Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2014
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประกอบพิธีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ครบปีที่ ๓๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ โดย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่ล่วงลับไปแล้ว ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๓๐ พ.ค.๕๗
ประกาศ-เรื่องห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศเรื่องห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว ก ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เครื่องมือที่ห้ามใช้ ประกอบด้วย เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ ประกอบกับเรือกล, เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลยกเว้นเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวความยาวเรือไม่เกินสิบสี่เมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน (เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น) , เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลความยาวเรือไม่เกินสิบสี่เมตรทำการประมงในเวลากลางคืน ฯลฯ พื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประกอบด้วย พื้นที่ของจังหวัดประจวบครีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เป็นบริเวณที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญ ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมของทุกปี จะมีสัตว์น้ำวัยอ่อนอพยพเข้าม…
๑ มิถุนายน นี้ กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้หลักสูตรการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับเข้มข้น กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมถึงการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ข้อควรระวังและจุดบกพร่องที่ผู้ขับขี่อาจละเลยหรือมองข้าม พร้อมเพิ่มจำนวนข้อสอบเป็น ๕๐ ข้อ เกณฑ์ผ่านเพียงร้อยละ ๗๕ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ความเข้าใจของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งนี้ จะได้นำข้อสอบนี้ใช้หมุนเวียนในการทดสอบภาคทฤษฎี จำนวนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ข้อ ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่ทดสอบได้ศึกษาด้วย โดยแนวทางการอบรมและทดสอบด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๓๐ พ.ค.๕๗
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รอบประชาชนทั่วไป และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รอบเสด็จพระราชดำเนิน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดง รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จ พระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้โดย - บริจาคเงินสดที่กรมการเงินทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ - โอนเงินเข้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑” เลขที่บัญชี ๑๑๕-๒-๑๗๙๘๖-๕ และส่งใบสำเนาโอนเงินพร้อมหนังสือแสดงความจำนงมาที่กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ - ธนาณัติสั่งจ่าย “กรมการเงินทหารเรือ” ปณ.บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร…
เชิญชวนประกวดวรรณกรรมการเมือง กรรมการรางวัลแว่นฟ้าปี ๒๕๕๗ กำหนดจัดประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลแว่นฟ้ารัฐสภาไทย ครั้งที่ ๑๓ จึงขอเชิญชวนนักเขียนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมือง ทั้งประเภทเรื่องสั้น และบทกวีชิงรางวัล ๗๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้จะเปิดรับผลงานที่เขียนใหม่ และผลงานที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ การพิจารณาจะแบ่งเป็น ๓ รอบ คือ รอบกลั่นกรอง รอบคัดเลือก และคณะกรรมการรางวัลแว่นฟ้าตัดสินรอบสุดท้าย ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยจะมีการประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย และกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕- ๖ ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๒๘ พ.ค.๕๗
เปิดด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เปิดด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จังหวัดเชียงราย ตาก และระนอง ให้บริการตรวจสอบเอกสาร ตรวจลงตรา VISA และพิจารณาอนุญาตการทำงาน ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา แรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งหนังสือเดินทางชั่วคราว มีอายุมากกว่า ๒ ปี และ VISA และพิจารณาอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา แรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งหนังสือเดินทางชั่วคราว มีอายุมากกว่า ๒ ปี และ VISA ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสารให้นายจ้างยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ ๑-๑๐ หรือยื่นได้ที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ๑. หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน ๒. สัญญาจ้างแรงงาน ๓. บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ๔. แบบฟอร์มทางการเมียนมา ๕. สำเนาหนังสือเดือนทางชั่วคราว หน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีตราประทับ ๖. สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้นายจ้างคนต่างด้าวโดยให้นายจ้างลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ๗. หลักฐานนายจ้าง เช…
โครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ กิจการให้กู้เงิน จัดทำโครงการกู้เงินเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัดกองทัพเรือ ในการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาของตนเอง คู่สมรสและบุตรอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ผ่อนชำระ ๑๒ งวด (เดือน) และจะได้รับเงินภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าต้องศึกษาอยู่ในปัจจุบัน พร้อมค่าใช้จ่ายในการศึกษา กำหนดวงเงินกู้ดังนี้ ๑. ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (อนุบาล-มัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการให้กู้เงิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙, ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙ และ www.welfare.navy.mi.th/wmn/inder.htm/ ข้อมูล สก.ทร. ๒๙ พ.ค.๕๗
กิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ประกอบด้วยอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี และเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรม แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี, อุทยานสัตว์น้ำ สยามโอเชี่ยนเวิลด์,เยี่ยมชมพระมหาราชวัง, เยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนเพื่อรับฟังโอวาท, พิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม , สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และท้องฟ้าจำลอง สวนสนุกดรีมเวิลด์, บริษัทซี.พี.เมจิก จำกัด และ…
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓,๕๐๐ คน ให้มีความรับผิดชอบ มีความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อฝึกระเบียบวินัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน รวมทั้งเรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือต่อไป กิจกรรมต่างๆ มีอาทิ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมทัศนศึกษา และเดินทางไกล และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นต้น ข้อมูล นสพ.มติชน ๒๙ พ.ค.๕๗
วัดดอนบม ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดดอนบม หมู่ ๖ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะจัดหาหนังสือเรียนพระภิกษุ-สามเณร หลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก ไว้ประจำวัดต่าง ๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓๐ วัด วัดละ ๕ ชุด ชุดละ ๑,๔๙๐ บาท เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียน และเป็นสมบัติของสงฆ์สืบไป รวมทั้ง ทางวัดได้ตั้งกองทุนบรรพชา-อุปสมบทขึ้น ๘๔ รูป ใช้ทุนทรัพย์รูปละ ๒,๕๐๐ บาท และไถ่ชีวิตลูกโคกระบือจาก โรงฆ่าสัตว์อย่างละ ๙ ตัว ราคาตัวละประมาณ ๙,๙๙๙ บาท เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้มีจิตศรัทธา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๐๘-๒-๐๐๕๑๔-๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๔๘๕ ๕๒๘๕ และ ๐๘ ๕๒๑๐ ๑๔๘๐ ข้อมูล สมาคมฯ ๒๗ พ.ค.๕๗
กองทัพเรือและกองทัพสหรัฐฯ ทำการฝึกผสม CARAT 2014 กองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ทำการฝึกผสม CARAT 2014 ณ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดย กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก มีพลเรือตรี รัษฎางค์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก CARAT 2014 และเป็นนายทหารสั่งการทางยุทธวิธี การฝึกผสม CARAT เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองเรือสหรัฐอเมริกา โดยทำการฝึกแลกเปลี่ยนการบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ การฝึกในทะเลและการฝึกภาคสนาม ตามสาขาการปฏิบัติการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน, เพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีร่วมกันระหว่างกำลังที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้งพัฒนาหลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติทางเรือที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านยุทธวิธี เทคนิค และเรียนรู้การใช้อาวุธสมัยใหม่ของกองทัพเรือสหรัฐฯ และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้…
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือน กรมบัญชีกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือนตลอดจนแบบคำร้องและแบบหนังสือรับรองสิทธิใบบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงขอแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งมาดังกล่าว ข้อมูล สปช.ทร. ๒๗ พ.ค.๕๗
โครงการ “ ศิริราชก้าวไกล จัดส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์” คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ “ ศิริราชก้าวไกล จัดส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์” โรงพยาบาลศิริราช มีผู้ป่วยเข้ารับบริการวันละกว่า ๙,๐๐๐ คน หรือปีละ ๓ ล้านคน เป็นผู้ป่วยในประมาณ ๘ – ๙ หมื่นคน ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ส่งผลให้ขั้นตอนในการรอตรวจวินิจฉัย การรอรับยา ต้องใช้เวลานาน โรงพยาบาลศิริราชจึงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการบริการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยในรูปแบบไปรษณีย์ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยการจัดส่งยาทางไปรษณีย์จะเป็นยาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังเป็นหลัก ส่วนยาน้ำ ยาที่ต้องแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส ยังไม่จัดส่ง ผู้มีความประสงค์จะร่วมโครงการ หลังเข้ารับการตรวจรักษาและได้รับใบสั่งยาจากแพทย์แล้ว สามารถขอเข้าร่วมรับยาทางไปรษณีย์ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ กรอกใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการจัดส่งมีการลงทะเบียน จากนั้นเภสัชจะประเมินการใช้ยา อธิบายการใช้ยา และให้ตารางการรับประทานยา พร้อมให้เอกสารใบยืนยัน การรับยาทางไปรษ…
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๑ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ เมเจอร์โบว์ล ฮิต ปิ่นเกล้า เพื่อหารายได้เป็นทุนในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อเป็นสวัสดิการของหลักสูตร ค่าสมัครประเภททีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภททีมทั่วไป ทีมละ ๕,๐๐๐ บาท รางวัลการแข่งขันประกอบด้วย รางวัลกิตติมศักดิ์ทุกทีม ๆละ ๑ รางวัล , ประเภททีม ชนะเลิศ ๑ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๑ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑ รางวัล , ประเภทบุคคล คะแนนรวม ๓ เกมส์ ชาย ชนะเลิศ ๑ รางวัล รองชนะเลิศ ๑ รางวัล คะแนนรวม ๓ เกมส์ หญิง ชนะเลิศ ๑ รางวัล รองชนะเลิศ ๑ รางวัล ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๐๐ ๑๗๖๔ …
การจัดประชุมเตรียมการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ในระดับผู้ปฏิบัติ กองทัพเรือ กำหนดจัดประชุมเตรียมการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ในระดับปฏิบัติ ( The 8 ASEAN Navy Chiefs Meeting 2014 Staff Workshop ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิลเลนเนียน ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการจัดการประชุม ฯ และรองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนกองทัพเรือประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบกำหนดการประชุม สถานที่พัก สถานที่จัดประชุม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงความคืบหน้าสำหรับงานค้างจากการประชุม ฯ ครั้งที่ ๗ ที่กองทัพเรือประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ และพิจารณาในประเด็นด้านสาระการประชุม เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลประกอบการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๘ ที่กองทัพเรือไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร …
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่จังหวัดตราด กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการก้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้วย โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๘-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กองทัพเรือได้จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงสาธารณภัยด้านต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๖ ข้อมูล ข่าวสาร ทร. ๑๖ พ.ค.๕๗
รับสมัครนักแสดงโขนศิลปาชีพฯ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เตรียมจัดการแสดงโขน ประจำปี ๒๕๕๗ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมคัดเลือกเป็นนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ ได้แก่ พระ, นาง, ยักษ์และลิง เพื่อร่วมสืบสานเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนครั้งใหม่ของมูลนิธิ โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันและเวลาราชการ ๐๘๓๐-๑๖๐๐ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารมายัง แผนกงานความร่วมมือภายนอก ๒ กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ ๑๗๓ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๗๘๗ ๖๘๔๐-๒ และเว็บไซต์ www.khonperformance.com โดยการแสดงโขนจะจัดระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน – วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๖ พ.ค.๕๗
ขอเชิญองค์กรภาคเอกชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรภาคเอกชน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรผู้มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณสมบัติขององค์กร ประกอบด้วย มีการดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจหรือภาคสังคม หรือภาคฐานทรัพยากร ,ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี , เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้, เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพ พัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในองค์กร หรือกลุ่มหรือชมรมเกษตรกรของแต่ละชุมชนหรือสหกรณ์ และไม่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริหารเงินกองทุนของรัฐโดยบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครองค์กรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑…
กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุนพรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารกองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕ และ ๐ ๒๔ ๖๕ ๐๐๑๒ ข้อมูล กพ.ทร. ๒๑ พ.ค.๕๗
สปส.เริ่มจ่ายเงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน แจ้งถึงการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ซึ่งได้เริ่มจ่ายในปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรกว่า ในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีผู้มายื่นใช้สิทธิกรณีชราภาพทั้งหมด ๗,๘๒๙ คน ซึ่งผู้ประกันตนต้องมายื่นขอใช้สิทธิบำนาญชราภาพเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ต้องยื่นใช้สิทธิทุกเดือน หลังจากนั้น สปส. จะโอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคารในแต่ละเดือน โดยขณะนี้มีธนาคารให้ความร่วมมือกับ สปส.๙ แห่ง เช่น ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต กรุงศรีอยุธยา ฯลฯ ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพนั้น มีผู้มายื่นใช้สิทธิจำนวนทั้งหมด ๑,๘๕๒ ล้านบาท หากผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิหลังจากวันที่ ๑๐ ของเดือนที่มายื่นขอใช้สิทธิ สปส.จะโอนเงินบำนาญชราภาพเข้าบัญชีของผู้ประกันตนในเดือนถัดไป ขณะนี้ผู้ประกันตนที่มายื่นขอใช้สิทธิโดยเฉลี่ยจะมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ ๑๒,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ บาท และได้รับเงินบำนาญชราภาพเฉลี่ยประมาณเดือนละ ๒,๗๐๐ บาท ผู้มีสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม e-mail:info@sso.go.th ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๙ พ.ค.๕๗
การเตรียมรับมือและป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อน เนื่องจากมวลอากาศเย็นพัดจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศตอนบน จึงปะทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้น้อยกว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับในภาคใต้ สามารถเกิดพายุฤดูร้อนได้แต่ไม่บ่อยนัก การเตรียมรับมือ และป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน ประกอบด้วย ๑. ติดตั้งสายล่อฟ้าในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่า ๒. ติดตามสภาวะอากาศและฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำ ๓. ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของบ้านเรือน หลังคา อาคารต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันแรงลมพัดพังเสียหาย ๔. หากพบต้นไม้ สายไฟเกี่ยวกิ่งไม้ ป้ายโฆษณา ฯลฯ ที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ๕. เตรียมการป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยง และพืชผลการเกษตร เพื่อลดความเสียหาย ๖. จัดเตรียมอาหารแห้ง ยารักษาโรค ตะเกียง ไฟฉาย ไม้ขีดไฟ และวิทยุพกพา รวมทั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อมใช้…
กิจกรรม รักษ์วังเดิม กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรม “รักษ์วังเดิม” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ผิวและทาสีกำแพงพระราชวังเดิม พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีเปิดกิจกรรมรักษ์วังเดิม และพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกำหนดพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กิจกรรม “รักษ์วังเดิม” นับเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) ให้เกิดความสง่างาม ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงพระปรีชาสามารถในการกอบกู้ประเทศชาติให้เป็น เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำลังพลของกองทัพเรือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานเขตบางกอกใหญ่, สำนักงานเขตบางกอกน้อย, สำนักงานเขตธนบุรี, สถาบันการศึกษา รวมทั้งชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพระราชวังเดิม ข้อมูล กนผ.ฯ ๑๙ พ.ค.๕๗
ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลคลองแห ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลคลองแห ตั้งอยู่ภายในวัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ เป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมความทรงจำของพสกนิกรที่มีต่อพระราขกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีการรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไว้มากมาย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริด้วย นิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วัดคลองแห ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจโดยใช้สื่อผสมมัลติมีเดีย สำหรับอาคารทางไทยสถาปัตยกรรมภาคใต้ มีการจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของชาวคลองแห ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน ตามช่วงเวลาต่างๆ โดยนำโบราณวัตถุมาจัดแสดงทรงช้างเอราวัณ ๓ เศียร มี ๔ กร ทรงถือสิ่งของต่างๆ ไว้ในพระหัตถ์ นั่งขัดสมาธิ, พระพรหมถือสิ่งของต่างๆ ในพระหัตถ์ประทับนั่งบนฐาน และยังมีการจัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ถ้วยชามสังคโลก คัมภีร์ใบลาน ลูกคิด กระบุง กระจาด ข้องดักปลา เป็นต้น ส่วนด้านหลังของวัดเรียกว่าโคกนกคุ่ม เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อทันใจ และพระบรมธาตุจำลอง เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์…
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาอาหารและจัดหาเครื่องมือแพทย์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการศึกษาและโรงพยาบาลในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การให้บริการผู้ป่วยและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในทุกภูมิภาค ให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี ทำให้ปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารที่ใช้มานานกว่า ๔๐ ปี ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มีสภาเก่าทรุดโทรม จึงได้จัดโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ขึ้น เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินเ…
กทม.สอบบรรจุข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง (อัตราว่าง ๙๗ อัตรา) ประกอบด้วย ตำแหน่งสัตวแพทย์, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด, เจ้าพนักงานพัสดุ, นายช่างโยธา, นายช่างสำรวจ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง (อัตราว่าง ๖๑ อัตรา) ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเกษตร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักวิชาการจัดเก็บรายได้, นักวิเคราะห์ผังเมือง และนักพัฒนาการกีฬา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkek.go.th และ http://www.bangkok.go.th/exam และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสรรหาบุคคลสำนักงาน ก.ก. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๖๘๙๔ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๒๐ พ.…
โครงการ Navy Place ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่อาศัยและเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สนใจจองซื้อ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) ขอเชิญสมาชิกข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ที่สนใจซื้อห้องชุด โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม (โครงการนาวีเพลส) ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงการนาวีเพลสได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเข้าอยู่อาศัย ๒๒๐ ห้อง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๕ อาคาร ) และทาวน์โฮม ๓ ชั้น ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่นาวาเอกหญิง ปิยนาฎ เทียนศิริฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด โครงการนาวีเพลส หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๓๒๖๙ หรือ ๐๘๑ ๘๙๙ ๖๐๑๑ และจองซื้อได้ที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชำระค่าจอง ๑๐,๐๐๐ บาท รับของสมนาคุณพิเศษ เครื่องปรับอากาศ ข้อมูล สค.รน. ๒๓ พ.ค.๕๗
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด รับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๓/๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ รอบที่ ๓/๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี โดยผู้สมัครต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าสมัคร และค่าบำรุงประจำปี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๓๐ บาท ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ เป็นต้นไป คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรสหรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ที่สนใจสอบถามและสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกณ์ออมทรัพย์ทหารได้ที่ ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๖๑๐๔๗ ข้อมูล สอ.นย. ๒๓ พ.ค.๕๗
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๔-๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ เมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย ภาคเหนือ “วัฒนธรรมล้ำค่า งามผืนป่าธรรมชาติ” ภาคกลาง “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” ภาคอีสาน “แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม” ภาคตะวันออก “สีสันตะวันออก” ภาคใต้ “ป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรม” มีนิทรรศการครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยว การสัมมนาเชิงวิชาการ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยบนเวทีการแสดง และมีศูนย์รวมสินค้าบริการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารอร่อย เมนูเด็ดๆ จาก ๕ ภูมิภาคท่องเที่ยว ข้อมูล ททท. ๒๓ พ.ค.๕๗
โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำหรับเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวพระราชดำริและให้ความรู้แก่เยาวชน ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ www.sukphor.com ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยแหล่งความรู้ ทั้งจากบทความ ประกอบภาพ วีดิทัศน์ การ์ตูน แอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้โครงการยังเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาจัดทำเป็นผลงานบทความประกอบภาพ และวีดิทัศน์ส่งเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมโล่ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริแพร่หลายสู่กลุ่มเยาวชนยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยภาษา วิธีการและช่วงทางสื่อสารของเยาวชนเอง ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ “สุขพอที่พ่อให้” www.sukphor.com แ…
ข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางทางน้ำ อุบัติเหตุจากการคมนาคมทางน้ำ มีสาเหตุจากทั้งตัวผู้ขับเรือ ผู้โดยสาร รวมถึงสภาพแวดล้อม ผู้ขับเรือ ๑. ขาดความรู้ความสามารถ หรือขาดความเชี่ยวชาญ ๒. ขาดความระมัดระวังในการขับเรือ ๓. ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ขับด้วยความเร็วสูง ขับเรือตัดหน้าเรือลำอื่น ๔. ผู้ขับเรือมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ เช่น เจ็บป่วย เมาสุรา มีความเครียด ผู้โดยสาร ๑. ไม่ระมัดระวังขณะขึ้น-ลงเรือ ๒. หยอกล้อกันขณะโดยสารเรือ ๓. ไม่นั่งประจำที่หรือนั่งกาบเรือ ๔. ผู้โดยสารมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ เช่น เจ็บป่วย เมาสุรา มีความเครียด สภาพแวดล้อม ๑. สภาพของเรือ ไม่มีการตรวจสอบสภาพของเรือให้อยู่ในความสมบูรณ์ ๒. สภาพดินฟ้าอากาศ เช่น มีหมอก พายุ ฝนตกหนัก ๓. สภาพแม่น้ำลำคลอง ทะเล มหาสมุทร ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง เช่น น้ำไหลเชี่ยว คลื่นแรง มีหินโสโครกใต้น้ำ ๔. การบรรทุกเรือ การบรรทุกผู้โดยสาร หรือสิ่งของเกินอัตราที่กำหนดหรือ บรรทุกไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดหรือบรรทุกไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการคมนาคมทางน้ำ มีข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางทางน้ำ ประกอบด้วย ๑.…
เชิญชวนใส่สายรัดข้อมือ ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานต่างๆ สนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาโดยตลอด ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายประการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๕๘ องค์กรท้องถิ่นตำบลทรงคะนอง เชิญชวนคนไทยใส่สายรัดข้อมือสีม่วงถวายพระพร ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ จนถึงปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลอง สายรัดข้อมือ ๖๐ พรรษา สยามบรรมราชกุมารี เป็นสายรัดข้อมือสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราขสมภพ ทำจากซิลิโคลนแท้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและระคายเคืองผิวหนัง มีทั้งความสวยงามและทนทาน ผู้สนใจสั่งจองได้ที่ธนาคารและโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๘ ๙๙๙๑-๖ ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ ๒๒ พ.ค.๕๗
ระมัดระวังอย่าใช้โทรศัพท์ขณะฝนตก ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุณแรงจากการถูกฟ้าผ่าของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ในเครือข่ายการเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ๓๓ แห่ง ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในรอบ ๕ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๕) มีผู้ถูกฟ้าผ่า ๑๘๐ ราย เสียชีวิต ๔๖ ราย ทั้งนี้ หากมีเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่บนเหนือศรีษะแล้ว หรือหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองใกล้ตัวในระยะประมาณ ๑๖ กิโลเมตร แล้วมีฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า แสดงว่าอยู่ใกล้เขตเสี่ยงฟ้าผ่า ช่วงที่เป็นฤดูฝน ต้องระวังอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูง อย่ากางร่ม และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะไม่ใช่สื่อล่อฟ้า แต่ฟ้าผ่าจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในมือถือ อีกทั้งโทรศัพท์มือถือมีส่วนประกอบที่เป็นแผ่นโลหะ สายอากาศและแบตเตอรี่ที่เป็นตัวล่อฟ้า จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า และยังทำให้แบตเตอรี่รัดวงจรจนเกิดระเบิด ส่งผลให้ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บมากขึ้น รวมไปถึงอย่าเล่นอินเตอร์เน็ตในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาที่เสาสัญญาณหรือเสาอากาศที่อยู่นอกบ้าน และกระแสไฟจากฟ้าผ่าจะวิ่งมาตามส…
พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมได้คัดเลือกอาคารต่างๆ เพื่อรับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับในปี ๒๕๕๗ พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ของกองทัพเรือ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบไว้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้มีคุณูปการต่อการอนุรักษ์มรดกศิลปะสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เปิดให้ชมวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ ตั้งอยู่ ณ กรมอู่ทหารเรือ เลขที่ ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ แผนกกิจการพลเรือนกองกำลังพล กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๘๕ และเว็บไซต์ www.dockyard.navy.mi.th/doced/m…
วันอาภากร กองทัพเรือ กำหนดจัดงานวันอาภากร ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐-๑๒๐๐ โดยกำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ แขวงบานช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ รวมทั้งมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นแบบอย่างของทหารเรืออย่างแท้จริงที่ได้ทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา ในการพัฒนากองทัพเรือให้เป็นกองทัพเรือที่มีคุณค่าและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงทุกวันนี้ ทหารเรือทุกคน จึงพร้อมใจกันถวายพระนาม พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ว่าทรงเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และถือเอาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านเป็นวัน “อาภากร” เพื่อเทิดพระเกียรติ และระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ข้อ…
โครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการสานสัมพันธ์กลุ่มผู้นำมวลชนของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายเครือข่ายและสานความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้นำมวลชนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้นำของกลุ่มประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อทำให้ผู้นำมวลชนเกิดความรู้สึกและมีทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจต่อกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นพันธมิตร และเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือ ในการช่วยเผยแพร่และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป กิจกรรมประกอบด้วย การทัศนศึกษาชมภูมิประเทศทางทะเล โดยเรือหลวงอ่างทองชมการสาธิตรถสะเทินน้ำสะเทินบก การเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ชมการแสดงกายบริหารท่าอาวุธประกอบดนตรี (แฟนซีดริล) …
การใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธี การใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีมีขั้นตอนประกอบด้วย ๑. ควรเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสม เช่น ชามกระเบื้อง พลาสติกที่ทนความร้อนได้เกินจุดเดือด ภาชนะไม้ ฯลฯ ๒. ห้ามใช้ภาชนะโลหะทุกชนิด หรือภาชนะกระเบื้องที่มีขอบเงิน ขอบทอง เพราะคลื่นไม่สามารถจะมุ่งผ่านไปได้ ๓. ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๔. เวลาอุ่นอาหารที่เป็นน้ำหรือน้ำมันควรมีฝาชีหรือพลาสติกทนความร้อน ครอบอาหาร ๕. ไม่ควรนำอาหารที่มีผิวมันหรือมีเปลือกแข็งเข้าไปทำให้สุกในตู้เพราะความร้อนทำให้อากาศภายในอาหารขยายตัว ควรใช้ส้อมจิ้มผิวอาหารหรือเปลือกอาหารให้เป็นรูเสียก่อน เพื่อป้องกันการปะทุที่เกิดจากความร้อนภายในอาหารขยายตัว ๖. การปรุงอาหารด้วยภาชนะที่มีฝาเปิดในตัว ควรเปิดฝาเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำพุ่งออกได้หรือพลิกฝาปิดเพียงวางไว้เฉย ๆ ไม่ปิดแน่น ถ้ารู้จักใช้อย่างถูกวิธี ไมโครเวฟจะเป็นประโยชน์มาก เพราะทั้งสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เหมาะกับชีวิตที่ เร่งรีบในปัจจุบัน แต่อย่าลืมซื้อเครื่องที่มีมาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ และใช้อย่างถูกวิธี ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๔ พ.ค.๕๗
ครบ ๒ ปี โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เปิดให้บริการ (เปิดเดือน เมษายน ๒๕๕๕) มีการพัฒนาไปอย่างมาก ไดรับการรับรอง JCI ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย มีการเน้นการวิเคราะห์วินิจฉัยอาการของโรคที่แม่นยำ มีการดูแลต่อเนื่อง รวมไปถึงการอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติได้รับรู้สิทธิของตนในการรักษาพยาบาล ในการบริการนั้นทางโรงพยาบาลจะเพิ่มการบริการในส่วนศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์โรคผิวหนัง และศูนย์จักษุ พร้อมเพิ่มจำนวนเตียงบริการฟอกไตในศูนย์โรคไตมากขึ้น และเพิ่มปริมาณเตียงในการให้บริการเป็น ๑๙๐ เตียงต่อวัน ภายในสิ้นปีนี้ นอกเหนือจากนี้สิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไปคือ การพัฒนาจิตวิญญาณการบริการเข้าถึงจิตใจผู้ป่วย พร้อมสานต่อแนวคิด “ผู้รับและผู้ให้” ด้วยการส่งมอบผลประกอบการ ๕๐ ล้านบาท คือกลับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อตอบแทนสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพัฒนายกระดับการแพทย์ไทยสู่ความเป็นเลิศในเอเชียอาคเนย์ และในโอกาสนี้ยังจัดกิจกรรม “อาสาสมัคร ๒ Gether Caring&Sharing” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ โดยมุ่งใ…
จำหน่ายข้าวหอมมะลิและน้ำมันปาล์ม ราคาถูกพิเศษให้แก่กำลังพลใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ นำข้าวหอมมะลิ และน้ำมันปาล์ม มาจำหน่ายในราคาถูกพิเศษ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ เป็นต้นไป จนสินค้าหมด โดยจำหน่ายเป็นชุด ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถุง และน้ำมันปาล์ม ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒ ขวด จึงขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่สนใจซื้อสินค้าราคาถูกดังกล่าว กำลังพล ๑ คน มีสิทธิซื้อได้ ๒ ชุด กรุณานำบัตรประจำตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๕๕๔๑๐ หรือ ๕๕๔๒๙ ข้อมูล สก.ทร. ๑๒ พ.ค.๕๗
งานวิสาขบูชา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดที่ห้องสนามหลวง มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ บรรยายธรรมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนกิจกรรมภาวนา และยังมีกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัดทางบกและทางน้ำ สำหรับภูมิภาค มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดเส้นทางแสวงบุญ ๖ ภาค ๑๕ เส้นทาง ๖๗ จังหวัด ๑๔๖ วัด ตลอดจนได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง ร่วมประดับธงชาติและธงธรรมจักร แต่งกายชุดขาว และร่วมกันบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวิสาขบูชาและปฏิบัติบูชาในช่วงวันสำคัญทางศาสนานี้โดยพร้อมเพรียงกัน ข้อมูล กระทรวงวัฒนธรรม ๑๒ พ.ค.๕๗
การรับมือจากแผ่นดินไหว ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่แนวตะเข็บของเปลือกโลกที่เกิดแผ่นดินไหวซึ่งมีโอกาสที่จะขยับตัวได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อไร กรมทรัพยากรธรณีสำรวจแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว พบว่ามี ๔ จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดตาก , จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย ส่วนจังหวัดรองลงมาส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนที่ปลอดภัยมากที่สุด คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ประเทศไทยจะไม่ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวบ่อยเท่าประเทศที่ตั้งอยู่บนเขตวงแหวนไฟหรือเขตรอยต่อของเปลือกโลก เช่น ประเทศชิลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย แต่ก็ควรมีการเตรียมตัวรับมือยามเกิดเหตุแผ่นดินไหว ช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหว ๑. ควรมีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกระเป๋ายาเตรียมไว้ในบ้านให้พร้อม ๒. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๓. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ในบ้าน เช่น เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น ๔. ควรทราบตำแหน่งวาล์วปิดน้ำ วาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้า ๕. อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆ ๖. ผูกเครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพื้นผ…
กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เพื่อโรงพยาบาลศิริราช โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เนื่องในวโรกาส ครบรอบ ๑๒๐ ปี โรงพยาบาลศิริราชที่ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ว่า โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.๒๔๓๑-๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานเมตตาจัดสร้างพระผงวัดปากน้ำ รุ่น ศิริราช ๑๒๐ ปี ให้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้บริจาคสมทบ “กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เพื่อโรงพยาบาลศิริราช โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ “ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราชสืบต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิ สมทบทุน “กองทุนมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เพื่อโรงพยาบาลศิริราช โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ “รหัสกองทุน D 2929 และรับพระผงวัดปากน้ำ รุ่น ศิริราช ๑๒๐ ปี เป็นของขวัญไว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ศิริราชมูลนิธิ ตั้งอยู่ ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ…
บัตรประจำตัวประชาชนเด็ก ๗ ขวบ จากพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้เด็ก ๗ ขวบ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมีผลดี คือ เพื่อสะดวกในการติดต่อรับบริการสาธารณะต่างๆ ของรัฐ เช่น การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การเข้าเรียนหนังสือ การติดต่อขอรับสวัสดิการจากรัฐ และยังช่วยป้องกันการทุจริตสวมตัวเด็กได้อีกด้วย เนื่องจากแต่เดิมนั้น หลักฐานทางราชการของเด็กไม่ว่าจะเป็นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านไม่มีการบันทึกรายการภาพถ่ายและลักษณะรูปพรรณของบุคคล การทุจริตสวมตัวเด็กจึงสามารถกระทำได้โดยง่าย ส่วนบัตรประจำตัวประชาชนมีการบันทึกราการภาพถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ เลขประจำตัวประชาชน สามารถตรวจสอบได้สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของเด็กและผู้ปกครอง จึงขอให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลเด็ก พาเด็กที่มีอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๕ ปีบริบูรณ์ นำเอกสารสูติบัตร หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ใบสุทธิ หนังสือเดินทางไปยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขต เทศบาล ทุกแห่ง ทั่วประเทศ และเมืองพัทย…
โครงการท่องพุทธวจนในปี ๒๕๕๗ ประธานมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ได้ริเริ่มโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ พบว่ามีผลการดำเนินการเป็นไปอย่างดี มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด ๑,๗๐๓ แห่ง นักเรียนเข้าร่วม ๑๗,๐๓๐ คน และจากการสอบถามครูพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ นี้ จึงได้ดำเนินโครงการท่องพุทธวจน มีกิจกรรม ประกอบด้วย ๑. การประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการเผยแพร่พุทธวจน ๒. การประกวดท่องพุทธวจน ประเภททีม ๑๐ คน ๓. ประกวดท่องพุทธวจนหน้าเสาธง ๔. ประกวดวาดภาพพุทธวจน สำหรับรางวัลในประเภทที่ ๑ และ ๒ ผู้ที่ชนะเลิศจะได้โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ทั้งยังได้เดินทางไปตามรอยพระพุทธเจ้ายังสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย ส่วนผู้ที่ชนะเลิศประเภทที่ ๓ และ ๔ จะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครออนไลท์ได้ที่ www.naogtongbuddhawafana.com ตั้งแต่บัดนี้-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อมูล พสพ. ๘ พ.ค.๕๗
ทัพเรือภาคที่ ๒ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ทัพเรือภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา, รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๑๑ ๔๕๑ -๕ ต่อ ๒๒๑๑๕-๖ ข้อมูล ทรภ.๒ ๗ พ.ค.๕๗
กทม.ปิดถนนเดินหน้าพระลาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. จะดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นจุดท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยมีนโยบายจัดระเบียบรถทัวร์ที่มาส่งนักท่องเที่ยวให้ไปจอดที่บริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และ กทม. จะเริ่มจัดระเบียบพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวัง โดยการปิดถนนหน้าพระลานระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ทำเป็นถนนคนเดิน และจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม มีการแสดงงานศิลปะ ดนตรีต่างๆ ซึ่งถนนหน้าพระลานจะปิดในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๗๐๐ จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๗ พ.ค.๕๗
ขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด .) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นงานต่อเนื่อง ได้แก่ งานแรงงานเด็ก, งานโภชนาการเด็กและพื้นที่สร้างสรรค์, พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สำหรับงานในเรื่องโภชนาการที่ดำเนินการมานับ ๓๐ ปี คือ โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งมูลนิธิฯ มีแนวคิดอยากให้เด็กและครูมีส่วนร่วมด้านการเกษตรเพื่อเอาผลิตผลมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และในปีนี้ มพด. นำแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์มาดำเนินการในพื้นที่โครงการเกษตร ทดลองให้แปลงเกษตรเป็นเสมือนสนามเด็กเล่น และพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติของเด็กไปในตัว ให้เด็กได้สนุกสนานกับแปลงเกษตรที่เป็นแหล่งผลผลิตอาหาร ให้เด็กได้สังเกตธรรมชาติ วิธีนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องโภชนาการของเด็กแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาการของเด็กด้านอื่นๆ ด้วย และยังมีงานสำคัญคือ งานสนับสนุนการศึกษาส่วนงานพิเศษอีกด้านหนึ่ง คือ งานขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติกองทุนสื่อเพื่อเด็ก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา ซึ่งกองทุนนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิฯ ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคา…
วัดสลักเพชร เปิดพิพิธภัณฑ์โบราณ วัดสลักเพชร ตำบลเกาะช้างให้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เปิดพิพิธภัณฑ์โบราณ เป็นสถานที่รวบรวมภาชนะ-สิ่งของ-เครื่องใช้เก่าแก่ สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาจัดแสดง พิพิธภัณฑ์โบราณ ใช้อุโบสถหลังเก่าที่มีอายุนานกว่า ๑๐๐ ปี วัดสลักเพชรเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของเก่าแก่สมัยโบราณ นับเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดตราด ซึ่งนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยว คือ เกาะช้างที่สวยงามแล้ว ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ณ วัดสลักเพชรให้พุทธศาสนิกชนได้มาเคารพสักการะ มีป้ายประกอบบอกเล่าเรื่องราวถึงประวัติของรูปนั้นต่างๆ มีรูปปั้นพญานาคล้อมอยู่ที่รอบโบสถ์ มีหลวงพ่อเพชรและงาช้างที่เป็นตราตั้งประจำตำแหน่งของหลวงสลักเพชรพัฒนกิจ ซึ่งได้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญผู้สนใจชมพิพิธภัณฑ์โบราณได้ที่วัดสลักเพชร จังหวัดตราด ข้อมูล นสพ.ข่าวสด ๖ พ.ค.๕๗
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ และทั่วโลก ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐ มีศูนย์กลางการจัดพิธีอยู่ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยจะเป็นการสวดพระปริตร ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันเภทภัยต่างๆ ได้ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับ พระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปี จึงถือเป็นวันฉัตรมงคล โดยพสกนิกรชาวไทยต่างร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ ๖ พ.ค.๕๗
การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขอให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ปฏิบัติดังนี้ การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขอให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ปฏิบัติดังนี้ ๑. ให้หมอบลงกับพื้น ๒. หลีกเลี่ยงบริเวณใกล้หน้าต่างหรือบริเวณที่มีสิ่งของแขวนไว้ตามฝาผนัง และหลบใต้โต๊ะหรือมุมห้อง ๓. หาสิ่งปกป้องศรีษะไม่ให้ได้รับอันตราย ๔. ควบคุมสติอย่าตื่นตระหนก สำหรับผู้อยู่ในอาคารสูง ๑. ถ้าอาคารมั่นคง แข็งแรงให้อยู่ในอาคารนั้น ๒. ถ้าอาคารเก่าไม่มั่นคงให้รีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุด ๓. หลังการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลงให้รีบออกจากอาคาร ๔. ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้หมอบภายในอาคาร หากอยู่ใกล้ทางออก ให้ออกจากอาคารให้เร็วที่สุด โดยพยายามอย่าแย่งกันจนเกิดเหตุชุลมุน ๕. ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ๑. ปฐมพยาบาลขั้นต้นผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒. รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที ๓. ใส่รองเท้าหุ้มส้น ป้องกันเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคม ๔. ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ๕. ตรวจสอบแก๊สรั่วด้วยการดมกลิ่น ถ้าได้กลิ่นแก๊สให้รีบเปิดประตูหน้าต่างทุกบาน ๖. ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด หรือสายไฟพาดถึง ๗. เปิดว…