Skip to main content

Posts

พิธีเปิดการฝึก ASEAN – U.S. Maritime Exercise 2019

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการ กองเรือยุทธการ และ Rdm. Kemmeth Whitesell Deputy Commander US.Pacific Fleet ร่วมเปิดการฝึก Asean-US Maritime Exercise -AUMX 2019 ระหว่างวันที่ 2- 6 กันยายน 2562 
     กองทัพเรือ จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกผสม ASEAN – U.S. Maritime Exercise ซึ่งไม่ใช่การซ้อมรบ โดยเป็นการฝึกผสมทางเรือในลักษณะพหุภาคีครั้งแรก ระหว่าง กองทัพเรือ ในภูมิภาคอาเซียน และ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการฝึก พหุภาคีตามกรอบงานด้านความมั่นคงทางทะเลกับมิตรประเทศ ทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยปกติทั่วไป

     สำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึก คือ กองทัพเรือชาติสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยมีกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 1250 นาย มีการจัดตั้ง บก.กองกำลังเฉพาะกิจผสม หรือ บก.CTF บนเรือหลวงกระบี่ มี พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจผสม และมี CAPT MATT JERBI ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นรองผู้บัญชากา…
Recent posts

กรมสวัสดิการทหารเรือ เปิดรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๓ และ ๔

กรมสวัสดิการทหารเรือ จะดำเนินการให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ และ ๔ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือที่ครบเกษียณอายุราชการ และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดใน ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับกำลังพลที่เคยไปปฏิบัติราชการในการป้องกันประเทศหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ซึ่งมีสิทธิทำบัตรฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พุทธศักราช ๒๕๑๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อองศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วยตนเอง จึงขอแจ้งการปฏิบัติ ดังนี้ **  ผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอคำแนะนำและยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวฯ ได้ที่แผนกทหารผ่านศึก กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๕๓๒๘๐ ได้ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป           ** ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี           **  ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมทั้งรับคำขอ
ท…

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม

ตามที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ตามมติคณะรัฐมนตรี ระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์พิจารณาขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ นั้น การดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ออกจากราชการใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) ตามมติ          คณะรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงกลาโหม ดังนั้น เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบหนี้สิน และข้อผูกพันกับทางราชการ รวมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารประกอบการขอพระราชทานยศสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นยศ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสิทธิประโยชน์รวมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์กรมกำลังพลทหารเรือ หัวข้อ “โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” (http://www.person.navy.mi.th) ทั้งนี้กรณีมีข้าราชการประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ให…

ขอเชิญชวนสมัครเรียนออนไลน์ ๗ วิชา KMITL MOOC

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.) ร่วมกับ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเรียนออนไลน์จำนวน ๗ รายวิชาใหม่ KMITL MOOC จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรวิชาดังกล่าวสามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้รับประกาศนียบัตรทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร โดยคณาจารย์และทีมงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกอบด้วย ๗ รายวิชาดังนี้         ** รายวิชา KMITL008 การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)          ** รายวิชา KMITL009 การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ (Creative Photography)         ** รายวิชา KMITL010 การผลิตหนังสั้น (Short Film Production)         ** รายวิชา KMITL011 โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน (Foundation of Motion Graphic)         **  รายวิชา KMITL012 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน (Algal Cultivation)         **  รายวิชา KMITL013 การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม (Pet Management)         **  รายวิชา KMITL014 การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based …

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดขยายเวลาลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ สามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมผ่านทาง แอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” หรือ
ผ่านทางลิงก์ https://apps.royaloffice.th      (ที่มา : ศอญ.จอส.๙๐๔)

กองดุริยางค์ทหารเรือเข้าร่วมแสดงดนตรีวงโยธวาทิต เนื่องในวันกองทัพเรือรัสเซีย

กองทัพเรือโดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เข้าร่วมเตรียมการแสดงดนตรีวงโยธวาทิต ดุริยางค์ทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือรัสเซีย ซึ่งออกเดินทางจากประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นาวาเอก ภาสกร  สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้ควบคุมการแสดงวงดนตรี ดังกล่าว

ในการนี้ นาวาเอก รัชยศ  รัชตรุ่งโรจน์กุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก (ผชท.ทร.ไทย/มอสโก) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดงาน ซึ่งในงานดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์  ปูติน แห่งรัสเซีย เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีผู้แทนกองทัพเรือได้มาแสดงในสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ วันกองทัพเรือรัสเซียถือเป็นวันสำคัญและเป็นวันหยุดราชการของประเทศ ในวันงานจะมีการสวนสนามทางเรือในแม่น้ำ Neva จากนั้นจะมีการแสดงคอนเสิร์ตและจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่     (ที่มา : ดย.ทร.ฐท.กท.)

กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ในการนี้กำหนดเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ บริเวณลานวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑,๕๐๐ คน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการทำความสะอาดลานวัด พื้นถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์คูคลอง ทาสีกุฏิ กำแพงพระอุโบสถวัดครุฑ และวัดชิโนรสารามวรวิหาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย พื้นที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง  สามารถสอบถามรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท พัฒนพงษ์  ขยันสำรวจ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร. ๕๘๖๘๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๗๐ ๐๙๘๗    
(ที่มา : กพร.ทร.)