Skip to main content

Posts

รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
   ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการ ที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับราชการ ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์  (ที่มา : กพ.ทร.)
Recent posts

การแถลงข่าว “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”

กองทัพเรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กำหนดแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี”  ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวส ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้แทนสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมแถลงข่าวฯ
               กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และสมาพันธ์  และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ ๑๓๘ ปี (วันที…

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การบริการออกหนังสือรับรองแก่ข้าราชการกองทัพเรือ กรณียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและ ผู้บังคับหน่วยในสังกัดกองทัพเรือ ที่มียศพลเรือตรีขึ้นไป รวมถึงภรรยาและบุตรตามกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒                ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรอง ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดแก่กำลังพลกองทัพเรือที่ใช้บริการของธนาคารฯ ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอหนังสือรับรองพร้อมแนบเอกสารประกอบ และนำส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อขอรับบริการผ่านสำนักงานสาขาของธนาคารฯ ทุกสาขา หรือนำส่งเอกสารผ่านกรมกำลังพลทหารเรือ ซึ่งจะเจ้าหน้าที่ธนาคารมาประสานงานเพื่อดำเนินการให้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งแบบฟอร์มคำขอใช้บริการได้ที่ http://info.navy.mi.th/person หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง กรมกำลังพลทหารเ…

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม

กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันปราบดาภิเษก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ  พระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนกรมในส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ ส่วนการศึกษาและวิจัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกล่าวคำถวายสดุดี ถวายความเคารพ และวางพานพุ่ม                อนึ่ง กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้จัดพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ นอกจากนี้ กองทัพเรือมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิม อันเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านมาก่อน

               นอกจากนี้ กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้เปิดให้ปร…

กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระราชวังเดิม เนื่องในโอกาส ๒๕๐ ปี แห่งการปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ขอเชิญประชาชนเข้าชมพระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) เนื่องในโอกาส ๒๕๐ ปี แห่งการปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระราชวังเดิม ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด              ชมสถาปัตยกรรมโบราณสถานทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในยุคกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่น่าสนใจ อาทิ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคารท้องพระโรง อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่และหลังเล็ก อาคารตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลศีรษะปลาวาฬ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ และเรือนเขียว               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗ , ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ (ที่มา : มูลนิธิฯ)

กองทัพเรือทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยทำการฝึกทางยุทธวิธีในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดมโนธรรมาราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ/ผู้บังคับหมวดเรือฝึก กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานฯ   

   การฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในสาขา การปฏิบัติการตามลำน้ำ การปฏิบัติงานร่วมกัน และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรือ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งต่าง ๆ ในเรือได้
          การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  สำหรับการฝึกฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การยิงทำลาย ที่หมายบนฝั่ง ด้วยเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (Soc – R) การยิงทำ…

กองทัพเรือจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ กำหนดจัดทำโครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลาดจอดรถ นันทอุทยานสโมสรถนนอิสรภาพ (ซอยอิสรภาพ ๔๔) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร                โครงการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการบริการให้กับข้าราชการ ในกองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้ โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
               จึงขอเชิญชวนข้าราชการกองทัพเรือรับการบริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี ไพวรรณ คุ้มครอง ครูวิชาขนส่ง โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิชาการ กรมการขนส่งทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์ ๕๔๑๐๗ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๑๐๑ ๗๐๑๒  (ที่มา :ขส.ทร.)