Skip to main content

Posts

ทร.กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ๒๙ มิ.ย.๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร ในวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐ ณ กรมยุทธศึกษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และพิธีกล่าวคำสดุดี นอกจากนี้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยังจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง, พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ ห้องประชุมบริพัตร ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และพิธีมอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ โดยมีผู้แทนราชสกุลบริพัตรเป็นประธานมอบทุน และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ            จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือพระองค์แรก ขณะที่ทรงรับราชการภายในกรมทหารเรือเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี พระองค์ทรงปรับปรุงกิจการทหารเรือให้เจริญก้าวหน้าและเป็นระเบียบแบบแผน ทรงวางรากฐานการจัดระเบียบการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือใหม่ จัดให้มีพระธรรมนูญศาลทหารเรือและกรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปรับปรุงการสหโภชน์แ…
Recent posts

"ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลอง และเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล"

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๗๐๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ณ พระอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระคุณเจ้า พระพรหมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
          ทั้งนี้ การจัดทำพระพุทธรูปจำลองและเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมลคล เป็นไปตามดำริของผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อมอบให้แก่หน่วยและกำลังพลของกองทัพเรือ อันจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเปรียบเสมือนเป็นการหลอมรวมข้าราชการและกำลังพลของกองทัพเรือให้เป็นหนึ่งเดียว โดยการจัดทำแบ่งเป็น พระพุทธรูปจำลองจำนวน 100 องค์ และเหรียญพระพุทธลีลาราชนาวีฯ จำนวน 84,000เหรียญ
                                                                               ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ มิย.๖๐

สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์สำหรับพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลอง และเหรียญ "พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล" ให้แก่กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าถวายกรวยสักการะและผ้าไตร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และรับไฟพระฤกษ์ สำหรับพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลองและเหรียญ “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 
          ทั้งนี้ กองทัพเรือดำเนินการจัดทำพระพุทธรูปจำลองและเหรียญ “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าราชการและกำลังพลกองทัพเรือ ประกอบด้วย พระพุทธรูปจำลอง “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” จำนวน ๑๐๐ องค์ และเหรียญ “พระพุทธลีลาราชนาวีศรีนันทอุทยานมิ่งมงคล” จำนวน ๘๔,๐๐๐ เหรียญ และได้ทำพิธีเททองหล่อฯ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงหล่อพระพุทธรูปวินุเจริญการช่าง (ยงค์เจริญ) จังหวัดนครปฐม ที่ผ่านมา
                                                                                            ข้อมูล กพร.ทร. ๒๗ มิ.ย.๖๐

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

กองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ซึ่งมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในด้านการป้องกันกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนรู้จักวิธีรักษาสุขภาพและได้พัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง และเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด
     ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
     และเนื่องในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในกิจกรรมฯ ร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาเขตบางกอกใหญ่ และเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรม…

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดพิธีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 47

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ ๔๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                                        ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ๒๓ มิ.ย.๖๐

ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสหกรณ์ฯ พร้อมส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ให้สมาชิกออมทรัพย์ในรูปแบบของค่าหุ้นและเงินฝาก ให้กู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริการสวัสดิการ การสงเคราะห์และช่วยเหลือทางวิชาการ แก่สมาชิกและครอบครัว
หลักเกณฑ์การสมัครและสิทธิประโยชน์
           คุณสมบัติสมาชิก ประเภทสมาชิกสามัญต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ ที่มีหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประเภทสมาชิกสมทบต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ เท่านั้น
           การสมัครเป็นสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย การส่งค่าหุ้นนั้นจะหักจากเงินได้รายเดือนอย่างน้อยตามอัตราขั้นต่ำที่กำหนด ระยะเวลา ๘๔ งวด หากครบกำหนดสามารถส่งค่าหุ้นต่อได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
           สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เงินปันผลตามมูลค่าหุ้นท…

กองทัพเรือจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ๒๖ มิถุนายน ณ บริเวณพื้นที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
           กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ “เดินเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” โดยจุดเริ่มต้นขบวนตั้งแต่บริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน สิ้นสุดขบวนที่หอประชุมกองทัพเรือ และกิจกรรมต่อเนื่อง ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ การกล่าวถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ การกล่าวถวายพระพรหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การบรรยายธรรมะต้านยาเสพติด โดย พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน และ พระปลัดสุรเชษฐ สุรเชษฎโฐ จากทีมงานธรรมะเดอลิเวอรี่ การร่วมร้องเพลงพ…