Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2012
กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย Super Number มารณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพมอบแก่ผู้พิการ ส่วนใหญ่เป็น รถนั่งคนพิการพร้อมเบาะรองนั่ง ขาเทียม และรถนั่งคนพิการไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่ง สำหรับในปี ๒๕๕๕ นี้ มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือ ต้องเป็นคนพิการเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี อุปกรณ์ที่สามารถขอรับจัดสรรได้ อาทิแขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน รถสามล้อโยก เบาะรองนั่งและที่นอนป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายของผู้พิการในลักษณะท่าทางแตกต่างกันไม่น้อยกว่า ๓ รูป ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานที่แสดงว่าความพิการนั้นเกิดจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และใบเสนอราคาอุปก…
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้จัดงาน “สยามพารากอน รวมใจภักดิ์สดุดี ๘๐ พรรษามหาราชินี ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ สยามพารากอน

งานนี้ได้รวบรวมหลากหลายกิจกรรมเทิดพระเกียรติจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระองค์ท่านให้เป็นที่ประจักษ์ อาทิ สำนักข่าวซินหัว สำนักงานกรุงเทพ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “แม่ของแผ่นดิน” โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งหาชมได้ยาก และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้านความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน

นอกจากนี้ยังมีงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงสร้างอาชีพใ…
สำนักงานทหารเรือหญิง (สน.ทร.หญิง) กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสลายความเครียดกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดยนักพูดชั้นนำระดับประเทศ อาจารย์จตุพล ชมพูนิจ และเรื่อง “การรับมือกับวัยทอง” โดย รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร

สน.ทร.หญิง ได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารเรือ มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลความประพฤติและการปฏิบัติตัวของทหารเรือหญิงทุกชั้นยศ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหญิงให้อยู่ในมาตรฐานที่สมควร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และคุณค่าของทหารเรือหญิง โดยได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อยู่เป็นประจำ อาทิ การฝึกอาชีพ การเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ต่างๆ การบรรยายความรู้ในด้านต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบันมี พลเรือตรี สุรัชฎา ชะลออยู่ เป็นหัวหน้าสำนักงานข้อมูล สน.ทร.หญิง

๓๑ ก.ค.๕๕

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการอบรมเยาวชนแล่นใบเบื้องต้นระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารศูนย์สัมมนาล้อม-สวัสดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๒ ระหว่าง ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสอบรมการแล่นใบเบื้องต้น ใช้เวลาว่างเล่นกีฬา ไม่ไปมั่วอบายมุข และยาเสพติด และเพื่อสรรหานักกีฬาที่มีศักยภาพมาทดแทนนักกีฬารุ่นเก่า รวมทั้งจัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๒ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานรางวัลนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ให้แก่สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตต้า ๒๐๑๒ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล สมาคมแข่งเรือใบฯ

๓๐ ก.ค.๕๕

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพลในสังกัด พิธีฟังสารของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะดวงวิญญาณของนักรบนาวิกโยธิน และพิธีบรรจุอัฐิข้าราชการที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์นาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน

ทหารนาวิกโยธิน เป็นกำลังรบของกองทัพเรือ ที่มีขีดความสามารถในการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีสมรรถภาพพร้อมที่จะทำการรบได้ทุกรูปแบบ ทุกโอกาสและทุกสถานที่ โดยมีการรบที่เป็นเอกลักษณ์ของทหารนาวิกโยธินที่มีโอกาสและพื้นที่ที่จะถอยกลับเป็นอันขาด ทำให้กำลังทหารนาวิกโยธินต้องมีการวางรากฐานทางวินัยที่เข้มแข็ง ฝึกทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติการรบได้ทุกรูปแบบ กำลังทหารนาวิกโยธินจึงเป็นหน่วยที่ถูกส่งออกไปแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่สำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยบัญชาก…
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดจัดงาน “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี” ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๕ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่แห่งแผ่นดิน กระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงการแสดงความรักระหว่างแม่และลูก โดยน้อมนำพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวคิดแบบอย่างของแม่ ให้ผู้ชมงานได้รับทราบถึงความรักที่แม่ของแผ่นดินมีต่อปวงชนชาวไทย ภายในงานจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศศรีลังกา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบภาพยนตร์ ๓ มิติ ภายใต้แนวคิดแบบอย่างของแม่ คำสอนของแผ่นดิน มีการให้บริการตรวจสุขภาพคลินิกให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ เลิกเหล้าเพื่อแม่ พาแม่เที่ยวไทย ส่งไปรษณียบัตรบอกรักแม่ ฝึกสมาธิ พาแม่ไหว้พร…
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดงาน “มหกรรมพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๕” ภายใต้แนวคิด ความสุขในความหลากหลายของชาติพันธุ์ ใต้ร่มพระบารมี ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีของเหล่าชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยในขบวนวัฒนธรรมจาก ๓๗ ชาติพันธุ์ จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมกันทำพิธีทูลพระขวัญ กิจกรรมรวมใจชาติพันธุ์ไทยใต้ร่มธงไทย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมุมเสวนาและกิจกรรมมีชีวิตเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ดนตรีและการละเล่น

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.แนวห…
เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค กำหนดจัดคอนเสิร์ต “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ” ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒๐๐ ณ บริเวณแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

คอนเสิร์ตนี้จัดขึ้น เพื่อเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัว ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ปลูกฝังให้ลูกสำนึกถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ โดยสื่อสารผ่านศิลปิน ดาราที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญู และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้สวนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในสังคม

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมคอนเสิร์ตได้ฟรีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๒๗ ก.ค.๕๕

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ภายในงานมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และพิธีมอบรางวัล การประกวดแต่งกลอนและการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ “พระแม่ของแผ่นดิน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ชมรมคนรักษ์ป้อมจุลจอมเกล้า และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ

และกองทัพเรือได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. โครงการกองทัพเรือปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษามหาราชินี

๒. โครงการค่ายเยาวชนรวมใจเทิดไท้องค์ราชินีฯ

๓. โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามันเฉลิมพระเกียรติฯ

๔. โครงการศาสนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเฉลิมพระเกียร…
ขอเชิญร่วมงาน “สวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย” ครั้งที่ ๓๘ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ด้วยคณะกรรมการจัดงานสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้จัดงานสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖๓๐-๐๙๐๐ ณ พระอุโบสถหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อร่วมแสดงพลังสามัคคีของปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้

การเจริญพระพุทธมนต์ “สวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย” ดังกล่าวได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ ๖ โดยมีพระอธิการอารยะ อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เป็นองค์ประธานนำการประกอบศาสนกิจ อันมีจุดประสงค์เพื่อคว…
เขตบางกอกใหญ่ กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

กำหนดงานประกอบด้วย เวลา ๐๖๓๐ พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๖๑ รูป ที่บริเวณโถงชั้นล่าง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เวลา ๐๗๓๐ ผู้บริหารเขต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตบางกอกใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๖๑ รูป ที่ลานจอดรถหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาด

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว และในโอกาสนี้เขตบางกอกใหญ่จะร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทำความสะอาด ถนน ทางเท้า สะพานลอย ป้ายสัญญาณจราจร และสิ่งสาธารณะต่างๆ ให้สะอาดสวยงามทั่วพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ด้วย

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า ๒๕ ก.ค.๕๕
กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายเครือข่ายและสานความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้นำมวลชนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้นำของกลุ่มประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อทำให้ผู้นำมวลชนมีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นพันธมิตรกับกองทัพเรือในการเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำมวลชนของกองทัพเรือจากหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๒๐๐ คน เป็นเพศชาย และเพศหญิง อายุไม่เกิน ๕๕ ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งผู้นำมวลชนเหล่านี้จะได้ร่วมเยี่ยมชมหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อาทิ ทัศนศึกษาทางทะเลโดยเรือหลวงสายบุรี เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ช…
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแสดงโขน-ศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมานข้าราชบริพารพระจักรีขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย โดยได้จัดการแสดงอย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ บัตรราคา ๘๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท และ ๑,๒๐๐ บาท และพิเศษสำหรับเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และผู้สูงอายุ ๖๕ ปี ชมฟรี นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตรประจำตัว ซื้อบัตรได้ในราคา ๒๐๐ บาท และเพื่อเป็นของขวัญวันแม่ “คนรักแม่....พาแม่มาดูโขน” สำหรับแม่ ชมฟรี ลูกและผู้ติดตามรับส่วนลดพิเศษ ๕๐ % จากราคาบัตร พิเศษในวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ รอบ ๑๙๓๐ ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง

โขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ควรจะมีการสืบทอดเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า การแสดงโขน-ศาลาเฉลิมกรุง ครั้งนี้ กำกับการแสดงโดย อาจารย์ เฉลิมศักดิ์ ปัญญวัตวงศ์ บรรเลงดนตรีโดยวงโรหิตาจลถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ถูกต้องตามจารีตแบบแผน ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศั…
ในปี ๒๕๕๕ เป็นวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และในวาระครบรอบ ๑๐ ปี วันสตรีไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ ถือเป็นวโรกาสสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของ วันสตรีไทยจึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภาคีภาครัฐ-เอกชน และองค์กรสมาชิก ๒๑๐ องค์กร กำหนดจัดงานและกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดงาน “๑๐ ปีวันสตรีไทย: พึงทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์ แม่บ้านให้ดี รักษาเอกลักษณ์ ความเป็นสตรีไทย และพึงฝึกฝนตนเอง” ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม และตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และในทุกภูมิภาค โดยจะดำเนินกิจกรรมพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสตรีและพสกนิกรชาวไทย จึ…
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐ บริเวณหน้าผาวชิราลงกรณ์ อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเครื่องสักการะฯ

๒. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

๓. กิจกรรมการแสดงการปฏิบัติการทางทหาร ประกอบด้วย การแทรกซึมทางอากาศ การโดดร่มลงน้ำ การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก และการถอนตัวด้วยการไต่หน้าผา

ข้อมูล นย. ๒๔ ก.ค.๕๕
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลนครหาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ในวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสรัชกาลที่ ๕ เป็นเส้นทางที่พระองค์เคยเสด็จประพาส อาทิ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หาดแสนสุขลำปำ และร่วมพิธีบวงสรวง ชมการแสดง แสง สี เสียง ณ บริเวณหาดลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อำเภอกระแสสินธุ์ ไหว้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กิจกรรมนี้รับผู้ร่วมงาน ๑๐๐ คน เสียค่าเข้าร่วมกิจกรรม คนละ ๕,๕๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๔๗, ๐ ๗๔๒๓ ๘๙๑๘ และ ๐๘๑ ๘๔๗๒๑๐๘

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๔ ก.ค.๕๕

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ จำกัด ขยายช่องทางจำหน่ายลำไยสมาชิกสหกรณ์ลำพูนผ่านทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่าน Call Center 1545
การจำหน่ายลำไยของสหกรณ์ในจังหวัดลำพูนผ่านทางไปรษณีย์ ดำเนินการภายใต้คำขวัญ “ส่งเป็นของขวัญถูกใจ ช่วยเกษตรกรไทยยิ้มได้” ลำไยที่สหกรณ์รวบรวมและส่งจำหน่ายทางไปรษณีย์จะคัดแต่ลำไยคุณภาพเกรด AA และ A บรรจุกล่องละ ๕ กิโลกรัม ภายใต้ชื่อสินค้าของสหกรณ์ผู้ผลิต โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่ง สหกรณ์เป็นผู้รับประกันคุณภาพสินค้า หากสินค้าไม่ได้คุณภาพตามเกรดที่ระบุ ยินดีรับสินค้าคืน และคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ความร่วมมือกันก่อให้เกิดผลดี คือ สหกรณ์มีช่องทางการตลาดที่แน่นอน ระบบไปรษณีย์สามารถช่วยระบายสินค้าจากเกษตรกรไปถึงผู้บริโภคโดยตรง ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการหาซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เกษตรกรผู้ผลิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า ทำให้ผลผลิตเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค

ผู้สนใจสั่งซื้อลำไยทางไปรษณีย์ ติดต่อได้ที่ Call Center 1545 หรือ www.postermart.com ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

๒๓…
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือโท พจนา เผือกผ่อง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล และประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (คจข.)

และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการ ฝึกกำลังพลฝีพายในเรือในแม่น้ำที่บางนา กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ และพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า บริเวณคลองตาเพิ่ม จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในครั้งนี้ กำหนดไว้ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยจะใช้เรือพระราชพิธี จำนวน ๕๒ ลำ และกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือเป็นฝีพายประจำเรือพระราชพิธี ๒,๒๐๐ นาย ซึ่งได้มีการฝึกอบรมฝีพายเรือบนบก คือ ฝึกพายบนเขียง ฝึกและการพายเรือในน้ำ ขณะนี้อยู่ในช่วงการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือในน้ำและการจัดรูปขบวนย่อยในพื้นที่ฝึก ๑๐ พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ข้อมูล ข่าวสาร ทร.

๒๓ ก.ค.๕๕

กรมการเงินทหารเรือ ได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการทหารขึ้นใหม่ โดยได้ตั้ง “กรมใช้จ่าย” ขึ้นใน กรมยุทธนาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินโดยแน่ชัด ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรือ ในกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๙๑ ให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น กรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยาย ๒๔๙๑ ตามลำดับ กรมการเงินทหารเรือ จึงถือเอาวันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกรมการเงินทหารเรือ และเนื่องในโอกาสที่กรมการเงินทหารเรือ มีอายุ ๑๒๕ ปี ในปี ๒๕๕๕ นี้ กรมการเงินทหารเรือ จึงได้ขอประทานพระอนุญาต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จัดสร้างพระไพรีพินาศ เนื้อทองคำ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ นิ้ว เพื่อนำมาประดิษฐานเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ตลอดจนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมการเงินทหารเรือ

รูปแบบของพระพุทธรูป องค์พระเป็นเนื้อทองคำ หน้าตัก ๓ นิ้ว ประทับนั่งแบบวัชราสน์ (ขัดสมาธิเพชร) ทรงแสดงวรมุทรา (ปางประทานพร) โดยหงายพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัต…
เนื่องโอกาสครบรอบ ๖ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดงานมหกรรม ๖ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้แนวคิด สายน้ำ สายชีวิต สายใยรัก ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม- ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๗ และ ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ภายในงานจะได้พบกับน้ำพุเฉลิมพระเกียรติที่สวยงาม นิทรรศการ ผลงานความสำเร็จตลอดระยะเวลา ๖ ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่นำเสนอผ่านบ้านทรงไทยประยุกต์ ภายใต้ชื่อ บ้านเบญจวิถีแห่งการพัฒนา บ้านแห่งการเรียนรู้ และการจำหน่ายสินค้าของร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทั่วประเทศกว่า ๔๐๐ ร้าน และอาหารจากกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทั้ง ๔ ภาค และกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า ๒๐ ก.ค.๕๕
ด้วยคณะกรรมการจัดงานสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย โดยการประสานงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้จัดงานสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖๓๐-๐๙๐๐ ณ พระอุโบสถหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 เพื่อร่วมแสดงพลังสามัคคีของปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้

การเจริญพระพุทธมนต์ “สวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย” ดังกล่าวได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ ๖ โดยมีพระอธิการอารยะ อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เป็นองค์ประธานนำการประกอบศาสนกิจ อันมีจุดประสงค์เพื่อความสงบสุขโดยธรรมของแผ่นดินไทย และเพื่อการอัญเชิญอำนาจธรรมเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถาพร สืบเนื่องต่อ…
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ภายในงานมีการกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การปล่อยพันธุ์ปลา ๖๐,๐๐๐ ตัว และการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ สถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆ บริเวณรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ

และเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ กองทัพเรือได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๘ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. โครงการเรือหลวงมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ

๒. โครงการค่ายเยาวชนรักไทย รักษ์ทะเล เทิดไท้องค์สยามมกุฎราชกุมารฯ

๓. โครงการบำบัดน้ำเสียเฉลิมพระเกียรติฯ

๔. กิจกรรมโดดร่มเฉลิมพระเกียรติ

๕. โครงการมหกรรมคอนเสิร์ตเทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร

๖. โครงการสวนป่าชายเลนเทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา

๗. โครงการประพันธ์และจัด…
กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖ อัตรา โดยมีคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา เพศ ชาย/หญิง และระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง จำนวน ๑๕ อัตรา ได้แก่ การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/บัญชีต้นทุน/การเงินและการธนาคาร, นิติศาสตร์, วิศวกรรมโยธา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, บรรณารักษ์, เคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมชายฝั่ง, สัตวบาล สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ (รับเฉพาะเพศชาย), พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสตศาสตร์บัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า ๓ ประโยค/เปรียญธรรม ๙ ประโยค และการวัดและประเมินผลการศึกษา (รับเฉพาะเพศหญิง) ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่าย ขนาด ๔X๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป , ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา, บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ,ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสภามหามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว, หลักฐานก…
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและสกุล และรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป

ผู้สนใจขอซื้อใบสมัครได้ที่ โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการการจัดการทางการเมือง อาคารคณะรัฐศาสตร์ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๘๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๐ ๘๔๙๒, ๐ ๒๓๑๐ ๘๔๘๓ -๙ ต่อ ๓๖ และ ๐ ๒๓๑๐ ๘๔๗๑ หรือดูได้ที่ www.pol.ru.ac.th/mpmpข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๙ ก.ค.๕๕
ในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผู้เป็นลูกหลานร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยบทเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติแม่แห่งชาติ ถวายพานพุ่มดอกมะลิเป็นเครื่องราชสักการะ และแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ

ดอกมะลิเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์ และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความรักที่บริสุทธิ์ และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไป สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้กำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของงาน วันแม่แห่งชาติ และมีผลิตภัณฑ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประกอบด้วย


๑. ช่อมะลิ “รักแม่” ราคา ๑๐ บาท

๒. ช่อมะลิ “รวมใจรักแม่” ราคา ๒๐ บาท

๓. ช่อมะลิ “รวมใจรักแม่” ราคา ๕๐ บาท

๔. บัตรอวยพรแม่ ราคา ๒๐ บาท

๕. ซีดีเพลง “วันแม่แห่งชาติ” ราคา ๑๐๐ บาท

๖. ช่อมะลิ “หัวใจรัก” ราคา ๑๕๐ บาท

๗. ต้นมะลิ “รัก จากลูก” ราคา ๒๕๐ บาท

๘. กล่องดนตรี “รัก ฝากแม่” ราคา ๓๕๐ บาท

๙. กล่อง “ฟ้าใสให้แม่” ขนาด ๔X๗.๕ นิ้ว ราคา ๓๕๐ บาท

๑๐. แท่งแก้ว “แสงธรรมสว่าง กลางใจลูก” ราคา ๓๙…

ขอเชิญร่วมใส่สายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ

สภากาชาดไทย ได้จัดทำสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษาองค์สภานายิกา ปวงประชา รวมใจ ถวายพระพรเพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สวมใส่และมีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยจัดทำขึ้นเพียง ๕๐,๐๐๐ เส้นรูปแบบของสายรัดข้อมือมีลักษณะเป็นวงกลมสำหรับใส่ข้อมือในหนึ่งเส้นแบ่งออกเป็น ๒ สี สีฟ้า คือ สีวันพระราชสมภพและสีชมพู สื่อถึงความจงรักภักดีด้านนอกส่วนบนออกแบบคล้ายหน้าปัดนาฬิกามีตัวเลข๘๐พรรษา โดยออกแบบให้เลข ๐ (ศูนย์)เป็นรูปหัวใจ โดยใช้คนผู้ชายและผู้หญิงซึ่งเป็นตัวแทนพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศร่วมถวายพระพรชัยสำหรับกรอบสีทองแสดงถึงรัศมีอันเป็นมงคลแห่งความเจริญรุ่งเรือง สามารถสวมใส่ได้ทั้งสองด้าน
จึงขอเชิญชวนปวงชนชาวไทย ร่วมซื้อสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ ในราคาเส้นละ๘๐ บาท และร่วมกันสวมใส่เพื่อถวายความจงรักภักดีผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท์๐ – ๒๒๕๖ -๔๔๐๐ , ๐ – ๒๒๕๕ – ๙๙๑๑และ๐ – ๒๒๕๑ – ๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔ หรื…

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดงาน “นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา”

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ( สวพ.ทร.) จะจัดงาน “นาวีวิจัยสู่มิติใหม่มั่นคงพัฒนา” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอกวีรพลกิจสมบัติ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ และหน่วยงานภายนอก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตงานวิจัยการฉายสไลด์มัลติวิชั่นผลงานวิจัย
ที่ได้รับรางวัลการมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นการแสดงนิทรรศการการบรรยายพิเศษ งานวิจัยด้านศาสตร์แห่งเสียงดนตรีเพื่อปรนนิบัติจิตและประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางทะเลการแสดงผลงานวิจัยในครั้งนี้มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ข้าราชการจากกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ รวมทั้งอาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อันจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจในงานวิจัยซึ่งจะนำไ…

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ณ กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ เป็นหน่วยงานที่เคยถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเรือหลวงจันทร และเรือหลวงศุกร์ เป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสทางทะเล พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมเยียนราษฎร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนที่อาศัยตามจังหวัดชายทะเลตั้งแต่ปี ๒๕๐๓ จนถึงพ.ศ. ๒๕๒๖รวม ๖ ครั้งโดยในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ ๑๗
                                                                                                                    ข้อมูลอศ. ๑๘ ก.ค.๕๕

มหัศจรรย์ลิเกไทยสีสันเมืองไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน มหัศจรรย์ลิเกไทยสีสันเมืองไทยระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๒ กรกฎาคม๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าลานพารากอน
การแสดงลิเกจะปรับเปลี่ยนไปตามความชื่นชอบของผู้ชมแต่ละยุคสมัยตลอดเวลาแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือปฏิญาณศิลป์ที่ทำให้ลิเกยังคงมีความแปลกใหม่สำหรับให้ความบันเทิงแก่คนในสังคมไทยตลอดไปโดยผู้ที่เข้าไปชมงานจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของลิเกที่รวบรวมมรดกไทยทุกแขนงไว้ในการแสดงเดียวสามารถสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวครบรส กับโรงลิเกไฮเทคใจกลางเมืองผู้เข้าชมงานจะได้ร่วมภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมกับลิเกไทยกองทัพเรือ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา
โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็นประเภทระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๔,๕๐๐บาทระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๓,๕๐๐ บาทระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาทและระดับอนุบาลศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาทผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาทและไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าร…

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ  เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตราสัญลักษณ์เดิมและเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  และเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยกำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ที่วิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  หรือกลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดประกาศผลการประกวดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
     ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  http://www.moe.go.th/  ในหัวข้อ “ประกาศ” หรือที่วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


 ข้อมูล ข่าวสาร ทร.                                                                                                                                             ๑๗  ก.ค. ๕๕

รับสมัครสมาชิก สอ.วด. เข้าเป็นสมาชิก สสอท.

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ( สอ.วด. ) แจ้งให้สมาชิก สอ.วด. ทราบว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท. )เปิดรับสมัครสมาชิก สอ.วด. เข้าเป็นสมาชิก สสอท. โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ มีรอบปกติรับสมัครอายุไม่เกิน๔๐ ปีกำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ –วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรอบพิเศษ รับสมัครอายุไม่เกิน ๖๐ ปี กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม – วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

จึงขอเชิญชวนสมาชิก สอ.วด. ที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอท. ได้ในช่วงวันดังกล่าว ที่สำนำงานสอ.วด.พร้อมเงินสงเคราะห์ที่ต้องชำระในวันสมัคร จำนวน ๑,๓๓๐ บาท สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สอ.วด. www.navy.mi.th/wscสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภัสสรแลบัว หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘
ข้อมูล สอ.วด. ๑๗ ก.ค. ๕๕
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จะจัดรายการพิเศษ “๖๐ พรรษามหาวชิราลงกรณราชสดุดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ออกอากาศในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒๐๐ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

รายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ได้นำเสนอสารคดีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาราษฎร์ทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา และคุณภาพชีวิต รวมถึงบทเพลงเทิดพระเกียรติ ที่คัดเลือกบทเพลงที่มีความหมาย อำนวยเพลงโดยวงออร์เคสตร้า กองทัพอากาศ และนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นศิลปินที่เกิดจากเวทีสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ศิลปินแห่งชาติ และนักร้องสุนทราภรณ์ มาร่วมถ่ายทอดเพลงเฉลิมพระเกียรติ อาทิ เพลงสดุดีเจ้าฟ้านักบิน เพลงสดุดีพระบรมโอรสาธิราชฯ เพลงละอองทิพย์จากฟ้า เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด เป็นต้น

จึงขอเชิญชมรายการพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๖ ก.ค.๕๕
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) เปิดรับจองซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการนาวีเพลส เขาหมอน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี ๓ แบบ รวม ๙๑ หลัง ราคาขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน แบบบ้าน และโซนพื้นที่กำหนดยื่นความต้องการจองซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๓๐ ที่ สค.รน. อาคาร กรมสวัสดิการทหารเรือ พร้องเงินจอง ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีมีผู้สนใจต้องการซื้อในแปลงเดียวกันหลายคนจะทำการจับสลากในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ที่นันทอุทยานสโมสร และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์หลังการจับสลาก

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๔๕๕ ๑๖๙๐ , ๐๘๔ ๓๕๗ ๐๘๖๔ , ๐๘๔ ๓๕๗ ๐๗๒๕ และ ๐๘๔ ๓๕๗ ๐๕๔๘ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ สค.รน. www.navy.mi.th/keha

ข้อมูล สค.รน. ๑๖ ก.ค.๕๕
มูลนิธิอุบลรัตน์ฯ ร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตและสมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซพ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “บ้านเมืองสวยด้วยเสียงเพลง” ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอุบลรัตน์ฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กยากไร้ในภาคเหนือ รวมถึงเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่บ้านมิตราทร ซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ คอนเสิร์ตครั้งนี้ สวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้จัดการแสดง มีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมคอนเสิร์ตมากมาย อาทิ ศรีไศล สุชาติวุฒิ, มณีนุช เสมรสุต, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, สุเทพ วงศ์กำแหง, อดิเรก จันทร์เรือง หรือสันติ ลุนเผ่ นักแสดงและนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ สีลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ การแสดงแบ่งออกเป็น ๗ องค์ เริ่มจากปี ๒๔๙๑ จนถึงปัจจุบัน ทำให้เห็นบรรยากาศความสวยงามของบ้านเมืองไทยในยุคต่างๆ บทเพลงมีทั้งบทเพลงที่ได้รับความนิยม เพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเพื่อชาติ ฯลฯ
จึงขอเชิญผู้สนใจ ร่วมรับฟังคอนเสิร์ตเฉ…
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดตั้งหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่ ออกให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือและชาวเรือ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ท่าเรือปากคลองบางกอกน้อย ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ และระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

บริเวณท่าเรือตลาดเอี่ยมสมบัติ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้บริการด้านการต่ออายุ ใบอนุญาตใช้เรือ การจดทะเบียนเรือ การออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการเดินเรือต่างๆ ถึงสถานที่ประกอบการ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเรือ ฐานข้อมูลการตรวจเรือ และฐานข้อมูลผู้ทำการในเรือและผู้ประกอบการ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๒ ก.ค.๕๕
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจะจัดกิจกรรมการกุศลทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๕ ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยถือวันเฉลิม พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สำหรับปีนี้ มีกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลมากมาย ได้แก่ พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ การถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครง…
กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีรับผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ พร้อมฝ่ายอำนวยการ รวมจำนวน ๑๖ นาย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓๐๕ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี พลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธาน

กองทัพเรือจัดกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจเฉพาะผสม ๑๕๑ (Combined Task Force 151:CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (Combined Maritime Forccs:CMF) ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ ๑๒๖ วัน มีพลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ ซึ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ กองเรือเฉพาะกิจผสม ๑๕๑ มีกำลังพลทั้งหมด ๒๕ นาย จาก ๗ ชาติ คือ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เกาหลี ซาอุอาระเบีย และไทยมีกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือจากสหรัฐอเมริกา ๒ ลำ สหราชอาณาจักร ๒ ลำ เกาหลี ๑ ลำ มีเรือ RFA FORT VICTORIA ของราชนาวีอังกฤษ เป็นเรือธง มีภารกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือในทะเลมีพื้นที่ปฏิบัติการ ๒.๕ ล้านตา…
จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคใต้ “รักบ้านเรา” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานความหลากหลายของภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการงาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การแสดงบนเวทีกลาง เวทีชาวบ้าน เวทีลูกทุ่งลานวัฒนธรรม มีวงออร์เคสตร้าจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงออร์เคสต้าเยาวชน เทศบาลนครยะลา วงซิมโฟนิคแบนด์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ การแสดงจากต่างประเทศ ทั้งเกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย พม่า ฯลฯ นิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “ด้ามขวานทองใต้ร่มพระบารมี” ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๗๑๔๗

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๑๓ ก.ค.๕๕
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่กว้างขวางท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม เปิดให้เข้าชมนิทรรศการต้นแบบและฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีทันสมัย
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของวิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากได้รับความรู้ด้านการเกษตรในมิติที่หลากหลายแล้ว ยังได้ร่วมซึมซับถึงพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการพัฒนาภาคเกษตรไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนจัดแสดงมีทั้งนิทรรศการภายในอาคารและภายนอกอาคาร นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีการให้บริการห้องพัก ห้องประชุมอบรม สัมมนา ลานจัดกิจกรรม ลานมหกรรม และลานจอดรถ รวมทั้งรับจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติและการถ่ายทอดความรู้…
กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ ๗/๕๕ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมโครงการได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เห็นถึงความรัก ความห่วงใยที่สังคมภายนอกมีให้ รวมถึงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน โดยเยาวชนจะได้เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทน เยี่ยมชมพระราชวังเดิม เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โรงงานแปรรูป อาหารจากเนื้อไก่ บริษัท BKK จำกัด บริษัท ซี.พี.เมจิ จำกัด ทัศนศึกษาอุทยานสัตว์น้ำสยามโอเชี่ยนเวิลด์ สยามพารากอน สวนสนุกดรีมเวิลด์ ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เยาวชนจะได้เข้าพบผู้บัญชาการนาวิกโยธินหรือ…
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย จะจัดงาน “เทศกาลหนังสือครอบครัว นักอ่าน” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์จินตนาการปูพื้นฐานจากครอบครัว” ชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมสร้างนิสัยรักการอ่าน และเปิดโลกความคิดอันไร้ขอบเขตผ่านตัวหนังสือร่วมกัน วัฒนธรรมการอ่านนั้น จะสามารถสร้างขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะต้องเริ่มขึ้นจากหน่วยย่อยที่สุดของสังคมอย่าง “ครอบครัว” ครอบครัวไหนสามารถสร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกๆ ได้ ก็เท่ากับว่ากำลังสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมในทุกมิติอย่างยั่งยืน เพราะมีงานวิจัยรองรับเสนอว่าเด็กที่พัฒนาทักษะด้วยการอ่าน จะเติบโตขึ้นมาโดยมีวุฒิภาวะรอบด้านทั้งอารมณ์ สติปัญญาและจริยธรรม ซึ่งจะต้องสร้างกันตั้งแต่ยังเด็ก ภายในงานนอกจากจะมีหนังสือคุณภาพจากสำนักพิมพ์ชั้นนำแล้ว ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “สร้างสรรค์จินตนาการ ปูพื้นฐานจากครอบครัว” และมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกมากมาย

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ…
สำนักการแพทย์ กทม.กำหนดจัดงานมหกรรมสุขภาพ Bangkok Health Fair 2012 ภายใต้แนวคิด “ทั้งชีวิต..........เราดูแล” เพื่อสร้างกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ เดอะมอลล์ บางกะปิ

งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจัดให้บริการทางด้านสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่ในครรภ์มารดา เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแนะนำหน่วยงานและบริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร นิทรรศการและนำศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน บริการชุมชนพอเพียงใฝ่ใจสุขภาพให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพ สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ บริการนวดเพื่อสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคทั่วไป การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมการแสดงบนเวทีอื่นอีกมากมาย การบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ อันเป็นการแสดงถึงการให้บริการสุขภาพมิติใหม่ของ กทม. ที่มีความทันสมัย ครบวงจร และได้มาตรฐานสากล

จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจในการดูแลรักษาสุขภาพเข้าร่วมงานได้โ…
กองทัพเรือ โดย ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กำหนดจัดแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๕” โดย ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และการเสวนาหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือ” โดยคุณอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน พลเรือเอก นิตย์ ศรีสมวงษ์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และผู้แทนกองทัพเรือ มีคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

ในปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศที่จะเข้าร่วมจะต้องมีความพร้อมใน ๓ เสาหลัก คือ เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกองทัพเรือ นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องในด้านของเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน การจัดแสดงปาฐกถาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เห็นความสำคัญและรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยและกองทัพเรือในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ที่สนใจร่วมรับฟัง สามารถลงทะเบียนขอเข้ารับฟังได้ที…
ในวันนี้ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓) เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางทะเลโดยจะทำการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ณ บริเวณหน้าชายหาดกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานร่วม
การฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและเกาะแก่งต่างๆ ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและนักท่องเที่ยว
ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๐ ก.ค.๕๕
กองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้าและหน่วยงานต่างๆ จัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ครบรอบ ๑๑๙ ปี ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และพิธีสดุดีวีรชน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นยุคที่ประเทศมหาอำนาจล่าอาณานิคม โดยมีเป้าหมายที่ประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ด้วยพระวิจารณญาณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้สร้างป้อมปราการที่ทันสมัยขึ้น บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกับงบประมาณรายได้ของแผ่นดิน ทรงทดลองยิงปืนที่ป้อมและได้พระราชทานชื่อป้อมแห่งนี้ว่าป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งภายหลังการสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้า เสร็จลง ป้อมนี้ก็ได้มีส่วนสำคัญ…