Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2015

ผบ.ทร.ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับพลเรือเอกณะ อารีนิจ ผบ.ทร.ท่านใหม่

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ส่งมอบการบังคับบัญชาและมอบตราประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ให้กับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) และลงนามในสมุดรับ-ส่งหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสรฯ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) กล่าวอำลาและแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก ณะฯ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านใหม่) ได้กล่าวสดุดีถึงคุณงามความดีของผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นอเนกประการ และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ท่านเก่า) ลากองทหารเกียรติยศ จากนั้นกองทหารเกียรติยศยิงสลุตเทิดเกียรติ จำนวน ๑๙ นัด ข้อมูล สลก.ทร. ๓๐ ก.ย.๕๘

ทร.ร่วมพิธีเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองบัญชาการกองทัพไทย

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ภริยา พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และภริยา ร่วมพิธีในการจัดงานเทิดเกียรติผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ และร่วมงานเลี้ยงรับรองเทิดเกียรติผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๖๔๕ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ข้อมูล สลก.ทร. ๓๐ ก.ย.๕๘

ทส.ประกาศเพิ่มให้วันที่ ๓๐ ของทุกเดือนเป็นวันงดใช้ถุงพลาสติก

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอประกาศให้วันที่ ๓๐ ของทุกเดือนเป็นวันงดใช้ถุงพลาสติกใน ๑๕ องค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มอีก ๑ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ นี้เป็นต้นไป หลังได้ดำเนินโครงการงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง และสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการสร้างสังคมปลอดขยะให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ทั้งนี้ โครงการงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนเมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๘ ที่ผ่านมา พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้รวมทั้งสิ้น ๑,๗๘๕,๗๔๔ ใบ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๓๐ ก.ย.๕๘

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุประจำปี ๒๕๕๘

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๖๔ นาย เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยประกอบพิธีมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก และกล่าวสดุดีผู้ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรักความสามัคคีต่อกัน จึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๙ ก.ย.๕๘

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ Undo กบข. ภายในเดือน ต.ค.๕๘

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีของข้าราชการ และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ใช้สิทธิกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พุทธศักราช ๒๔๙๔ (Undo กบข.) ว่า ภายหลังจากหมดเวลาให้ยื่นใช้สิทธิเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘ พบมีผู้มีสิทธิแสดงความประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๗,๔๐๐ ราย แบ่งเป็น ข้าราชการจำนวน ๒๔๙,๐๐๐ ราย และผู้รับบำนาญจำนวน ๑๘๘,๔๐๐ ราย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีสิทธิ โดยได้ประสานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบและยืนยันการมีชีวิตอยู่ของข้าราชการและผู้รับบำนาญ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งรายชื่อให้กับกรมการปกครองในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ เพื่อยืนยันรายชื่อกลับมายังกรมบัญชีกลางในวันที่ ๑ ต.ค.๕๘ หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งข้อมูลของข้าราชการที่ได้รับการยืนยันให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ดำเนินการตรวจสอบและจ่ายเงินก้อนคืนให้กับข้าราชการต่อไป โดยคาดว่าจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการทุกคนได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ในส่วนของผู้รับบำนาญ กรมบัญช…

คมนาคมเตรียมต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีออกไปอีก ๓ เดือน

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลจะมีการต่ออายุรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ฟรีออกไปอีก ๓ เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๘ เป็นสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๙ ทั้งนี้ สาเหตุการต่ออายุรถเมล์และรถไฟฟรีออกไปอีก ๓ เดือนนี้ เนื่องจากที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดมาตรการดูแลค่าครองชีพในโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีรอบใหม่ ซึ่งมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบว่า เนื่องจากกระทรวงคมนาคมจัดทำบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยแล้วเสร็จไม่ทันภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอให้มีการต่ออายุรถเมล์และรถไฟฟรีออกไปอีก ๓ เดือนตั้งแต่ ๑ พ.ย.๕๘-๓๑ ม.ค.๕๙ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๙ ก.ย.๕๘

ผบ.ทร.เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานร้านกองทัพเรือ และคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ข้อมูล กลก.สลก.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๘

กิจการให้กู้เงินงดบริการให้กู้เงิน ๒๕-๓๐ ก.ย.๕๘

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ งดให้บริการกู้เงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๓๐ ก.ย.๕๘ เพื่อดำเนินการสรุปสถานภาพการเงินประกอบการรับ-ส่งหน้าที่ของประธานสวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ และผู้จัดการกิจการให้กู้เงินฯ ในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ โดยผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินสามารถยื่นแบบคำขอกู้เงิน พร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานกิจการให้กู้เงิน แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๘ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๕๑ หรือทางเว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th/wmn.index.html ข้อมูล สก.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๘

จก.วศ.ทร.ร่วมงานเดินการกุศลเนื่องในวันหัวใจโลกครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘

พลเรือตรี กำจาย ปองเงิน เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานเดินการกุศลเนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๘ ณ สวนหลวง ร.๙ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และ คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานเดินการกุศลเนื่องในวันหัวใจโลกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนชาวไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อปลอดจากการเป็นโรคหัวใจ ข้อมูล วศ.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๘

สอ.วด.ประกาศกำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ใหม่มีผล ๑ ต.ค.๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประกาศกำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ สำหรับสมาชิกประเภทสามัญที่มียอดเงินฝากในบัญชียังไม่เกิน ๓.๕ ล้านบาท สามารถฝากเงินได้ไม่เกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมาชิกประเภทสมทบที่มียอดเงินฝากในบัญชียังไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาท สามารถฝากเงินได้เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๘ นี้ เป็นต้นไป ข้อมูล สอ.วด. ๙ ก.ย.๕๘

“ราชนาวี” เยือน “เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด” ในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ๑๙ ก.ย.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๒๔ พบสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในวันที่ ๑๙ ก.ย.๕๘ เวลา ๒๐๐๐ ณ สนามเอสซีจี สเตเดียม อำเภอปากเกร็ด ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๙ ก.ย.๕๘

สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเปิดตัวโครงการรณรงค์การวัคซีนในผู้สูงอายุ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ โดยเป็นโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่มีความรุนแรงที่สามารถป้องกันได้ ได้แก่ วัคซีนงูสวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ รวมถึงวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๒ ๐๑๖๑-๔ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๙ ก.ย.๕๘

สอ.ฐท.สส.กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๘

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๘๐๐-๐๘๓๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้คัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๕๙ ทุน จึงขอให้สมาชิกที่ได้รับทุนนำบุตรไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.sattahipbase.navy.mi.th/index.php/main/index ข้อมูล สอ.ฐท.สส. ๘ ก.ย.๕๘

“ราชนาวี” พบ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ๑๓ ก.ย.๕๘

สโมสรฟุตบอลราชนาวีมีกำหนดแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล ๒๐๑๕ นัดที่ ๒๓ พบสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามราชนาวี กม.๕ สัตหีบ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตบอลราชนาวีได้ทางเฟสบุ้กแฟนเพจ “ทีมราชนาวี-ตะหานน้ำ” และทางเว็บไซต์ www.navyfc.co.th ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๘ ก.ย.๕๘

แพทย์แนะวิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อมและหลอดเลือดในสมอง

รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม กล่าวว่า ภาวะสมองเสื่อมยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนพยายามดูแลตัวเองและผู้สูงอายุในบ้านให้ห่างไกลจากโรคนี้ ปัจจุบันพบว่าโรคอัลไซเมอร์ นอกจากมีการเสื่อมของเซลล์สมองแล้ว ยังมีส่วนที่เกิดจากโรคของหลอดเลือด และพบว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมส่วนหนึ่ง เกิดจากสาเหตุร่วมกันระหว่างโรคอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้น การป้องกันโรคของหลอดเลือด จึงเป็นการป้องกันภาวะสมองเสื่อมไปด้วยในตัว ๑. หมั่นออกกำลังกายชนิดแอโรบิก เช่น เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ เป็นประจำ ประมาณ ๔๐ นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำในวัยกลางคน จะช่วยลดการเกิดภาวะสมองเสื่อมในวัยสูงอายุได้ และยังพบว่า ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นเวลา ๖-๑๒ เดือน แล้ววัดสมรรถภาพสมองจะพบว่าดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกาย ๒. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารมันจัด โดยเฉพาะอาหารจากไขมันอิ่มตัว ซึ่งพบในผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ และทรานส์แฟ้ท (Trans Fat) หรือไขมันทรานส์ พบในขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นไขมันตัวร้าย ที่เป็นสาเหตุหลักในการก่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใ…

ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ ๔ ลำ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ จำนวน ๔ ลำ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๘ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ กองทัพเรือมีแผนจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน ๑๐ ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดเรือ ต.๒๑-ต.๒๙ และชุดเรือ ต.๒๑๑-ต.๒๑๒ ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๙ ในส่วนเรือตรวจการณ์ชุดใหม่ ๔ ลำนี้ กองทัพเรือได้าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด ในการต่อเรือ โดยได้มีการลงนามในสัญญาโครงการจัดจ้างสร้างเรือเมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๕๘ และคาดว่าจะดำเนินการต่อแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ สำหรับขีดความสามารถปฏิบัติการรบของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง สามารถปฏิบัติภารกิจได้คลอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเน…

ผบ.นย.เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกหัดศึกษาหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารนาวิกโยธินรุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัด ๑

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกหัดศึกษาหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่านาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๘ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับผู้แทนระดับกองร้อยที่ได้คะแนนสูงสุดในครั้งนี้ด้วย ข้อมูล นย. ๗ ก.ย.๕๘

เชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อนำเงินบริจาคไปมอบให้กับกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเชิญชวนประชาชนบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๗๐๘๗-๒ ข้อมูล กพร.ทร. ๗ ก.ย.๕๘

สอ.วด.จัดสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน”

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดจัดการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน” ในวันที่ ๑๘ ก.ย.๕๘ ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว ข้อมูล สอ.วด. ๔ ก.ย.๕๘

แพทย์แนะวิธีควบคุมปัจจัยเสี่ยงป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

พลอากาศตรี นายแพทย์ขวัญชัย เศรษฐนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แบบผสมผสาน กล่าวถึงภาวะความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก โดยมีอาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเองตามหลักที่จำได้ง่ายคือ FAST โดย F คือ Face ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า, ตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก A คือ Arm อาการแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง S คือ Speech ปากเบี้ยว, พูดไม่ชัด, พูดลำบาก, พูดไม่ได้ และ T คือ Time เวลาที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ส่วนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด คือ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดอาการตีบ อุดตัน หรือแตก เช่น ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, การสูบบุหรี่หรือขาดการออกกำลังกาย โดยต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง, ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ, ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, หลีกเลี…

มิวเซียมสยามจัดนิทรรศการ “ประสบการณ์หู สู่อาเซียน”

มิวเซียมสยามจัดนิทรรศการ “ประสบการณ์หู สู่อาเซียน” ซึ่งเป็นการนำเสนอวัฒนธรรม และความหลากหลายทางสังคมของภูมิภาคอาเซียน ผ่านการได้ยินร่วมจินตนาการข้ามพรมแดนไปกับเสียงต่างๆ ในอาเซียน เช่น เสียงบันทึกในบริบทชีวิตประจำวันสู่การตีความที่ถูกหลงลืม และภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเสียงดนตรี เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐ (เว้นวันจันทร์) ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๔๒๒ หรือที่เว็บไซต์ www.facebook.com/museumsiamfan ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๔ ก.ย.๕๘

ทร.มอบทุนการศึกษาในโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

กองทัพเรือร่วมกับบริษัท วิริยะกิจ (๑๙๙๕) จำกัด จัดการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ในโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตรของผู้สมัคร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ปกครอง และสำเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.-๑๐ ต.ค.๕๘ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนี้ - กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓, ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖-๘ - ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๒๒๐๖๐ - ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๘๒๖ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๖๐ - ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๑๐๖๐ - กองบัญชาการป้…

ผบ.รจ.ฐท.สส.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรธรรมศึกษาให้กับข้าราชการ-ผู้ต้องขัง

นาวาตรี สุทธิโชค ทวีวงษ์ ผู้บังคับเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรธรรมศึกษา ให้กับข้าราชการและผู้ต้องขังจำนวน ๔๗ นาย เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๘ ณ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยนิมนต์ พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เป็นประธานสงฆ์ และพระครูวีธานธรรมมานุยุต เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม เป็นพระวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและผู้ต้องขังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระพุทธศาสนา ตลอดจนความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และเพื่อขัดเกลาจิตใจของผู้ต้องขัง ข้อมูล รจ.ฐท.สส. ๓ ก.ย.๕๘

กทม.เปิดใช้ทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ-ศูนย์การเรียนรู้น้ำคือชีวิต

กรุงเทพมหานครเปิดใช้เส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และศูนย์การเรียนรู้น้ำคือชีวิต ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๔๓ เขตประเวศ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน ซึ่งแตกต่างจากทางจักรยานอื่น คือ ส่วนแรกกว้างประมาณ ๑.๕ เมตร เป็นทางจักรยานสำหรับนักปั่นที่ใช้ความเร็ว ส่วนที่ ๒ กว้างประมาณ ๒.๕-๓.๕ เมตร เป็นทางจักรยานสำหรับครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้น้ำคือชีวิต บริเวณอาคารที่ทำการศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน โดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามกระแสพระราชดำรัส “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า...” บริเวณพื้นที่อาคารชั้นที่ ๑-๓ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๓ ก.ย.๕๘

สก.ทร.รับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ และ ๔

กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกองทัพเรือ ผู้ที่เคยไปปฏิบัติราชการในการป้องกันหรือ ปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรซึ่งมีสิทธิทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๕๑๐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อองค์การทหารผ่านศึกด้วยตนเอง โดยผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอคำแนะนำและยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๗ ก.ย.๕๘ และที่กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยหลักฐานประกอบการขอทำบัตรประจำตัว ประกอบด้วย - คำสั่งป…

ผบ.พล.นย.เยี่ยมชมการฝึกการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก CARAT 2015

พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับคณะผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ และคณะผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ เยี่ยมชมการฝึกการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกผสม CARAT 2015 เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๕๘ ณ เนินคนดู บริเวณสนามฝึกหมายเลข ๑๕ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การฝึกผสม CARAT 2015 ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือ-กองทัพเรือสหรัฐฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ส.ค.-๒ ก.ย.๕๘ ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ การฝึกในทะเล และการฝึกภาคสนามตามสาขาการปฏิบัติการต่างๆ ข้อมูล พล.นย. ๒ ก.ย.๕๘

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ จัดงาน “วันอัลไซเมอร์โลก : การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ดูแล”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันอัลไซเมอร์โลก : การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และผู้ดูแล” ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ก.ย.๕๘ ณ บริเวณโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงาน ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม, การตรวจวัดความดัน, การเจาะเลือดหาปริมาณน้ำตาลในเลือด โดยงดอาหารและน้ำอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง และการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้สนใจร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๒๘๗ ข้อมูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ ๒ ก.ย.๕๘

กดน.กร.จัดงานครบรอบ ๗๘ ปี “วันเรือดำน้ำ” ๔ ก.ย.๕๘

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ ก.ย.๕๘ ณ กองบัญชาการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ การจัดงานวันเรือดำน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรประวัติและคุณประโยชน์ของกำลังพลเรือดำน้ำที่อุทิศให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลเรือดำน้ำที่ล่วงลับ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องเรือดำน้ำกับการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งความทันสมัยของเรือดำน้ำและระบบอาวุธเรือดำน้ำในปัจจุบัน ตลอดจนการแสดงความก้าวหน้าในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำของกองทัพเรือด้วย โดยจะมีการจัดแสดงตอร์ปิโดแบบ ๔๕ ฉ ซึ่งเป็นตอร์ปิโดที่ใช้บนเรือดำน้ำชั้นมัจฉานุ, การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีของเรือดำน้ำสมัยใหม่ และการทดสอบทดลองใช้ยานใต้น้ำขนาดเล็กที่ออกแบบและสร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ เป็นต้น ข้อมูล กดน.กร. ๑ ก.ย.๕๘

ทร.ร่วมประชุม WPNS WEG 2015 ในวันที่ ๑-๔ ก.ย.๕๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กองทัพเรือร่วมในการประชุม Western Pacific Naval Symposium Environmental Working Group 2015 (WPNS WEG 2015) ระหว่างวันที่ ๑-๔ ก.ย.๕๘ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือประเทศสมาชิก รวมทั้งกำหนดรายละเอียดความริเริ่มด้านความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อการพัฒนาและการปฏิบัติในอนาคตภายใต้แก่นเรื่อง “Navies : Proactive and Cooperative Institutions for Protecting Manne Biodiversity” การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จะทำให้กองทัพเรือได้รับทราบแนวทางการดำเนินการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่อาจต้องเผชิญในอนาคต ผ่านการถกแถลงเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศสมาชิก ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลตามภารกิจของกองทัพเรือ นอกจากนี้ ยังรวมถึงความริเริ่มด้านความร่วมมือในการจัดการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นเ…

เชิญชมการแข่งขันฟุตบอล ๔ เส้าแฟนคลับสโมสรฟุตบอลใน จว.ชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

แฟนคลับสโมสรฟุตบอลใน จว.ชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง จัดการแข่งขันฟุตบอล ๔ เส้าแฟนคลับสโมสรฟุตบอลในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย แฟนคลับสโมสรฟุตบอลราชนาวี, แฟนคลับสโมสรฟุตบอลพัทยายูไนเต็ด, แฟนคลับสโมสรฟุตบอลชลบุรี และแฟนคลับสโมสรฟุตบอลพีทีที ระยอง ในวันที่ ๖ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๘๐๐-๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บริจาคบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับทั้ง ๔ ทีม ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๑ ก.ย.๕๘