Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2009

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกองทัพไทย ขอเชิญประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ ส่งผลงานเข้าร่วม “โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.rdqb.go.th หรือสำนักงาน กปร. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓ – ๑๙๙ ต่อ ๓๐๒ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๔ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๐ มิ.ย.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

เปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่อยู่นอกระบบผ่อนผันตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยให้กระทรวงมหาดไทยผ่อนผันให้คนต่างด้าว ซึ่งลักลอบทำงานอยู่ในประเทศได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับ ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนั้น ขณะนี้ได้มีการเปิดรับจดทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่สำนักงานทะเบียนท้องที่ ที่สถานประอบการตั้งอยู่ โดยมีค่าธรรมเนียม ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว ๖๐ บาท และค่าธรรมเนียมการคัดรับรองรายการ ทะเบียนประวัติฉบับละ ๒๐ บาท รวม ๘๐ บาท
ลักษณะบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง คือ บัตรมีขนาดกว้าง ๕.๔ ซ.ม. ยาว ๘.๖ ซ.ม. ตัวอักษรสีดำ มีตราครุฑอยู่ด้านหน้า วัสดุบัตรทำจากพลาสติก ด้านหลังมีแถบแม่เหล็ก โดยกำหนดให้ด้านหน้าบัตรเป็นรายการบุคคลพื้นสีชมพู ส่วนด้านหลังบัตรเป็นใบอนุญาตทำงานแยกสีตามประเภทกิจการ คือ กิจการประมงสีฟ้า กิจการต่อเนื่…

ผู้บัญชาการทหารเรือและบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายฯ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

ผู้บัญชาการทหารเรือและบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายฯ สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง


วันนี้ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๑๐๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายแบบรายละเอียดและพัสดุสำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง กับ นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือโท วีระพล กิจสมบัติ รองเสนาธิการทหารเรือ และนาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานทั้ง ๒ ฝ่าย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้กองทัพเรือจัดซื้อแบบรายละเอียดและพัสดุ พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องมือ ส่วนสนับสนุนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริการทางเทคนิคในการติดตั้งเชื่อมต่อ การตรวจรับ การทดสอบ ทดลองอุปกรณ์ และการสร้างเรือในสาขาต่าง ๆ ตามแบบเรือของบริษัท BVT Surface Fleet จำกัด สหราชอาณาจักร สำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จำนวน ๑ ลำ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๙๙,๕๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) จากบริษัทอู่กรุงเทพ จำก…

กรุงเทพมหานครเริ่มซ่อมปรับปรุงสะพานข้ามแยก ๑๓ แห่งทั่วกรุงเทพ เดือนสิงหาคมนี้

กรุงเทพมหานครเริ่มซ่อมปรับปรุงสะพานข้ามแยก ๑๓ แห่งทั่วกรุงเทพ เดือนสิงหาคมนี้
กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการซ่อมปรับปรุงสะพานข้ามแยก ๑๓ แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม นี้ระยะเวลา ๓๐ – ๖๐ วัน โดยจะประสานงานกับตำรวจ ในการจัดเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน คาดว่าภายใน ๒ สัปดาห์ต่อจากนี้ จะสามารถทราบกำหนดวันปิดซ่อมที่ชัดเจน ในระหว่างนี้ กรุงเทพมหานครจะทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกรูปแบบทั้งทีวี วิทยุ การติดตั้งป้ายเพื่อให้ประชาชนรับทราบเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน
สำหรับสะพานข้ามแยกอโศก ต้องรื้อถอนและสร้างใหม่ ส่วนวันรื้อถอน กรุงเทพมหานคร จะทำการหารือกับตำรวจจราจรกำหนดวันรื้อถอนที่แน่นอนอีกครั้ง ช่วงนี้ประชาชนยังใช้สะพานได้ปกติ แต่ขอความร่วมมืออย่าบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๙ พ.ค.๕๒

เ กาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนดทำพิธีปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ บริเวณพื้นที่ปากครองแพรกทะเล หมู่ ๕ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
จากสถานการณ์บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดให้ดำเนินโครงการ “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และหวงแหนพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบนิเวศน์พลิกฟื้นกลับมาดีดังเดิม
การดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในฟื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้กว่า ๑๐๐ ไร่ และในปี ๒…

โครงการ “กองทัพเรือรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ร่วมต้านภัยยาเสพติด”

โครงการ “กองทัพเรือรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ร่วมต้านภัยยาเสพติด”
กองทัพเรือ โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ศ.ปป.ส.ทร.) กำหนดจัด “โครงการรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด”ระหว่าง ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎ์ธานี
กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ ๑,๒,๓ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทรบุรีและตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด หมุนเวียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง พิษภัยของยาเสพติด ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และร่วมเป็นพลังส่วนหนึ่งในการต่อต้านภัยยาเสพติด โดยจะมีทั้งกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมปลุกจิตสำนึกไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารเรือ ตลอดจนการมอบอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาให้แก่โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของกองทัพเรือ สำหรับโครงการในครั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๒
ข้อ…

พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ ๓๗

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ ๓๗ น้ำหนักรวม ๓,๑๔๑ กิโลกรัม มูลค่ากว่า ๙,๓๔๐ ล้านบาท ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ (๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล) เวลา ๑๐๓๐ ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข
๒๖ มิ.ย.๕๒

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ปิดการอบรมชาวประมงหลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติและ

พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานปิดการอบรมชาวประมง หลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ อาคารโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ซึ่งเป็นศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ๔ ดำเนินการอบรมชาวประมง ในหลักสูตร “การประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” รุ่นที่ ๒๖๙ ของกองทัพเรือ และรุ่นที่ ๖๖ ของศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ๔ ฐานทัพเรือพังงา ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อบรมตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของชาวประมง ซึ่งจะทำให้ชาวประมงนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการรวมชาวประมง ผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการประมง และผู้ประกอบกิจการทะเลให้เป็นกลุ่มพลังที่เรียกว่า “ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล”…

ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีไทย

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒ ใน ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยวขิม และประเภทเดี่ยวขลุ่ย ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
การประกวดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยในหมู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวไทย ผู้ที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๘๘๕ และเว็บไซต์ www.ru.ac.th/culture


ข้อมูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒๖ มิ.ย.๕๒

งานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๒๑

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความรู้ด้านการประมง และการแพทย์เรื่อง อาการธรรมดาๆ พัฒนาสู่โรคฮิต ชมสัตว์น้ำหายาก เช่น ฉลามปากเป็ด ปูแคระ ปูโบราณ หอยพร้าวยักษ์ การประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา การแสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงและยาตำรับศิริราช การเสวนาทางการแพทย์ เรื่อง ออกกำลังกายธรรมดาๆ พาสุขภาพดีได้ และเรื่องอาการธรรมดาๆ สารพัดหวัด และมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล โรงพยาบาลศิริราช
๒๖ มิ.ย.๕๒

แถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือใบรายการ “หัวหินรีกัตต้า ๒๐๐๙”

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการแถลงข่าวจัดการแข่งขันเรือใบรายการ “หัวหินรีกัตต้า ๒๐๐๙” ณ ห้อง Hua Hin โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ รีนสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ โดยมี พลเรือโท อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว เป็นประธานในงานแถลงข่าวร่วมกับผู้แทนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เทศบาลเมืองหัวหิน และโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทแอนด์วิลลา หัวหิน โดยในปีนี้เป็นการครบรอบ ๑๐ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ที่มีการแข่งขัน สำหรับปีนี้จัดแข่งขัน จำนวน ๘ ประเภท คือ เรือใบประเภทซูเปอร์มด โอเค ออพติมิสต์ เลเซอร์ ๔๒๐, ๔๗๐ แคทามาราน และปลาทู ณ บริเวณชายหาดอำเภอหัวหิน ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๖ มิ.ย.๕๒

โครงการ ๗๖ คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรกว่า ๑๐ องค์กร จัดโครงการ “๗๖ คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดิน” และเพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับเยาวชน “๖ เยาวชนต้นแบบ”
เกณฑ์การคัดเลือก มีองค์ประกอบ ๓ ข้อ ได้แก่รู้จักละอายต่อบาป ทำความดีโดยการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และความดีมีน้ำใจพร้อมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเสมอ การคัดเลือก ๗๖ คนดีนำทางจะหาคนดีตัวแทนจังหวัดละ ๑ คน ส่วน ๖ เยาวชนต้นแบบ จะคัดเลือกจากระดับสากล คือ ภาคเหนือ อีสานเหนือ อีสานใต้ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในปีนี้เพิ่มรางวัลเยาวชนเนื่องจากเห็นว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลให้แก่คนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพในสังคมต่อไป และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นในที่สุด
ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหา ๗๖ คนดีนำทางและ ๖ เยาวชนต้นแบบ ได้โดยการเสนอชื่อและผลงานของบุคคลเหล่านั้น โดยคณะกรรมการจะนำเสนอรายชื่อและผลงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทางหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก และเว็บไซต์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตเลือกคนดีและเยาวชนต้นแบบที่หนึ่…

ขอเชิญฟังการเล่นสักวากลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่

เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๒ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญฟังการเล่นสักวากลอนสด ประกอบการบรรเลงและขับร้องเรื่องพระอภัยมณี ตอน ผีเสื้อยักษ์รักสลาย โดยวงดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐-๑๖๓๐ ที่ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี ชาวกวี ชมรมนักกลอนของไทยร่วมกันทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณ สุนทรภู่ กวีชาวสยาม ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ โอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาลสุนทรภู่ สุนทรภู่ เกิดต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ และถึงแก่กรรมในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยตลอดช่วงชีวิตได้ฝากผลงานที่ไพเราะงดงาม ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นกวีเอกของสยามอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำตลอดไป


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๕ มิ.ย.๕๒

กรมป่าไม้สร้างพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ในโอกาสครบรอบ ๑๑๓ ปี

ในโอกาสที่กรมป่าไม้สถาปนาครบ ๑๑๓ ปี ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ กรมป่าไม้จึงจัดสร้างพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ เนื้อสัมฤทธิ์ศักดิ์ ขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว และศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เป็นที่เคารพบูชาของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ยังไม่เคยมีการจัดสร้าง การจัดสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีแก่กรมป่าไม้และเป็นการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยกรมป่าไม้ได้จัดทำแผ่นเงินขนาด ๔ นิ้วx๔ นิ้ว น้ำหนักแผ่นละ ๑ บาท ให้ร่วมบริจาคในการเททองหล่อพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ประจำกรมป่าไม้ ราคาแผ่นละ ๕๐๐ บาท รวมทั้งสั่งจองและเช่าบูชาพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว (เนื้อทองเหลืองรมดำ) องค์ละ ๕,๐๐๐ บาท พระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ์ ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว (เนื้อทองเหลืองรมดำ) องค์ละ ๒,๕๐๐ บาท นอกจากนี้ยังสร้างเหรียญที่ระลึกสถาปนาครบรอบ ๑๑๓ ปี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร หนา ๓ มิลลิเมตร พร้อมกล่องบรรจุ ประกอบด้วย เหรียญทองคำ ราคา ๓๕,๐๐๐ บาท เหรียญเงินราคา ๙๐๐ บาท และเหรียญทองแดงนอก ราคา ๕๐ บาท ส่วนแผ่นทองคำขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธ…

กองทัพเรือจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ศ.ปป.ส.ทร.) กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ บริเวณสนามกีฬาฐานทัพเรือกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง และหยุดยั้งปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ที่ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนของกองทัพเรือ ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือขึ้นดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดสากลในปีนี้ กองทัพเรือได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โดยรอบของกองทัพเรือ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา (โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง) จัดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล เพื่อประชาสัมพันธ์ และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนตะหนักถึงพิษภัยของ…

การประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน

คณะกรรมการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพเรือกับสถาบันอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๒ ในหัวข้อเรื่องพลังงานทางเลือกของไทย ประมาณเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม โซฟิเทลลาดพร้าว โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
กรอบการจัดงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานทางเลือก การปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและสถานการณ์ของพลังงานทางเลือกของประเทศไทย ภูมิภาคและของโลก โดยผู้แทนภาครัฐและเอกชน การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน/บทความทางวิชาการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของไทยโดยผู้แทน ๔ สถาบัน ในด้านมิติของแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ มิติของการบริโภค/การนำไปใช้งานและมิติของความปลอดภัย/การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งผลงานทั้งหมดของผู้แทนแต่ละสถาบัน จะได้รับค่าตอบแทนสมนาคุณ รวมทั้งได้รับการตีพิมพ์เป็นวารสารการประชุมแจกจ่ายในระหว่างการประชุมและเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านพลังงานทั้งภาครัฐ เอกชนและสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวาง
หน่วยและข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยร่วมแสด…

ประกวดคลิปวีดีโอเทิดพระเกียรติในหัวข้อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประกวดคลิปวีดิโอเทิดพระเกียรติในหัวข้อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อสำนึกใน่พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก
โดยนำเสนอผลงานบนเว็บไซต์ Youtube ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ๗,๐๐๐ บาท


สำหรับกติกาและข้อกำหนดการส่งผลงานดังนี้
ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้อง Upload คลิปวีดิโอ ขึ้นเว็นไซต์ YouTube.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การคัดเลือกกรอบแรกจะคิดจากความนิยมของคลิปวีดิโอ โดยรวมผลจากจำน…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการจัดระเบียบช่องทางการจราจรทางทะเลพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการจัดระเบียบช่องทางการจราจรทางทะเลพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยจะวางทุ่นหมายเขตช่องทางการจราจรทางทะเล เพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว จำนวน ๑๐ ทุ่น ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะวางทุ่นหมายเขตทางด้านทิศเหนือต่อจากแนวทุ่นเดิมอีก ๔ ทุ่น
การดำเนินการดังกล่าวได้ศึกษาร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ คณะทำงานบูรณาการจัดระเบียบ พื้นที่ชายแดนทางทะเล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเล็ก ตำบลคลองใหญ่ และตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่แล้ว ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความต้องการที่จะให้วางทุ่นฯ ต่อจากเดิมไปทางด้านทิศเหนือ ทั้งนี้ การกำหนดตำบลที่แน่นอนของการวางทุ่นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องการให้ตำบลที่ของทุ่นหมายเลข ๑๑ และ ๑๓ อยู่ตรงใจกลางพื้นที่ปะการังเทียมบริเวณบ้านเจ๊กลักและบ้านตาหนึก
สำหรับทุ่นเดิมจำนวน ๑๐ ทุ่…

งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBERONE

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ๗ หน่วยงาน ภาครัฐ จัดงาน “มหกรรมรวมพล TO BE NUMBERONE ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐-๒๑๐๐ ณ อาคาร ๙ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
โครงการ TO BE NUMBERONE เป็นโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นรูปแบบใหม่ มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า ๓๗ ล้านคน ทั้งนักเรียน/นักศึกษา ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป จากการดำเนินโครงการกว่า ๖ ปี ได้ใช้กลยุทธ์ คือ การจัดประกวด กิจกรรมในโครงการเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBERONE กว่า ๓ แสนแห่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสมาชิก ร่วมแสดงนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน สำหรับรูปแบบของงานครั้งนี้จะเป็นเวทีการประกวด เพื่อคัดเลือก จังหวัด และชมรม TO BE NUMBERONE ที่มีการดำเนินงานดีเด่น และเป็นเวทีการแสดงความสามารถของสมาชิกทั่วประเทศ และยังเป็นตลาดนัดความรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน มีกิจกรรมบันเทิง นันทนาการ คอนเสิร์ตจากศิลปิน การจำหน่ายผลิตภ…

ขอเชิญร่วมประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๒

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการค้นหา แนะนำ และส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๒ ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”
โดยสามารถส่งผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน ได้ที่คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ชั้น ๓ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผลงานที่ได้รับรางวัล คณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อยกย่อง และเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๗ ๒๑๔๖ ๐ ๒๕๓๗ ๑๘๓๑ และเว็บไซต์ www.pttpic.com

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ มิ.ย.๕๒

ภูเก็ตขอกำลังทหารเรือดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว-ประชาชนจมน้ำ

จากศูนย์ข่าวภูเก็ตรายงานว่า ภูเก็ตขอกำลังทหารเรือดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำช่วงมรสุม หลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิตบ่อยครั้ง
พลเรือตรี อมรโชติ สุจิรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ กล่าวถึงการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากการลงเล่นน้ำที่บริเวณหาดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตในช่วงมรสุมที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ว่า ขณะนี้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเข้าสู่ช่วงมรสุม คลื่นลมแรง และที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดต่างๆ จมน้ำเสียชีวิตจำนวนหลายราย โดยเฉพาะที่บริเวณหาดกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีสภาพน้ำทะเลที่แตกต่างจากที่อื่น สาเหตุของการจมน้ำของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากการไม่เชื่อฟังคำเตือนและฝ่าฝืนลงเล่นน้ำทะเลทั้งๆ ที่บริเวณชายหาดมีธงแดงปักตลอดแนว ซึ่งเดิมการดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดนั้นจะมีบีชการ์ด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ว่าจ้างดูแล แต่ขณะนี้ยังไม่มีบีชการ์ดมาดูแล คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ ๑ เดือนกว่า ถึงจะดำเนินการได้
เพราะฉะนั้น ในช่วงที่ยังไม่มี…

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติแก่สุนทรภู่ให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติและผลงานของกวีเอกของไทย โดยปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่าง ๒๐-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ วัดเทพธิดาราม ถนนมหาไชย กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่เป็นกวีของประชาชนโดยแท้ คนไทยทุกชั้นตั้งแต่ชาวบ้านถึงนักปราชญ์ราชกวีรู้จักกลอนของสุนทรภู่ ท่านเป็นผู้ริเริ่มแบบแผนกลอนสุภาพที่มีอยู่เดิมให้ไพเราะมีจังหวะ น่าอ่านน่าฟังยิ่งขึ้น และกลอนของท่านยังสอดแทรกความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตำนาน นิทานและวัฒนธรรม ไว้อย่างกลมกลืน รวมทั้งยังใช้สัจธรรมและประสบการณ์ชีวิตมาประยุกต์ใช้ในบทกลอนด้วย ผลงานของสุนทรภู่ มีผู้แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ทำให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีเอกของโลก สำหรับกิจกรรมในงานที่จัดปีนี้ประกอบด้วย การประกวดการแต่งกลอนสด การปร…

วันทหารนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “วันทหารนาวิกโยธิน” ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธิน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๕ พิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมเก็บสิ่งปฏิกูลบริเวณชายหาดใต้น้ำ ปลูกปะการัง ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงหมู่แตรเดี่ยว ฟินาเล่ เพลงย่ำค่ำจากวงโยธวาทิต การบรรยายประกอบภาพพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และประวัติความเป็นมา เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธิน
ในปี พ.ศ.๒๕๐๒ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ในขณะนั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน ขณะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระราชวังไกลกังวล และเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นาวาเอก สนอง ฯ …

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเชิญร่วมกิจกรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดกิจกรรม พิพิธพาเพลินตอน อำลา ปริศนาแห่งลูกปัด ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภายในงานมีนิทรรศการ “ปริศนาแห่งลูกปัด” พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์กับวิทยาชื่อดังมากมาย มีกิจกรรมคลินิกลูกปัด เปิดเผยเบื้องลึกเรื่องลูกปัด กิจกรรมร้อยลูกปัดและร่วมชมลูกปัดสุริยเทพ
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายการจัดแสดงลูกปัดไปยังจังหวัดอื่นๆ ตามภูมิภาคได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕-๒๗๗๗ ต่อ ๔๐๓ และ ๔๐๕ เว็บไซต์ www.ndmi.or.th

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๘ มิ.ย.๕๒

เชิญทัศนศึกษา กรุงเทพฯ-จันทบุรี กับราชนาวีสโมสร

ราชนาวีสโมสร ขอเชิญชวนสมาชิกทัศนศึกษา เส้นทางกรุงเทพฯ – จังหวัดจันทบุรี นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมวัตถุโบราณล้ำค่า วัดเขาสุกิม อิ่มอร่อย ชิมผลไม้สดๆ จากต้นแบบบุฟเฟต์ที่สวนสะเด็ดยาด ชมปลาโลมาแสนรู้ ที่สถานเพาะพันธุ์และแสดงปลาโลมา โอเอซิส ซีเวิลด์ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๐๐ โดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ราคาบัตรเพียงท่านละ ๕๐๐ บาท สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ๔๐๐ บาท รวมบริการอาหารเช้า กลางวัน และบัตรเข้าชมสถานที่
สนใจจองบัตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราชนาวีสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๕๖ และ ๐๘๓ ๐๑๕ ๐๓๘๕
ข้อมูล รนส.
๑๘ มิ.ย.๕๒

รับสม้ครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนปฏิบัติงานใต้น้ำ (ทั่วไป)

หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศไม่เกินนาวาโทอายุไม่เกิน ๔๐ ปี และนายทหารประทวนสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน ๔๐ ปี เข้าทดสอบร่างกายเพื่ออบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ (ทั่วไป) ประจำปี ๒๕๕๒
สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดรายงานตัวทดสอบร่างกายภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๓ (เตรียมชุดกีฬามาด้วย) และในวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๘๔๙๑ -๒

ข้อมูล นสร.กร.
๑๘ มิ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชนาวิกโยธิน มินิ-ฮาล์ฟครั้งที่ ๕

เนื่องใน “วันทหารนาวิกโยธิน” หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๒ โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธิน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๕” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๕๓๐ ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับจัดกิจกรรมพิเศษก่อนวันแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕๐๐ โดยมีพิธีต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหาดเตยงาม ชมการแสดงโดดร่ม การแสดงพิธีย่ำพระสุริย์ศรี และการแสดงของวงดุริยางค์ราชนาวีวงใหญ่
การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวมทั้งการจัดหารายได้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นทางทหารให้กับทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็นประเภท เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๐.๑ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๓…

กองทัพเรือเปิดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล กรมการขนส่งทหารเรือ และชุมชนใกล้เคียง

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลกรมการขนส่งทหารเรือ และชุมชนใกล้เคียง ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยมีผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้องร่วมในพิธีประกอบด้วย ผู้แทน สสส. สำนักงานเขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ชาวชุมชนวัดพระยาทำ ชุมชนวัดดุสิตาราม ชุมชนวัดนาคกลางและชุมชนวัดซอริซุนนะห์
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพลและชุมชนใกล้เคียง รู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์รักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ป้องกันแหล่งเสื่อมโทรม อันเป็นต้นเหตุการแพร่เชื้อโรค รวมทั้งรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากบุหรี่ สุรา และยาเสพติด โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป กิจกรรมในพิธีเปิดโครงการ คือ การปล่อยสารชีวภาพจุลินทรีย์ จำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร ลงคลองมอญเพื่อทดลองปรับสภาพน้ำในคลองให้มีคุณภาพที่ดี มีความสะอาด เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมริมคลองให้แก่ช…

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบในรายการเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ ๑

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบ รายการ 1st Asian Youth Game (เอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ ๑) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยสมาคมแข่งเรือใบฯ ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยประเภทไบท์ อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ประเภทบุคคลชาย ๑ ลำ คือ เด็กชาย ชัยชนะวุฒิ ดีนาค และหญิง ๑ ลำ คือ เด็กหญิงจิตรทิวา ธนะวิทวิลาศ ขณะนี้ได้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จนถึงก่อนการแข่งขันฯ
การแข่งขันครั้งนี้สมาคมฯ คาดหวังเหรียญทองทั้งสองประเภท ซึ่งนักกีฬาทั้งสองคนเพิ่งเปลี่ยนจากนักกีฬาประเภทออพติมิสต์และพัฒนาตนเองมาเล่นเรือใบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนคู่แข่งที่สำคัญเป็นนักกีฬาจากสิงคโปร์ ซึ่งมีฝีมือและได้เปรียบในเรื่องสถานที่เนื่องจากเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการแข่งขันเอเชี่ยนยูธเกมส์จะเริ่มขึ้น สมาคมแข่งเรือใบฯ ได้ส่งนักกีฬาทั้งสองคนไปแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์ในรายการ Singapore National Byte Championship ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวั…

เปิดชมรมปืนไรเฟิ้ล รวมพลคนชอบการยิงปืน ที่สนามยิงปืนหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

สนามยิงปืนหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ รวมพลคนชอบการยิงปืนศูนย์รวมแหล่งความรู้เรื่องปืนเฉพาะด้าน เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณหาดแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สนามยิงปืน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการแห่งนี้ เปิดทำการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา ด้วยการรวมตัวของผู้ที่ชื่นชอบการยิงปืน อาทิ ปืนไร้เฟิ้ล ปืนแบบพกพาชนิดต่างๆ สามารถนำมาทดสอบความแม่นยำได้ที่สนามยิงทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ เป็นต้นไป
การจัดตั้งสนามยิงปืนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการยิงปืนได้พบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ยิงปืนแต่ละประเภทโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำการใช้อย่างถูกวิธี รวมไปถึงเป็นการได้มารวมกลุ่มกันเพื่อเกมส์กีฬา ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท สุริยัน สำราญใจ นายสนามยิงปืน หน่วยสงครามพิเศษทางการเรือ กองเรือยุทธการ ช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๓๖๕ ๙๘๒๕ หรือดูได้ที่ www.gun.in.th

ข้อมูล นสร.กร.
๑๖ มิ.ย.๕๒

กระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยโรคฤดูฝน

ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้โรคหลายชนิดแพร่ระบาดง่าย และรวดเร็ว ที่สำคัญ เช่น ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ ไข้มาลาเรีย กระทรวงสาธารณสุข จึงสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังในช่วง ๙๐ วันอันตราย ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งโรคที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ และไข้หวัดนก เพราะเกรงเชื้อผสมข้ามสายพันธุ์
โรคที่ติดต่อในฤดูฝน มี ๔ กลุ่ม รวม ๑๕ โรค ได้แก่ กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ได้แก่ โรคเลปโตสไปโรซิสหรือไข้ฉี่หนู กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ โรคมาลาเรีย โรคตาแดง
ในช่วงฤดูฝนนี้จึงขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็นภูมิต้านทานโรค และหากมีอาการเจ็บป่วย ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาโรคให้หายได้อย่างทันท่วงที และไม่เป็นการเผยแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๖ มิ.ย.๕๒

มาตรฐานทางจริยธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลักหลัก ๑๑ ข้อ ประกอบด้วย
๑. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๒. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และต้องยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนกลุ่มของตัว
๔. มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๕. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
๖. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๘. ใช้ข้อมูลเอกสารท…

ประกวดอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยชิงถ้วยพระราชทาน

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการจัดโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาของธนาคารที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขระวิธี และการใช้มารยาทไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างงดงามตามแบบฉบับของวัฒนธรรมประจำชาติ ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน ๒ ประเภท ได้แก่ การแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับอุดมศึกษา
ธนาคารได้จัดการแข่งขันโดยแบ่งเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ภาคใต้ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ระหว่าง ๒๗-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และ ๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที…

มหกรรมวิชาการเรื่อง วิชาการแพทย์ก้าวหน้า ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดประชุมวิชาการครั้งแรก “Joint Conference in Medical Sciences 2009” ในหัวข้อเรื่อง วิชาการแพทย์ก้าวหน้า ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
- นิทรรศการ เรื่องราววิวัฒนาการโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุด ๒ สถาบัน ตั้งแต่ก่อตั้ง-ปัจจุบัน รวมถึงโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- เสวนาวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น-ผู้หญิง-ผู้สูงวัย ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์สังคมในปัจจุบันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- บริหารทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ตรวจเลือดวัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ
- การแสดงจากศิลปิน ดารา นักร้องที่มีชื่อเสียง
บุคลาก…

กองทัพเรือ ร่วมประชุม APSC ครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Submarine Conference:APSC ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเชอราตัน สาธารณรัฐสิงคโปร์
การประชุม APSC เป็นการประชุมประจำปีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้ใช้เรือดำน้ำในภูมิภาคนี้ เกี่ยวกับการหนีภัยและกู้เรือดำน้ำ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านขีดความสามารถของแต่ละประเทศในการกู้ภัยเรือดำน้ำของตน และการที่กองทัพเรือจัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือในด้านการติดตามเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการหนีภัยออกจากเรือดำน้ำและการกู้ภัยเรือดำน้ำ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประชุมความร่วมมือต่างๆ กับกองทัพเรือสิงคโปร์ กองทัพเรือสหรัฐฯ และกองทัพเรือประเทศอื่นๆ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ มิ.ย.๕๒

เปิดรับอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการ “อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พลังจากทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมพิทักษ์ความยุติธรรม โดยใช้วิธีแจ้งข่าวสาร ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง สอดส่องปัญหาในสังคม ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการแจ้งเบาะแสหรือข่าวสารต่างๆ ของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม จะได้รับการตอบสนองจากการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นอาสาสมัคร จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๕๐๐ และเว็บไซด์ www.maj.go.th
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๒ มิ.ย.๕๒

จัด Big Cleaning Day ทำความสะอาดเกาะช้าง

จากช่วงเดือนเมษายนที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้างเป็นจำนวนมาก แม้จะทำให้เศรษฐกิจของเกาะช้างดีขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือการเกิดขยะเพิ่มมากขึ้นถึง ๔-๕ เท่า ของช่องเวลาปกติ ซึ่งขณะนี้อำเภอเกาะช้าง ร่วมกับสำนักงานเทศบาล ตำบลเกาะช้าง ได้มอบหมายให้บริษัทที่ประมูลการเก็บขยะ ดำเนินการจัดเก็บ โดยมีการแยกขยะ รวมทั้งมีระบบกำจัดกลิ่นเน่าเสีย ทำให้ปัญหาต่างๆ บรรเทาไปแล้ว และเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว จึงได้ขอความร่วมมือกับประชาชน และสถานประกอบการ ไว้ ๓ ระบบ คือ ๑. สร้างจิตสำนึก การคัดแยกขยะจากสถานประกอบการ รวมทั้งประชาชนทุกครัวเรือน ๒. วางระบบเก็บขนขยะ ตามกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด และ ๓. วางระบบการคัดแยกขยะให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกหน่วยงาน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะช้างร่วมแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะช้าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ความสวยงามบนเกาะช้าง มีความยั่งยืนต่อไป
ซึ่งนอกจากพื้นที่เกาะช้างแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง หากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยว…

กองทัพเรือ ร่วมประชุมแผนขั้นสุดท้าย การฝึกผสม SEA GARUDA 15B-09 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กองทัพเรืออินโดนีเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวางแผนการขั้นสุดท้าย (FPC) การฝึกผสม SEA GARUDA 2009 ณ เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยกองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้แทนทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันสรุปขอบเขตพร้อมทั้งรายละเอียดและการสนับสนุนการฝึกในด้านต่างๆ เพื่อให้การฝึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการร่วมในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เช่น การปราบเรือดำน้ำ การรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ
การฝึกผสม SEA GARUDA เป็นการฝึกผสมทางเรือลักษณะทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย โดยทำการฝึกปีเว้นปีและสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปีนี้ กองทัพเรืออินโดนีเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกฯ ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ สิงหาคม ๒…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม อาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่”

กระทรวงกลาโหมไทย โดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับองค์กร ภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่” ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพมหานคร
หัวข้อการประชุม คือ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติขึ้นมาขยายผลไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกลาโหมอาเซียนระดับปฏิบัติ หน่วยราชการ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน และองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ คือ เพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางและกลไกของความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนและภาคประชาสังคมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติการร่วมกันเมื่อประสบภัยพิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานในที่ประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส…

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกองทัพไทย ขอเชิญประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒
ประเภทการประกวด มี ๑๐ ประเภท ดังนี้
๑. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
๒. ประชาชนทั่วไป
๓. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เกษตรกรทฤษฎีใหม่
๕. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
๖. หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐในส่วนกลาง
๗. หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐในส่วนภูมิภาค
๘. ธุรกิจขนาดใหญ่
๙. ธุรกิจขนาดกลาง
๑๐.ธุรกิจขนาดย่อม
ส่งผลงานร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ศาลกลางจังหวัด และสำนักงาน กปร. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กปร.สายด่วน ๑๒๕๐ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ และเว็บไซด์ www.rapb.go.th

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๐ มิ.ย.๕๒

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์

กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครู อาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาการดนตรีและนาฏศิลป์ ณ หอดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐
พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ นับเป็นพิธีการที่สำคัญยิ่งและศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีอาชีพหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการดนตรีและการแสดงรวมถึงผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการด้านดนตรีและการแสดง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ที่ควรแก่การสืบสานจรรโลงไว้

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๐ มิ.ย.๕๒

งานเปิดตัวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดงานเปิดตัวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๘๐๐ -๒๒๓๐ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เนื่องจากวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓ สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้มีการตั้งชื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้ถือวันที่ ๒ กรกฎาคมเป็นสำคัญเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และในปีนี้ได้กำหนดให้มีงานเปิดตัวสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย ซึ่งจะมีการมอบโล่ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นิติศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และให้ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีโอกาสรับใช้บ้านเมืองในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งจะมีการปาฐกถาเรื่อง การเมืองไทยจะไปทางไหนดี โดยนายกรัฐมนตรี เวลา ๑๙๔๕-๒๐๓๐
จึงขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน โดยสมาคมฯ จัดจำหน่ายบัตร ๕๐๐ บาท และสำหรับบุคคล VIP ราคาบัตรตามที่จะพิจารณาว่าเหมาะสม และขอให้แจ้งความจำนงเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ สอ…

งานไทยรวมพลังกู้เศรษฐกิจชาติ

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “ไทยรวมพลังกู้เศรษฐกิจชาติ” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยจะเชิญผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคเกือบทุกรายในประเทศนำสินค้ามาจำหน่ายราคาถูก หรือให้ส่วนลด ๒๐-๕๐ %
การจัดงานธงฟ้า ขายสินค้าราคาถูกของกระทรวงพาณิชย์ทที่ผ่านมา นับว่าประสบผลสำเร็จ ในปีนี้จึงมีแผนจะจัดงานธงฟ้าอีกหลายครั้ง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งตามหัวเมืองใหญ่ด้วย นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน กระทรวงพาณิชย์จะเปิดร้านบลูคอมเพล็กซ์ โดยนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูกเหมือนย่อขนาดของธงฟ้ามาอยู่ที่ร้าน ช่วงแรกจะเปิด ๒ แห่งก่อน คือ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรและลาดพร้าว ถ้าได้รับความสนใจมากก็จะเปิดต่อเนื่องเป็นระยะยาวต่อไป
การจัดงานธงฟ้านี้ จะจัดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยให้สามารถจับจ่ายใช้สอยสิ่งของจำเป็นได้ และเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในยามภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งเป็นเหมือนการแทรกแซงตลาด จะทำเฉพาะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ แต่เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะไม่ดำเนินการ เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการถ้าปลีกต่างๆ ได้รับผลกระทบ

ข้อมูล นสพ.แนว…

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ฯ เลื่อนตรวจพิสูจน์ตู้คอนเทนเนอร์เป็นช่วงเดือนตุลาคม

แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เผยเลื่อนตรวจพิสูจน์ตู้คอนเทนเนอร์ ครั้งที่ ๓ หลังมีการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์ทราบตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง ๓ จุด คือ บริเวณอ่าวแสมสาร จุดที่ ๒ บริเวณด้านใต้เกาะจวง ๖๐ ไมล์ทะเล หรือจุดตู้ผี และจุดที่ ๓ ซึ่งทางดีเอสไอประมวลข้อมูลจากชาวประมงออกไปเป็นช่วงเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมทำให้ทะเลมีคลื่นสูงและเป็นอุปสรรคในการดำน้ำลงไปพิสูจน์
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้จะมีการส่งคณะทำงานชุดเล็ก ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ และกรมประมง ลงไปเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ปะการัง รวมถ่ายภาพ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อวางแผนการทำงานให้คุ้มค่ากับงบประมาณ ขณะเดียวกันดีเอสไอจะร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตรวจสอบการนำเข้าตู้สินค้าที่มีปัญหาด้านมลพิษ ที่ปรากฏข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อหาความเชื่อมโยงกับตู้คอนเทนเนอร์ปริศนาที่พบในทะเล
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ มิ.ย.๕๒

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๗ อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ตำแหน่งช่างเชือกรอกและการอู่ จำนวน ๔ อัตรา และตำแหน่งช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ จำนวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชาย และมีสัญชาติไทย
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่ายหน้าตรง ใบกองหนุนหรือใบแทน ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๕๒ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๖๓๑ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๖๒๗๖ และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘๗๕๗ -๖๐ ต่อ ๗๗๑๐๗ หรือ ๗๗๑๐๙

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ มิ.ย.๕๒

อธิบดีกรมประมงเตรียมเดินสายสร้างความเข้าใจต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย

กรมประมง แจ้งว่าตามที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และจะมีผลบังคับใช้ใน ๑ มกราคม ๒๕๕๓ นั้น ขณะนี้กรมประมงเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำระบบรองรับการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ เพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (อียู) ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย – ยุโรป โดยกรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงประมงและกิจการทางทะเลของสหภาพยุโรป เน้นย้ำให้สหภาพยุโรปเข้าใจถึงความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว หากทางสหภาพยุโรปได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินตามกฎระเบียบ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้กรมประมงเตรียมจัดสัมมนาไปยังหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดสายการผลิต ครอบคลุมพื้นที่ทำการประมงของประเทศไทย เชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือ และจะสามารถดำเนินการออกไปรับรองการจับสัตว์น้ำได้ทันตามกำหนดเดือนมกราคม ๒๕๕๓
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ มิ.ย.๕๒

งานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๒

ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยคณะภริยาองคมนตรีร่วมกับชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ และได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าสยามพารากอน กำหนดจัดงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ บริเวณ Lifes Style Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน รายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย เริ่มเกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ซึ่งเป็นปีที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยเป็นองค์กรที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ ทหาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นอยู่ในพระบรมราชูปภัมภ์ ซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด และขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือสู่ประชาชนที่เจ็บป่วย รวมทั้งประสบความทุกข์ด้านต่างๆ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากสภาอุณาโลมแดงเป็นสภากาชาดไทย ซึ่งการดำเนินงานของสภากาชาด เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนนั้น ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานด้านต่างๆ ได้เห็นความสำ…

ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพถ่ายทรัพยากรชีวภาพ....ที่บ้านฉัน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ทรัพยากรชีวภาพ.....ที่บ้านฉัน” เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
การจัดประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักการถ่ายภาพ ทราบถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะส่งผลถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และการใช้งานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการผสมผสานและสื่อให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ของประชาชน รวมไปถึงการดำเนินชีวิตแบบวิถีไทยการใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ
ผู้สนใจร่วมประกวด สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลหรือฟิล์มไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพ สามารถตกแต่งภาพได้ แต่จะต้องไม่เกินไปจากความเป็นจริง ส่งภาพสี หรือ ขาว-ดำ ที่อัดขยายลงบนกระดาษขนาด ๘x๑๐ นิ้ว ด้านหลังของทุกภาพให้ระบุรายละเอียด ชื่อ-สกุลผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ และอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันลงชื่อรับรอง และส่งผ…

หลักสี่เปิดอบรมวิชาชีพ

เขตหลักสี่จัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรละ ๓ วันทำการ ประกอบด้วย
วันที่๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ อบรมทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ได้แก่ ทำกรอบกระจกจากกระดาษสา ทำสมุดอวยพร ทำโคมไฟ
วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ อบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ การตกแต่งบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน ๑๐ วิชา วิชาละ ๑๐ คน อบรมวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้แก่ เพ้นท์แก้ว ผ้าบาติก การจัดดอกไม้สด ร้อยลูกปัด เครื่องหอม ดอกไม้ผ้าใยบัว ถักเชือกเมคราเม่ ดอกไม้ดิน กระเป๋าสตรี ปั้นแป้งของจิ๋ว
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตหลักสี่ ชั้น ๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๘๒ ๒๐๙๒ ๐ ๒๙๘๒ ๒๐๘๑ -๒ ต่อ ๗๔๒๖ ๗๔๒๗ ในวันเวลาราชการ
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๘ มิ.ย.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยจะร่วมกับประชาชนในพื้นที่พัฒนาพระอนุสาวรีย์และศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ แห่ง ด้วยการทำความสะอาดและเปลี่ยนธงราชนาวี และธงเครื่องหมายยศ เพื่อให้เกิดความสง่างามสมพระเกียรติ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๘ มิ.ย.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมประชาชนในการกำจัดขยะบนเกาะหลีเป๊ะ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยจะมีการคัดแยกขยะ การฝังกลบ การย่อยสลาย จัดทำธนาคารขยะ การขยายน้ำยา EM และการใช้ประโยชน์ การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำแก๊สชีวภาพ และสาธิตการกำจัดขยะย่อยสลายขยะด้วย EM
และจะดำเนินการอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล อีก ๒ แห่ง คือ อบรมพัฒนาอาชีพฯ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลตันหยงโป ตำบลตันหยงโป ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๓
๓ มิ.ย.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

กองทัพเรือ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (สล.พมพ.ทรภ.๑) จัดกิจกรรมการสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างแกนนำยุวชนในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการคัดเลือกและมอบใบประกาศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจูงใจให้กับเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสของยาเสพติดในพื้นที่ การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดแก้วเจริญ
ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๑
๓ มิ.ย.๕๒

ททท.จัดเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ “ตามรอยเสด็จประพาสต้น”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ “ตามรอยเสด็จประพาสต้น” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ๓ ภูมิภาค จำนวน ๕ เส้นทาง โดยภาคกลาง ๓ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสุพรรณบุรี-อ่างทอง-ชัยนาท-สิงห์บุรี , เส้นทาง ราชบุรี-สมุทรสงคราม และเส้นทาง นครปฐม-กาญจนบุรี ภาคเหนือ ๑ เส้นทาง คือ เส้นทาง กำแพงเพชร-อุทัยธานี-นครสวรรค์ ภาคตะวันออก ๑ เส้นทาง คือ เส้นทาง ระยอง-จันทบุรี-ตราด
โดยในช่วงนี้ ททท. ได้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒-๓ อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งหากมีผู้สนใจจองแพ็กเกจท่องเที่ยวในเส้นทางตามรอยเสด็จประพาสต้น ข้างต้น จะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๗๒
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๓ มิ.ย.๕๒

เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่

กระทรวงแรงงาน เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ใน ๖ สาขาอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพประมง ประมงต่อเนื่อง เกษตร ก่อสร้าง ทำงานที่บ้านและอื่นๆ ได้ตามความจำเป็นของนายจ้าง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายและใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ได้มาจดทะเบียนใหม่ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ภายใต้เงื่อนไขที่นายจ้างต้องแจ้งตำแหน่งงานที่จะเปิดรับสมัครไปที่ กรมจัดหางาน หรือจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และประกาศตำแหน่งที่เปิดรับให้คนไทยมาสมัครก่อนภายใน ๗ วัน หากคนไทยไม่มาสมัครจึงจะเปิดรับสมัครแรงงานต่างด้าวได้ ซึ่งการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้าย และมีอายุการทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ส่วนแรงงานที่ทำการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้วย จะได้รับใบอนุญาตการทำงาน พร้อมได้รับค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำในเขตพื้นที่เทียบเท่ากับแรงงานไทย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ มิ.ย.๕๒

มาตรการปิดอ่าวได้รับผลสำเร็จ

สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ แจ้งว่า ตามที่ กลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ได้ประกาศปิดอ่าวในช่วงฤดูปลาวางไข่มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ มีระยะเวลา ๓ เดือนนั้น นับว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากในขณะนี้พบว่าจำนวนสัตว์น้ำมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาชีพประมงทุกชนิดจะได้รับผลดีต่อไป
มูลเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน ในช่วงที่ปลาวางไข่ และถือปฏิบัติมาร่วม ๕ ปี ติดต่อกันแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมประมงทะเลฝั่งอันดามัน ที่ได้มีการนำเรือออกปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีกลุ่มอาสาสมัครแจ้งเหตุไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน เข้าร่วมคอยตรวจการกลุ่มประมงที่กระทำผิดกฎหมาย
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๔ มิ.ย.๕๒

โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาขององค์บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นวโรกาสสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ทั้งสององค์กรจึงร่วมใจกันที่จะปฏิบัติงานถวายเบื้องพระยุคบาท ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ต่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยการจัดทำ “โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนศักยภาพให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพท…

งานรำลึก ๗๕ ปี ธรรมศาสตร์

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคม ชมรมศิษย์เก่าในเครือ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “รำลึก ๗๕ ปี ธรรมศาสตร์” เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘๐๐-๒๓๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมภายในงานจะเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมสถาบันทุกรุ่นภายใต้บรรยากาศจำลองในรั้วเหลือง-แดงย้อนยุค ชมวีดิทัศน์ประวัติของมหาวิทยาลัยชุดพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ และ TU Band พร้อมการแสดงชุดพิเศษโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โชว์เชียร์ลีดเดอร์และครัมเมเยอร์รุ่น ๖๔ และ ๖๕ เชิญร่วมตรวจดวงชะตา และเลือกซื้อเสื้อของที่ระลึกธรรมศาสตร์ และร่วมเป็นเจ้าของหนังสือ “โดมรำลึก ๗๕ ปี” ราคาเล่มละ ๓๐๐ บาท ภายในงาน (ราคาในท้องตลาด ๕๐๐ บาท) รายได้นำไปสมทบทุนกองทุนปรับปรุงอาคารสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ศิษย์เก่าสามารถซื้อบัตรร่วมงานในราคา ๗๕๐ บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่สมาคมธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๖ ๐๘๖๑ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น…

งานแถลงข่าวโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๐๐-๑๙๓๐ ณ สยามโอเชียนเวิลด์
กองทัพเรือ จัดทำโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ ขึ้น โดยการร่วมมือในเชิงบูรณาการระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑ มกราคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเลและการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย กิจกรรมคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์ เพื่อจัดหาทุนดำเนินการซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมล้านต้นล้านดวงใจ กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทะเล กิจกรรมคืนชีวิตสู่ท้องทะเล กิจกรรมจัดทำหนังสือมหัศจรรย์เกาะและทะเลไทย และกิจกรร…

มาตรการปิดอ่าวได้รับผลสำเร็จ

สมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ แจ้งว่า ตามที่ กลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ได้ประกาศปิดอ่าวในช่วงฤดูปลาวางไข่มาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ มีระยะเวลา ๓ เดือนนั้น นับว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากในขณะนี้พบว่าจำนวนสัตว์น้ำมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาชีพประมงทุกชนิดจะได้รับผลดีต่อไป
มูลเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการประกาศปิดอ่าว ๓ เดือน ในช่วงที่ปลาวางไข่ และถือปฏิบัติมาร่วม ๕ ปี ติดต่อกันแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมประมงทะเลฝั่งอันดามัน ที่ได้มีการนำเรือออกปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีกลุ่มอาสาสมัครแจ้งเหตุไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน เข้าร่วมคอยตรวจการกลุ่มประมงที่กระทำผิดกฎหมาย
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๔ มิ.ย.๕๒

โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาขององค์บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นวโรกาสสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ทั้งสององค์กรจึงร่วมใจกันที่จะปฏิบัติงานถวายเบื้องพระยุคบาท ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ต่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยการจัดทำ “โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนศักยภาพให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพท…

งานรำลึก ๗๕ ปี ธรรมศาสตร์

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคม ชมรมศิษย์เก่าในเครือ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “รำลึก ๗๕ ปี ธรรมศาสตร์” เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๘๐๐-๒๓๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมภายในงานจะเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมสถาบันทุกรุ่นภายใต้บรรยากาศจำลองในรั้วเหลือง-แดงย้อนยุค ชมวีดิทัศน์ประวัติของมหาวิทยาลัยชุดพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ และ TU Band พร้อมการแสดงชุดพิเศษโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โชว์เชียร์ลีดเดอร์และครัมเมเยอร์รุ่น ๖๔ และ ๖๕ เชิญร่วมตรวจดวงชะตา และเลือกซื้อเสื้อของที่ระลึกธรรมศาสตร์ และร่วมเป็นเจ้าของหนังสือ “โดมรำลึก ๗๕ ปี” ราคาเล่มละ ๓๐๐ บาท ภายในงาน (ราคาในท้องตลาด ๕๐๐ บาท) รายได้นำไปสมทบทุนกองทุนปรับปรุงอาคารสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ศิษย์เก่าสามารถซื้อบัตรร่วมงานในราคา ๗๕๐ บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่สมาคมธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๖ ๐๘๖๑ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น…

งานแถลงข่าวโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๐๐-๑๙๓๐ ณ สยามโอเชียนเวิลด์
กองทัพเรือ จัดทำโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ ขึ้น โดยการร่วมมือในเชิงบูรณาการระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑ มกราคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเลและการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย กิจกรรมคอนเสิร์ตคนหัวใจสิงห์ อัสนี-วสันต์ เวิลด์ทัวร์ เพื่อจัดหาทุนดำเนินการซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมล้านต้นล้านดวงใจ กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทะเล กิจกรรมคืนชีวิตสู่ท้องทะเล กิจกรรมจัดทำหนังสือมหัศจรรย์เกาะและทะเลไทย และกิจกรร…

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดอบรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมประชาชนในการกำจัดขยะบนเกาะหลีเป๊ะ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยจะมีการคัดแยกขยะ การฝังกลบ การย่อยสลาย จัดทำธนาคารขยะ การขยายน้ำยา EM และการใช้ประโยชน์ การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำแก๊สชีวภาพ และสาธิตการกำจัดขยะย่อยสลายขยะด้วย EM
และจะดำเนินการอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล อีก ๒ แห่ง คือ อบรมพัฒนาอาชีพฯ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลตันหยงโป ตำบลตันหยงโป ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๓
๓ มิ.ย.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

กองทัพเรือ โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (สล.พมพ.ทรภ.๑) จัดกิจกรรมการสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างแกนนำยุวชนในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการคัดเลือกและมอบใบประกาศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจูงใจให้กับเยาวชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติดได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสของยาเสพติดในพื้นที่ การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดแก้วเจริญ
ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๑
๓ มิ.ย.๕๒

ททท.จัดเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ “ตามรอยเสด็จประพาสต้น”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศ “ตามรอยเสด็จประพาสต้น” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ๓ ภูมิภาค จำนวน ๕ เส้นทาง โดยภาคกลาง ๓ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสุพรรณบุรี-อ่างทอง-ชัยนาท-สิงห์บุรี , เส้นทาง ราชบุรี-สมุทรสงคราม และเส้นทาง นครปฐม-กาญจนบุรี ภาคเหนือ ๑ เส้นทาง คือ เส้นทาง กำแพงเพชร-อุทัยธานี-นครสวรรค์ ภาคตะวันออก ๑ เส้นทาง คือ เส้นทาง ระยอง-จันทบุรี-ตราด
โดยในช่วงนี้ ททท. ได้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒-๓ อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งหากมีผู้สนใจจองแพ็กเกจท่องเที่ยวในเส้นทางตามรอยเสด็จประพาสต้น ข้างต้น จะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๗๒
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๓ มิ.ย.๕๒

เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่

กระทรวงแรงงาน เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ใน ๖ สาขาอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพประมง ประมงต่อเนื่อง เกษตร ก่อสร้าง ทำงานที่บ้านและอื่นๆ ได้ตามความจำเป็นของนายจ้าง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายและใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ได้มาจดทะเบียนใหม่ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ภายใต้เงื่อนไขที่นายจ้างต้องแจ้งตำแหน่งงานที่จะเปิดรับสมัครไปที่ กรมจัดหางาน หรือจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และประกาศตำแหน่งที่เปิดรับให้คนไทยมาสมัครก่อนภายใน ๗ วัน หากคนไทยไม่มาสมัครจึงจะเปิดรับสมัครแรงงานต่างด้าวได้ ซึ่งการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้าย และมีอายุการทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ส่วนแรงงานที่ทำการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้วย จะได้รับใบอนุญาตการทำงาน พร้อมได้รับค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำในเขตพื้นที่เทียบเท่ากับแรงงานไทย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓ มิ.ย.๕๒
นิทรรศการภาพถ่ายอัศจรรย์หมื่นไมล์ใต้สมุทร
ห้างสรรพสินค้าเซน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย กำหนดจัด นิทรรศการภาพถ่ายอัศจรรย์หมื่นไมล์ใต้สมุทร ดำดิ่งสู่โลกสีครามกับการเดินทางสำรวจเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลโดยโลรองต์ บาเลสต้า ช่างภาพชื่อดังระดับโลก และปิแอร์ เดก็อง นักชีววิทยาทางทะเลที่จะพาไปดื่มด่ำกับความงามของโลกใต้ทะเลจากทุกมุมโลกที่รู้จักกันในนามของ PLANET OCEAN ซึ่งมาจัดแสดงครั้งแรกในเอเชีย ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๒๒๐๐ วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐๐๐-๒๓๐๐) ณ บริเวณ เซน เอาท์ดอร์ อารีน่า และบริเวณรอบลานน้ำพุ เซ็นทรัลเวิลด์
นิทรรศการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงานนิทรรศการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล ห้างสรรพสินค้า เซน
๒ มิ.ย.๕๒

ตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร ครั้งที่ ๒

การเคหะแห่งชาติ จะจัดงานตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ คลองจั่น กรุงเทพมหานคร ศูนย์ชุมชนนนทบุรี ห้างบิ๊กซีสาขาบางพลี สำนักงานเคหะชุมชนที่มีโครงการบ้านเอื้ออาทรตั้งอยู่ และ ณ ที่ตั้งโครงการ โดยเปิดรับจอง เลือกอาคาร ทำสัญญาและยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จในวันเดียว
ตลาดนัดบ้านเอื้ออาทร ครั้งที่ ๒ ตั้งเป้ายอดขายได้ ๑๐,๐๐๐ หน่วย โดยเน้นการขายบ้านเอื้ออาทรที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีทุกรูปแบบ ราคาขายเงินสด ๓๙๐,๐๐๐ บาท/หน่วย เพียงวางเงินจอง ๓,๐๐๐ บาท และผ่อนเริ่มต้นที่ ๒,๔๐๐ บาท/เดือน เป็นบ้านพร้อมอยู่และก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น บ้านแฝด ๒ ชั้น ขนาด ๒๑ ตารางวา และอาคารชุด ๔-๕ ชั้น ขนาด ๒๔-๓๓ ตารางเมตร
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนจองบ้าน ๑๖๑๕
ข้อมูล การเคหะแห่งชาติ
๒ มิ.ย.๕๒

งานเรารักษ์นราทัศน์

จังหวัดนราธิวาส และเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกันจัดงาน “เรารักษ์นราธิวาส และชุมชนสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลบภาพลักษณ์ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการหมุนเวียนของการใช้จ่ายเงินจากนักท่องเที่ยวสู่ประชาชนในวงกว้าง โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดประกวดร้องเพลงของเยาวชน การประกวดทำอาหารของแม่บ้าน การแข่งขันตกปลา การประกวดลิเกฮูลู การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อชิงถ้วยรางวัลและเงินสดจากผู้ว่าราชการจังหวัด
การท่องเที่ยวภายในประเทศ นับเป็นการกระจายรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจท่องเที่ยวงานเรารักษ์นราทัศน์และชุมชนสัมพันธ์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒ มิ.ย.๕๒

เตรียมจัดงานวันทะเลโลก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมจัดงานวันทะเลโลก หวังรณรงค์ให้ประชาชนลดการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล
นายสำราญ รักชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผยเพื่อปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ “โครงการ ๔๕ วัน รวมพลังถุงพลาสติกลดโลกร้อน” ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ไปจนถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาระดับสากล ซึ่งส่งผลกระทบมากมาย อาทิส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวปะการัง กระทบการท่องเที่ยวและรายได้ในชุมชนและในประเทศ กระทบต่อชายหาดสกปรกที่สำคัญส่งผลต่อสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่าทะเล และวาฬ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับ สมาคมกรีนฟินส์และภาคเอกชนจัดงานวันทะเลโลก โดยจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก” เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย ส่งเสริมความรู้เยาวชนกับผลกระทบพลาสติกต่อทะเล และลดการสร้างขยะพลาสติกต่อทะเล โดยให้ประชาชน นักเรียน น…

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่าการสูบบุหรี่คือปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดโรคภัยแก่คนไทยสูงเป็นอันดับ ๓ ประมาณการผู้เสียชีวิตถึง ๔๒,๐๐๐ คน ต่อปีหรือ ๑๑๕ คน ต่อวัน
แม้อัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทยจะลดอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนไทยยังสูบบุหรี่อยู่ถึง ๑๑.๐๓ ล้านคน หรือเกือบ ๑ ใน ๖ คน ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
ปัจจุบันปีละ ๕ ล้านคน หรือวันละ ๑๓,๗๐๐ คน หรือนาที่ละ ๙.๕ คน คือ ๑ ใน ๑๐ ของผู้เสียชีวิตเกิดจากบุหรี่ บุหรี่จึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๒ ของประชากรโลก และจะเพิ่มเป็น ๑๐ ล้านคน ใน ๒๐ ปีข้างหน้า
กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. จึงร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น ให้บริการผ่านหมายเลข ๑๖๐๐ มีเจ้าหน้าที่ประจำ ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพและผู้ผ่านการอบรม ๒๒ คน ให้บริการ ๑๘ คู่สาย ตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ – ๒๐๐๐ นอกเวลาและวันหยุดมีการบันทึกข้อความเพื่อติดต่อกลับ ผู้ใช้บริการจากทั่วประเทศเสียค่าใช้จ่ายเพียง ๓ บาทต่อครั้ง การให้บริการมีทั้งเชิงรุกและรับ ต…

เชิญผู้สูงอายุตรวจอัลไซเมอร์

เชิญผู้สูงอายุตรวจอัลไซเมอร์

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดย กทม. จะจัดอบรมให้ความรู้และวิธีคัดกรองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แก่พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ศูนย์ละ ๒ คน และคัดกรองผู้สูงอายุที่มีอาการเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพยาบาลที่ผ่านการอบรมจะแนะนำและให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในพื้นที่ร่วมคัดกรองผู้ป่วยด้วยแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลนำเสนอแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขประเมินผลวินิจฉัย พร้อมทั้งส่งทีมเยี่ยมอาการที่บ้านสำหรับการรักษาจะทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาล สังกัด กทม.และสังกัดอื่นต่อไป
ทั้งนี้ กทม.กำหนดจัดงานวันคัดกรองความจำ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง จึงขอเชิญผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองสมอง หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ได้ที่มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลข ๐ – ๒๖๔๔…

ทุ่นผูกตู้คอนเทนเนอร์หาย กองทัพเรือสั่งห้ามดำน้ำ ลากอวน

ทุ่นผูกตู้คอนเทนเนอร์หาย กองทัพเรือสั่งห้ามดำน้ำ ลากอวน

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ สั่งเรือ อากาศยาน ปรับแผนลาดตระเวนสำรวจความเคลื่อนไหว
จุดตู้คอนเทนเนอร์ พบทุ่นผูกบอกพิกัดหาย ประกาศชาวเรือห้ามเข้าใกล้
จากกรณีมีชาวประมงพื้นบ้านและต่างถิ่นพบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๘ ตู้ จมอยู่ในอ่าวไทยด้านแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ประมาณปลายปี ๒๕๓๕ นั้น กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสำรวจหาพิกัดตู้คอนเทนเนอร์ที่แน่นอน เพื่อออกไปสำรวจจริงจะได้ไม่เสียเวลาในการค้นหา แต่ขณะนี้แหล่งข่าวเรือประมงในทะเลแจ้งว่า ทุ่นที่ผูกยึดไว้กับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบอกตำแหน่งที่แท้จริงตู้ที่ดำน้ำไปตรวจสอบได้หายไปแล้ว ทัพเรือภาคที่ ๑
จึงได้ตรวจสอบปรากฏว่าทุ่นได้หายไปจริง เบื้องต้นสันนิฐานว่าน่าจะเป็นเรืออวนลากเข้ามาลากในเขตทิ้งตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ทุ่นขาดหายติดอวนไปด้วย ดังนั้น ทัพเรือภาคที่ ๑ จึงได้ออกประกาศชาวเรือแจ้งให้สมาคมประมงทุกแห่งห้ามนำเรือเข้าไปลากอวนในพื้นที่พบตู้ เพราะอาจจะทำให้ตู้ที่มีอายุการใช้งานสูงจมอยู่ในทะเลนาน ๆ แตกได้ ถ้าเป็นสารพิษจะก่อให…

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และการฝึกสาธิตเพื่อเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และการฝึกสาธิตเพื่อเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

กองทัพเรือ โดย หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การสนับสนุนจังหวัดระยองจัดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและการฝึกสาธิตเพื่อเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเล จำนวน ๕๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การที่กองทัพเรือให้การสนับสนุนจังหวัดระยองจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการด้วยกันแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของข้าราชการกองทัพเรืออีกด้วย โดยได้จัดวิทยากรและครูฝึก บรรยายและฝึกเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตกน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การว่ายน้ำ การดำน้ำ การลอยตัวในน้ำพร้อมการใช้อุปกรณ์ การใช้เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๕๒ คน
ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๒๘ พ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ…

กิจกรรมผลไม้ไทยช่วยชาติ

กิจกรรมผลไม้ไทยช่วยชาติ

สถานการณ์ผลไม้ไทยในปัจจุบัน ชาวสวนผลไม้กำลังประสบปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อผลผลิตในราคาต่ำ อีกทั้งมีผลผลิตเป็นจำนวนมากที่ต้องเร่งกระจายสู่ท้องตลาดให้ทันเวลา จึงจำเป็นต้องหาช่องทางในการจำหน่ายให้มากที่สุด
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมผลไม้ช่วยชาติขึ้นโดยจัดพื้นที่ให้เกษตกรนำผลผลิต อาทิ ลิ้นจี่ ลองกอง มังคุด เงาะ และสละ มาจำหน่ายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาทิสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) และตลาดประชานิเวศน์ ๑ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจร่วมอุดหนุนเป็นจำนวนมาก
สำหรับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ (๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒) ชาวสวนผลไม้ที่สนใจนำผลไม้เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม
กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๗ – ๙๔๙๙ หรือสายด่วน กทม.๑๕๕๕ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๘ พ.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

รถไฟลดค่าโดยสารครึ่งราคาให้ผู้สูงอายุ

รถไฟลดค่าโดยสารครึ่งราคาให้ผู้สูงอายุ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศลดค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุครึ่งราคาในการเดินทางด้วยการโดยสารรถไฟในช่วง ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้การลดค่าโดยสารครึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมปรับอากาศค่าธรรมเนียมรถนอน
สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่โดยสารรถไฟท่องเที่ยวที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการเป็นประจำคือ ขบวนรถพิเศษสายน้ำตกกาญจนบุรีและสวนสนประดิพันธ์ ซึ่งบริการไป – กลับทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ หากเดินทางเป็นหมู่คณะรวมกลุ่ม ๑๐ คน จะได้รับตั๋วฟรี ๑ คน เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน นี้
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสถานีรถไฟทุกแห่งหรือ CallCenter ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
หรือ www/railway.co.th

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๗ พ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์