Skip to main content

Posts

ขอเชิญชวนกำลังพลของกองทัพเรือ ร่วมลงนามในสมุดปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ร่วมลงนามในสมุดปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่ง กรมสารบรรณทหารเรือ ได้แจกจ่ายสมุดลงนามฯ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ ที่มีความตั้งใจทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ร่วมลงนามปฏิญาณตนดังกล่าว
           สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานโอวาทเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ความตอนหนึ่ง ว่า “เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึง จึงควรที่ท่านทั้งหลายจะได้สำนึกถึงผลชั่วร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสุรายาเมาทั้งนั้นให้ได้โดยเด็ดขาด ถ้าท่านเว้นได้ในระดับสัมปัตตวิรัติ (การเว้นได้ทั้งที่สบโอกาสจะทำชั่ว) เป็นบางครั้งบางคราว ก็อย่าพอใจในความดีเพียงระดับต้น ขอจงยกระดับความดีด้วยการสมาทานศีลไว้ให้มั่นคง เพื่อไม่ให้เผลอตัวเสพสุราอีก แล้วเพียรปลุกความกลัวเกรงที่จะผิดศีล เพื่อก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการเว้นจากสุราและอบายมุขทั้งปวงโดยเด็ดขาดในระดับสม…
Recent posts

๓๐ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเริ่มมีมาตั้งแต่ปี ๒๓๖๗ ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยพระองค์ทรงใช้ทหารมะรีน ชื่อเรียกทหารนาวิกโยธิน ในขณะนั้น เป็นทหารกองเกียรติยศในโอกาสที่เสด็จฯต่างประเทศ และเสด็จฯเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้แบ่งทหารเรือเหล่าพลรบ ออกเป็น ๓ พรรค ได้แก่ พรรคนาวิน พรรคกลิน และพรรคนาวิกโยธิน โดย ในปี ๒๔๗๕ ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังให้เหมือนทหารราบของกองทัพบกพร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพันนาวิกโยธิน

           จากนั้นได้มีการปรับปรุงกำลัง พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่หลายครั้ง เช่น ในพุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้ตั้งเป็น กรมนาวิกโยธิน ขึ้นที่สัตหีบ ขึ้นตรงต่อสถานีทหารเรือสัตหีบ และต่อมาในปี ๒๔๙๔ ได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กรมนาวิกโยธิน ได้ปรับกำลังเป็น กองป้องกันสถานีทหารเรือ สัตหีบ กระทั่ง ๔ ปีต่อมารัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้น ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ตามหลักนิยมของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ทหารนาวิกโยธิน จึงได้ถือเอา วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย…

ขอเชิญชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี ๒๕๖๐

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยบัญชาการสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก ขอเชิญชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ (Crimson Viper 2017 : CV17) ระหว่างวันที่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในงานจัดให้มีการสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
           จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมการสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารฯ ได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว
                                                                                                       ข้อมูล กห. ๒๗ ก.ค.๖๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ นันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔๐๐ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่นันทอุทยานสโมสร กองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ร.ต.เชิงชาย ชมเชิงแพท์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่จะดำเนินการ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยกองทัพเรือได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับกระทรวงแรงงาน จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่อาคารนันทอุทยานสโมสร ในพื้นที่ กรมสวัสดิการกองทัพเรือ เป็นหนึ่ง ใน ๑๐๐ ศูนย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้นายจ้างที่มีแรงงานไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้สามารถมายื่นแบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ได้ที่ศูนย์รับแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรอรับคิวเข้าสู่กระบวนการ ตรวจสอบคัดกรอง ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ในระหว่าง ๘ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป
                                                                                              ข้อมูล ยก.ทร. ๒๕ ก.ค.๖๐

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือโท Joseph Aucoin และคณะ

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ พลเรือโท Joseph Aucoin ผู้บัญชาการทัพเรือที่ ๗ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมพิธีเปิดการประชุม U.S.Seventh Fleet – Staff Talks ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และร่วมพิธีรับมอบท่าเรือทุ่งโปรง โดยมีคณะนายชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วม รับเยี่ยมฯ ในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
                                                                                                  ข้อมูล ขว.ทร. ๒๕ ก.ค.๖๐

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ต

กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดทำโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล หรือโทรทัศน์รูปแบบอื่นในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารให้แก่กองทัพเรือ โดยเริ่มแพร่สัญญาณภาพและเสียง ตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ ของทุกวัน ผ่านทางโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ตทางwww.voiceofnavy.com และ Facebook Fanpage “เสียงจากทหารเรือ” และ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดย พิมพ์คำว่า “voiceofnavy” ใน Application Play Store
           ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างกองทัพเรือ สามารถติดตามรับชมรายการของโทรทัศน์ระบบอินเตอร์เน็ตได้ตามช่องทาง และเวลาดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือ มีข้อแนะนำการเข้ารับชมรายการ สามารถแจ้งได้ที่ เรือโทหญิง วิชญกุล ปานดวงแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๗๘๒๒
                                                                                        ข้อมูล กบว.ทร. ๒๕ ก.ค.๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเงินสนับสนุนศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๐ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธี มอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเงินสนับสนุนศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2560 และรับมอบเงินสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กองเรือยุทธการ จาก คุณปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน 20,000 บาท ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
        สำหรับ โครงการอาชาบำบัดให้กับเด็กออทิสติก หรือ เด็กพิเศษ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓โดยคุณ ดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือในสมัยนั้น (พ.ศ.๒๕๕๓) การสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อบำบัดเยาวชนที่มีความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ และสมาธิสั้นหรือเด็กพิเศษ ให้มีพัฒนาการต่างๆ ที่ดีขึ้น โดยม้าจะเป็นผู้บำบัดร่วมกับบุคลากรของกองพันลาดตระเวน และผู้ปกครอง อันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเด็กพิเศษและเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะเด็กออทิสติกที่ได้จากการบำบัด คือ ให้เด็กมีส…