้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการตลาด กิจการหอประชุมกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๙๔, ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๐๓ หรือที่ www.navyhall.com และ www.หอประชุมกองทัพเรือ.com

ข้อมูล หอประชุมฯ

๑๗ เม.ย.๕๖

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร, สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย , ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป ชมรมหมอพร ๖๐ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชิญชวนเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๑๙๙ รูป รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบท ๑๙๙ รูป ผู้สนใจร่วมอุปสมบทได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำกัดอายุ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๐๖ ๙๘๒๗, ๐ ๒๙๕๔ ๖๙๙๖ และ ๐ ๒๒๘๑ ๓๖๗๕

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๑๗ เม.ย.๕๖

วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับกองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชนในพระสังฆราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวันละ ๑ บาท กองละ ๓๖๕ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐

การทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสอนศีลธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนเรียนดีที่ด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เพื่อเป็นค่าคิลานเภสัชสำหรับพระภิกษุและสามเณรอาพาธ โดยกองทุนนี้ไม่มีโครงการก่อสร้างถาวรวัตถุทุกชนิด

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทางธนาณัติสั่งจ่าย “กองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชนฯ” ไปรษณีย์บางลำพู หรือโอนเข้าบัญชี “กองทุนเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชนฯ” สาขาบางลำพู ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี ๐๐๘-๒-๘๑๙๓๓-๙ , ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี ๐๕๖-๒-๑๑๐๐๕-๖, ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๕๓-๙-๙๐๕๔๘๔๗-๐, ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๑๖๗-๑-๐๕๔๓๕-๐ , ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๐๐๓-๒๘๒๘๘๑-๔ ผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญ ๑ กองขึ้นไป จะได้รับเห…
นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ) เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย

๑. เว็บไซต์ www.1111.go.th

๒. ตู้ ปณ. 1111 (ไม่ต้องติดแสตมป์)

๓. เดินทางมาแจ้งข้อมูลด้วยตนเอง ที่จุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล

๔. โทรศัพท์สายด่วน 1111 กด 2

๕. E mail:Smell 1111 @opm.go.th

สำหรับผู้ประกอบการ ฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ข้อมูล สำนักนายก ฯ ๑๐ เม.ย. ๕๖

เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยเขตต่าง ๆ ได้ร่วมจัดงานสงกรานต์ ประกอบด้วย เขตพระนคร จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เขตพระนคร ใน ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๒๒๐๐ มีพิธีอัญเชิญพระพุทธบางลำพูประชานาถ จากวัดบวรนิเวศ ฯ มาประดิษฐาน ณ สวนสันติชัยปราการ ให้ประชาชนสรงน้ำ พิธีรดน้ำดำหัว การแสดงนาฏศิลป์ วงสุนทราภรณ์ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖๐๐ – ๐๙๐๐ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

เขตลาดกระบัง จัดประเพณีสงกรานต์ ณ ลานวัฒนธรรมสวนพระนคร ใน ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ ชมขบวนแห่สงกรานต์ อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ ปะรำพิธีสวนพระนคร โดยประชาชนจะได้ร่วมสรงน้ำ ร่วมถวายภัตตาหารเพลและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมการแสดงบนเวที

เขตปทุมวัน ร่วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด จัดงาน MBK Songkran Fest 2013 ใน ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ ณ MBK Avenue ชั้น G MBK Center ฝั่งถนนพระรามที่ ๑ โดยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๙ รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธชนะมาร พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยโดยร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน

เขตบางพลัด จัดงานวันผู้สูงอายุเขตบางพลัด ในวัน…
กองทัพเรือ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล Giving Love……. Giving Life เพื่อกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗๐๐ – ๒๒๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ ให้สามารถดำรงชีพตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเกียรติในสังคม รวมทั้งเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยทหารกล้าที่ได้อุทิศชีวิต เสียสละเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ทหารกล้าทั้งหลาย

ในคอนเสิร์ตครั้งนี้มีศิลปินให้ความบันเทิงมากมาย อาทิ พลเรือโท สรวงสรร พินทุสมิต , เรือตรี สันติ ลุนเผ่ , ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล , สมชาย เข็มกลัด , ธีรภัทร สัจจกุล , หรั่ง ร็อคเคสต้า , ทูล หิรัญทรัพย์ , นันทนา บุญหลง, และปนัดดา วงศ์ผู้ดี บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี บัตรราคา ๒,๐๐๐ , ๑,๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ จำหน่ายบัตรที่กรมกิจการ…
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์และเหรียญที่ระลึก เพื่อหารายได้สมทบเข้า “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

การจัดงานประกวดพระเครื่องในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ “มหกรรมประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา เหรียญคณาจารย์ และเหรียญที่ระลึก” โดยภายในงานจัดแบ่งพื้นที่สำหรับการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องฯ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้ การจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ การจำหน่ายวัตถุมงคลที่กองทัพเรือจัดสร้าง และการออกร้านของสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมทั้งมีการเปิดร้านแผงพระรายย่อยจำหน่ายวัตถุมงคล ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๗๐๐ และเปิดให้ส่งพระเข้าประกวด ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่…
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกฝั่งทะเลอันดามัน หรือการปิดอ่าวฝั่งอันดามัน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ พื้นที่ทั้งหมด ๔,๖๙๖ ตารางกิโลเมตร ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง

มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันในปีที่ผ่านมาสามารถรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำที่กำลังมีไข่ และเข้ามาวางไข่เลี้ยงลูก ให้เพิ่มปริมาณขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปลาทู ซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับเครื่องมือทำการประมงต้องห้ามตามประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย เครื่องมืออวนลากทุกประเภท ทุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือกล เครื่องมืออวนประเภทล้อมจับทุกชนิด และเครื่องมืออวนติดตาที่มีช่องตาเล็กกว่า ๔.๗ เซนติเมตร ส่วนเครื่องมือที่ยกเว้นให้ทำการประมงให้ทำการประมงได้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักทำการประมงเฉพาะในเวลากลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก เครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบกับเรือกล เฉพาะในเวลากลางคืนตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น และเครื่องมืออวนโป๊ะ

หากมี…
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฯ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ สัตวแพทย์ใช้ในการตรวจรักษาเต่าทะเลที่เจ็บป่วยโดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้าย รวมทั้งมีสถานที่สำหรับจัดเก็บเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลเต่าทะเล เพื่อให้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฯ มีอาคารสถานที่สำหรับ สัตวแพทย์ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บประวัติข้อมูลการรักษาเต่าทะเลที่เจ็บป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลเต่าทะเลให้มากยิ่งขึ้น และลดการสูญเสียชีวิตของเต่าทะเลจากการเจ็บป่วย และเป็นการเพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการเป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเต่าทะเลที่สำคัญของชาติ

จึงขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๓๒-๒-๔๒๖๓๑-๐ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นาวาโ…
กทม.กำหนดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ บริเวณลานคนเมือง เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ ๑๒ เมษายน เวลา ๐๘๐๐ จัดขบวนรถบุปผชาติอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไปประดิษฐาน ณ มณฑปพิธีลานคนเมือง กระทรวงกลาโหมผ่านพาหุรัด สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สี่แยกบ้านแขก ไปถึงวงเวียนใหญ่ จากนั้นประชาชนได้สักการบูชา และสรงน้ำตั้งแต่สนามหลวง กระทรวงกลาโหม ผ่านพาหุรัด สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สี่แยกบ้านแขก ไปถึงวงเวียนใหญ่ จากนั้นเคลื่อนขบวนต่อเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนพระอาทิตย์ ถนนข้าวสาร ก่อนเข้าสู่ลานคนเมือง และเวลา ๑๙๐๐ ผู้ว่าราชการ กทม. จะเป็นประธานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๐๐ มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๖ รูป, เวลา ๐๘๐๐ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปล่อยขบวนรถไหว้พระ ๙ วัด ให้บริการประชาชนฟรี ภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี จากศิลปินมีชื่อเสียงมากมาย มีผลิตภัณฑ์ของดี ๕๐ เขต มาจำหน่าย กิจกรรมจะจัดต่อเนื่องถึงวันที่ ๑๕ เมษายน โดยเวลา ๑๕๐๐ จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค…
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และได้รับการประดับยศ จ่าตรี พรรคนาวิกโยธิน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๔๕ นาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากสำเร็จการศึกษาออกไปรับราชการในกองทัพเรือ อันจะนำมาซึ่งการดำรงชีวิต โดยใช้หลักธรรมนำทางอย่างมีความสุข กำหนดพิธีปลงผมนาคเณร ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และพิธีบรรพชาสามเณร ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องอิฐบริขาร พร้อมภัตตาหาร และน้ำปานะ ถวายสามเณร รูปละ ๙๙๐ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา โดยโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๗-๑๒…
กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒๗ อัตรา และนายทหารประทวน จำนวน ๙๘ อัตรา โดยผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร และมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนนายทหารประทวน มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การจำหน่ายระเบียบการการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมสารบรรณทหาร อาคาร ๔ กองบัญชาการ กองทัพไทย ซอย แจ้งวัฒนะ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตห…