Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2018

จัสแม็กไทยขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือสมัครไปอบรมหลักสูตร Transnational Security Cooperation (TSC 18-1) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จัสแม็กไทย (จม.ไทย) ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือสมัครไปอบรมหลักสูตรTransnational Security Cooperation (TSC 18-1) ณ Daniel K. Inouye Asia – Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS)เมือง Honolulu มลรัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกองทัพเรือไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย
 คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัครไปอบรม (ณ วันสมัคร)
           ** เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศพลเรือตรีขึ้นไป ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หรือโรงเรียนนายเรือต่างประเทศ ** ผู้ที่เคยไปศึกษา/อบรมในต่างประเทศน้อยกว่า ๓ เดือน ต้องกลับมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า๑ ปี หรือไปศึกษา/อบรม ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ต้องกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
           ** ผู้ที่เคยไปศึกษาระดับปริญญาในประเทศโดยทุนกองทัพเรือ และผู้ที่ลาไปศึกษาโดยทุนส่วนตัวในเวลาราชการ ต้องกลับมารับราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
           ** ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอกองทัพเรือขออนุมัติตัวบุคคลหรืออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรใด ๆ หร…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดที่อยู่อาศัยของประชาชน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้สั่งการให้กำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยสถานีเรือต่างๆ ได้ประสานงานกับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานข้างเคียงทราบและให้การช่วยเหลือดังนี้
           หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม โดย สถานีเรือมุกดาหาร ได้จัดกำลังพลออกไปสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือที่หมู่ที่ ๑ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
           ** สถานีเรือธาตุพนม ได้จัดกำลังพลออกไปสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชนพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือที่บริเวณบ้านน้ำก่ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
           ** สถานีเรือบ้านแพง ได้จัดกำลังพลออกไปสำรวจความเสียหายที่อยู่อาศัยของประชาชน และโรงเรียน พร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือที่…

กรมพลาธิการทหารเรือ เห็นชอบรายชื่อตำรา คู่มือ และเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้ในการสอบ เลื่อนฐานะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของข้าราชการสายวิทยาการ

กรมพลาธิการทหารเรือ เห็นชอบรายชื่อตำรา คู่มือ และเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบเพื่อเลื่อนยศเป็นนาวาโทและนาวาตรี กับการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอให้ข้าราชการสายวิทยาการของกรมพลาธิการทหารเรือ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพเรือ และกรมพลาธิการทหารเรือ ในระบบ Intranet และ Internet หรือ http://www.supply.navy.mi.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                                                   ข้อมูล พธ.ทร. ๒๖ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือขอให้หน่วยจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบกำหนด เกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ขอให้หน่วยงานกองทัพเรือ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๐๑ – วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๒) โดยแยกจังหวัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่โฮมเพจ เครือข่ายภายในกองทัพเรือ http://info.navy.mi.th/person ทั้งนี้เพื่อที่กรมกำลังพลทหารเรือ จะได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อของผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กรมเสมียนตราได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
           อนึ่งในกรณีที่ทะเบียนบ้านของผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการ มิได้ระบุวันเดือนเกิด ขอให้ดำเนินการแก้ไขที่เขต/อำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ถ้าไม่สามารถเพิ่มเติมวันเดือนเกิดได้ จะใช้วันเดือนเกิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖ ระบุไว้ว่า “การนับอายุบุคคล ให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิด ให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะหยั่งรู้เดือนและวันเกิดของบุค…

พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานสาธิตปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้การต้อนรับ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นายทหารชั้นนายพลเรือในพื้นที่สัตหีบ กำลังพลหน่วยรับการฝึก ร่วมพิธีฯ
           กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายใน กองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
           ** ทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร (การวางแผนประณีต…

กรมสรรพากรรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่กองทัพเรือ

ด้วยกรมสรรพากรได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
           ** วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
           ** วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณชั้นล่าง กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
                                                                                                        ข้อมูล กง.ทร. ๒๒ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือขอน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคลและน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวไปเป็นหลักในการประพฤติและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
           พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           “บัดนี้ถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
           ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลาย ก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื…

ขอเชิญร่วมชมการแสดงกายกรรมจากมณฑลจี้เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ร่วมชมการแสดงกายกรรมจากมณฑลจี้เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร ชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
           ผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดงกายกรรมดังกล่าว แจ้งความประสงค์ถึงกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
                                                                                                     ข้อมูล: กพร.ทร. ๒๑ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือเอก วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และอยู่เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ
                                                                                                  ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ ก.พ.๖๑

กำหนดคำย่อชื่อส่วนราชการของสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ได้ขออนุมัติกระทรวงกลาโหมใช้ชื่อย่อส่วนราชการของสำนักงานฯ ดังนี้
           ** สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ใช้คำย่อ “สง.ปรมน.ทร.”
           ** สำนักอำนวยการ ใช้คำย่อ “สอก.”
           ** กองนโยบาย แผน และการข่าว ใช้คำย่อ “กนผข.”
           ** กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ ใช้คำย่อ “กกมท.”
           ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ ใช้คำย่อ “สปรมน.๑”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ใช้คำย่อ “สรมน.พ.ง.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ใช้คำย่อ “สรมน.ภ.ก.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ใช้คำย่อ “สรมน.น.ธ.”
           ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ใช้คำย่อ “สปรมน.๒”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ใช้คำย่อ “สรมน.จ.บ.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ใช้คำย่อ “สรมน.ร.ย.”
           *…

กองทัพเรือขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์พิเศษผู้บัญชาการทหารเรือ ในรายการ ลับ ลวง พราง

กองทัพเรือขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป รับชมการสัมภาษณ์พิเศษ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในรายการ ลับ ลวง พราง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
                                                                                                             ข้อมูล สลก.ทร. ๑๙ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน ๒๕๖๑ นี้ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ ในวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
           สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๐๗ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๐๑ ๗๐๑๒
                                                                                                 ข้อมูล ขส.ทร. ๑๖ ก.พ.๖๑

กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการจากเงินสด หรือเช็ค เป็นการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ ส่วนราชการจัดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business CLICK/ระบบ KTB Corporate Online ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น กรมการเงินทหารเรือจะปรับวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการเงินตอบแทนต่าง ๆ และเงินเบิกตามฎีกาเงินยืมของหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงินที่ขอเบิกกับกรมการเงินทหารเรือ ดำเนินการดังนี้
           ** หน่วยงานหรือผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ขอรับเงินผ่านระบบ Internet Banking โดยการกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business CLICK/ระบบ KTB Corporate Online และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนฯ ที่แผนกรับจ่ายเงิน กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หรือ แผนกก…

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๗๐๘๗ – ๒ กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑
                                                                                                     ข้อมูล กพร.ทร. ๑๕ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก กับบริษัท KPMG Service Pte.Ltd.(KPMG) สาธารณรัฐสิงคโปร์จำกัด โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้ลงนามในสัญญาฯ ฝ่ายกองทัพเรือ และ Mr.Sharad Sonami กรรมการบริหาร บริษัท KPMG Service Pte.Ltd. (KPMG) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำกัด ลงนามฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ร่วมเป็นพยานและร่วมพิธี ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
           รัฐบาลได้มีนโยบายให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่นำร่อง และเป็นฐานสะสมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระเ…

กองทัพเรือส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓)

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ทำพิธีจัดส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓) โดยมี พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ บนเรือหลวงเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
          การจัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือและหน่วยงานในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฯ

                                                                                                        ข้อมูล ทรภ.๓ ๑๔ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม

กองทัพเรือ โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กำลังพลสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม ณ สนามยิงปืนราชนาวีบางนา ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ดังนี้
           ** กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (กยพ.กร.) และ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
           ** กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.) กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.) สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
            ** กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.) กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) ทำการยิงระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
            ** กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.) กรมอุทกศาสตร์ (อศ.) สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.) สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ …

รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน

กองทัพเรือ โดย กรมยุทธการทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ นาวาโท สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พรรคนาวินและหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (นายทหาร สัญญาบัตร นว.ก. เว้น พธ.และ อศ.) ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือด้วยอาวุธ การก่อการร้ายทางทะเล โครงสร้างและการจัดองค์การระหว่างประเทศทางทะเล ตลอดจนมีความเข้าใจนโยบาย ข้อตกลง และระเบียบปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี ไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงาน (Senior National Representative : SNR) ร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Force : CMF) ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
           ผู้สนใจที่จะสมัครไปปฏิบัติราชการดังกล่าว แจ้งชื่อส่งถึงกรมกำลังพลทหารเรือภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๔๗
                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร. ๑๓ ก.พ.๖๑

กองทัพไทย - สหรัฐ จัดการฝึกร่วม/ผสม CobraGold2018 ระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ก.พ.นี้ ในพื้นที่ ภาคตะวันออก และอีสานตอนล่าง

การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ปีนี้จะประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) โครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชน ซึ่งรวมไปถึง การประชุมผู้บังคับบัญชาระดับสูง ว่าด้วยภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) การประชุมทางการแพทย์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมฝึกซ้อมหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างสัมพันธภาพระดับภูมิภาค ในการฝึกซ้อมคอบร้าโกลด์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจะมีกำลังพลจากประเทศต่าง ๆ รวม ๓๐ ประเทศเข้าร่วมการฝึกหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ และมีกำลังพลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมฝึกทั้งบนบกและผิวน้ำประมาณ ๖,๘๐๐ นาย
          ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสาร ตลอดจนชมภาพเกี่ยวกับการร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ รวมถึงกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทางเว็บเพจ http://www.marforpac.marines.mil/Exercises/Cobra-Gold/ หรือเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของคอบร้าโกลด์ http://www.facebook.com/ExerciseCobraGold

                               …

กองทัพเรือรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครต้องเป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓) ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ อายุ ๒๑ – ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุน ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ หรือ ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีสัญชาติไทย และบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ว่ายน้ำเป็น มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร และไม่เป็นโรค ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามที่กรมแพทย์ทหารเรือกำหนด
           สมัครทาง I…

ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งขึ้น เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน ตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ขณะที่บริเวณสนามเสือป่า ประชาชนที่มาร่วมงานยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด
           จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ จิตอาสา ๙๔ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าภูฟ้า มูลนิธิสถายันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ เป็นต้น และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เมืองไทยประกันชีว…

กองทัพเรือจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน ๒๕๖๑ นี้ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ ในวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
          ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๐๗ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๐๑ ๗๐๑๒
                                                                                                       ข้อมูล ขส.ทร. ๙ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชน

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชนทั่วไป โดยมี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง ภริยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงจอดเรือ NAC 1 กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
           การอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้รับความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไป ต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือ รวมทั้งให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมประดิษฐ์ผ้ามัดย้อม สอนการชงชาชักใต้และเครื่องดื่มต่างๆ
                                                                                                            ข้อมูล ทรภ.๑ ๘ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรอกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเรียนรู้ในงานสาขาอาชีพอื่นที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการทำงานในหน่วยงานตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ รวมจำนวน ๖๐ คน
          กำหนดเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ www.civil2.navy.mi.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๗ และ…

กองทัพเรือขอแจ้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (เครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) – เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)) และเหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.) ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสามารถแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานฯ ได้ดังนี้
           ** ข้าราชการ
           - ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)บุรุษ จำนวน ๖๗ สำรับ สตรี จำนวน ๙ สำรับ
           - ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ จำนวน ๙๖ สำรับ สตรี จำนวน ๑๑ สำรับ
           - ชั้น ตริยาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) บุรุษ จำนวน ๒๓๓ ดวง สตรี จำนวน ๗๖ ดวง
           - ชั้น ตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ จำนวน ๓๐๒ ดวง สตรี จำนวน ๑๕ ดวง
           - ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน ๒๗๙ ดวง
           - ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) จำนวน ๔๓๘ ดวง
           - ชั้น เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) จำนวน ๑๙ ดวง
           - ชั้น เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) จำนวน ๓๘๐ ดวง
           - ชั้น เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) จำนวน ๓๑๕ ดวง
           ** ข…

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดช่างภาพสนาม

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดช่างภาพสนาม (Combat Camera Team) ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

                                                                           ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๖ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือเปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดเปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตรการเกษตรเฉพาะอย่าง เรื่อง การเลี้ยงปลา ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา ตำบลโยทะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมฯ ต้องเป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก ไม่จำกัดพรรค – เหล่า แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ส่งถึง กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๙๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๙

                                                                                              ข้อมูล สก.ทร. ๖ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือเปิดการเรียนการสอนเทนนิสและว่ายน้ำ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

กองทัพเรือ โดย กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ กำหนดเปิดการเรียนการสอนเทนนิสและว่ายน้ำ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน แก่บุตรของกำลังพลกองทัพเรือ และเยาวชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามเทนนิสและสระว่ายน้ำ กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
           ** เทนนิส เปิดสอนระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
           ** ว่ายน้ำ เปิดสอนระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
           สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารศูนย์กีฬานันทอุทยานกองทัพเรือ ภายในพื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ตรงข้ามโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๐๒ และ ๐ ๒๔๗๒ – ๐๘๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ facebook.com/wungnunthasport
                                                                                             ข้อมูล กิจการศูนย์กีฬาฯ ๕ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือต้อนรับเรือฝึกนักเรียนนายเรือทำการสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเยี่ยมประเทศไทย

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ต้อนรับเรือ RSS RESOLUTIONซึ่งเป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือทำการสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาเอก คมสัน สุวรรณฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกองข่าว กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
           การเข้าเยี่ยมของเรือฝึกนักเรียนนายเรือทำการสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ เป็นการเข้ามาเยือนเมืองท่าตามปกติและเข้ารับการส่งกำลังบำรุง ตลอดจนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับกองทัพเรือ ในการนี้ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมเรือ ในครั้งนี้ด้วย
                                                                                                           ข้อมูล  ทรภ.๓ ๕ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือทำพิธีส่งมอบอาหารแห้งตามโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ทำพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานส่งมอบฯ และมี พลตำรวจตรี ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน และดำเนินการแจกจ่ายปลากะตักแห้งปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้แก่ นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ จังหวัดสุรินทร์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จังหวัดสกลนคร แ…

ทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ ๑๑ คน ขณะลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย ร.ล.คีรีรัฐ และ ร.ล.สัตหีบ ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ได้ตรวจพบ เรือประมงเวียดนามจำนวน ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ ๑๑ คน ทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย ซึ่งเป็นเรือคราดปลิงทะเล บริเวณเกาะโลซิน จว.ปัตตานี จึงจับกุมและส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
                                                                                                ข้อมูล ทัพเรือภาคที่ ๒ ๒ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ลงน้ำ

กองทัพเรือกำหนดจัดพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – เรือ ต.๒๖๙) ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๙ น. โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ และ นางเกสรา ประทุมสุวรรณ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีฯ รวมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ คณะกรรมการฯผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ และแขกรับเชิญร่วมพิธีฯ
           เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุด เรือ ต.๒๖๕ ต.๒๖๖ ต.๒๖๗ ต.๒๖๘ และ ต.๒๖๙ จำนวน ๕ ลำ ได้ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และได้กำหนดทำพิธีปล่อยเรือชุดดังกล่าวลงน้ำ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้
           ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(ตกช.) รวม ๒๔ ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยมีแผนปลดเรือตรวจการณ์ชายฝั่งที่ใช้ราชการมานานและครบกำหนดปลดระวาง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รวม ๑๔ ลำ จึงมีความจำเป็นต้องการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งทดแทนเรือที่จะปล…