Skip to main content

Posts

Showing posts from 2019

พิธีเปิดการฝึก ASEAN – U.S. Maritime Exercise 2019

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการ กองเรือยุทธการ และ Rdm. Kemmeth Whitesell Deputy Commander US.Pacific Fleet ร่วมเปิดการฝึก Asean-US Maritime Exercise -AUMX 2019 ระหว่างวันที่ 2- 6 กันยายน 2562 
     กองทัพเรือ จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกผสม ASEAN – U.S. Maritime Exercise ซึ่งไม่ใช่การซ้อมรบ โดยเป็นการฝึกผสมทางเรือในลักษณะพหุภาคีครั้งแรก ระหว่าง กองทัพเรือ ในภูมิภาคอาเซียน และ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการฝึก พหุภาคีตามกรอบงานด้านความมั่นคงทางทะเลกับมิตรประเทศ ทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยปกติทั่วไป

     สำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึก คือ กองทัพเรือชาติสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยมีกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 1250 นาย มีการจัดตั้ง บก.กองกำลังเฉพาะกิจผสม หรือ บก.CTF บนเรือหลวงกระบี่ มี พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจผสม และมี CAPT MATT JERBI ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นรองผู้บัญชากา…

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔

กรมสวัสดิการทหารเรือ จะดำเนินการให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดใน ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับกำลังพลที่เคยไปปฏิบัติราชการในการป้องกันประเทศหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิทำบัตรฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๕๑๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อองศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยตนเอง จึงขอแจ้งการปฏิบัติ ดังนี้ **  ผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอคำแนะนำและยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวฯ ได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๕๓๒๘๐ ได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป           ** ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี           **  ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ท…

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ตามที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ตามมติคณะรัฐมนตรี ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์พิจารณาขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ นั้น การดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ออกจากราชการใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) ตามมติ          คณะรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงกลาโหม ดังนั้น เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบหนี้สิน และข้อผูกพันกับทางราชการ รวมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารประกอบการขอพระราชทานยศสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นยศ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสิทธิประโยชน์รวมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อ “โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” (http://www.person.navy.mi.th) ทั้งนี้กรณีมีข้าราชการประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ให…

ขอเชิญชวนสมัครเรียนออนไลน์ ๗ วิชา KMITL MOOC

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.) ร่วมกับ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเรียนออนไลน์จำนวน ๗ รายวิชาใหม่ KMITL MOOC จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรวิชาดังกล่าวสามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้รับประกาศนียบัตรทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยคณาจารย์และทีมงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกอบด้วย ๗ รายวิชาดังนี้         ** รายวิชา KMITL008 การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)          ** รายวิชา KMITL009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ (Creative Photography)         ** รายวิชา KMITL010 การผลิตหนังสั้น (Short Film Production)         ** รายวิชา KMITL011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)         **  รายวิชา KMITL012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน (Algal Cultivation)         **  รายวิชา KMITL013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม (Pet Management)         **  รายวิชา KMITL014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based …

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านทาง แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” หรือ
ผ่านทางลิงก์ https://apps.royaloffice.th      (ที่มา : ศอญ.จอส.๙๐๔)

กองดุริยางค์ทหารเรือเข้าร่วมแสดงดนตรีวงโยธวาทิต เนื่องในวันกองทัพเรือรัสเซีย

กองทัพเรือโดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าร่วมเตรียมการแสดงดนตรีวงโยธวาทิต ดุริยางค์ทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือรัสเซีย ซึ่งออกเดินทางจากประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาเอก ภาสกร  สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้ควบคุมการแสดงวงดนตรี ดังกล่าว

ในการนี้ นาวาเอก รัชยศ  รัชตรุ่งโรจน์กุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก (ผชท.ทร.ไทย/มอสโก) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดงาน ซึ่งในงานดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์  ปูติน แห่งรัสเซีย เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีผู้แทนกองทัพเรือได้มาแสดงในสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ วันกองทัพเรือรัสเซียถือเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการของประเทศ ในวันงานจะมีการสวนสนามทางเรือในแม่น้ำ Neva จากนั้นจะมีการแสดงคอนเสิร์ตและจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่     (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ในการนี้กำหนดเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ บริเวณลานวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑,๕๐๐ คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำความสะอาดลานวัด พื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์คูคลอง ทาสีกุฏิ กำแพงพระอุโบสถวัดครุฑ และวัดชิโนรสารามวรวิหาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง  สามารถสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท พัฒนพงษ์  ขยันสำรวจ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๕๘๖๘๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๗๐ ๐๙๘๗    
(ที่มา : กพร.ทร.)

กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีกลางทะเลฝั่งอันดามัน ครั้งแรกในประวัติการฝึกกองทัพเรือ ประสบผลสำเร็จเข้าเป้าอย่างแม่นยำ

วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๒) กองทัพเรือได้ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A (ซีแปดศูนย์สองอัลฟ่า) จากเรือหลวงกระบุรี ประเภทเรือฟริเกต การยิงอาวุธปล่อยนำวิถีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๖๒ โดยมีขึ้นกลางทะเลอันดามัน เป็นครั้งแรกของกองทัพเรือที่ฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีในทะเลฝั่งนี้ โดยมีเรือรบเขัาร่วมการฝึกหลายลำ ที่สำคัญได้แก่เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
     การยิงอาวุธปล่อยนำวิถีมีขึ้นในเวลาประมาณ 11.29 น. ต่อเป้าซึ่งทำขึ้นโดยเฉพาะอยู่ห่างจากเรือหลวงกระบุรี ที่ทำการยิงประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งไม่เห็นเป้าหมายด้วยตนเอง จึงต้องทำการยิงทางยุทธวิธีขั้นสูงสุด ผ่านการรายงานจากหน่วยชี้เป้ากลางทะเล ผลปรากฎอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A ยิงเข้ากลางเป้าอย่างแม่นยำ แสดงถึงศักยภาพในด้านยุทธการภายใต้กำลังพลที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีของกองทัพเรือไทย
     ในการนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มาชมและเยี่ยมการฝึกจากเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งร่วมการฝึกอยู่กลางทะเลอันดามันด้วยไม่ไกลจากเรือหลวงกระบุรีที่ทำการยิงอาวุ…

กองทัพเรือจัดพิธีสวนสนามทางบก-ทางเรือ อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในวันไทยอาสาป้องกันชาติ ทสปช.พร้อมตบเท้าขอบคุณกองทัพเรือผู้ปิดทองหลังพระทางทะเล ส่งผล EU ปลดใบเหลือง

วันนี้ 4 มี.ค.62 เวลา 09.30 น. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบกและการสวนสนามทางเรือ เนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ประจำปี 2562 ณ ท่าเทียบเรือระนอง จ.ระนอง โดยมีคณะกรรมการจัดงานสถาปนาฯ หน่วยงานในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ในทะเล กว่า 1,000 คน ซึ่งประกอบอาชีพการประมงในจังหวัดชายทะเลต่างๆ จำนวน 6 จังหวัดชายทะเล ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดงานในปีนี้เป็นแบบรวมเขต โดยมีศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพ ในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น. พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีตรวจพลสวนสนามทางบก และการปฏิญาณตนของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.) พื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมกับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และของที่ระลึกให้แก่วิทยากรดีเด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น ณ ท่าเทียบเรือ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ด้านศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดให้มีพิธีสวนสนามทางบกและการปฏิญาณตนของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเช่นกัน โ…

กรมอู่ทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กรมอู่ทหารเรือกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ (อธบ.อร.และ อจปร.อร.) จำนวน ๔๒ นาย พื้นที่สัตหีบ (ฐท.สส.และ อรม.อร.) จำนวน ๓๕ นาย พื้นที่สงขลา (ฐท.สข.ทรภ.๒) จำนวน ๓ นาย และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จำนวน ๓ นาย รวม ๘๓ นาย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  สามารถดูรายละเอียด และสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ www.ndas.navy.mi.th  (ที่มา : คณะกรรมการฯ)

กิจการหอประชุมกองทัพเรือจัดทริปล่องเรืออังสนา ใน “กุมภาพันธ์” เดือนแห่งความรัก

กิจการหอประชุมกองทัพเรือกำหนดจัดทริปล่องเรืออังสนา ใน “กุมภาพันธ์” เดือนแห่งความรัก “Season of Love” ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับเรืออังสนา ในบรรยากาศค่ำคืนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์ไทย จากกรมพลาธิการทหารเรือ และเพลิดเพลินกับดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ โปรโมชั่น ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา จาก ๗๙๙ บาท เหลือเพียง ๖๙๙ บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นี้เท่านั้น เด็กอายุ ๗ – ๑๕ ปี ราคาพิเศษ ๔๙๙ บาท
               สนใจสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๕ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๙๖๙๙ ๘๖๘๙  การชำระเงินค่าบัตร โอนเงินเข้าบัญชีทหารไทย ชื่อบัญชี กิจการหอประชุมกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๒๔๖๓๐  (ที่มา : กิจการหอประชุม ทร.)

กองทัพเรือกำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : เดอะซีรีย์ “The Navy Triathlon series” “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” ซีรีย์สอง ในชื่อการแข่งขัน “เหนือสุดแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา”

กองทัพเรือกำหนดจัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” ซีรีย์สอง ในชื่อการแข่งขัน “เหนือสุดแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา” ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ บริเวณลานหน้าป้ายสามเหลี่ยมทองคำ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย           พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายให้มีการพัฒนาด้านองค์บุคคลของกำลังพลกองทัพเรือ โดยกำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬามหาโหด “ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติจากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์   น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในช่วงวันสำคัญของชาติของสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพเรือ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และเพื่อให้กำลังพลได้พัฒนาร่างกาย มีจิตใจที่เข้มแข็งและดีงามอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ จัดโครงการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

จากที่เกิดเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ ได้จัดโครงการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สามารถกู้ได้ในวงเงินรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๓๖ งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินให้ยื่นแบบคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๒๗๙ , ๕๕๒๕๑ – ๒ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙  หรือทางเว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th/wmn  (ที่มา : กิจการให้กู้เงินฯ)

แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นจากผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เนื่องด้วยสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือ PM2.5 ในอากาศอยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนั้น กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ขอให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กดังนี้           ** ผู้ที่เป็นโรคหืด โรคปอด โรคถุงลมอักเสบ และโรคหลอดเลือดตีบตัน จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรออกนอกอาคารหรืออยู่กลางแจ้งในพื้นที่ที่กรมควบคุมมลพิษประกาศเตือน ควรหลีกเลี่ยงดีที่สุด หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย  ที่สามารถป้องกันฝั่งขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากาก N95 และหากรู้สึกว่าไม่สบายตัว รู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที เพราะมีความเสี่ยงเกิดโรคกำเริบได้           ** กลุ่มกำลังพลทั่วไปที่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในท้องถนนหรือพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง แนะนำให้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยการเลือกใช้หน้ากากให้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสฝุ่นละอองเป็นสำคัญ           ** ตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายที่อาจได้รับผล…

ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเชส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รับสมัครภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้           ** หลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒              ** หลักสูตร “กลยุทธ์การทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒           ** หลักสูตร “การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒      ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์  http://info.navy.mi.th/person และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๘๘๘๔ ๒๖๓๓ และ ๐ ๒๖๑๓ ๒๓๓๖ หรือได้ที่ นาวาตรี รัฐสรณ์ เกตุแก้ว ประจำแผนกโครงการศึกษา กองการศึกษา สำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ (กศษ.สพพ…

กองทัพเรือกำหนดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลือกตั้ง หน้าที่ของคนไทย เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนด จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลือกตั้ง หน้าที่ของคนไทย เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย นายเมธา ศิลาพันธ์  รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายฯ
           จึงขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับฟังการบรรยายพิเศษฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง ธนธิดา ดิษยบุตร หัวหน้าแผนกมวลชน กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๖๕๖ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๘๑๑๖ ๔๑๕๔    (ที่มา : กพร.ทร.)

ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๑ งานเกียรติยศจักรดาว และจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนดจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๖๑ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว และพิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ  มีกำหนดการดังนี้                ** เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ประธานกรรมการมูลนิธิฯ รับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ                ** เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี/ประธานในพิธีฯ รับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ                ** เวลา ๐๘.๔๕ น. พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ของ ศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ                ** เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                ** เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒จำนวน ๑๔ ท่าน และพิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้                ๑. ศิษย์เก่าที่ประสบค…

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ขอให้ข้าราชการในสังกัดหน่วยกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร มีผลทำให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับค่าเช่าบ้านต่ำกว่าที่เคยได้รับ (สิทธิที่ได้รับก่อนปรับและสิทธิที่ได้รับหลังปรับในแต่ละปี) มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนไปแล้วบางส่วนหรือไม่                สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติขอให้แจ้งข้อมูลตามแบบฟอร์มขอข้อมูลข้าราชการฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเวปไซต์กรมการเงินทหารเรือ http://info.navy.mi.th/finance/ ส่งถึงกรมการเงินทหารเรือภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมกับส่งไฟล์ข้อมูลข้าราชการฯ ทาง e-mail มาที่ sirichai.s@navy.mi.th

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือเอกหญิง ฐิติรัตน์ ปลื้มใจ ปร…

กองทัพเรือจับกุมเรือประมงต่างชาติลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ตรวจพบและจับกุมเรือประมงต่างชาติที่ได้ลักลอบทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย หลังจากที่ได้รับแจ้ง โดย พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) ได้สั่งการให้เรือหลวงชลบุรี ออกทำการลาดตระเวน ตรวจพบเรือประมงต่างชาติ จำนวน ๒ ลำ รุกล้ำในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย จึงได้ตรวจสอบและจับกุมเรือประมงดังกล่าว เป็นเรือประมงขนาดเล็กสัญชาติเวียดนาม พร้อมลูกเรือ ๓ คน ได้นำเรือมาจอดที่ท่าเทียบเรือกลางอ่าวกองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมลูกเรือ เพื่อดำเนินการสอบสวน และนำส่งสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


 ในเบื้องต้น มีความผิดฐานทำการประมงในเขตสิทธิการประมงไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าวโดยไม่เดินทางตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง และร่วมกันทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต           พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า การเข้ามาทำการประมงของเรือประมงเวียดนาม ทำให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรทางทะเลเป็นจำ…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒         ผู้สมัครเป็นชายหรือหญิง โสด อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีบุคลิกภาพดี มีสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐           ศึกษารายละเอียดระเบียบการรับสมัครและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์เว็บwww.rtnsm.com   (ที่มา : ฐท.กท.)

รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
   ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการ ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับราชการ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  (ที่มา : กพ.ทร.)

การแถลงข่าว “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”

กองทัพเรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กำหนดแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”  ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวส ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้แทนสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวฯ
               กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และสมาพันธ์  และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ ๑๓๘ ปี (วันที…