Skip to main content

กองทัพเรือ จัดงาน ๕๐ วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ “เรือของพ่อ” ในวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กองทัพเรือ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ             “เรือของพ่อ”  ในวันศุกร์ที่ ๒ ธ.ค.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ
รายละเอียดดังนี้
               ๑. กิจกรรมชมนิทรรศการ กรมอู่ทหารเรือ
            เวลา ๑๓๐๐ - ชมนิทรรศการ จากกรมอู่ทหารเรือ
               ๒. กิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร.
            เวลา ๑๓๔๕ - ผู้ชมภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” พร้อมห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร.
            เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๓๐ - เริ่มฉายภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” จำนวน ๕ เรื่อง ๆ ละ ๓๐ นาที
               ๓. กิจกรรมชมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร.
            เวลา ๑๗๐๐ - ผู้บังคับบัญชารับประทานอาหารห้องชมชลธี
                        - ผู้ร่วมชมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์รับประทานอาหารจากศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทร. ณ บริเวณลานจอดรถทิศเหนือ
            เวลา ๑๗๓๐ - เริ่มการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค์ราชนาวี พร้อมการแสดงแสง สีประกอบการแสดง ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร.
            เวลา ๒๐๓๐ - เสร็จสิ้นการแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางค์ราชนาวี
                        - ผู้เข้าชมการแสดงดนตรีฯ ร่วมจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บริเวณหน้าลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร. โดยหันหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง
                        - เสร็จสิ้นการแสดง
                                                                                                                ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                         ๒๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…