Skip to main content

Posts

กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ และการวิ่ง แข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทอายุ พร้อมทั้งการจับสลากของรางวัลเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
         จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง นักเรียนทหาร และพนักงานราชการ เข้าร่วม การวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการวิ่งแข่งขัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ที่มา : กพ.ทร.)
Recent posts

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกองอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีอายุระหว่าง ๑ – ๕ ปี เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานทั้งร่างกาย จิตใจ รวมถึงได้มีพัฒนาการที่ครบถ้วนแข็งแรง โดยผู้ชนะการประกวด จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทยร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๑๙๗๑ และที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ และ ๐ ๒๒๕๕ ๙๙๑๑และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.redcrossfundraising.org/a... (ที่มา : กองอำนวยการจัดงานกาชาด)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม Naval Medical Challenge Thailand 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1w1F15W469FjcizhYZnysSyHf95AGTOlF4KpkwS_DK1c/viewform?edit_requested=true(ที่มา : พร.)

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพกำลังพลกองทัพเรือ

กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ กำหนดจำหน่ายสินค้าราคาถูกพิเศษเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพแก่กำลังพลกองทัพเรือ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ โดยจำหน่ายสินค้าราคาชุดละ ๒๘๐ บาท ประกอบด้วย              ** ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ บรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง              ** น้ำมันพืช ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ ขวด              ** น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง            ** สมนาคุณข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารดำเนินการโดยกิจการเกษตรกรรมทหารเรือภายใต้การควบคุมของสวัสดิการร้านค้าและบริการกองทัพเรือ บรรจุถุงละ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถุง              กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อสินค้าราคาพิเศษได้บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารจอดรถอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้าราชการ ๑ คน สามารถซื้อสินค้าได้ ๑ ชุดเท่านั้น              อนึ่ง หากหน่วยงานของกองทัพเรือมีความประสงค์จะซื้อสินค้าเป็นส่วนรวม ให้รวบรวมรายชื่อแจ้งยอดจำนวนความต้องการและประสานโดยตรงกับ นาวาโท มาโนช รื่นยาน…

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กองทัพเรือขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีกองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ – มหิดล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง “สมุทราภิบาล : ทิศทางอนาคตไทย” (OceanGovernance for the Future of Thailand) ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสวนาในรูปแบบการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) การนำเสนอบทความทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพยนตร์สั้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประชุมฯ   จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณีฯ ดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  (ที่มา : ฝวก.ยศ.ทร.)

งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งที่ 20 ปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย"

กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “สมุทราภิบาล ทิศทางอนาคตไทย หรือ Ocean Governance –The agenda for the future of Thailand” ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61 ระหว่างเวลา 0900-1500 ณ หอประชุมกองทัพเรือ  งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ประกอบด้วย กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมุนเวียนจัดต่อเนื่องมา 19 ครั้งแล้ว และในปีนี้เป็นครั้งที่ 20 ที่ได้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 4 สถาบัน โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การปาฐกฐาพิเศษ โดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ และการเสวนาวิชาการโดยผู้แทนจาก 4 สถาบัน ในกรอบ 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคงทางทะเล มิติด้านกฎหมาย มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และมิติด้านมลพิษทางทะเล รวมทั้งการนำเสนอ ผลงานวิชาการ ภาพยนตร์สั้นของนิสิต นักศึกษา นายทหารนักเรียน ในเรื่องสมุทราภิบาล ตลอดจนการแลกเ…

ทร.กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในแต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ส.ค.๖๑ ดังนี้  -พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี กพร.ทร. และ ขส.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันพุธที่ 8 ส.ค.61 ณ วัดครุฑ กรุงเทพฯ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  -พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มี กร. ทรภ.๑ นย. สอ.รฝ. และ ฐท.สส. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  -พื้นที่ จว.สงขลา มี ทรภ.๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  -พื้นที่ จว.ภูเก็ต และ จว.พังงา มี ทรภ.๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการมีกิจกรรมที่สำคัญป…