Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2007

นิทรรศการพระสถิตในดวงใจนิรันดร์

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเรื่อง “พระสถิตในดวงใจนิรันดร์” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๐-๓๑ ม.ค.๕๑ ณ หอสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติเทเวศร์
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับชมพระอัจฉริยภาพและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๔๕

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๗ พ.ย.๕๐

กองทัพเรือจับกุมการลักลอบขนสินค้าเลี่ยงภาษีศุลกากร

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาค ๒ ได้จัด ร.ล.ปัตตานี ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ และได้ทำการตรวจค้นเรือประมงดัดแปลง ๑ ลำ มีตัวเรือเป็นเหล็ก ส่วนเก๋งเรือเป็นไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ และตรวจพบน้ำมันจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร คาดว่าจะเป็นน้ำมันที่ไม่ผ่านขั้นตอนทางศุลกากร จึงได้ดำเนินการจับกุมและคุมเรือดังกล่าวเดินทางกลับมาที่ฐานทัพเรือสงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทัพเรือภาค ๒ ได้จัดเรือลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ความคุ้มครองเรือประมง รวมทั้งยังสามารถสกัดกั้นจับกุมเรือที่กระทำผิดกฎหมายด้านต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก

ข้อมูล ศปก.ทร.
๒๗ พ.ย.๕๐

ธนาคารทหารไทยเสนอขายหุ้นสามัญ

กองทัพเรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ประมาณ ๔๐ ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ ๑.๔๐ บาท โดยกำหนดวันจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ กองทัพเรือได้ให้สิทธิแก่ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือที่สนใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยกำหนดรับจองหุ้นพร้อมชำระเงินที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
ผู้ที่สนใจสามารถจองหุ้นได้โดยติดต่อที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๕๕๓๗๐, ๐๒ ๔๗๕๔๗๓๓ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองหุ้นได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/Finace

ข้อมูล กง.ทร.
๒๗ พ.ย.๕๐

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจัดบรรยายพิเศษ

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนากองทัพเรือ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวินและหลักสูตรทั่วไป นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคกลิน และข้าราชการกองทัพเรือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมบริพัตร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้รับทราบแนวคิดในการพัฒนากองทัพเรือของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการศึกษาและข้าราชการ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นายทหารนักเรียน และข้าราชการ ได้มีโอกาสพบปะและสนทนากับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพเรือด้วย ในการนี้ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวด้วย

ข้อมูล สรส.
๒๖ พ.ย.๕๐

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะรับสมัครครู

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับบุคคลพลเรือนปริญญาตรีทางการศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาต่างๆ จำนวน ๘ อัตรา ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูเกษตรกรรม ครูศิลปะ ครูปฐมวัย และครูธุรกิจการวิชาการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่โรงเรียนนาววิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๓๐๘๓๖๑ หรือ ๐ ๒๔๖๖๑๑๘๐ ต่อ ๐๖๒ ๖๕๑๐


ข้อมูล ประกาศรับสมัครครู
๒๖ พ.ย.๕๐

กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ บริเวณชายหาดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี้เป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ของ ทร. ที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรที่สำคัญ ประกอบด้วย การถวายราชสักการะ การปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๑,๙๙๙ ตัว ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถบริจาคเงินเพื่อร่วมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการบริจาค ทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูล กกพร.ฯ
๒๖ พ.ย.๕๐

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุวรรณราชหงษ์

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่ง กำหนดทำการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๐ เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ของวัด ในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๐ ณ วัดสุวรรณราชหงส์ ต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคี สอ.รฝ.” หมายเลขบัญชี ๓๐๒-๒-๗๘๔๘๒-๕ และติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๔๓ ๑๔๗๗

ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๖ พ.ย.๕๐

ชาวท่าเตียนรวมใจภักดิ์รักในหลวง

ชาวท่าเตียนร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ โรงเรียนวัดพระเชตุพน และศูนย์สาธารณสุข ๑ สะพานมอญ จัดงาน “ชาวท่าเตียนรวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา๐๖๐๐ – ๒๐๐๐ ณ ซุ้มเทิดพระเกียรติ บริเวณปากซอยท่าเรือแดง ถนนมหาราช
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเดินเทิดพระเกียรติ ในเวลา ๐๖๓๐ การให้บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และนวดฝ่าเท้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการออกร้านอาหารต่างๆ ไว้บริการมากมาย ในช่วงเวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ มีรายการเพลินเพลง กิจกรรมนันทนาการ การแสดงถวายพระพร และในเวลา ๑๙๔๙ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกับชาวไทยทั่วประเทศ

ข้อมูล ชุมชนชาวท่าเตียน
๒๖ พ.ย.๕๐

กิจกรรมนำเยาวชนภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่ ปี งป.๕๑ จำนวน ๖ ครั้ง โดยมีกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้
รุ่นที่ ๑ เยาวชนจากอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ ธ.ค.๕๐
รุ่นที่ ๒ เยาวชนจากอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค.-๓ ก.พ.๕๑
รุ่นที่ ๓ เยาวชนจากอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มี.ค.๕๑
รุ่นที่ ๔ เยาวชนจากอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พ.ค.๕๑
รุ่นที่ ๕ เยาวชนจากอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ มิ.ย.๕๑
รุ่นที่ ๖ เยาวชนจากอำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อำเภอไม้แก่น และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ก.ค.๕๑
กิจกรรมนำเยาวชนภาคใต้ทัศนศึกษานอกพื้นที่เป็นกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กองทัพเรือเรือน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อปี ๒๕๔๗ ที่ได้ทรงแสดงถึงพระราชประสงค์ให้บังเกิดความสงบสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในผืนแผ่นดินไทย มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเพิ่มการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อเสริมการปฏิบ…

๕ ธันวาฯ เที่ยวอุทยานฟรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๐๘ แห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ขณะนี้มีอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๒๑ แห่ง เปิดให้ประชาชนชาวไทยเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และเตรียมลดครึ่งราคาปลายปี ๒๕๕๑ ด้วย โดยเน้นในเรื่องการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีการอำนวยความสะดวกอยู่ตลอด มีมาตรการในการป้องกันบรรเทา รักษาความปลอดภัย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรศัพท์ มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัย หน่วยกู้ภัย คอยระวังเหตุอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
นอกจากนี้ปลายปีหน้าทางกรมอุทยานฯ จะลดราคาค่าเข้าชมอุทยานเหลือเพียงครึ่งเดียวเฉพาะคนไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอโครงการกับรัฐบาล หากผูใดพบเห็นแจ้งเบาะแสการบุกรุกทำลายป่า การฆ่าสัตว์ป่า สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน ๑๓๖๒

ข้อมูล บ้านเมือง
๒๑ พ.ย.๕๐

สมุดบันทึก “ในร่มเงาวังสระปทุม”

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้คัดเลือกภาพถวายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดพิมพ์เป็นสมุดบันทึก “ในร่มเงาวังสระปทุม” ภายในประกอบด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ชุดวังสระปทุมกว่า ๑๕๐ ภาพ พร้อมพระราชนิพนธ์คำบรรยายภาพเพื่อเรื่องราวและบรรยากาศในวังสระปทุม ความร่มรื่นของพรรณไม้และความน่ารักของสุนัขทรงเลี้ยง แมว และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในวังสระปทุมอย่างสงบสุข พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี สี่สีสวยงาม ๑๓๖ หน้า ปกแข็ง จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๕๕ บาท รายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาวัยยิกาเจ้าในวังสระปทุม
ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อสมุดบันทึก “ในร่มเงาวังสระปทุม” ได้ที่กองงานในพระปทุม” ได้ที่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๒ พ.ย.๕๐

ขอให้กำลังพลกองทัพเรือร่วมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕๐ เป็นวาระแห่งชาติ กองทัพเรือ จึงขอให้กำลังพลกองทัพเรือ รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิการเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริตและเที่ยวธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้นำมาประเทศไทยไปสู่การมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มั่นคงและยั่งยืน
ผู้ที่ต้องการข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.opn.go.th


ข้อมูล คณะอนุกรรมการส่งเสริมการสนับสนุนการดำเนินการ ปชส.การเลือกตั้งฯ
๒๒ พ.ย.๕๐

โครงการทำดีเพื่อพ่อ

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ได้จัดทำโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งรณรงค์ให้คนไทยร่วมทำความดีและละเว้นความชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดระยะเวลา ๘๐ วัน ก่อนถึงวันเฉลิพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และมีกำหนดจัดงาน “รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยกำหนดให้ถนนพระราม ๑ ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติถึงบริเวณสี่แยกราชประสงค์เป็นถนนแห่งความดี
รวมทั้งยังได้จัดนิทรรศการ รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยนิทรรสการดังกล่าวเป็นโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งนิทรรศการในส่วนของ ทร. คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกองทัพเรือ
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่อได้ตามวัน เวลา และสถานที…

งานแสดงบัลเล่ต์เฉลิมพระเกียรติ

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด กำหนดจัดงาน “การแสดงฮัลเล่ต์เฉลิมพระเกียรติ” โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีบางส่วนในการจัดแสดง
การจัดแสดงครั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลให้มูลนิธิอนันทมหิดล
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๑ ๖๘๒๙-๓๗

ข้อมูล บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลฯ
๒๒ พ.ย.๕๐

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนเทิดพระเกียรติฯ

โรงเรียนนายเรือ จะจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเทิดพระเกียรติประเภทอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๘๐๐ ที่อาคารพลศึกษา โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่กองพลศึกษา กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๐ ๐๕๔๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๔๘


ข้อมูล www.navy.mi.th
๑๓ พ.ย.๕๐

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๖ อัตรา ในตำแหน่งกลุ่มงานบริการ ได้แก่ พนักงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิค ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างประปา ช่างโลหะ ช่างสรรพาวุธ และช่างสี ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป รับสมัครทั้งหญิงและชาย มีอายุไม่ต่ำกว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๑๘ และ ๖๓๐๑๙

ข้อมูล สพ.ทร.
๑๓ พ.ย.๕๐

การอบรมหลักสูตรการผุกร่อนโลหะทางด้านฟิสิกส์

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดอบรมหลักสูตรการผุกร่อนโลหะทางด้านฟิสิกส์ (Failure Analysis) ให้แก่ข้าราชการในหน่วยวิทยาการของกองทัพเรือ อาทิ กรมอู่ทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
การจัดอบรมหลักสูตรการผุกร่อนโลหะทางด้านฟิสิกส์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาหลักการทางด้านทฤษฎีการแตกหักเสียหาย การชำรุดทางด้านโลหะกรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานด้านการซ่อมบำรุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล สวพ.ทร.
๑๓ พ.ย.๕๐

กองทัพเรือสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดเกล้าฯ ให้บรรจุถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดย กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมบรรจุถุงยังชีพ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการเก็บถุงยังชีพพระราชทาน และเตรียมความพร้อมในการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานไปให้ความร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

ข้อมูล ศปก.ทร.
๑๓ พ.ย.๕๐

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดการแสดงโขนเป็นอย่างมาก ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยเฉพาะการแสดงโขน ซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน ละครขึ้น เป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่างทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม ช่างเงิน ช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จึงได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดให้มีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้น
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมศิลปวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามผ่านการแสดงโขน ชุดรามเกียรติ์ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๒ พ.ย.๕๐

เชิญชวนชาวไทยส่ง “รูปที่มีทุกบ้าน” ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “ทรงเป็นบันดาลใจ”

กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ทรงเป็นบันดาลใจ” จำนวน ๙ ซุ้มนิทรรสการ ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน และลานมหาเจษฎาบดินทร์ ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในทุกๆ ช่วง ๑๐ พรรษา พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๙ แสนใบ แจกให้แก่ประชาชน ซุ้มละ ๑ แบบ เมื่อสะสมครบ ๙ แบบ จะสามารถแลกรับสมุดสะสมภาพเป็นที่ระลึก
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีก ๓ กิจกรรม ได้แก่ การฉายภาพยนตร์พระราชประวัติ ณ ซุ้มนิทรรสการสนามหลวง การแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่ที่ประชาชนจะส่งมาจากทั่วประเทศให้ร้อยเรียงกันเป็นภาพประวัติศาสตร์ “รูปที่มีทุกบ้าน”

ข้อมูล ผู้จัดการออนไลน์
๑๒ พ.ย.๕๐

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
- วันที่ ๑๕ พ.ย.๕๐ จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
- วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๐ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-สะพานพระพุทธยอดฟ้า รวมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ
- และวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๐ จัดกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือทั่วประเทศ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูล กปจ.ฯ
๑๒ พ.ย.๕๐

การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม

กองทัพเรือโดย กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ ๒ ได้จัดเรือหลวงนราธิวาสและเรือหลวงปัตตานีเข้าร่วมในการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
กองทัพเรือไทยได้จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์วัตถุและองค์บุคคลของกองทัพเรือให้แข็งแกร็ง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล ฝกร.ศปก.ทร.
๙ พ.ย.๕๐

โครงการ “แว่นตาสูงวัยเฉลิมพระเกียรติ”

มูลนิธิและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ “แว่นตาสูงวัยเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาของผู้สูงวัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป เข้ารับการตรวจวัดสุขภาพสายตา โดยจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และประกอบแว่นตาที่เหมาะสม เนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อตาที่เสื่อมตามวัย ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและยังส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วย ซึ่งหากได้รับแว่นตาที่เหมาะสม จะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๓๐ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๖ ๙๙๕๗ และ ๐ ๒๖๑๒ ๔๑๗๐ -๑

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๙ พ.ย.๕๐

กรมการขนส่งทางน้ำ ฯ เตรียมรักษาความปลอดภัยในช่วงลอยกระทง

เนื่องในวันลอยกระทง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือทุกแห่งทั่วประเทศ ออกตรวจความเรียบร้อยเรือโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องดับเพลิงที่อยู่ภายในเรือ พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเดินเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงในวันดังกล่าว

ข้อมูล ผู้จัดการออนไลน์
๙ พ.ย.๕๐

กองทัพเรือ จัดกำลังพลร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช กำหนดจัดอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จำนวน ๘๑ รูป ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบทด้วย จำนวน ๑๐ นาย โดยรับสมัครข้าราชการที่มีศรัทธาซึ่งไม่เคยอุปสมบทในโครงการหรือกิจกรรมที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพมาก่อนในระยะเวลา ๑๐ ปี

ข้อมูล ยศ.ทร.
๘ พ.ย.๕๐

เปิดให้บริการเจ้าของรถตรวจสภาพรถพร้อมชำระภาษี

กรมการขนส่งทางบก ออกมาตราการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี โดยผ่อนผันให้เจ้าของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ค้างภาษีเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี สามารถยื่นขอชำระภาษีประจำปีที่ค้างได้โดยไม่ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถ กรมการขนส่งทางบก จึงเปิดให้บริการตรวจสภาพรถพร้อมชำระภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ค้างภาษีเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี เข้ารับการตรวจสภาพพร้อมชำระภาษีประจำปีได้ ณ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทั้ง ๔ แห่ง หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือไม่มีก็ได้ สำหรับรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่าง ๓ ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับเจ้าของรถไม่สามารถขอชำระภาษีประจำปีที่ค้างได้อีกต่อไป ซึ่งหากต้องการนำรถมาใช้งานอีกจะต้องชำระภาษีที่ค้างทั้งหมดพร้อมเงินเพิ่ม และนำรถไปตรวจสภาพเพื่อขอจดทะเบียนรถใหม่ยังจังหวัดที่ต้องการใช้รถ

ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์
๘ พ.ย.๕๐

พิธีรับมอบเรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.๙๙๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีรับมอบเรือ ตกฝ. ชุดเรือ ต.๙๙๑ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔๐๐ ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
โครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่กองทัพเรือจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่กองทัพเรือน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการใช้เรือในราชการของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๕ ความว่า “เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างเองได้ ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๙๑ ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม” ประกอบกับกระแสพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการโดยขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องรายละเอียดของแบบเรือ ขนาด รูปทรง และน้ำหนักเรือ เพื่อ…

เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงบประมาณและกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคาร ๙ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๗๓๐
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการกรุงเทพเมืองสวรรค์ การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของเยาวชนในการกล่าวสุนทรพจน์และการประชันกลอนสด การบรรยายพิเศษโดยองคมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสนองพระราชดำริ และดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาค การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ และการแสดงวงดุริยางค์ศิลป์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานเฉลิมพระเก…

หนังสือในกำแพงแก้ว

ร.ศ.ธงทอง จันทรางศุ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีโอกาสได้ถวายงานทำให้ได้รับความรู้อันมีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับพระเกียรติคุณของเจ้านายฝ่ายในในอดีตที่ทรงมีต่อสังคมไทยมาต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ พระองค์ และได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “กำแพงแก้ว”
เรื่องราวในหนังสือเป็นเรื่องราววันวานของเจ้านายฝ่ายในทุกพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอบรมเลี้ยงดูของเจ้านายแต่ก่อนที่สืบทอดกันมา อาทิ สมเด็จพระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า, เสด็จอธิบดี เจ้านายหกแผ่นดิน ,เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน และคติเตือนใจที่ดี
ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือดังกล่าวได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๖ พ.ย.๕๐

พิธีเปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการพัฒนามาตรฐานกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นการเตรียมนักกีฬาให้พร้อม สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทย และพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาในระดับสากลต่อไป โดยมีหน่วยกีฬาร่วมแข่งขัน ๑๗ หน่วย ชิงชัยในการแข่งขัน ๓๒ ประเภท
ในพิธีเปิดจะมีการแข่งขันกีฬาทหารเรือ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและหาชมได้ยาก อาทิ มวยทะเล ม้าโรมัน แย้ลงรู อุ้มหมู่ใส่แล้ว และกรรเชียงบก พบกับความสวยงามของการแสดงตีธงสองมือของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ รถเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙ ประการ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือร่วมกับนักร้องรับเชิญ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ และการ…

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งกำลังตรวจสอบประวัติปีละ ๑ ครั้ง

กรมกำลังพลทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการตรวจสอบประวัติราชการของตนเองจากส่วนราชการต้นสังกัดและประวัติรับราชการที่กรมกำลังพลทหารเรือ ปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนที่ตนเองเกิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับประวัติเล่มที่กรมกำลังพลเก็บรักษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของประวัติเกี่ยวกับการตรวจสอบขอรับสิทธิต่างๆ เมื่อข้าราชการลาออกจากราชการหรือการเกษียณอายุราชการ อาทิ กรณีการได้สิทธิในเรื่องวันราชการทวีคูณ การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญต่างๆ หรือกรณีอื่นๆ

ข้อมูล กพ.ทร.
๕ พ.ย.๕๐

อ.ส.วันศุกร์ ณ วังพญาไท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ซึ่งเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ เปิดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยชมรมคนรักวังจัดขึ้นในชื่องาน “อ.ส.วันศุกร์ ณ วังพญาไท” ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ วังพญาไท และยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน ครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วง อ.ส.วันศุกร์ โดยนักดนตรีทั้ง ๑๑ คน จะแสดงในที่สาธารณะ
จุดกำเนิดของวง อ.ส.วันศุกร์ เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมนักดนตรีสมัครเล่นมาตั้งเป็นวงชื่อแรก คือ ลายครามแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อ อ.ส.วันศุกร์” ซึ่งนักดนตรีในวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในการพระราชทานคำแนะนำ รวมทั้งพระองค์ท่านมาร่วมทรงดนตรีด้วยในการจัดงานครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสรับชมวงดนตรีและทำกิจกรรมการกุศลรวมกัน โดยผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๙๘๗ ๐ ๒๓๕๔ ๗๗๓๒ ในราคา ๒,๐๐๐ บาท ทุกที่นั่ง รายได้ร่วมสมทบทุนโครงการบูรณะพระราชวังพญาไท

ข้อมูล นสพ.ไทรรัฐ
๕ พ.ย.๕…

กระทรวงกลาโหมขอเชิญร่วมชมงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีประเทศเข้าร่วมแสดงและประกวดพลุ ประกอบด้วย ออกเตรเลีย อิตาลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ ถึง ๒๑๐๐
กระทรวงกลาโหม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย เข้าร่วมชมงานในวันเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องเสียค่าบัตรเข้าชม และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตัดสินการประกวด โดยส่ง SMS ผ่านมือถือเครือข่าย AIS,DTAC และ True Move เลือกโหวตประเทศที่คุณชอบ Australia พิมพ์ AU China พิมพ์ CH และ ltaly พิมพ์ IT แล้วส่งมาที่ ๔๕๔๑๔๐๓ ระหว่าง ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ค่าบริการนาทีละ ๖ บาท รายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนการกุศล และคณะกรรมการจัดงานฯ ได้เตรียมอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรและที่นั่งชมไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทาง True Vision ในว…

กองทัพเรือร่วมสนับสนุนโครงการประชาธิปไตยสีขาว

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ จัดอบรมโครงการประชาธิปไตยสีขาว ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารรามาวิว โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยกองทัพเรือ จัดวิทยากรจากทัพเรือภาคที่ ๒ ทัพเรือภาคที่ ๓ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี –ตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ฐานทัพเรือสัตหีบ และฐานทัพเรือกรุงเทพ หน่วยละ ๒ นาย เข้าร่วมรับการอบรม
โครงการประชาธิปไตยสีขาว เป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเลือกตั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองให้แก่วิทยากรของทุกเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเมื่อวิทยากรได้ผ่านการอบรมไปแล้ว ยะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่กำลังพลของหน่วยและครอบครัว ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างโปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรมตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อไป

ข้อมูล กปจ.ฯ
๒ พ.ย.๕๐

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมสารบรรณทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกช่างปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน ๓ อัตรา และพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบคือพับหนังสือ เข้าเล่ม เย็บด้วยมือ ทำปกอ่อน ทำปกแข็ง ทำปกแฟ้มประกาศนียบัตร ทำกล่อง ทำซอง และแฟ้มเก็บเอกสาร ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเป็นเพศหญิง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๒๕ ปี มีความรู้ภาษาไทย-อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี
พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ คือ ตัดกระดาษ เขียนรูปเล่มหนังสือ ถ่ายภาพทางการพิมพ์ เลย์เอาท์ อัดแม่พิมพ์ซิลสกรีน กัดบล็อกโลหะ ผลิตตรายาง ใช้และบำรุงรักษาเครื…

ราชนาวีสโมสรขอความร่วมมือในการนำรถยนต์มาจอดในพื้นที่

ราชนาวีสโมสรขอความร่วมมือในการนำรถยนต์มาจอดในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยห้ามจอดรถยนต์ในช่องที่จัดไว้สำหรับนายทหารชั้นนายพลและที่ตำแหน่ง รวมทั้งห้ามจอดรถซ้อนคันและจอดรถยนต์ค้างคืน โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการนำรถยนต์เข้ามาจอดในพื้นที่ราชนาวีสโมสรระหว่างเวลา ๐๕๐๐ – ๑๐๐๐ ไว้ดังนี้
๑. ข้าราชการกองทัพเรือที่แต่งเครื่องแบบขับรถยนต์มีบัตรผ่านเข้า-ออก พื้นที่ รปภ.ของกองทัพเรือสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดในพื้นที่ราชนาวีสโมสรได้ตั้งแต่เวลา ๐๕๐๐ เป็นต้นไป
๒. ข้าราชการกองทัพเรือ ไม่แต่งเครื่องแบบ และข้าราชการบำนาญขับรถยนต์มีบัตรผ่านเข้า-ออก พื้นที่ รปภ.ของกองทัพเรือ จะอนุญาตให้นำรถยนต์จอดในพื้นที่ เมื่อแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการกองทัพเรือ หรือข้าราชการบำนาญหากไม่มีบัตรประจำตัว ขอให้นำรถยนต์เข้าจอด ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
๓. บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มาติดต่อกับราชนาวีสโมสรในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้นำรถยนต์เข้าจอด ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
จึงขอให้ข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการบำนาญ สมาชิกราชนาวีสโมสรและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ กรุณาปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความคล่องตั…

ราชนาวีสโมสรเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาเทนนิสรุ่นเยาว์

ราชนาวีสโมสร เปิดโครงการฝึกสอนกีฬาเทนนิสรุ่นเยาว์ แก่เยาวชนในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ สนามเทนนิส ราชนาวีสโมสร ท่าช้าง กรุงเทพฯ โดยค่าสมัครสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างกองทัพเรือ คนละ ๖๐๐ บาท/เดือน สำหรับบุคคลภายนอก คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน
ราชนาวีสโมสร จัดโครงการการฝึกสอนนักกีฬาเทนนิสรุ่นเยาว์ที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาฝีมือและสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งทางราชนาวีสโมสรจะมีครูฝึกสอน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนเทคนิคต่างๆ คอยให้คำแนะนำและเทคนิคในการเล่นเทนนิสแก่บุตรหลานของท่านได้อย่างถูกต้อง ประโยชน์ที่เยาวชนจะได้รับ นอกจากจะได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้น การที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้เยาวชนเล่นกีฬาตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เยาวชนมีใจรักและชอบในกีฬานั้น ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักกีฬาระดับอาชีพในอนาคตอีกด้วย
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สนามเทนนิส ราชนาวีสโมสร หม…

กองทัพเรือ คัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐

กองทัพเรือ ได้ทำการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐ จากข้าราชการที่มีความประพฤติดี ประกอบคุณงานความดีและมีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปีนี้ จำนวน ๕ นาย ในสาขาต่างๆ ได้แก่
- สาขาการทหาร มี นาวาโท บุญเกิด มูลละกัน และพันจ่าเอก พลูสวัสดิ์ โสคำภา สังกัด กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- สาขาการพัฒนาสังคม มี พลเรือโท กำพล ฤทธิวาจา สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มี นาวาเอก สมัย ใจอินทร์ สังกัด กรมอู่ทหารเรือ และพันจ่าเอก ณัฐพงศ์ พงษ์บ้านไร่ สังกัด กรมสรรพาวุธทหารเรือ
ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดทำรางวัลโล่เชิดชูเกียรติใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเครื่องหมายเกียรติยศนาวี พร้อมเงินรางวัลให้แก่บุคคลดีเด่นทั้ง ๕ นาย โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ข้อมูล คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น
๑ พ.ย.๕๐

ขอเชิญร่วมรณรงค์ “ลดมลพิษร่วมรักษาท้องทะเล

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยร่วม “ลดมลพิษร่วมรักษาท้องทะเล” รณรงค์ไม่ใช้สีกันเพรียงที่มีส่วนผสมของสาร TBT (Tributyltin) ซึ่งเป็นอันตรายสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ทั้งนี้ เนื่องมาจากสาร TBT เมื่อกระจายอยู่ในน้ำจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อการวางไข่ของสัตว์ทะเลหลายชนิด ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้มีการส่งเสริมการใช้สีทากันเพรียงที่ไม่มีสาร TBT ปนอยู่ เพื่อช่วยลดปัญหาการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล รวมไปถึงการคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ต่อไป

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ พ.ย.๕๐

ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์ “ครบรอบ ๒๔ ปี นาวี ๒๔”

ขอเชิญนักเรียนรุ่น ๒๔ (นย.๒๖) ทุกพรรค-เหล่า ร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน “ครบรอบ ๒๔ ปี นาวี ๒๔” ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๗๐๐ ณ บริเวณลานสวนสนามหน้ากองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navy.mi.th/pos 2524

ข้อมูล ปชส.สลก.ทร.
๑ พ.ย.๕๐

โครงการ “หยุดเหล้า หยอดกระปุกถวายเจ้าพ่อหลวง”

เนื่องด้วยปี ๒๕๕๐ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีวาระหลักของปี พ.ศ.๒๕๕๐ ว่า สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ได้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จึงได้จัดทำโครงการ “หยุดเหล้า หยอดกระปุก ถวายเจ้าพ่อหลวง” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทำความดีถวายในหลวงโดยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยรณรงค์ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานพิธี งานประเพณี หรืองานฉลอง การให้ของขวัญในวาระต่างๆ ตลอดจนในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหากต้องการทำความดีเพิ่มเติม ก็สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้สนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบริจาคเข้ากองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ในบัญชี ๒ ธนาคารชื่อบัญชี “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา “บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่บัญชี ๐๐๗-๐-๐๔๑๙๐-๓ และบัญชีออม…