Skip to main content

Posts

พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณลานสาธิตปฏิบัติการทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้การต้อนรับ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นายทหารชั้นนายพลเรือในพื้นที่สัตหีบ กำลังพลหน่วยรับการฝึก ร่วมพิธีฯ
           กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายใน กองทัพเรือ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
           ** ทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร (การวางแผนประณีต…
Recent posts

กรมสรรพากรรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่กองทัพเรือ

ด้วยกรมสรรพากรได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
           ** วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
           ** วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณชั้นล่าง กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
                                                                                                        ข้อมูล กง.ทร. ๒๒ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือขอน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคลและน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวไปเป็นหลักในการประพฤติและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
           พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
           “บัดนี้ถึงวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญอันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
           ในรอบปีที่แล้ว บ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลาย ก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื…

ขอเชิญร่วมชมการแสดงกายกรรมจากมณฑลจี้เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ร่วมชมการแสดงกายกรรมจากมณฑลจี้เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร ชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
           ผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดงกายกรรมดังกล่าว แจ้งความประสงค์ถึงกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๑
                                                                                                     ข้อมูล: กพร.ทร. ๒๑ ก.พ.๖๑

กองทัพเรือกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเขียนนาวิกศาสตร์ เรื่อง “การเขียนบทความและศิลปะการถ่ายภาพประกอบเรื่อง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือ โดย สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (สน.รนภ.บก.ยศ.ทร.) กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเขียนนาวิกศาสตร์ เรื่อง “การเขียนบทความและศิลปะการถ่ายภาพประกอบเรื่อง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมปอง ดวงไสว นักเขียนอิสระ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความ” และ นายสยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ ช่างภาพถวายงานในสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และที่ปรึกษาการถ่ายภาพให้กับบริษัท นิคส์ไทยแลนด์ จำกัด บรรยาย เรื่อง “ศิลปะการถ่ายภาพประกอบเรื่อง”
           จึงขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ส่งรายชื่อถึง สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามรายล…

กองทัพเรือร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือเอก วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และอยู่เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ
                                                                                                  ข้อมูล กพ.ทร. ๒๐ ก.พ.๖๑

กำหนดคำย่อชื่อส่วนราชการของสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ได้ขออนุมัติกระทรวงกลาโหมใช้ชื่อย่อส่วนราชการของสำนักงานฯ ดังนี้
           ** สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ใช้คำย่อ “สง.ปรมน.ทร.”
           ** สำนักอำนวยการ ใช้คำย่อ “สอก.”
           ** กองนโยบาย แผน และการข่าว ใช้คำย่อ “กนผข.”
           ** กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ ใช้คำย่อ “กกมท.”
           ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ ใช้คำย่อ “สปรมน.๑”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ใช้คำย่อ “สรมน.พ.ง.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ใช้คำย่อ “สรมน.ภ.ก.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ใช้คำย่อ “สรมน.น.ธ.”
           ** สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ ใช้คำย่อ “สปรมน.๒”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ใช้คำย่อ “สรมน.จ.บ.”
           ** สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ใช้คำย่อ “สรมน.ร.ย.”
           *…