Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2008

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

สมาคมภริยาทหารเรือ จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนี้ เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพต่างๆ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ จัดงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน โดยสมาคมภริยาทหารเรือ รับเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแล้ว ยังมีการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ
๒๕ เม.ย.๕๑

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ รับสมัครครูและนักการภารโรง

โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครครูและนักการภารโรง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู และรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๘ ๓๐๘ ๓๖๑ ,๐๓๘ ๓๓๔ ๒๐๐ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๑๙๐๐
ข้อมูล โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ
๒๕ มี.ค.๕๑

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รับมอบเหรียญรางวัลพฤกษานครา

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้รับเหรียญรางวัลพฤกษานครา ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานเขตพระนคร
สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ซึ่งเป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการปลูกดูแลรักษาต้นไม้ บริเวณบ้านพักอาศัย และพื้นที่สาธารณะทั่วไป ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ภายในหน่วยเป็นอย่างดี และเป็นหน่วยงานหนึ่งในเขตพระนคร ที่ได้รับรางวัลตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง


ข้อมูล สำนักงานเขตพระนคร
๒๕ มี.ค.๕๑

ศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง

สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๕๐๐ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรงของสมาคมภริยาทหารเรือก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหมู่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเป็นแบบอย่างที่ทรงอภิบาลพระโอรสพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ด้วยพระกษีรธารา โดยสมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดให้มีศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรงทั้งในพื้นที่กรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ ที่มีหน่วยของกองทัพเรือตั้งอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทหารเรือและสมาชิกของสมาคมภริยาทหารเรือ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งคุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอด จนได้รับประทานรางวัลทูตนมแม่ในฐานะเป็น ๑ ใน ๕ บุคคลของประเทศไทย ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับสังคมอย่างแพร่หลาย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอ…

กิจกรรมผู้นำชุมชนเสวนาสัญจรประจำปี ๒๕๕๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมผู้นำชุมชนเสวนาสัญจรประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ผู้นำชุมชนที่ร่วมกิจกรรม มาจากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จำนวน ๓๕ คน โดยมีกิจกรรมเสวนาสัญจรประกอบด้วย การเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การล่องเรือทัศนศึกษาแม่เจ้าพระยา การร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของผู้นำชุมชนกับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ” การเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ การเยี่ยมชมกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการเยี่ยมชมหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ รวมทั้งการเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร และทัศนศึกษาเมืองพัทยาและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนเดินทางกลับจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสันติวิธีต่อไป
ข้อมูล กปจ.ฯ

๒๔ เม.ย.๕๑

กำหนดการทอดผ้าป่าทางน้ำของ ทร. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารฯ ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑

เวลา ๐๘๐๐ - ขบวนเรือผ้าป่าและผู้ร่วมพิธีฯ พร้อมที่ท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือ
เวลา ๐๘๓๐ - ขบวนเรือผ้าป่าออกจากท่าเทียบเรือหอประชุมกองทัพเรือ
เวลา ๑๐๑๕ - ขบวนเรือผ้าป่าถึงท่าเทียบเรือวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร แล้วจัดขบวนองค์ผ้าป่า เดินเข้าสู่พระอุโบสถ
เวลา ๑๐๓๐ - ผบ.ทร. เข้าสู่พระอุโบสถ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผบ.ทร. ถวายพวงมาลัย/จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- อนุศาสนาจารย์อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- ผบ.ทร. ทอดผ้าบังสุกุล
- พระสงฆ์สดับปกรณ์ (พิจารณาผ้าบังสุกุล)
- พระสงฆ์อนุโมทนา/ ผบ.ทร. กรวดน้ำ รับพร
- อนุศาสนาจารย์อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๑๐ รูป
- ผบ.ทร. ไปนมัสการพระหยกขาวในพระวิหาร/ปล่อยปลา
เวลา ๑๒๐๐ - ถวายผ้าป่าทางน้ำ
- ประธานกรรมการอำนวยการฯ / จก.ยศ.ทร. กล่าวรายงานและเรียนเชิญ ผบ.ทร. ประกอบพิธีฯ
- ผบ.ทร. กล่าวคำถวายผ้าป่า (ผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม)
- ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
- ผบ.ทร. …

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีรับพนักงานราชการประเภททั่วไป ๒๙ อัตรา

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ พนักงานขนส่ง กะลาสี สหโภชน์ คนครัว ช่างสำรวจ ช่างยนต์ นายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกล นายท้ายเรือกลลำน้ำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน และนักภูมิศาสตร์
ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี อาคาร ๒ ชั้น ๕ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๔ ๓๒๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ – ๘ ต่อ ๒๖๗ – ๒๗๐

ข้อมูล www.prd.go.th
๒๒ เม.ย.๕๑

กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ใช้รถติดตั้ง NGV ในรถยนต์เลือกสถานบริการที่ได้มาตรฐาน

กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถจำนวนมากหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนการใช้น้ำมันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีเจ้าของรถหลายรายที่นำรถไปติดตั้งกับสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ถังก๊าซที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเกิดระเบิดขึ้น
การใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยบรรเทาปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการติดตั้ง การตรวจและทดสอบรถที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์อยู่แล้ว โดยกำหนดให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบ สำหรับใช้ก๊าซธรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ทั้งรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกจะต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากกรมกรขนส่งทางบกเท่านั้น โดยหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ติดตั้งจะต้องออกใบรับรองและมอบคู่มือการใช้รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงให้แก่เจ้าของไว้ที่ตัวรถด้วย จากนั้นเจ้าของรถต้องนำรถผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากผู้ตรวจและทดสอบอุปก…

ห้ามโทรศัพท์ขณะขับรถ

ตามที่มี พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ ๓ วาระ ไปเรียบร้อยแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถนั้น หลังจากประกาศครบ ๙๐ วัน จะมีผลบังคับใช้ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
จึงขอแจ้งให้ผู้ขับรถยนต์ได้ทราบและยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และหากมีความจำเป็นต้องโทรศัพท์ขณะขับรถ ก็ต้องใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒๒ เม.ย.๕๑

การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นแบบใหม่

กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ประสานกับกรมการขนส่งทางบกในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์มาให้บริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกแบบเดิม เป็น ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ (บัตรแถบแม่เหล็ก) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการในกองทัพเรือ ซึ่งใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ เป็นบัตรแถบแม่เหล็กสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการปลอมแปลง และมีความสวยงาม ทันสมัย คงทน ถาวร อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในประเทศอื่นๆ ที่มีข้อตกลงได้ โดยผู้มีใบอนุญาตทุกชนิดสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใหม่ได้โดยได้สิทธิเหมือนเดิม สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบด้วย
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ฉบับเดิม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการพร้อมสำเนา
- ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษที่ตรงกับหนังสือเดินทาง
- สำเนาเอกสารแก้ไขรายการ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ ฯลฯ ถ้ามี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ จำนวน ๒๐๕ บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ พร้อมรายการแก้ไข จำนวน ๒๕๕ บาท หากมีผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนใบอนุญาตให้ส่งยศ-ชื่อ-สกุล และสังกัดให้กรมการขนส่งทหารเรือภายในวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๑ ส่วน วัน เวลา แล…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้บริการเคาน์เตอร์การเงินแห่งใหม่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายช่องทางการให้บริการเคาน์เตอร์การเงินแห่งใหม่ ณ IT สแควร์ หลักสี่พลาซ่า เพื่อรองรับการลูกค้าในเขตพื้นที่หลักสี่ ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง ในรูปแบบเคาน์เตอร์การเงินโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ธนาคารทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร” ให้บริการการเงินด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย การบริหารด้านฝากถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ และรับชำระค่าสาธารณูปโภค
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถใช้บริการได้ทุกวันระหว่างเวลา ๑๑๐๐ – ๒๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อมูล ธอส.
๒๑ เม.ย.๕๑

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งศูนย์ฯ แก้ไขวิกฤตภัยแล้ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลให้ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประสานให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ไขเป็นลำดับแรก รวมทั้งให้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยแยกเป็นรายตำบลเฉพาะหมู่บ้านที่มีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อได้ที่สายด่วน ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับในส่วนของกองทัพเรือ ก็ได้มีการตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบเช่นกัน โดยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์…

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ๑๒๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ๑๒๐ ปี ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ วีดิทัศน์สื่อประสม “ทวาทศทศวรรษศิริราช......ปฐมบท โรงพยาบาลของแผ่นดิน” นำเสนอประวัติโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับการแสดงสะท้อนให้เห็นถึงจรรยาบรรณของแพทย์ศิริราชในการดูแลรักษาผู้ป่วย ฉาย ๒ รอบ เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ และ ๑๑๓๐ – ๑๒๐๐ มีการเสวนา อาทิ วัฒนธรรมกับการบริหารงาน ธรรมะเข็มทิศนำชีวิตพบกับเมนูอาหารสุขภาพ ถ่ายภาพแสตมป์ส่วนบุคคล นวดแผนไทย ทัวร์พิพิธภัณฑ์ศิริราชและมีของที่ระลึกจำหน่ายมากมาย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๔๖ -๕๐
ข้อมูล ร.พ.ศิริราช
๑๘ เม.ย.๕๑

การแข่งขันเทนนิสเนวีโอเพ่น ประจำปี ๒๕๕๑

คณะอนุกรรมการเทนนิสกองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเนวีโอเพ่น ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ สนามเทนนิสกองเรือยุทธการและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ (สัตหีบ) โดยมีการแข่งขัน จำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ ชายคู่ทั่วไป, ชายคู่อายุรวมกันไม่ต่ำกว่า ๘๐ ปี ,ชายคู่อายุรวมกันไม่ต่ำกว่า ๙๐ ปี, ชายคู่อายุรวมกันไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปี และชายคู่มือใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐.-บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัลมูลค่า ๘๐๐ บาท และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัลมูลค่า ๕๐๐ บาท
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ เรือเอก ศุภชัย ใจตั้ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๖๖๒๔๐ และจะจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ
ข้อมูล สกฬ.ทร.
๑๘ เม.ย.๕๑

การแข่งขันเทนนิสเนวีโอเพ่น ประจำปี ๒๕๕๑

คณะอนุกรรมการเทนนิสกองทัพเรือ กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสเนวีโอเพ่น ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ สนามเทนนิสกองเรือยุทธการและอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ (สัตหีบ) โดยมีการแข่งขัน จำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ ชายคู่ทั่วไป, ชายคู่อายุรวมกันไม่ต่ำกว่า ๘๐ ปี ,ชายคู่อายุรวมกันไม่ต่ำกว่า ๙๐ ปี, ชายคู่อายุรวมกันไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปี และชายคู่มือใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐.-บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับรางวัลมูลค่า ๘๐๐ บาท และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับรางวัลมูลค่า ๕๐๐ บาท
ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ เรือเอก ศุภชัย ใจตั้ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๖๖๒๔๐ และจะจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ
ข้อมูล สกฬ.ทร.
๑๘ เม.ย.๕๑

การถวายสักการะพระศพพระเจ้าพี่นางเธอฯ

งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในส่วนของพิธีหลวงหลังจากครบ ๑๐๐ วัน ถือว่าสิ้นสุดลง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เอกชนมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานพระศพ โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้เป็นเจ้าภาพได้วันละ ๒ คณะ ต่อเนื่องทุกวันไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
ส่วนการถวายสักการะพระศพนั้น ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าถวายสักการะพระศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ จนถึงพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ แต่จะปิดเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา และวันที่มีพระราชพิธี เช่น วันฉัตรมงคล เป็นต้น และขอให้ผู้ที่ไปสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำ,สีดำขาว) สุภาพสตรีขอความกรุณาสวมกระโปรงหรือผ้าถุง งดสวมใส่กระโปรงยีนและกางเกงยีน รวมทั้งขอให้ปิดเครื่องมือสื่อสาร และงดถ่ายภาพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๗ เม.ย.๕๑

กองทัพเรือเตรียม “เชือกชักฉุดราชรถ”

สำนักพระราชวังได้เตรียมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำเชือกชักฉุดราชรถและเครื่องประกอบอื่นๆ ซึ่งเชือกที่สำหรับใช้ในการชักฉุดราชรถ กรมอู่ทหารเรือ ได้จัดเตรียมไว้ ประกอบด้วย
- พระมหาพิชัยราชรถ ใช้เชือกหน้าชนิด ๔๓ ห่วง (๔๓ คน) ยาวสายละ ๔๐.๒๕ เมตร รวม ๔ สาย เชือกหลังชนิด ๒๒ ห่วง (๒๒ คน) ยาวสายละ ๒๒.๔๐ เมตร รวม ๒ สาย
- ราชรถน้อย ใช้เชือกหน้าชนิด ๑๔ ห่วง (๑๔ คน) ยาวสายละ ๑๗.๔๐ เมตร รวม ๔ สาย เชือกหลังชนิด ๙ ห่วง (๙ คน) ยาวสายละ ๑๑.๖๕ เมตร รวม ๒ สาย
- เกรินบันไดนาค ใช้เชือกขนาดเส้นรอบวง ๒ ๓/๔ นิ้ว ยาว ๘.๖๐ ม. ชุดละ ๒ เส้น รวม ๒ ชุด (๔ เส้น)
รวมทั้งกรมอู่ทหารเรือ ได้สนับสนุนกรมศิลปากรในการซ่อมทำราชรถด้วย และกองทัพเรือ พร้อมที่จะสนับสนุนสำนักพระราชวังและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
ข้อมูล อร.
๑๗ เม.ย.๕๑

กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. (ทุ่งมหาเมฆ)

กองทัพเรือ โดย ศูนย์ป้องกันและปรายปรามยาเสพติด กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. (ทุ่งมหาเมฆ) ในวันเสาร์ที่ ๑๙ เม.ย.๕๑ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. (ทุ่งมหาเมฆ) โดย พล.ร.อ.เดชา อยุ่พรต ผอ.ศ.ปป.ส.ทร./เสธ.ทร. ได้มอบหมายให้ พล.ร.ท.รพล คำคล้าย รอง ผอ.ศ.ปป.ส.ทร.(๒)/รอง เสธ.ทร.(๒) เป็นประธานฯ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ศิลปินดารานักแสดง กับทีมผู้พักอาศัย การจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชนและครอบครัวข้าราชการ ทร. การจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ของชุดนันทนาการ รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.๒ (ศฝ.สอ.รฝ.) ในรูปแบบของชุดรณรงค์เคลื่อนที่ปกิบัติการเชิงรุกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดอายุรแพทย์เคลื่อนที่ ของ พร. การจัดชุดแสดงดนตรีของ ดย.ฐท.กท. พร้อมกับร่วมชมนิทรรศการภารกิจของ ทร. ร่วมเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัลร่วมกับศิลปินดารานักร้องนักแสดง พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย โดยพร้อมลงทะเบียนในเวลา ๑๗๐๐ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร. (ทุ่งมหาเมฆ)
------------------------
ข้อมูล ศ.ปป.ส.ทร.ฝ่ายบำบัดฟื้นฟู
๑๗ เม.ย.๕๑

โครงการส้วมสะอาด อาหารปลอดภัย ประชามั่นใจรับวันสงกรานต์

กรมอนามัยได้จัดโครงการส้วมสะอาด อาหารปลอดภัย ประชามั่นใจรับวันสงกรานต์ เน้นกิจกรรมรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ กวดขันมาตรการอาหารปลอดภัย เริ่มวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ โดยเปิดโครงการที่สถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิด รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมจัดสัปดาห์ “ง่วงไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ตามจังหวัดต่างๆ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ วันของการสิ้นพระชนม์ และได้เตรียมความพร้อมของทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน และจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกับแพทย์เวรในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลด้วย
แม้ทุกหน่วยงานจะจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้อยู่ที่ผู้ขับขี่พาหนะทุกคนที่จะต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย มีการตรวจสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และคนขับต้องมีความพร้อมไม่ง่วง ไม่ดื่ม เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทางใช้รถใช้ถนนทุกคน

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๙ เม.ย.๕๑

โครงการผู้นำชุมชนเสวนาสัญจร

กองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการผู้นำชุมชนเสวนาสัญจรตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๑
โครงการนี้เป็นการนำผู้นำชุมชนทั้งมุสลิมและไทยพุทธ จากจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี มาทัศนศึกษาและสัมมนานอกพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้วิสัยทัศน์ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้จากการมาทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้ และยังเป็นการสมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบกับทางราชการและกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือจะนำผู้นำชุมชนเหล่านี้ทัศนศึกษาตามสถานที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ กิจการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งเยี่ยมชมพระราชวังเดิมและเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือ และสัมมนาในหัวข้อเรื่องกองทัพเรือกับการสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และทัศนศึ…

สมาคมภริยาทหารเรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคม

สมาคมภริยาทหารเรือ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๑ โดยแบ่งทุนเป็น ๒ ประเภท คือทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนผูกพัน
ทุนส่งเสริมการศึกษา ผู้มีสิทธิขอทุนเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพครบ ๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งมีชั้นยศไม่เกินเรือเอก หรือเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพครบ ๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยสมาชิกสมทบดังกล่าวจะต้องมีรายได้ไม่สูงกว่าผู้มีชั้นยศเรือเอก และผู้มีสิทธิรับทุน เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ขอทุน เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปี มีความประพฤติดีคะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐, ระดับอาชีวศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ,ระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕
ทุนผูกพัน ผู้มีสิทธิขอทุน เป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งมีชั้นยศไม่เกินนาวาโท หรือเป็นสมาชิกสมทบตลอดชีพครบ ๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสมาชิกสมทบดังกล่าว จะต้องมีรายได้ไม่สูงกว่าผู้ที่มีชั้นยศนาวาโทและผู้มีสิทธิรับทุนเป็นบุตรที่ถูก…

การสัมมนาสรุปผลการฝึก ทร.๕๑

กองทัพเรือ กำหนดจัดการสัมมนาสรุปผลการฝึก ทร.๕๑ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ และระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง จังหวัดนครปฐม โดยมีพิธีเปิดการสัมมนาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑
กองทัพเรือจัดการฝึก ทร.๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมีขั้นตอนการฝึก ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นการเตรียมการ ขั้นการฝึกอบรมในห้องเรียน ขั้นการฝึกปัญหาที่บังคับและการฝึกด้วยเครื่องจำลองยุทธ์ ขั้นการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล และขั้นการสัมมนาสรุปผลการฝึก ซึ่งขั้นตอนสัมมนาจะเป็นการนำบทเรียนจากการฝึก รวมทั้งปัญหาข้อจำกัดและผลจากการฝึกมาร่วมกันวิเคราะห์และนำมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ข้อมูล กอฝ.ทร.๕๑
๑๐ เม.ย.๕๑

ทัศนศึกษาทางน้ำด้วยเรืออังสนา

นันทอุทยานสโมสรจัดรายการ “ทัศนศึกษาทางน้ำด้วยเรืออังสนา” ให้แก่ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง พนักงาน ข้าราชการกองทัพเรือ และครอบครัว เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๖๓๐ – ๒๐๐๐ บัตรราคา ๑๒๐.-บาท ซื้อได้คนละ ๔ ใบ มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายบนเรือ การแต่งกายชุดพลเรือนสุภาพ และขอความกรุณางดนำเด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี เข้าร่วมงาน
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๒๓๓ และ ๕๓๒๓๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
ข้อมูล นันทอุทยานสโมสร
๘ เม.ย.๕๑

พิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สำหรับพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาต่างๆ ในกองทัพเรือ จำนวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๒. โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๓. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กองวิชาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
๔. โรงเรียนสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ
๕. โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทหารเรือ
๖. โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ
๗. โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
๘. โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๐ นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น ๖๓๘ คน และจะได้บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ โดย…

โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนให้ผู้ใช้รถยนต์นำรถเข้าตรวจเช็คสภาพฟรีกับโครงการตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นนอน ที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและพันธมิตรอีก ๑๙ หน่วยงาน ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ และสำหรับรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทาบกก็ได้จัดการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัย และยังมี “อาสาขนส่ง” ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่พบเห็นรถโดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยเอาเปรียบผู้โดยสารสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก หมายเลข ๑๕๘๔ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
กรมการขนส่งทางบก มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ใช้รถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงขอให้ผู้ใช้รถยนต์ตรวจสอบรถให้พร้อมก่อนใช้งาน และไม่ขับหากง่วงหรือดื่มสุรา เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้ร่วมทางทุกคน
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๘ เม.ย.๕๑

พระราชพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

พระราชพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะจัดขึ้น ๒ วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ พระราชพิธีเริ่มเวลา ๑๗๐๐ และวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ พระราชพิธีเริ่มเวลา ๑๐๐๐
รัฐบาลจะจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๔ รูป ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๗๐๐ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า สำหรับในต่างจังหวัดนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำประชาชนร่วมทำบุญพร้อมกันทุกจังหวัดในสถานที่เหมาะสมตามที่กำหนด
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของปวงชนชาวไทยที่จะแสดงความเคารพรักและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่จะมีการทำบุญให้แก่ผู้เสียชีวิตครบ ๑๐๐ วัน มาแต่โบราณกาล จึงขอให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญในโอกาสนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๘ เม.ย.๕๑

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

กองทัพเรือ กำหนดทอดผ้าป่าทางน้ำ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระรามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันตก ตำบลศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาประมาณ ๑๓๕ ปี วัดนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างขึ้นถวายพระอัยกา พระอัยกี และพระราชชนนี มีพระอุโบสถแบบสถาปัตยกรรมไทย-จีน พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๖ ศอก สูงจรดพระเศียร ๘ ศอก ๒ คืบ ๔ นิ้ว พระนามว่า พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาปัจจุบันเสนาสนะต่างๆ ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา สมควรแก่การบูรณะปรับปรุงกองทัพเรือ จึงได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินไปบูรณะต่อเติมเสนาสนะ และสร้างห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์ ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๑๙๓๖-๖ ชื่อบัญชี ผ้าป่าทางน้ำ ทร.พร้อมส่งสำเนาหลักฐานโอนเงินมายัง กองบัญชีและการเงิน กรมการเ…

จ่ายภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ตเริ่มเปิดบริการ ๑ เมษายน นี้

กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า บริการรับชำระภาษีรถทางอินเตอร์เน็ตมีธนาคารเข้าร่วม ๑๐ แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารยูโอบี เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี โดยการหักบัญชีเงินฝาก ธนาคารหรือหักวงเงินบัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ปิกอัพ) และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ไม่ค้างชำระภาษี และไม่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนต่ออายุภาษี ได้แก่ รถเก๋ง รถตู้ รถปิกอัพไม่เกิน ๗ ปี และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน ๕ ปี
เจ้าของรถสามารถใช้บริการได้ไม่ว่ารถจะจดทะเบียนอยู่ที่จังหวัดใดก็ตาม เพียงมีบัญชีเงินฝาก ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและยื่นความจำนงขอใช้บริการกับธนาคารก็สามารถสมัครเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือ www.dlt.go.thเมื่อ ได้รับรหัสสำหรับเข้าใช้ password แล้ว เจ้าขอ…

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย แจ้งเตือนพี่น้องชาวประมง

สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงจำนวนมากกรณีประสบภาวะน้ำมันแพงทำให้ต้องหยุดทำการประมง แล้วจอดเรือของตนเองไว้ตามชายฝั่งต่างๆ จนถูกกลุ่มมิจฉาชีพลักขโมยอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือไป ซึ่งสมาคมฯ ได้แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอเตือนให้เจ้าของเรือประมงช่วยเหลือดูแลตนเองพร้อมกับขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลผู้กระทำการลักลอบนำน้ำมันเขียวเข้ามาขายกระทำผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และขอให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ำมันเขียวเนื่องจากสมาคมฯ ได้ตรวจพบว่ามีการขนถ่ายน้ำมันให้กับกลุ่มเรือที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยตามกฎหมายเป็นจำนวนมาก
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ เม.ย.๕๑

การบินไทยเพิ่มเที่ยวบินรองรับปริมาณการเดินทางช่วงสงกรานต์

เพื่อเป็นการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สายการบินไทยจึงได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยทำการเพิ่มเที่ยว่บินเส้นทางไป-กลับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑๒ เที่ยวบิน ในเส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต เชียงราย และกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๖ เม.ย.๕๑
นอกจากนี้ การบินไทยยังได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเครื่องบินเพื่อเพิ่มจำนวนที่นั่งในเที่ยวบินปกติจำนวนรวม ๔ เที่ยวบิน ในเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ในวันที่ ๑๑,๑๕,-๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ จำนวน ๓ เที่ยวบิน และเส้นทางกรุงเทพฯ –ภูเก็ต (ไป-กลับ) ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑ จำนวน ๑ เที่ยวบิน อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารอีกทางหนึ่ง
ผู้โดยสารสามารถสอบถามตารางการบินและสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อเคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารที่ได้ที่หมายเลข ๐ ๒๑๓๔ ๕๓๘๘-๙
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ เม.ย.๕๑

๔ เมษายน วันคล้ายวันสถาปนากองเรือป้องกันฝั่ง

กองทัพเรือได้มอบหมายให้ กองเรือยุทธการมีบทบาทเพิ่มเติมในการคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นอกเหนือจากภารกิจเดิมในการป้องกันประเทศทางทะเล กองทัพเรือจึงขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๓๑ กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้กองทัพเรือจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเรียกว่า “หน่วยยามฝั่งกองทัพเรือ” ชื่อย่อ “นยฝ.ทร.มีภารกิจลาดตระเวนค้นหา จับกุมและดำเนินการต่อผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล ตามขอบเขตของกฎหมายที่ได้มอบอำนาจปราบการกระทำผิดกฎหมายในทะเล เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อสู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อสู้กระทำผิดกฎหมายในทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๒ กองทัพเรือได้อนุมัติจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว โดยเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยเป็น “กองเรือป้องกันฝั่ง” ชื่อย่อ “กปฝ.” เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จนกระทั่งวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ กองเรือป้องกันฝั่ง ปรับยกฐานะ ขึ้นเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ โดยมีภารกิจหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำ…

กองทัพเรือจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ และชุดจิตเวชทหาร ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ตรวจรักษาด้านทันตกรรม และให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่กำลังพลของหน่วยเฉพระกิจนาวิกโยธินภาคใต้และครอบครัว ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ ค่ายจุฬาภรณ์
กองทัพเรือ มีความเป็นห่วงกำลังพลโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำ สำหรับการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ รวมทั้งดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของกำลังพลและครอบครัวเพื่อให้กำลังพลเหล่านี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล กปจ.ฯ
๔ เม.ย.๕๑

ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือ

สภากาชาดไทย ต้องการรับบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันวิกฤติขาดแคลนเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงที่มักจะเกิดอุบัตเหตุกับนักท่องเที่ยว และมีความต้องการเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นปริมาณมาก
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือ โดยสามารถบริจาคได้ทุกวัน ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังด์ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐ วันอังคาร ตั้งแต่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ – ๑๙๓๐ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒ เม.ย.๕๑

ปล่อยขบวน “คาราวานสงกรานต์ปลอดภัยร่วมใจไปให้ถึง”

มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์อุบัติภัยแห่งชาติและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดปล่อยขบวน “คาราวานสงกรานต์ ปลอดภัย ร่วมใจไปให้ถึง” ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล และยังทำให้มีผู้พิการที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุอีกเป็นจำนวนมาก มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสูญเสียดังกล่าว จึงได้ร่วมกันหาทางรณรงค์ให้ประชาชนลดพฤติกรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมจะมีขบวนคาราวาน ซึ่งมีเหยื่อผู้สูญเสียจากการเมาไม่ขับที่เป็นผู้พิการต้องพึ่งรถวีลแชร์ อาสาสมัครขับรถยนต์ ซึ่งคิดตั้งอุปกรณ์แฮนด์คอนโทรลสำหรับคนพิการ จำนวน ๖ คัน วิ่งผ่าน ๒๗ จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ภาค ระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๘ วัน ถึงกรุงเทพมหานคร ที่สถานีขนส่งหมอชิต ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งตลอดเส้นทางมีขบวนคาราวานผ่านจะมีการทำกิจกรรมร่วมกับทางจัง…

บัตรประหยัดทั่วไทย ยินดีให้ส่วนลดสมาชิก กบข.

โครงการหนึ่งบัตรประหยัดทั่วไทยของ กบข.มีวัตถุประสงค์หลักในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำให้แก่สมาชิกด้วยการคัดสรรร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ กว่า ๒,๐๐๐ ร้านค้า เช่น ร้านอาหาร ร้านหนังสือ สถาบันการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล มาเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษแก่ข้าราชการสมาชิกเพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข. ในการเข้ารับบริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตที่สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้าร้านค้า “ ๑ บัตรประหยัดทั่วไทย ยินดีให้ส่วนลดสมาชิก กบข.”
สมาชิก กบข.สามารถดูรายละเอียดรายชื่อร้านค้าได้ที่ www.gpf.or.th เมนูสวัสดิการสมาชิก ซึ่งสมาชิกใช้สิทธิผ่านโครงการหนึ่งบัตรประหยัดทั่วไทย จะช่วยประหยัดเงินให้เหลือเก็บออมไว้เป็นต้นทุนชีวิตต่อไป


ข้อมูล กบข.
๒ เม.ย.๕๑

ข้าราชการกองทัพเรือร่วมอุปสมบทเพื่อวถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

กองทัพเรือ จัดข้าราชการร่วมอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ และระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรมหาวิหาร
คณะกรรมการโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการโครงการบรรพชา-อุปสมบท “ถวายองค์กรมหลวงฯ...........ดวงใจไทยทั่วหล้า” ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดให้มีการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย กองทัพเรือ ได้ร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและจัดข้าราชการกองทัพเรือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกับคณะกรรมการดังกล่าว
ข้อมูล กกพร.ฯ
๒ เม.ย.๕๑