Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2010

งาน SMILE Eat Ratchaprasong

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ททท.) สมาคมวิสาหกิจย่านราชประสงค์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด กำหนดจัดงาน SMILE Eat Ratchaprasong ระหว่างวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณลานสแควร์ หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อฟื้นฟูย่านราชประสงค์ และเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น และฟื้นฟูธุรกิจให้กลับคืนมาดังเดิม
ภายในงานจะมีเทศกาลดนตรีจากศิลปินชื่อดัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC จะมาร่วมจัดตลาดนัดทำมือโชว์ผลงานสร้างสรรค์มากมาย มีกิจกรรมและเกมต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก ผู้สนใจร่วมงานหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ สามารสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๓๒ และเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/smilessupport


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๘ มิ.ย.๕๓

ฉลอง ๕๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา สถาบัน ๕๐ ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้แนวคิด Innovative Society พระจอมเกล้าลาดกระบัง สรรค์สร้างสังคมนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบันครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอด ๕๐ ปี ของสถาบัน มีผลงานนับ ๑,๐๐๐ ชิ้น อาทิ การพัฒนาเส้นไหมไทย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์นานาชาติ ผลงานเก้าอี้สตูลซึ่งเป็นผลงานชนะการประกวดที่ประเทศสิงคโปร์ปี ๒๐๑๐ เก้าอี้สำหรับเด็กพิการทางด้านสมองและนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
พร้อมกันนี้สถาบันฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรงเปิดอาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการว…

ทัพเรือภาคที่ ๓ สั่งเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามัน

พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ กล่าวว่าเนื่องจากระยะนี้ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้เข้าสู่ช่วงมรสุม และจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการเฝ้าระวังคลื่นลมและติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในส่วนของชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรงทนต่อสภาพคลื่นลมในทะเลช่วงหน้ามรสุม พร้อมรับสถานการณ์ควบคู่กับการออกเรือปฏิบัติการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการประสบภัยทางทะเล โดยประชาชนสามารถแจ้งเตือนภัยทางทะเลได้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๖ ๓๙๑ ๕๙๘ และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ฝั่งอันดามัน ๐๗๖ ๓๙๑ ๕๙๖

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ มิ.ย.๕๓

เปิดอบรมหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรกิจการพลเรือนสำหรับนายทหารประทวน รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยได้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ จ่าตรี-พันจ่าเอก อายุไม่เกิน ๕๐ ปี และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย

ข้อมูล กวก.ฯ
๒๘ มิ.ย.๕๓

วันสหกรณ์สากล

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” ครั้งที่ ๘๘ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑-๔ กรกฎาคม ณ บริเวณศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส และบริเวณสำนักพัฒนาเทคโนโลยี การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยในปีนี้องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ได้รณรงค์ ขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกทั่วโลก จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสหกรณ์สากล ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า ธุรกิจสหกรณ์กับการพัฒนาสตรี และปี ๒๕๕๒ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ มีมติประกาศให้ปี ๒๕๕๕ เป็นปีแห่งสหกรณ์สากล
กิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับองค์การ ICA และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย การจัดประชุมสัมมนาหัวข้อ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์ และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสู่สากล และมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ไทยในราคาถูกด้วย
จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๔ มิ.ย.๕๓

กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ที่สำนักงานเขตที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ -๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ โดยขอให้นำเอกสารและหลักฐานมายื่นลงทะเบียน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดประจำตัวคนพิการ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอรับเบี้ย ความพิการผ่านธนาคาร) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียน
- เขตบางคอแหลม ยื่นที่บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานเขตบางคอแหลม สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๑ ๒๓๔๑
- เขตบางกะปิ ยื่นที่หอประชุมสำนักงานเขตบางกะปิ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๗๕ ๕๕๗๔ ต่อ ๕๗๙๐-๑
- เขตประเวศ ยื่นที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตประเวศ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๘ ๗๔๒๘ ต่อ ๖๓๘๖ -๗
- เขตพระนคร ยื่นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ สำนักงานเขตพระนคร
- เขตมีนบุรี ยื่นที่ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครองครัว สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๗๑๕๖ ต่อ ๖๖๘๗-๘
- เขตวัฒนา ยื่นที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตวัฒนา ชั้น ๖ อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ซอยสุขุมว…

กองทัพเรือสนับสนุนเรือหลวงพงันเป็นอนุสรณ์สถานสัญลักษณ์ของเกาะพะงัน

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนำเรือหลวงพงันที่ปลดประจำการ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำเรือ นำไปตั้งแสดงเป็นอนุสรณ์สถาน ณ บริเวณท่าเทียบเรือท้องศาลา ปากคลองในวก หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างกองทัพเรือประชาชนในพื้นที่ที่กองทัพเรือได้นำชื่อสถานที่มาใช้ตั้งชื่อเรือ ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะพะงันจะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดูแลรักษาเรือ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เรือ
เรือหลวงพงันเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สังกัดกองทัพเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ โดยการจัดหาตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร (Military Assistance Program/MAP) จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้ปลดเรือหลวงพงันออกจากระวางประจำการเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปัจจุบันเรือหลวงพงันจอดเทียบท่า ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

ข้อมูล กพร.ทร.
๒๔ มิ.ย.๕๓

เพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “พลังความสุขจากพ่อของแผ่นดิน”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงพลังงานได้ร่วม บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ชุด พลังความสุขจากพ่อของแผ่นดิน โดยจัดภายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทั้ง ๔ แบรนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งสิ้น ๔๙ สาขา ๓๕๗ โรง ตั้งแต่บัดนี้ รวมระยะเวลา ๑ ปี
การจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนไทย แสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนผลักดันและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น เพื่อสืบสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เนื้อหาหลักจะประกอบด้วย ภาพพระราชกรณียกิจที่เห็นพระองค์เสด็จฯ ไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขทั่วทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ภาพควา…

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดการพื้นที่ทะเล-ชายฝั่ง

นายประวิม วุฒิสินธุ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่มีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากมีอยู่หลายฉบับอยู่อย่างกระจัดกระจาย และหลากหลายวัตถุประสงค์ในทะเลและชายฝั่งบางแห่งกฎหมายยังไม่ครอบคลุม อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับได้มีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรให้มีกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น
การร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดสร้างระบบยุติธรรมและระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหลักประกันแก่เจ้าของเรือที่โดนจับกุมให้นำเรือไปใช้ประกอบอาชีพได้เร็วที่สุด หรือนำรายได้จากภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลับคืนสู่ชุมชนเป็นต้น

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๓ มิ.ย.๕๓

เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “โอทูวัน”

ด้วยกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการบำบัดเด็กออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขณะนี้ได้ดำเนินการรักษาเด็กออทิสติกไปแล้ว จำนวนประมาณ ๗๒ คน แล้วได้ผลดี ปรากฏว่ามีผู้ปกครองสนใจ ขอนำเด็กออทิสติกมาร่วมโครงการจำนวนมากถึง ๑,๐๐๐ คน จำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาโครงการต่อไปอีก ๑ ปี และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือจัดคอนเสิร์ตการกุศล “โอทูวัน” (o2 one) “โดย Bodyslam และวงดนตรีในสังกัดของแกรมมี่อีก ๗ วง ร่วมแสดงในวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐ ถึง ๒๑๐๐ ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการบำบัดเด็ก ออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูง
ผู้สนใจสามารถสั่งจองบัตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ ได้ทาง WWW.GMMLIVE.COM ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๓ มิ.ย.๕๓ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่ ๒๕ มิ.ย.๕๓ เป็นต้นไป หรือร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ…

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๓

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การประชุมครั้งนี้ จัดในหัวข้อ ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย:อุปสรรคและโอกาส ซึ่งหน่วยเกี่ยวข้องจะนำผลงานวิชาการมานำเสนอ รวมทั้งจะมีวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเดนมาร์ก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
จึงขอเชิญชวนฝ่ายต่างๆ ส่งผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์มาร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ มิ.ย.๕๓

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๓

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การประชุมครั้งนี้ จัดในหัวข้อ ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย:อุปสรรคและโอกาส ซึ่งหน่วยเกี่ยวข้องจะนำผลงานวิชาการมานำเสนอ รวมทั้งจะมีวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเดนมาร์ก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
จึงขอเชิญชวนฝ่ายต่างๆ ส่งผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์มาร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ มิ.ย.๕๓

มหกรรมดนตรีนานาชาติ ภูเก็ต มิวสิค เฟสติวัล

ททท.ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมชมความยิ่งใหญ่ของมหกรรมดนตรีภูเก็ตเฟสติวัล ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘๐๐ เป็นต้นไป ณ บริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต
มหกรรมดนตรีภูเก็ตเฟสติวัลครั้งนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตริมหาดที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุด โดยนำความงดงามของศิลปะทางดนตรีมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความรักสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่จะสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวทะเลทางภาคใต้ต่อไป คอนเสิร์ตครั้งนี้มีดีเจและวงดนตรีจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาร่วมให้ความบันเทิง
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมมหกรรมดนตรีนานาชาติ ภูเก็ต มิวสิค เฟสติวัล ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ มิ.ย.๕๓

กระทรวงกลาโหม จัดประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีสั้น

กระทรวงกลาโหม เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถในการประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีสั้นในหัวข้อ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบรรยากาศที่ดี การให้กำลังใจกัน และการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ ก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ อันจะส่งผลถึงความสงบสุขของบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยในภาพรวม
การประกวดจัดขึ้นสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๖-๒๓ ปี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและนำเสนอแนวความคิดในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเชิดชู ดูแล ปกป้องประเทศชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๒ ๓๓๕๘ และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.tam-d-me-kwam-sook.tv

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๒ มิ.ย.๕๓

มหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วันประกาศความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ ๘

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่กำลังคุกคามเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน ให้โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถาวรและต่อเนื่อง
ซึ่งตลอดระยะเวลา ๗ ปีของโครงการทูบีนัมเบอร์วันสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนวัย ๑๐-๒๔ ปี จำนวนกว่า ๓๗ ล้านคน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในปี ๒๕๕๓ นี้ จึงกำหนดจัดมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ประกาศความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ ๘ ขึ้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่อาคาร ๙ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๑ มิ.ย.๕๓

มหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วันประกาศความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ ๘

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่กำลังคุกคามเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน ให้โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถาวรและต่อเนื่อง
ซึ่งตลอดระยะเวลา ๗ ปีของโครงการทูบีนัมเบอร์วันสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนวัย ๑๐-๒๔ ปี จำนวนกว่า ๓๗ ล้านคน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในปี ๒๕๕๓ นี้ จึงกำหนดจัดมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ประกาศความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ ๘ ขึ้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่อาคาร ๙ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๑ มิ.ย.๕๓

พิธีสมโภชวัดมกุฏกษัตริยาราม

พิธีสมโภชวัดมกุฏกษัตริยาราม
พิธีสมโภชวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็ตจพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภช ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕๐๐ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และงานสมโภชจะจัดระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
ภายในพิธีมีการละเล่นในพิธีสำคัญต่างๆ ของไทยหลายอย่าง อาทิ โขน รำโคมญวน กุลาตีไม้ แทงวิไสย กระจั้วแทงควาย ละครชาตรี ละครใน โดยเฉพาะ ระเบง โมงครุ่ม ซึ่งเป็นมหรสพ การละเล่นแบบไทยโบราณที่หาชมได้ยาก พร้อมกับมีคณะลิเกไชยา มิตรชัย เพลงฉ่อย รวมทั้งการออกร้านจากหน่วยงานราชการ เอกชนและร้านค้าคุณภาพมากมาย
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชวัดมกุฏกษัตริยารามได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๙๑๓ ๗๕๕๕ ต่อ ๓๑๒๐, ๓๑๒๑

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๑ มิ.ย.๕๓

พิธีสมโภชวัดมกุฏกษัตริยาราม

พิธีสมโภชวัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็ตจพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภช ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕๐๐ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และงานสมโภชจะจัดระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
ภายในพิธีมีการละเล่นในพิธีสำคัญต่างๆ ของไทยหลายอย่าง อาทิ โขน รำโคมญวน กุลาตีไม้ แทงวิไสย กระจั้วแทงควาย ละครชาตรี ละครใน โดยเฉพาะ ระเบง โมงครุ่ม ซึ่งเป็นมหรสพ การละเล่นแบบไทยโบราณที่หาชมได้ยาก พร้อมกับมีคณะลิเกไชยา มิตรชัย เพลงฉ่อย รวมทั้งการออกร้านจากหน่วยงานราชการ เอกชนและร้านค้าคุณภาพมากมาย
ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชวัดมกุฏกษัตริยารามได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๙๑๓ ๗๕๕๕ ต่อ ๓๑๒๐, ๓๑๒๑

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ

ราชนาวีสโมสร เชิญสมาชิกและครอบครัวทัศนศึกษา

ราชนาวีสโมสร ขอเชิญสมาชิกและครอบครัวทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ บัตรราคา ๓๐๐ บาท เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี บัตรราคา ๒๐๐ บาท รวมบริการอาหารเช้า ค่าธรรมเนียมเยี่ยมชมสถานที่และค่าพาหนะ
กำหนดการทัศนศึกษา เวลา ๐๗๐๐ ออกเดินทางจากราชนาวีสโมสร ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี และชมตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สมาชิกที่สนใจจองบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๔๒๙๕ , ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๗๗ และ ๐๘๘ ๔๙๖ ๘๑๘๖

ข้อมูล ราชนาวีสโมสร
๒๑ มิ.ย.๕๓

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก”

มูลนิธิการดนตรีแห่งประเทศไทย เชิญชมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “องค์อัครศิลปิน หนึ่งเดียวในโลก” อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงและขับร้องที่ถูกต้องตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ไว้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี โดยเชิญนักร้องชั้นครู และนักร้องมืออาชีพร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ สุเทพ วงศ์กำแหง จินตนา สุขสถิต สวลี ผกาพันธุ์ สันติ ลุนเผ่ อุมาพร บัวพึ่ง และอัญชุลีย์ บัวแก้ว ฯลฯ การแสดงจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง แสดงที่กรุงเทพมหานคร ๓ ครั้ง อีก ๙ ครั้ง แสดงตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย
คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติครั้งแรก จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓๕๙-๑๗๓๙ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะแสดงเพียงรอบเดียว บัตรราคา ๒,๐๐๐,๑,๕๐๐,๑,๐๐๐ และ ๕๐๐ บาท รายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนสวัสดิการสถาบันองค์กรที่ดำเนินงานสืบสานตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสาธารณประโยชน์ และอีกส่วนหนึ่งสมทบทุนสวัสดิการกองทุนมูลนิธิการดนตีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทุ…

กระทรวงทรัพยากรฯ เตรียมประสาน กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กำหนดระยะเที่ยวแหล่งปะการัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมประสาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำดูปะการัง ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน เพื่อปะการังที่ฟอกขาวรุนแรงได้ฟื้นตัวหลังอุณหภูมิน้ำทะเลเย็นลง
จากปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันในขณะนี้ เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูง รวมทั้งภูมิภาคและมหาสมุทรอินเดีย โดยเกิดการฟอกขาวมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และนักวิจัยของไทยพบว่า มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า ๓๐ องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการฟอกขาวรุนแรงมากกว่าร้อยละ ๕-๔๐ เริ่มตาย ส่วนด้านฝั่งอ่าวไทย พบการฟอกขาวมากบริเวณกลุ่มเกาะของจังหวัดชลบุรี เช่น เกาะสีชัง เกาะครก เกาะสาก และเกาะนก
ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวนี้ไม่สามารถจัดการระยะสั้นได้และเป็นทั้งภูมิภาคและทั่วโลกด้วย ขณะนี้แนวโน้มอุณหภูมิน้ำทะเลลดลง ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้สั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันสำรวจความเสียหาย และจะประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่ว…

งาน “ทำบุญประเทศ ตักบาตรหนังสือดี”

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานทำบุญประเทศ ตักบาตรหนังสือดี” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ โดยการสืบสานประเพณี การทำบุญตักบาตร และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการสะเดาะเคราะห์ สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน และยึดถือเป็นเครื่องช่วยเตือนสติให้คนไทยกลับมารักกัน สมัครสมานสามัคคี รวมถึงช่วยกันฟื้นฟูชาติบ้านเมืองให้กลับสู่ภาวะปกติ
ในงานจัดให้มีการตักบาตรหนังสือถวายแด่พระสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป ประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมตักบาตรหนังสือ สามารถร่วมทำบุญได้ โดยสมทบทุน กองทุนตักบาตรหนังสือดี ชื่อบัญชี โครงการตักบาตรหนังสือดี เลขที่ ๗๗๒-๒-๑๐๖๗๗-๐ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาสลิปโอนเงินมาที่ แฟกซ์หมายเลข ๐ ๒๖๘๕ ๒๒๙๘ -๙ หรือสามารถซื้อชุดหนังสือพิเศษสำหรับตักบาตรได้ที่ร้านดีบุ๊คส์ ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ร้านบีทูเอส และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๘๕ ๒๒๕๔ หรือเว็บไซ…

เปิดห้องจัดแสดงเมืองจำลองดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดห้องจัดแสดงเมืองจำลอง ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔๓๐ ณ หอวชิรวุธนุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงแบบฉบับการปกครองของประเทศไทยเป็นการล่วงหน้า จึงได้ทรงมีพระเมตตาตระเตรียมสำหรับการที่ข้าราชการบริพารตลอดจนประชาชนคนไทยจะได้เรียนรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ได้ทรงศึกษามาจากต่างประเทศ โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำเป็นแบบจำลองตัวอย่างของการปกครองในลักษณะบ้านเล็กเมืองน้อยจำลอง ย่อส่วนแบบมินิเอเจอร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปกครองแบบเทศบาลตามแนวปรัชญาประชาธิปไตย โดยพระราชทานนามว่า “ดุสิตธานี” ดุสิตธานีมีฐานะสมมุติเป็นจังหวัดที่กำหนดให้มีลักษณะการปกครองแบบมิวนิซิปัลหรือเทศบาลภายใต้ธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิต…

โครงการคืนลาน....สู่ป่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน ชุมชนบ้าน บุพราหมณ์ ชมรมจักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดปราจีนบุรี สมาคมการท่องเที่ยวปราจีนบุรี สวนนงนุช ปราจีนบุรี บริษัท พีแอนด์ทีมีเดีย จำกัด และคณะสื่อมวลชนจัดโครงการคืนลาน...สู่ป่า ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ อุทยานแห่งชาติ ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีกิจกรรมประกอบด้วย คาราวานจักรยานท่องเที่ยวคืนลานสู่ป่า จัดในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เส้นทางสวนนงนุช ปราจีนบุรี-อุทยานแห่งชาติทับลาน ส่วนคาราวานรถยนต์คืนลานสู่ป่าหรรษาลดโลกร้อน จัดระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เส้นทางกรุงเทพ-ปราจีนบุรี
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครนายก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒ , ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๔

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๕ มิ.ย.๕๓

โครงการคืนลาน....สู่ป่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน ชุมชนบ้าน บุพราหมณ์ ชมรมจักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดปราจีนบุรี สมาคมการท่องเที่ยวปราจีนบุรี สวนนงนุช ปราจีนบุรี บริษัท พีแอนด์ทีมีเดีย จำกัด และคณะสื่อมวลชนจัดโครงการคืนลาน...สู่ป่า ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ อุทยานแห่งชาติ ทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีกิจกรรมประกอบด้วย คาราวานจักรยานท่องเที่ยวคืนลานสู่ป่า จัดในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เส้นทางสวนนงนุช ปราจีนบุรี-อุทยานแห่งชาติทับลาน ส่วนคาราวานรถยนต์คืนลานสู่ป่าหรรษาลดโลกร้อน จัดระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เส้นทางกรุงเทพ-ปราจีนบุรี
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครนายก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒ , ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๔

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๕ มิ.ย.๕๓

การแสดงโขนชุดนางลอย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่งในระยะหลัง ทรงเห็นถึงความซบเซาของนาฏกรรมตามประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน เพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับใช้ในการแสดงพระราชทาน ซึ่งเป็นที่มาของการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดพรหมมาศ เมื่อปีที่ผ่านมา และทรงมีพระราชดำริให้จัดแสดงโขนต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์โขน ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย และให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีโบราณ โดยปี ๒๕๕๓ นี้ ทรงเลือกบทรามเกียรติ์ตอน นางลอย มาจัดแสดง
การจัดแสดงโขนชุดทางลอยนี้ จะแสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพ และเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ ๖ ตัวได้แก่ ทศกัณฐ์ พระลักษณ์ พระราม นางสีดา นางเบญจกาย และ หนุมาน โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
การแสดงโขนชุ…

การแสดงโขนชุดนางลอย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่งในระยะหลัง ทรงเห็นถึงความซบเซาของนาฏกรรมตามประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโขน เพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ สำหรับใช้ในการแสดงพระราชทาน ซึ่งเป็นที่มาของการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดพรหมมาศ เมื่อปีที่ผ่านมา และทรงมีพระราชดำริให้จัดแสดงโขนต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์โขน ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย และให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีโบราณ โดยปี ๒๕๕๓ นี้ ทรงเลือกบทรามเกียรติ์ตอน นางลอย มาจัดแสดง
การจัดแสดงโขนชุดทางลอยนี้ จะแสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพ และเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีการคัดเลือกนักแสดงตัวเอกรุ่นใหม่ ๖ ตัวได้แก่ ทศกัณฐ์ พระลักษณ์ พระราม นางสีดา นางเบญจกาย และ หนุมาน โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
การแสดงโขนชุ…

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรม เนื่องใน “วันทหารนาวิกโยธิน”

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ “ราชนาวิกโยธิน” เป็นเพลงประจำหน่วยทหารนาวิกโยธิน จวบจนปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๕๑ ซึ่งก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ นำความปลาบปลื้มปิติยินดี และซาบซึ้งใจแก่ทหารนาวิกโยธินทุกคนเป็นอย่างยิ่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงกำหนดให้วันที่ ๒๘ มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันทหารนาวิกโยธิน”
เพลงพระราชนิพนธ์ “ราชนาวิกโยธิน” เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่ นาวาเอก สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน ในขณะนั้น ซึ่งในการเข้ารับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ “ราชนาวิกโยธิน” ครั้งนั้น ทรงมีพระราชดำรัสให้ทหารนาวิกโยธินหมั่นฝึกซ้อมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทหารนาวิกโยธินทุกคนเป็นทหารที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งทหารนาวิกโยธินทุกนาย พร้อมยึดมั่นในพระราชดำรัส เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจังรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
เนื่องในโอก…

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรมครอบครัวอาสาต้านภัยยาเสพติด

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑๒ มิ.ย.๕๓) กองทัพเรือ โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรม “ครอบครัวอาสา ต้านภัยยาเสพติด” ณ อาคารอเนกประสงค์ อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ สุขสวัสดิ์ ๒๖ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
การจัดกิจกรรม “ครอบครัวอาสา ต้านภัยยาเสพติด” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองและเยาวชน ตลอดจนการมีความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวคิดและวิธีการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม และสร้างสำนึกที่ดีต่อเยาวชนในการเป็นรากฐานสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต่อการดำเนินงานเชิงป้องกันปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดฯ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การบรรยายธรรม หัวข้อ “ธรรมะกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยพระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี…

หนังสือชุดนิทานชาวพุทธ “เพราะรัก ที่นี่มีรัก”

หนังสือชุดนิทานชาวพุทธ “เพราะรัก ที่นี่มีรัก” ได้นำนิทานชาดกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในรูปแบบต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบนิทาน บทละคร บรรยายแบบภาพยนตร์ มีภาพการ์ตูนประกอบ อีกทั้งยังวางโครงการเรื่องให้มีความร่วมสมัย เพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่ผู้อ่าน เรื่องราวความรักที่นำเสนอ ล้วนมีอุทาหรณ์สอนใจที่สอดแทรกหลักธรรม คุณธรรม ข้อคิดต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวความรักที่ถ่ายทอดในหนังสือชุดนิทานชาวพุทธ “เพราะรัก ที่นี่มีรัก” เล่มนี้ ให้ข้อคิดในความรักทุกประเภทครบถ้วน ครบรส มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแฝงไว้ กระตุ้นเตือนให้มนุษย์ยึดมั่นในความดี ผู้สนใจ หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๔๔๓๓ และเว็บไซต์ www.chulabook.com

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๔ มิ.ย.๕๓

หนังสือชุดนิทานชาวพุทธ “เพราะรัก ที่นี่มีรัก”

หนังสือชุดนิทานชาวพุทธ “เพราะรัก ที่นี่มีรัก” ได้นำนิทานชาดกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในรูปแบบต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบนิทาน บทละคร บรรยายแบบภาพยนตร์ มีภาพการ์ตูนประกอบ อีกทั้งยังวางโครงการเรื่องให้มีความร่วมสมัย เพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่ผู้อ่าน เรื่องราวความรักที่นำเสนอ ล้วนมีอุทาหรณ์สอนใจที่สอดแทรกหลักธรรม คุณธรรม ข้อคิดต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวความรักที่ถ่ายทอดในหนังสือชุดนิทานชาวพุทธ “เพราะรัก ที่นี่มีรัก” เล่มนี้ ให้ข้อคิดในความรักทุกประเภทครบถ้วน ครบรส มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแฝงไว้ กระตุ้นเตือนให้มนุษย์ยึดมั่นในความดี ผู้สนใจ หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๔๔๓๓ และเว็บไซต์ www.chulabook.com

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๔ มิ.ย.๕๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดพุทธอุทยานโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า จำนวน ๒๐,๐๐๐ ต้น ในเนื้อที่ ๗๐ ไร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดโครงการพุทธอุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการอุทยานโลกมีเป้าหมายในการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก มีพุทธสถานอันเป็นศูนย์รวมของชาวโลกที่นับถือศาสนาพุทธ โดยรวมสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงพระสัมมา สัมพุทธเจ้า คือ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล รวมทั้งให้มีพุทธสถานครอบคลุมศาสนาพุทธทุกนิกายทั่วโลกไว้ ณ พุทธอุทยานโลก พื้นที่พุทธอุทยานโลก มีเนื้อที่ ๑๓,๕๙๓ ไร่ เป็นพื้นที่ในการพิทักษ์อนุรักษ์ รักษาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อดำเนินการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยศรัทธาและเจตนารมณ์อันแรงกล้าให้พุทธอุทยานโลกเป็นแหล่งธรรมะเพื่อธรรมชาติ สืบต่อไปข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๑ มิ.ย.๕๓

การปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวง

กรุงเทพมหานคร จะส่งมอบพื้นที่สนามหลวงให้ทหารเข้าปรับปรุงในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งในระหว่างนี้กรุงเทพมหานครจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค่าโดยรอบบริเวณสนามหลวงและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ซึ่งผู้ค้าจะย้ายไปขาย ณ จุดที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ ซึ่งมีมาตรการช่วยเหลือ คือ กรุงเทพมหานครได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสินในโครงการยิ้มสู้ กู้สร้างอาชีพ ๒ โดยขยายวงเงินกู้จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง ๐.๗๕ % รวมทั้งจะมีการจัดถนนคนเดินเป็นสถานที่ค้าขายชั่วคราว รวมทั้งยังมีสถานที่รองรับที่สามารถค้าขายได้ฟรี ๗ เดือนด้วย ส่วนปัญหาคนเร่ร่อน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้ร่วมขยายบางส่วนไปอยู่ที่ ศูนย์สุวิทย์วัดหนูแล้ว
หลังส่งมอบพื้นที่สนามหลวงแล้วจะใช้เวลาปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเวลา ๓๐๐ วัน โดยสนามหลวงโฉมใหม่จะสวยงามสมกับเป็นภูมิทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียงพระบรมมหาราชวัง

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๑ มิ.ย.๕๓

ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นาวิกโยธิน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๖” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๕๓๐ ณ หาดเตยงามค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อำเภอสัตหีบ นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันจะนำไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นทางทหารให้กับเหล่าทหารนาวิกโยธินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดในการแข่งขันดังนี้
- เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท
- วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท
- วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง ๒๐.๑ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท
กิจกรรมพิเศษต้อนรับก่อนวันแข่งขัน จัดในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕๐๐ นาฬิกา พิธีต้อนรับนักกีฬา และนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหาดเตยงาม ชมการแสดงของวงดนตรีกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู…

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ: ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ : ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔” ซึ่งสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ อนุมัติให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญของคนไทย ๓ โอกาส คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๕๕
ซึ่งการจัดงานนี้ เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพการพัฒนาด้านพืชสวน เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านพืชสวนในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจทั้งธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจขนส่งและบริการต่างๆ

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๐ มิ.ย.๕๓

กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเสริมความรู้กฎจราจร

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน กฎจราจรและมารยาทในการขับรถ รวมถึงการขับรถอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ ซึ่งจะจัดอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ จะจัดอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ดังนี้
- วันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ อบรม ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
- วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ อบรม ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต
- วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ อบรม ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๒
โดยวันเสาร์จะเป็นการอบรม และทดสอบข้อเขียน ส่วนวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก จะจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๓๐๑-๒

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๐ มิ.ย.๕๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดแข่งขันเทนนิส นย. โอเพ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันเทนนิส นย. โอเพ่น ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สนามเทนนิส หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยแบ่งประเภทแข่งขันเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
- ชายคู่ทั่วไป
- ชายคู่อายุรวม ๘๐ ปี
- ชายคู่อายุรวม ๑๐๐ ปี
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กิจการสนามเทนนิส หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร.๖๒๕๕๙ และ ๐๘๖ ๖๙๓๙๗๑๑


ข้อมูล นย.
๑๐ มิ.ย.๕๓

มหกรรมกีฬามหามงคล ๒๕๕๓ เทิดพระเกียรติ ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครอง พร้อมเครือข่ายภาคีจัด “มหกรรมกีฬามหามงคล ๒๕๕๓ เทิดพระเกียรติ ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ภายในแนวคิด “ชวนขยับทั้งประเทศ” เพื่อแสดงพลังสามัคคี ผ่านกิจกรรมออกกำลังกาย โดยจะขยายกิจกรรมเป็นเครือข่ายสุขภาพไปทั่วประเทศ
โดยการออกกำลังกายนี้ จะเริ่มตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ นำโดยเครือข่ายจากทุกเขตภายใน กทม. และทุกหน่วยงานสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกพื้นที่หันมาสนใจการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ความดัน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมทั้งโรคแทรกซ้อนต่างๆ
จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมใส่ใจสุขภาพและร่วมออกกำลังกายโดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๙ มิ.ย.๕๓

กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มทั่วประเทศแล้ว ๓๘๐ สถานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมรับความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และผู้แทนประชาชนโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยดินถล่ม ๕ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓๖ หมู่บ้าน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) งบประมาณ ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากสถานีเตือนภัยที่จะนำไปติดตั้งประชาชนในพื้นที่จะต้องรับรู้ระบบทำงานอย่างชัดเจนเมื่อมีการเตือนภัยจะได้ปฏิบัติตาม
กรมทรัพยากรน้ำ ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย-ดินถล่ม ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันดำเนินไปแล้ว ๓๘๐ สถานี ครอบคลุมพื้นที่ ๖๐๙ หมู่บ้าน และในปี ๒๕๕๓ นี้ ได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมจำนวน ๓๕๒ หมู่บ้าน ใน ๓๒ จังหวัด โดยติดตั้งระบบเตือนภัยจำนวน ๑๓๔ สถานี
ระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จจะส่งข้อมูลโดยตรงไปยังศูนย์ที่กรมทรัพยากรน้ำ และศูนย์ระดับภูมิภาค ส่วนในพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและราย…

กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่มทั่วประเทศแล้ว ๓๘๐ สถานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมรับความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และผู้แทนประชาชนโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยดินถล่ม ๕ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓๖ หมู่บ้าน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) งบประมาณ ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากสถานีเตือนภัยที่จะนำไปติดตั้งประชาชนในพื้นที่จะต้องรับรู้ระบบทำงานอย่างชัดเจนเมื่อมีการเตือนภัยจะได้ปฏิบัติตาม
กรมทรัพยากรน้ำ ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย-ดินถล่ม ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันดำเนินไปแล้ว ๓๘๐ สถานี ครอบคลุมพื้นที่ ๖๐๙ หมู่บ้าน และในปี ๒๕๕๓ นี้ ได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมจำนวน ๓๕๒ หมู่บ้าน ใน ๓๒ จังหวัด โดยติดตั้งระบบเตือนภัยจำนวน ๑๓๔ สถานี
ระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จจะส่งข้อมูลโดยตรงไปยังศูนย์ที่กรมทรัพยากรน้ำ และศูนย์ระดับภูมิภาค ส่วนในพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและราย…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดสัมมนาการจัดการความรู้ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ กำหนดจัดการสัมมนาการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การประมวลกลั่นกรองความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓” ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้คณะทำงานในการจัดการความรู้ได้พิจารณาความรู้และรูปแบบของเอกสารให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางในการนำเสนอรายการความรู้ของทัพเรือภาคที่ ๑ ในการจัดนิทรรศการจัดความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๙ มิ.ย.๕๓

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจวิจัยและทำเครื่องหมายแม่เต่าทะเล

กองทัพเรือ ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการวางไข่และติดเครื่องหมายแม่เต่าทะเลในธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
การดำเนินการติดตามสถานภาพเต่าทะเลบริเวณเกาะครามของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกฯ ในครั้งนี้ เพื่อสำรวจและติดตามวงจรการวางไข่และชีววิทยาเต่าทะเล รวมทั้งประเมินขนาดของประชากรเต่าทะเล เพื่อใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือในการนำข้อมูลจากการสำรวจมาประเมินปริมาณแม่เต่าทะเลที่จะขึ้นมาวางไข่บริเวณเกาะคราม


ข้อมูล กพร.ทร.
๘ มิ.ย.๕๓

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งเครือข่ายเฝ้าสัตว์หายากหวั่นสูญพันธุ์

ชาวประมงบางสะพานจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนเร่งให้ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง แนะวิธีจัดการหากพบสัตว์ทะเลเกยตื้น
นางสาวกาญจนา อดุลยานุโกศล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสาเหตุจากมนุษย์หลายประการที่ทำให้สัตว์ทะเลต้องบาดเจ็บและล้มตายลง เช่น จากเครื่องมือประมงหรือจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเล โลมา วาฬ มีโอกาสสูญพันธุ์ได้ในอนาคตอันใกล้ หากมนุษย์ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การทำให้ชุมชนที่อาศัยในบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดย ทช.ได้เข้าร่วมให้ความรู้กับชาวประมงในการสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งอ่าวบางสะพานได้จัดตั้งขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์สร้างเครือข่ายให้เข้…

งาน Together We Can คืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร เตรียมการจัดงาน “Together We Can คืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพ” ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่สวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาจิตใจชุมชนบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี รวมถึงประชาชนที่ไปใช้บริการสวนลุมพินีที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา เป็นการคืนรอยยิ้มและฟื้นฟูจิตใจ โดยให้ชาวชุมชนและผู้ใช้บริการสวนลุมพินีได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายให้ผ่อนคลายจากภาวะเครียดกลับไปมีรอยยิ้มได้อีกครั้ง รวมทั้งช่วยกันปรับภูมิทัศน์ถนนที่ได้รับความเสียหายบริเวณถนนราชประสงค์ ถนนวิทยุ และถนนราชดำริให้กลับสวยงามอีกครั้ง
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๔๐๐ ชมรมนักวิ่ง ชมรมออกกำลังกายในสวนลุมพินีและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง รอบสวนลุมพินี จากนั้นมีพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และทำบุญเลี้ยงพระที่บริเวณเวทีลีลาศ และในเวลา ๑๐๐๐ มีพิธีเปิดงานโดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. การจัดงาน เริ่มจากบริเวณด้านหลังและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ไปจนถึงบริเวณศาลาภิรมย์ภักดี แบ่งกิจกรรมเป็นโซนต่างๆ ๙ โซน ประชาชนที่เข้าร่วมงานจะพบกับกิจกรรมบันเทิงสนุกสนาน กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า-เสื้อ บริการตร…

กรุงเทพฯ สดใส ไร้ถุงพลาสติก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ กรุงเทพฯ สดใสไร้ถุงพลาสติกภายใต้แนวคิด No Bag No Baht โดยจะมอบส่วนลด ๑ บาท ให้กับผู้ซื้อหากไม่รับถุงพลาสติกจากผู้ขาย ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมรายการไม่เอาถุงลด ๑ บาท จะแสดงป้ายสัญลักษณ์อย่างชัดเจน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าที่สุด
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมกันนำถุงผ้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก เชื่อว่าหากทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า ๑๐๐ ล้านใบ/ปี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้วันละ ๑.๗๘ ล้านบาทหรือคิดเป็น ๖๕๐ ล้านบาท/ปี


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๗ มิ.ย.๕๓

มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร นั้น สำนักงานสัตวแพทย์ สำนักอนามัย ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๘ แห่ง ทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย และลงพื้นที่ให้บริการตามวัด ชุมชน ซึ่งประชาชนสามารถไปรับบริการได้ฟรี การดำเนินการจะต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะยังมีสถานการณ์ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่
จึงขอให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับเหรียญห้อยคอ โดยในปีนี้เหรียญจะเป็นสีแดง สำหรับประชาชนที่พบเห็นสุนัขหรือแมวที่ผิดปกติสงสัยว่าจะติดเชื้อ ขอให้แจ้งหน่วยควบคุมไปรับตัวมากักไว้เพื่อสังเกตอาการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๓๓๑๑


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๗ มิ.ย.๕๓

ประชุมวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ ๒๕๕๓

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย ตลอดจนหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจำปี ๒๕๕๓ ในหัวข้อ “ความหมายทางชีวภาพทะเลไทย:อุปสรรคและโอกาส” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน ๑๔๐ เรื่อง อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังแข็งฝั่งทะเลอันดามัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล กรณีศึกษาบ้านโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หมู่เกาะสิมิลันแหล่งวางไข่เต่าตนุที่ใหญ่ที่สุดของไทยในทะเลอันดามัน ภาพรวมชุดโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อการศึกษาวิจัยทะเลอันดามัน:ธรณีศาสตร์นิเวศวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรทางทะเล การศึกษาผลกระทบ…

กองทัพเรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กองทัพเรือ สนับสนุนสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดส่งกำลังพล จำนวน ๕ นาย เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในรายการ Singapore National 420 Championship 2010 และรายการ 22 nd Singapore Lasor Trophy ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ และรายการ Singapore National Byte CII Championship 2010 ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
จึงขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้แก่นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในรายการแข่งขันเรือใบดังกล่าว


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๗ มิ.ย.๕๓

กองทัพเรือจัดแสดงพันธุ์เต่าทะเล ณ จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ จะร่วมกับบริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานนิทรรศการแสดงพันธุ์เต่าทะเล ณ เชียงใหม่ ชู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนโดยเฉพาะในเขตจังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากทะเล ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ได้รับรู้ถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับภาคเอกชน ซึ่งงานนิทรรศการดังกล่าวจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อ…

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง” ขึ้น เพื่อเป็นแนวคู่ขนานกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ทั้งที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลและผู้ป่วยทั่วไป ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับมะเร็งได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง เป็นศูนย์ชำนาญการในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ครอบครัวและผู้ดูแล กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ให้บริการ ประกอบด้วย ให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อน โดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๔๑ กด ๔๔๔๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งการจัดการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านและชุมชน และวางแผนการพยาบาลเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล สามารถพักอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุข และมั่นใจ โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น นอกจากนี้ยังได้ใช้ศาสตร์และศิลป์มาผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์
ผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครหรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาลงก…

วันข้าวและชาวนาไทย

วันที่ ๕ มิถุนายนเป็นวันข้าว และชาวนาไทย เนื่องจากเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนาหลังตึกขาว จึงได้ถือวันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาไทย
เพื่อให้ประชาชนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ให้ความสำคัญกับข้าวและชาวนาไทย ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ จึงได้จัดงานวันข้าวและชาวนาไทยขึ้น โดยมีการจัดนิทรรศการวิชาการจากหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำลองลานวัฒนธรรมเผยชีวิตการทำนาแบบดั้งเดิม รวมทั้งได้จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ ความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร Eucrosia UPC ขนาด ๑๖ พอยด์ และการประกวดแต่งกลอนแปด ในหัวข้อ ข้าวและชาวนาไทย จำนวน ๕ บท แบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท คือ ระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดจากภาพในหัวข้อ ข้าวและชาวนาไทยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐๐๐ ณ กรมการข้าว อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์…

กองทัพเรือจะประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี ๑๐ มิถุนายน นี้

กองทัพเรือ โดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เตรียมประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๓ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐
กองดุริยางค์ทหารเรือ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันพฤหัสบดีที่ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองดุริยางค์ทหารเรือ และหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงอัตรากำลังพลเพิ่มเติม โดยให้มีอัตราชุดการแสดงและนาฏศิลป์ ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ การไหว้ครูดนตรี จึงได้เปลี่ยนมาเป็น “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์” ถือเป็นพิธีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาศิลปิน จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่บรรดาศิษย์ที่มีอาชีพทางด้านศิลปะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาครูอาจารย์ และสำหรับศิษย์ใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยได้กระทำพิธีไหว้ครูเข้ากระทำพิธี “ครอบครู” โดยเชื่อถือว่า ครู อาจารย์ จะช่วยดลจิตใจและเป็นกำลังใจให้เจริญก้าวหน้าในการดนตรี นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของศิลปินไทยทำให้ศิลปินได้พบปะสังสรรค์เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว…

กรมประมงประกาศเตือนการทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย

จากการที่กรมประมงได้เดินทางไปตรวจสอบกรณีเรือประมงไทยถูกจับจำนวนหลายลำ และเยี่ยมลูกเรือไทย ที่เมืองเมดาน เกาะสุมาตรา พบข้อเท็จจริงว่า มีเรือประมงไทยถูกหลอกให้เข้าทำการประมง ในน่านน้ำอินโดนีเซีย โดยอ้างว่าได้รับใบอนุญาตทำการประมงที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจห์นั้น กรมประมงจึงขอประกาศเตือนผู้ประกอบการและชาวประมงไทยให้ทราบว่า ขณะนี้กฎหมายของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระบุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการออกใบอนุญาตทำการประมงให้กับเรือประมงท้องถิ่น (เรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย) ที่ขนาดไม่เกิน ๓๐ ตันกรอสเท่านั้น ส่วนเรือประมงต่างชาติจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงประมงและกิจการทางทะเลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเท่านั้น และหากมีการตรวจพบมีเรือประมงต่างชาติเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำของตน ถึงจะมีใบอนุญาตทำการประมงที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตาม ถือว่าผิดกฎหมายและจะดำเนินการจับกุมทันที
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากสถานเอกอัครทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา หรือติดต่อได้ที่กรมประมงต่างประเทศ กรมประมง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๗๙๔๗


ข้อมูล นส…

กทม.เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

กทม.เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (สข.) ๑๔ เขต ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขึ้นที่กองประชาสัมพันธ์ศาลาว่าการ กทม. ๑ (เสาชิงช้า) รวมทั้งเปิดหน้าข่าวเลือกตั้งบนเว็นไซต์กองประชาสัมพันธ์ กทม. www.prbangkok.com และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สปอต สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับรณรงค์ ตัววิ่งทางสถานีโทรทัศน์และอินเตอร์เนต
โดยการรณรงค์จะใช้ข้อความว่า “แก้ไขปัญหาพัฒนาพื้นที่ ๖ มิถุนายนนี้ เลือกตั้ง สข.เวลา ๐๘๐๐-๑๕๐๐” สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (สข.) เป็นเสมือนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ทำหน้าที่ประสานกับเขตพื้นที่ดูแลพื้นที่ดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั้ง ๑๔ เขต ร่วมกันไปใช้สิทธิ์ โดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ มิ.ย.๕๓

จัดสร้างปะการังเทียมบ้านหลังใหม่ของปลาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

กทม.ได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสภาพจิตใจของประชาชนภายใต้โครงการ “รวมกันเราทำได้ Together We Can” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดกิจกรรม “Together We Can Charity Days” ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ เพื่อจัดหาเงินทุนช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าที่ได้รับผบกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชน
โดย กทม. ได้เตรียมพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบพร้อมกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้เข้ากองทุน อาทิ การจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ขนม และอาหารแห้ง การจำหน่ายเสื้อและของที่ระลึก Together We Can การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โดยเงินรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนรวมกันเราทำได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อนำไปฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตชาว กทม.
สำหรับผู้สนใจจองบัตรคอนเสิร์ตราคา ๓๐๐ บาท ทุกที่นั่งได้ที่ไทเทิ่ล เรสเซอร์เวชั่น ทุกสาขาหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๓ ๕๕๕๕


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑ มิ.ย.๕๓

ไอซีทีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ระยะที่ ๓ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ไปแล้ว ๒๗๗ ศูนย์ใน ๒๖๘ อำเภอ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือได้ดำเนินการไปแล้ว ๗๑ ศูนย์
หลังจากกระทรวงฯ ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างผู้ดูแลศูนย์ที่มีความรู้ด้านทักษะไอซีทีด้วยการจัดกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับสูงและหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ดูแลศูนย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้มีความยั่งยืน
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จะทำให้ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ มิ.ย.๕๓

ไอซีทีเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ระยะที่ ๓ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ไปแล้ว ๒๗๗ ศูนย์ใน ๒๖๘ อำเภอ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือได้ดำเนินการไปแล้ว ๗๑ ศูนย์
หลังจากกระทรวงฯ ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างผู้ดูแลศูนย์ที่มีความรู้ด้านทักษะไอซีทีด้วยการจัดกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับสูงและหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ดูแลศูนย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้มีความยั่งยืน
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน จะทำให้ประชาชนและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑ มิ.ย.๕๓

กองทัพเรือจัดกิจกรรมการณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

กองทัพเรือ โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ บ้านทิพย์สวนทอง ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมี พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานฯ
กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัติ (แผนงานการบูรณาการ) ของทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ซึ่งการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบความเป็นมาตลอดจนอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต ๑ ส่งผลให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการดำเนินงานเป็นลักษณะของการอบรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทะเล และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ทางทะเ…

กทม.ออกมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟู

กทม.ออกมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบด้วย ๑๑ มาตรการ ประกอบด้วย
๑. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ร้านค้าถูกเพลิงไหม้ รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท /ครอบครัว ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งพิจารณารายละเอียดของผู้เดือดร้อนที่ได้ลงทะเบียนไว้
๒. ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
๓. ขยายเวลาผ่อนชำระภาษีที่ดินและโรงเรือนจาก ๒๔ เดือนเป็น ๖๐ เดือน
๔. ขยายวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ “โครงการยิ้มสู้ กู้สร้างอาชีพ” ร่วมกับธนาคารออมสินจากวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. จัดมหกรรมสุขภาพดูแลเยียวยากาย-ใจ ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ถนนสีลม
๖. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยฟรี
๗. แจกถุงยังชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
๘. เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบที่ศาลาว่าการ กทม. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๒๑๔๑ -๖๙ ต่อ ๑๔๖๒ เพื่อประสานขอรับเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัย
๙. เปิดบัญชีกองทุน “รวมกันเราทำได้” ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยศาลาว่าการ กทม. เลขที่ ๐๘๘-๐๐๔-๓๒๐๒
๑๐. สานต่อโครงการ “รวมกันเราทำได้ (togeth…